ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" FAQs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" FAQs"

Transcript

1 ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" "A GREEK PRODUCT, A SINGLE MARKET: THE PLANET" "PILOT OPERATION PHASE" FAQs 1) ΕΡΩΤΗΣΗ : Από ένα φορέα ο Νομικός Εκπρόσωπος αρνείται να δώσει την υπογραφή του, ηλεκτρονικά για λόγους ασφαλείας. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H σφραγίδα και η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου σημαίνει ότι υιοθετείται το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης κάτω από την οποία ζητείται η υπογραφή. Συνεπώς είναι απαραίτητη η ύπαρξή της, εφόσον ο φορέας συμμετέχει στη συστάδα. 2) ΕΡΩΤΗΣΗ : Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι Υπεργολαβίες ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ την ύπαρξη Συνεργατικού Έργου ή μπορούν να υποβληθούν μόνες τους? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι υπεργολαβίες της ενέργειας 8 υποβάλλονται στο πλαίσιο ενός έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ενέργειας 8. Το έργο αυτό έχει έναν τίτλο και μπορεί να προταθεί είτε από μια επιχείρηση που ζητά ενίσχυση είτε από περισσότερες μαζί "συνεργατικά". Οι υπεργολαβίες της ενέργειας 8 δεν θα υποβάλλουν ξεχωριστό έντυπο περιγραφής τους, αλλά αυτή θα συμπεριληφθεί μέσα στο έντυπο που θα υποβάλλει η επιχείρηση για το έργο της αντίστοιχης ενέργειας 8. 3)ΕΡΩΤΗΣΗ : Κατηγορίες επιλέξιμων επιχειρήσεων: Είναι δυνατή η συμμετοχή ΜΜΕ που ανήκει στην κατηγορία των μη κερδοσκοπικών? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H συμμετοχή μη κερδοσκοπικής εταιρείας στη συστάδα είναι δυνατή, παρά ταύτα δεν είναι δυνατή η χρηματοδότησή της από τη δράση, δεδομένου ότι μέσω αυτής χρηματοδοτούνται παραγωγικές επιχειρήσεις, άρα κερδοσκοπικές 4)ΕΡΩΤΗΣΗ : Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται μόνο οι πωλήσεις εμπορευμάτων ή μπορούν να συμπεριληφθούν και τα έσοδα της επιχείρησης από άλλες δραστηριότητες όπως η υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγήσεις? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας καταγράφεται το ποσό του ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Με βάση αυτό το ποσό θα ελεγχθεί από την ΓΓΕΤ η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης 5) ΕΡΩΤΗΣΗ : Η συμμετοχή σε εκθέσεις περιλαμβάνει υποχρεωτικά την έκθεση προϊόντος και την ενοικίαση χώρου? 1

2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο απαλλακτικός κανονισμός περιγράφει με σαφήνεια τις ενέργειες και δαπάνες που είναι επιλέξιμες για την συμμετοχή στις εκθέσεις. Παρακαλούμε σημειώστε τις εξής επιπλέον διευκρινίσεις: Εάν η συμμετοχή της επιχείρησης στην ίδια έκθεση, προ της συμμετοχής της στη δράση cluster έγινε με ίδιους πόρους, ως πρώτη φορά θεωρείται η πρώτη φορά που η επιχείρηση θα συμμετάσχει στην έκθεση κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του έργου. Εάν όμως η συμμετοχή της επιχείρησης στην ίδια έκθεση, προ της συμμετοχής της στη δράση cluster έγινε με δημόσιους πόρους (κρατική ενίσχυση), αυτή η συμμετοχή εκλαμβάνεται ως πρώτη συμμετοχή και δεν δικαιούται περαιτέρω χρηματοδότησης για την ίδια έκθεση στο πλαίσιο της δράσης cluster. 6)ΕΡΩΤΗΣΗ : Η συμμετοχή σε έκθεση της επιχείρησης μπορεί να γίνει από κοινού με άλλες εταιρείες? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι, αυτό μπορεί να γίνει με την ανάληψη της οργάνωσης από τον facilitator. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του. 7)ΕΡΩΤΗΣΗ : Αναφορικά με το τμήμα του Financial Summary στο Business Plan, τα οικονομικά στοιχεία θα αφορούν μόνο τη λειτουργία του Cluster οργανισμού ή θα περιλαμβάνουν και στοιχεία των εταιρειών? Αν ναι αυτά θα αφορούν μόνο τα έσοδα έξοδα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Cluster? Επίσης ο προϋπολογισμός πόσο μεγάλη ανάλυση θα πρέπει να έχει? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το περιεχόμενο του κεφαλαίου 4. Financial Summary στο Βusiness Plan Template κείμενο, αναλύεται στην 1η παράγραφο του κεφαλαίου αυτού. Σύμφωνα με αυτό, τα οικονομικά στοιχεία αφορούν τη συστάδα ως σύνολο, αλλά επίσης θα καταγραφεί και μια εκτίμηση για τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία της συστάδας προς το σύνολο των επιχειρήσεων της [π.χ. αναμενόμενη αύξηση του τζίρου, των εξαγωγών, άνοιγμα σε νέες αγορές κλπ.], χωρίς επιμέρους ανάλυση ανά επιχείρηση. Παράλληλα, θα δοθούν στοιχεία για τον facilitator, όπως π.χ. στα σημεία iii) iv) Ο προϋπολογισμός θα έχει τόση ανάλυση, όση χρειάζεται για να είναι κατανοητός, συνοπτικός και τεκμηριωμένος. 8) ΕΡΩΤΗΣΗ : Στις δράσεις 8 και 9 οι εργαζόμενοι στις εταιρείες που πληρώνονται με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (Συμβάσεις έργου) θεωρούνται προσωπικό ή εργολαβία (sub contracting); ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η δράση μας, δεν θέτει περιορισμούς ως προς την εργασιακή σχέση των απασχολουμένων σε μια επιχείρηση. Επιπλέον δεν δεχόμαστε ως υπεργολάβους τα φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς, στο ερώτημά σας, τα άτομα αυτά θα θεωρηθούν 2

3 προσωπικό της επιχείρησης, θα ελεγχθεί η σύμβαση έργου που έχουν με αυτήν και το περιγραφόμενο έργο, και θα δούμε και τα ποσοστά απασχόλησης τους στην δράση clusters, (με την επιφύλαξη νεότερων οδηγιών από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, κατά την διάρκεια σύνταξης των Τεχνικών Παραρτημάτων για τα έργα που θα εγκριθούν). Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι υπάρχει σχετικός δείκτης για την απασχόληση προσωπικού σε επιχείρηση (προσμετράται σε αυτόν μόνο το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και αποτελεί έμμεσα στοιχείο αξιολόγησης της πρότασης. Επίσης όμως, θα μπορούσε να αξιολογηθεί ευνοϊκά η προβλεπόμενη εξέλιξη αυτού του δείκτη στο τέλος της 2ετούς χρηματοδότησης της δράσης ή και στο τέλος της 5ετίας που αφορά την ολοκλήρωση υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 9)ΕΡΩΤΗΣΗ : Στην περίπτωση μιας μικρής εταιρείας, η οποία αρχίζει να δαπανά για επιλέξιμες δαπάνες του έργου από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης με όλα τα νόμιμα παραστατικά και για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (σ.25 Οδ. Εφ.) ποια θεωρείται ημερομηνία έναρξης: o Η επόμενη της ημερομηνίας υποβολής ; o Ή η ημερομηνία υπογραφής χρηματοδότησης της απόφασης ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης / ένταξης. Ενώ ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών δύναται να οριστεί η επομένη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης. (σχ. Κεφ.8 Οδηγού εφαρμογής). Συνεπώς η κατεύθυνση του Οδηγού είναι να ταυτίζεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης φυσικού αντικειμένου με την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης. Κατά την σύνταξη, από κοινού με την ΓΓΕΤ, των τεχνικών παραρτημάτων και σε συνεργασία με την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. 10)ΕΡΩΤΗΣΗ : Πουθενά στις φόρμες δεν ζητείται λεπτομερειακή κατάτμηση του Προϋπολογισμού των δράσεων/ενεργειών (προσωπικό, ταξίδια, εξοπλισμός διάφορες υπηρεσίες κλπ.). Είναι απαραίτητο να μπει κάπου; Εάν θέλουμε να δώσουμε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό (με bullets) που μπορούμε να τον τοποθετήσουμε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η αναλυτική παρουσίαση του προϋπολογισμού των έργων θα γίνει κατά την σύνταξη των τεχνικών παραρτημάτων. 11)ΕΡΩΤΗΣΗ : Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής είναι δυνατόν να καλυφθεί από μέρος ή όλον των μισθών της ήδη υπάρχουσας ομάδας εργασίας ή/και ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού; Εάν ναι σε ποιες περιπτώσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η αμοιβή προσωπικού και μόνο για τις ενέργειες εκείνες στις οποίες είναι επιλέξιμη η δαπάνη, υπολογίζεται ως συνεισφορά της επιχείρησης στην ίδια συμμετοχή, στο βαθμό που αυτοί απασχολούνται στην συγκεκριμένη ενέργεια. Σε 3

4 όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η επιχείρηση συμμετέχει άμεσα στο κόστος της δαπάνης. Όσον αφορά στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής αυτή είναι δυνατόν να γίνει μόνο μέσω των δαπανών απόσβεσης του εξοπλισμού και οι οποίες αντιστοιχούν στην διάρκεια του έργου και υπολογίζονται με βάση κοινώς αποδεκτή λογιστική πρακτική. Δεν θεωρείται επιλέξιμη η απόσβεση εξοπλισμού που αποκτήθηκε με εθνική ή κοινοτική χρηματοδότηση. 12)ΕΡΩΤΗΣΗ : Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν τις επιχ/σεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προέκυψε το παρακάτω ερώτημα: Για την ενέργεια 8 (διεξαγωγή Πειραματικής Ανάπτυξης), προβλέπονται συγκεκριμένες δαπάνες, σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής και τον Απαλλακτικό Κανονισμό. Είναι δυνατόν ταυτόχρονα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ίδιας ενέργειας μιας επιχείρησης να : 1) αναθέσει έρευνα επί συμβάσει σε συγκεκριμένο ερευνητικό φορέα (κόστος 20% του προϋπολογισμού αυτής της κατηγορίας δαπάνης) 2) αγοράσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον ίδιο φορέα 3) δαπανήσει για συμβουλευτικές υπηρεσίες από expert του ίδιου φορέα Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα δαπάνης του 20% του προϋπολογισμού (αυτής της κατηγορίας δαπάνης) για έρευνα επί συμβάσει και ΕΠΙΠΛΕΟΝ δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και για συμβουλευτικές υπηρεσίες? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στο άρθρο 31 του ΓΚΑΚΚ 800, σύμφωνα με το οποίο υλοποιείται η δραστηριότητα 8 για τις επιχειρήσεις, δεν τίθεται περιορισμός που να απαγορεύει τις τρεις ενέργειες που περιγράφετε στο ερώτημά σας. Συνεπώς επιβεβαιώνουμε την δυνατότητα παράλληλης υλοποίησης των τριών αυτών ενεργειών, αρκεί να τεκμηριώνεται με σαφήνεια η επιλογή του συγκεκριμένου φορέα. Επισημαίνουμε επί τη ευκαιρία ότι η δράση δεν επιτρέπει την ανάληψη υπεργολαβίας από φυσικά πρόσωπα. 13)ΕΡΩΤΗΣΗ : Εταιρεία Α επιδιώκει να συμμετάσχει στην ενέργεια 8 για την ανάπτυξη 2 νέων προϊόντων/πρωτοτύπων. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να συμμετάσχει στην ενέργεια 8 για 1) την ανάπτυξη του προϊόντος Χ, σε συνεργασία με την εταιρεία Β 2) την ανάπτυξη του προϊόντος Ψ σε συνεργασία με την εταιρεία Γ Είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση της ανάπτυξης διαφορετικών προϊόντων στη δράση 8? Παρακαλώ επιβεβαιώστε. Απάντηση : ΝΑΙ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ 4

5 14) ΕΡΩΤΗΣΗ : Είναι δυνατόν εταιρεία να ζητήσει χρηματοδότηση από την ενέργεια 8 προκειμένου να αναπτύξει νέο προϊόν μόνη της (όχι σε συνεργασία με άλλη εταιρεία)? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H απάντηση στο ερώτημά σας είναι ΝΑΙ, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση από τη δράση 8 προκειμένου να αναπτύξει νέο προϊόν χωρίς συνεργασία με άλλο φορέα. 15) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σε σχέση με τη δράση των συστάδων επιχειρήσεων και την απαίτηση: "Ο ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων μελών της συστάδας για τις απαιτήσεις της παρούσας δράσης, είναι 10 ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, (όλων των τύπων και μεγεθών με έδρα στην ημεδαπή), από τις οποίες τουλάχιστον 8 θα πρέπει να είναι ΜμΕ", θα θέλαμε να διευκρινίσετε αν δυο ΜΜΕ εταιρίες που είναι spin off του ιδίου ερευνητικού φορέα θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους? Εάν δύο εταιρίες spin off έχουν συσταθεί από τον ίδιο φορέα προκύπτει κάποιο ζήτημα ανεξαρτησίας βάση των οριζόμενων στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/361/ΕΚ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H ανεξαρτησία των επιχειρήσεων κρίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που περιγράφονται στους κοινοτικούς κανονισμούς π.χ. αν έχουν τους ίδιους μετόχους (π.χ. Παν/μιο) και σε τι ποσοστό [επισυνάπτονται στην ανακοίνωση της δράσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, όπου θα βρείτε και σχετικό παράδειγμα]. Κάθε επιχείρηση θα εξετάσει τα κριτήρια αυτά με γνώμονα τα ισχύοντα και προβλεπόμενα στο ιδρυτικό της καταστατικό. Συνεπώς, στο ερώτημά σας, το γεγονός και μόνο ότι οι 2 spin off εταιρείες έχουν συσταθεί από τον ίδιο φορέα δεν αποτελεί κριτήριο για την ανεξαρτησία τους. Επιπλέον, σημειώστε το εξής σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω της δράσης cluster: «1. Η συμμετοχή ανεξάρτητων επιχειρήσεων στη συστάδα τίθεται από τον ορισμό του Cluster όπως τον περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν αν είναι ανεξάρτητες, συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες, σύμφωνα με την έννοια των ορισμών που δίνονται στα επισυναπτόμενα στην ιστοσελίδα μας σχετικά αρχεία. Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής, η συστάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις που μεταξύ τους θα είναι ανεξάρτητες (για να αποφευχθεί η συμμετοχή ομίλων επιχειρήσεων που παρουσιάζονται σα συστάδα). Συνεπώς: α) αν δυο επιχειρήσεις είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες και συμμετέχουν και οι δυο στη συστάδα, τότε θα υπολογίζονται σαν μια συμμετοχή στο άθροισμα των υποχρεωτικών 10 επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξιμη για χρηματοδότηση είναι μόνον η μια. 5

6 β) αν δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά με άλλες επιχειρήσεις εκτός συστάδας, τότε υπολογίζονται σαν δύο συμμετοχές. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι δυο επιχειρήσεις. 2. Στο upload κείμενο όπου περιγράφεται το ιστορικό και τα στοιχεία της κάθε αιτούμενης ενίσχυσης επιχείρησης (administrative and organizational structure of the enterprise) θα πρέπει να δηλώνεται με ποιά επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη και αν η τελευταία συμμετέχει στη συστάδα». 16)ΕΡΩΤΗΣΗ : Στην παράγραφο/ενότητα: 2.3 List of Deliverables per Activity, for the financed two year period υπάρχει ο πίνακας των παραδοτέων, η τελευταία στήλη του οποίου έχει επικεφαλίδα "Deliverables". Ποιο είναι το "αναμενόμενο" περιεχόμενο της εν λόγω στήλης? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην στήλη αυτή θα καταγραφεί το τελικό παραδοτέο (όχι δηλαδή όλα τα ενδιάμεσα παραδοτέα που θα οδηγήσουν στο τελικό. Για παράδειγμα το τελικό software προϊόν και όχι όσα ενδιάμεσα υποσυστήματα αναπτύχθηκαν προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί). 17) ΕΡΩΤΗΣΗ : Θέμα: «Αίτημα για παροχή διευκρινίσεων ως προς τη νομική μορφή εταιρειών spin off» Στο πλαίσιο της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ και υπό την ιδιότητά μας ως Καθηγητών πρώτης βαθμίδας και Ερευνητών, προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στη σύσταση επιχείρησης έντασης γνώσηςτεχνοβλαστού (spin off). Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) στο ν. 2741/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 2843/2000, και το π.δ. 17/2001 δεν ρυθμίζεται ρητώς η νομική μορφή των εταιρειών spin off, και β) με το άρθρο 43 παρ.1 του ν. 4072/2012 εισήχθη στην έννομη τάξη νέος εταιρικός τύπος, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα σύστασης εταιρείας spin off υπό τη μορφή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, δεδομένων των πολλών κοινών στοιχείων με την ανώνυμη εταιρεία και την ιδιαίτερη ευελιξία και σημασία της για αναπτυξιακές δραστηριότητες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης, η επιχείρηση πρέπει να είναι παραγωγική / κερδοσκοπική και να έχει την δυνατότητα καταβολής της ιδιωτικής συμμετοχής που της αναλογεί, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 9.1 Επίσης, για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από την δράση δεν θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο). Η νομική μορφή της προς δημιουργία εταιρείας τεχνοβλαστού δεν προσδιορίζεται στον Οδηγό. Αντιθέτως, ο Οδηγός αναφέρει ότι επιλέξιμες για χρηματοδότηση επιχειρήσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 6

7 επιχειρήσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα κάθε φύσης και μεγέθους. Θα πρέπει ωστόσο κατά τη δημιουργία αυτής της εταιρείας να ληφθεί υπόψη η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδρυτές, μετόχους και εταίρους. Επίσης, παρακαλούμε σημειώστε ότι οι προς δημιουργία εταιρείες δεν προσμετρώνται μέσα στο κατώτατο υποχρεωτικό όριο που θέτει η δράση, για συμμετοχή τουλάχιστον 10 ανεξάρτητων επιχειρήσεων και ότι η νομική σύσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης της εταιρείας ως δικαιούχου χρηματοδότησης και όχι μέχρι τις 17/9/2012. Παρά ταύτα, στους σχετικούς πίνακες της πλατφόρμας θα δηλωθεί η εταιρεία ως "προς ίδρυση", σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην πλατφόρμα. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΓΓΕΤ προτίθεται να εκδώσει προκήρυξη για spin off εταιρείες, όπου ενδεχομένως ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε. 18) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με τη φόρμα 4.6 (cumulation) μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες; ποιά έργα (από ποια προγράμματα; π.χ. και FP7;) και για ποιο χρονικό διάστημα (θέλετε και πριν το 2008;); ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στον σχετικό πίνακα της πλατφόρμας θα καταγραφούν όλες οι ενισχύσεις της τελευταίας τριετίας, ( , 2011, 2012), που ελήφθησαν κάτω από οποιαδήποτε καθεστώς. Όσον αφορά το de minimis σημειώστε ότι η επιχείρηση θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα με στοιχεία όλων των τυχόν συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων. [ Για τον έλεγχο του de minimis θα αθροιστούν τα ποσά επιχορήγησης της κάθε επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής/σύνδεσης με την εξεταζόμενη επιχείρηση.] 19) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με τη φόρμα 4.7 (indicators) και με το δείκτη Total Operating Results πρέπει να επιτρέψετε να εισαχθεί αρνητικός αριθμός αφού ενδέχεται μια εταιρεία να έχει ζημιά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Θα ενημερώσουμε το τεχνικό μας τμήμα και θα επιτραπεί η εισαγωγή αρνητικού αριθμού στα προτεινόμενα πεδία. 20) ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχουμε την περίπτωση μιας εταιρείας που θα υλοποιήσει έργο πειραματικής ανάπτυξης (κατηγορία 8) μόνης της χωρίς άλλη εταιρεία αλλά θα συνεργαστεί στο έργο αυτό σε σχέση υπεργολαβίας με πανεπιστήμιο μέλος του cluster. Άρα έργο πειραματικής ανάπτυξης μιας εταιρείας και ενός πανεπιστημίου. Η εταιρεία γνωρίζει ότι σε αυτή την περίπτωση χάνει το «bonus» του +15%. 1. Το παραπάνω έργο θεωρείται Συνεργατικό; 2. Αν θεωρείται υπεργολαβία πρέπει να δηλωθεί στη φόρμα 5.1; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Παρακαλώ σημειώστε τα εξής: για τις ανάγκες της πλατφόρμας, η κατηγορία 8 των επιλέξιμων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων θεωρείται συνεργατικό έργο (ακόμα και εάν υλοποιείται από μια μόνο 7

8 επιχείρηση). Συνεπώς, στο ερώτημά σας το περιγραφόμενο έργο θα θεωρηθεί Συνεργατικό με υπεργολαβία της activity 8. Στο έργο αυτό θα δοθεί ένας τίτλος, π.χ. "ανάπτυξη μικροτσιπ". Η υπεργολαβία του πανεπιστημίου θα δηλωθεί στη φόρμα 5.1 ως υπεργολαβία της activity 8, και θα συσχετισθεί με τον τίτλο "ανάπτυξη μικροτσιπ" στο πεδίο Related collaborative project. Ενδεχομένως να υπάρχουν πολλά συνεργατικά έργα, συνεπώς η πλατφόρμα ζητά να συσχετισθεί η κάθε υπεργολαβία με το συγκεκριμένο συνεργατικό στο πλαίσιο του οποίου εκτελείται. Για την περίπτωση 9β η πλατφόρμα δεν ζητά τίτλο συνεργατικού έργου, γιατί όπως είπαμε πριν μόνο η κατηγορία 8 θεωρείται συνεργατικό έργο. 21) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την ενότητα «1.3. Role of the participating organisations (max 1 page)» του εντύπου του συνεργατικού έργου, το «max 1 page» είναι ΣΥΝΟΛΙΚΑ για όλη τη σύμπραξη του συνεργατικού ή μία σελίδα ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που συμμετέχει στο έργο? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην ενότητα «1.3. Role of the participating organisations (max 1 page)» του εντύπου του συνεργατικού έργου, το «max 1 page» αφορά ΣΥΝΟΛΙΚΑ όλη τη σύμπραξη του συνεργατικού. 22)ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάρχουν περιορισμοί στο κόστος του προσωπικού (π.χ. κόστος ανά ανθρωπομήνα)? Και τέλος υπάρχουν/ δικαιολογούνται έμμεσα κόστη σε σχέση με αυτές τις αμοιβές? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν υπάρχει περιορισμός σε ανθρωπομήνες, αρκεί να τεκμηριώνεται το ποσοστό απασχόλησης κάθε ατόμου στο έργο και στη βάση αυτού του ποσοστού και της αμοιβής που λαμβάνει από τον φορέα, θα υπολογισθεί το ποσό που θα κοστίσει στο έργο. Το μέρος του κόστους που θα καλυφθεί από την δημόσια δαπάνη θα υπολογισθεί με το ποσοστό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση για κάθε συγκεκριμένη ενέργεια δραστηριότητα. Συνεπώς, με τους ανωτέρω υπολογισμούς είναι σαφές ότι για τις αμοιβές είναι αποδεκτή η έμμεση συμμετοχή της επιχείρησης ως κάλυψη ίδιας συμμετοχής. (Για τις επιχειρήσεις, οι αμοιβές προσωπικού των υπεργολάβων θα υπολογισθούν και θα αθροισθούν στο κόστος της υπεργολαβίας. Δεν ζητείται αναλυτικός κατάλογος με την αμοιβή όσων ασχοληθούν με το έργο εκ μέρους του υπεργολάβου. Στις επιχειρήσεις ωστόσο, στον πίνακα 4.4. στη τελευταία στήλη με τις ενδεικτικές δαπάνες, μπορεί να συμπεριληφθεί το κόστος της υπεργολαβίας με ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών δαπάνης που την συνθέτουν (εάν το επιθυμείτε)). 23)ΕΡΩΤΗΣΗ :. Δεν είναι ξεκάθαρη η διαδικασία των ηλεκτρονικών υπογραφών μέσω της πλατφόρμας. Υπάρχουν σχετικά οδηγίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπογραφών? 8

9 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στο ANNEX II αλλά και στο 7.statement οι υπογραφές μπαίνουν ως εξής. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα υπογράψει σε χαρτί που στη συνέχεια θα σκαναριστεί και θα σωθεί στον υπολογιστή του ως αρχείο jpeg image. Μετά μέσω της επιλογής browse που είναι στο κάτω μέρος του ANNEX II θα επιλεγεί αυτό το αρχείο το οποίο τέλος θα ανέβει και θα εμφανισθεί πατώντας την επιλογή "send file" 24) ΕΡΩΤΗΣΗ Όσον αφορά το νέο προσωπικό, είναι δύσκολο να ονοματιστεί σε αυτή τη φάση παρά μόνον να προδιαγραφεί και εφόσον εγκριθεί το σχέδιο να ξεκινήσει διαδικασία πρόσληψης. Συνεπώς, προτείνεται στη στήλη του ονόματος να εισάγουμε τη φράση new personnel και στο Tax registry no να εισαγεται ενδεικτικά το , ώστε να αποθηκεύεται επιτυχώς η φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, το πεδίο του ονόματος για το νέο προσωπικό θα μείνει ΚΕΝΟ (το σύστημα δεν αναγνωρίζει ότι η φράση new personnel δεν είναι ονοματεπώνυμο) και έτσι δεν θα σας ζητηθεί ΑΦΜ. 25) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σας παραθέτω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών, προς διευκρίνιση,: 1. Η μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας από ξένη εταιρεία προς Ελληνική είναι επιλέξιμη δαπάνη και αν ναι εντάσσεται στην επιλέξιμη δραστηριότητα Νο8: Έργα πειραματικής ανάπτυξης; 2. Σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο6: Ενισχύσεις για διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού Το ποσοστό ενίσχυσης αφορά την συνολική αξία του εξοπλισμού / λογισμικού ή μόνο την αξία των αποσβέσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου; 3. Τα έξοδα ταξιδιών είναι επιλέξιμες δαπάνες και αν ναι που εντάσσονται; Στην αντίστοιχη επιλέξιμη δραστηριότητα που αφορά έκαστο; Δηλαδή αν αφορά την πειραματική ανάπτυξη στην αντίστοιχη επιλέξιμη δραστηριότητα Νο8 και αν αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας κ.λπ. στην αντίστοιχη επιλέξιμη δραστηριότητα Νο2; Έξοδα ταξιδιών που αφορούν συμμετοχή σε εκθέσεις είναι επιλέξιμα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 1. Η μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας από ξένη εταιρεία προς Ελληνική που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και είναι δικαιούχος στη δράση, είναι επιλέξιμη δαπάνη και μπορεί να εντάσσεται είτε στην επιλέξιμη δραστηριότητα Νο8, είτε στην επιλέξιμη δραστηριότητα Νο2 (με τις παρατηρήσεις που εμφανίζονται στην δραστηριότητα 2) ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 2. Το ποσοστό ενίσχυσης εφαρμόζεται επί της αξίας των αποσβέσεων, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 9

10 Προσοχή, τα τιμολόγια αγοράς να έχουν ημερομηνία εντός της επιλεξίμου περιόδου του έργου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 3. Τα έξοδα ταξιδιών είναι επιλέξιμες δαπάνες και εντάσσονται στην αντίστοιχη επιλέξιμη δραστηριότητα που αφορά έκαστο, εφόσον εξυπηρετούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα έξοδα ταξιδιών που αφορούν συμμετοχή σε εκθέσεις είναι επιλέξιμα. 26) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο3: Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας : Ερώτηση 1: Επιχ/ση μέλος της συστάδας συνεργάζεται με ερευνητικό κέντρο για την πειραματική ανάπτυξη κινητού διαγνωστικού εργαστηρίου, το οποίο αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα ανάλυσης και διάγνωσης τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο ερευνητικό κέντρο. Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης (άμεσα ή έμμεσα) της διασφάλισης των πνευματικών τους δικαιωμάτων στο όνομα του φορέα που τα ανέπτυξε (ερευνητικό κέντρο); Είναι επιλέξιμες για την επιχείρηση οι δαπάνες διασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων (για τα επιμέρους συστήματα) στο όνομα του συνεργαζόμενου ερευνητικού κέντρου; Απάντηση: Εφόσον ο ερευνητικός φορέας συμμετέχει ως υπεργολάβος επιχείρησης στο πλαίσιο των ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 8 ή 9Β, στο κόστος της υπεργολαβίας μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε δαπάνη. Εφόσον όμως η επιχείρηση θέλει να χρηματοδοτηθεί από την ενέργεια 3, τότε τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να είναι στο όνομά της. Ερώτηση 2: Ως φορέας διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων είναι επιλέξιμος μόνον ο ΟΒΙ ή και το Ευρωπαϊκό γραφείο πατεντών; Απάντηση: Είναι επιλέξιμος ο ΟΒΙ καθώς και οι αναγνωρισμένοι αντίστοιχοι Διεθνείς Οργανισμοί Κατοχύρωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων. 27) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο5: Επαγγελματική εκπαίδευση (γενική και ειδική) Ερώτηση 1: Η επαγγελματική εκπαίδευση απευθύνεται σε προσωπικό της επιχ/σης που εργάζεται με τη μορφή σύμβασης έργου ή αποκλειστικά σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας; Υπάρχουν πολύ έμπειρα στελέχη σε κάθε κλάδο, που ούτε τα ίδια, ούτε οι επιχ/σεις, δεν επιθυμούν σταθερή εργασιακή σχέση με τη μορφή της σύμβασης εργασίας, λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του μεγάλου μισθολογικού κόστους. Σε αυτήν την περίπτωση τι προβλέπεται; 10

11 Απάντηση: Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 39 του ΓΑΚ (Κανονισμός 800) δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη σχέση εργασίας του εκπαιδευόμενου. Ερώτηση 2: Τι συμπεριλαμβάνεται στη γενική και τι στην επαγγελματική εκπαίδευση; Παρακαλώ δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα. Απάντηση: Ο Απαλλακτικός Κανονισμός δίνει τις διευκρινήσεις. Για παράδειγμα εκπαίδευση π.χ. για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να είναι γενική. Εκπαίδευση σε τεχνολογίες που χρησιμοποιεί συγκεκριμένη επιχείρηση είναι ειδική. 28) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης / ένταξης Σύμφωνα με τον οδηγό:. ζητείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της ΓΓΕΤ (10% της δημόσιας χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που λειτουργούν επί έξι (6) τουλάχιστον έτη, και 3% της δημόσιας χρηματοδότησης για επιχ/σεις που λειτουργούν κάτω από 6 έτη. Η εγγυητική επιστολή θα τηρηθεί από την ΓΓΕΤ, μέχρι της πλήρους και καλής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων της κάθε δικαιούχου επιχείρησης και θα επιστραφούν μετά την οριστική περάτωση και παραλαβή της πράξης, (το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου από τον χρηματοδοτηθέντα), εκτός εάν η πρόοδος του έργου δεν είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην απόφαση χρηματοδότησης, οπότε η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.) Στη συνέχεια, μετά την ένταξη και πριν την προκαταβολή 35% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ζητείται ισόποση εγγυητική επιστολή υπέρ της ΓΓΕΤ (επιστρέφεται όταν πιστοποιηθούν δαπάνες 80% του συνολικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην προκαταβολή (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή).. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ή/και εξάλειψης των παραπάνω σχετικών όρων, δεδομένου του προβλήματος έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις επιχ/σεις στην περιρρέουσα οικονομική κατάσταση της χώρας. Είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμετοχή των επιχ/σεων στη δράση η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραδείγματος χάριν, να είναι ορισμένου χρόνου(π.χ. 2 χρόνια), ώστε να μην απαιτείται ισόποση δέσμευση κεφαλαίων της επιχ/σης από την τράπεζα για την χορήγηση της εγγυητικής. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεδομένου ότι οι παραπάνω όροι δεν έχουν τεθεί από την ΓΓΕΤ αλλά από την ΥΠΑΣΥΔ (Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ) δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή η εξάλειψή τους. Πάντως, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται να είναι αορίστου χρόνου και η διάρκεια της ισχύος της θα καθορισθεί στο τεχνικό παράρτημα κατά την υπογραφή της σύμβασης. Μέχρι τότε, ενδεχομένως, να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. 11

12 29)ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο9: Ενίσχυση νέων και υφισταμένων πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρωτοτύπων 9α) Ενίσχυση νέων επιχ/σεων. Ερώτηση 1: Σύμφωνα με τον οδηγό είναι απαραίτητη η σύσταση πολύ μικρής επιχ/σης μεταξύ ημερομηνίας υποβολής και ημερομηνίας έκδοσης εγκριτικής απόφασης ένταξης. Ως ημερομηνία υποβολής εννοείται αυτή της Α (17/10/11) ή της Β φάσης (17/09/12) του προγράμματος; Απάντηση: Νοείται η υποβολή στην Β Φάση του Προγράμματος. 9β) Ενίσχυση υφιστάμενων επιχ/σεων. Ερώτηση 1: σύμφωνα με τον οδηγό θα πρέπει οι δαπάνες για Ε&ΤΑ να αντιπροσωπεύουν το 15% των λειτουργικών δαπανών σε τουλάχιστον ένα από τα 3 τελευταία έτη. Πως ακριβώς πρέπει να τεκμηριώνεται αυτό; (π.χ., από το λογιστή της επιχ/σης;) Απάντηση: Θα πρέπει να αποδεικνύεται, βάσει των ισολογισμών ή των ισοδύναμων λογιστικών στοιχείων ότι οι δαπάνες για Ε&ΤΑ αντιπροσωπεύουν το 15 % τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή. 30) ΕΡΩΤΗΣΗ : Εάν μια επιχ/ση εντάσσεται στο 9Β τότε δεν μπορεί να έχει έξοδα σε ΚΑΜΙΑ άλλη κατηγορία. Μπορούν 2 μικρές εταιρείες που καλύπτουν τους όρους του 9Β να υποβάλλουν κοινή ερευνητική πρόταση στο 9Β; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : στην περίπτωση χρήσης του 9Β, η κάθε μια επιχείρηση θα υποβάλει και από ένα σχέδιο ενίσχυσης το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που θα εκτελέσει η επιχείρηση (περιλαμβάνονται και οι προσδιοριζόμενες ως υποχρεωτικές σωρευτικά, βλ. Κεφάλαιο 9.1 του Οδηγού Εφαρμογής). Είναι δυνατή εκτέλεση έργου ανάπτυξης πρωτοτύπου και μεταξύ τους, ωστόσο δεν θα υποβληθεί ως «Συνεργατικό Έργο» της ενέργειας 8 αλλά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ενέργειας 9Β που θα αιτηθεί η κάθε επιχείρηση. Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του εν λόγω έργου και ο επιμερισμός της υλοποίησής του σε κάθε επιχείρηση θα γίνεται στα uploads, Κεφάλαιο 4.8 «Participant details. 31) ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί η ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων σε κάποιες από τις δράσεις να είναι σε είδος; π.χ. υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην αμοιβή προσωπικού και μόνο ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Η ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, υπολογίζεται ως συνεισφορά της επιχείρησης στην ιδία συμμετοχή η αμοιβή του προσωπικού, στο 12

13 βαθμό που αυτοί απασχολούνται στη συγκεκριμένη ενέργεια. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η επιχείρηση συμμετέχει άμεσα στο κόστος της δαπάνης. 32) ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί ένας οργανισμός να συμμετάσχει σε 2 ή περισσότερα συνεργατικά έργα ως υπεργολάβος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι, ο ίδιος οργανισμός μπορεί να εμφανισθεί ως υπεργολάβος πάνω από μια φορά. Σημειώνεται ωστόσο ότι υπεργολάβος δεν δικαιούται να είναι επιχείρηση η οποία αιτείται ενίσχυσης από το πρόγραμμα. 33) ΕΡΩΤΗΣΗ : Ενόψει της υποβολής της πρότασης, θα ήθελα καθοδήγησή σας όσον αφορά την νομική σχέση ή τις μορφές της νομικής σχέσης που μπορούν να έχουν οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την νομική σχέση ή τις μορφές της νομικής σχέσης των επιχειρήσεων που θα συστεγαστούν στην Κοινή Υποδομή. Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι για να κριθεί επιλέξιμη για χρηματοδότηση η συστέγαση σε κοινή υποδομή, θα πρέπει να εγκατασταθούν σε αυτήν τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις μέλη της συστάδας και ο φορέας αρωγός. Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) δεν προσμετρώνται στον αριθμό αυτό και ούτε είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δράση. Επίσης, σε περίπτωση εγκατάστασης συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων επισημαίνουμε τα εξής : α) αν δυο επιχειρήσεις είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες και συμμετέχουν και οι δυο στη συστάδα, τότε θα υπολογίζονται σαν μια συμμετοχή. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξιμη για χρηματοδότηση είναι μόνο η μία β) αν δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά με άλλες επιχειρήσεις εκτός συστάδας, τότε υπολογίζονται σαν δυο. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι δυο επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η συστέγαση του φορέα αρωγού και τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων μελών της συστάδας, είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα όλες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν την δημιουργία του Κοινού Κτιρίου Συστέγασης (κεφ Β. Κοινές Υποδομές Οδηγού Εφαρμογής) Τέλος, σημειώνεται ότι η καινοτομική συστάδα (επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και άλλων υποστηρικτικών φορέων) δεν απαιτείται να είναι νομικό πρόσωπο κατά την υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της παρούσης προκήρυξης. Ωστόσο, η σύσταση του νομικού προσώπου (οποιασδήποτε μορφής ή ένωσης ή κοινοπραξίας των συμμετεχόντων φορέων) της καινοτομικής συστάδας αποτελεί απαραίτητο παραδοτέο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσης προκήρυξης και θα συμπεριλαμβάνει ως μέλη τουλάχιστον τους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στην υποβολή της σχετικής πρότασης, στην προηγηθείσα Πρόσκληση 13

14 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κεφ.1 Γενικά στοιχεία της δράσης, σελ.13 του Οδηγού Εφαρμογής). 34) ΕΡΩΤΗΣΗ : Η εταιρεία μας συστάθηκε το 2007 και τον Ιανουάριο του 2013 θα κλείσει 6 χρόνια λειτουργίας. Η δραστηριότητά της εταιρείας μας είναι έντονα καινοτόμα και εξωστρεφής, με έναν σημαντικό αριθμό προϊόντων που διανέμονται στην παγκόσμια αγορά σε περισσότερες από 150 χώρες. Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, να ενταχθούμε στην κατηγορία των Νέων και Καινοτόμων επιχειρήσεων, η οποία συνεπάγεται και δημόσια δαπάνη σε ποσοστό 80% για την Ενίσχυση για πειραματική ανάπτυξη, βάσει του επίσημου Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος. Ο οδηγός αναφέρει ως προϋπόθεση για ένταξη σε αυτήν την κατηγορία την ακόλουθη: «Η επιχείρηση είναι μικρή και συστάθηκε λιγότερο από έξι έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης». Θεωρούμε ότι δεν ορίζεται με σαφήνεια χρονικά ο όρος «χορήγηση της ενίσχυσης». Από όσο γνωρίζουμε, η προθεσμία υποβολής είναι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Έπειτα ακολουθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στην πράξη πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να ξεπεράσει χρονικά τις αρχές Ιανουαρίου, οπότε και συμπληρώνονται τα 6 έτη λειτουργίας της εταιρείας μας. Θα θέλαμε να μάθουμε: 1. Με ποια κριτήρια κρίνεται χρονικά η συμπλήρωση των 6 ετών λειτουργίας; Δηλαδή, ανεξάρτητα από το πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της πρότασης,αν η εταιρεία μας θα θεωρηθεί ότι πληροί την προϋπόθεση των 6 ετών, δεδομένου ότι η σύστασή της έγινε στις αρχές Ιανουαρίου του 2007 και η υποβολή της πρότασης θα γίνει πριν από τον Ιανουάριο του Αν η εταιρεία μας τελικά ενταχθεί στην κατηγορία Νέα και Καινοτόμα, το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης θα παραμείνει στο 80% για όλη την διάρκεια του προγράμματος και για το σύνολο των δαπανών που εντάσσονται σε αυτό; Ή από την χρονική στιγμή που θα συμπληρώσουμε τα 6 έτη λειτουργίας θα σταματήσουμε να θεωρούμαστε Νέα και Καινοτόμα, οπότε θα μεταφερθούμε σε άλλη κατηγορία και επομένως και σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά το ύψος της δημόσιας δαπάνης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : σχετικά με τα ερωτήματα που διατυπώσατε, σας ενημερώνουμε : 1) σύμφωνα με το αρ.35 του ΓΚΑΚΚ 800/2008 μια εκ των προϋποθέσεων για να είναι μια επιχείρηση νέα καινοτόμος είναι να έχει συσταθεί λιγότερο από έξι έτη πριν την χορήγηση της ενίσχυσης. Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης είναι η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης /ένταξης του έργου. Γεγονός που σημαίνει ότι εάν η απόφαση έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας συμπλήρωσης των 6 ετών λειτουργίας της εταιρείας σας δεν μπορεί να ενταχθεί στις νέες καινοτόμες. Δυστυχώς, ούτε η 14

15 ΓΓΕΤ είναι σε θέση να προσδιορίσει επακριβώς την ημερομηνία χρηματοδότησης /ένταξης των έργων. 2)Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης, με το οποίο μια εταιρεία επιχορηγείται δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Δηλ. εάν στην απόφαση ένταξης χρηματοδότησης χαρακτηριστεί εταιρεία ως νέα καινοτόμος αυτό δεν θα μεταβληθεί, ακόμη και εάν εν τω μεταξύ παρέλθει η 6ετία. 35) ΕΡΩΤΗΣΗ : 1) Σχετικά με τη επιλέξιμη δαπάνη 9β οι εταιρίες που θα επιλέξουν αυτή την κατηγορία δαπάνης δεν μπορούν να επιλέξουν κάποια από τις άλλες κατηγορίες και θα πρέπει να συμπεριλάβουν τις κατηγορίες 4 & 5 μέσα στην 9β? 2) Στην επιλέξιμη δαπάνη Νο3 (Εξοπλισμός) για τον Φορέα Αρωγό μπορεί να συμπεριληφθεί και επέκταση ερευνητικού εξοπλισμού? 3) Στην επιλέξιμη δαπάνη Νο15 (Αναλώσιμα) για το φορέα αρωγό τι συμπεριλαμβάνονται? Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αναλώσιμα εργαστηριακού εξοπλισμού για την Κοινή Ερευνητική Υποδομή? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 1) Οι μικρές νέες καινοτόμες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ενέργειας 9β για την κατασκευή πρωτοτύπων, δεν δικαιούνται να χρηματοδοτηθούν μέσω άλλης ενισχυόμενης ενέργειας. Η ένταξη των υποχρεωτικών σωρευτικά ενεργειών στο σχέδιο ενίσχυσης τους είναι επιβεβλημένη, μέσα στις επιλέξιμες δραστηριότητες της ενέργειας 9β. Οι ενέργειες 4 (ενισχύσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις) και 5 (ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση) πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις προτεινόμενες δαπάνες των εταιρειών που θα επιλέξουν την ενίσχυση μέσω της ενέργειας 9β. Εάν όμως οι εταιρείες δεν κάνουν ανάπτυξη πρωτοτύπων δεν θα επιλέξουν την ενέργεια 9β, αλλά έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ενισχυόμενη ενέργεια. Για τις ενέργειες 6 και 7 υποχρεωτικά θα επιλέξουν την χρήση του άρ.35 του ΓΚΑΚΚ και η ένταξη των υποχρεωτικά σωρευτικά ενεργειών στο σχέδιο ενίσχυσης τους είναι επιβεβλημένη. 2)Όσον αφορά στο ερώτημα 2, η επέκταση ερευνητικού εξοπλισμού για τον Φορέα Αρωγό δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο ο Φ.Α. μπορεί να χρηματοδοτηθεί για εξοπλισμό αναγκαίο για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (Κεφ Β. Κοινές υποδομές, σελ.43 Οδηγός Εφαρμογής) 3) Στην κατηγορία των αναλωσίμων συμπεριλαμβάνεται τα κοινώς νοούμενα ως αναλώσιμα π.χ γραφική ύλη, toner κλπ. Τα αναλώσιμα εργαστηριακού εξοπλισμού είναι επιλέξιμα εφόσον ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. 15

16 36) ΕΡΩΤΗΣΗ : Στο πλαίσιο της Ενέργειας 9β: Είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και 6 χρόνια πριν την υποβολή της πρότασης χωρίς ελάχιστο περιορισμό διάρκειας ίδρυσης (π.χ. ακόμα και επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί λίγους μήνες ή και ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής)? Και στην περίπτωση που είναι επιλέξιμη μια εταιρία με πολύ μικρή διάρκεια ζωής, με ποια "ισοδύναμα στοιχεία" θα τεκμηριωθεί η ιδία συμμετοχή? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : σχετικά με τα ερωτήματα σας για την ενέργεια 9β σας ενημερώνουμε : 1) στο αρ.35 του ΓΚΑΚΚ 800/2008 "Ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις" αναφέρονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως νέας καινοτόμου. Στην παρ. 2 αναφέρει ότι ο δικαιούχος είναι μικρή επιχείρηση η οποία συστάθηκε λιγότερο από έξι έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης χωρίς να τίθεται ελάχιστος περιορισμός στην διάρκεια ίδρυσης της. 2) Όσον αφορά στα «ισοδύναμα οικονομικά» στοιχεία που τεκμηριώνουν την ίδια συμμετοχή, στην περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει δημοσιευμένο ισολογισμό, είναι ένα ζήτημα οικονομικό λογιστικό το οποίο κατά τη διάρκεια σύνταξης των τεχνικών παραρτημάτων θα οριστικοποιηθεί και προσδιοριστεί με ακρίβεια. 37) ΕΡΩΤΗΣΗ : Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν μία επιχείρηση εγκατεστημένη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Στον πίνακα 1 του οδηγού εφαρμογής αναφέρεται πως η δημόσια δαπάνη στην περιφέρεια αυτή είναι μηδέν. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σε απάντηση του ερωτήματός σας παρακαλώ σημειώστε τα εξής: Καταρχήν δεν είναι απαγορευτικό να συμμετάσχουν επιχειρήσεις και από Περιφέρειες από τις οποίες φαίνεται στον Οδηγό μας ότι δεν έχουν εκχωρήσει πιστώσεις στην δράση. Συνεπώς καταρχήν επιχειρήσεις από την Δυτική Μακεδονία παρότι δεν υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στη δράση, μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η συστάδα προωθηθεί από την αξιολόγηση για ένταξη όπως και το αίτημα ενίσχυσης της συγκεκριμένης επιχείρησης, τότε θα εφαρμοσθούν από την ΓΓΕΤ τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 14 του Οδηγού Εφαρμογής (θα εξετάσει την δυνατότητα αύξησης προϋπολογισμού της αντίστοιχης περιφέρειας). Τέλος, για τους υπολογισμούς σας παρακαλούμε σημειώστε ότι η Περιφέρεια η οποία χρηματοδοτεί μια επιχείρηση είναι η Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η επωφελούμενη παραγωγική μονάδα ή το παράρτημα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από του που βρίσκεται η έδρα της. 16

17 38)ΕΡΩΤΗΣΗ : Σας γράφω σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο4: Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις: Ο Οδηγός αναφέρει: «Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις της ημεδαπής και του εξωτερικού μόνο όμως για την πρώτη φορά συμμετοχής σε κάθε μία από τις επιμέρους εκθέσεις, περιοριστικά και μόνον όσον αφορά την συμμετοχή των επιχειρήσεων». Η πρώτη φορά αναφέρεται στην πρώτη φορά που η επιχείρηση θα συμμετάσχει στην έκθεση κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του έργου; Εάν ή επιχείρηση έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν και προ της συμμετοχής της στο έργο / cluster στην εν λόγω έκθεση πως εκλαμβάνεται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Απαντώντας στο ερώτημα που θέσατε, παρακαλώ σημειώστε το εξής: Εάν η συμμετοχή της επιχείρησης στην ίδια έκθεση, προ της συμμετοχής της στη δράση cluster έγινε με ίδιους πόρους, ως πρώτη φορά θεωρείται η πρώτη φορά που η επιχείρηση θα συμμετάσχει στην έκθεση κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του έργου. Εάν όμως η συμμετοχή της επιχείρησης στην ίδια έκθεση, προ της συμμετοχής της στη δράση cluster έγινε με δημόσιους πόρους (κρατική ενίσχυση), αυτή η συμμετοχή εκλαμβάνεται ως πρώτη συμμετοχή και δεν δικαιούται περαιτέρω χρηματοδότησης για την ίδια έκθεση στο πλαίσιο της δράσης cluster. 39) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος η χρήση των «Ενισχύσεων σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις» που εμπίπτει στην κατηγορία ενισχύσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη του άρθρου 35 του ΓΑΚ, μπορεί να γίνει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Γίνεται όμως η επισήμανση (που απορρέει από τον ΓΑΚ 800/2008) ότι «Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει την ενίσχυση με τη χρήση αυτής της διάταξης μόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία πληροί τα κριτήρια της νέας καινοτόμου επιχείρησης.» Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν για την παραπάνω επισήμανση ισχύει η παρέλευση τριετίας (κατ αντιστοιχία π.χ. με τον κανονισμό de minimis). Για παράδειγμα: αν μια εταιρεία είχε ενταχθεί τον Ιούλιο 2009 σε παλαιότερο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ως Νέα και Καινοτόμος, θα μπορούσε να ενταχθεί ως Νέα και Καινοτόμος στο τρέχον Πρόγραμμα για τα clusters (π.χ. τον Δεκέμβριο 2012, δηλαδή μετά παρέλευση τριετίας), εφόσον φυσικά ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει το πρόγραμμα? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H παρ.2, αρ.35 του ΓKΑΚK αναφέρει ότι δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να είναι επιχείρηση που έχει συσταθεί έξι έτη πριν την χορήγηση της ενίσχυσης. Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου αναφέρει για άπαξ επιχορήγηση σε εταιρείες που εντάσσονται στο "ευνοϊκό καθεστώς" των "νέων καινοτόμων", γεγονός που ερμηνεύεται ότι θα επιχορηγηθεί μια φορά ως "νέα καινοτόμος". 17

18 Άρα στο παράδειγμα σας, η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 35 ως "νέα καινοτόμος" στο πλαίσιο της δράσης μας, διότι έχει επιχορηγηθεί ήδη με αυτήν την ιδιότητα (άπαξ). Διευκρινίζεται επιπλέον ότι, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης και χρηματοδότησής της υπό το άρθρο 35 και έως 3 χρόνια μετά, η επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί π.χ. ως ΜμΕ με την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση αυτή αφορά δράσεις ΕΑΚ και μόνο. Διαφορετικά, είναι απαγορευτική κάθε ενίσχυσή της μέσα στην 3ετία. Μετά την πάροδο της τριετίας, "απελευθερώνεται" και μπορεί να ενισχυθεί κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς σε ερευνητικά ή μη προγράμματα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ όμως να ξανακάνει χρήση του άρθρου 35. Παραπέμπουμε και στον Κανονισμό 323/2006 (Κοινοτικό Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις ΕΑΚ), άρθρο 5.4 Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η παραπάνω απάντηση αφορά μόνο την περίπτωση κατά την οποία η νέα καινοτόμα επιχείρηση, κάνοντας χρήση της ιδιότητας αυτής, έλαβε άπαξ ως ενίσχυση το ανώτατο ποσό που προβλέπει ο ΓΑΚ [π.χ. 1 εκ. ]. Εάν όμως η επιχείρηση έλαβε μικρότερο ποσό, μπορεί να ενισχυθεί εκ νέου μέχρι λήψεως του ανώτατου ποσού. Η περίοδος που θεωρείται νέα καινοτόμος, σηματοδοτείται από την σύστασή της και έως 6 χρόνια μετά. 40) ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορείτε σας παρακαλώ να μας υποδείξετε με βάση ποιό όρισμο θα δηλώνονται οι επιχειρήσεις ως "independent", "cooperating" ή "connected" στον πίνακα 2.2; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σε συνάρτηση με την ελληνική μετάφραση της Σύστασης της Ε. Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ (σχετικό αρχείο "Ορισμός ΜμΕ") ο όρος "independent" αντιστοιχεί στις "ανεξάρτητες", ο όρος "cooperating" στις συνεργαζόμενες και ο όρος "connected" στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στο σχετικό αρχείο "The SME Definition User Guide and Model Declaration", οι εν λόγω κατηγορίες αναφέρονται ως "autonomous", "parnter" and "linked" enterprises αντίστοιχα. 41) ΕΡΩΤΗΣΗ : Ως "cluster member" εννοούνται μόνο οι επιχειρήσεις ή και οι ερευνητικοί οργανισμοί (οι οποίοι όμως δεν ζητάνε ενίσχυση); ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ως cluster members νοούνται όλοι οι φορείς οι οποίοι συνεισφέρουν στην δημιουργία και λειτουργία του καινοτομικού cluster, ανεξάρτητα από το εάν αιτούνται χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. (επιχειρήσεις, ερευνητικοί και άλλοι φορείς όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιώτες επενδυτές κλπ). Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής, απ' ευθείας χρηματοδότηση δικαιούνται μόνον οι παραγωγικές επιχειρήσεις και ο facilitator. 18

19 O ρόλος των μη χρηματοδοτούμενων φορέων στο cluster θα πρέπει να αναφερθεί συνοπτικά στη στήλη "Specify your contribution in the Cluster or in an enterprise s activity". 42)ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι διαφορά έχει το Implementation Team στο 2.5 από αυτο στο 3.6? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Εάν προσέξετε το κείμενο με τις οδηγίες «Instructions η δομή της πλατφόρμας αναπτύσσεται σε διαφορετικά sections που το κάθε ένα αφορά διαφορετικό κομμάτι της πρότασης που θα υποβληθεί. Έτσι το 2.5 Implementation Team αφορά την Ομάδα που θα υλοποιήσει το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Καινοτομικής Συστάδας (στο σύνολο της), ενώ το 3.6 την Ομάδα που θα υλοποιήσει το έργο του Φορέα Αρωγού (εκείνο δηλαδή το κομμάτι για το οποίο ο Φορέας Αρωγός ζητά χρηματοδότηση). Ομοίως και το 4.5 αφορά την Ομάδα από κάθε επιχείρηση που θα χρηματοδοτηθεί, για να υλοποιήσει το δικό της έργο για το οποίο ζητά χρηματοδότηση) 43) ΕΡΩΤΗΣΗ : Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας πείτε αν υπάρχει πρόβλημα για την συμμετοχή μικρής εταιρείας της οποίας το προσωπικό απασχολείται αποκλειστικά με συμβάσεις έργου; Απαιτείται να υπάρχει και προσωπικό με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η δράση μας, δεν θέτει περιορισμούς ως προς την εργασιακή σχέση των απασχολουμένων σε μια επιχείρηση. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι υπάρχει σχετικός δείκτης για την απασχόληση προσωπικού σε επιχείρηση (προσμετράται σε αυτόν μόνο το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και αποτελεί έμμεσα στοιχείο αξιολόγησης της πρότασης. Επίσης όμως, θα μπορούσε να αξιολογηθεί ευνοϊκά η προβλεπόμενη εξέλιξη αυτού του δείκτη στο τέλος της 2ετούς χρηματοδότησης της δράσης ή και στο τέλος της 5ετίας που αφορά την ολοκλήρωση υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 44)ΕΡΩΤΗΣΗ : Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα (τραπεζικά) έξοδα για την έκδοση και διαχείριση των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονται (π.χ. Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, Εγγυητική επιστολή Προκαταβολής) είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στο Πρόγραμμα. Βάσει του άρθρου 30 παρ. 6 της υπ αριθ /ΕΥΘΥ2041 ΥΠΑΣΥΔ, τα εν λόγω έξοδα φαίνεται να είναι επιλέξιμα, ο Οδηγός Εφαρμογής όμως δεν κάνει κάποια ρητή μνεία, ενώ δεν αναφέρει ούτε το ποσοστό συγχρηματοδότησης ή την κατηγορία δαπάνης που θα μπορούσαν αυτά να υπαχθούν. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όπως πολύ σωστά καταγράφετε, τα έξοδα στα οποία αναφέρεσθε είναι πράγματι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η κατηγορία δαπάνης στην οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν είναι "λοιπές δαπάνες" και 19

20 το ποσοστό συγχρηματοδότησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (μέγεθος επιχείρησης, δραστηριότητα ή δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσε να επιμερισθεί αυτή η δαπάνη κλπ. ) Τέτοιου είδους λεπτομέρειες θα συζητηθούν για όσες προτάσεις προωθηθούν για ένταξη στο ΕΣΠΑ, κατά την διαδικασία σύνταξης των τεχνικών παραρτημάτων (όπου θα προσδιορισθούν και οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης). 45) ΕΡΩΤΗΣΗ : Θα θέλαμε μία διευκρίνιση στο ακόλουθο σημείο της σελ.31 του Οδηγού Εφαρμογής όπου αναφέρει ότι: «Επίσης, η τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής δύναται να υπολογισθεί με βάση τυχόν αύξηση του Μετοχικού / Εταιρικού κεφαλαίου, όπως προκύπτει από νέες σε μετρητά (και όχι σε είδος) εισφορές των μετόχων/εταίρων ή έκτακτα αποθεματικά δημιουργηθέντα ειδικά για την παρούσα δράση. Η αύξηση θεωρείται νέα, εφόσον γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη δράση.» Αναφορικά με το ανωτέρω σε περίπτωση που κάποιος δυνητικός δικαιούχος επιλέξει να τεκμηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με βάση αύξηση του Μετοχικού / Εταιρικού κεφαλαίου (και όχι βάσει ισολογισμών προηγουμένων ετών), τότε το πόσο της ζητούμενης αύξησης θα πρέπει να ισούται με την συνολική Ιδία συμμετοχή του προτεινόμενου έργου του δυνητικού δικαιούχου? Μπορεί να γίνει τμηματικά? Π.χ. αν προβλέπεται συνολική ιδία συμμετοχή σε έργο 24 μηνών, ήτοι ιδία συμμετοχή ανά έτος, τότε μπορεί να γίνει σταδιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (π.χ στον πρώτο χρόνο και άλλες στον δεύτερο χρόνο)? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : απάντηση στο ερώτημα σας είναι ότι η ζητούμενη αύξηση θα πρέπει πράγματι να ισούται με τη συνολική ιδία συμμετοχή του προτεινόμενου έργου του δυνητικού δικαιούχου. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει τμηματικά ως εξής : 1. μετά την υποβολή της πρότασης έως και πριν την ένταξη του έργου, ποσό ίσο με την αναλογούσα ιδία συμμετοχή την οποία οφείλει να έχει δαπανήσει ο δικαιούχος μέχρι την ενδιάμεση πιστοποίηση 2. το υπόλοιπο της ιδιωτικής συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί μετά την ενδιάμεση πιστοποίηση και οπωσδήποτε πριν την λήξη του έργου. Εννοείται ότι η αύξηση του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει και θα αφορά το έργο του δικαιούχου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης clusters. 46)ΕΡΩΤΗΣΗ : Θα θέλαμε μια διευκρίνιση στο ακόλουθο σημείο της σελ.22 του Οδηγού Εφαρμογής όπου αναφέρει ότι: «Οι χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα επιχειρήσεις είναι δυνατόν να συνεργασθούν μεταξύ τους ή και υπεργολαβικά με ερευνητικό/ακαδημαϊκό φορέα ή άλλη επιχείρηση (με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ο φορέας αρωγός) για την ανάπτυξη πρωτοτύπων ή την εκτέλεση μικρών επιδεικτικών έργων» 20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ` ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης Ημερομηνία:././201.. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008)

1) σχετικά µε την αρ. 1587/ 23-10-2008 επιστολή της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. εισερχοµένου 3079/ 27-10-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑ ΜΟΝΑ Α Β Πληροφορίες : Μ. Έγκε Τηλέφωνο : 210 8665633 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 1. Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ B ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)

Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) Επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) Περιεχόμενα επενδυτικού /επιχειρηματικού (business plan) σχεδίου υποψήφιου δανειολήπτη (το παρόν συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόµος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1: Α. ΦΟΡΕΑΣ: του εντός του 2 ου Έτους µετά την Ίδρυση και εντός του 3 ου Έτους µετά την Ίδρυση Επιχείρηση που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ

(i) (ii) (iii) 1 Ορισµός ΜΜΕ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Α.Π. 1225-22/7/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) και τα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων

Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Έργο: Διαγωνισμός: Φάση: Αξιοποίηση μικρών λιμένων & τουριστικών λιμένων Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ομάδας των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Νέας Επιδαύρου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα