Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων"

Transcript

1 Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ φάσµα παθολογικών καταστάσεων, που σχετίζεται αιτιολογικά µε ένα επίσης ευρύ φάσµα µικροοργανισµών, αλλά και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πληθυσµιακής οµάδας στην οποία εξ ορισµού εκδηλώνονται, καθώς και µε το ειδικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε αυξηµένη συχνότητα οφείλονται σε στελέχη µικροοργανισµών που είναι ανθεκτικά σε πολλά ή και σε όλα τα αντιβιοτικά. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες µπορεί να επηρεάζουν την συχνότητα και την κατανοµή αυτών των λοιµώξεων δρώντας είτε στο επίπεδο της πηγής της µόλυνσης (στην περίπτωση των εξωγενών λοιµώξεων), είτε σαν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο λοίµωξης, είτε επηρεάζοντας διάφορες φάσεις της επιδηµιολογικής αλυσίδας. Η σηµαντικότερη πηγή στοιχείων που διαθέτουµε για την µελέτη της συχνότητας και κατανοµής των νοσοκοµειακών λοιµώξεων, και των παραγόντων που επηρεάζουν αυτήν την συχνότητα και κατανοµή είναι: National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS), U.S.A Surveillance and Control of Pathogen of Epidemiologic Importance (SCOPE), U.S.A. Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance (HELICS), Europe New South Wales Nosocomial Infection Taskforce, Australia Στην Ελλάδα υπάρχει το δίκτυο µελέτης µικροβιακής αντοχής, υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛ, που περιλαµβάνει ένα δίκτυο περίπου 20 Νοσοκοµείων. Η πρώτη µεθοδολογική δυσκολία στην µελέτη της περιγραφικής επιδηµιολογίας, καθώς επίσης και των παραγόντων κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης νοσοκοµειακών λοιµώξεων, έγκειται στον ίδιο τον ορισµό αυτών των παθολογικών καταστάσεων. Πότε δηλαδή µία λοίµωξη θεωρείται και καταγράφεται σαν νοσοκοµειακή λοίµωξη. Σύµφωνα µε τον κλασικό ορισµό µία λοίµωξη θεωρείται νοσοκοµειακή όταν δεν είναι παρούσα ή δεν βρίσκεται στο στάδιο της επώασης κατά την στιγµή της εισαγωγής του ασθενούς στο Νοσοκοµείο. Σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος επώασης δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί µε σχετική ακρίβεια. Όταν ο χρόνος επώασης δεν είναι γνωστός, νοσοκοµειακή λοίµωξη θεωρείται κάθε λοίµωξη που εµφανίζεται ώρες µετά την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκοµείο. Υπάρχουν περιπτώσεις νοσοκοµειακής λοίµωξης που δεν υπόκεινται σε αυτόν τον ορισµό.

2 Η νοσοκοµειακή λοίµωξη συνήθως αφορά τους νοσηλευόµενους, είναι δυνατόν να εµφανισθεί και στο νοσηλευτικό προσωπικό, ή και σε άτοµα που εργάζονται ή έρχονται σε επαφή µε το περιβάλλον του Νοσοκοµείου. Αρκετές νοσοκοµειακές λοιµώξεις δεν εκδηλώνονται κλινικά κατά τη διάρκεια του χρόνου παραµονής των ασθενών στο νοσοκοµείο, και η έναρξη της νόσου µπορεί να συµβεί µετά την αναχώρηση του ασθενή από το Νοσοκοµείο. Ο ασθενής µολύνεται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, αλλά ο χρόνος επώασης ξεπερνά σε διάρκεια την παραµονή του στο νοσοκοµείο. π.χ. υπολογίζεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό των φλεγµονών σε εγχειρητικές τοµές (που µπορεί να φθάνει και το ένα τέταρτο του συνόλου) εκδηλώνονται µετά της έξοδο του ασθενή από το νοσοκοµείο. Σε ορισµένες περιπτώσεις η εκδήλωση της νόσου µπορεί να συµβεί µήνες ή και χρόνια µετά την νοσηλεία. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ηπατίτιδα Β και το σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας. Έχουν χρησιµοποιηθεί διάφοροι τρόποι για την µέτρηση της συχνότητας και βαρύτητας των νοσοκοµειακών λοιµώξεων. Μία πρώτη µέθοδος είναι ο υπολογισµός του ποσοστού των κρουσµάτων επί του συνόλου των νοσηλευθέντων σε µία χρονική περίοδο (π.χ. σε ένα χρόνο). Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 5-10% των νοσηλευοµένων στα Νοσοκοµεία αναπτύσσουν σε κάποια φάση της νοσηλείας τους λοίµωξη. Ένας άλλος τρόπος υπολογισµού της συχνότητας των νοσοκοµειακών λοιµώξεων είναι σε κρούσµατα ανά ηµέρες νοσηλείας (patient days). Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν 90 περίπου νοσοκοµειακές λοιµώξεις ανά 1000 ηµέρες νοσηλείας. Η προστιθέµενη µέση διάρκεια νοσηλείας µας δίνει ένα µέτρο της βαρύτητας µίας κατηγορίας λοιµώξεων, καθώς επίσης και το ποσοστό θνητότητας, δηλαδή το ποσοστό των θανάτων στους ασθενείς που αναπτύσσουν νοσοκοµειακή λοίµωξη. Το προστιθέµενο κόστος νοσηλείας µας δίνει επίσης µίαν εικόνα για την ευρύτερη επίπτωση των νοσοκοµειακών λοιµώξεων στο σύστηµα υγείας. Οι εκτιµήσεις για την συνολική επίπτωση, τη βαρύτητα και το κόστος των Ν.Λ. ποικίλουν. Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο καταγράφονται πάνω από 2 εκατοµµύρια νοσοκοµειακές λοιµώξεις, που ξεπερνούν σε κόστος νοσηλείας τα 4.5 δις $. Αντίστοιχα στην Αγγλία ο αριθµός των νοσοκοµειακών λοιµώξεων έχει εκτιµηθεί σε τουλάχιστον ετησίως, µε αντίστοιχο κόστος νοσηλείας στα 1.4 δισ $. Υπολογίζεται γενικά ότι ένα ποσοστό 5-10% των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο αναπτύσσει κάποια λοίµωξη στη διάρκεια της νοσηλείας του. Η συχνότητα αυτή όπως είναι αναµενόµενο διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές και µονάδες νοσηλείας. Σε µονάδες εντατικής νοσηλείας η συχνότητα των λοιµώξεων µπορεί να φθάσει και το 50%. Η συνολική θνητότητα υπολογίζεται σήµερα ότι είναι της τάξης του 5% (στην Αγγλία 5000 περίπου θάνατοι τον χρόνο, και στις Η.Π.Α. περίπου θάνατοι τον χρόνο), αρκετά υψηλότερη απ ότι εθεωρείτο παλαιότερα.

3 Ο δείκτης θνητότητας των νοσοκοµειακών λοιµώξεων κυµαίνεται και αυτός σηµαντικά, ανάλογα µε το είδος της λοίµωξης, και σε µερικές µορφές νοσοκοµειακών λοιµώξεων είναι ιδιαίτερα υψηλός. Για παράδειγµα ο δείκτης αυτός µπορεί να φθάνει και το 75% για µορφές νοσοκοµειακής πνευµονίας, ή το 25% για σηψαιµία. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι σε µεγάλο βαθµό κατά προσέγγιση, καθώς επηρεάζονται σηµαντικά από τα κριτήρια ορισµού και τις µεθόδους καταγραφής των νοσοκοµειακών λοιµώξεων, καθώς επίσης και από την λειτουργία των συστηµάτων επιδηµιολογικής επιτήρησης και καταγραφής σε κάθε χώρα, ή περιοχή. Οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις αποτελούν µία από τις σηµαντικότερες αιτίες θανάτου στις ανεπτυγµένες χώρες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του CDC, στις Ηνωµένες Πολιτείες αποτελούν την 6 η αιτία θανάτου, συνεισφέροντας το 4% σχεδόν της συνολικής θνησιµότητας, έναντι 30% περίπου που αντιστοιχεί στις καρδιοπάθειες, οι οποίες αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου, και 3% που αντιστοιχεί στον σακχαρώδη διαβήτη, ο οποίος συνιστά την έβδοµη κατά σειρά αιτία θανάτου. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις λόγω της υψηλής συχνότητας και της υψηλής θνητότητας που εµφανίζουν συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας υγείας, της ίδιας τάξης µεγέθους µε τα ατυχήµατα, τον σακχαρώδη διαβήτη, και τις χρόνιες πνευµονοπάθειες, ακολουθώντας σε σπουδαιότητα αµέσως µετά από τα µείζονα προβλήµατα που συνιστούν οι παθήσεις του κυκλοφορικού και οι κακοήθεις νεοπλασίες. Στην πραγµατικότητα είναι αρκετά δύσκολο να εκτιµηθεί η ακριβής θνησιµότητα από νοσοκοµειακές λοιµώξεις. Ένα σηµαντικό ποσοστό των θανάτων που συµβαίνουν σε ασθενείς µε νοσοκοµειακή λοίµωξη οφείλεται στην υποκείµενη νόσο. Έτσι χρησιµοποιείται η έννοια της οφειλόµενης θνησιµότητας, δηλαδή του ποσοστού των θανάτων που οφείλεται στην νοσοκοµειακή λοίµωξη και όχι στην υποκείµενη νόσο. Όπως είναι φυσικό η κατανοµή των νοσοκοµειακών λοιµώξεων µεταβάλλεται κάτω από την επίδραση διαφόρων παραµέτρων. Εδώ βλέπουµε την κατανοµή των Ν.Λ. σε παιδιατρικές µονάδες εντατικής θεραπείας, για τέσσερις διαφορετικές οµάδες ηλικιών. Οι βακτηριαµίες και οι λοιµώξεις του αναπνευστικού αντιπροσωπεύουν εδώ ένα σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό, από ότι στο σύνολο των νοσοκοµειακών λοιµώξεων, και η κατανοµή διαφέρει σε έναν βαθµό ανάµεσα στις οµάδες ηλικιών. Το µεγαλύτερο µέρος των νοσοκοµειακών λοιµώξεων (που µπορεί να φθάνει έως και το 80%) σχετίζονται µε µικροοργανισµούς που υπάρχουν στην µικροβιακή χλωρίδα του ασθενούς, και είναι παρόντες πριν από την εισαγωγή στο νοσοκοµείο. Για παράδειγµα, σταφυλόκοκκοι από το δέρµα ή gram-αρνητικά βακτηρίδια από το παχύ έντερο µπορεί να µολύνουν ένα χειρουργικό τραύµα, µετά από µία επέµβαση στην κοιλιακή χώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επίδραση του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της λοίµωξης είναι περισσότερο έµµεση.

4 Ένα άλλο ποσοστό (που εκτιµάται ότι κυµαίνεται γύρω στο 10-20%) των νοσοκοµειακών λοιµώξεων πιστεύεται ότι αναπτύσσεται µετά από µετάδοση µικροοργανισµών από το νοσοκοµειακό περιβάλλον, συχνά από τα χέρια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ή από ιατρικά εργαλεία, ή από επαφή µε το γενικότερο περιβάλλον του νοσοκοµείου. Σαν παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε την µετάδοση της Candida albicans από έναν ασθενή σε άλλον, µέσω των χεριών του προσωπικού, αποικισµό του οργανισµού, και στη συνέχεια εκδήλωση συµπτωµάτων κατά τη διάρκεια ή και µετά το τέλος της νοσηλείας. Τέλος, µετάδοση λοιµώξεων µπορεί να συµβεί από άτοµα σε άτοµο µε άµεση επαφή, σταγονίδια, αερογενώς, µε τη στοµατοπρωκτική οδό, και αιµατογενώς, µολονότι αυτοί οι τρόποι µετάδοσης είναι σχετικά σπάνιοι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η επίδραση του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος είναι άµεση. Η ενδονοσοκοµειακή διασπορά του µηνιγγιτιδόκοκκου, του µυκοβακτηριδίου της φυµατίωσης, του ιού της γρίπης, της ηπατίτιδας Β και C, και του HIV είναι παραδείγµατα µετάδοσης από άτοµο σε άτοµο επικίνδυνων παθογόνων. Μία σειρά παραγόντων κινδύνου φαίνεται να σχετίζονται µε την αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξης νοσοκοµειακών λοιµώξεων που οφείλονται σε ανθεκτικά παθογόνα. Ορισµένοι παράγοντες κινδύνου θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ατοµικοί παράγοντες, που δεν επηρεάζονται από το νοσοκοµειακό περιβάλλον. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ηλικία, και το παθολογικό υπόστρωµα του ασθενούς. Άλλοι παράγοντες σχετίζονται έµµεσα µε το περιβάλλον του Νοσοκοµείου. Ίσως ο σηµαντικότερος τέτοιος παράγοντας είναι το ιστορικό θεραπείας µε αντιβιοτικά, ειδικά µε αντιβιοτικά ευρέως φάσµατος. Η παρουσία µίας διαρκούς εστίας µόλυνσης (όπως προθετική συσκευή, απόστηµα, τραύµα, κατάκλιση) επίσης συµβάλει στην επιλογή ανθεκτικής χλωρίδας απέναντι στην αντιµικροβιακή θεραπεία. Όπως αναφέρθηκε όµως οι ασθενείς µπορεί να έλθουν σε επαφή µε µικροοργανισµούς, που πιθανόν να οδηγήσουν σε νοσοκοµειακή λοίµωξη από το ίδιο το νοσοκοµειακό περιβάλλον. Έτσι η παρατεταµένη νοσηλεία είναι επίσης ένας παράγοντας κινδύνου για την µετάδοση ανθεκτικών παθογόνων. Παράγοντες του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος µπορεί να επιδράσουν σε όλους τους κρίκους της επιδηµιολογικής αλυσίδας µίας νοσοκοµειακής λοίµωξης. Το περιβάλλον µπορεί να επιδρά στον ίδιο τον λοιµογόνο παράγοντα, π.χ. οι συνθήκες υγρασίας να ευνοούν την διατήρηση του. Μπορεί επίσης να επιδρά στην µετάδοση του, π.χ. µετάδοση µε µολυσµένα χέρια, µε µικροεπεµβάσεις και διαγνωστικές τεχνικές, µετάδοση διαµέσου ενός άψυχου αγωγού (όπως νερό τρόφιµα, αίµα κλπ). ή αερογενώς, όταν ο λοιµογόνος παράγοντας περιέχεται σε σταγονίδια ή σε µόρια σκόνης και µεταφέρεται έτσι στο αναπνευστικό σύστηµα επιδεκτικών ατόµων.

5 Εγκαταστάσεις στο περιβάλλον του Νοσοκοµείου, όπως κλιµατιστικά µηχανήµατα, ή κατασκευαστικές εργασίες µέσα ή κοντά στο χώρο του Νοσοκοµείου, µπορεί να παίζουν εδώ έναν ιδιαίτερο ρόλο. Περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι δυνατόν να επιδρούν και στον τελικό ξενιστή, π.χ. υπερβολικά ξηρή ατµόσφαιρα µπορεί να καθιστά τους βλεννογόνους του ξενιστή λιγότερο ικανούς να προστατεύσουν τον οργανισµό από την εισβολή µικροοργανισµών. Ειδικότερα σε ότι αφορά στοιχεία του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος που µπορεί να λειτουργήσουν ως άψυχοι αγωγοί επικίνδυνων µικροοργανισµών, είναι δυνατόν οι µικροοργανισµοί να πολλαπλασιάζονται κατά την διάρκεια της παραµονής τους στον αγωγό, που υπάρχει µέσα στο νοσοκοµειακό περιβάλλον, οπότε µιλάµε για ενεργητική µετάδοση, π.χ. είναι η περίπτωση του πολλαπλασιασµού και µετάδοσης σαλµονέλλας µε τα τρόφιµα. Σε άλλες περιπτώσεις ο µικροοργανισµός απλά µεταδίδεται µέσω του αγωγού, χωρίς να πολλαπλασιάζεται, οπότε πρόκειται για παθητική µετάδοση, π.χ. ιός ηπατίτιδας στα τρόφιµα. Οι αγωγοί του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος είναι δυνατόν να έχουν µολυνθεί από κάποια κοινή πηγή, και να λειτουργούν ως κοινοί αγωγοί για πολλαπλές νοσοκοµειακές λοιµώξεις. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να έχουµε συρροή κρουσµάτων ή µικρές επιδηµίες Ν.Λ. Ένα άλλο σηµαντικό κεφάλαιο της επιδηµιολογίας των νοσοκοµειακών λοιµώξεων αφορά την επικράτηση και την διασπορά ανθεκτικών στα αντιβιοτικά µικροοργανισµών. Ο κυριότερος περιβαλλοντικός παράγοντας που προάγει την επιλογή και επικράτηση των µικροοργανισµών αυτών είναι η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών. Η χορήγηση αντιβιοτικού σε έναν ασθενή καταστρέφει τα ευαίσθητα στελέχη των µικροοργανισµών, όχι όµως και τα ανθεκτικά, που στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται και υποκαθιστούν τον ευαίσθητο πληθυσµό. Όµως ένας άλλος µηχανισµός που συµβάλλει αποφασιστικά στην διάδοση των νοσοκοµειακών λοιµώξεων που σχετίζονται µε ανθεκτικά στελέχη, είναι ο µηχανισµός της διασποράς της αντοχής, από µικροοργανισµό σε µικροοργανισµό και από ασθενή σε ασθενή. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικοί στην προαγωγή και ανάπτυξη αυτού του µηχανισµού. Σηµαντικότεροι από αυτούς είναι οι κακές συνθήκες υγιεινής, η πληµµελής υγιεινή των χεριών, ο συνωστισµός, η µη εφαρµογή άσηπτων συνθηκών στους καθετηριασµούς. Με βάση τις γνώσεις για την συσχέτιση των Νοσοκοµειακών λοιµώξεων µε περιβαλλοντικούς παράγοντες, διατυπώνονται αντίστοιχες οδηγίες και µέτρα για την πρόληψη ενός σηµαντικού µέρους των λοιµώξεων αυτών, καθώς και για την πρόληψη της ανάπτυξης και διασποράς ανθεκτικών στελεχών στο περιβάλλον του Νοσοκοµείου. Πρόκειται για µέτρα απλά στην πλειοψηφία τους, και αντιστοιχούν στους παράγοντες κινδύνου και τους µηχανισµούς που αναφέρθηκαν. Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες του CDC, τα µέτρα αυτά αφορούν το συχνό πλύσιµο χεριών από το προσωπικό του Νοσοκοµείου, την έµφαση στη σωστή χρήση καθετήρων, συσκευών ενδοφλέβιων παροχών, και άλλων συσκευών, όπως τα µηχανήµατα αιµοκάθαρσης, την τήρηση κανόνων καθαριότητας και ατοµικής υγιεινής, την υγιεινή των τροφίµων, και την ορθολογική χρήση

6

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας 1 2 3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Νοσηλευτικής Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόληψη Συχνών Λοιμωδών Νοσημάτων Στην Κοινότητα

Η Πρόληψη Συχνών Λοιμωδών Νοσημάτων Στην Κοινότητα Η Πρόληψη Συχνών Λοιμωδών Νοσημάτων Στην Κοινότητα Σελ.1 & 4 ή 5 & 6 Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ιατροκοινωνική ενημερωτική εκδήλωση, στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Άγιου Νικόλαου Σαραβαλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ I. ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2009 II. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται, επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικοί και Χημικοί Παράγοντες Επικινδυνότητας Τεχνιτών Περιποίησης Νυχιών

Βιολογικοί και Χημικοί Παράγοντες Επικινδυνότητας Τεχνιτών Περιποίησης Νυχιών ΕΚΔΟΣΗ Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Iατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης EDITION Laboratory of Hygiene and Environmental Protection Medical School Democritus University of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015. Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015. Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2015 Ελένη Τεφλιούδη και Βικτωρία Κούγια Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Στην έναρξη του φετινού σεµιναρίου παιδιατρικών λοιµώξεων τονίστηκαν αρχικά οι κυριότεροι λόγοι παραµονής λοιµωδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ηοσ Παγκόζμιοσ Οργανιζμού Τγείας (Π.Ο.Τ.) για ηην Τγιεινή ηων Υεριών ζηη Φρονηίδα Τγείας (ύνοψη)

Οδηγίες ηοσ Παγκόζμιοσ Οργανιζμού Τγείας (Π.Ο.Τ.) για ηην Τγιεινή ηων Υεριών ζηη Φρονηίδα Τγείας (ύνοψη) Ασυάλεια του Ασθενή Μια Διεθνής Πρόκληζη για Αζθαλέζηερη Φρονηίδα Υγείας Οδηγίες ηοσ Παγκόζμιοσ Οργανιζμού Τγείας (Π.Ο.Τ.) για ηην Τγιεινή ηων Υεριών ζηη Φρονηίδα Τγείας (ύνοψη) Ππώηη Παγκόζμια Ππόκληζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Αφροδίσια νοσήματα και AIDS. Πώς τα αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη 120 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΑΜΠΑ Οι αναισθησιολόγοι ως γιατροί της πρώτης γραμμής είναι παρόντες τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη Δεδομένα και εικόνες Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο «Αναπνευστική Υγεία στην

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις πρόληψης των λοιμώξεων σε δημόσιες εγκαταστάσεις 3. Εισαγωγή 4. Ζητήματα ελέγχου των λοιμώξεων σε δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ»

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΞΕΚΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Παρουσίαση στο Ινστιτούτο Παστέρ-2011) Δρ Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης Τομέας Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας / Κ.Ε.Δ.Υ. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο προστάτης είναι ένα συµπαγές όργανο και συγκεκριµένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το µέγεθος και το σχήµα κάστανου και βρίσκεται µπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Επείγουσα Ιατρική

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Επείγουσα Ιατρική ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 277 Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Επείγουσα Ιατρική ΦΩΤΕΙΝΗ Σ. ΔΡΑΜΠΑ Οι αναισθησιολόγοι ως γιατροί της πρώτης γραμμής είναι παρόντες τόσο στην προνοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. "Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά. "Ενα σημαντικό άγνωστο πρόβλημα της δημόσιας υγείας Αλκιβιάδης Βατόπουλος Καθηγητής Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας α προσπαθήσω με απλά λόγια να εξηγήσω

Διαβάστε περισσότερα