Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011"

Transcript

1 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP Πακζτο Εργαςιών 3: Κατάρτιςθ εκπαιδευτικϊν πλοθγϊν Το ςχζδιο αυτό χρθματοδοτικθκε με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Σο παρόν ζγγραφο δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτθ του και θ Επιτροπι δεν ευκφνεται για τυχόν χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςε αυτό.

2 Σύνηομη Παροσζίαζη ηοσ Ελληνικού εκπαιδεσηικού ζσζηήμαηος Σφντομθ Παρουςίαςθ του Ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ Δομή Το Ελλθνικό Εκπαιδευτικό Σφςτθμα διαρκρϊνεται ςε τρεισ διαδοχικζσ βακμίδεσ: τθν Πρωτοβάκμια, τθ Δευτεροβάκμια και τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Η Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα είναι υποχρεωτικι για όλα τα παιδιά θλικίασ 6-15 ετϊν, δθλαδι περιλαμβάνει τθν Πρωτοβάκμια (Δθμοτικό) και τθν κατϊτερθ Δευτεροβάκμια (Γυμνάςιο) Εκπαίδευςθ. Η ςχολικι ηωι των μακθτϊν μπορεί να ξεκινιςει από τθν θλικία των 2,5 ετϊν (προςχολικι εκπαίδευςθ) ςε ιδρφματα (ιδιωτικά και δθμόςια) που ονομάηονται Βρεφονθπιακοί Παιδικοί Στακμοί. Οριςμζνοι Παιδικοί Στακμοί διακζτουν και Νθπιακά Τμιματα που λειτουργοφν παράλλθλα με τα Νθπιαγωγεία. Η φοίτθςθ ςτα Νηπιαγωγεία (ISCED 0) 1 διαρκεί ζνα με δφο χρόνια, από τθν θλικία των τεςςάρων μζχρι των ζξι ετϊν και αποτελεί ςτάδιο προετοιμαςίασ που ςυμβάλει ςτθν ζνταξθ των παιδιϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Τα Νθπιαγωγεία λειτουργοφν είτε ανεξάρτθτα είτε ςυςτεγαςμζνα με Δθμοτικά Σχολεία. Η πλειονότθτα των Νθπιαγωγεία είναι δθμόςια και θ φοίτθςθ είναι δωρεάν. Στθν Ελλάδα ζχει επίςθσ κεςμοκετθκεί θ λειτουργία του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου με διευρυμζνο ωράριο δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ (8 ϊρεσ θμερθςίωσ). Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη (ISCED 1) παρζχεται ςτα Δημοτικά χολεία, δθμόςια και ιδιωτικά. Δθμόςια Δθμοτικά Σχολεία υπάρχουν ςε όλθ τθν Ελλάδα ακόμα και ςτισ πιο απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Σε αυτά θ φοίτθςθ και τα βιβλία είναι δωρεάν. Το Δθμοτικό Σχολείο ανικει ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και ςτόχο ζχει τθν ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ πνευματικι και ςωματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν. Η φοίτθςθ ςτο Δθμοτικό διαρκεί ζξι χρόνια (που αντιςτοιχοφν ςε ζξι τάξεισ), από τθν θλικία των 6 μζχρι 12 ετϊν. Επίςθσ λειτουργοφν Ολοήμερα Δημοτικά χολεία με διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ και εμπλουτιςμζνο αναλυτικό πρόγραμμα. Παράλλθλα λειτουργοφν Ειδικά χολεία και Τάξεισ Ζνταξθσ για παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κακϊσ και χολεία Διαπολιτιςμικήσ Εκπαίδευςησ για τθν αντιμετϊπιςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ομάδων με κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ ι κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Η φοίτθςθ ςτο Δθμοτικό ολοκλθρϊνεται με το πζρασ τθσ ζκτθσ τάξθσ, οπότε και εκδίδεται τίτλοσ ςπουδϊν, ο οποίοσ διαβιβάηεται υπθρεςιακά ςε Γυμνάςιο τθσ περιοχισ, προκειμζνου οι μακθτζσ να ςυνεχίςουν εκεί τθ φοίτθςι τουσ. 1 Επαγγελμαηικό επίπεδο ζύμθωνα με ηα Εσρωπαϊκά πρόησπα. Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 2 από 11

3 Σύνηομη Παροσζίαζη ηοσ Ελληνικού εκπαιδεσηικού ζσζηήμαηος Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη ςτθν Ελλάδα παρζχεται ςε δφο κφκλουσ: τθν υποχρεωτική (κατϊτερθ) Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και τθ μετα-υποχρεωτική (ανϊτερθ) Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Η Τποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη (ISCED 2) παρζχεται ςτο Γυμνάςιο. Η φοίτθςθ ςτο Γυμνάςιο διαρκεί τρία χρόνια και απευκφνεται ςε μακθτζσ θλικίασ ετϊν. Η εκπαίδευςθ που παρζχεται ζχει ωσ ςτόχο να προωκιςει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν με βάςθ τισ δυνατότθτεσ που ζχουν ςτθν θλικία αυτι και τισ απαιτιςεισ που καλοφνται να αντιμετωπίςουν ςτθ ηωι. Η αξιολόγθςθ ςτο Γυμνάςιο προκφπτει από τθν κακθμερινι προφορικι εξζταςθ και τθ ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, τισ ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ, τισ ωριαίεσ υποχρεωτικζσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ και τζλοσ, τισ γραπτζσ ανακεφαλαιωτικζσ εξετάςεισ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ. Στο τζλοσ του ζτουσ οι μακθτζσ που δε ςυμπλθρϊνουν βακμό προαγωγισ ςε κάποια μακιματα παραπζμπονται ςε ςυμπλθρωματικι εξζταςθ το Σεπτζμβριο. Οι απόφοιτοι Γυμναςίου λαμβάνουν Απολυτιριο Τίτλο ο οποίοσ τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα ζνταξθσ ςτθν ανϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Η μετα-υποχρεωτική (ανώτερη) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη (ISCED 3), ςφμφωνα με τθ μεταρρφκμιςθ του 1997, περιλαμβάνει 3 τφπουσ ςχολείων: τα Γενικά Λφκεια τα Επαγγελματικά Λυκεια (ΕΠΑΛ) και τισ Επαγγελματικζσ χολεζσ (ΕΠΑ). Η διάρκεια φοίτθςθσ ςτα Γενικά Λφκεια και τα Επαγγελματικά Λφκεια είναι τριετισ και ςτισ Επαγγελματικζσ Σχολζσ διετισ,ενϊ δεν αποκλείονται αμοιβαίεσ μετακινιςεισ από τον ζνα τφπο ςχολείου ςτον άλλο. Εκτόσ από τα θμεριςια Γυμνάςια, Λφκεια λειτουργοφν επίςθσ και Εςπερινά. Η ανάπτυξθ και θ ζγκριςθ των προγραμμάτων γίνεται από το Υπουργείο Εκνικισ Παιδείασ, το οποίο και εποπτεφει τα περιςςότερα από αυτά. Οριςμζνα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ εποπτεφονται από τα Υπουργεία Υγείασ, Γεωργίασ και Ανάπτυξθσ, και παρζχουν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςε ειδικότθτεσ αντίςτοιχεσ των ςυγκεκριμζνων Υπουργείων. Στθν Ελλάδα λειτουργοφν επίςθσ και ιδιωτικά ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ. Παράλλθλα με τα κοινά ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, λειτουργοφν και Ειδικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια για ειδικζσ ομάδεσ μακθτϊν. Συγκεκριμζνα λειτουργοφν 26 διαπολιτιςμικά ςχολεία για αλλοδαποφσ και παλιννοςτοφντεσ, 232 μειονοτικά ςχολεία για μακθτζσ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ και περίπου 250 αυτοτελι ειδικά ςχολεία για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ. Επίςθσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ λειτουργοφν ιςότιμα προσ τα άλλα, ςχολεία «Πειραματικά» (ςυνεργαςία με Πανεπιςτιμια), «Μουςικά» (με ζμφαςθ ςτθ μουςικι), «Εκκλθςιαςτικά» (με ζμφαςθ ςτθ κρθςκευτικι παιδεία) και «Ακλθτικά» (με ζμφαςθ ςτον ακλθτιςμό). Στα δθμόςια ςχολεία τθσ υποχρεωτικισ και μετα-υποχρεωτικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ φοίτθςθ είναι δωρεάν και τα βιβλία διανζμονται δωρεάν από τθν πολιτεία. Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 3 από 11

4 Σύνηομη Παροσζίαζη ηοσ Ελληνικού εκπαιδεσηικού ζσζηήμαηος Στθ μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη περιλαμβάνονται και τα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (ΙΕΚ), τα οποία προςφζρουν επίςθμθ αλλά αδιαβάκμθτθ εκπαίδευςθ (ISCED 4). Τα ιδρφματα αυτά χαρακτθρίηονται αδιαβάκμθτα γιατί δζχονται αποφοίτουσ τόςο του Γυμναςίου όςο και του Λυκείου, ανάλογα με τισ επιμζρουσ ειδικότθτεσ που προςφζρουν. Σε ςφγκριςθ με τα ΕΠΑΛ, τα μακιματα των ΙΕΚ είναι προςανατολιςμζνα ςτθν αγορά εργαςίασ και είναι ςχεδιαςμζνα με τθ ςυνεργαςία τθσ πολιτείασ, των εργοδοτϊν και των εργαηομζνων. Οι καταρτιηόμενοι λαμβάνουν βεβαίωςθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςτισ τελικζσ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ για τθν απόκτθςθ Διπλϊματοσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη Η Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη (ISCED 5) παρζχεται ςε δφο παράλλθλουσ τομείσ: τον πανεπιςτθμιακό τομζα και τον ανϊτατο τεχνολογικό τομζα. Η διάρκεια ςπουδϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι 8-12 εξάμθνα. Η ειςαγωγι των φοιτθτϊν εξαρτάται από τθν επίδοςι τουσ ςτισ εξετάςεισ που γίνονται ςε εκνικό επίπεδο ςτθ Γϋ τάξθ Λυκείου. Στθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ επίςθσ υλοποιοφνται προγράμματα Μεταπτυχιακών πουδών (ISCED 6). Πανεπιςτημιακή Εκπαίδευςη: Η Πανεπι-ςτθμιακι Εκπαίδευςθ ζχει ωσ αποςτολι τθν υψθλι κεωρθτικι και ςφαιρικι κατάρτιςθ του μελλοντικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Στθν Πανεπιςτθμιακι Εκπαίδευςθ ανικουν τα Πανεπιςτιμια, τα Πολυτεχνεία και θ Ανϊτατθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν. Ανώτατη Σεχνολογική Εκπαίδευςη: Η Ανϊτατθ Τεχνολογικι Εκπαίδευςθ, θ οποία παρζχεται ςτα Ανϊτατα Τεχνολογικά Ιδρφματα (ΤΕΙ), ζχει ωσ ρόλο να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ και τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ. Οι ςπουδζσ ςτα ΤΕΙ ςε ςφγκριςθ με αυτζσ ςτα Πανεπιςτιμια ζχουν περιςςότερο εφαρμοςμζνο χαρακτιρα, κακϊσ θ εκπαίδευςθ είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν αφομοίωςθ και μεταφορά των δεδομζνων τθσ επιςτιμθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Στθν Ανϊτατθ Τεχνολογικι Εκπαίδευςθ υπάγεται επίςθσ θ Ανϊτατθ Σχολι Παιδαγωγικισ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΑΣΠΑΙΤΕ). Στθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ περιλαμβάνονται ακόμθ το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο και οριςμζνεσ μθ-πανεπιςτθμιακζσ Σχολζσ για τισ οποίεσ ιςχφει ειδικό ςφςτθμα ειςαγωγισ και θ διάρκεια τουσ είναι δφο ζωσ τζςςερα χρόνια. Οι απόφοιτοι των ςχολϊν αυτϊν μποροφν να εργαςτοφν ωσ επαγγελματίεσ ςτο αντικείμενο τθσ ειδικότθτά τουσ, ι να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ μζςω εξετάςεων ςε αντίςτοιχεσ ςχολζσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο (ΕΑΠ) αποτελεί τθ βάςθ τθσ ανοικτισ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Ο βαςικόσ ςτόχοσ του είναι να προςφζρει περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 4 από 11

5 Σύνηομη Παροσζίαζη ηοσ Ελληνικού εκπαιδεσηικού ζσζηήμαηος ςε ζνα ευρφ φάςμα ενδιαφερομζνων και θλικιακϊν ομάδων με βάςθ τθν αντίλθψθ ότι θ μόρφωςθ είναι δικαίωμα όλων ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Ανώτερη Εκπαίδευςη (μη πανεπιςτημια-κή): Στθν Ανϊτερθ βακμίδα Εκπαίδευςθσ υπάγονται διάφορεσ ςχολζσ που παρζχουν επαγγελματικι ειδίκευςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ που αφοροφν ςτθ κρθςκεία, ςτθν τζχνθ, ςτον τουριςμό, ςτο ναυτικό, ςτο ςτρατό και ςτθ δθμόςια τάξθ. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ βακμίδα αυτι περιλαμβάνονται οι Ανϊτερεσ Εκκλθςιαςτικζσ Σχολζσ, οι Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, οι Ανϊτερεσ Σχολζσ Χοροφ και Δραματικισ Τζχνθσ, οι Ανϊτερεσ Σχολζσ Τουριςτικισ Εκπαίδευςθσ, οι Ανϊτερεσ Σχολζσ Υπαξιωματικϊν του Υπουργείου Εκνικισ Αμφνθσ και οι Σχολζσ των Σωμάτων Αςφαλείασ. Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 5 από 11

6 Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 6 από 11 Σύνηομη Παροσζίαζη ηοσ Ελληνικού εκπαιδεσηικού ζσζηήμαηος

7 Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 7 από 11 Σύνηομη Παροσζίαζη ηοσ Ελληνικού εκπαιδεσηικού ζσζηήμαηος

8 φςτθμα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Φορείσ Μθ Συπικισ Εκπαίδευςθσ Η κεντρικι διοίκθςθ παίηει πρωταρχικό ρόλο ςτον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν υλοποίθςθ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα τόςο ςε εκνικό, όςο και ςε περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Οι αρμόδιοι κεντρικοί φορείσ για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ είναι το Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων μαηί με το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 1. Το Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων είναι ο γενικόσ υπεφκυνοσ για τθν αρχικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ/ κατάρτιςθ και τθν δια βίου μάκθςθ, τα οποία παρζχει μζςω : i) Τεχνικϊν Επαγγελματικϊν Εκπαιδευτθρίων ςε μεταδευτεροβάκμιο επίπεδο (τυπικι εκπαίδευςθ) ii) Του Οργανιςμοφ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ο οποίοσ λειτουργεί Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (τυπικι εκπαίδευςθ) iii) Των φορζων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΙ ΤΕΙ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου iv) Tθσ Γενικισ Γραμματείασ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων θ οποία ςυντονίηει τισ δραςτθριότθτεσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ (άτυπθ εκπαίδευςθ) 2. Το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ ςυντονίηει / προΐςταται των δραςτθριοτιτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. i) Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ Υπό τθν κεντρικι εποπτεία των Υπουργείων ζχει αναπτυχκεί ζνα ςφςτθμα φορζων και υπθρεςιϊν άτυπθσ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν προϊκθςθ και διάχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ. Στο Νομό Ηλείασ λειτουργοφν οι εξισ φορείσ εκπαίδευςθσ κατάρτιςθσ ενθλίκων: χολείο Δεφτερησ ευκαιρίασ Το Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ απευκφνεται ςε πολίτεσ 18 ετϊν και άνω, οι οποίοι δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν εννιάχρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και για το λόγο αυτό απειλοφνται με κοινωνικό αποκλειςμό ι/και περικωριοποίθςθ. Προςφζροντασ τθν δυνατότθτα να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ για τθν απόκτθςθ απολυτθρίου γυμναςίου, δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για ομαλι ζνταξθ ςτισ οικονομικζσ κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ δομζσ. Κζντρο Εκπαίδευςησ Ενηλίκων Τα ΚΕΕ προςφζρουν Εκπαιδευτικά και Επιμορφωτικά Προγράμματα δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ άνω των 18 ετϊν να επικαιροποιοφν και αναβακμίηουν τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που διακζτουν αλλά και να αποκτοφν νζεσ ςφγχρονεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςτο οικονομικό, κοινωνικό πολιτιςμικό και πολιτικό γίγνεςκαι. Τα προγράμματα που προςφζρονται από το ΚΕΕ αφοροφν Βαςικζσ γνϊςεισ μακθματικϊν και ςτατιςτικισ Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 8 από 11

9 Ελλθνικι γλϊςςα Ελλθνικι Ιςτορία Ενεργόσ πολίτθσ Δικαιϊματα Υποχρεϊςεισ Ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ Ευρωπαϊκι ιςτορία Οικονομία Διοίκθςθ Επιχειριςεισ Πολιτιςμόσ Τζχνεσ Διαχείριςθ ελεφκερου χρόνου Τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν Περιβάλλον Πολιτιςμόσ Τουριςμόσ Περιφερειακι Ανάπτυξθ Ειδικά προγράμματα χολζσ Γονζων Στο πλαίςιο των Σχολϊν Γονζων αναπτφςςονται τα επιμορφωτικά προγράμματα : Συμβουλευτικι Γονζων, διάρκειασ 40 ωρϊν Σχζςεισ Σχολείου Οικογζνειασ, διάρκειασ 20 ωρϊν Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ και Αγωγι Υγείασ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, διάρκειασ 50 ωρϊν Εκπαίδευςθ και Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ Οικογενειϊν Τςιγγάνων, Μουςουλμάνων, Παλιννοςτοφντων και μεταναςτϊν, διάρκειασ 25 ωρϊν Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ Λαϊκήσ Επιμόρφωςησ Οι Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ Λαϊκισ Επιμόρφωςθσ αναλαμβάνουν τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων τα οποία λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά προσ τα Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά προγράμματα που προςφζρονται μζςω των δομϊν και των αυτόνομων προγραμμάτων τθσ ΓΓΔΒΜ, προκειμζνου να προωκθκεί θ ανάπτυξθ, θ απαςχόλθςθ και θ κοινωνικι ςυνοχι. Οι κεματικζσ ενότθτεσ και ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που προςφζρονται μζςω των ΝΕΛΕ είναι: Πολιτιςμόσ Τζχνεσ Κοινωνικι Οικονομία Επιχειρθματικότθτα Αγωγι των Πολιτϊν Προγράμματα για Α.Μ.Ε.Α. Κζντρα Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ Τα ΚΕΚ παρζχουν εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ενθλίκων, ενϊ παράλλθλα αναπτφςςουν μθχανιςμοφσ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ των ανζργων καταρτιςκζντων τουσ. Τα κεματικά πεδία ςτα οποία εντάςςονται τα προγράμματα που προςφζρουν είναι: Επαγγζλματα Περιβάλλοντοσ Επαγγζλματα Υγείασ & Πρόνοιασ Επαγγζλματα Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Παιδαγωγικά Επαγγζλματα Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 9 από 11

10 Επαγγζλματα Οικονομίασ & Διοίκθςθσ Επαγγζλματα Πλθροφορικισ Επαγγζλματα Τουριςτικά & Παροχισ Υπθρεςιϊν Αγροτικά Επαγγζλματα Επαγγζλματα Τεχνικά και Μεταφορϊν Ινςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςησ Ενηλίκων Το ΙΔΕΚΕ ζχει τον ςυντονιςμό των εξισ αυτόνομων προγραμμάτων Εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ ΗΡΩΝ, διάρκειασ 50 ωρϊν, το οποίο ζχει ωσ ςτόχο τθν εκπαίδευςθ των πολιτϊν ςτισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ και χριςθσ του υπολογιςτι και του διαδικτφου Εκπαίδευςθ αγροτϊν για τθν ανάλθψθ δράςεων ςτον Δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ Οικονομίασ ΗΙΟΔΟ, διάρκειασ 150 ωρϊν που ζχει ωσ ςτόχο τθν παροχι γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτουσ αγρότεσ όλων των θλικιϊν κάκε εκνικισ προζλευςθσ και μόρφωςθσ, για τθν ανάλθψθ αποτελεςματικϊν δράςεων. Διαχείριςθ κινδφνων, κρίςεων και αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν και καταςτροφϊν διάρκειασ 110 ωρϊν Προςτατεφω τον εαυτό μου και τουσ άλλουσ Εκελοντιςμόσ διάρκειασ 110 ωρϊν Εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ωσ δεφτερθσ ςε εργαηόμενουσ μετανάςτεσ (τζςςερεισ κφκλοι μακθμάτων ςυνολικισ διάρκειασ 425 ωρών 100 ώρεσ οι τρεισ πρώτοι κφκλοι και 125 ο τζταρτοσ). Το πρόγραμμα αυτό οδθγεί ςε εξετάςεισ ελλθνομάκειασ θ επιτυχία ςτισ οποίεσ οδθγεί ςτθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του επί μακρόν διαμζνοντα ςτθν Ελλάδα. Εκπαίδευςθ και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των οικογενειϊν των τςιγγάνων, μουςουλμάνων, παλιννοςτοφντων και μεταναςτϊν, διάρκειασ 150 ωρϊν ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ Οι επαγγελματικζσ ενϊςεισ και οι τοπικοί εμπορικοί ςφλλογοι πραγματοποιοφν κάκε ζτοσ προγράμματα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ για εργαηόμενουσ ςε μικρζσ επιχειριςεισ του εκάςτοτε ςυλλόγου ι ζνωςθσ που απαςχολοφν από 1-25 άτομα. Τα προγράμματα αυτά ζχουν ωσ κφριο ςτόχο τθν βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προςόντων των εργαηομζνων των επιχειριςεων και ζχουν διάρκεια 50 ϊρεσ το κάκε ζνα. Για τθν χρθματοδότθςθ των προγραμμάτων αυτϊν αξιοποιοφνται οι πόροι του Λογαριαςμοφ Απαςχόλθςθσ και Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. ημείωςη: Το ςφνολο των φορζων και των προγραμμάτων που παρουςιάηονται ανωτζρω πραγματοποιοφνται με τθν αξιοποίθςθ πόρων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου ι/και κρατικι επιχοριγθςθ. Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 10 από 11

11 φςτθμα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων Φορείσ Άτυπθσ Εκπαίδευςθσ Τζλοσ πραγματοποιοφνται αποςπαςματικά και περιοδικά πολλά ςεμινάρια επιμόρφωςθσ και δθμιουργικισ δραςτθριότθτασ τα οποία διοργανϊνονται από Διμουσ (πχ. εργαςτιρια κεραμικισ), από εξειδικευμζνεσ ςχολζσ (Σχολι Βυηαντινισ Αγιογραφίασ) αλλά και από το Κζντρο Εργαηόμενθσ Νεότθτασ (ραπτικι, αγγλικά, μουςικι κλπ). ΟΙ κφριεσ κατθγορίεσ των δραςτθριοτιτων που διοργανϊνονται από αυτοφσ τουσ φορείσ και ςυλλόγουσ αφοροφν: Πολιτιςτικι δραςτθριότθτα -εικαςτικά (κζατρο, χορόσ, ηωγραφικι). 'Ατυπθ επαγγελματικι κατάρτιςθ (κοπτικι, ραπτικι, κζντθμα ςτθ μθχανι, μθχανοκίνθτθ πλεκτικι, λογιςτικι, χειροτεχνία). Εκπαίδευςθ (ξζνεσ γλϊςςεσ, μουςικι) Δθμιουργικι απαςχόλθςθ (γυμναςτικι, ρυκμικι, κζντθμα, υφαντικι). Κοινωνικι εργαςία με πολυεπίπεδθ παρζμβαςθ κοινωνικϊν λειτουργϊν που εργάηονται ςτα Κζντρα Εργαηόμενθσ Νεότθτασ ςε ατομικό, ομαδικό επίπεδο ςτον επαγγελματικό προςανατολιςμό, τθ ςυμβουλευτικι και πλθροφόρθςθ -ενθμζρωςθ ςε κοινωνικά κζματα και προβλιματα. Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 11 από 11

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα