4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 1, στο οποίο ορίζονται οι προδιαγραφές κατάρτισης των ΠΕ.Σ.Δ.Α., περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (α) Συνοπτική περιγραφή των πηγών προέλευσης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κοινωφελείς δραστηριότητες, έργα υποδομής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ). (β) Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) 2 και καταγραφή των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία Ε.Κ.Α., καθώς επίσης και των ενδεχόμενων ποσοτικών διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια του έτους. (γ) Περιγραφή και καταγραφή, ποιοτικών και ποσοτικών, ειδικής φύσεως στερεών αποβλήτων που ενδεχομένως δεν αναφέρονται στον Ε.Κ.Α. (δ) Καταγραφή των βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων και οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις στην ποιότητά τους κατά τη διάρκεια του έτους. Τα παραπάνω στοιχεία προέλευσης, ποσότητας, ποιότητας και σύνθεσης των αποβλήτων αναφέρονται στη χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονήθηκε ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. για την Περιφέρεια Κρήτης. Επιπλέον, γίνονται εκτιμήσεις με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εξέλιξης του πληθυσμού και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής, για χρονικούς ορίζοντες δέκα (10) και είκοσι (20) ετών. 1 ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ Β ): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης 2 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Απρίλιος

2 4.2. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΑ Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει πληθώρα δραστηριοτήτων που συνδέονται, με αστική, αγροτική και βιοτεχνική ανάπτυξη, τουριστική δραστηριότητα κ.λπ. Με προσεκτική προσέγγιση των χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, οι κυριότερες κατηγορίες παραγόμενων Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και οι κυριότερες πηγές προέλευσής τους, είναι οι ακόλουθες: Αστικά στερεά απόβλητα Τα αστικά απόβλητα γενικά όπως ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π /2727 είναι τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα που, λόγω της φύσης ή σύνθεσης, προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα. Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) αποτελούν τα οικιακά απόβλητα. Στην κατηγορία των ΑΣΑ επίσης συμπεριλαμβάνονται και τα απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά αλλά προέρχονται από δραστηριότητες διαφορετικού χαρακτήρα, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα (σχολεία, κυβερνητικά κτίρια, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.λπ.), οι εμπορικές, οι τουριστικές και άλλες συναφείς επιχειρήσεις (κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, χώροι συνεστιάσεως, ξενοδοχεία κλπ.). Στα ΑΣΑ συμπεριλαμβάνονται επίσης απόβλητα κήπων και πάρκων (φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά), ένα τμήμα των Νοσοκομειακών (ή γενικά μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος) και Βιομηχανικών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν στα οικιακά (απόβλητα κουζίνας, μαγειρείων κ.λπ.), απόβλητα από καθαρισμό των δρόμων κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται μία πλειάδα ευμεγεθών στερεών αποβλήτων. Πηγές αυτής της κατηγορίας είναι εν μέρει όλες οι δραστηριότητες, όπως κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, βιοτεχνία, κλαδέματα κ.λπ. Δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία αποβλήτων, αλλά εξετάζονται συχνά χωριστά ως προς τη συλλογή μεταφορά αποθήκευση προεπεξεργασία τους, λόγω της ιδιαιτερότητας που απαιτεί ο χειρισμός τους, εξαιτίας του μεγέθους τους. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ, τα έπιπλα, βαρέλια, παλέτες, στρώματα, κ.λπ. Σημαντικό μέρος των Α.Σ.Α. αποτελούν τα υλικά συσκευασίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω των επιμέρους στόχων αξιοποίησης που θέτει το θεσμικό πλαίσιο. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Απρίλιος

3 20 Πίνακας 4-1: Κατηγοριοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) χαρτιά και χαρτόνια γυαλιά βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης ρούχα υφάσματα * διαλύτες * οξέα * αλκαλικά απόβλητα * φωτογραφικά χημικά * * ζιζανιοκτόνα * * σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο αεροζόλ * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες βρώσιμα έλαια και λίπη * έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στo σημείο * χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία , ή και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία , και * ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο πλαστικά μέταλλα απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως Απρίλιος

4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) βιοαποδομήσιμα απόβλητα χώματα και πέτρες άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα Άλλα δημοτικά απόβλητα ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα απόβλητα από αγορές υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων λάσπη σηπτικής δεξαμενής απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων ογκώδη απόβλητα δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Αντίστοιχα γίνεται κατηγοριοποίηση των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-2: Κατηγοριοποίηση Υλικών Συσκευασίας με βάση τον Ε.Κ.Α. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 15 ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία ξύλινη συσκευασία μεταλλική συσκευασία συνθετική συσκευασία μεικτή συσκευασία γυάλινη συσκευασία συσκευασία από υφαντουργικές ύλες * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές * μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση Απρίλιος

5 Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων Κύριες πηγές αυτής της κατηγορίας, είναι οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων είτε οικισμών είτε άλλων εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων, κάμπιγκ κ.λπ.). Οι ιλύες των βιολογικών καθαρισμών εντάσσονται στη γενική κατηγορία 19, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, αλλά και στην κατηγορία 20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση της ιλύς σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α Πίνακας 4-3: Κατηγοριοποίηση των ιλύων με βάση τον Ε.Κ.Α εσχαρίσματα ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως απόβλητα από την εξάμμωση λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων * κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες * διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών * απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα * * * μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Απρίλιος

6 19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Μεταχειρισμένα ελαστικά Η βασικότερη πηγή μεταχειρισμένων ελαστικών είναι τα καταστήματα επισώτρων (βουλκανιζατέρ), όπου συγκεντρώνονται ελαστικά από τα Ι.Χ. οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά), αλλά και τα οχήματα Δ.Χ. (λεωφορεία κλπ.). Επίσης, λόγω της γεωργικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, ένα σημαντικό τμήμα των μεταχειρισμένων ελαστικών προέρχεται από οχήματα αγροτικής χρήσεως (τρακτέρ κλπ.). Τα μεταχειρισμένα ελαστικά κατατάσσονται κατά τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-4: Κατηγοριοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών με βάση τον Ε.Κ.Α. 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Oχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων και 16 08) ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Πηγή αυτής της κατηγορίας είναι τα οχήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία της απόσυρσης και αφορά οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και φέρουν μέχρι 8 θέσεις καθήμενων, πλην του οδηγού και οχήματα με κινητήρα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο βάρος τους 3,5 t. Επίσης, περιλαμβάνει τα μέρη, που προκύπτουν από την απόσυρση ή την επισκευή τους. Τα απόβλητα αυτά κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. Απρίλιος

7 Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-5: Κατηγοριοποίηση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με βάση τον Ε.Κ.Α. 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Oχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων και 16 08) * οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία * φίλτρο λαδιού * κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο * κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB * εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) * τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο * υγρά φρένων * αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα Πλαστικά Γυαλί * επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία έως , στο σημείο και στο σημείο Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Απρίλιος

8 Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Πρόκειται για τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την οικοδομική δραστηριότητα (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων) και από την κατασκευή έργων τεχνικών υποδομών (κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδρομίων και αναπλάσεις χώρων κ.α.). Σε γενικές γραμμές τα απόβλητα που παράγονται από οικοδομικές δραστηριότητες είναι κυρίως χώμα, άμμος, χαλίκι, σκυρόδεμα, πέτρες, τούβλα, ξύλο, μέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, και ύφασμα. Πέρα από τη συνήθη οικοδομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια, η κατασκευή των νέων μεγάλων οδικών έργων αναμένεται να αποτελέσει πηγή σημαντικών ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ. Τα ΑΕΚΚ ανήκουν σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ). Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-6: Κατηγοριοποίηση ΑΕΚΚ με βάση τον Ε.Κ.Α. 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά Σκυρόδεμα Τούβλα πλακάκια και κεραμικά * μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μείγμα σκυρoδέματoς, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο ξύλο, γυαλί και πλαστικό Ξύλo Γυαλί Πλαστικό * γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές Μίγματα βιτουμενίου, ανθρακόπισσα και άλλα προϊόντα πίσσας Απρίλιος

9 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) * Μίγματα Βιτουμενίου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα Μίγματα Βιτουμενίου που δεν υπάγονται στην * Λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας Μέταλλα (περιλαμβάνονται και τα κράματά τους) Χαλκός, Μπρούτζος, ορείχαλκος Αλουμίνιο Μόλυβδος Ψευδάργυρος Σίδηρος και χάλυβας Κασσίτερος Μίγμα υλικών * Απόβλητα μετάλλων ρυπασμένα από επικίνδυνες ουσίες * Καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλα επικίνδυνα υλικά Καλώδια που δεν υπάγονται στην χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),πέτρες, και μπάζα εκσκαφών * χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο * έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο Μονωτικά υλικά και κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο * Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο * Άλλα μονωτικά υλικά που περιέχουν η αποτελούνται από επικίνδυνα υλικά ή τις περιέχουν Μονωτικά υλικά που δεν αναφέρονται στις και * Κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο * Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο ρυπασμένα με επικίνδυνα υλικά Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο που δεν υπάγονται στη Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων * Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο Απρίλιος

10 * * ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (για παράδειγμα υλικά στεγανοποίησης που περιέχουν PCB, ηλεκτρικοί πυκνωτές που περιέχουν PCB ως μέσα πλήρωσης, προστατευτικές επικαλύψεις ξύλων και μετάλλων που περιέχουν PCB) Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων των αποβλήτων μικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων) που περιέχουν επικίνδυνα υλικά Μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που δεν αναφέρονται στις και Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Οι πηγές προέλευσης των Α.Η.Η.Ε. ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, λόγω και του μεγάλου φάσματος υλικών που απαρτίζουν τα Α.Η.Η.Ε. και της ποικιλότητας τους. Αυτές είναι, σε αντιστοιχία με τα Α.Σ.Α., οι οικίες και διάφοροι άλλοι κλάδοι δραστηριοτήτων (κυρίως εμπορικές, τουριστικές, βιομηχανικές/βιοτεχνικές, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.). Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως Α.Η.Η.Ε., όπως ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, Ηλεκτρικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, αριθμομηχανές, φωτιστικά είδη, φούρνοι μικροκυμάτων, θερμαντικά σώματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές φαξ, τηλέφωνα, κάμερες, λαμπτήρες φθορισμού κ.λπ. και εντάσσονται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, καθώς και στην κατηγορία 20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ. Στον πίνακα 4-7 γίνεται κατηγοριοποίηση των ΑΗΗΕ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Πίνακας 4-7: Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ με βάση τον Ε.Κ.Α. 16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό * μετασχηματιστές και πυκνωτές περιέχουν PCB * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενo στο σημείo * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο Απρίλιος

11 * * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία έως απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο Γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα Κύριες πηγές προέλευσης των γεωργικών αποβλήτων είναι οι γεωργικές δραστηριότητες (αγροτικοί συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι αγρότες) καθώς και οι βιομηχανίες προπαρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων. Τα απόβλητα της κατηγορίας αυτής στην εξεταζόμενη περιοχή, περιλαμβάνουν κυρίως προϊόντα κλαδέματος, υπολείμματα από την επεξεργασία τροφίμων (κυρίως παρασκευή τυριού και ελαιολάδου) κ.α.. Όσον αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα που παράγονται σχετίζονται κυρίως με την εκτροφή βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων. Τα απόβλητα αυτά (κοπριές, ιστοί ζώων κ.α.) χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο, μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο, φώσφορο, και κάλιο. Τόσο τα γεωργικά όσο και τα κτηνοτροφικά απόβλητα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στην κατηγορία 02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΠΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται κατηγοριοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα που επισημαίνονται με αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α Πίνακας 4-8: Κατηγοριοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία λάσπες από πλύση και καθαρισμό απόβλητα ιστών ζώων απόβλητα ιστών φυτών απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής απόβλητα από δασοκομία Απρίλιος

12 02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ * αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο απόβλητα μέταλλο απόβλητα μη προδιαγραφόμενο άλλως απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό απόβλητα από υλικά συντήρησης απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή α υλών απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης απόβλητα από χημική επεξεργασία υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Απρίλιος

13 4.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αστικά Στερεά Απόβλητα Ποσότητες αστικών στερεών απορριμμάτων ανά Π.Ε. Η προσέγγιση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ για την Περιφέρεια Κρήτης, βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία από τους ζυγιστικούς μηχανισμούς που έχουν τοποθετηθεί στις μονάδες επεξεργασίας των ΑΣΑ, στο ΚΔΑΥ αλλά και τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Για τις περιπτώσεις που δεν ήταν διαθέσιμα δεδομένα λόγω έλλειψης ζυγιστικού μηχανισμού, οι αντίστοιχες ποσότητες ΑΣΑ εκτιμήθηκαν βάσει της Μέσης Παραγωγής Απορριμμάτων ανά κάτοικο (Μ.Π.Α), του Ρυθμού Μεταβολής Πληθυσμού και της τελευταίας επίσημης απογραφής του πληθυσμού (Ε.Σ.Υ.Ε., ), έχοντας παράλληλα ως γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας στο σύνολό της. Επίσης, αξιοποιήθηκαν όσα στοιχεία προϋπήρχαν της εκπόνησης της παρούσας μελέτης για την ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι εφεξής «σύμμεικτα ΑΣΑ» θα νοούνται τα ΑΣΑ που παραμένουν μετά τη Διαλογή στην Πηγή των αποβλήτων συσκευασίας, ήτοι τα ΑΣΑ που περιέχονται στους πράσινους κάδους Ποσότητες ΑΣΑ Π.Ε. Χανίων Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Π.Ε. Χανίων βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων: (α) το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (εφεξής ΕΜΑΚ) Χανίων και το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ακρωτηρίου, ο οποίος βρίσκεται πλησίον της Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων στη θέση Κορακιά στο Δ. Ακρωτηρίου (ΟΕΔΑ Χανίων), (β) το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (εφεξής ΧΥΤΑ) στη θέση Άγ. Θεόδωροι στο Δ. Πελεκάνου. Στην Π.Ε., τα απόβλητα συσκευασιών που συλλέγονται ξεχωριστά με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), οδηγούνται στο ΕΜΑΚ Χανίων, όπου γίνεται μηχανική διαλογή συγκεκριμένες ώρες, χωριστά από τα σύμμεικτα ΑΣΑ. 3 Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ακόμα αναλυτικά επίσημα στοιχεία από την απογραφή του 2011 Απρίλιος

14 Η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ από τους δήμους της Π.Ε. Χανίων το 2009 υπολογίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία από τα ζυγολόγια των ΧΥΤΑ. Για τους Δήμους Ανατολικού Σελίνου, Αρμένων, Πελεκάνου και τις κοινότητες Ασή Γωνιάς και Γαύδου δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ. Για το λόγο αυτό, οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ των εν λόγω Δήμων εκτιμήθηκαν με βάση τη Μέση Παραγωγή Απορριμμάτων (Μ.Π.Α.) της Π.Ε., τα πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων σύμφωνα με την απογραφή του 2001 και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και, τέλος, το ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για τη δεκαετία αναμένεται αύξηση του πληθυσμού της Κρήτης κατά περίπου 5%, η οποία ισοδυναμεί με ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 0,5%. Συνεπώς η εκτίμηση του πληθυσμού των παραπάνω Δήμων για το έτος 2009 έγινε με ένα συντελεστή αύξησης 4,1% (8-ετία ) και υπολογίστηκε στους κάτοικους. Δεδομένου ότι στους εν λόγω Δήμους η παραγωγή σύμμεικτων ΑΣΑ το 2009 υπολογίσθηκε σε τόνους, προκύπτει Μέση Παραγωγή Απορριμμάτων ίση με 0,553 τόνους ανά έτος και κάτοικο ( τόνους/ κάτοικους), ήτοι 553 κιλά ανά έτος και κάτοικο. Η αντίστοιχη παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων βάσει της νέας διοικητικής διαίρεσης (σύμφωνα με το Ν. 3852/ Πρόγραμμα Καλλικράτης) παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. Σημειώνεται ότι λόγω της έλλειψης στοιχείων σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας ανά Δήμο, οι ποσότητες που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν σε σύμμεικτα ΑΣΑ και δεν περιλαμβάνουν τα προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασίας. Πίνακας 4-9: Παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ για τους Δήμους της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2009 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) Δήμοι Π.Ε. Χανίων (Πρόγραμμα Καλλικράτης) Ποσότητα ΑΣΑ για το 2009 (τόνοι/έτος) Δ.Ε. Χανίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ.Ε. Σούδας Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου Δ.Ε. Κεραμιών 202 Δ.Ε. Θερίσου Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε. Βάμου Δ.Ε. Κρυονερίδας Δ.Ε. Φρε 390 Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως Δ.Ε. Αρμένων Απρίλιος

15 Δήμοι Π.Ε. Χανίων (Πρόγραμμα Καλλικράτης) Ποσότητα ΑΣΑ για το 2009 (τόνοι/έτος) Δ.Ε. Ασή Γωνιάς 300 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Δ.Ε. Πλατανιά Δ.Ε. Βουκολίων Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δ.Ε. Μουσούρων ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ.Ε. Μυθήμνης 808 Δ.Ε. Κισσάμου Δ.Ε. Ινναχωρίου 459 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δ.Ε. Καντάνου 349 Δ.Ε. Πελεκάνου Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου 700 ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 45 Σύνολο Η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ στην Π.Ε. Χανίων για το 2009 προκύπτει αν στην ποσότητα των σύμμεικτων ΑΣΑ προστεθεί η ποσότητα των προδιαλεγμένων απόβλητων συσκευασίας. Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 4-10: Συνολικά παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων Π.Ε. Χανίων για το έτος 2009 Σύνολο ρευμάτων αποβλήτων Συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ για το έτος 2009 (σε τόνους) Σύμμεικτα ΑΣΑ Δήμων Π.Ε. Χανίων Συλλεχθέντα απόβλητα συσκευασίας Δήμων Χανίων από το πρόγραμμα ΔσΠ Χανίων Σύνολο Απρίλιος

16 Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας Κρήτης, η συνολικά παραγόμενη ποσότητας ΑΣΑ στην Π.Ε. Χανίων για τα έτη 2010 και 2011 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 4-11: Υπολογισμός της συνολικά παραγόμενης ποσότητα ΑΣΑ Π.Ε. Χανίων για τα έτη 2010 και 2011 Σύνολο ρευμάτων αποβλήτων Συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ για το έτος 2010 (σε τόνους) Συνολικά παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ για το έτος 2011 (σε τόνους) Σύνολο Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρείται μια μείωση στην παραγωγή των ΑΣΑ, η οποία συγκεκριμένα το 2011 σε σχέση με το 2010 εκτιμάται περίπου στο 1,5%, και 3,5% σε σχέση με το Ποσότητες ΑΣΑ Π.Ε. Ρεθύμνου Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Π.Ε. Ρεθύμνου βασίζεται στη λειτουργία των εξής εγκαταστάσεων: (α) ΧΥΤΑ Αμαρίου (σύμμεικτα ΑΣΑ) (β) ΕΜΑΚ Χανίων (προδιαλεγμένα απόβλητα συσκευασιών) Οι συνολικά παραγόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ από τους Δήμους της Π.Ε. Ρεθύμνης για το έτος 2009 προκύπτουν από το ζυγιστικό μηχανισμό που είναι τοποθετημένος στο ΧΥΤΑ Αμαρίου και παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 4-12: Εισερχόμενες ποσότητες σύμμεικτων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Αμαρίου (2009) Μήνας αναφοράς Εισερχόμενες ποσότητες ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Αμαρίου (σε τόνους) Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Απρίλιος

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας ATHENS-BIOWASTE LIFE10 ENV/GR/000605 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας Παραδοτέο Δράσης 2α με τίτλο: Ανασκόπηση και αξιολόγηση συστημάτων διαλογής των βιοαποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Municipality of Minoa Pediadas ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΚ 70006 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑ Α Επικεφαλής Ζαχαρίας Καλογεράκης ήµαρχος Υπηρεσιακά στελέχη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014

Δήμος Δοξάτου. Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 2014 Δήμος Δοξάτου Σχέδιο Δράσης Αεϊφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου (Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Doxato, Greece) Ιούλιος 2014 1 Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Δοξάτου 1

Διαβάστε περισσότερα