ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ Ιδιαιτερότθτεσ του ΣΕΠ ςαν Σμιμα Εκπαιδευτικζσ Δυνατότθτεσ του ΣΕΠ Οργάνωςθ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτο ΣΕΠ Η Κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα - Προοπτικζσ

3

4 Ιδιαιτερότητεσ του ΤΕΠ ςαν τμήμα Λειτουργεί ςε πλιρθ ανάπτυξθ όλο το 24ωρο Δζχεται και περικάλπτει κάκε αςκενι ανεξάρτθτα θλικίασ ι πάκθςθσ Οι αςκενείσ είναι αδιάγνωςτοι και αρκετζσ φορζσ βαρζωσ πάςχοντεσ Παρζχει όλεσ τισ βακμίδεσ περίκαλψθσ ςτον ίδιο χϊρο και ταυτόχρονα

5 Δεδομένα από το ΤΕΠ του ΠαΓΝΗ Σο πρϊτο ΣΕΠ ςτθ χϊρα με ειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ Αρικμόσ εξεταηόμενων ανά εφθμερία: 478 ± 51 (mean ± SD) Μζςοσ αρικμόσ βαρζωσ παςχόντων: 7,25 ± 1.8/24 ϊρεσ/ κατοίκουσ N. Sbyrakis, A. Tzagaraki, O. Fraidakis, K. Katsogridakis, G. Notas, M. Panteri, P. Agouridakis: Workload and life-saving procedures carried out daily in a tertiary hospital Emergency Department. 6 th European Congress on Emergency Medicine, EuSEM 2010

6 Δεδομένα από το ΤΕΠ του ΠαΓΝΗ Κακθμερινά γίνονται: 0,85 φορζσ ΚΑΡΠΑ 1 Ενδοτραχειακι Διαςωλινωςθ 1,5 φορζσ Μθ Επεμβατικόσ Μθχανικόσ Αεριςμόσ 3,7 μεταφορζσ ςε ΜΕΘ ΜΕΘ παίδων τεφανιαία μονάδα 1 ανάταξθ εξαρκριματοσ υπό καταςτολι 0,2 τοποκετιςεισ κωρακοςωλινα N. Sbyrakis, A. Tzagaraki, O. Fraidakis, K. Katsogridakis, G. Notas, M. Panteri, P. Agouridakis: Workload and life-saving procedures carried out daily in a tertiary hospital Emergency Department. 6 th European Congress on Emergency Medicine, EuSEM 2010

7 Εκπαιδευτικέσ δυνατότητεσ ςτο ΤΕΠ Εκπαίδευςθ φοιτθτϊν Εκπαίδευςθ ιατρϊν Εκπαίδευςθ νοςθλευτϊν και άλλων επαγγελματιϊν Τγείασ

8 Εκπαίδευςη φοιτητών Τι μπορεί να προςφζρει το ΤΕΠ: Ζκκεςθ ςε ευρφ φάςμα πακολογίασ Εξάςκθςθ ςτθν κλινικι εξζταςθ υμμετοχι ςτθν αρχικι αξιολόγθςθ και τθ διαγνωςτικι διαδικαςία υμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων Εκπαίδευςθ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ

9 Εκπαίδευςη φοιτητών Students on EM rotations were more likely than students on IM rotations to be involved in the initial evaluation (93.1% vs. 47.0%, respectively), diagnosis (93.5% vs. 44.7%, respectively), and decision making (93.3% vs. 43.5%, respectively); they were also more likely to perform procedures (31.7% vs. 8.5%, respectively). Johnson GA, Pipas L, Newman-Palmer NB, Brown LH: The emergency medicine rotation: a unique experience for medical students. J Emerg Med Apr;22(3):307-11

10 Προ-πτυχιακή Εκπαίδευςη ςτην Επείγουςα Ιατρική τθν Ελλάδα, μόνο ζνα Σμιμα Ιατρικισ ζχει διακριτό υποχρεωτικό μάκθμα Επείγουςασ Ιατρικισ ςτο Πρόγραμμα πουδϊν και εκλεγμζνο Ακαδθμαϊκό ςε αυτό το αντικείμενο (Ιατρικό Σμιμα Πανεπιςτθμίου Κριτθσ) IFEM: Undergraduate curriculum for Emergency Medicine

11 Εκπαίδευςη ιατρών ςτο ΤΕΠ Εκπαίδευςθ ειδικευομζνων ςτθν Επείγουςα Ιατρικι Εκπαίδευςθ ειδικευομζνων άλλων ιατρικϊν ειδικοτιτων Εκπαίδευςθ εξειδικευομζνων ςτθν Επείγουςα Ιατρικι

12 Εκπαίδευςη ςτην Επείγουςα Ιατρική Εξελίξεισ ςτην Ελλάδα (2010) Η Ελλθνικι Εταιρεία Επείγουςασ Ιατρικισ κατζκεςε πλιρθ πρόταςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα Εγκρίκθκε θ ζναρξθ τθσ εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι ςτθν Ελλάδα υςτάκθκε επιτροπι για τθν Επείγουςα Ιατρικι ςτο ΚΕΤ για να κακοριςτοφν τα εκπαιδευτικά κζντρα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλπ. Πληροφορίεσ:

13 UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN CURRICULUM FOR EMERGENCY MEDICINE (2008) Αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ πολυεκνικισ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ EuSEM με ειδικι επιτροπι τθσ UEMS (MJC-EM) Περιγράφει λεπτομερϊσ τισ γνώςεισ, τισ δεξιότητεσ και τισ διοικητικζσ ικανότητεσ που πρζπει να αποκτοφν οι επειγοντολόγοι κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςισ τουσ

14 UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN CURRICULUM FOR EMERGENCY MEDICINE (2008) Ειδικότθτα 5ετοφσ διάρκειασ. Ελάχιςτοσ χρόνοσ ςτο ΣΕΠ: 3 ζτη Οι Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ η Επείγουςα Ιατρική αναπτφςςεται ή παραμζνει ςαν εξειδίκευςη ενθαρρφνονται να εξαςφαλίςουν ότι οι ικανότητεσ που περιγράφονται ςε αυτόν τον Οδηγό Σπουδϊν επιτυγχάνονται ωσ το τζλοσ τησ εξειδίκευςησ.

15 Εκπαίδευςη ιατρών άλλων ειδικοτήτων Εκπαίδευςθ ςτθν αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ διαταραχϊν των ηωτικϊν λειτουργιϊν Εκπαίδευςθ ςε βαςικζσ ιατρικζσ δεξιότθτεσ Ζκκεςθ ςτθν επείγουςα πτυχι τθσ αςκζνειασ και του τραφματοσ

16 Εκπαίδευςη ιατρών άλλων ειδικοτήτων Αυτοπεποίθηςη για δεξιότητεσ Προ ΤΕΠ Μετά ΤΕΠ Απινίδωςθ 50% 93% Ρόλοσ αρχθγοφ ςε ΚΑΡΠΑ 32% 81% Πρωτοβάκμια εκτίμθςθ 23% 92% Σοποκζτθςθ κωρακοςωλινα 36% 57% Ανάταξθ εξαρκριματοσ ϊμου 25% 84% υρραφι τραφματοσ 57% 90% Παροχζτευςθ αποςτιματοσ 51% 84% Αφαίρεςθ ξζνου ςϊματοσ από τον κερατοειδι 26% 90% Brazil E, Macnamara AF, O Connor N, Bodiwala GG. Accident and emergency medicine-still a useful 'apprenticeship'? European Journal of Emergency Medicine. 9(3): , September 2002.

17 Εκπαίδευςη άλλων Επαγγελματιών Υγείασ Νοςθλευτζσ Επείγουςα Νοςηλευτική? Φυςικοκεραπευτζσ Εργοκεραπευτζσ Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί

18

19 Μέθοδοι Εκπαίδευςησ ςτο ΤΕΠ Θεωρθτικά μακιματα Εξειδικευμζνα εμινάρια Κλινικι διδαςκαλία Εξάςκθςθ δεξιοτιτων Κλινικά ςενάρια Εξομοίωςθ Εκπαίδευςθ ομάδων (inter-disciplinary training)

20 Οργάνωςη τησ Εκπαίδευςησ ςτο ΤΕΠ ΤΕΠ Εκπαίδευςθ Ιατρϊν Εκπαίδευςθ Νοςθλευτϊν Εκπαίδευςθ Φοιτθτϊν

21 Οργάνωςη τησ Εκπαίδευςησ ςτο ΤΕΠ Δθμιουργία και Εκπαίδευςθ Ομάδων Ομάδα Ανάνθψθσ Ομάδα Σραφματοσ Ομάδα Ενδονοςοκομειακοφ Επείγοντοσ (ΜΕΣ) Μαηικζσ Απϊλειεσ Τγείασ

22 Εκπαίδευςη ςτο ΤΕΠ - Περιοριςμοί Bandiera G, Lee S, Tiberius R: Effective Learning in Today s Emergency Departments: How Accomplished Teachers Get It Done. Ann Emerg Med. 2005;45:

23 THE EARLY YEARS: Hospital emergency departments (EDs) were largely staffed by triage nurses or unsupervised interns, residents, and medical students. Somand D, Zink B: The Influence of Critical Care Medicine on the Development of the Specialty of Emergency Medicine: A Historical Perspective. Academic Emergency Medicine, 2005; 12:

24 Η Κατάςταςη ςτην Ελλάδα - Προοπτικέσ Αναβάκμιςθ τθσ Ιατρικισ Εκπαίδευςθσ 2011 Στελζχωςη των ΤΕΠ με Μόνιμο Εξειδικευμζνο Ιατρικό Έναρξη Προςωπικό Προγράμματοσ Εξειδίκευςησ ςτην Επείγουςα Ιατρική Παροχή Υψηλοφ Επιπζδου Εκπαίδευςησ ςτο ΤΕΠ, υπό την Επίβλεψη Ειδικϊν Αναβάκμιςθ των Παρεχόμενων Τπθρεςιϊν

25 Πρόγραμμα HAEME Hellenic American Emergency Medicine Exchange Program Πρωτοβουλία του ACEP χρθματοδότθςθ από το Κδρυμα «ταφροσ Νιάρχοσ» Τποτροφία ςε Ζλλθνεσ γιατροφσ για εκπαίδευςθ ςτθν Επείγουςα Ιατρικι 3 μινεσ ςτο New York Queen s Hospital Διάρκεια προγράμματοσ: 5 ζτθ

26

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα;

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα; ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα; Ελένη Ασκητοπούλου Επείγουσα Ιατρική γιατί χρειάζεται µια ακόµη ειδικότητα; µια ιατρική ειδικότητα γεννιέται όταν διαπιστωθούν: ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016 Dentist Education Institute www.dentistedu.com Ανεγνωριςμζνα προγράμματα εξειδίκευςθσ ςτθν Εμφυτευματολογία Clinical Master in Implantology 3 years, University Degree from UK 2015-2018 Advanced Diploma

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Αδάμου Ευθαλία 1, Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος 2, Καδδά Όλγα 3, Αργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):373-383 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου BCA COLLEGE / Hospitality and Tourism Department / Ιςτορικό Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα