ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" FAQs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" FAQs"

Transcript

1 ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" "A GREEK PRODUCT, A SINGLE MARKET: THE PLANET" "PILOT OPERATION PHASE" FAQs 1) ΕΡΩΤΗΣΗ : Από ένα φορέα ο Νομικός Εκπρόσωπος αρνείται να δώσει την υπογραφή του, ηλεκτρονικά για λόγους ασφαλείας. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H σφραγίδα και η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου σημαίνει ότι υιοθετείται το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης κάτω από την οποία ζητείται η υπογραφή. Συνεπώς είναι απαραίτητη η ύπαρξή της, εφόσον ο φορέας συμμετέχει στη συστάδα. 2) ΕΡΩΤΗΣΗ : Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι Υπεργολαβίες ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ την ύπαρξη Συνεργατικού Έργου ή μπορούν να υποβληθούν μόνες τους? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι υπεργολαβίες της ενέργειας 8 υποβάλλονται στο πλαίσιο ενός έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ενέργειας 8. Το έργο αυτό έχει έναν τίτλο και μπορεί να προταθεί είτε από μια επιχείρηση που ζητά ενίσχυση είτε από περισσότερες μαζί "συνεργατικά". Οι υπεργολαβίες της ενέργειας 8 δεν θα υποβάλλουν ξεχωριστό έντυπο περιγραφής τους, αλλά αυτή θα συμπεριληφθεί μέσα στο έντυπο που θα υποβάλλει η επιχείρηση για το έργο της αντίστοιχης ενέργειας 8. 3)ΕΡΩΤΗΣΗ : Κατηγορίες επιλέξιμων επιχειρήσεων: Είναι δυνατή η συμμετοχή ΜΜΕ που ανήκει στην κατηγορία των μη κερδοσκοπικών? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H συμμετοχή μη κερδοσκοπικής εταιρείας στη συστάδα είναι δυνατή, παρά ταύτα δεν είναι δυνατή η χρηματοδότησή της από τη δράση, δεδομένου ότι μέσω αυτής χρηματοδοτούνται παραγωγικές επιχειρήσεις, άρα κερδοσκοπικές 4)ΕΡΩΤΗΣΗ : Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται μόνο οι πωλήσεις εμπορευμάτων ή μπορούν να συμπεριληφθούν και τα έσοδα της επιχείρησης από άλλες δραστηριότητες όπως η υλοποίηση προγραμμάτων επιχορηγήσεις? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας καταγράφεται το ποσό του ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Με βάση αυτό το ποσό θα ελεγχθεί από την ΓΓΕΤ η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης 5) ΕΡΩΤΗΣΗ : Η συμμετοχή σε εκθέσεις περιλαμβάνει υποχρεωτικά την έκθεση προϊόντος και την ενοικίαση χώρου? 1

2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο απαλλακτικός κανονισμός περιγράφει με σαφήνεια τις ενέργειες και δαπάνες που είναι επιλέξιμες για την συμμετοχή στις εκθέσεις. Παρακαλούμε σημειώστε τις εξής επιπλέον διευκρινίσεις: Εάν η συμμετοχή της επιχείρησης στην ίδια έκθεση, προ της συμμετοχής της στη δράση cluster έγινε με ίδιους πόρους, ως πρώτη φορά θεωρείται η πρώτη φορά που η επιχείρηση θα συμμετάσχει στην έκθεση κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του έργου. Εάν όμως η συμμετοχή της επιχείρησης στην ίδια έκθεση, προ της συμμετοχής της στη δράση cluster έγινε με δημόσιους πόρους (κρατική ενίσχυση), αυτή η συμμετοχή εκλαμβάνεται ως πρώτη συμμετοχή και δεν δικαιούται περαιτέρω χρηματοδότησης για την ίδια έκθεση στο πλαίσιο της δράσης cluster. 6)ΕΡΩΤΗΣΗ : Η συμμετοχή σε έκθεση της επιχείρησης μπορεί να γίνει από κοινού με άλλες εταιρείες? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι, αυτό μπορεί να γίνει με την ανάληψη της οργάνωσης από τον facilitator. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του. 7)ΕΡΩΤΗΣΗ : Αναφορικά με το τμήμα του Financial Summary στο Business Plan, τα οικονομικά στοιχεία θα αφορούν μόνο τη λειτουργία του Cluster οργανισμού ή θα περιλαμβάνουν και στοιχεία των εταιρειών? Αν ναι αυτά θα αφορούν μόνο τα έσοδα έξοδα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Cluster? Επίσης ο προϋπολογισμός πόσο μεγάλη ανάλυση θα πρέπει να έχει? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το περιεχόμενο του κεφαλαίου 4. Financial Summary στο Βusiness Plan Template κείμενο, αναλύεται στην 1η παράγραφο του κεφαλαίου αυτού. Σύμφωνα με αυτό, τα οικονομικά στοιχεία αφορούν τη συστάδα ως σύνολο, αλλά επίσης θα καταγραφεί και μια εκτίμηση για τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία της συστάδας προς το σύνολο των επιχειρήσεων της [π.χ. αναμενόμενη αύξηση του τζίρου, των εξαγωγών, άνοιγμα σε νέες αγορές κλπ.], χωρίς επιμέρους ανάλυση ανά επιχείρηση. Παράλληλα, θα δοθούν στοιχεία για τον facilitator, όπως π.χ. στα σημεία iii) iv) Ο προϋπολογισμός θα έχει τόση ανάλυση, όση χρειάζεται για να είναι κατανοητός, συνοπτικός και τεκμηριωμένος. 8) ΕΡΩΤΗΣΗ : Στις δράσεις 8 και 9 οι εργαζόμενοι στις εταιρείες που πληρώνονται με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (Συμβάσεις έργου) θεωρούνται προσωπικό ή εργολαβία (sub contracting); ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η δράση μας, δεν θέτει περιορισμούς ως προς την εργασιακή σχέση των απασχολουμένων σε μια επιχείρηση. Επιπλέον δεν δεχόμαστε ως υπεργολάβους τα φυσικά πρόσωπα. Συνεπώς, στο ερώτημά σας, τα άτομα αυτά θα θεωρηθούν 2

3 προσωπικό της επιχείρησης, θα ελεγχθεί η σύμβαση έργου που έχουν με αυτήν και το περιγραφόμενο έργο, και θα δούμε και τα ποσοστά απασχόλησης τους στην δράση clusters, (με την επιφύλαξη νεότερων οδηγιών από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, κατά την διάρκεια σύνταξης των Τεχνικών Παραρτημάτων για τα έργα που θα εγκριθούν). Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι υπάρχει σχετικός δείκτης για την απασχόληση προσωπικού σε επιχείρηση (προσμετράται σε αυτόν μόνο το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και αποτελεί έμμεσα στοιχείο αξιολόγησης της πρότασης. Επίσης όμως, θα μπορούσε να αξιολογηθεί ευνοϊκά η προβλεπόμενη εξέλιξη αυτού του δείκτη στο τέλος της 2ετούς χρηματοδότησης της δράσης ή και στο τέλος της 5ετίας που αφορά την ολοκλήρωση υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. 9)ΕΡΩΤΗΣΗ : Στην περίπτωση μιας μικρής εταιρείας, η οποία αρχίζει να δαπανά για επιλέξιμες δαπάνες του έργου από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης με όλα τα νόμιμα παραστατικά και για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (σ.25 Οδ. Εφ.) ποια θεωρείται ημερομηνία έναρξης: o Η επόμενη της ημερομηνίας υποβολής ; o Ή η ημερομηνία υπογραφής χρηματοδότησης της απόφασης ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης / ένταξης. Ενώ ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών δύναται να οριστεί η επομένη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης. (σχ. Κεφ.8 Οδηγού εφαρμογής). Συνεπώς η κατεύθυνση του Οδηγού είναι να ταυτίζεται η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης φυσικού αντικειμένου με την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης χρηματοδότησης. Κατά την σύνταξη, από κοινού με την ΓΓΕΤ, των τεχνικών παραρτημάτων και σε συνεργασία με την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. 10)ΕΡΩΤΗΣΗ : Πουθενά στις φόρμες δεν ζητείται λεπτομερειακή κατάτμηση του Προϋπολογισμού των δράσεων/ενεργειών (προσωπικό, ταξίδια, εξοπλισμός διάφορες υπηρεσίες κλπ.). Είναι απαραίτητο να μπει κάπου; Εάν θέλουμε να δώσουμε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό (με bullets) που μπορούμε να τον τοποθετήσουμε; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η αναλυτική παρουσίαση του προϋπολογισμού των έργων θα γίνει κατά την σύνταξη των τεχνικών παραρτημάτων. 11)ΕΡΩΤΗΣΗ : Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής είναι δυνατόν να καλυφθεί από μέρος ή όλον των μισθών της ήδη υπάρχουσας ομάδας εργασίας ή/και ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού; Εάν ναι σε ποιες περιπτώσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η αμοιβή προσωπικού και μόνο για τις ενέργειες εκείνες στις οποίες είναι επιλέξιμη η δαπάνη, υπολογίζεται ως συνεισφορά της επιχείρησης στην ίδια συμμετοχή, στο βαθμό που αυτοί απασχολούνται στην συγκεκριμένη ενέργεια. Σε 3

4 όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η επιχείρηση συμμετέχει άμεσα στο κόστος της δαπάνης. Όσον αφορά στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής αυτή είναι δυνατόν να γίνει μόνο μέσω των δαπανών απόσβεσης του εξοπλισμού και οι οποίες αντιστοιχούν στην διάρκεια του έργου και υπολογίζονται με βάση κοινώς αποδεκτή λογιστική πρακτική. Δεν θεωρείται επιλέξιμη η απόσβεση εξοπλισμού που αποκτήθηκε με εθνική ή κοινοτική χρηματοδότηση. 12)ΕΡΩΤΗΣΗ : Κατά τη συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν τις επιχ/σεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προέκυψε το παρακάτω ερώτημα: Για την ενέργεια 8 (διεξαγωγή Πειραματικής Ανάπτυξης), προβλέπονται συγκεκριμένες δαπάνες, σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής και τον Απαλλακτικό Κανονισμό. Είναι δυνατόν ταυτόχρονα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ίδιας ενέργειας μιας επιχείρησης να : 1) αναθέσει έρευνα επί συμβάσει σε συγκεκριμένο ερευνητικό φορέα (κόστος 20% του προϋπολογισμού αυτής της κατηγορίας δαπάνης) 2) αγοράσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον ίδιο φορέα 3) δαπανήσει για συμβουλευτικές υπηρεσίες από expert του ίδιου φορέα Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα δαπάνης του 20% του προϋπολογισμού (αυτής της κατηγορίας δαπάνης) για έρευνα επί συμβάσει και ΕΠΙΠΛΕΟΝ δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και για συμβουλευτικές υπηρεσίες? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στο άρθρο 31 του ΓΚΑΚΚ 800, σύμφωνα με το οποίο υλοποιείται η δραστηριότητα 8 για τις επιχειρήσεις, δεν τίθεται περιορισμός που να απαγορεύει τις τρεις ενέργειες που περιγράφετε στο ερώτημά σας. Συνεπώς επιβεβαιώνουμε την δυνατότητα παράλληλης υλοποίησης των τριών αυτών ενεργειών, αρκεί να τεκμηριώνεται με σαφήνεια η επιλογή του συγκεκριμένου φορέα. Επισημαίνουμε επί τη ευκαιρία ότι η δράση δεν επιτρέπει την ανάληψη υπεργολαβίας από φυσικά πρόσωπα. 13)ΕΡΩΤΗΣΗ : Εταιρεία Α επιδιώκει να συμμετάσχει στην ενέργεια 8 για την ανάπτυξη 2 νέων προϊόντων/πρωτοτύπων. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να συμμετάσχει στην ενέργεια 8 για 1) την ανάπτυξη του προϊόντος Χ, σε συνεργασία με την εταιρεία Β 2) την ανάπτυξη του προϊόντος Ψ σε συνεργασία με την εταιρεία Γ Είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση της ανάπτυξης διαφορετικών προϊόντων στη δράση 8? Παρακαλώ επιβεβαιώστε. Απάντηση : ΝΑΙ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ 4

5 14) ΕΡΩΤΗΣΗ : Είναι δυνατόν εταιρεία να ζητήσει χρηματοδότηση από την ενέργεια 8 προκειμένου να αναπτύξει νέο προϊόν μόνη της (όχι σε συνεργασία με άλλη εταιρεία)? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H απάντηση στο ερώτημά σας είναι ΝΑΙ, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση από τη δράση 8 προκειμένου να αναπτύξει νέο προϊόν χωρίς συνεργασία με άλλο φορέα. 15) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σε σχέση με τη δράση των συστάδων επιχειρήσεων και την απαίτηση: "Ο ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων μελών της συστάδας για τις απαιτήσεις της παρούσας δράσης, είναι 10 ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, (όλων των τύπων και μεγεθών με έδρα στην ημεδαπή), από τις οποίες τουλάχιστον 8 θα πρέπει να είναι ΜμΕ", θα θέλαμε να διευκρινίσετε αν δυο ΜΜΕ εταιρίες που είναι spin off του ιδίου ερευνητικού φορέα θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους? Εάν δύο εταιρίες spin off έχουν συσταθεί από τον ίδιο φορέα προκύπτει κάποιο ζήτημα ανεξαρτησίας βάση των οριζόμενων στη Σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/361/ΕΚ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : H ανεξαρτησία των επιχειρήσεων κρίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που περιγράφονται στους κοινοτικούς κανονισμούς π.χ. αν έχουν τους ίδιους μετόχους (π.χ. Παν/μιο) και σε τι ποσοστό [επισυνάπτονται στην ανακοίνωση της δράσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, όπου θα βρείτε και σχετικό παράδειγμα]. Κάθε επιχείρηση θα εξετάσει τα κριτήρια αυτά με γνώμονα τα ισχύοντα και προβλεπόμενα στο ιδρυτικό της καταστατικό. Συνεπώς, στο ερώτημά σας, το γεγονός και μόνο ότι οι 2 spin off εταιρείες έχουν συσταθεί από τον ίδιο φορέα δεν αποτελεί κριτήριο για την ανεξαρτησία τους. Επιπλέον, σημειώστε το εξής σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω της δράσης cluster: «1. Η συμμετοχή ανεξάρτητων επιχειρήσεων στη συστάδα τίθεται από τον ορισμό του Cluster όπως τον περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν αν είναι ανεξάρτητες, συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες, σύμφωνα με την έννοια των ορισμών που δίνονται στα επισυναπτόμενα στην ιστοσελίδα μας σχετικά αρχεία. Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής, η συστάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις που μεταξύ τους θα είναι ανεξάρτητες (για να αποφευχθεί η συμμετοχή ομίλων επιχειρήσεων που παρουσιάζονται σα συστάδα). Συνεπώς: α) αν δυο επιχειρήσεις είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες και συμμετέχουν και οι δυο στη συστάδα, τότε θα υπολογίζονται σαν μια συμμετοχή στο άθροισμα των υποχρεωτικών 10 επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξιμη για χρηματοδότηση είναι μόνον η μια. 5

6 β) αν δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά με άλλες επιχειρήσεις εκτός συστάδας, τότε υπολογίζονται σαν δύο συμμετοχές. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι δυο επιχειρήσεις. 2. Στο upload κείμενο όπου περιγράφεται το ιστορικό και τα στοιχεία της κάθε αιτούμενης ενίσχυσης επιχείρησης (administrative and organizational structure of the enterprise) θα πρέπει να δηλώνεται με ποιά επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη και αν η τελευταία συμμετέχει στη συστάδα». 16)ΕΡΩΤΗΣΗ : Στην παράγραφο/ενότητα: 2.3 List of Deliverables per Activity, for the financed two year period υπάρχει ο πίνακας των παραδοτέων, η τελευταία στήλη του οποίου έχει επικεφαλίδα "Deliverables". Ποιο είναι το "αναμενόμενο" περιεχόμενο της εν λόγω στήλης? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην στήλη αυτή θα καταγραφεί το τελικό παραδοτέο (όχι δηλαδή όλα τα ενδιάμεσα παραδοτέα που θα οδηγήσουν στο τελικό. Για παράδειγμα το τελικό software προϊόν και όχι όσα ενδιάμεσα υποσυστήματα αναπτύχθηκαν προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί). 17) ΕΡΩΤΗΣΗ : Θέμα: «Αίτημα για παροχή διευκρινίσεων ως προς τη νομική μορφή εταιρειών spin off» Στο πλαίσιο της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ και υπό την ιδιότητά μας ως Καθηγητών πρώτης βαθμίδας και Ερευνητών, προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στη σύσταση επιχείρησης έντασης γνώσηςτεχνοβλαστού (spin off). Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) στο ν. 2741/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 2843/2000, και το π.δ. 17/2001 δεν ρυθμίζεται ρητώς η νομική μορφή των εταιρειών spin off, και β) με το άρθρο 43 παρ.1 του ν. 4072/2012 εισήχθη στην έννομη τάξη νέος εταιρικός τύπος, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα σύστασης εταιρείας spin off υπό τη μορφή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, δεδομένων των πολλών κοινών στοιχείων με την ανώνυμη εταιρεία και την ιδιαίτερη ευελιξία και σημασία της για αναπτυξιακές δραστηριότητες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης, η επιχείρηση πρέπει να είναι παραγωγική / κερδοσκοπική και να έχει την δυνατότητα καταβολής της ιδιωτικής συμμετοχής που της αναλογεί, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 9.1 Επίσης, για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από την δράση δεν θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο). Η νομική μορφή της προς δημιουργία εταιρείας τεχνοβλαστού δεν προσδιορίζεται στον Οδηγό. Αντιθέτως, ο Οδηγός αναφέρει ότι επιλέξιμες για χρηματοδότηση επιχειρήσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 6

7 επιχειρήσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα κάθε φύσης και μεγέθους. Θα πρέπει ωστόσο κατά τη δημιουργία αυτής της εταιρείας να ληφθεί υπόψη η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδρυτές, μετόχους και εταίρους. Επίσης, παρακαλούμε σημειώστε ότι οι προς δημιουργία εταιρείες δεν προσμετρώνται μέσα στο κατώτατο υποχρεωτικό όριο που θέτει η δράση, για συμμετοχή τουλάχιστον 10 ανεξάρτητων επιχειρήσεων και ότι η νομική σύσταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης της εταιρείας ως δικαιούχου χρηματοδότησης και όχι μέχρι τις 17/9/2012. Παρά ταύτα, στους σχετικούς πίνακες της πλατφόρμας θα δηλωθεί η εταιρεία ως "προς ίδρυση", σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην πλατφόρμα. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΓΓΕΤ προτίθεται να εκδώσει προκήρυξη για spin off εταιρείες, όπου ενδεχομένως ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε. 18) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με τη φόρμα 4.6 (cumulation) μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες; ποιά έργα (από ποια προγράμματα; π.χ. και FP7;) και για ποιο χρονικό διάστημα (θέλετε και πριν το 2008;); ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στον σχετικό πίνακα της πλατφόρμας θα καταγραφούν όλες οι ενισχύσεις της τελευταίας τριετίας, ( , 2011, 2012), που ελήφθησαν κάτω από οποιαδήποτε καθεστώς. Όσον αφορά το de minimis σημειώστε ότι η επιχείρηση θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα με στοιχεία όλων των τυχόν συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων. [ Για τον έλεγχο του de minimis θα αθροιστούν τα ποσά επιχορήγησης της κάθε επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής/σύνδεσης με την εξεταζόμενη επιχείρηση.] 19) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με τη φόρμα 4.7 (indicators) και με το δείκτη Total Operating Results πρέπει να επιτρέψετε να εισαχθεί αρνητικός αριθμός αφού ενδέχεται μια εταιρεία να έχει ζημιά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Θα ενημερώσουμε το τεχνικό μας τμήμα και θα επιτραπεί η εισαγωγή αρνητικού αριθμού στα προτεινόμενα πεδία. 20) ΕΡΩΤΗΣΗ : Έχουμε την περίπτωση μιας εταιρείας που θα υλοποιήσει έργο πειραματικής ανάπτυξης (κατηγορία 8) μόνης της χωρίς άλλη εταιρεία αλλά θα συνεργαστεί στο έργο αυτό σε σχέση υπεργολαβίας με πανεπιστήμιο μέλος του cluster. Άρα έργο πειραματικής ανάπτυξης μιας εταιρείας και ενός πανεπιστημίου. Η εταιρεία γνωρίζει ότι σε αυτή την περίπτωση χάνει το «bonus» του +15%. 1. Το παραπάνω έργο θεωρείται Συνεργατικό; 2. Αν θεωρείται υπεργολαβία πρέπει να δηλωθεί στη φόρμα 5.1; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Παρακαλώ σημειώστε τα εξής: για τις ανάγκες της πλατφόρμας, η κατηγορία 8 των επιλέξιμων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων θεωρείται συνεργατικό έργο (ακόμα και εάν υλοποιείται από μια μόνο 7

8 επιχείρηση). Συνεπώς, στο ερώτημά σας το περιγραφόμενο έργο θα θεωρηθεί Συνεργατικό με υπεργολαβία της activity 8. Στο έργο αυτό θα δοθεί ένας τίτλος, π.χ. "ανάπτυξη μικροτσιπ". Η υπεργολαβία του πανεπιστημίου θα δηλωθεί στη φόρμα 5.1 ως υπεργολαβία της activity 8, και θα συσχετισθεί με τον τίτλο "ανάπτυξη μικροτσιπ" στο πεδίο Related collaborative project. Ενδεχομένως να υπάρχουν πολλά συνεργατικά έργα, συνεπώς η πλατφόρμα ζητά να συσχετισθεί η κάθε υπεργολαβία με το συγκεκριμένο συνεργατικό στο πλαίσιο του οποίου εκτελείται. Για την περίπτωση 9β η πλατφόρμα δεν ζητά τίτλο συνεργατικού έργου, γιατί όπως είπαμε πριν μόνο η κατηγορία 8 θεωρείται συνεργατικό έργο. 21) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την ενότητα «1.3. Role of the participating organisations (max 1 page)» του εντύπου του συνεργατικού έργου, το «max 1 page» είναι ΣΥΝΟΛΙΚΑ για όλη τη σύμπραξη του συνεργατικού ή μία σελίδα ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που συμμετέχει στο έργο? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην ενότητα «1.3. Role of the participating organisations (max 1 page)» του εντύπου του συνεργατικού έργου, το «max 1 page» αφορά ΣΥΝΟΛΙΚΑ όλη τη σύμπραξη του συνεργατικού. 22)ΕΡΩΤΗΣΗ : Υπάρχουν περιορισμοί στο κόστος του προσωπικού (π.χ. κόστος ανά ανθρωπομήνα)? Και τέλος υπάρχουν/ δικαιολογούνται έμμεσα κόστη σε σχέση με αυτές τις αμοιβές? ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν υπάρχει περιορισμός σε ανθρωπομήνες, αρκεί να τεκμηριώνεται το ποσοστό απασχόλησης κάθε ατόμου στο έργο και στη βάση αυτού του ποσοστού και της αμοιβής που λαμβάνει από τον φορέα, θα υπολογισθεί το ποσό που θα κοστίσει στο έργο. Το μέρος του κόστους που θα καλυφθεί από την δημόσια δαπάνη θα υπολογισθεί με το ποσοστό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση για κάθε συγκεκριμένη ενέργεια δραστηριότητα. Συνεπώς, με τους ανωτέρω υπολογισμούς είναι σαφές ότι για τις αμοιβές είναι αποδεκτή η έμμεση συμμετοχή της επιχείρησης ως κάλυψη ίδιας συμμετοχής. (Για τις επιχειρήσεις, οι αμοιβές προσωπικού των υπεργολάβων θα υπολογισθούν και θα αθροισθούν στο κόστος της υπεργολαβίας. Δεν ζητείται αναλυτικός κατάλογος με την αμοιβή όσων ασχοληθούν με το έργο εκ μέρους του υπεργολάβου. Στις επιχειρήσεις ωστόσο, στον πίνακα 4.4. στη τελευταία στήλη με τις ενδεικτικές δαπάνες, μπορεί να συμπεριληφθεί το κόστος της υπεργολαβίας με ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών δαπάνης που την συνθέτουν (εάν το επιθυμείτε)). 23)ΕΡΩΤΗΣΗ :. Δεν είναι ξεκάθαρη η διαδικασία των ηλεκτρονικών υπογραφών μέσω της πλατφόρμας. Υπάρχουν σχετικά οδηγίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπογραφών? 8

9 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στο ANNEX II αλλά και στο 7.statement οι υπογραφές μπαίνουν ως εξής. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα υπογράψει σε χαρτί που στη συνέχεια θα σκαναριστεί και θα σωθεί στον υπολογιστή του ως αρχείο jpeg image. Μετά μέσω της επιλογής browse που είναι στο κάτω μέρος του ANNEX II θα επιλεγεί αυτό το αρχείο το οποίο τέλος θα ανέβει και θα εμφανισθεί πατώντας την επιλογή "send file" 24) ΕΡΩΤΗΣΗ Όσον αφορά το νέο προσωπικό, είναι δύσκολο να ονοματιστεί σε αυτή τη φάση παρά μόνον να προδιαγραφεί και εφόσον εγκριθεί το σχέδιο να ξεκινήσει διαδικασία πρόσληψης. Συνεπώς, προτείνεται στη στήλη του ονόματος να εισάγουμε τη φράση new personnel και στο Tax registry no να εισαγεται ενδεικτικά το , ώστε να αποθηκεύεται επιτυχώς η φόρμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, το πεδίο του ονόματος για το νέο προσωπικό θα μείνει ΚΕΝΟ (το σύστημα δεν αναγνωρίζει ότι η φράση new personnel δεν είναι ονοματεπώνυμο) και έτσι δεν θα σας ζητηθεί ΑΦΜ. 25) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σας παραθέτω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών, προς διευκρίνιση,: 1. Η μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας από ξένη εταιρεία προς Ελληνική είναι επιλέξιμη δαπάνη και αν ναι εντάσσεται στην επιλέξιμη δραστηριότητα Νο8: Έργα πειραματικής ανάπτυξης; 2. Σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο6: Ενισχύσεις για διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού Το ποσοστό ενίσχυσης αφορά την συνολική αξία του εξοπλισμού / λογισμικού ή μόνο την αξία των αποσβέσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου; 3. Τα έξοδα ταξιδιών είναι επιλέξιμες δαπάνες και αν ναι που εντάσσονται; Στην αντίστοιχη επιλέξιμη δραστηριότητα που αφορά έκαστο; Δηλαδή αν αφορά την πειραματική ανάπτυξη στην αντίστοιχη επιλέξιμη δραστηριότητα Νο8 και αν αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας κ.λπ. στην αντίστοιχη επιλέξιμη δραστηριότητα Νο2; Έξοδα ταξιδιών που αφορούν συμμετοχή σε εκθέσεις είναι επιλέξιμα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 1. Η μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας από ξένη εταιρεία προς Ελληνική που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και είναι δικαιούχος στη δράση, είναι επιλέξιμη δαπάνη και μπορεί να εντάσσεται είτε στην επιλέξιμη δραστηριότητα Νο8, είτε στην επιλέξιμη δραστηριότητα Νο2 (με τις παρατηρήσεις που εμφανίζονται στην δραστηριότητα 2) ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 2. Το ποσοστό ενίσχυσης εφαρμόζεται επί της αξίας των αποσβέσεων, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 9

10 Προσοχή, τα τιμολόγια αγοράς να έχουν ημερομηνία εντός της επιλεξίμου περιόδου του έργου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 3. Τα έξοδα ταξιδιών είναι επιλέξιμες δαπάνες και εντάσσονται στην αντίστοιχη επιλέξιμη δραστηριότητα που αφορά έκαστο, εφόσον εξυπηρετούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα έξοδα ταξιδιών που αφορούν συμμετοχή σε εκθέσεις είναι επιλέξιμα. 26) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο3: Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας : Ερώτηση 1: Επιχ/ση μέλος της συστάδας συνεργάζεται με ερευνητικό κέντρο για την πειραματική ανάπτυξη κινητού διαγνωστικού εργαστηρίου, το οποίο αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα ανάλυσης και διάγνωσης τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο ερευνητικό κέντρο. Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης (άμεσα ή έμμεσα) της διασφάλισης των πνευματικών τους δικαιωμάτων στο όνομα του φορέα που τα ανέπτυξε (ερευνητικό κέντρο); Είναι επιλέξιμες για την επιχείρηση οι δαπάνες διασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων (για τα επιμέρους συστήματα) στο όνομα του συνεργαζόμενου ερευνητικού κέντρου; Απάντηση: Εφόσον ο ερευνητικός φορέας συμμετέχει ως υπεργολάβος επιχείρησης στο πλαίσιο των ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 8 ή 9Β, στο κόστος της υπεργολαβίας μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε δαπάνη. Εφόσον όμως η επιχείρηση θέλει να χρηματοδοτηθεί από την ενέργεια 3, τότε τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να είναι στο όνομά της. Ερώτηση 2: Ως φορέας διασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων είναι επιλέξιμος μόνον ο ΟΒΙ ή και το Ευρωπαϊκό γραφείο πατεντών; Απάντηση: Είναι επιλέξιμος ο ΟΒΙ καθώς και οι αναγνωρισμένοι αντίστοιχοι Διεθνείς Οργανισμοί Κατοχύρωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων. 27) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο5: Επαγγελματική εκπαίδευση (γενική και ειδική) Ερώτηση 1: Η επαγγελματική εκπαίδευση απευθύνεται σε προσωπικό της επιχ/σης που εργάζεται με τη μορφή σύμβασης έργου ή αποκλειστικά σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας; Υπάρχουν πολύ έμπειρα στελέχη σε κάθε κλάδο, που ούτε τα ίδια, ούτε οι επιχ/σεις, δεν επιθυμούν σταθερή εργασιακή σχέση με τη μορφή της σύμβασης εργασίας, λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του μεγάλου μισθολογικού κόστους. Σε αυτήν την περίπτωση τι προβλέπεται; 10

11 Απάντηση: Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 39 του ΓΑΚ (Κανονισμός 800) δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη σχέση εργασίας του εκπαιδευόμενου. Ερώτηση 2: Τι συμπεριλαμβάνεται στη γενική και τι στην επαγγελματική εκπαίδευση; Παρακαλώ δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα. Απάντηση: Ο Απαλλακτικός Κανονισμός δίνει τις διευκρινήσεις. Για παράδειγμα εκπαίδευση π.χ. για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να είναι γενική. Εκπαίδευση σε τεχνολογίες που χρησιμοποιεί συγκεκριμένη επιχείρηση είναι ειδική. 28) ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης / ένταξης Σύμφωνα με τον οδηγό:. ζητείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της ΓΓΕΤ (10% της δημόσιας χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που λειτουργούν επί έξι (6) τουλάχιστον έτη, και 3% της δημόσιας χρηματοδότησης για επιχ/σεις που λειτουργούν κάτω από 6 έτη. Η εγγυητική επιστολή θα τηρηθεί από την ΓΓΕΤ, μέχρι της πλήρους και καλής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων της κάθε δικαιούχου επιχείρησης και θα επιστραφούν μετά την οριστική περάτωση και παραλαβή της πράξης, (το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου από τον χρηματοδοτηθέντα), εκτός εάν η πρόοδος του έργου δεν είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην απόφαση χρηματοδότησης, οπότε η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.) Στη συνέχεια, μετά την ένταξη και πριν την προκαταβολή 35% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ζητείται ισόποση εγγυητική επιστολή υπέρ της ΓΓΕΤ (επιστρέφεται όταν πιστοποιηθούν δαπάνες 80% του συνολικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην προκαταβολή (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή).. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ή/και εξάλειψης των παραπάνω σχετικών όρων, δεδομένου του προβλήματος έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις επιχ/σεις στην περιρρέουσα οικονομική κατάσταση της χώρας. Είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμετοχή των επιχ/σεων στη δράση η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραδείγματος χάριν, να είναι ορισμένου χρόνου(π.χ. 2 χρόνια), ώστε να μην απαιτείται ισόποση δέσμευση κεφαλαίων της επιχ/σης από την τράπεζα για την χορήγηση της εγγυητικής. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεδομένου ότι οι παραπάνω όροι δεν έχουν τεθεί από την ΓΓΕΤ αλλά από την ΥΠΑΣΥΔ (Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ) δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή η εξάλειψή τους. Πάντως, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται να είναι αορίστου χρόνου και η διάρκεια της ισχύος της θα καθορισθεί στο τεχνικό παράρτημα κατά την υπογραφή της σύμβασης. Μέχρι τότε, ενδεχομένως, να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. 11

12 29)ΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την επιλέξιμη δραστηριότητα Νο9: Ενίσχυση νέων και υφισταμένων πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρωτοτύπων 9α) Ενίσχυση νέων επιχ/σεων. Ερώτηση 1: Σύμφωνα με τον οδηγό είναι απαραίτητη η σύσταση πολύ μικρής επιχ/σης μεταξύ ημερομηνίας υποβολής και ημερομηνίας έκδοσης εγκριτικής απόφασης ένταξης. Ως ημερομηνία υποβολής εννοείται αυτή της Α (17/10/11) ή της Β φάσης (17/09/12) του προγράμματος; Απάντηση: Νοείται η υποβολή στην Β Φάση του Προγράμματος. 9β) Ενίσχυση υφιστάμενων επιχ/σεων. Ερώτηση 1: σύμφωνα με τον οδηγό θα πρέπει οι δαπάνες για Ε&ΤΑ να αντιπροσωπεύουν το 15% των λειτουργικών δαπανών σε τουλάχιστον ένα από τα 3 τελευταία έτη. Πως ακριβώς πρέπει να τεκμηριώνεται αυτό; (π.χ., από το λογιστή της επιχ/σης;) Απάντηση: Θα πρέπει να αποδεικνύεται, βάσει των ισολογισμών ή των ισοδύναμων λογιστικών στοιχείων ότι οι δαπάνες για Ε&ΤΑ αντιπροσωπεύουν το 15 % τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή. 30) ΕΡΩΤΗΣΗ : Εάν μια επιχ/ση εντάσσεται στο 9Β τότε δεν μπορεί να έχει έξοδα σε ΚΑΜΙΑ άλλη κατηγορία. Μπορούν 2 μικρές εταιρείες που καλύπτουν τους όρους του 9Β να υποβάλλουν κοινή ερευνητική πρόταση στο 9Β; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : στην περίπτωση χρήσης του 9Β, η κάθε μια επιχείρηση θα υποβάλει και από ένα σχέδιο ενίσχυσης το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που θα εκτελέσει η επιχείρηση (περιλαμβάνονται και οι προσδιοριζόμενες ως υποχρεωτικές σωρευτικά, βλ. Κεφάλαιο 9.1 του Οδηγού Εφαρμογής). Είναι δυνατή εκτέλεση έργου ανάπτυξης πρωτοτύπου και μεταξύ τους, ωστόσο δεν θα υποβληθεί ως «Συνεργατικό Έργο» της ενέργειας 8 αλλά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ενέργειας 9Β που θα αιτηθεί η κάθε επιχείρηση. Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του εν λόγω έργου και ο επιμερισμός της υλοποίησής του σε κάθε επιχείρηση θα γίνεται στα uploads, Κεφάλαιο 4.8 «Participant details. 31) ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί η ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων σε κάποιες από τις δράσεις να είναι σε είδος; π.χ. υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στην αμοιβή προσωπικού και μόνο ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Η ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, υπολογίζεται ως συνεισφορά της επιχείρησης στην ιδία συμμετοχή η αμοιβή του προσωπικού, στο 12

13 βαθμό που αυτοί απασχολούνται στη συγκεκριμένη ενέργεια. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η επιχείρηση συμμετέχει άμεσα στο κόστος της δαπάνης. 32) ΕΡΩΤΗΣΗ : Μπορεί ένας οργανισμός να συμμετάσχει σε 2 ή περισσότερα συνεργατικά έργα ως υπεργολάβος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι, ο ίδιος οργανισμός μπορεί να εμφανισθεί ως υπεργολάβος πάνω από μια φορά. Σημειώνεται ωστόσο ότι υπεργολάβος δεν δικαιούται να είναι επιχείρηση η οποία αιτείται ενίσχυσης από το πρόγραμμα. 33) ΕΡΩΤΗΣΗ : Ενόψει της υποβολής της πρότασης, θα ήθελα καθοδήγησή σας όσον αφορά την νομική σχέση ή τις μορφές της νομικής σχέσης που μπορούν να έχουν οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την νομική σχέση ή τις μορφές της νομικής σχέσης των επιχειρήσεων που θα συστεγαστούν στην Κοινή Υποδομή. Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι για να κριθεί επιλέξιμη για χρηματοδότηση η συστέγαση σε κοινή υποδομή, θα πρέπει να εγκατασταθούν σε αυτήν τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις μέλη της συστάδας και ο φορέας αρωγός. Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) δεν προσμετρώνται στον αριθμό αυτό και ούτε είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δράση. Επίσης, σε περίπτωση εγκατάστασης συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων επισημαίνουμε τα εξής : α) αν δυο επιχειρήσεις είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες και συμμετέχουν και οι δυο στη συστάδα, τότε θα υπολογίζονται σαν μια συμμετοχή. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξιμη για χρηματοδότηση είναι μόνο η μία β) αν δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά με άλλες επιχειρήσεις εκτός συστάδας, τότε υπολογίζονται σαν δυο. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι δυο επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η συστέγαση του φορέα αρωγού και τουλάχιστον 5 επιχειρήσεων μελών της συστάδας, είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα όλες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν την δημιουργία του Κοινού Κτιρίου Συστέγασης (κεφ Β. Κοινές Υποδομές Οδηγού Εφαρμογής) Τέλος, σημειώνεται ότι η καινοτομική συστάδα (επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και άλλων υποστηρικτικών φορέων) δεν απαιτείται να είναι νομικό πρόσωπο κατά την υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της παρούσης προκήρυξης. Ωστόσο, η σύσταση του νομικού προσώπου (οποιασδήποτε μορφής ή ένωσης ή κοινοπραξίας των συμμετεχόντων φορέων) της καινοτομικής συστάδας αποτελεί απαραίτητο παραδοτέο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσης προκήρυξης και θα συμπεριλαμβάνει ως μέλη τουλάχιστον τους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στην υποβολή της σχετικής πρότασης, στην προηγηθείσα Πρόσκληση 13

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» 1. Μία επιχείρηση που έχει επιλέξιμη εμπορική και μεταποιητική

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» 1. Μία επιχείρηση που έχει επιλέξιμη εμπορική και μεταποιητική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» 1. Μία επιχείρηση που έχει επιλέξιμη εμπορική και μεταποιητική δραστηριότητα και θέλει να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΡΑΣΗΣ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράµµατος Η στρατηγική του

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα