4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 1, στο οποίο ορίζονται οι προδιαγραφές κατάρτισης των ΠΕ.Σ.Δ.Α., περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (α) Συνοπτική περιγραφή των πηγών προέλευσης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κοινωφελείς δραστηριότητες, έργα υποδομής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ). (β) Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) 2 και καταγραφή των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία Ε.Κ.Α., καθώς επίσης και των ενδεχόμενων ποσοτικών διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια του έτους. (γ) Περιγραφή και καταγραφή, ποιοτικών και ποσοτικών, ειδικής φύσεως στερεών αποβλήτων που ενδεχομένως δεν αναφέρονται στον Ε.Κ.Α. (δ) Καταγραφή των βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων και οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην ποιότητά τους κατά τη διάρκεια του έτους. Τα παραπάνω στοιχεία προέλευσης, ποσότητας, ποιότητας και σύνθεσης των αποβλήτων αναφέρονται στη χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονήθηκε ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. για την Περιφέρεια Κρήτης. Επιπλέον, γίνονται εκτιμήσεις με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εξέλιξης του πληθυσμού και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής, για χρονικούς ορίζοντες δέκα (10) και είκοσι (20) ετών. 1 ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ Β ): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης 2 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΜΠ Δεκέμβριος

2 4.2. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΑ Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει πληθώρα δραστηριοτήτων που συνδέονται, με αστική, αγροτική και βιοτεχνική ανάπτυξη, τουριστική δραστηριότητα κ.λπ. Με προσεκτική προσέγγιση των χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, οι κυριότερες κατηγορίες παραγόμενων Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και οι κυριότερες πηγές προέλευσής τους, είναι οι ακόλουθες: Αστικά στερεά απόβλητα Τα αστικά απόβλητα γενικά όπως ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π /2727 είναι τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα που, λόγω της φύσης ή σύνθεσης, προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα. Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελούν τα οικιακά απόβλητα. Στην κατηγορία των ΑΣΑ επίσης συμπεριλαμβάνονται και τα απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά αλλά προέρχονται από δραστηριότητες διαφορετικού χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα (σχολεία, κυβερνητικά κτίρια, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.λπ.), οι εμπορικές, οι τουριστικές και άλλες συναφείς επιχειρήσεις (κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, χώροι συνεστιάσεως, ξενοδοχεία κλπ.). Στα ΑΣΑ συμπεριλαμβάνονται επίσης απόβλητα κήπων και πάρκων (φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά), ένα τμήμα των Νοσοκομειακών (ή γενικά μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος) και Βιομηχανικών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν στα οικιακά (απόβλητα κουζίνας, μαγειρείων κ.λπ.), απόβλητα από καθαρισμό των δρόμων κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται μία πλειάδα ευμεγεθών στερεών αποβλήτων. Πηγές αυτής της κατηγορίας είναι εν μέρει όλες οι δραστηριότητες, όπως κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, βιοτεχνία, κλαδέματα κ.λπ. Δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία αποβλήτων, αλλά εξετάζονται συχνά χωριστά ως προς τη συλλογή μεταφορά αποθήκευση προεπεξεργασία τους, λόγω της ιδιαιτερότητας που απαιτεί ο χειρισμός τους, εξαιτίας του μεγέθους τους. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ, τα έπιπλα, βαρέλια, παλέτες, στρώματα, κ.λπ. Σημαντικό μέρος των Α.Σ.Α. αποτελούν τα υλικά συσκευασίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω των επιμέρους στόχων αξιοποίησης που θέτει το θεσμικό πλαίσιο. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΕΜΠ Δεκέμβριος

3 20 Πίνακας 4-1: Κατηγοριοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) χαρτιά και χαρτόνια γυαλιά βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης ρούχα υφάσματα * διαλύτες * οξέα * αλκαλικά απόβλητα * φωτογραφικά χημικά * * ζιζανιοκτόνα * * σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο αεροζόλ * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες βρώσιμα έλαια και λίπη * έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στo σημείο * χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία , ή και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία , και * ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο πλαστικά μέταλλα απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα ΕΜΠ Δεκέμβριος

4 20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ νεκροταφείων) βιοαποδομήσιμα απόβλητα χώματα και πέτρες άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα Άλλα δημοτικά απόβλητα ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα απόβλητα από αγορές υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων λάσπη σηπτικής δεξαμενής απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων ογκώδη απόβλητα δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Αντίστοιχα γίνεται κατηγοριοποίηση των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α Πίνακας 4-2: Κατηγοριοποίηση Υλικών Συσκευασίας με βάση τον Ε.Κ.Α. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία ξύλινη συσκευασία μεταλλική συσκευασία συνθετική συσκευασία μεικτή συσκευασία γυάλινη συσκευασία συσκευασία από υφαντουργικές ύλες * * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση ΕΜΠ Δεκέμβριος

5 Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Κύριες πηγές αυτής της κατηγορίας, είναι οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων είτε οικισμών είτε άλλων εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, κάμπιγκ κ.λπ.). Οι ιλύες των βιολογικών καθαρισμών εντάσσονται στη γενική κατηγορία 19, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, αλλά και στην κατηγορία 20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των ιλύων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α Πίνακας 4-3: Κατηγοριοποίηση των ιλύων με βάση τον Ε.Κ.Α εσχαρίσματα ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως απόβλητα από την εξάμμωση λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων * κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες * διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών * απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα * * * μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ΕΜΠ Δεκέμβριος

6 Μεταχειρισμένα ελαστικά Η βασικότερη πηγή μεταχειρισμένων ελαστικών είναι τα καταστήματα επισώτρων (βουλκανιζατέρ), όπου συγκεντρώνονται ελαστικά από τα Ι.Χ. οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά), αλλά και τα οχήματα Δ.Χ. (λεωφορεία κλπ.). Επίσης, λόγω της γεωργικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, ένα σημαντικό τμήμα των μεταχειρισμένων ελαστικών προέρχεται από οχήματα αγροτικής χρήσεως (τρακτέρ κλπ.). Τα μεταχειρισμένα ελαστικά κατατάσσονται κατά τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-4: Κατηγοριοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών με βάση τον Ε.Κ.Α. 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Oχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων και 16 08) ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Πηγή αυτής της κατηγορίας είναι τα οχήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία της απόσυρσης και αφορά οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και φέρουν μέχρι 8 θέσεις καθήμενων, πλην του οδηγού και οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο βάρος τους 3,5 t. Επίσης, περιλαμβάνει τα μέρη, που προκύπτουν από την απόσυρση ή την επισκευή τους. Τα απόβλητα αυτά κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-5: Κατηγοριοποίηση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με βάση τον Ε.Κ.Α. 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΜΠ Δεκέμβριος

7 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Oχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων και 16 08) * οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία * φίλτρο λαδιού * κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο * κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB * εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) * τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο * υγρά φρένων * αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα Πλαστικά Γυαλί * επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία έως , στο σημείο και στο σημείο Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Πρόκειται για τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την οικοδομική δραστηριότητα (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων) και από την κατασκευή έργων τεχνικών υποδομών (κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδρομίων και αναπλάσεις χώρων κ.α.). Σε γενικές γραμμές τα απόβλητα που παράγονται από οικοδομικές δραστηριότητες είναι κυρίως χώμα, άμμος, χαλίκι, σκυρόδεμα, πέτρες, τούβλα, ξύλο, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, και ύφασμα. Πέρα από τη ΕΜΠ Δεκέμβριος

8 συνήθη οικοδομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, η κατασκευή των νέων μεγάλων οδικών έργων αναμένεται να αποτελέσει πηγή σημαντικών ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ. Τα ΑΕΚΚ ανήκουν σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ). Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-6: Κατηγοριοποίηση ΑΕΚΚ με βάση τον Ε.Κ.Α. 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά Σκυρόδεμα Τούβλα πλακάκια και κεραμικά * μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μείγμα σκυρoδέματoς, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο ξύλο, γυαλί και πλαστικό Ξύλo Γυαλί Πλαστικό * γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές Μίγματα βιτουμενίου, ανθρακόπισσα και άλλα προϊόντα πίσσας * Μίγματα Βιτουμενίου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα Μίγματα Βιτουμενίου που δεν υπάγονται στην * Λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας Μέταλλα (περιλαμβάνονται και τα κράματά τους) Χαλκός, Μπρούτζος, ορείχαλκος Αλουμίνιο Μόλυβδος Ψευδάργυρος Σίδηρος και χάλυβας ΕΜΠ Δεκέμβριος

9 Κασσίτερος Μίγμα υλικών ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) * Απόβλητα μετάλλων ρυπασμένα από επικίνδυνες ουσίες * Καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλα επικίνδυνα υλικά Καλώδια που δεν υπάγονται στην χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),πέτρες, και μπάζα εκσκαφών * χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο Μονωτικά υλικά και κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο * Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο * Άλλα μονωτικά υλικά που περιέχουν η αποτελούνται από επικίνδυνα υλικά ή τις περιέχουν Μονωτικά υλικά που δεν αναφέρονται στις και * Κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο * Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο ρυπασμένα με επικίνδυνα υλικά Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο που δεν υπάγονται στη Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων * Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο * * Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (για παράδειγμα υλικά στεγανοποίησης που περιέχουν PCB, ηλεκτρικοί πυκνωτές που περιέχουν PCB ως μέσα πλήρωσης, προστατευτικές επικαλύψεις ξύλων και μετάλλων που περιέχουν PCB) Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων των αποβλήτων μικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων) που περιέχουν επικίνδυνα υλικά Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που δεν αναφέρονται στις και ΕΜΠ Δεκέμβριος

10 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Οι πηγές προέλευσης των Α.Η.Η.Ε. ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, λόγω και του μεγάλου φάσματος υλικών που απαρτίζουν τα Α.Η.Η.Ε. και της ποικιλότητας τους. Αυτές είναι, σε αντιστοιχία με τα Α.Σ.Α., οι οικίες και διάφοροι άλλοι κλάδοι δραστηριοτήτων (κυρίως εμπορικές, τουριστικές, βιομηχανικές/βιοτεχνικές, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.). Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως Α.Η.Η.Ε., όπως ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, Ηλεκτρικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, αριθμομηχανές, φωτιστικά είδη, φούρνοι μικροκυμάτων, θερμαντικά σώματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές φαξ, τηλέφωνα, κάμερες, λαμπτήρες φθορισμού κ.λπ. και εντάσσονται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, καθώς και στην κατηγορία 20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ. Στον πίνακα 4-7 γίνεται κατηγοριοποίηση των ΑΗΗΕ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-7: Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ με βάση τον Ε.Κ.Α. 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό * μετασχηματιστές και πυκνωτές περιέχουν PCB * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενo στο σημείo * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο * * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία έως απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο Γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα Κύριες πηγές προέλευσης των γεωργικών αποβλήτων είναι οι γεωργικές δραστηριότητες (αγροτικοί συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι αγρότες) καθώς και οι βιομηχανίες προπαρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων. Τα απόβλητα της κατηγορίας αυτής στην εξεταζόμενη περιοχή, περιλαμβάνουν κυρίως προϊόντα κλαδέματος, υπολείμματα από την επεξεργασία τροφίμων ΕΜΠ Δεκέμβριος

11 (κυρίως παρασκευή τυριού και ελαιολάδου) κ.α.. Όσον αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα που παράγονται σχετίζονται κυρίως με την εκτροφή βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων. Τα απόβλητα αυτά (κοπριές, ιστοί ζώων κ.α.) χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο, μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο, φώσφορο, και κάλιο. Τόσο τα γεωργικά όσο και τα κτηνοτροφικά απόβλητα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΠΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α Πίνακας 4-8: Κατηγοριοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία λάσπες από πλύση και καθαρισμό απόβλητα ιστών ζώων απόβλητα ιστών φυτών απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής απόβλητα από δασοκομία * αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο απόβλητα μέταλλο απόβλητα μη προδιαγραφόμενο άλλως απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό απόβλητα από υλικά συντήρησης απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) ΕΜΠ Δεκέμβριος

12 02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή α υλών απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης απόβλητα από χημική επεξεργασία υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως ΕΜΠ Δεκέμβριος

13 4.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αστικά Στερεά Απόβλητα Ποσότητες αστικών στερεών απορριμμάτων ανά Νομό Η προσέγγιση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ για την Περιφέρεια Κρήτης, βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία από τους ζυγιστικούς μηχανισμούς που έχουν τοποθετηθεί στις μονάδες επεξεργασίας των ΑΣΑ, στο ΚΔΑΥ αλλά και τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Για τις περιπτώσεις που δεν ήταν διαθέσιμα δεδομένα λόγω έλλειψης ζυγιστικού μηχανισμού, οι αντίστοιχες ποσότητες ΑΣΑ εκτιμήθηκαν βάσει της Μέσης Παραγωγής Απορριμμάτων ανά κάτοικο (Μ.Π.Α), του Ρυθμού Μεταβολής Πληθυσμού και της τελευταίας επίσημης απογραφής του πληθυσμού (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001), έχοντας παράλληλα ως γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας στο σύνολο της. Επίσης, αξιοποιήθηκαν όσα στοιχεία προϋπήρχαν της εκπόνησης της παρούσας μελέτης για την ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι εφεξής «σύμμεικτα ΑΣΑ» θα νοούνται τα ΑΣΑ που παραμένουν μετά τη Διαλογή στην Πηγή των αποβλήτων συσκευασίας, ήτοι τα ΑΣΑ που περιέχονται στους πράσινους κάδους Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Χανίων Η διαχείριση των ΑΣΑ στο Νομό Χανίων βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων: (α) το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (εφεξής ΕΜΑΚ) Χανίων και το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ακρωτηρίου, ο οποίος βρίσκεται πλησίον της Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων στη θέση Κορακιά στο Δ. Ακρωτηρίου (ΟΕΔΑ Χανίων), (β) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (εφεξής ΧΥΤΑ) στη θέση Άγ. Θεόδωροι στο Δ. Πελεκάνου. Στο Νομό, τα απόβλητα συσκευασιών που συλλέγονται ξεχωριστά με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), οδηγούνται στο ΕΜΑΚ Χανίων, όπου γίνεται μηχανική διαλογή συγκεκριμένες ώρες, χωριστά από τα σύμμεικτα ΑΣΑ. Ζυγολόγια Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα αναφέρονται στις παραγόμενες ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ των Δήμων που διαχειρίζεται το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων για τα έτη Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το ζυγιστικό μηχανισμό του ΕΜΑΚ Χανίων, ΕΜΠ Δεκέμβριος

14 του οποίου φορέας διαχείρισης είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων A.E. (εφεξής ΔΕΔΙΣΑ) Χανίων. Πίνακας 4-9: Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ που εξυπηρετούνται από το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων ανά «Καποδιστριακό» Δήμο για τα έτη «Καποδιστριακοί» Δήμοι Ν. Χανίων Ετήσια παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (τόνοι/έτος) Δ. Χανίων Δ. Ακρωτηρίου Δ. Βάμου Δ. Βουκολίων Δ. Γεωργιουπόλεως Δ. Ελευθερίου Βενιζέλου Δ. Θερίσου Δ. Ινναχωρίου Δ. Καντάνου Δ. Κεραμιών Δ. Κισσάμου Δ. Κολυμβαρίου Δ. Κρυονερίδας Δ. Μουσούρων Δ. Μυθήμνης Δ. Νέας Κυδωνίας Δ. Πλατανιά Δ. Σούδας Δ. Φρε Σύνολο Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ των προαναφερθέντων Δήμων για το έτος 2009 είναι τόνοι. Για το Δήμο Σφακίων διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ υπάρχουν από τον Ιούνιο του 2010 καθώς από τότε τα απορρίμματα του Δήμου διατίθενται στην ΟΕΔΑ Χανίων. Τα σχετικά ποσοτικά δεδομένα παρατίθενται στον Πίνακα ΕΜΠ Δεκέμβριος

15 Πίνακας 4-10: Παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ για το Δ. Σφακίων για τους μήνες Ιούνιο Νοέμβριο Δ. Σφακίων Παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ από 6/2010 έως (σε τόνους) Ιούνιος 121 Ιούλιος 140 Αύγουστος 180 Σεπτέμβριος 122 Οκτώβριος 93 Νοέμβριος 62 Σύνολο 718 Για το εξάμηνο Ιούνιος Νοέμβριος του 2010 (όπου συμπεριλαμβάνεται η τουριστική περίοδος) η παραγωγή ΑΣΑ του Δ. Σφακίων ήταν 718 τόνοι. Οι υπόλοιποι μήνες μπορούν να προσεγγισθούν λαμβάνοντας ως μέση μηνιαία παραγωγή την παραγωγή για το μήνα Νοέμβριο η οποία αντιστοιχεί σε 60 τόνους περίπου, εκτός του Μαΐου ο οποίος ανήκει στην αρχή της τουριστικής περιόδου για τον οποία εκτιμάται παραγωγή ΑΣΑ αντίστοιχη με αυτή του Οκτωβρίου, ήτοι 90 τόνοι περίπου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως παρουσιάζεται και στον επόμενο πίνακα, η συνολική εκτιμώμενη παραγωγή ΑΣΑ για το έτος 2010 ανέρχεται στους τόνους περίπου. Πίνακας 4-11: Παραγόμενη ποσότητα σύμμεικτων ΑΣΑ για το Δ. Σφακίων Δ. Σφακίων Παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (σε τόνους) Ιανουάριος 60 Φεβρουάριος 60 Μάρτιος 60 Απρίλιος 60 Μάιος 90 Ιούνιος 121 Ιούλιος 140 Αύγουστος 180 Σεπτέμβριος 122 Οκτώβριος 93 Νοέμβριος 62 Δεκέμβριος 60 Σύνολο Για τους Δήμους Ανατολικού Σελίνου, Αρμένων, Πελεκάνου και τις κοινότητες Ασή Γωνιάς και Γαύδου, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για το έτος ΕΜΠ Δεκέμβριος

16 Για το λόγο αυτό, θα υπολογιστεί η Μέση Παραγωγή Απορριμμάτων (Μ.Π.Α.) του Νομού βάσει των Δήμων που υπάρχουν στοιχεία από ζυγολόγια, και οι παραγόμενες ποσότητες των Δήμων Ανατολικού Σελίνου, Αρμένων, Πελεκάνου και τις κοινότητες Ασή Γωνιάς και Γαύδου θα υπολογιστούν βάσει της εκτιμώμενης ΜΠΑ και του πληθυσμού των Δήμων. Ο πληθυσμός των Δήμων που προαναφέρθηκαν για το 2001 παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 4-12: Πληθυσμός Καποδιστριακών Δήμων Νομού Χανίων «Καποδιστριακοί» Δήμοι Ν. Χανίων Πληθυσμός 2001 Δ. Χανίων Δ. Ακρωτηρίου Δ. Βάμου Δ. Βουκολίων Δ. Γεωργιουπόλεως Δ. Ελευθερίου Βενιζέλου Δ. Θερίσου Δ. Ινναχωρίου Δ. Καντάνου Δ. Κεραμιών Δ. Κισσάμου Δ. Κολυμβαρίου Δ. Κρυονερίδας Δ. Μουσούρων Δ. Μυθήμνης Δ. Νέας Κυδωνίας Δ. Πλατανιά Δ. Σούδας Δ. Φρε Σύνολο Επίσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για τη δεκαετία αναμένεται αύξηση του πληθυσμού της Κρήτης κατά περίπου 5%, η οποία ισοδυναμεί με ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 0,5%. Συνεπώς η εκτίμηση του πληθυσμού των παραπάνω Δήμων για το έτος 2009 γίνεται με ένα συντελεστή αύξησης 4,1% (8-ετία ) και υπολογίζεται στους κάτοικους. Δεδομένου ότι στους εν λόγω Δήμους η παραγωγή σύμμεικτων ΑΣΑ το 2009 υπολογίσθηκε σε τόνους, προκύπτει Μέση Παραγωγή Απορριμμάτων ίση με 0,553 τόνους ανά έτος και κάτοικο, ήτοι 553 κιλά ανά έτος και κάτοικο. ΕΜΠ Δεκέμβριος

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 8 ης Μεραρχίας 5-7, 45445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας ATHENS-BIOWASTE LIFE10 ENV/GR/000605 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας Παραδοτέο Δράσης 2α με τίτλο: Ανασκόπηση και αξιολόγηση συστημάτων διαλογής των βιοαποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα