ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - HYUNDAI ACCENT 1.600CC ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - HYUNDAI ACCENT 1.500CC ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - NISSAN TERRANO 2.7 TD ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - NISSAN TERRANO ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - CITROEN XSARA BREAK 1.6I ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ- CITROEN XSARA BREAK SX ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ - RENAULT MASCOTT ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ...16

3 Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια των κάτωθι ειδών: Α. Ελαστικά επίσωτρα. Β. Ανταλλακτικά και λαμπτήρες. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο μίας ή περισσοτέρων των βασικών κατηγοριών, όπως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήματα Α και Β Υποπαραρτήματα Ι έως VIII, ή ακόμα και στα επιμέρους ανά παράρτημα. Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται οι επιμέρους τιμές ανά παράρτημα - υποπαράρτημα, οι οποίες θα αθροιστούν για την διαμόρφωση της χαμηλότερης τιμής που έχει καθοριστεί ως κριτήριο κατακύρωσης. Ειδικότερα για το είδος των ελαστικών, η συνολική προσφερόμενη ποσότητα για κάθε είδος και διάσταση ελαστικού πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και για λόγους ομοιοτυπίας. Σελίδα 3 από 16

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ελαστικά Επίσωτρα 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ελαστικά Επίσωτρα 2.1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι τύποι και οι διαστάσεις των προς προμήθεια ελαστικών επισώτρων, καθώς και τα οχήματα στα οποία θα χρησιμοποιηθούν αυτά, φαίνονται στο σχετικό Πίνακα ελαστικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ο δείκτης ταχύτητας κάθε προσφερόμενου τύπου ελαστικού πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζεται στο σχετικό Πίνακα ελαστικών - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (radial) χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), καινούργια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε αρίστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και το τελευταίο το έτος, να φαίνεται επάνω στα ελαστικά Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα δεν θα πρέπει να είναι χειμερινού τύπου. Θα πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των χερσαίων μέσων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, και οι αντίστοιχοι δείκτες ταχύτητας εκάστης διάστασης να είναι σύμφωνοι με τους αναφερόμενους στον σχετικό Πίνακα ελαστικών - Παράρτημα Α Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, οι διαστάσεις του ελαστικού, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου Για τα λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, NYLON κλπ), σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα ελαστικών - Παράρτημα Α Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών από F μέχρι - 65 F (+ 52 C μέχρι - 54 C) τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοιν. Οδηγίας 92/23/ η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/ "Για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σε αυτά" Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/ "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους" και την εθνική νομοθεσία (υπ αριθ.: 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847Β /03) Υπουργική Απόφαση Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται Εγγύηση Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο Παράδοση Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδοθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Σελίδα 4 από 16

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ελαστικά Επίσωτρα (ΚΕΦ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, Ελευσίνα, Θέση Καλυμπάκι). Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδοθούν στην Υπηρεσία γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία. Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των τριών (03) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Μακροσκοπικός έλεγχος - Παραλαβή Η οριστική παραλαβή θα ολοκληρωθεί εντός ενός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ελαστικών στις αποθήκες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής που μεταξύ άλλων θα προβεί σε έλεγχο των διαστάσεων, σημάνσεων και μακροσκοπικό έλεγχο ελαττωμάτων Υποχρεώσεις υποψήφιων Ανάδοχων Η προσφορά θα συνοδεύεται από σχέδια, τεχνικά εγχειρίδια, PROSPECTUS Για κάθε τύπο προσφερόμενου ελαστικού θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αυτού Ο Προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει στην προσφορά του ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι καινούργια, πρώτης ποιότητας, δεν είναι αναγομωμένα και στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Στη ίδια βεβαίωση θα πρέπει να πιστοποιείται ότι τα ελαστικά επίσωτρα είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες Ο Προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει δήλωση της παρεχόμενης εγγύησης ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους ή δεκα οκτώ (18) μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου κατασκευαστικού στοιχείου ΕΟΚ σύμφωνα με την Κοιν. Οδηγία 92/23/ , όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/ , να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση "e", η χώρα έγκρισης (αριθμός ή γράμματα που δηλώνουν τη χώρα) και ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΟΚ του ελαστικού Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή οι διαστάσεις τους, όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO και την Κοιν. Οδηγία 92/23/ , όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/ , καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι σημάνσεις αυτές πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή στην οποία να εμφαίνεται η χώρα κατασκευής τους Για λόγους ομοιοτυπίας η συνολική προσφερόμενη ποσότητα για κάθε είδος και διάσταση ελαστικού πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων. Σελίδα 5 από 16

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ανταλλακτικά - Λαμπτήρες 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ανταλλακτικά - Λαμπτήρες 3.1 Είδη Ανταλλακτικών Τα ανταλλακτικά του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στους παρακάτω τύπους χερσαίων μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΛΤ: I. HYUNDAI ACCENT 1.600cc II. HYUNDAI ACCENT 1.500cc III. NISSAN TERRANO 2.700cc TD IV. NISSAN TERRANO 2.400cc V. CITROEN XSARA BREAK 1.6i VI. CITROEN XSARA BREAK SX VII. RENAULT MASCOTT Τα προς προμήθεια ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, γνήσια ή ισοδύναμου τύπου, να αναγράφεται επάνω σε αυτά ή σε κατάλληλη συσκευασία το part number ή το εργοστάσιο κατασκευής και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Όσον αφορά τους λαμπτήρες πρέπει να είναι τύπου αλογόνου, καινούργιοι, αμεταχείριστοι, άριστης ποιότητας, γνήσιοι ή ισοδύναμου τύπου, να αναγράφεται επάνω σε αυτούς ή σε κατάλληλη συσκευασία το part number, η φωτεινή απόδοση σε Watt και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Οι αναλυτικοί πίνακες αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (part number) και τον αριθμό τεμαχίων των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και λαμπτήρων ανά τύπο οχήματος επισυνάπτονται στο παράρτημα Β 3.2 Εγγύηση Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανταλλακτικών τουλάχιστον για ένα (01) έτος από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής τους. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας κάθε ανταλλακτικό - πλην των λαμπτήρων - που υφίσταται βλάβη η οποία δεν προήλθε από κακό χειρισμό ή πλημμελή συντήρηση ή για το οποίο διαπιστώθηκε ατέλεια από μη ορατό ελάττωμα ή κακή ποιότητα υλικού, με ίδιου τύπου καινούργιο και αμεταχείριστο ανταλλακτικό ανανεώνοντας και την εγγύηση του για ένα (01) έτος. Στην περίπτωση προμήθειας ισοδυνάμων ανταλλακτικών ο προμηθευτής οφείλει να βεβαιώσει την καλή και εύρυθμη λειτουργία του ανταλλακτικού με χρόνο ζωής αντίστοιχο των γνήσιων ανταλλακτικών και χωρίς την απαίτηση για την τροποποίηση συμβαλλόμενων μερών/εξαρτημάτων των οχημάτων 3.3 Παράδοση Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΚΕΦ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, Ελευσίνα, Θέση Καλυμπάκι). Ως χρόνος παράδοσης για τα ανταλλακτικά ορίζεται το διάστημα των τριών (03) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για τους λαμπτήρες το διάστημα των δύο (02) μηνών από την ημερομηνία της Σύμβασης. Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν σε σφραγισμένες παλέτες, εφόσον ο όγκος τους είναι ικανός που δικαιολογεί τη χρήση παλέτας, ενώ οι λαμπτήρες σε χάρτινα κιβώτια. Σελίδα 6 από 16

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας Ελαστικών 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας Ελαστικών Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΛΙΝΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1 185/60R14 R & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ 2 195/50R15 R & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ 3 235/75R15 R & ΑΝΩ /70R16 R & ΑΝΩ 4 80 % ΑΣΦΑΛΤΟΣ 20% ΧΩΜΑ 80 % ΑΣΦΑΛΤΟΣ 20% ΧΩΜΑ 5 205/75R16 R & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ 6 215/65R16 R & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ 7 185/75R16 R & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ 8 295/80R22,5 L & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ 9 12R-22,5 L & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΟΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ HYUNDAI ACCENT ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ CITROEN XSARA BREAK ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ NISSAN TERRANO 2.4 (BENZINH) AYTOKINHTO MITSUBISHI PAJERO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ NISSAN TERRANO 2.7 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ RENAULT MASCOTT MINI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ NISSAN QUEST MINI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO IRIS ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ EΛΒΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ RENAULT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ 55500LE ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10 10R-22,5 L & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO /80R22,5 L & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ DAF /70R19,5 L & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ BYTIOΦΟΡΟ IVECO /45R15 R & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ AYTOKINHTO CINTROEN SAXO 14 90/90/R21 H & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ /90R19 H & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ /80R17 H & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ /80R17 H & ΑΝΩ % ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Σελίδα 7 από 16

8 Υποπαράρτημα Ι 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Πίνακας Ανταλλακτικών 5.1 Υποπαράρτημα I - HYUNDAI ACCENT 1.600cc (Στόλος: 25 οχήματα) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PART NUMBER ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 IMANΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΣΕΤ ΜΕ 02 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ) KHBK ΙΜΑΝΤΑΣ A/C ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ A/C ΕΜΒΟΛΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΚΑΤΩ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ) ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΦΟΥΣΚΕΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) B ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΔΕΞΙΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΙ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΛΒΙΔΟΚΑΠΑΚΟΥ ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ A ΜΑΚΤΡA ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ME ΛΑΣΤΙΧΟ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΣΕΤ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΔΥΝΑΜΟ ΣΕΤ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΙΖΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 0092S ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C C ΜΠΟΥΖΙ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) ΤΑΚΑΚΙΑ A ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ ΙΜΑΝΤΑΣ ΥΔ.ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΡ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ ΔΕ ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΛΑΤΩ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Σελίδα 8 από 16

9 Υποπαράρτημα ΙΙ 5.2 Υποπαράρτημα II - HYUNDAI ACCENT 1.500cc (Στόλος: 15 οχήματα) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PART NUMBER ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΙΜΑΝΤΑ A/C ΕΝΤΑΤΗΡΑ ΙΜΑΝΤΑ A/C ΕΜΒΟΛΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (ΚΑΤΩ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ) ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΦΟΥΣΚΕΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) A ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΔΕΞΙΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΙ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) C ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΛΒΙΔΟΚΑΠΑΚΟΥ ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ D ΜΑΚΤΡA ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ME ΛΑΣΤΙΧΟ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΣΕΤ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΔΥΝΑΜΟ ΣΕΤ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΙΖΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 0092S ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C ΜΠΟΥΖΙ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) TAKAKIA A IMANΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΣΕΤ ΜΕ 02 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ) KHBK ΙΜΑΝΤΑΣ ΥΔΡ.ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ KY ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΡ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΔΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΡ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΕ Σελίδα 9 από 16

10 Υποπαράρτημα ΙΙΙ 5.3 Υποπαράρτημα III - NISSAN TERRANO 2.7 TD (Στόλος: 131 Οχήματα) Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PART NUMBER ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) B ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) B ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) G ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΚΑΤΩ ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΑΡΑΣ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) F ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ F ΔΕΞΙΑ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ F ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΜΕΓΑΛΗ (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) F ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΜΙΚΡΗ G ΕΝΤΑΤΗΡΑ ΙΜΑΝΤΑ A/C G ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ F ΛΑΙΜΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ G ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ G ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΚΑΖΑΝΑΚΙ) ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ F ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ F ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ F ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ G ΖΗΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ G ΗΜΙΜΠΑΡΑ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) G ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΑΛΒΙΔΟΚΑΠΑΚΟΥ G ΓΡΥΛΛΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ AC ΓΡΥΛΛΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ AC ΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ANEY 5 23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6904 DU ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6004 DU ΡΟΥΛΕΜΑΝ 608 DD ΡΟΥΛΕΜΑΝ Z ΡΟΥΛΕΜΑΝ Z ΡΟΥΛΕΜΑΝ Z ΡΟΥΛΕΜΑΝ Z ΡΟΥΛΕΜΑΝ Z ΔΥΝΑΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ BOSCH A 5 32 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 0092S ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ F4OΑ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ F ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ F ΦΙΛΤΡΟ Α/C F500KE ΤΑΚΑΚΙΑ X ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) X Σελίδα 10 από 16

11 Υποπαράρτημα ΙΙΙ 39 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) X ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ X ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F ΦΟΥΣΚΕΣ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F ΦΟΥΣΚΕΣ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) Χ800/2X ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) X801/ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΑ F ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΣΕΤ F ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ KOΜΠΛΕ (ΕΜΠΡΟΣ) ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ KOΜΠΛΕ (ΠΙΣΩ) Σελίδα 11 από 16

12 Υποπαράρτημα ΙV 5.4 Υποπαράρτημα ΙV - NISSAN TERRANO 2.4 Στόλος: 47 οχήματα Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PART NUMBER ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΣΕΤ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) B ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ A/C G01/30W ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ P/S G00/86G ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) B ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙΟΥ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) G ΜΠΑΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΑΜΦΟΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) MB40A 10 7 ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΑΜΦΟΡ ΜΕΣΑΙΑ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) C ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ F ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΞΙΑ F ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΣΜΑΝ G05/0F ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ KOΜΠΛΕ (ΕΜΠΡΟΣ) ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ KOΜΠΛΕ (ΠΙΣΩ) ΔΥΝΑΜΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 0092S ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ Α5208Η ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Α840Μ418Μ05Α 5 17 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ J ΜΠΟΥΖΙ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) ΙΜΑΝΤΑΣ F ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) X ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) X ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΣΕΤ F ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ X ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) F Σελίδα 12 από 16

13 Υποπαράρτημα V 5.5 Υποπαράρτημα V - CITROEN XSARA BREAK 1.6i Στόλος: 10 οχήματα Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PART NUMBER ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ 0515N0 4 3 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΣΕΤ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΣΕΤ ΠΙΣΩ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΜΠΑΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΑΜΦΟΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΑΜΦΟΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΞΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΣΜΑΝ ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΥΝΑΜΟ ANEY 2 13 ΜΙΖΑ ANEY 2 14 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 0092S ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1109RF 2 16 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1444J ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C 6447HP ΜΠΟΥΖΙ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 2050R ΙΜΑΝΤΑΣ 5750GZ 5 24 ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 0816H ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 5202CH 2 26 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 5202CJ 2 27 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) 5206v7 10 Σελίδα 13 από 16

14 Υποπαράρτημα VI 5.6 Υποπαράρτημα VΙ- CITROEN XSARA BREAK SX Στόλος: 11 Οχήματα Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PART NUMBER ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ 0515N0 4 3 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΣΕΤ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΜΠΑΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΑΜΦΟΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΑΜΦΟΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΣΜΑΝ ΜΑΚΤΡΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΥΝΑΜΟ ANEY 2 11 ΜΙΖΑ ANEY 2 12 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 0092S ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1109RF 5 14 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1444J ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟ Α/C 6447HP ΜΠΟΥΖΙ (ΣΕΤ 04 ΤΜΧ) ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 2050R ΙΜΑΝΤΑΣ 5750GZ 5 22 ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 0816H ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 5202CH 2 24 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 5202CJ 2 25 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) 5206v7 10 Σελίδα 14 από 16

15 Υποπαράρτημα VΙI 5.7 Υποπαράρτημα VIΙ - RENAULT MASCOTT Στόλος: 12 Οχήματα Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PART NUMBER ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 0092T ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ C ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ C ΤΑΚΑΚΙΑ Καλώδια P ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΣΕΤ 02 ΤΜΧ) Σελίδα 15 από 16

16 Υποπαράρτημα VIΙI 5.8 Υποπαράρτημα VIIΙ Λαμπτήρες ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ (21 WATT) 8 ΦΛΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ (21 WATT) 8 ΣΤΟΠ (21 WATT) 8 HYUNDAI ACCENT 1.5cc ΟΠΙΣΘΕΝ (21 WATT) 8 ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (4WATT) 8 ΦΛΑΣ ΠΛΑΙΝΑ (4 WATT) 8 ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΙΣΩ (5 WATT) 8 ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ (21 WATT) 8 ΦΛΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ (21 WATT) 8 ΣΤΟΠ (21 WATT) 8 HYUNDAI ACCENT 1.6cc ΟΠΙΣΘΕΝ (21 WATT) 8 ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (4WATT) 8 ΦΛΑΣ ΠΛΑΙΝΑ (4 WATT) 8 ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΙΣΩ (5 WATT) 8 ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ (21 WATT) 25 ΦΛΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ (21 WATT) 25 ΣΤΟΠ (21 WATT) 25 NISSAN TERRANO 2.7cc TD ΟΠΙΣΘΕΝ (21 WATT) 25 ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (4WATT) 25 ΦΛΑΣ ΠΛΑΙΝΑ (5 WATT) 25 ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΙΣΩ (5 WATT) 25 ΦΛΑΣ ΠΙΣΩ (21 WATT) 25 ΦΛΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ (21 WATT) 25 ΣΤΟΠ (21 WATT) 25 NISSAN TERRANO 2.4cc ΒΕΝΖΙΝΗ ΟΠΙΣΘΕΝ (21 WATT) 25 ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ (4WATT) 25 ΦΛΑΣ ΠΛΑΙΝΑ (5 WATT) 25 ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΙΣΩ (5 WATT) 25 Σελίδα 16 από 16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα οκτώ (68) Υπηρεσιακών Οχημάτων μάρκας CITROEN, PEUGEOT. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70.

Έγγραφο ήµου-φορέα: Έργο: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.6263, 30.6264, 70.6263, 70. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων ήµου Φαιστού Προϋπολογισµός: 245.998,77 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 12/8/2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4353 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ίδιοι Πόροι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 47.959,48 Περιεχόµενα: 1. ιακήρυξη ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.000,00

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή. -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. -Τεχνικές Προδιαγραφές. -Προϋπολογισµός. -Έντυπο προσφοράς.

- 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή. -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. -Τεχνικές Προδιαγραφές. -Προϋπολογισµός. -Έντυπο προσφοράς. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2015. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

. KEN. 1 2 73.591,15

. KEN.   1 2 73.591,15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. KEN. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.6 & 23 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος :Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα