Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»"

Transcript

1 Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Στους στόχους της παρούσας εργασίας περιλαμβάνονται οι: Μελέτη σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου Μελέτη τεχνικών περιγραφής συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας Χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων για την υλοποίηση μοντέλων που προσομοιώνουν την απόκριση κλειστών ακουστικών χώρων Αφαίρεση από ακουστικό σήμα της παραμόρφωσης που οφείλεται στην ύπαρξη του χώρου Ανάπτυξη κώδικα MATLAB για την υλοποίηση του παραπάνω. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω σταδίων: Θεωρητική μελέτη ακουστικών χώρων με όρους θεωρίας συστημάτων oηχητική διάδοση σε μη ελεύθερα πεδία oανάκλαση, διέλευση, απορρόφηση και διάχυση ήχου Ακουστικές παράμετροι χώρων Μοντέλα διάδοσης ήχου oτο μοντέλο των ειδώλων Κρουστική απόκριση δωματίου Μέθοδοι αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης Υλοποίηση μεθόδου αντιστροφής κρουστικής απόκρισης χώρου με χρήση του MATLAB Αποτελέσματα αξιολόγηση - συμπεράσματα Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Δευτερεύοντα: Αγγλικά -

2 Θέμα: «Τεχνικές συμπίεσης ψηφιακού ήχου με χρήση ψυχοακουστικών μοντέλων ακοής» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: :Στους στόχους της παρούσας εργασίας περιλαμβάνονται οι: Μελέτη σημάτων και συστημάτων διακριτού χρόνου Μελέτη τεχνικών περιγραφής συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας Μελέτη ψυχοακουστικών μοντέλων ακοής Χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων για την υλοποίηση ψυχοακουστικών μοντέλων Χρήση ψυχοακουστικών μοντέλων στην συμπίεση ψηφιακού ήχου Ανάπτυξη κώδικα MATLAB για την υλοποίηση ψυχοακουστικού μοντέλου. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων : Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω σταδίων: Θεωρητική μελέτη τεχνικών συμπίεσης δεδομένων (datacompression) σε σήματα ψηφιακού ήχου oμη-απωλεστικές τεχνικές oαπωλεστικές τεχνικές Τεχνικές συμπίεσης ψηφιακού ήχου oστο πεδίο του χρόνου oστο πεδίο της συχνότητας Ψυχοακουστικό μοντέλο oκρίσιμες περιοχές ακουστότητας oκατώφλι ακουστότητας oφαινόμενο επικάλυψης Κωδικοποίηση ήχου με χρήση ψυχοακουστικού μοντέλου oδυναμική ανάθεση bits ανά δείγμα oκβαντισμός και κωδικοποίηση Παρουσίαση προτύπων oπρότυπο ISO/MPEG1, 2, 4, 7 oπρότυπο AAC-3 Υλοποίηση ψυχοακουστικού μοντέλου με χρήση του MATLAB Αποτελέσματα αξιολόγηση - συμπεράσματα Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Δευτερεύοντα: Αγγλικά -

3 Θέμα: «Χρονική και συχνοτική ανάλυση και επεξεργασία ηχητικών σημάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καλείται να υλοποιήσει βασικούς αλγορίθμους ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για την δημιουργία κατάλληλων ηχητικών εφέ. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Η χρονό-συχνοτική αναπαράσταση των σημάτων επιτρέπει την υιοθέτηση διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας για τον μετασχηματισμό των σημάτων εισόδου και την εισαγωγή κατάλληλων ψηφιακών ηχητικών εφέ. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει εν γένει τρια διακριτά στάδια: την ανάλυση (analysis), τον μετασχηματισμό (transformation) και την ανασύνθεση (resynthesis). της εργασίας είναι η υλοποίηση βασικών phasevocodereffects (π.χ., timestretching, pitchshifting, denoising κλπ) με κατάλληλες τεχνικές επεξεργασίας στο πεδίο χρόνου-συχνότητας και την ανάπτυξη γραφικής διεπαφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Σήματα και Συστήματα Δευτερεύοντα: Αγγλικά -

4 Θέμα: «Μελέτη και ανάπτυξη δρομολόγησης πολυδιανομής (multicast) σε IPv6 δίκτυα» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: O φοιτητής: 1.Θα περιγράψει την λειτουργία του μηχανισμού δρομολόγησης multicast για το πρωτόκολλο IPv6. 2. Θα αναπτύξει πειραματικά σχήμα υλοποίησης δρομολόγησης multicast για το πρωτόκολλο IPv6 στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το IPv6 (Internet Protocol version 6) είναι η τελευταία αναθεώρηση του πρωτοκόλλου IP, στο οποίο βασίζεται το Internet. Η εφαρμογή του IPv6 επιταχύνεται από πολλούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Στα δίκτυα υπολογιστών, η δρομολόγηση multicast είναι η μεταφορά δεδομένων σε ένα σύνολο αποδεκτών ταυτοχρόνως με την πραγματοποιήση μιας μόνο αποστολής από την πηγή. Η τεχνική της multicast δρομολόγησης χρησιμοποιείται συνήθως για την μεταφορά δεδομένων εφαρμογών streaming (για παράδειγμα υπηρεσιών Video, Διαδικτυακής τηλεόρασης ή ραδιοφώνου) ή γενικότερα για την μεταφορά δεδομένων από έναν αποστολέα προς πολλούς παραλήπτες ταυτοχρόνως οι οποίοι υπόκεινται σε μία λογική ομαδοποίηση (ένα multicast group) χωρίς φυσικά ή γεωγραφικά όρια. Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Δίκτυα 1, Δίκτυα 2 Δευτερεύοντα: Ειδικά θέματα δικτύων -

5 Θέμα: «Εκτίμηση φάσματος με την μέθοδο Prony και χρήση της στην εκτίμηση μελλοντικών τιμών σήματος» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Θεωρητική μελέτη της τεχνικής φασματικής μοντελοποίησης σημάτων κατά Prony και σύγκριση με κλασσικές τεχνικές φασματικής μοντελοποίησης Υλοποίηση αρχικής μεθόδου Prony Υλοποίηση μεθόδου Prony με τεχνική ελαχίστων τετραγώνων Υπολογισμός φασμάτων με την μέθοδο Prony Συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο τεχνικών Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση µε την τεχνική μοντελοποίησης σημάτων κατά Prony. Η μέθοδος Prony προσεγγίζει ένα σήμα χρησιμοποιώντας μιγαδικούς εκθετικούς όρους και υπολογίζει το φάσμα πυκνότητας ισχύος ενός σήματος. Η εργασία θα υλοποιηθεί στο περιβάλλον matlabμέσω των ακόλουθων βημάτων: Υλοποίηση αρχικής μεθόδου Prony Υλοποίηση μεθόδου Prony με την τεχνική ελαχίστων τετραγώνων Μελέτη σφάλματος κάθε τεχνικής Συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων Ενημέρωση wikipedia για όρους συναφείς με το αντικείμενο της εργασίας Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Δευτερεύοντα: Αγγλικά -

6 Θέμα: «Ανάπτυξη μεθόδου κατανομής καναλιού σε κυψελοειδή συστήματα με χρήση matlab» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Μελέτη συστημάτων κινητών επικοινωνιών Μελέτη κυψελοειδών συστημάτων επικοινωνίας Μελέτη θεωρίας τηλεπικοινωνιακής κίνησης Μελέτη τεχνικών ανάθεσης καναλιών σε δίκτυα κυψελοειδών επικοινωνιών Υλοποίηση αλγορίθμου προσομοίωσης στατικής κατανομής σε MATLAB Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω της εκπόνησης των παρακάτω σταδίων: Κυψελοειδή συστήματα επικοινωνίας Τύποι κυψελών και επαναχρησιμοποίηση καναλιών Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κίνησης με έμφαση στα κυψελοειδή συστήματα Μέθοδοι ανάθεσης καναλιών: oστατική ανάθεση καναλιών oδυναμική ανάθεση καναλιών oυβριδική ανάθεση καναλιών oευέλικτη ανάθεση καναλιών oανάθεση δανεισμού καναλιών oανάθεση βίαιου δανεισμού καναλιών oστατική και δυναμική ανάθεση καναλιών Αλγόριθμος προσομοίωσης στατικής κατανομής Υλοποίηση αλγορίθμου στατιστικής κατανομής σε MATLAB Αποτελέσματα προσομοίωσης Αξιολόγηση Συμπεράσματα Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Κινητές Επικοινωνίες Δευτερεύοντα: Σήματα και Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι και ΙΙ -

7 Θέμα: «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αποτελεσματική τους χρήση στην προώθηση προϊόντων (Social Media Marketing)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Η μελέτη της χρήσης των κοινωνικών δικτύων στο πεδίο του διαδικτυακού μάρκετινγκ Συγκριτική μελέτη των παρεχόμενων υπηρεσιών διαδικτυακού μάρκετινγ από ευρέως γνωστά κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, G+, Tumblr, Blogs κτλ.) Συλλογή και ανάλυση δεδομένων και στατιστικών καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων για την χρήση των κοινωνικών δικτύων από ελληνικές επιχερήσεις στο πεδίο του μάρκετινγκ. Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω της εκπόνησης των παρακάτω σταδίων: Σε θεωρητικό επίπεδο θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν: Η έννοια της κοινωνικής δικτύωσης Είδη μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση προϊόντων Μέθοδοι προώθησης προϊόντων και καλές πρακτικές Σε πρακτικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί: Έρευνα πεδίου Συγκριτική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαδικτυακού μάρκετινγκ από τα ευρέως γνωστά κοινωνικά δίκτυα. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων και στατιστικών (π.χ. με την χρήση ερωτηματολογίων) και εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την χρήση των κοινωνικών δικτύων από τις ελληνικές επιχειρήσεις στο πεδίο του μάρκετινγκ Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Κοινωνία της Πληροφορίας Δευτερεύοντα: - -

8 Θέμα: «Μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων χρηστών (trouble shooting) σε δίκτυα ISP» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Η παρουσίαση της οργάνωσης και διάρθρωσης υπηρεσίας Helpdesk Παρουσίαση μεθοδολογιών, διαθέσιμων εργαλειών και θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του Helpdesk Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω της ανάλυσης και παρουσίασης των παρακάτω θεμάτων: Ανάλυση των μεθοδολογιών αντιμετόπισης προβλημάτων χρηστών Μελέτη θεμάτων οργάνωσης υπηρεσίας Helpdesk Εργαλεία και πλατφόρμες (π.χ. Ticketing System) διαχείρισης προβλημάτων χρηστών Διάρθρωση Helpdesk σε επίπεδα Παρουσίαση των παρεχόμενων SLAs (Service Level Agreements) Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: - Δευτερεύοντα: - -

9 Θέμα: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης τηλ: Μελέτη των μεθόδων και εργαλείων αξιοποίησης των ΤΠΕ για την εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Συγκριτική αξιολόγηση εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ υποστήριξης της εκπαίδευσης ατόμων με μαθησιακές ιδιαιτερότητες Η εργασία θα υλοποιηθεί μέσω της ανάλυσης και παρουσίασης των παρακάτω θεμάτων: Παρουσίαση διαφόρων ειδών μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων (π.χ. αυτισμός, δυσλεξία κτλ) και πως οι ΤΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν στην υποστήριξη αυτών. Μελέτη, παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση εργαλειών, ιστότοπων, πολυμεσικών εφαρμογών για εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές ιδιαίτερότητες. Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: - Δευτερεύοντα: - -

10 Θέμα: «Συστήματα Εκπαίδευσης σε Προγραμματισμό για Παιδιά» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος τηλ: XXXXX Στόχος είναι η διερεύνηση των εφαρμογών που είναι διαθέσιμες σε web και mobile εφαρμογές για τη διδασκαλία προγραμματισμού για παιδιά σε διαφορετικές ηλικιακές κατανομές. Θα κααγραφούν και θα αξιολογηθούν εφαρμογές web, desktop και mobile. Βιβλιογραφική έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδας. Μελέτη μαθησιακών στόχων Έρευνα πεδίου σε διαφορετικές πλατφόρμες Καταγραφή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης Δεν απαιτείται συνεχόμενη παρουσία. Είναι όμως απαραίτητη η μηνιαία αναφορά προόδου για την υλοποίηση της πτυχιακής.

11 Θέμα: «Παραμετροποίηση προσμοιωτή (Matlab) και προσωμοιώσεις δικτύου lte/4g» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Σκοπός της εργασίας είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί αφενός με το λογισμικό προσωμοιώσεων matllab και, αφετέρου να μελετήσει μέσω προσομοιώσεων το πρότυπο LTE/4G με τη σύγκριση αλγορίθμων απόδοσης ραδιοπόρων σε κινητές συσκευές. LTE/4G Πρωτεύοντα: Τηλεπικοινωνικά Συστήματα Ι, ΙΙ Δευτερεύοντα: Κινητές τηλεπικοινωνίες οχι

12 Θέμα: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής εκμάθησης javascript» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί με εργαλεία διαδιαδικτυακού προγραμματισμού αφενός και, αφετέρου να κατανοήσει σε βάθος τη γλώσσα προγραμματισμού javascript Προγραμματισμός διαδικτύου Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός διαδικτύου Δευτερεύοντα: Αντικειμενοστραφής, βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού όχι

13 Θέμα: «Επισκόπηση και σύγκριση λειτουργικών συστημάτων φορητών συσκευών» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο σπουδαστής να κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ των ΛΣ που κυριαρχούν στο χώρο των φορητών συσκευών (smartphones, tablets) καθώς και να εξοικειωθεί με τα σχετικά εργαλεία προγραμματισμού. της εργασίας είναι η μελέτη και συγκριτική αξιολόγηση των κυρίαρχων ΛΣσε φορητές συσκευές καθώς και η εγκατάσταση και πιλοτική χρήση των σχετικών εργαλείων προγραμματισμού. Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. λειτουργικά συστήματα Δευτερεύοντα: βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού όχι

14 Θέμα: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής εκμάθησης βασικών αρχών Δικτύων» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας ο φοιτητής αφενός να κατανοήσει τις βασικές αρχές της περιοχής των δικτύου και, αφετέρου να εξοικειωθεί με τον διαδικτυακό προγραμματισμό. της εργασίας είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής εκμάθησης (tutorial) με χρήση εργαλείων διαδικτυακού προγραμματισμού Πρωτεύοντα: προγραμματισμός διαδικτύου Δευτερεύοντα: Δίκτυα Ι όχι

15 Θέμα: «Ανάπτυξη εφαρμογής τηλεμετρίας σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί με την ανάπτυξη εφαμοργών σε λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής τηλεμετρίας Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός διαδικτύου όχι

16 Θέμα: «Διαδικασίες εγκληματολογικής ανάλυσης ψηφιακών στοιχείων και πειστηρίων» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τεχνικές εγκληματολογικής ανάλυσης πειστηρίων της εργασίας είναι η μελέτη διαδικασιών και μηχανισμών που χρησιμοποιούνται κατά τη δικονομική διαδικασία σε πράξεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικό έγκλημα. Πρωτεύοντα: Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυα Ι, διαχείριση δικτύων Δευτερεύοντα: προγραμματισμός διαδικτύου, αρχιτεκτονική ΗΥ όχι

17 Θέμα: «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος LDAP» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί με την υποδομή πιστοποίησης χρηστών LDAP της εργασίας είναι η μελέτη, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση συστήματος LDAP που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος ΜΗΠ/Ν Πρωτεύοντα: Λειτουργικά συστήματα Δευτερεύοντα: Διαχείριση Δικτύων ναι

18 Θέμα: «Διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο φοιτητής να μελετήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου και να δημιουργήσει διαδικτυακή εφαρμογή με σχετικές οδηγίες. της εργασίας είναι η μελέτη των κινδύνων και η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής. Πρωτεύοντα: Νομικά της Τεχνολογίας Δευτερεύοντα: Προγραμματισμός διαδικτύου, διαχείριση δικτύων όχι

19 Θέμα: «Μέθοδοι και εργαλεία δυναμικής αποτύπωσης τοπικών δικτύων δεοδμένων» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τους μηχανισμούς σχεδιασμού και διαχείρισης τοπικών δικτύων δεδομένων με εργαλεία δυναμικής αποτύπωσης τοπολογίας. Μελέτη εργαλείων αποτύπωσης/διαχείρισης δικτύων και περιματική εφαρμογή στο δίκτυο δεδομένων του τμήματος ΜΗΠ/Ν. Πρωτεύοντα: Διαχείριση Διτκύων Δευτερεύοντα: Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός όχι

20 Θέμα: «Ανάπτυξη γραφικού ενδιάμεσου χρήστη για την αναπαράσταση προβλημάτων και λύσεων διαμέρισης υπολογιστικού φορτίου σε πολυεπεξεργαστικά ή/και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα» Επιβλέπων: Αλεφραγκής Παναγιώτης τηλ: Ο φοιτητής θα αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να: Να σχεδιάζει εφαρμογές λογισμικού. Μπορεί να αναπτύσσει εφαρμογές με γραφικό περιβάλλον χρήστη Να συμμετέχει σε έργα ανοικτού λογισμικού Η πτυχιακή έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογής για την γραφική αποτύπωση της ποσότητας των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων και του υπολογιστικού φορτίου σε πολυεπεξεργαστικά ή / και κατανεμημένα συστήματα. Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα μελετηθούν οι δυνατότητες χρήσης βιβλιοθηκών ανοικτού λογισμικού (JGraphX, Jung) για την ανάπτυξη λογισμικού το οποίο μπορεί να αναπαραστήσει δεδομένα υπολογιστικού φορτίου και επικοινωνίας για προβλήματα κατανομής διεργασιών ή τμημάτων τους σε συστήματα που διαθέτουν πολλαπλούς επεξεργαστές και δίκτυο διασύνδεσης. Στα πλαίσια της πτυχιακής θα αναπτυχθεί λογισμικό που αναπαριστά προβλήματα και λύσεις στα προβλήματα του διαγωνισμού ROADEF/EURO 2012 (http://challenge.roadef.org/2012/en/) Πρωτεύοντα: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δομές δεδομένων, Αλγόριθμοι Δευτερεύοντα: Παράλληλος Συστήματα & Προγραμματισμός Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ Περιβάλλον Ανάπτυξης (Netbeans ή Eclipse) ΠΟΥ θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή Ο φοιτητής γενικά θα εργαστεί στο χώρο του. Θα απαιτηθεί μία αρχική συνάντηση εκπαίδευσης στα εργαλεία που θα γίνει σε εργαστήριο του Τμήματος. Θα γίνεται μια συνάντηση το μήνα με τον επιβλέποντα. Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Γνώση Αγγλικών πολύ καλή υποχρεωτική Παράλληλοι αλγόριθμοι καλή προαιρετική Προγραμματισμός με Java άριστη υποχρεωτική

21 Θέμα: «Χρονοπρογραμματισμός νοσοκομειακού προσωπικού με χρήση παράλληλης επεξεργασίας» Επιβλέπων: Αλεφραγκής Παναγιώτης τηλ: Ο φοιτητής θα αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να: Μπορεί να αναπτύσσει εφαρμογές που κάνουν χρήση παράλληλων και κατανεμημένων εφαρμογών Μπορεί να αναπτύσσει εφαρμογές βελτιστοποίησης. Εφαρμόσουν τα παραπάνω σε ανάπτυξη εφαρμογής για τον χρονοπρογραμματισμού προσωπικού Η πτυχιακή έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογής σε παράλληλη πολυεπεξεργαστική μηχανή. Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα μελετηθούν οι δυνατότητες χρήσης τεχνολογιών OpenMP και MPI για την ανάπτυξη παράλληλου αλγορίθμου που επιλύει το πρόβλημα της δημιουργίας του προγράμματος εργασίας στο παραϊατρικό προσωπικό ενός νοσοκομείου. Στα πλαίσια της πτυχιακής θα γίνει συγκριτική μελέτη των προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος και θα υλοποιηθεί μία από αυτές για τα προβλήματα του διεθνούς διαγωνισμού ΙNRC2010 ( https://www.kuleuven-kortrijk.be/nrpcompetition ). Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Παράλληλος Συστήματα & Προγραμματισμός, Ανάλυση Αλγορίθμων, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Δομές δεδομένων Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ Περιβάλλον Ανάπτυξης (Netbeans ή Eclipse) Παράλληλη υπολογιστική μηχανή ΠΟΥ θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή Υπάρχει διαθέσιμη παράλληλη υπολογιστική μηχανή στο τμήμα και θα πρέπει να εγκατασταθεί λογισμικό για την πρόσβασή της από τον υπολογιστή του φοιτητή Ο φοιτητής γενικά θα εργαστεί στο χώρο του. Θα απαιτηθεί μία αρχική συνάντηση εκπαίδευσης στα εργαλεία που θα γίνει σε εργαστήριο του Τμήματος. Θα γίνεται μια συνάντηση το μήνα με τον επιβλέποντα. Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Γνώση Αγγλικών πολύ καλή υποχρεωτική Γνώση Java πολύ καλή υποχρεωτική

22 Θέμα: «Τεχνολογίες Αξιολόγησης Ευχρηστίας στο Διαδίκτυο» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος τηλ: XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική έρευνα για τα διαθέσιμα λογισμικλα Έρευνα πεδίου σε διαφορετικές πλατφόρμες Καταγραφή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων Παρουσίαση ολοκληρωμένης σουίτας επιλογών χαμηλού ή μηδενικού κόστους για την αξιολόγηση λογισμικού στο web Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Δευτερεύοντα: Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης Δεν απαιτείται συνεχόμενη παρουσία. Είναι όμως απαραίτητη η μηνιαία αναφορά προόδου για την υλοποίηση της πτυχιακής.

23 Θέμα: «Αξιολόγηση Ευχρηστίας με Τεχνολογίες Ανίχνευσης Ματιού» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος τηλ: XXXXX Στόχος είναι η εξοικείωση με τις μεθοδολογίες eye tracking σε desktop περιβάλλον. Παράλληλα θα υπάρξει εξοικείωση με τη δημιουργία usability tests. Ο φοιτητής θα χρησιμοιήσει eye tracker σε εφαρμογές και θα δημιουργήσει δικά του usability tests. Η όλη εργασία θα γίνει χρησιιμοποιοώντας το Tobii Tracker. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Δευτερεύοντα: Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης Η εργασία θα πρέπει να γίνει με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και hardware. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να βρίσκεται ο φοιτητής σε εργαστηριακό χώρο.

24 Θέμα: «Δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιιού σε smartphones» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος τηλ: XXXXX Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με εκπαιδευτικό χαρακτήρα σε ios/android. Ηλικιακά θα απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού. Ενδεικτικές εφαρμογές είναι η ορθογραφία και τα μαθηματικά. Θα μελετηθεί η θεωρία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και η χρήση τους στην εκπαιδευτική πράξη. Μέσα από το θεωρητικό υπόβαθρο θα δοθούν οι βάσεις για την υλοποίηση της πτυχιακής. Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης Δεν απαιτείται συνεχόμενη παρουσία. Είναι όμως απαραίτητη η μηνιαία αναφορά προόδου για την υλοποίηση της πτυχιακής.

25 Θέμα: «Συγκριτική μελέτη λειτουργικών συστημάτων ανοιχτού/κλειστού λογισμικού» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο σπουδαστής να κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ των λειτουργικών συστημάτων ανοιχτού και κλειστού κώδικα της εργασίας είναι συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση λειτουργικών συστημάτων των δύο κατηγοριών. Πρωτεύοντα: Λειτουργικά συστήματα Δευτερεύοντα: Βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού όχι

26 Θέμα: «Πλατφόρμες e-learining: συκριτική μελέτη λειτουργικότητας, πεδίων εφαρμογής και δυνατοτήτων» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τα σύγχρονα εργαλεία τηλεκπαίδευσης και να αντιληφθεί τις δυνατότητες και περιορισμούς τους, ανιχνεύοντας τις βέλτιστες περιοχές εφαρμογής για καθένα προσφερόμενο λογισμικό. Παράλληλα ο φοιτητής εξοικειώνεται με την εγκατάσταση/παραμετροποίηση διαδικτυακών εφαρμογών. της εργασίας είναι η ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης και στη συνέχεια η σύγκριση διαφόρων προσφερόμενων λύσεων τηλεκπαίδευσης, καθώς και η πιλοτική εγκατάσταση ενός επιλεγμένου συστήματος. Πρωτεύοντα: Κοινωνία της Πληροφορίας Δευτερεύοντα: Προσγραμματισμός διαδικτύου όχι

27 Θέμα: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής μετάδοσης πολυμεσικού περιεχομένου και πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί με την ανάπτυξη εφαρμογών παγκοσμίου ιστού, τη μετάδοση εικόνας (live streaming) και δεοδμένων σε πραγματικό χρόνο. της εργασίας είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα μεταδίδει ζωντανά εικόνα μιας επιλεγμένης περιοχής, σε συνδυασμό με δεδομένα (πχ τρέχουσες καιρικές συνθήκες) Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός διαδικτύου Δευτερεύοντα: Βασικές αρχές γλωσσών προγραμματισμού όχι

28 Θέμα: «Μελέτη και σχεδιασμός αλγορίθμων συμπίεσης ιατρικών δεδομένων για πλατφόρμα WSN δικτύων» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος τηλ: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων συμπίεσης εστιασμένων σε ιατρικά δεδομένα και εκτέλεση σε ενσωματωμένα συστήματα. Η αποτελεσματική συμπίεση δεδομένων αποτελεί βασικός στόχος και κρίσιμο χαρακτηριστικό για τη μετάδοση κάθε είδους δεδομένων αλλά ιδιαίτερα απαιτητικών ιατρικών δεδομένων τα οποία τα επεξεργάζονται ενσωματωμένα συστήματα. Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι ο φοιτητής να κάνει μια ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των κυρίαρχων κατάλληλων αλγορίθμων και να γίνει προσπάθεια ανάπτυξης/αξιολόγηση ενός υποσυνόλου αυτών σε κατάλληλη πλατφόρμα ανάπτυξης. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Ι, Δίκτυα ΙΙ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Ασύρματα Δίκτυα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δίκτυα αισθητήρων, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Ανάλυση, Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών ναι.

29 Θέμα: «Mελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων αναγνώρισης πτώσης εστιάζοντας στην χρήση τους από WSN πλατφόρμες.» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος τηλ: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων αναγνώρισης πτώσης εστιάζοντας στην χρήση τους από WSN πλατφόρμες. Η αναγνώριση πτώσης αποτελεί κρίσιμη λειτουργία σε πραγματικά WSN δίκτυα και βρίσκει εφαρμογή σε πλειάδα ρεαλιστικών σεναρίων με κυριότερα αυτά που έχουν σχέση με την παρακολούθηση ατόμων 3ης ηλικίας ή με χρόνια προβλήματα. Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι ο φοιτητής να κάνει μια ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των κυρίαρχων αντίστοιχων αλγορίθμων και να γίνει προσπάθεια ανάπτυξης/αξιολόγηση ενός υποσυνόλου αυτών σε κατάλληλη πλατφόρμα ανάπτυξης WSN. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Ι, Δίκτυα ΙΙ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Ασύρματα Δίκτυα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δίκτυα αισθητήρων, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Ανάλυση, Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών ναι

30 Θέμα: «Μελέτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου IPv6 για WSN δίκτυα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος τηλ: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η 1) κατανόηση του πρωτοκόλλου IPv6 εστιάζοντας στα WSN δίκτυα 2) μελέτη της απόδοσης του με βάση τον εξομοιωτή Omnet++ 3) εφαρμογή του σε πραγματικό περιβάλλον WSN. To πρωτόκολλο IP αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στα περισσότερα σύγχρονα δίκτυα. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή του σε WSN δίκτυα έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια με την έκδοση v6. Κατά συνέπεια στόχος της εργασίας αυτής είναι 1) Η κατανόηση του IPv6 εστιάζοντας σε WSN δίκτυα 2) Η μελέτη του σε επίπεδο εξομοίωσης 3) Η δυνατότητα εφαρμογής του σε πραγματικές WSN πλατφόρμες. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Ι, Δίκτυα ΙΙ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Ασύρματα Δίκτυα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δίκτυα αισθητήρων, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Ανάλυση, Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών ναι.

31 Θέμα: «Μελέτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου δρομολόγησης δεδομένων CTP για WSN δίκτυα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος τηλ: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η 1) κατανόηση του πρωτοκόλλου CTP εστιάζοντας στα WSN δίκτυα 2) μελέτη της απόδοσης του με βάση τον εξομοιωτή Omnet++/Castalia 3) εφαρμογή του σε πραγματικό περιβάλλον WSN. To επίπεδο δρομολόγησης δεδομένων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στα περισσότερα σύγχρονα WSN δίκτυα. To CTP αποτελεί ένα τυπικό τέτοιο πρωτόκολλο. Κατά συνέπεια στόχος της εργασίας αυτής είναι 1) Η κατανόηση του CTP εστιάζοντας σε WSN δίκτυα 2) Η μελέτη του σε επίπεδο εξομοίωσης 3) Η δυνατότητα εφαρμογής του σε πραγματικές WSN πλατφόρμες 4) Εντοπισμός και αντιμετώπιση μειονεκτημάτων. Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Ι, Δίκτυα ΙΙ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Ασύρματα Δίκτυα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δίκτυα αισθητήρων, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Ανάλυση, Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών ναι.

32 Θέμα: «Ποιότητα Λογισμικού σε JQuery/Javascript» Επιβλέπων: Χριστοδούλου Σωτήρης τηλ: XXXXX Κατανόηση της έννοιας «ποιότητα λογισμικού» και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Γνωριμία με τις μετρικές λογισμικού, εφαρμογή τους σε JQuery/Javascript λογισμικό και υλοποίηση εργαλείου μέτρησής τους. - Εξοικείωση και μελέτη σε βάθος της Javascript βιβλιοθήκης JQuery. - Μελέτη και καταγραφή των πιο διαδεδομένων μετρικών λογισμικού. - Μελέτη και καταγραφή των πιο συνηθισμένων σφαλμάτων σε κώδικα Javascript/JQuery (ανάλυση bug reports λογισμικών). - Κατηγοριοποίηση τους και συσχέτισή τους με γνωστές μετρικές λογισμικού. - Εξοικείωση με εργαλεία στατικής ανάλυσης λογισμικού και μετρήσεων μετρικών. - Υλοποίηση εργαλείου για την μέτρηση επιπλέον μετρικών (ειδικά επιλεγμένων για JQuery/Javascript κώδικα) που δεν υποστηρίζονται από τα υπάρχοντα εργαλεία. Πρωτεύοντα: Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκοσμίου Ιστού Δευτερεύοντα: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Δεν απαιτείται συνεχόμενη παρουσία. Είναι όμως απαραίτητη η μηνιαία αναφορά προόδου για την υλοποίηση της πτυχιακής.

33 Θέμα: «Ποιότητα Κώδικα HTML» Επιβλέπων: Χριστοδούλου Σωτήρης τηλ: XXXXX Κατανόηση της έννοιας «ποιότητα λογισμικού» και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Γνωριμία με τις μετρικές λογισμικού. Διερεύνηση τρόπων αντιστοίχησής τους σε ανάλογες μετρικές, για την εκτίμηση της ποιότητας του κώδικα HTML και HTML5. Υλοποίηση εργαλείου μέτρησής τους. - Εξοικείωση και μελέτη σε βάθος της HTML5. - Μελέτη και καταγραφή των πιο διαδεδομένων μετρικών λογισμικού. - Μελέτη και καταγραφή των πιο συνηθισμένων σφαλμάτων σε κώδικα HTML/HTML5 (π.χ. με χρήση HTML Validators, βλ. HTML Tidy, κλπ). - Κατηγοριοποίηση τους και συσχέτισή τους με μεγέθη του κώδικα που μπορούν να μετρηθούν. - Εξοικείωση με εργαλεία στατικής ανάλυσης λογισμικού και μετρήσεων μετρικών. - Υλοποίηση εργαλείου για την μέτρηση μετρικών σε HTML/HTML5 κώδικα. Πρωτεύοντα: Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκοσμίου Ιστού Δευτερεύοντα: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Δεν απαιτείται συνεχόμενη παρουσία. Είναι όμως απαραίτητη η μηνιαία αναφορά προόδου για την υλοποίηση της πτυχιακής.

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ήµου Χερσονήσου, Αβδού,.Ε. Χερσονήσου ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Έλεγχος Συνδεσιμότητας Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων. Επιβλέπων: Καθηγητής Αντώνιος Τζες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Έλεγχος Συνδεσιμότητας Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων. Επιβλέπων: Καθηγητής Αντώνιος Τζες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: Ελένης Αντιγόνης Παπαγεωργακοπούλου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα