Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε εάν υπάρχει conflict of interest είτε για µέλος ή µέλη ένωσης, η οποία αποτελείται από Ελεγκτικές Εταιρείες Εταιρείες Συµβούλων - Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ενδιαφέρεται να συµµετάσχει στους παραπάνω διαγωνισµούς, είτε για την ίδια την ένωση, στην περίπτωση που µέλος ή µέλη της ένωσης αυτής συµµετέχουν στην εκτέλεση έργων, υφιστάµενων ή µελλοντικών, για τους τελικούς δικαιούχους ή ταυτίζονται µε τους τελικούς δικαιούχους των παραπάνω διαγωνισµών. Τα έργα αυτά σχετίζονται µε: Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στους τελικούς δικαιούχους Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης στους τελικούς δικαιούχους. Έργα που χρηµατοδοτούνται από τους τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των υπό εξέταση προγραµµάτων του ΚΠΣ (ΕΚΤ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΕΤΠΕ Προσανατολισµός ή το ΧΜΠΑ, ΕΤΠΑ). Απάντηση: εν υπάρχει conflict of interest για την Ένωση, της οποίας ένα ή περισσότερα µέλη είναι τελικοί δικαιούχοι ή συµµετέχουν στην εκτέλεση έργων για λογαριασµό τελικών δικαιούχων. Ωστόσο, δεν µπορούν να συµµετάσχουν σε ελέγχους τελικών δικαιούχων και έργων ελεγκτές ή έµπειροι σύµβουλοι, οι οποίοι κατά την τελευταία τριετία είχαν οποιασδήποτε µορφής επαγγελµατική σχέση (σύµβαση έργου ή εργασίας), µε οιονδήποτε εµπλεκόµενο στην εκτέλεση (ενδιάµεσο φορέα, Τελικό ικαιούχο, Ανάδοχο, λήπτη ενίσχυσης κλπ.) του υπό έλεγχο έργου. Επιπλέον, οι ελεγκτές ή έµπειροι σύµβουλοι δεν δικαιούνται να αποκτήσουν οποιασδήποτε µορφής επαγγελµατική σχέση (σύµβαση έργου ή εργασίας), κατά την επόµενη τριετία και εφόσον παραµένει η ίδια συµβατική σχέση µε τον Ανάδοχο, µε οιονδήποτε εµπλεκόµενο στην εκτέλεση (ενδιάµεσο φορέα, Τελικό ικαιούχο, Ανάδοχο, λήπτη ενίσχυσης κλπ.) του υπό έλεγχο έργου, εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα. 2. Ερώτηµα: Εάν κάποια εταιρεία/ ένωση επιθυµεί να είναι υποψήφιος Ανάδοχος για περισσότερους από έναν διαγωνισµό της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωµής (π.χ. του Ταµείου ΕΤΠΑ, του Ταµείου ΕΚΤ, του Ταµείου Συνοχής κλπ), επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν τα ίδια στελέχη στις προτεινόµενες Οµάδες έργων αυτών; Απάντηση: Μία εταιρεία/ ένωση, η οποία επιθυµεί να συµµετάσχει σε περισσότερους από έναν διαγωνισµούς της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωµής, µπορεί να χρησιµοποιήσει τα ίδια στελέχη στις προτεινόµενες Οµάδες έργων αυτών. Ωστόσο, σε περίπτωση που κατακυρωθούν στην εν λόγω εταιρεία περισσότεροι του ενός διαγωνισµοί, η εταιρεία/ ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των έργων µε τα δηλωθέντα στην προσφορά στελέχη. 3. Ερώτηµα: Απαγορεύεται γενικότερα να συµµετέχουν στην Οµάδα έργου υπεργολάβοι ή απλά απαγορεύονται λοιποί υπεργολάβοι εκτός των ρητώς δηλωµένων εξωτερικών συνεργατών της Προσφοράς; Οι υπεργολάβοι δύναται να είναι τόσο φυσικά όσο και νοµικά πρόσωπα; 1

2 Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη αυτής. Φυσικά πρόσωπα είναι δυνατόν να συµµετάσχουν στην Οµάδα Έργου ως εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον δηλωθούν στην προσφορά. 4. Ερώτηµα: Άρθρο 18 Πρόσθετα ικαιολογητικά 5. «φορείς του δηµόσιου τοµέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.» Για έργα που έχουν υλοποιηθεί σε Φορείς του ηµόσιου Τοµέα, γίνονται αποδεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία τεκµηρίωσης της εµπειρίας του Υποψηφίου Αναδόχου, όπως π.χ. Υπεύθυνη ήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι έχει υλοποιήσει το έργο, ή Επιστολή Παραλαβής/ Αποδοχής του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή (Acceptance Letter), ή Αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης της εταιρείας µε την Αναθέτουσα Αρχή; Απάντηση: Για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί σε Φορείς του ηµόσιου Τοµέα, ως αποδεικτικά στοιχεία τεκµηρίωσης της εµπειρίας του Υποψηφίου Αναδόχου γίνονται δεκτά έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής µε τα οποία αποδεικνύεται η περαίωση και αποδοχή του έργου. Σε περίπτωση έλλειψης ανάλογων εγγράφων είναι δυνατή η χρήση ένορκης βεβαίωσης /δήλωσης του Υποψήφιου Αναδόχου µε την οποία δηλούται η περαίωση και παραλαβή του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περιπτώσεις χωρών που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση είναι δυνατή η χρήση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. Μόνο το αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης δεν αποτελεί αποδεικτικό της περαίωσης και παραλαβής ενός έργου. 5. Ερώτηµα: Άρθρο 18 Πρόσθετα ικαιολογητικά 6. «θα πρέπει να υποβληθεί ρητή δήλωση». Η δήλωση περί µη επαγγελµατικής σχέσης µε έργα που χρηµατοδοτούνται από το εκάστοτε ιαρθρωτικό Ταµείο κατά την τελευταία τριετία, δύναται να πραγµατοποιηθεί µε δήλωση του Ν. 1599/1986; Απάντηση: Η δήλωση περί µη επαγγελµατικής σχέσης µε έργα που χρηµατοδοτούνται από το εκάστοτε ιαρθρωτικό Ταµείο κατά την τελευταία τριετία, δύναται να πραγµατοποιηθεί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ Ερώτηµα: Άρθρο 13 ικαιούµενοι Συµµετοχής «σε συνεργασία µε φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα υπό τη µορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας» Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό δύναται να είναι Νοµικά πρόσωπα συµβούλων; Απάντηση: Στα Νοµικά πρόσωπα που δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό περιλαµβάνονται και τα Νοµικά Πρόσωπα Συµβούλων που έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. 7. Ερώτηµα: Άρθρο 2ο. Σε περίπτωση διάστασης (αντικρουόµενης) ελεγκτικής προσέγγισης µεταξύ των διεθνώς αποδεκτών ελεγκτικών προτύπων και των ειδικότερων οδηγιών και εξειδικευµένων προτύπων, τι κατισχύει; Απάντηση: Οι οδηγίες και τα εξειδικευµένα ελεγκτικά πρότυπα βασίζονται στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές εφαρµογής των ελεγκτικών προτύπων του INTOSAI που εκπονήθηκαν κατ εντολή της Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου της Ευρωπαϊκής ένωσης από ειδική οµάδα εργασίας για τα ελεγκτικά πρότυπα. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές καλύπτουν όλους τους σηµαντικούς τοµείς της ελεγκτικής διαδικασίας και βασίζονται τόσο στα ελεγκτικά πρότυπα του INTOSAI, όσο και στα διεθνή 2

3 ελεγκτικά πρότυπα της ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (IFAC). Ως εκ τούτου η πιθανότητα ασυµβατότητας µεταξύ των διεθνώς αποδεκτών ελεγκτικών προτύπων και των ειδικότερων οδηγιών δεν υφίσταται. 8. Ερώτηµα: Άρθρο 2ο. Σηµείο: «ο Ανάδοχος θα υποβάλλει έγγραφο σχεδιασµού ελέγχου και θα πρέπει να περιλαµβάνει τα µέσα που θα απαιτηθούν». Τι περιλαµβάνεται στην έννοια «µέσα» εκτός από την οµάδα ελέγχου; Απάντηση: Στην έννοια «µέσα» περιλαµβάνονται πλην των ελεγκτών/ έµπειρων συµβούλων και τα µέσα πρόσβασης στον τόπο διεξαγωγής του ελέγχου (π.χ. αεροπλάνο: εισιτήρια, ξενοδοχείο και ηµέρες παραµονής κ.α.). 9. Ερώτηµα: Άρθρο 2ο. Σηµείο: «θα υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις των προτεινόµενων ελεγκτών ή έµπειρων συµβούλων (φυσικών προσώπων) ότι δεν έχουν ουδεµία επαγγελµατική σχέση (σύµβαση έργου ή εργασίας), κατά την τελευταία τριετία, µε οιονδήποτε εµπλεκόµενο στην εκτέλεση (ενδιάµεσο φορέα, Τελικό ικαιούχο, Ανάδοχο, λήπτη ενίσχυσης κλπ.) του υπό έλεγχο έργου. Επίσης, θα δηλώνεται ότι δεν θα αποκτήσουν αντίστοιχη σχέση (εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα) κατά την επόµενη τριετία, εφόσον παραµένει η ίδια συµβατική σχέση µε τον Ανάδοχο. i. Tί περιλαµβάνει ο όρος «επαγγελµατική σχέση φυσικών προσώπων»; ii. Η επαγγελµατική αυτή σχέση περιλαµβάνει τους ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων που πραγµατοποιήθηκαν από ελεγκτικές εταιρείες και που τα εν λόγω πρόσωπα συµµετείχαν σε αυτούς τους ελέγχους; Η επαγγελµατική σχέση περιορίζεται σε επίπεδο φυσικών προσώπων ή σε επίπεδο εταιρειών και αν ναι ένα συγκεκριµένο άτοµο που έχει πάρει µέρος σε ένα οικονοµικό έλεγχο εταιρείας στο παρόν έργο (Τελικός ικαιούχος) µπορεί να πάρει µέρος σε κάποιο άλλο έλεγχο του εν λόγω έργου; Απάντηση: i. Περιλαµβάνει α) τη σύµβαση εξαρτηµένης ή µη εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου (άρθρα 684 και επόµενα του ΑΚ) και β) τη σύµβαση έργου (άρθρα 681 και επόµενα του ΑΚ). ii. Απάντηση: Ναι Απάντηση: Η επαγγελµατική σχέση περιορίζεται σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Άτοµο δεν µπορεί να συµµετάσχει σε έλεγχο Τελικού ικαιούχου ή έργου, όταν την τελευταία τριετία είχε οποιασδήποτε µορφής επαγγελµατική σχέση, άµεση ή έµµεση, µε το φορέα υλοποίησης (τελικό δικαιούχο ή τελικό αποδέκτη) ή µε τους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση του έργου (π.χ. Ανάδοχο, υπεργολάβο κ.α.). 10. Ερώτηµα: Άρθρο 4ο. Σε πόσες ηµέρες έχει δικαίωµα να διατυπώνει αντιρρήσεις ο ελεγχόµενος; Απάντηση: Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ των ηµοσιονοµικών διορθώσεων, απόσπασµα της έκθεσης ελέγχου και του εγκεκριµένου πορίσµατος κοινοποιείται εγγράφως στους ελεγχόµενους, οι οποίοι εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίησή τους, καλούνται να διατυπώσουν τυχόν αντιρρήσεις τους ή την αποδοχή τους. 11. Ερώτηµα: Άρθρο 3ο. Σηµείο: «ο αριθµός των ελέγχων που θα διενεργήσει ο Ανάδοχος θα εξαρτηθεί από το συνολικό τίµηµα των επιµέρους ελέγχων που θα διενεργηθούν» Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης στο ποσό της προσφοράς ή το µόνο κριτήριο είναι το τίµηµα των ελέγχων µε βάση την εκάστοτε αµοιβή της Σύµβασης; 3

4 Απάντηση: εν υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης στο ποσόν της προκήρυξης. Κριτήριο επιλογής της πλέον συµφέρουσας προσφοράς αποτελεί ο συντελεστής οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος συνίσταται στο άθροισµα της µέσης άµεσης και της αντίστοιχης έµµεσης προσφερόµενης αµοιβής. 12. Ερώτηµα: Άρθρο 3ο. Σηµείο: «Τόπος εκτέλεσης έργου ιάρκεια Αµοιβή» (οι υπογραµµίσεις από το συντάκτη των ερωτήσεων) i. Σελ. 13 Σηµείο «Το συνολικό τίµηµα του κάθε ελέγχου που θα διενεργείται προσδιορίζεται από την άµεση και έµµεση αµοιβή του Αναδόχου, καθώς και το κόστος µετακίνησης και διαµονής», ii. Ενώ στη Σελ. 15 αναφέρεται Σηµεία «Το κόστος µετακίνησης, διαµονής των µελών της οµάδας ελέγχου θα καλύπτεται ξεχωριστά» και ακολούθως «Το ύψος της αµοιβής του αναδόχου για την πραγµατοποίηση ενός ελέγχου είναι το άθροισµα της άµεσα και έµµεσα προσδιοριζόµενης αµοιβής του αναδόχου ως ανωτέρω. Η προϋπολογισθείσα αµοιβή αποτελεί το µέγιστο ποσό αµοιβής που µπορεί να καταβληθεί στον ανάδοχο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.» Επιπρόσθετα, σηµείο στη σελ. 15: «Η αµοιβή του Αναδόχου θα αποτελεί την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του ελέγχου και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το έργο του. Μισθοί και επιδόµατα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη επιβάρυνση, πάγια έξοδα ως και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την Προκήρυξη, βαρύνουν τον Ανάδοχο και έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του.» iv. Άρθρο 20, «Το άθροισµα της µέσης άµεσης αµοιβής και της αντίστοιχης έµµεσης αποτελεί το συντελεστή οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στη διαδικασία αξιολόγησης προκειµένου να εξαχθεί η πλέον συµφέρουσα.» Από το σηµείο (i) συνάγεται ότι το κόστος µετακίνησης και διαµονής δεν περιλαµβάνεται στο άµεσο ή έµµεσο κόστος. Επιπρόσθετα, από το σηµείο (ii) ορίζεται σαφώς ότι τα εν λόγω έξοδα θα καλυφθούν ξεχωριστά από τα άµεσα/ έµµεσα κόστη, καθώς και στο ότι το ύψος της αµοιβής του αναδόχου είναι το άθροισµα του άµεσου και του έµµεσου κόστους, των οποίων οι µέσες τιµές αποτελούν και το συντελεστή οικονοµικής προσφοράς (σηµείο iv), ο οποίος αποτελεί και το κριτήριο επιλογής. Στο σηµείο (iii) δηλώνεται ότι η αµοιβή του Αναδόχου θα αποτελεί την αποζηµίωση για «κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το έργο του». Έτσι λοιπόν διαµορφώνεται η εξής ερώτηση: Τα έξοδα µετακινήσεων και διαµονής θα καλύπτονται ξεχωριστά από την Αναθέτουσα Αρχή, ή θα συµπεριλαµβάνονται στο τίµηµα του έλεγχου; Εάν δεν συµπεριλαµβάνονται στο τίµηµα, µε ποια διαδικασία και από ποιόν φορέα γίνεται η πληρωµή του Αναδόχου για τα εν λόγω έξοδα; Αντίστροφα, εάν περιλαµβάνονται στο τίµηµα, σε ποιο µέρος του κόστους (άµεσο έµµεσο) πρέπει να περιληφθούν; Απάντηση: Τα έξοδα µετακινήσεων και διαµονής περιλαµβάνονται στο τίµηµα του ελέγχου επιπλέον της άµεσης και έµµεσης αµοιβής και όχι ως µέρος αυτών. Οι αµοιβές (άµεση και έµµεση) συναρτώνται µε την αµοιβή που προβλέπεται στη σύµβαση για την κατηγορία του προσωπικού που διενεργεί τον έλεγχο και το ποσοστό της έµµεσα προσδιοριζόµενης αµοιβής. Τα έξοδα 4

5 µετακίνησης και διαµονής καλύπτονται στα πλαίσια του προϋπολογισµού του έργου και όχι από πρόσθετους πόρους. 13. Ερώτηµα: Άρθρο 3ο. Σηµείο: «Για τη διενέργεια συµπληρωµατικού ελέγχου, η αµοιβή του ελέγχου είναι το 60% των αµοιβών.» Το 60% των αµοιβών περιλαµβάνει την άµεση και την έµµεση αµοιβή µόνο ή και τα έξοδα µετακίνησης; Απάντηση: Το 60% των αµοιβών αφορά την άµεση και την έµµεση αµοιβή µόνο και όχι τα έξοδα µετακίνησης, τα οποία πληρώνονται στο σύνολό τους. 14. Ερώτηµα: Άρθρο 6ο: Σηµείο: «Είναι ενδεχόµενο να ανατεθούν στον Ανάδοχο και νέες υπηρεσίες που δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ποσόν του «ποσό προκήρυξης». Ποια είναι η διαδικασία επέκτασης της σύµβασης προς τον Ανάδοχο και µε βάση ποια κριτήρια; Θα παραµείνουν οι ίδιες τιµές στην επέκταση; Απάντηση: Η επέκταση της σύµβασης θα γίνει µε την υπογραφή νέας σύµβασης µε διαπραγµάτευση εντός τριετίας από την υπογραφή της αρχικής σύµβασης, εφόσον η ποιότητα του έργου που έχει παρασχεθεί στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης είναι ικανοποιητική. Ως εκ τούτου οι τιµές κατά την επέκταση είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης. 15. Ερώτηµα: Άρθρο 13ο. Σηµείο: «τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτόνοµα ή σε ένωση στο διαγωνισµό δεν µπορούν να µετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζοµένων.» Σε περίπτωση που µια εταιρεία συµµετέχει σε περισσότερους του ενός διαγωνισµούς για έλεγχο κοινοτικών κονδυλίων του ΥΠΟΙΟ, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην οµάδα έργου κάποια κοινά πρόσωπα (ελεγκτές, σύµβουλοι, κλπ.) ή κάτι τέτοιο απαγορεύεται; Σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται, και κατακυρωθούν στην ένωση περισσότερα του ενός παρόµοια έργα, η ένωση θα καταθέσει δήλωση για αντικατάσταση των εν λόγω ατόµων µε άλλα αντιστοίχων προσόντων; Απάντηση: Μία εταιρεία/ ένωση, η οποία επιθυµεί να συµµετάσχει σε περισσότερους από έναν διαγωνισµούς της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωµής, µπορεί να χρησιµοποιήσει τα ίδια στελέχη στις προτεινόµενες Οµάδες έργων αυτών. Ωστόσο, σε περίπτωση που κατακυρωθούν στην εν λόγω εταιρεία περισσότεροι του ενός διαγωνισµοί, η εταιρεία/ ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση µε τα δηλωθέντα στην προσφορά στελέχη να ανταποκριθεί στις ανάγκες των έργων 16. Ερώτηµα: Άρθρο 21ο. Ενότητα: Άνοιγµα και αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης µιας προσφοράς ως ιδιαίτερα χαµηλής; Απάντηση: Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών µια προσφορά κρίνεται χαµηλή σε σχέση µε τις υπόλοιπες και µε την προσφερόµενη λύση. 17. Ερώτηµα: Άρθρο 36ο. Κυριότητα και χρήση του λογισµικού του Αναδόχου Ποια θα είναι η πρόσβαση στο λογισµικό του Αναδόχου από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής; Προϋποθέτει χρήση του λογισµικού που έχει αγοράσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό του; Απάντηση: Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν στην πρόσβαση στο λογισµικό του Αναδόχου και κατ επέκταση στη χρήση του λογισµικού που έχει αγοράσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό του προσδιορίζονται στο άρθρο 36 της Προκήρυξης. 18. Ερώτηµα: Άρθρο 42ο. Σηµείο: «Λύση Σύµβασης λόγω του ότι η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά» 5

6 i. ορισµός των «Εξωτερικών Συνεργατών» καλύπτει µόνο τα φυσικά πρόσωπα ή και τις εταιρείες που µπορεί να δηλωθούν σαν υπεργολάβοι; ii. Μπορούν να συµµετάσχουν εταιρείες σαν υπεργολάβοι εάν δηλωθούν από την αρχή στο σχήµα του έργου, ή θα είναι όλες οι εταιρείες ισότιµα µέλη ένωσης; Για παράδειγµα ένα µέλος της Ένωσης που διενεργεί τους ελέγχους, θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το δηλώσει από την κατάθεση της πρότασης, να έχει σαν υπεργολάβους άλλες ελεγκτικές εταιρείες; Σε περίπτωση υπεργολαβίας µιας εταιρίας, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται από τον εν λόγω υπεργολάβο; Απάντηση: i. Ο ορισµός των «Εξωτερικών Συνεργατών» καλύπτει µόνο τα φυσικά πρόσωπα και όχι τις εταιρείες, οι οποίες δεν µπορούν να δηλωθούν ως υπεργολάβοι. ii. εν µπορούν να συµµετάσχουν εταιρείες ως υπεργολάβοι. Όλες οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στην Ένωση θα είναι ισότιµα µέλη ένωσης. Ως εκ τούτου, το µέλος της Ένωσης που διενεργεί τους ελέγχους, δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ως υπεργολάβους άλλες ελεγκτικές εταιρείες. εν είναι δυνατή η συµµετοχή εταιρειών ως υπεργολάβων µελών της ένωσης. 19. Ερώτηµα: Ποιός διενεργεί τον έλεγχο του έργου από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής; Απάντηση: Ο έλεγχος του έργου από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής θα διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία θα συσταθεί για το λόγο αυτό. 20. Ερώτηµα: Σε εφαρµογή του άρθρου 16 της Προκήρυξης του διαγωνισµού παρακαλούµε να µας απαντήσετε στα παρακάτω: i. Εταιρείες διαπιστευµένες να εκτελούν έλεγχο σύµφωνα µε το πρότυπο «ΕΛΟΤ ΕΝ 45004» θεωρούνται «Ελεγκτικές Εταιρείες», όπως ο όρος χρησιµοποιείται στο Άρθρο 13 της Προκήρυξης; ii. Παροχή υπηρεσιών Αξιολόγησης Έργων και Προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση θεωρείται παροχή υπηρεσιών παρόµοιων µε τις ζητούµενες; Πώς προσδιορίζεται το ελάχιστο 60% συµµετοχής ελεγκτικών εταιρειών ή ελεγκτών σε Ένωση Εταιρειών που θα υποβάλλουν κοινή προσφορά (Άρθρο 13 της Προκήρυξης); Απάντηση: i. Όχι, καθώς η πιστοποίηση συστήµατος ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ αφορά σε εργαστήρια και στους διενεργούµενους από αυτά ελέγχους και όχι σε ελεγκτικές εταιρείες και τους διενεργούµενους από αυτές ελέγχους. ii. Ναι για τις υπηρεσίες συµβούλων. Το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης αναφέρεται στο συµφωνητικό συνεργασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 της προκήρυξης. Το άθροισµα των ποσοστών των ελεγκτικών εταιρειών και των φυσικών προσώπων ελεγκτών που συµµετέχουν στην ένωση θα πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 60%. 6

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναθέτων φορέας Επωνυµία, διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ.

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος A: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας Ταχ. Κωδ. : 35016 Τηλ. : 22310 59007 Fax. : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πληροφορίες : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) Αναθέτουσα αρχή Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ. Αθήνα 18 /10 / 2013 Αρ. Πρωτ. 4713 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ. Αθήνα 18 /10 / 2013 Αρ. Πρωτ. 4713 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α : Οργάνωσης Υποστήριξης Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα Πληροφορίες: Παπακωνσταντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ. (0030.810) 753300, Fax: (0030.810) 753310 www.anher.gr / info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών: 27 Rue d Arlon,1050, Brussels Belgium / Tel.:(00322)

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA)

Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement -GPA) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Αναθέτων φορέας Επίσηµη επωνυµία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σελίδα 1 από 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Χ. Αλεξανδράκης Τηλέφωνο: 210 5294855 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης ή Έργου Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet)

Τίτλος Πράξης ή Έργου Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Έργου και Δυναμικής Ιστοσελίδας

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Έργου και Δυναμικής Ιστοσελίδας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα