Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα επικεντρώνεται στην εφαρµογή καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων καθώς και την εµπορική εκµετάλλευση γνώσεων που παράγονται σε ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικούς φορείς καθώς και σε παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα από άτοµα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστηµονικής εκπαίδευσης µε τη συνδροµή εµπειρογνωµόνων στην επιχειρηµατική λειτουργία, παραγωγικών µονάδων και ιδιωτικών χρηµατοδοτικών οργανισµών. Αυτό που επιχειρείται δηλαδή είναι η ουσιαστική σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας µε την παραγωγική διαδικασία, µέσω της αξιοποίησης και εκµετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Ποιό είναι το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών αυτών; Η ενθάρρυνση της δηµιουργίας των εταιριών αυτών (οι οποίες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης και συµβολής στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας), αλλά και η χρηµατοδοτική τους στήριξη προωθείται µε: το Ν. 2741/99 (άρθρο 23), το Ν. 2843/2000 (άρθρο 34, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων), το Ν. 2919/2001 (σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή) και το Π.. 17/2001 (χρηµατοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης τεχνοβλαστών, spin off). το Ν. 2992/2002 (ενίσχυση της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, άρθρο 10, το 50% των δαπανών για Ε&Τ αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων) Η µεταφορά τεχνογνωσίας από τους ερευνητικούς φορείς προς τις παραγωγικές µονάδες έχει καθορισθεί ως ένας από τους βασικούς στόχους της Ερευνητικής & Τεχνολογικής Πολιτικής, η οποία αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη εταιριών spin off (επιχειρήσεων έντασης γνώσης), µέσω της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων. 1

2 Για το λόγο αυτό, χρηµατοδοτική στήριξη παρέχεται επίσης και µέσω των προγραµµάτων της ΓΓΕΤ (π.χ. ΠΡΑΞΕ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΩ, ΑΚΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Ανταγωνιστικότητας. Με ποιό καθεστώς λειτουργούν οι εταιρίες spin off ; Ποια είναι η µορφή λειτουργίας των εταιριών spin off ; Οι εταιρίες spin off πρέπει να έχουν τη µορφή Ανώνυµης Εταιρίας (Α.Ε.) ή Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Ειδικότερα όµως: 1. Στο καταστατικό της εταιρίας θα πρέπει να ορίζεται ότι η κύρια εµπορική δραστηριότητα της εταιρίας βασίζεται στην εµπορική εκµετάλλευση και αξιοποίηση της επιστηµονικής/τεχνολογικής γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσµάτων. 2. Κατά τη διαδικασία σύστασης πρέπει να υπάρχουν συµβάσεις µεταφοράς τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, ερευνητικών και/ή τεχνολογικών αποτελεσµάτων, στις οποίες να έχει καθορισθεί και να προκύπτει µε σαφήνεια η διάρκεια, το είδος της παραχωρούµενης τεχνολογίας, οι πληρωµές κ.α, συµβάσεις επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στις οποίες αναφέρονται οι όροι εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων, παροχής των γνώσεων, διάθεσης των εγκαταστάσεων για µετρήσεις, πειράµατα, πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων, πληροφορίες κ.λ.π. 3. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας πρέπει να ανήκει κατά πλειοψηφία σε ιδιωτικούς φορείς. Η συµµετοχή του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα, εκτός από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50%. Ποιοί µπορούν να συµµετέχουν στις εταιρίες spin off ; Οι νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες για την εφαρµογή καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων και την εκµετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια κ.λ.π. µπορούν να ασκούνται από τα φυσικά και 2

3 νοµικά πρόσωπα που παρήγαγαν τις εµπορικά εκµεταλλεύσιµες γνώσεις. Μπορούν επίσης να συµµετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο: α) ο οργανισµός στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις καθώς και β) τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Ειδικότερα, η συµµετοχή των ερευνητών στις ως άνω εταιρίες, είναι απαραίτητη. Εξίσου απαραίτητη είναι και η άµεση σχέση που πρέπει να έχουν οι ερευνητές µε το κύριο ερευνητικό ή και τεχνολογικό αποτέλεσµα το οποίο ενδείκνυται για εµπορική αξιοποίηση µέσω της αντίστοιχης εταιρίας spin off. Ως ερευνητές νοούνται: - οι ερευνητές των δηµόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων (είτε εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ είτε όχι) - τα µέλη ΕΠ των ΑΕΙ - το Επιστηµονικό Προσωπικό των ΤΕΙ - οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες και το Τεχνικό Προσωπικό των ανωτέρω φορέων - οι συνεργαζόµενοι ερευνητές καθώς και οι επισκέπτες ερευνητές - οι µεταπτυχιακοί ερευνητές ή/και φοιτητές Ποιοί δικαιούνται χρηµατοδότηση ; Χρηµατοδότηση δικαιούνται : α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν τεχνογνωσία για παραγωγή νέων προϊόντων ή /και παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης β) φορείς παραγωγής γνώσης γ) επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει τα ανωτέρω πρόσωπα µε ή χωρίς τη συνδροµή τρίτων (όπως χρηµατοδοτικών οργανισµών, συµβούλων διοίκησης και διαχείρισης, µεταποιητικών και κάθε άλλης φύσης επιχειρήσεων) δ) εταιρίες επιστηµονικών και τεχνολογικών πάρκων ε) εταιρίες συµµετοχών επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί Ποιές δαπάνες χρηµατοδοτούνται και σε τι ποσοστό ; 3

4 Το Υπουργείο Ανάπτυξης διαθέτει κονδύλια για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την οικονοµική εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και των νέων γνώσεων. Οι προαναφερθέντες δικαιούχοι της χρηµατοδότησης µπορούν: α) είτε να εκτελούν οι ίδιοι τις δραστηριότητες των οποίων οι δαπάνες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν είτε β) είτε να αναθέτουν την εκτέλεσή τους σε τρίτους ειδικευµένους οργανισµούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει, το δε ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία δαπάνης ή και το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) τις δραστηριότητες προετοιµασίας της επένδυσης και β) τις δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης παραγωγής και εµπορίας Πιο συγκεκριµένα: Α. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (Χρηµατοδότηση µε µορφή επιχορήγησης) Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν: α. τελειοποίηση των προϊόντων, διατάξεων, µεθόδων και διαδικασιών παραγωγής β. κατασκευή και τελειοποίηση βιοµηχανικού πρωτοτύπου, δοκιµές λειτουργικότητας και επίδειξη γ. αναλύσεις, µετρήσεις δ. αισθητικός και βιοµηχανικός σχεδιασµός του προϊόντος ε. κατοχύρωση της πνευµατικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό στ. κατάρτιση επιχειρηµατικών σχεδίων, µελετών αγοράς, µελετών µάρκετινγκ, χρηµατοοικονοµικών σχεδίων 4

5 ζ. συµµετοχή σε εκθέσεις, διαγωνισµούς και οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβολής και προώθησης, µετακινήσεις και γενικά τα απαιτούµενα έξοδα για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω η. χρήση εµπειρογνωµόνων σε νοµικά, οικονοµικά και τεχνικά θέµατα προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας και διαπραγµατεύσεων για την παραχώρηση της εµπορικής εκµετάλλευσης της επένδυσης σε τρίτους, καθώς και για την αγορά από τρίτους της τεχνογνωσίας που απαιτείται για την εκµετάλλευση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, επιλογή τόπου και χώρου εγκατάστασης, εξοπλισµού και µηχανηµάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέµα συναφές µε την οικονοµική εκµετάλλευση της γνώσης θ. αναζήτηση χρηµατοπιστωτικού φορέα για τη σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης ι. αποζηµίωση όσων απασχολούνται στις ως άνω δραστηριότητες µέχρι ποσοστό 10% του συνόλου της δαπάνης Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής χρηµατοδοτούνται µε τη µορφή επιχορήγησης. Β. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Οι δαπάνες των δραστηριοτήτων αυτών χρηµατοδοτούνται σε ποσοστό που δε µπορεί να υπερβαίνει το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας spin off εναλλακτικά µε: 1) Επιχορήγηση προς την επιχείρηση που δηµιουργείται για την εκµετάλλευση νέας γνώσης 2) Επιδότηση επιτοκίου για δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση αυτή 3) Συµµετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης 4) Επιχορήγηση εταιριών διαχείρισης επιστηµονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων οι οποίοι συµβάλλονται µε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να συµµετάσχουν στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που δηµιουργούνται µε σκοπό την εκµετάλλευση νέας γνώσης. 5

6 Ποιά είναι η διαδικασία χρηµατοδότησης; Οι ενδιαφερόµενοι που εµπίπτουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηµα στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ή σε κάποιο οργανισµό υποδεικνυόµενο από το ΥπΑν) µε αντικείµενο την οικονοµική ενίσχυση του εγχειρήµατος δηµιουργίας ή ανάπτυξης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας που στοχεύει στην οικονοµική εκµετάλλευση της τεχνογνωσίας. Το εν λόγω αίτηµα υποβάλλεται µε σχετικό φάκελο. Στην περίπτωση κατά την οποία η αιτούµενη χρηµατοδοτική ενίσχυση αφορά σε δαπάνες που αφορούν στις δραστηριότητες προετοιµασίας της επένδυσης (βλ. προηγούµενη παράγραφο), τότε στον φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται : Α. Οι παραγωγικοί και εµπορικοί στόχοι της δηµιουργούµενης επιχείρησης Β. Οι προγραµµατιζόµενες φάσεις του εγχειρήµατος, τα αποτελέσµατα καθεµιάς από αυτές και το χρονοδιάγραµµα ενεργειών Γ. Οι κατηγορίες δαπανών που απαιτούνται για την επιτυχία του εγχειρήµατος και οι δαπάνες στις οποίες θα απαιτηθεί να συνεισφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το αιτούµενο ποσοστό χρηµατοδότησης και ο συνολικός προϋπολογισµός του εγχειρήµατος. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που θα συνεργαστούν στην επιχείρηση, οι φάσεις και ο χρόνος συµµετοχής καθενός. Ειδικότερα, αναφορικά µε τη συµµετοχή των προσώπων που θα συνεργαστούν στην επιχείρηση, µπορούν να συµµετάσχουν: α. Επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνολογικά κέντρα και ινστιτούτα, εταιρίες ή γραφεία συµβούλων µε τεκµηριωµένη προηγούµενη πείρα στη δηµιουργία και ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, παροχή υπηρεσιών προς νέες επιχειρήσεις β. Νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που αναλαµβάνουν να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότηση της δηµιουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύµπτωση των δύο ανωτέρω υπό α και β κατηγοριών στο Ι ΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ δεν αποκλείεται. 6

7 Όταν το υποβαλλόµενο αίτηµα αφορά στη χρηµατοδοτική στήριξη δαπανών σχετικών µε τις δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης παραγωγής και εµπορίας, τότε ο φάκελος για ενίσχυση της επιχείρησης εκµετάλλευσης της νέας γνώσης µπορεί να υποβληθεί από: 1) Την επιχείρηση εκµετάλλευσης της νέας γνώσης 2) Το Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο, τον τεχνολογικό φορέα, ή τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό (π.χ. τράπεζες, εταιρίες επιχειρηµατικού κεφαλαίου κ.λ.π). Για οποιαδήποτε χρηµατοδότηση απαιτείται η υπογραφή σύµβασης µεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και των ενδιαφεροµένων, στην οποία καθορίζονται όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλοµένων µερών. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης, τα ενδιαφερόµενα µέρη παρουσιάζουν συµφωνητικό στο οποίο περιγράφονται σαφώς τόσο οι µεταξύ τους σχέσεις, όσο και οι συµφωνίες που έχουν γίνει µε τους φορείς που έχουν απαιτήσεις στα πνευµατικά δικαιώµατα της προς εκµετάλλευση γνώσης. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΘΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: Το Υπουργείο Ανάπτυξης βαρύνεται µόνον για τις δαπάνες που αναφέρονται στη σύµβαση και δεν υποχρεούται για καµµία άλλη δαπάνη που προκαλείται κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Για τις υπόλοιπες δαπάνες ευθύνεται αποκλειστικά ο χρηµατοδοτούµενος. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες για να καλυφθούν από τη χρηµατοδότηση του ΥπΑν, εφόσον δεν έχουν πραγµατοποιηθεί πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου από τους ενδιαφερόµενους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος χρηµατοδοτείται για τις ίδιες δραστηριότητες κι από άλλες πηγές, οφείλει να το δηλώσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε εύλογο χρονικό διάστηµα, διότι η παράλειψη αυτή µπορεί να συνεπάγεται ακυρότητα της σύµβασης. Ποιός είναι ο τρόπος κάλυψης των δαπανών; 7

8 Η κάλυψη των δαπανών µπορεί να γίνεται: σταδιακά, µε προκαταβολή, ενδιάµεσες δόσεις και αποπληρωµή ή εφάπαξ στην αρχή της δραστηριότητας µε υποβολή και την έγκριση του φακέλου ή στο τέλος, µε βάση δικαιολογητικά που υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι για τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες Το ύψος των χρηµατοδοτήσεων από το Υπουργείο και ο τρόπος καταβολής κατά κατηγορία φέρεται σε γνώση των ενδιαφεροµένων µε δηµόσια ανακοίνωση. Πιο συγκεκριµένα: Α. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Για τις δραστηριότητες προετοιµασίας της επένδυσης (π.χ. τελειοποίηση προϊόντων, διατάξεων µεθόδων και διαδικασιών παραγωγής, δοκιµές λειτουργικότητας και επίδειξη, αναλύσεις, µετρήσεις κ.λ.π. βλ. ανωτέρω σελ. 3) η χρηµατοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις (προκαταβολή και ενδιάµεση δόση) Β. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Για τις δραστηριότητες αυτές (βλ. ανωτέρω σελ. 4) η χρηµατοδότηση καταβάλλεται σε χρονικά διαστήµατα τα οποία καθορίζονται µε κοινή συµφωνία του Υπουργείου και των χρηµατοδοτουµένων, λαµβανοµένου υπόψη και του τρόπου της δικής τους συµµετοχής στο χρηµατοδοτικό σχήµα. Ειδικότερα η χρηµατοδότηση καταβάλλεται: Σε τρεις δόσεις (προκαταβολή, ενδιάµεση δόση και αποπληρωµή) σε περίπτωση που επιχορηγείται η επιχείρηση έντασης γνώσης Με την υποβολή των αποδεικτικών καταβολής των τόκων του δανείου, σε περίπτωση επιδότησης επιτοκίου Εφάπαξ και µε όρους που καθορίζονται στη σύµβαση µε τους άλλους µετόχους, σε περίπτωση συµµετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης 8

9 Σε περίπτωση επιχορήγησης εταιριών διαχείρισης επιστηµονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων, είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των φορέων αυτών για κάθε συµµετοχή τους σε επιχείρηση έντασης γνώσης, ή συνολικά µε ποσό προς σταδιακή τοποθέτηση σε νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των χρηµατοδοτουµένων; - Η τήρηση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, όπως αυτές καθορίζονται και προκύπτουν από την υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ αυτών και του Υπουργού Ανάπτυξης. - Η υποβολή εκθέσεων µε τα στοιχεία που αφορούν στην εκµετάλλευση της γνώσης, τα οικονοµικά αποτελέσµατα καθώς και τις σχετικές µε την εκτέλεση της σύµβασης δαπάνες. - Η τήρηση ιδιαίτερου λογαριασµού στα λογιστικά τους βιβλία για τις δαπάνες που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. - Εάν σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας ο χρηµατοδοτούµενος δεν έχει υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων, τότε θα πρέπει να τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται οι δαπάνες από την εκτέλεση της σύµβασης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης διενεργεί ελέγχους στους χρηµατοδοτούµενους για τη διαχείριση των κονδυλίων που έχουν διατεθεί. Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης της σύµβασης, είτε απ ευθείας, είτε µέσω ειδικευµένων οργανισµών, οι υπηρεσίες των οποίων µισθώνονται από το Υπουργείο για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση συµµετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης έντασης γνώσης είτε του ηµοσίου, είτε των φορέων που έχουν επιχορηγηθεί για το σκοπό αυτό, ο έλεγχος αφορά την διασφάλιση των όρων συµµετοχής και των άλλων µετόχων στο κεφάλαιο σύµφωνα µε τη σύµβαση. - Η προηγούµενη γραπτή ενηµέρωση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειµένου να επιτραπεί µεταφορά των επιµέρους κονδυλίων του προϋπολογισµού κάθε κατηγορίας δαπανών, όπως και µεταφορά των κονδυλίων αυτών από κατηγορία σε κατηγορία. 9

10 - Η υποβολή δήλωσης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, σε περίπτωση κατά την οποία ο/οι δικαιούχοι χρηµατοδοτούνται για τις ίδιες δραστηριότητες κι από άλλες πηγές. Η παράλειψη της εν λόγω δήλωσης µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µπορεί να έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της σύµβασης µεταξύ του Υπουργού και των χρηµατοδοτουµένων. Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης ; Η παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης χρηµατοδότησης που υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και των ενδιαφεροµένων είναι δυνατή, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: ι. Να υποβληθεί εκ µέρους των χρηµατοδοτουµένων σχετικό τεκµηριωµένο αίτηµα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και ιι. Το εν λόγω αίτηµα να υποβληθεί τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την αρχικά προβλεπόµενη λήξη της σύµβασης Πότε µε ποιό τρόπο και µε ποιές συνέπειες διακόπτεται η χρηµατοδότηση; Το Υπουργείο Ανάπτυξης µπορεί να διακόψει τη χρηµατοδότηση προς τους συµβαλλοµένους µε αυτό : Ι. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν από τον έλεγχο της προόδου των δραστηριοτήτων ή από διαχειριστικό οικονοµικό έλεγχο : διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των όρων της σύµβασης ή των διατάξεων του Π.. 17/2001 διαπιστωθεί απόκλιση από το σκοπό της χρηµατοδότησης αποδεικνύονται σοβαρές ατασθαλίες στη διαχείριση των διατιθεµένων κονδυλίων Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η διακοπή της χρηµατοδότησης δε γεννά κανένα δικαίωµα οποιασδήποτε φύσης για τους χρηµατοδοτούµενους (καθώς και για το προσωπικό που απασχολούν) κατά του ηµοσίου. 10

11 ΙΙ. Επίσης, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ζητηθεί η επιστροφή όλων ή µέρους των καταβολών, αν κατά τη διάρκεια ή µετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων διαπιστωθούν οικονοµικές ατασθαλίες ή σηµαντική αποµάκρυνση από το σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση. 11

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 127 28 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3777 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εται ρειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών F Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Ε.Κ.ΕΦ.Ε. «ηµόκριτος» Έκδοση 1.0 Αθήνα, Ιανουάριος 2007 ΕΚΕΦΕ Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 01/06/2011 Αρ. πρωτ.: 5529 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2007 Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την 203/14.06.2007 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011)

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-2012»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο

Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 1 Αντικείµενο Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

«Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/1/2013 Αρ.Πρωτ.: 1045 ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα