6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α /2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με το σύνολο της χώρας στην παραγωγή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και στους στόχους σε Περιφερειακό Επίπεδο για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση των στερεών αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, συναρτήσει των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων. Επίσης, αναφέρονται δράσεις και μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ευρεία δημοσιοποίηση των στόχων αυτών και τη δημιουργία κινήτρων, στα πλαίσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, έτσι ώστε πρωταρχικά να εξασφαλισθεί η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και συγχρόνως να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ Κρήτης. Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών. Το περιεχόμενο του ΠΕΣΔΑ, που αφορά στη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, εξειδικεύεται στα ακόλουθα ρεύματα: Ι. Αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας. ΙΙ. Μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων: Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Μεταχειρισμένα ελαστικά. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ). Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα. Κτηνοτροφικά Απόβλητα Οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η υλοποίηση των στόχων, όπως υποδεικνύεται από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων, αλλά και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. περιλαμβάνουν: Την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, με έμφαση στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων, αλλά και του κατόχου. Απρίλιος

2 Την αρχή της εγγύτητας στη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία τα παραγόμενα απόβλητα θα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση ή/και διάθεση όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο παραγωγής τους με σκοπό την αποφυγή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μεταφορά τους, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό. Την αρχή της πρόληψης και μείωσης παραγωγής αποβλήτων, που αφορά πρωτίστως τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αποβλήτων και των προϊόντων που πρόκειται να καταστούν απόβλητα. Την ιεράρχηση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία πρώτος στόχος είναι η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, εν συνεχεία η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση υλικών, ακολουθεί η ανάκτηση π.χ. ανάκτηση ενέργειας ή υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης, ενώ ως τελευταία λύση θεωρείται η περιβαλλοντικά ασφαλής τελική διάθεση Την αρχή της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης. Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον. Στη συνέχεια, δίνονται οι διαχρονικοί στόχοι που τίθενται για κάθε ρεύμα Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων από την παρούσα μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης. Απρίλιος

3 6.2. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πολιτικές και Νομικό Πλαίσιο Διαχείρισης ΑΣΑ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη χώρα μας και περιγράφονται οι τελευταίες εξελίξεις.. Στόχος του κεφαλαίου είναι να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί η βασική στρατηγική προσέγγισης που θα ακολουθηθεί για τη διαχείριση των Α.Σ.Α. στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Σ.Α.) Ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και θεσμοθετημένοι στόχοι Νόμος 4042/2012, ΦΕΚ 24Α/ «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» Με τον εν λόγω νόμο ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία 98/2008/ΕΚ. Όπως προαναφέρθηκε, θεσπίζει την ιεραρχία δράσεων για το σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση), προβλέπει τη θέσπιση στόχων πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων μέχρι το 2014 επιβάλλοντας πλέον ειδικό πρόστιμο ταφής. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 43 oι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής τα απόβλητα που κατατάσσονται στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ , , , , , , 17 02, , , , , χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας επιβαρύνονται από 1/1/2014 με 35 ευρώ ανά τόνο, ποσό που θα αυξάνεται ετησίως 5 ευρώ έως του ποσού των 60 ευρώ. Επίσης προβλέπει τη χωριστή συλλογή υλικών όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί από το 2015 και αναφέρει ότι έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 50 % ως προς το συνολικό βάρος. Απρίλιος

4 Ειδικά για τα βιοαπόβλητα, με το Άρθρο 41, έως το 2015, αναφέρει ότι το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ ελάχιστον στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων και έως το 2020, κατ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων. Η Οδηγία 2008/98/EK, αντικατέστησε την Οδηγία 2006/12/ΕΚ 1 και κατήργησε τις Οδηγίες για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - 91/689/ΕΚ, 75/439/ΕΚ. Η Οδηγία επίσης θεσπίζει την ιεράρχηση δράσεων για το σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση), προβλέπει τη θέσπιση στόχων πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων μέχρι το 2014, προβλέπει τη χωριστή συλλογή υλικών, όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί από το 2015 και θέτει τους εξής στόχους ανακύκλωσης: έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 50 % ως προς το συνολικό βάρος. έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) πρέπει να αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος. Επίσης καθορίζει πότε η αποτέφρωση των απορριμμάτων θεωρείται ανάκτηση και όχι διάθεση, σε συμφωνία και με τα έγγραφα αναφοράς των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την αποτέφρωση των αποβλήτων (IPPC Directive). Αναφορικά με τα Βιολογικά απόβλητα 2, η Οδηγία δεν επιβάλει ποσοτικούς στόχους αλλά προτρέπει (άρθρο 22): Τη ξεχωριστή συλλογή τους με στόχο την κομποστοποίηση ή την αναερόβια επεξεργασία τους. Την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών προϊόντων από την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων. 1 από την 12 η Δεκεμβρίου Ορισμός σύμφωνα με την 98/2008: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Απρίλιος

5 Η Οδηγία όπως και ο Νόμος 4042/2012 θέτουν, όπως αναφέρθηκε ήδη, το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των οικιακών και ενδεχομένως άλλης προέλευσης απορριμμάτων στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, καθώς και τη χωριστή συλλογή υλικών, τουλάχιστον όσον αφορά στο γυαλί, πλαστικό, χαρτί και μέταλλο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχουν καθοριστεί οι ακριβείς παράμετροι εφαρμογής και υπολογισμού για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον παραπάνω στόχο ανακύκλωσης. Είναι σημαντικό όμως να αναφερθεί, ότι οι αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν στη Ελλάδα τα επόμενα έτη θα είναι σημαντικές, και ως εκ τούτου η παρούσα μελέτη λαμβάνει, στο βαθμό του εφικτού, όλες τις νέες απαιτήσεις, ορισμούς και προβλέψεις που θέτει η Οδηγία και ο Νόμος 4042/2012, ώστε τα αποτελέσματά της να είναι έγκυρα και αξιόπιστα στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Κ.Υ.Α /3508/2002, ΦΕΚ 1572 Β/ «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική Οδηγία 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων»), η οποία: δεσμεύει τη χώρα σε άμεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων, θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α., εισάγει σημαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, απαιτεί σημαντική αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης, απαιτεί αλλαγές στη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων. Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι και πιο ελεγχόμενοι Χ.Υ.Τ.Α., να λειτουργούν με πολύ υψηλά πρότυπα και σταδιακά, όπου είναι δυνατό, να μετατρέπονται σε Χ.Υ.Τ.Υ. Οι πλέον ουσιαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για την Ελλάδα περιλαμβάνουν: 1. Την υλοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο από την αντίστοιχη ΚΥΑ (Η.Π /3508), σε όλα τα απόβλητα πριν αυτά οδηγηθούν προς υγειονομική ταφή. Ειδικότερα στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι σε χώρους ταφής οδηγούνται προς διάθεση μόνο τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους τους νέους χώρους ταφής, ενώ για τους υφιστάμενους δίνει περιθώριο δύο ετών. Σημειώνεται ότι ως υφιστάμενοι θεωρούνται αυτοί που λειτουργούσαν πριν την έκδοση της Κ.Υ.Α. ή αυτοί για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Με βάση τον ορισμό που δίνεται στην «επεξεργασία» των αστικών στερεών αποβλήτων, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: Απρίλιος

6 Τη διαλογή υλικών στην πηγή (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, επικίνδυνων οικιακών κλπ) καθώς μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, περιορίζει τον όγκο ή και τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών και βελτιώνει την ανάκτηση χρήσιμων υλικών. Τη μηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους). Τη μεταφόρτωση και τη δεματοποίηση (μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, περιορίζει τον όγκο και διευκολύνει τη διακίνηση). Τις τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας και τους συνδυασμούς τους. 2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους ταφής. Οι στόχοι που θέτει η Κ.Υ.Α. Η.Π /3508 είναι: Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το Τα μέτρα για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων αναφέρονται κυρίως στην προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων και ειδικότερα στην ανακύκλωση, λιπασματοποίηση ή παραγωγή βιομεθανίου ή ανάκτηση υλικών/ ενέργειας (άρθρο 4 2). 3. Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α. 4. Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Α. για την εναπόθεση των αποβλήτων, πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας και: Το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άδειας και η τήρηση των διαδικασιών της παύσης λειτουργίας. Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του Χ.Υ.Τ.Α. για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ετών. Απρίλιος

7 Κ.Υ.Α /2727/2003, ΦΕΚ 1909 Β/ «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων/ Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε η βασική Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά στα στερεά απόβλητα, όπως αυτή εκφραζόταν από την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ που τροποποίησε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ 3. Ειδικότερα, τίθενται οι στόχοι και οι αρχές που πρέπει να ισχύουν σε επίπεδο χώρας και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύεται η εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα η οποία στοχεύει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: α) Την αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. β) Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων. γ) Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το δυνατόν, να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, με κύριο κριτήριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό της διαχείρισης. Εξάλλου, στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης (Μη Επικινδύνων) Στερεών Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), ο οποίος καταρτίζεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., ιεραρχούνται τα παραπάνω ως ακολούθως: 1. Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και μείωση της περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). 2. Αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας. 3. Τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό, στοχεύοντας στην αειφορία. Επίσης, επαναλαμβάνονται οι εθνικοί στόχοι για τη μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους ταφής, όπως αυτοί αναφέρονται και στην ΚΥΑ 29407/3508/ Κωδικοποιήθηκε με την 2006/12/ΕΚ «περί στερεών αποβλήτων». Επισημαίνεται ότι η Οδηγία 2006/12/ΕΚ έχει ισχύ έως την 12η Δεκεμβρίου του 2010 και στη συνέχεια αντικαθίσταται από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Απρίλιος

8 Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ 179 Α/ «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 και το Ν. 3854/2010. Ο Νόμος αυτός διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με το Νόμο αυτόν ενσωματώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΚ 4 στο Εθνικό Δίκαιο και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης/ επαναχρησιμοποίησης/ αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, ΟΤΚΖ, κ.α.), θέτοντας συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά όρια πραγματοποίησής τους. Ειδικά, τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα εφαρμογής του Ν. 2939/2001 καθορίζουν τους επιμέρους όρους και στόχους για τη διαχείριση των ξεχωριστών ρευμάτων των επονομαζόμενων «άλλων προϊόντων». Αναφορικά με τα υλικά συσκευασίας τα οποία συλλέγονται ξεχωριστά μέσω του προγράμματος διαλογής που οργανώνει και υλοποιεί ο αρμόδιος φορέας, έχουν τεθεί οι παρακάτω ποσοτικοί στόχοι (Κ.Υ.Α. 9268/469/2007): α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να αποτεφρώνεται σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον το 50 % κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ θα πρέπει η ανακύκλωση συσκευασιών να είναι μεταξύ 25% τουλάχιστον και 45% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, με ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας. β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, η αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας θα πρέπει να είναι 60% τουλάχιστον κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ η ανακύκλωση συσκευασιών θα πρέπει να είναι μεταξύ 55% τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, με επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης: i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί, ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα, 4 Η Οδηγία τροποποιήθηκε από την 2004/12/ΕΚ και η ενσωμάτωση των νέων στόχων στο Εθνικό δίκαιο πραγματοποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες» Απρίλιος

9 iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά 5, v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια «αξιοποίηση», σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Παράρτημα IV.Β της KYA 50910/2727/2003) συμπεριλαμβάνει εργασίες ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα Στόχοι και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία Ποιοτικοί στόχοι Οι εξειδικευμένοι ποιοτικοί στόχοι για το ΠΕΣΔΑ Κρήτης είναι οι ίδιοι για κάθε Περιφέρεια της χώρας και, συνοπτικά, αναφέρονται: Στη δημιουργία ή στον εκσυγχρονισμό δικτύου συλλογής, μεταφοράς, αξιοποίησης και ασφαλούς τελικής διάθεσης των αποβλήτων. Στην αξιοποίηση των υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό με έμφαση στην πρόληψη και την μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων. Στη συνεχή προσπάθεια, πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ποσοτικοί στόχοι α. Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (Β.Α.Α.) Το πρόβλημα που δημιουργείται στο σημείο αυτό, σχετίζεται με την ποσοτικοποίηση των στόχων μείωσης ΒΑΑ σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα ΒΑΑ το 1995 ή την αμέσως προηγούμενη χρονιά για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat. Αυτά τα στοιχεία βάσης δεν είναι διαθέσιμα για τις περισσότερες χώρες οι οποίες δεν κατέγραφαν την ποσότητα των ΒΑΑ το 1995 ή νωρίτερα. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο για την Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστες μετρήσεις της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων για εκείνη την περίοδο, ούτε βέβαια της σύστασής τους. Τα στοιχεία που υπάρχουν, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και σε όλους τους σχεδιασμούς έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη χώρα μας, αναφέρονται σε λίγες, σποραδικές και όχι κατ ανάγκη αντιπροσωπευτικές αναλύσεις της σύστασης των αποβλήτων. Βέβαια, στην επίτευξη των στόχων της εκτροπής των ΒΑΑ από την Υγειονομική 5 λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά Απρίλιος

10 Ταφή θα πρέπει να συνυπολογιστεί η πιθανότατη αύξηση της ποσότητας των ΒΑΑ μέσα στο χρονικό ορίζοντα της απόφασης, η οποία θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμικότητα για τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης. Για την ποσοτικοποίηση, επομένως, των στόχων εκτροπής που αναφέρονται στη μελέτη αυτή και, κατά συνέπεια την εκτίμηση της διαστασιολόγησης των απαιτούμενων μονάδων επεξεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης, αξιοποιήθηκαν διάφορες πηγές, όπως, ο ισχύων ΠΕΣΔΑ Κρήτης (2006), τα στοιχεία από τη μελέτη: «Διαχείριση Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος στην Ελλάδα», που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ όπου ποσοτικοποιούνται οι στόχοι για τα ΒΑΑ σε επίπεδο χώρας, στοιχεία που αναφέρονται στην ΚΥΑ Η.Π /2727/2003, οι ποσότητες ΑΣΑ που υπολογίσθηκαν παραπάνω, και η σύσταση των αποβλήτων από έρευνες που εκπονήθηκαν στην Κρήτη 6. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ποσότητες που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑΚ ορθή επανάληψη (2006) και η εξειδίκευσή τους ως προς τα ΒΑΑ, στηρίζεται σε μια εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ της τάξεως των τόνους για το 1997 για το σύνολο της Περιφέρειας, πολύ μικρότερη της πραγματικά παραγόμενης. Ειδικότερα, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων από τα ζυγολόγια των ΦοΔΣΑ που λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα μελέτη, η ποσότητα των ΑΣΑ για το έτος 2009 υπολογίσθηκε σε περίπου τόνους. Δεδομένου ότι αύξηση στην παραγωγή ΑΣΑ ποσοστού 100%, σε περίπου 12 χρόνια, χωρίς ανάλογη αύξηση πληθυσμού, κρίνεται ως μη ρεαλιστική, στην παρούσα μελέτη ακολουθείται μια πιο ρεαλιστική μέθοδος εκτίμησης των ΒΑΑ για το έτος Πιο αναλυτικά, για την ποσοτικοποίηση των στόχων της Περιφέρειας ακολουθείται η εξής μεθοδολογία: Σε επίπεδο χώρας εκτιμώνται τόσο οι ποσότητες ΑΣΑ όσο και οι ποσότητες ΒΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες του Ε.Σ.Δ.Α. για το έτος Έπειτα, λαμβάνοντας ως μέση ετήσια αύξηση από το 1995 έως το 2001 ποσοστό ίσο με περίπου 2% 7, εκτιμώνται οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ και ΒΑΑ το Σημειώνεται ότι για την εύρεση των ΒΑΑ υιοθετείται ποσοστό βιοαποδομήσιμου κλάσματος (ζυμώσιμων, χαρτιού και ξύλου) ίσο με 71%, σύμφωνα με τον Ε.Σ.Δ.Α. (Κ.Υ.Α /2727/2003). 6 «Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων: Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Απορριμμάτων Περιφέρειας Κρήτης», του Πολυτεχνείου Κρήτης (2004) και «Ποιοτική Ανάλυση Απορριμμάτων Ν. Χανίων» Πολυτεχνείο Κρήτης (2005) 7 Λαμβάνεται ποσοστό μεγαλύτερο από το 1,5%, τιμή που χρησιμοποιείται σε ΠΕΣΔΑ άλλων Περιφερειών, λόγω της μεγαλύτερης πληθυσμιακής αύξησης που παρουσίασε η περιφέρεια Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τη δεκαετία Απρίλιος

11 Έπειτα υπολογίζεται η ποσότητα των ΑΣΑ και ΒΑΑ σε επίπεδο Περιφέρειας με βάση τις ποσότητες των ΑΣΑ, με έτη αναφοράς το όπου οι συνολικές ποσότητες εκτιμώνται βάσει ζυγολογίων στους τν σε επίπεδο Περιφέρειας. Όπως και προηγουμένως, λαμβάνοντας ως ετήσια αύξηση από το 1995 έως το 2008 ποσοστό ίσο με 2%, εκτιμώνται οι αντίστοιχες παραγόμενες ποσότητες το Σημειώνεται ότι το έτος 1995 υιοθετείται ποσοστό βιοαποδομήσιμου κλάσματος επίσης 71%. Με βάση τις προκύπτουσες ποσότητες το 1995, εκτιμάται η συμμετοχή της Περιφέρειας στους στόχους εκτροπής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 8 Ως έτος αναφοράς χρησιμοποιείται το διότι μέχρι τότε οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής ΑΣΑ δεν διέφεραν από αυτούς των προηγούμενων ετών, τουλάχιστον σε σχέση με την μείωση που παρατηρήθηκε τα επόμενα έτη (2010 και 2011) Απρίλιος

12 Πίνακας 6-1: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Β.Α.Α. Παραγόμενα Α.Σ.Α. Παραγόμενα Β.Α.Α. Παραγόμενα Α.Σ.Α. Παραγόμενα Β.Α.Α. Έτη Χώρας Χώρας Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρειας Κρήτης (τόνοι) (τόνοι) (τόνοι) (τόνοι) Απρίλιος

13 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στους στόχους είναι: Συμμετοχή Περιφέρειας = = 7,2% χ Βάσει όλων των παραπάνω, καθώς και των εκτιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο κεφάλαιο 4, υπολογίζεται για κάθε έτος-στόχο η εκτροπή που θα πρέπει να επιτυγχάνεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των Β.Α.Α. στα ΑΣΑ θεωρείται διαχρονικά σταθερό και ίσο με 60,40%. Απρίλιος

14 Έτη Παραγόμενα Α.Σ.Α. Περιφέρειας Κρήτης (τόνοι) Πίνακας 6-2: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Β.Α.Α. Παραγόμενα Β.Α.Α. Περιφέρειας Κρήτης (τόνοι) Β.Α.Α. που μπορούν να οδηγούνται προς ταφή στην Περιφέρεια Κρήτης (τόνοι) Β.Α.Α. προς εκτροπή στην Περιφέρεια Κρήτης (τόνοι) Απρίλιος

15 Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εξειδικευμένοι στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη μείωση των βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή, έχουν ως εξής: Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α./Υ. δεν πρέπει να ξεπερνούν τους τόνους. Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α./Υ. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους τόνους. Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α./Υ. δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους τόνους. Αντίστοιχα, οι εκτιμώμενες ποσότητες που θα πρέπει να εκτρέπονται είναι οι εξής 9 : Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α./Υ. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόνοι. Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α./Υ. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόνοι. Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που θα πρέπει να εκτρέπονται από τους Χ.Υ.Τ.Α./Υ. θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τόνοι. Ακολούθως τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά για κάθε έτος-στόχο η εκτροπή που θα πρέπει να επιτυγχάνεται στην Περιφέρεια Κρήτης (στρογγυλοποιημένα νούμερα). Έτη Πίνακας 6-3: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των ΒΑΑ Παραγόμενα ΑΣΑ Περιφέρειας Κρήτης (τόνοι) Παραγόμενα ΒΑΑ Περιφέρειας Κρήτης (τόνοι) ΒΑΑ που μπορούν να οδηγούνται προς ταφή στην Περιφέρεια Κρήτης (τόνοι) ΒΑΑ προς εκτροπή στην Περιφέρεια Κρήτης (τόνοι) Σημειώνεται ότι κατά την επεξεργασία των Β.Α.Α., συνήθως μένει κάποιο υπόλειμμα (το ποσοστό εξαρτάται από την τεχνολογία που εφαρμόζεται) το οποίο καταλήγει σε ΧΥΤΑ/Υ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει αυτές οι ποσότητες να μην συνυπολογίζονται στα ποσοστά εκτροπής. Επίσης είναι σημαντικό τα τονιστεί ότι η εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την υγειονομική ταφή πρέπει να επιτευχθεί με συνδυασμό συστημάτων διαλογής στην πηγή (π.χ. επεξεργασία σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) των κλασμάτων χαρτιού 9 Σημειώνεται ότι το ποσοστό των ΒΑΑ στα ΑΣΑ θεωρείται διαχρονικά σταθερό και ίσο με 60,4%. Απρίλιος

16 και ξύλου συσκευασίας) και μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων ή/και προδιαλεγμένων βιολογικών αποβλήτων (οργανικό κλάσμα). β. Απόβλητα Συσκευασιών (Α.Σ.) Όσον αφορά στα απόβλητα συσκευασίας, στις περιπτώσεις που η παραγωγή δεν αποφεύγεται και η επαναχρησιμοποίησή τους δεν καθίσταται εφικτή, θα πρέπει αυτά να υποβάλλονται σε διαδικασίες ανακύκλωσης και αξιοποίησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ποσοτικοί στόχοι, που θα έπρεπε να καλύπτονται από την 31 η Δεκεμβρίου 2005 και έπειτα, είναι οι ακόλουθοι: Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας. Ανακύκλωση 25% - 45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας. Ανακύκλωση 15% κ.β. για το γυαλί. Ανακύκλωση 15% κ.β. για το χαρτί και χαρτόνι. Ανακύκλωση 15% κ.β. για τα μέταλλα. Ανακύκλωση 15% κ.β. για τα πλαστικά. Ανακύκλωση 15% κ.β. για το ξύλο. Επιπλέον, οι ποσοτικοί στόχοι, που θα πρέπει να καλύπτονται από την 31 η Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα 10, είναι οι ακόλουθοι: Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας. Ανακύκλωση 55% - 80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας. Ανακύκλωση 60% κ.β. για το γυαλί. Ανακύκλωση 60% κ.β. για το χαρτί και χαρτόνι. Ανακύκλωση 50% κ.β. για τα μέταλλα. Ανακύκλωση 22,5% κ.β. για τα πλαστικά. Ανακύκλωση 15% κ.β. για το ξύλο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε προηγούμενη ενότητα (παράγραφος ), η εκτίμηση παραγωγής ΑΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας για το έτος 2011 είναι τόνοι, ενώ η 10 ήτοι το αργότερο από το 2012 και έπειτα Απρίλιος

17 εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα απορριπτόμενων υλικών συσκευασίας, αποτελούν ποσοστό περίπου 27,5% των ΑΣΑ. Θεωρώντας ότι η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ παραμένει διαχρονικά σταθερή, προκύπτουν οι κάτωθι στόχοι. Απρίλιος

18 Έτη Παραγόμενα Α.Σ.Α. (τόνοι) Πίνακας 6-4: Στόχοι σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας Παραγόμενα απόβλητα συσκευασιών (τόνοι) Ελάχιστες ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας προς αξιοποίηση (τόνοι) Ποσότητες απορριμμάτων συσκευασίας προς ανακύκλωση (τόνοι) Ελάχιστη Ποσότητα (τόνοι) Μέγιστη Ποσότητα (τόνοι) Απρίλιος

19 Εάν εφαρμοστούν οι επιμέρους στόχοι ανά υλικό για το έτος 2012, τότε προκύπτει: Πίνακας 6-5: Επιμέρους στόχοι ανά υλικό σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας (2012) Υλικό Παραγωγή 2012 (τόνοι) Ελάχιστες ποσότητες προς ανακύκλωση (τόνοι) Γυαλί Χαρτί και χαρτόνι Μέταλλα Πλαστικά Ξύλο Σύνθετα Υλικά Σύνολο Συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης επί των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασιών 41% Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, και για τους στόχους που ισχύουν στην παρούσα φάση, οι συνολικές ελάχιστες ποσότητες προς αξιοποίηση και ανακύκλωσης 60% και 55% επί του συνόλου των παραγόμενων συσκευασιών αντίστοιχα, δεν επιτυγχάνεται αν εφαρμοστούν μόνο οι ελάχιστοι επιμέρους στόχοι ανά υλικό. Οπότε θα πρέπει για κάποια υλικά (συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων υλικών) να επιτευχθούν μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης. Απρίλιος

20 6.3. ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Στα στερεά βιομηχανικά απόβλητα (ΣΒΑ) συμπεριλαμβάνονται τα επικίνδυνα και τα μη επικίνδυνα, τα οποία εμπεριέχουν και προσομοιάζοντα με τα οικιακά απόβλητα. Το κλάσμα των προσομοιάζοντων με τα οικιακά απόβλητα συμπεριλαμβάνεται στα ΑΣΑ και διέπεται από τους στόχους που προαναφέρθηκαν. Επισημαίνεται ότι για τα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα προώθηση της Ανακύκλωσης του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης», το οποίο έχει επικεντρωθεί στα εξής απόβλητα συσκευασίας: συσκευασίες από χαρτί/χαρτόνι, πλαστικές, μεταλλικές και ξύλινες. Τα μη επικίνδυνα κατάλοιπα και υπολείμματα, τα οποία προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία σε κάθε βιομηχανική εγκατάσταση και τα οποία ο κάτοχος τους προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει είναι αυτά που κατονομάζονται ως Μη Επικίνδυνα Στερεά Βιομηχανικά Απόβλητα (ΣΒΑ). Οι παραγωγοί των μη επικινδύνων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων έχουν την ευθύνη για τη συλλογή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και μεταφόρτωση των αποβλήτων σε κατάλληλες μονάδες διαχείρισης εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών τους. Τα διαθέσιμα στοιχεία (δυναμικότητες, παραγωγικές διαδικασίες κλπ.) για τις βιομηχανίες στην Περιφέρεια Κρήτης είναι λιγοστά και δεν προσφέρουν το περιθώριο ασφαλούς εκτίμησης της ποσότητας των παραγόμενων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων. Οι κύριοι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού σχετικά με τη διαχείριση των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων έχουν ως ακολούθως: Μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων. Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων. Διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις. Σταδιακή μείωση εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης. Οι βασικοί άξονες δράσης σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Μη Επικινδύνων ΣΒΑ θα είναι εναρμονισμένοι με την ιεράρχηση που προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική και ειδικότερα: Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. Επαναχρησιμοποίηση. Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης / ανακύκλωσης / ενεργειακής αξιοποίησης. Απρίλιος

21 Ασφαλής επεξεργασία των αποβλήτων και διάθεση των υπολειμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής και η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) και καθαρών τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό οι τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης ΣΒΑ που θα επιλεγούν οφείλουν να ακολουθήσουν αυτήν την ιεράρχηση με σκοπό να επιτευχθεί ο κατά το δυνατό μέγιστος βαθμός προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται ότι η κάλυψη των στόχων για τα ΣΒΑ εξαρτάται κυρίως από τους φορείς εκμετάλλευσης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς κάθε κάτοχος τέτοιων αποβλήτων υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε αδειοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων ή να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλήτων, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης έχει τη δυνατότητα προώθησης των σχετικών πρακτικών με κύρια προληπτικά μέσα, ήτοι τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των βιομηχανιών, τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με το ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τον έλεγχο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α ) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου περί μονάδων του ν. 3325/ 2005, όπως ισχύει καθώς και τον έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, προς εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α ) και επίσης, κατασταλτικά και εφαρμόζοντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ήτοι με την επιβολή προστίμων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, κατά τις προβλέψεις των άρθρων 30 του ν. 1650/1986 και 4 του ν. 3010/2002. (Ν. 3852/2010) Συγχρόνως, η ασφαλής διάθεση των στερεών μη επικινδύνων υπολειμμάτων από την επεξεργασία των ΣΒΑ (ή των ποσοτήτων που πιθανώς δεν επιδέχονται επεξεργασία) θα μπορούσε να γίνεται στον εγγύτερο εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), εφόσον αυτό προβλέπεται στους Περιβαλλοντικούς όρους του ΧΥΤΑ, σημείο στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να συνδράμει καθοριστικά. Απρίλιος

22 6.4. ΑΛΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα πληθυσμιακά στοιχεία για τον κάθε Νομό και το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης, στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης για το 2010 εκτιμάται ότι παράγονται t αποβλήτων ΑΗΗΕ. Η ποσότητα των συλλεχθέντων ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεύει το 2,21% σε επίπεδο χώρας, από το 2008 και μετά, ποσότητα ικανοποιητική δεδομένου ότι καθυστέρησε να ξεκινήσει η ενεργή δραστηριότητα της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ στην Κρήτη, αλλά που σίγουρα απαιτεί ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος συλλογής (4 kg ανά κάτοικο ετησίως) σε επίπεδο Περιφέρειας. Είναι χαρακτηριστικό πως η συλλογή ΑΗΗΕ υστερεί σημαντικά στη Δυτική Κρήτη (τόσο στη Π.Ε. Χανίων, όσο και στη Π.Ε. Ρεθύμνης), γεγονός που εξηγείται εύκολα αν ληφθεί υπόψη πως τα σημεία συλλογής είναι λιγότερα σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη της αύξησης των σημείων συλλογής προκειμένου να υπάρξει σημαντική πρόοδος στις ποσότητες των ΑΗΗΕ που συλλέγονται, αντίστοιχη αυτής που παρατηρείται στην Π.Ε. Ηρακλείου, αλλά και στην Π.Ε. Λασιθίου. Με βάση την κείμενη νομοθεσία τίθεται στόχος για τα ΑΗΗΕ μέχρι το έτος 2006 για συλλογή προς ανακύκλωση / αξιοποίησης τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ/κάτοικο και έτος. Ο στόχος αυτός θεωρείται ότι ισχύει και για τα ακόλουθα έτη, μέχρι αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και συνοψίζεται στον πίνακα που προκύπτει για την περίπτωση της Κρήτης, υιοθετώντας ότι η αύξηση του πληθυσμού ετησίως θα είναι της τάξης του +0,5% 11. Πίνακας 6-6: Στόχοι συλλογής ΑΗΗΕ για την Περιφέρεια Κρήτης σε ετήσια βάση Π.Ε. Πληθυσμός 2010* Ετήσιος στόχος για τη συλλογή ΑΗΗΕ (σε τόνους) * Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυμνο Χανιά Σύνολο Κρήτης Υ.Α /2003 (ΦΕΚ Β 1486/ ) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης», Άρθρο 2, Γ.2.1: αναμενόμενος ετήσιο ρυθμό μεταβολής πληθυσμού +0,5% Απρίλιος

23 * υπολογισμός πληθυσμού με ετήσιο ρυθμό μεταβολής +0,5% (Υ.Α /2003) Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρήτης υιοθετεί τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους για την αξιοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται από 50% έως 80% κατ' ελάχιστο, του μέσου βάρους ανά συσκευή και ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως σύντομα αναμένεται νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ΑΗΕΕ, η οποία θα θέτει νέους υψηλότερους στόχους αναφορικά με τη συλλογή και την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο στόχος συλλογής 4 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας αναμένεται να αυξηθεί στο 45% του μέσου βάρους των συσκευών που θα εισέρχονται κάθε χρόνο στην εθνική αγορά, και τέσσερα χρόνια αργότερα στο 65% Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των ΟΤΚΖ, στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης θα παραχθούν ΟΤΚΖ κατά το 2010, ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2020 και το 2030 θα είναι αντίστοιχα και 4.884, ακολουθώντας τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της Κρήτης. Τυχόν μελλοντικά κίνητρα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων θα οδηγήσουν σε ακόμα υψηλότερους αριθμούς ΟΤΚΖ στην Κρήτη. Το σύνολο των ΟΤΚΖ που συλλέχθηκαν από όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης και ανακυκλώθηκαν κατά το 2008 ανέρχονται σε 1.871, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός σε επίπεδο χώρας ήταν (3% στην Κρήτη). Για το 2009 είχαν συλλεχθεί οχήματα σε σύνολο που ανακυκλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Άρα, το αντίστοιχο ποσοστό των ΟΤΚΖ που ανακυκλώθηκαν στην Κρήτη αυξήθηκε σημαντικά από 3% σε 4,7%. Το 2009 ο αριθμός των ΟΤΚΖ που αποσύρθηκαν πανελλαδικά ήταν συγκριτικά αρκετά υψηλότερος λόγω των κινήτρων που είχαν δοθεί τη συγκεκριμένη χρονιά για την απόσυρση παλιών οχημάτων. Όσον αφορά στο 2010 κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος Νοέμβριος 2010, ανακυκλώθηκαν ΟΤΚΖ σε σύνολο ΟΤΚΖ που αναμένονται για όλη τη χώρα στο 12μηνο του Το ποσοστό υπολογίζεται σε 4,2% στο 11μηνο του Το ποσοστό αυτό είναι πιο χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό 5,48% που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της Κρήτης σε σχέση με το συνολικό σε επίπεδο χώρας. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί και η σημαντική ποσοστιαία αύξηση που επιτεύχθηκε σε σχέση με τα έτη 2007 και Σε γενικές γραμμές σημειώνεται σημαντική πρόοδος στα αποτελέσματα της ΕΔΟΕ στην Περιφέρεια Κρήτης, γεγονός το οποίο συντελέστηκε και λόγω αδειοδότησης και λειτουργίας τεσσάρων νέων μονάδων ανακύκλωσης (σε σύνολο πέντε) κατά τα τελευταία δύο έτη, οι ποσότητες όμως για το Λασίθι και το Ρέθυμνο θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω. Απρίλιος

24 Όσον αφορά στη συνεισφορά της Περιφέρειας στους εθνικούς στόχους, για το 2015 υιοθετούνται οι αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι για την αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΟΤΚΖ, ήτοι 95% και 85% αντίστοιχα κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Είναι γεγονός πως απαιτείται συστηματική δουλειά προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και για την ώρα κάτι τέτοιο φαίνεται δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο για πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταχειρισμένα ελαστικά Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των παραγόμενων αποβλήτων ελαστικών στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης παρήχθησαν t μεταχειρισμένων ελαστικών κατά το 2010 και υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης των ποσοτήτων αυτών για το άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος διαχείρισης ECOELASTIKA, τα μεταχειρισμένα ελαστικά που συλλέχθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης κατά το 2009 ανέρχονται σε 2.376,4 t και στο 11μηνο του 2010 σε 2.054,2 t. Το 2009 οι συλλεχθείσες ποσότητες στην Περιφέρεια, που οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση /ανακύκλωση, υπερέβησαν τον εθνικό στόχο για αξιοποίηση του 65% των αποσυρόμενων ελαστικών. Οι τιθέμενοι στόχοι αυτήν τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο αφορούν το έτος Αφού επικαιροποιηθούν οι εθνικοί στόχοι για τα επόμενα έτη θα προσαρμοσθούν και οι στόχοι για την Περιφέρεια Κρήτης. Βεβαίως, η Περιφέρεια δύναται να υιοθετήσει υψηλότερους στόχους, καθώς ήδη επιτυγχάνονται οι εθνικοί στόχοι, ή ελαφρά διαφοροποιημένους, όπως το να υιοθετήσει στόχο συλλογής, αποσκοπώντας στην εξάλειψη του φαινομένου ανεξέλεγκτης διάθεσής τους στο περιβάλλον, χωρίς όμως να επιδράσει αρνητικά και στην επαναχρησιμοποίηση. Διατηρώντας τα ίδια ποσοστά αξιοποίησης και ανακύκλωσης, οι ποσοτικοί στόχοι, ενδεικτικά, για τα μεταχειρισμένα ελαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας το έτος 2010, 2020 και 2030 θεωρώντας σταθερή την ποσότητα αποσυρόμενων ελαστικών μπορούν να είναι αυτοί που φαίνονται στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 6-7: Εξειδίκευση στόχων για τα μεταχειρισμένα ελαστικά στην Περιφέρεια Κρήτης Έτος Συλλογή 80% (t / έτος) Αξιοποίηση 65% (t / έτος) Ανακύκλωση 10% (t / έτος) Κατά συνέπεια, στην Περιφέρεια Κρήτης η υφιστάμενη κατάσταση είναι ικανοποιητική, μιας και ήδη επιτυγχάνονται οι στόχοι συλλογής σε επίπεδο περιφέρειας, ωστόσο επιθυμητή θα ήταν η προώθηση της επαναχρησιμοποίησής τους. Απρίλιος

25 Αδρανή απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Στην Περιφέρεια Κρήτης εκτιμάται (Κεφάλαιο 4, 4.4.5) ότι παρήχθησαν t ΑΕΚΚ για το 2008 και t για το Από αυτά, εξαιρώντας τα απόβλητα εκσκαφών (κατηγορίες και του ΕΚΑ) που δεν περιλαμβάνονται στους ποσοτικούς στόχους που τίθενται για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, προκύπτουν για το και t για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων αντίστοιχα. Με βάση την ΚΥΑ 36259/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και κάνοντας την παραδοχή πως οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ κατά τα έτη 2012, 2015 και 2020 δεν θα μεταβληθούν σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το έτος 2009 (λαμβανομένου υπόψη της οικονομικής ύφεσης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας), καθώς και ότι ο στόχος του 2020 θα ισχύει και το 2030, προκύπτει η εξειδίκευση των στόχων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 6-8: Εξειδίκευση στόχων για τα ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Κρήτης Έτος Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών ΑΕΚΚ και αξιοποίηση (σε t) (30% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) (50% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) (70% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) (70% των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων) Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Οι προβλεπόμενες ποσότητες ιλύος που θα παραχθούν από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για την Περιφέρεια Κρήτης δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Απρίλιος

26 Πίνακας 6-9: Εκτίμηση μελλοντικών ποσοτήτων ιλύος ΕΕΛ στην Περιφέρεια Κρήτης 12 Έτος Ποσότητες αποβλήτων ΕΕΛ σε τόνους Στην εκτίμηση των ποσοτήτων έχει γίνει η παραδοχή ότι το έτος 2020 θα εξυπηρετούνται από ΕΕΛ το 80% του πληθυσμού, ενώ το 2030 το 88% του πληθυσμού. Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι η καταρχήν τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των ΕΕΛ και η προώθηση της αξιοποίησής της με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης σε ΧΥΤΑ. Προς την κατεύθυνση αυτήν υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε εθνικό επίπεδο και οι οποίοι περιλαμβάνουν δράσεις αξιοποίησής της είτε ως πηγή οργανικής ουσίας (εδαφοβελτιωτικό μέσο αποκατάστασης εδαφών), είτε ως καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σχετικοί όροι από την κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι, σε πρόσφατη έκθεση του ΥΠΕΚΑ 13 (που δεν αποτελεί νομική δέσμευση) αναφέρεται ότι «Στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης της παραγόμενης ιλύος σε περίπου 80%, με ενίσχυση της γεωργικής και εδαφικής αξιοποίησης μέσω συστημάτων υγειονοποίησης και αναθεώρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου». Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια μπορεί να προετοιμασθεί για την περίπτωση θέσπισης στόχων στο άμεσο μέλλον σε εθνικό επίπεδο, τους οποίους θα οφείλει να υιοθετήσει Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα Σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης συνολικός στόχος για τα γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους και η συνεχής μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσής τους, με πρακτικές και τεχνικές που αποβλέπουν στην υψηλή κατά το δυνατόν προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στο οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. 12 Τονίζεται ότι οι παραπάνω ποσότητες ιλύος αφορούν την τελικά επεξεργασμένη ιλύ που σε ορισμένες περιπτώσεις (Χερσόνησο, Μάλια, Ρέθυμνο) έχει υποστεί ηλιακή ξήρανση με αποτέλεσμα τη μείωση της υγρασίας και τον περιορισμό της ποσότητάς της. Αν υπήρχε πρόθεση της καταγραφής της ποσότητας της νωπής ιλύος, τότε οι ποσότητες για το 2011 θα υπερέβαιναν τους τόνους. 13 Έκθεση: Εφαρμογή της Οδηγίας 91/71/ΕΟΚ στην Ελλάδα, Κατάσταση 2009, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υ.Π.Ε.Κ.Α., Αθήνα, Ιούνιος 2010 Απρίλιος

27 Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται για την Περιφέρεια Κρήτης οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα γεωργικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο και αφορούν δύο εναλλακτικές διαχείρισης: αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή μέσου αποκατάστασης εδαφών, ενεργειακή αξιοποίηση είτε ως βιοκαύσιμο, είτε για την παραγωγή ενέργειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάλυψη των παραπάνω στόχων εξαρτάται κυρίως από τους φορείς εκμετάλλευσης των γεωργικών καλλιεργειών. Συγχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα συνδιάθεσης ή/και συνεπεξεργασίας με τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους επιτρέπουν, το οποίο αποτελεί ευθύνη των ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας που διαχειρίζονται έργα επεξεργασίας ή/και διάθεσης ΑΣΑ, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει, καθώς και ότι προβλέπεται στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, σημείο στο οποίο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο η Περιφέρεια Κρήτης. Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι στην απόφαση τροποποίησης του ΠΕΣΔΑ Κρήτης το 2006 (ορθή επανάληψη) προβλεπόταν η κατασκευή τριών μονάδων αξιοποίησης γεωργικών υπολειμμάτων (που δεν έχουν υλοποιηθεί), προτείνονται δράσεις και ενέργειες που μπορούν να υιοθετηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να δρομολογηθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών που μπορούν να αποτελέσουν πηγή οργανικής ουσίας, στοιχείο πολύτιμο για τα εδάφη της Κρήτης τα οποία αντιμετωπίζουν πλέον το φαινόμενο της ερημοποίησης Κτηνοτροφικά Απόβλητα Για τα κτηνοτροφικά απόβλητα, δεν έχουν καθοριστεί θεσμοθετημένοι ποσοτικοί στόχοι από τον ΕΣΔΑ, αλλά η διαχείριση τους ρυθμίζεται από τον Κανονισμό για τα ζωικά υποπροϊόντα (Κανονισμού (ΕΚ) 1069/ ), ο οποίος τον Μάρτιος του 2011 αντικατέστησε τον Κανονισμό 1774/2002 και μια σειρά άλλων νομοθετικών πράξεων. Με τον κανονισμό αυτόν καθορίζονται ουσιαστικά οι κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων σε σχέση με τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους. Τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγοριοποιούνται σε 3 ειδικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Τα παράγωγα προϊόντα υπόκεινται στους κανόνες της συγκεκριμένης κατηγορίας ζωικών υποπροϊόντων από τα οποία παράγονται, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό ή προβλέπεται τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα οποία μπορούν να ορίζουν τους όρους 14 Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)» Απρίλιος

28 υπό τους οποίους παράγωγα προϊόντα δεν υπόκεινται στους ανωτέρω κανόνες που θεσπίζονται από την Επιτροπή. Σύμφωνα με το Άρθρο 12 (απόρριψη και χρήση υλικών της κατηγορίας 1), τα υλικά της κατηγορίας 1 εν γένει (με αντίστοιχες εξαιρέσεις όπου αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο): 1. Απορρίπτονται ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης: απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο. 2. Ανακτώνται ή απορρίπτονται μέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 1 είναι απόβλητα: απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο. 3. Χρησιμοποιούνται ως καύσιμο για καύση με ή χωρίς εκ των προτέρων μεταποίηση ή Σύμφωνα με το Άρθρο 13 (απόρριψη και χρήση υλικών της κατηγορίας 2), τα υλικά της κατηγορίας 2: 1. Απορρίπτονται ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης: απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή έπειτα από μεταποίηση, με αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο 2. Ανακτώνται ή απορρίπτονται μέσω συναποτέφρωσης, εάν τα υλικά της κατηγορίας 2 είναι απόβλητα: απευθείας χωρίς να έχει προηγηθεί μεταποίηση, ή έπειτα από μεταποίηση, με αποστείρωση υπό πίεση εάν το απαιτεί η αρμόδια αρχή, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο 3. Απορρίπτονται σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο 4. Χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους προς διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 32 έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση, εφόσον απαιτείται, και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο 5. Λιπασματοποιούνται ή μετασχηματίζονται σε βιοαέριο: έπειτα από μεταποίηση με αποστείρωση υπό πίεση και αφού το υλικό που προκύπτει επισημανθεί με ανεξίτηλο τρόπο, ή Απρίλιος

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Τηλ.: 213 0405324, 6984

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης χωριστή συλλογή αποβλήτων, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο «Νόµο-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Ενσωµάτωση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19 ης Νοεµβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα