Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 8 ΕΛΤΙΟ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τεύχος 16 Έτος 2 Οκτώβριος 2011 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Προσκλήσεις-Προθεσµίες 1. Βραβείο Πολιτιστική Κληρονοµιά τη Ευρωπα κή Ένωση 2012 ιεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 10 Ευρωπαϊκά Θέµατα 18 ιεθνή Θέµατα 25 ιαβουλεύσει 29 Σεµινάρια Κατάρτισης 30 Η Βιβλιοθήκη τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 31 Θέµατα ειδικού ενδιαφέροντο Βραβείο Πολιτιστική Κληρονοµιά 2012 Επιδοτήσει δράσεων για τη νεολαία, τον πολιτισµό και τι οργανώσει τη κοινωνία πολιτών Το «Βραβείο πολιτιστική κληρονοµιά τη Ευρωπα κή Ένωση /Europa Nostra» θεσµοθετήθηκε το 2002 από κοινού από την Ευρωπα κή Επιτροπή και την Europa Nostra, µε σκοπό την προβολή σηµαντικών πρωτοβουλιών στον τοµέα τη ευρωπα κή πολιτιστική κληρονοµιά που καλύπτουν ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων: αναπαλαίωση κτιρίων και προσαρµογή του σε νέε χρήσει, αναβάθµιση αστικού και αγροτικού τοπίου, επεξήγηση των αρχαιολογικών χώρων και µέριµνα για συλλογέ έργων τέχνη. Απονέµονται επίση βραβεία για έργα στον τοµέα τη έρευνα, τη εκπαίδευση και για έργα ευαισθητοποίηση, που σχετίζονται µε την πολιτιστική κληρονοµιά, καθώ και για ειδικέ υπηρεσίε για τη διαφύλαξη τη κληρονοµιά από φυσικά πρόσωπα ή οργανώσει. Πράσινη Ευρωπα κή Πρωτεύουσα 2014 Ευρωπα κή Εβδοµάδα Περιφερειών και ήµων 2011 (Open Days) Τα Οικονοµικά των ήµων και των Περιφερειών τη Ευρώπη Πολιτιστικέ Πρωτεύουσε τη Ευρώπη για το 2016 Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης

2 Τεύχο 16 10/ /2011 ικαίωµα συµµετοχή έχουν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορεί από όλε τι ευρωπα κέ χώρε, ωστόσο, µόνον εκείνοι (µεταξύ των οποίων και οι τοπικέ αρχέ ) από τι επιλέξιµε χώρε (µεταξύ των οποίων είναι και η χώρα µα ) που συµµετέχουν στο Ευρωπα κό Πρόγραµµα «Πολιτισµό» µπορούν να διεκδικήσουν το χρηµατικό βραβείο. Σε αυτό το πλαίσιο δηµοσιεύτηκε πρόσφατα πρόσκληση υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο Πολιτιστική Κληρονοµιά - Europa Nostra Awards - για το έτο Το βραβείο του 2012 αποσκοπεί στη βράβευση επιτυχηµένων σχεδίων αποκατάσταση και προώθηση τη ευρωπα κή πολιτιστική κληρονοµιά. Έω έξι βραβεία των EUR θα απονεµηθούν σε επιτυχή σχέδια στι ακόλουθε κατηγορίε : α) συντήρηση, β) έρευνα, γ) ειδικέ υπηρεσίε από ιδιώτε χορηγού ή πολιτιστικού οργανισµού, δ) εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Παράλληλα θα απονεµηθούν µη χρηµατικοί έπαινοι σε άλλα 25 επιτυχηµένα σχέδια. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων περιλαµβάνουν: αριστεία στην εκτέλεση τόσο των εργασιών όσο και κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτική έρευνα, καθώ και σεβασµό προ την καλλιτεχνική, πολιτιστική και κοινωνική αξία, αυθεντικότητα και ακεραιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, επίση, στην αειφορία, στην ερµηνεία και παρουσίαση, στο εκπαιδευτικό έργο, στη χρηµατοδότηση και στη διαχείριση, καθώ και στην κοινωνική ευθύνη. Οι συµµετοχέ µπορούν να είναι από τοπικό έω διεθνέ επίπεδο και θα πρέπει να εµφανίζουν ένα εξαιρετικό επίπεδο έργου σε ευρωπα κό πλαίσιο. Προθεσµία: 1 Oκτωβρίου 2011 Yπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού Ιστοσελίδα: Σκοπό των βραβείων είναι η προώθηση προτύπων και δεξιοτήτων υψηλή ποιότητα στην πρακτική τη διαφύλαξη καθώ και η ενθάρρυνση των διασυνοριακών ανταλλαγών στον τοµέα τη πολιτιστική κληρονοµιά. Λειτουργώντα ω παράδειγµα, το βραβείο αποσκοπεί επίση να ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειε και έργα σχετικά µε την πολιτιστική κληρονοµιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα βραβεία χρηµατοδοτούνται µέσω του προγράµµατο τη ΕΕ «Πολιτισµό», το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση τη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού στην ενθάρρυνση τη διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προ όντων, και στην ανάπτυξη του διαπολιτισµικού διαλόγου. 2

3 Τεύχο 16 10/ Ευρωπα κό Ίδρυµα Νεολαία : Επιδοτήσει για διεθνεί δράσει νέων Το Ευρωπα κό Ίδρυµα Νεολαία είναι µια πρωτοβουλία του Συµβουλίου τη Ευρώπη που ξεκίνησε το 1972 και παρέχει οικονοµική υποστήριξη σε ευρωπα κέ δράσει τη νεολαία. Από την ηµεροµηνία τη σύστασή του, νέοι, ηλικία µεταξύ 15 και 30 ετών, προερχόµενοι κυρίω από κράτη-µέλη του οργανισµού, έχουν συµµετάσχει σε επιδοτούµενε δράσει του Ιδρύµατο. Σκοπό των υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων είναι η προώθηση τη ειρήνη, τη αµοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία στο πνεύµα σεβασµού των θεµελιωδών αξιών του Συµβουλίου τη Ευρώπη, δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη δηµοκρατία, τη ανοχή και τη αλληλεγγύη. Οι επιδοτούµενε δράσει ταξινοµούνται σε τέσσερι κατηγορίε : -διεθνεί συναντήσει επικεφαλή οργανώσεων νεολαία (κατηγορία Α) -δραστηριότητε νεολαία, πέραν των συναντήσεων (κατηγορία Β) -υποστήριξη διοικητική διαχείριση διεθνών µη κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων νεολαία (κατηγορία Γ) -πιλοτικά σχέδια (κατηγορία ). Επιλέξιµοι φορεί των ανωτέρω επιχορηγούµενων δράσεων είναι κυρίω µη κυβερνητικέ οργανώσει ή δίκτυα νεολαία. Στην τρέχουσα περίοδο, επιδοτούνται δράσει που υπάγονται στι κατηγορίε Α και Β, καθώ και δράσει που υλοποιούνται σε συνεργασία Ευρωπα κά Κέντρα Νεολαία. Βασική προ πόθεση για την επιλεξιµότητα του φορέα είναι η δικτύωσή του σε τουλάχιστον τρία (για την Κατηγορία Β) και επτά (για την Κατηγορία Α) κράτη-µέλη του Συµβουλίου τη Ευρώπη. Προθεσµία: 1 Οκτωβρίου 2011 European Youth Foundation Directorate of Youth and Sport Council of Europe 30 rue Pierre de Coubertin F Strasbourg Tηλ: Φαξ: Ε-mail: Ιστοσελίδα: 3

4 Τεύχο 16 10/ / Ευρωπα κό Πρόγραµµα «Πολιτισµό, » 2013» Το Πρόγραµµα «Πολιτισµό, » επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίο είναι κοινό για του ευρωπαίου και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, µέσω τη ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων µεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τι χώρε που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει τη δηµιουργία ευρωπα κή ιθαγένεια. Το Πρόγραµµα έχει τρει ειδικού στόχου : - ενθάρρυνση τη διακρατική κινητικότητα των εργαζοµένων στον τοµέα του πολιτισµού - ενίσχυση τη διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων και προ όντων - ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου. Kατά την τρέχουσα περίοδο, οι ενδιαφερόµενοι φορεί καλούνται να υποβάλλουν αιτήσει για τι κάτωθι δραστηριότητε : Σκέλο 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασία (διάρκεια από τρία έω πέντε έτη) Στόχο του εν λόγω µέτρου είναι να καλλιεργήσει πολυετεί, διακρατικού δεσµού, ενθαρρύνοντα έξι (6) τουλάχιστον πολιτιστικού φορεί από έξι (6) τουλάχιστον επιλέξιµε χώρε να συνεργαστούν σε τοµεακό και διατοµεακό επίπεδο προκειµένου να αναπτύξουν κοινέ πολιτιστικέ δραστηριότητε για διάστηµα τριών έω πέντε ετών. ιατίθενται κονδύλια ύψου από EUR έω EUR ανά έτο, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιµου κόστου. Η χρηµατοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την έναρξη ή να επεκτείνει την γεωγραφική εµβέλεια του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιµο και µετά το πέρα τη περιόδου χρηµατοδότηση. Σκέλο 1.2.1: Σχέδια συνεργασία (διάρκεια έω 24 µήνε ) Το δεύτερο µέτρο αφορά δράσει στι οποίε συµµετέχουν τρει τουλάχιστον πολιτιστικοί φορεί, συνεργαζόµενοι σε τοµεακό και διατοµεακό επίπεδο, από τρει τουλάχιστον επιλέξιµε χώρε για µέγιστο διάστηµα δύο ετών. Ιδιαίτερο βάρο δίδεται σε δράσει που προωθούν µέσα µακροπρόθεσµη συνεργασία. ιατίθενται κονδύλια ύψου από EUR έω EUR, αλλά η κοινοτική στήριξη δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιµου κόστου. 4

5 Τεύχο 16 10/2011 Σκέλο 3.2: Σχέδια συνεργασία µεταξύ οργανισµών που συµµετέχουν στην ανάλυση πολιτιστική πολιτική Αυτή η κατηγορία έχει στόχο τη στήριξη σχεδίων συνεργασία µεταξύ ιδιωτικών ή δηµόσιων οργανισµών (όπω υπηρεσίε πολιτισµού των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών, πολιτιστικά παρατηρητήρια ή ιδρύµατα, τµήµατα πανεπιστηµίων ειδικευόµενα σε πολιτιστικά θέµατα, επαγγελµατικοί οργανισµοί και δίκτυα), οι οποίοι διαθέτουν άµεση και πρακτική εµπειρία στην ανάλυση, εκτίµηση ή αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτιστικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπα κό επίπεδο, όσον αφορά έναν ή περισσότερου από του 3 στόχου τη ευρωπα κή ατζέντα για τον πολιτισµό: Προαγωγή τη πολιτιστική πολυµορφία και του διαπολιτισµικού διαλόγου. Προώθηση του πολιτισµού ω καταλύτη για τη δηµιουργικότητα στο πλαίσιο τη στρατηγική τη Λισσαβόνα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προβολή του πολιτισµού ω ζωτικού στοιχείου στι διεθνεί σχέσει τη Ένωση, στο πλαίσιο εφαρµογή τη σύµβαση τη UNESCO για την προστασία και την προώθηση τη πολυµορφία των πολιτιστικών εκφράσεων. Οι δράσει πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρει (3) οργανισµού που έχουν την έδρα του σύµφωνα µε το νόµο σε τουλάχιστον τρει (3) χώρε που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Το µέγιστο ποσό επιδότηση ανέρχεται σε ετησίω, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 60% των επιλέξιµων δαπανών. Προθεσµία: 5 Οκτωβρίου 2011 Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού Πολιτιστικό Σηµείο Επαφή Ελλάδα κα Ειρήνη Κοµνηνού Τηλ: ,

6 Τεύχο 16 10/ Πράσινη Ευρωπα κή Πρωτεύουσα 2014 Η Ευρωπα κή Επιτροπή, αναγνωρίζοντα τι περιβαλλοντικέ προκλήσει των σύγχρονων πόλεων, θεσµοθέτησε την άνοιξη του 2008 το θεσµό των πράσινων πρωτευουσών τη Ευρώπη για την επιβράβευση εκείνων των τοπικών αρχών που αποδεικνύουν τη δέσµευσή του στην προστασία του περιβάλλοντο. Η αρχική σύλληψη τη ιδέα έγινε κατά τη διάρκεια συνάντηση στο Ταλίν (Εσθονία) όπου, µε πρωτοβουλία του δηµάρχου τη εσθονική πρωτεύουσα, 15 ευρωπα κέ πόλει και η ένωση των εσθονικών πόλεων υπέγραψαν στι 15 Μα ου 2006 ένα κοινό µνηµόνιο, µε το οποίο πρότειναν τη θεσµοθέτηση του βραβείου τη πράσινη ευρωπα κή πρωτεύουσα. Σήµερα, πάνω από 40 µεγάλε ευρωπα κέ πόλει, εκ των οποίων οι 21 είναι πρωτεύουσε, υποστηρίζουν την εν λόγω πρωτοβουλία. Το βραβείο προσδίδει στι πόλει ένα κίνητρο για να εµπνεύσουν και να µοιραστούν βέλτιστε πρακτικέ στο πλαίσιο ενό υγειού και φιλικού ανταγωνισµού. Με άλλα λόγια, οι πόλει γίνονται πρότυπα για τι υπόλοιπε τοπικέ αρχέ. Τα προηγούµενα έτη το βραβείο απονεµήθηκε στι πόλει τη Στοκχόλµη (2010), του Αµβούργου (2011), τη Βιτόρια (2012) και τη Νάντ (2013). ικαίωµα συµµετοχή έχουν οι πόλει µε πληθυσµό άνω των κατοίκων. Η επιλογή τη πράσινη πρωτεύουσα για το 2014 θα γίνει βάσει 12 περιβαλλοντικών δεικτών: Τοπική συνεισφορά στη µείωση των επιπτώσεων τη παγκόσµια κλιµατική αλλαγή. Τοπικέ µεταφορέ. Πράσινε αστικέ περιοχέ και βιώσιµη χρήση γη. Ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. Ηχορύπανση. ιαχείριση απορριµµάτων. Κατανάλωση υδάτινων πόρων. Φύση και βιοποικιλότητα. Οικο-καινοτοµία και αειφόρο περιβάλλον. Περιβαλλοντική διαχείριση τη τοπική αρχή. Ενεργειακή απόδοση. Προθεσµία: 14 Οκτωβρίου ://ec ec.europa europa.eu eu/environment environment/europeangreencap europeangreencap ital 6

7 Τεύχο 16 10/ Ευρωπα κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του Πολίτε, » 2013» Tο 2011 αποτελεί το πέµπτο έτο υλοποίηση των επιµέρου δράσεων του Προγράµµατο, του οποίου το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το εθνικό σηµείο επαφή. Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι ενδιαφερόµενοι φορεί µπορούν να υποβάλλουν τι προτάσει του για τα µέτρα τη δράση 2 που αφορούν επιδοτήσει λειτουργία. ράση 2 Ενεργό Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη Η δράση αυτή απευθύνεται σε οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, οµάδε προβληµατισµού και ευρωπα κά δίκτυα ΟΤΑ, τα οποία θα λάβουν είτε διαρθρωτική στήριξη βάσει του προγράµµατο εργασία του (επιδότηση λειτουργία ), είτε στήριξη για διακρατικά σχέδια (επιδότηση δράση ). Μέτρο 1 Ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των ευρωπα κών δηµόσιων πολιτικών (think tanks δεξαµενέ γνώση ) σταθερότητα που χρειάζονται για να αναπτύξουν δράση σε ευρωπα κό επίπεδο. Στόχο είναι η προαγωγή µια δοµηµένη, συνεκτική και ενεργού κοινωνία των πολιτών σε ευρωπα κό επίπεδο. Οι ευρωπα κέ οργανώσει και τα δίκτυα πρέπει να έχουν µέλη σε τουλάχιστον 8 επιλέξιµε χώρε. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τι οµάδε προβληµατισµού και τι οργανώσει που έχουν ω αντικείµενο την ενεργό ευρωπα κή µνήµη. Μέγιστη επιδότηση: Προθεσµία: 17 Οκτωβρίου 2011 Αυτό το µέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση τη θεσµική ικανότητα των ερευνητικών οργανισµών στον τοµέα των ευρωπα κών δηµόσιων πολιτικών (οµάδε προβληµατισµού), οι οποίοι διαµορφώνουν νέε ιδέε και προβληµατισµού για τα ευρωπα κά θέµατα, την ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά ή τι ευρωπα κέ αξίε. Μέτρο 2 ιαρθρωτική στήριξη των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών σε ευρωπα κό επίπεδο Αυτό το µέτρο θα παράσχει στι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών (ευρωπα κά δίκτυα, ευρωπα κέ πλατφόρµε, οργανώσει που σχετίζονται µε την ευρωπα κή µνήµη) µε ευρωπα κή διάσταση την ικανότητα και τη Υπουργείο Εσωτερικών ιεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & ιεθνών Οργανισµών Τµήµα Σχέσεων µε ιεθνεί Οργανισµού Εθνικό σηµείο επαφή : Αντώνη Καρβούνη Τηλ: Φαξ: Ιστοσελίδα: EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCoop erations/europeanprogramm/manualprogramm/ Τα έντυπα των αιτήσεων και όλα τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα και για τα δύο µέτρα τη ράση 2 µπορούν να αναζητηθούν στη σχετική ιστοσελίδα του Προγράµµατο : 7

8 Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. ήµο Καλυβίων Θορικού (νυν ήµο Σαρωνικού): Ανοιχτοί ορίζοντε στην εκπαίδευση (Ευρωπα κό Πρόγραµµα «Ευρώπη για του Πολίτε, ») 2013») Τεύχο 16 10/2011 Με τη συµµετοχή των αδελφοποιηµένων δήµων Castelli (Ιταλία), Garons (Γαλλία) και Μέσα Γειτονιά (Κύπρο ), ο δήµο Καλυβίων Θορικού (νυν ήµο Σαρωνικού) πραγµατοποίησε, στο πλαίσιο του µέτρου 1.2 (θεµατική δικτύωση αδελφοποιηµένων πόλεων) του Ευρωπα κού Προγράµµατο Ευρώπη για του Πολίτε, , ένα καινοτόµο πρόγραµµα εκµάθηση τη γλώσσα υποδοχή σε παιδιά µεταναστών µέσα από τη µουσική και το τραγούδι που είχε τίτλο Ανοιχτοί Ορίζοντε στην Εκπαίδευση (OPENHOR). Ανοιχτή συζήτηση µε θέµα «οι πολυπολιτισµικέ κοινωνίε και τα νέα δεδοµένα στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα» µεταξύ πολιτών, µεταναστών, τοπικών ενώσεων και οµάδων πολιτών, κοινοτήτων µεταναστών, συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, ΜΚΟ αλλά και εκπροσώπων των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών από τι αδελφοποιηµένε µε το δήµο πόλει. Συζήτηση µεταξύ εµπειρογνωµόνων, µουσικοπαιδαγωγών, νηπιαγωγών, δασκάλων και εκπαιδευτικών από διαπολιτισµικά σχολεία, ηθοποιών, καθηγητών από ωδεία, µουσικά σχολεία, σχολών τραγουδιού και δηµιουργικών εργαστηρίων για την κατάρτιση ενό εκπαιδευτικού προγράµµατο µουσική και τραγουδιού ω εργαλείου εκµάθηση τη γλώσσα υποδοχή σε µετανάστε, µαθητέ 3-9 ετών και διαχείριση τη πολυπολιτισµική πολυµορφία των σχολικών τάξεων. Παιδικό διαπολιτισµικό εργαστήρι για παιδιά µεταναστών προσχολική και σχολική ηλικία που προέρχονται από τι συµµετέχουσε αδελφοποιηµένε πόλει. Το εν λόγω έργο, το οποίο επιδοτήθηκε µε από την Ευρωπα κή Επιτροπή, υλοποιήθηκε µέσω των κάτωθι δράσεων: ήµο Σαρωνικού Ιστοσελίδα δράση : citizens 8

9 Τεύχο 16 10/ / Εύξεινη Πόλη Zero Waste Project (Πρόγραµµα Ευρωπα κή Εδαφική Συνεργασία ) Το πρόγραµµα MED, σε συνέχεια των προγραµµάτων συνεργασία INTERREG, είναι ένα διακρατικό πρόγραµµα ευρωπα κή εδαφική συνεργασία, που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπα κή Ένωση και λειτουργεί ω εργαλείο άσκηση τη περιφερειακή τη πολιτική και τη νέα προγραµµατική περιόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, το δίκτυο τοπικών αυτοδιοικήσεων για την κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, περιβαλλοντική και αγροτική ανάπτυξη µε την επωνυµία ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ξεκίνησε το 2009 να υλοποιεί το έργο µε τίτλο Low Cost- Zero Waste Municipality. Για 36 µήνε το εταιρικό σχήµα των εφτά εταίρων - Εύξεινη Πόλη (επικεφαλή εταίρο ), Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Μετάδοση Θερµότητα και Περιβαλλοντική Μηχανική (ΕΛΛΑ Α), BRGM Regional Geological Survey of Provence Alpes Côte-d Azur (ΓΑΛΛΙΑ), Research Centre Bistra Ptuj (ΣΛΟΒΕΝΙΑ), δήµο Ragusa (ΙΤΑΛΙΑ), UAB- Universitat Autonoma de Barcelona (ΙΣΠΑΝΙΑ), ασχολείται µε τη διάχυση τεχνογνωσία και τη συλλογή στοιχείων για την διευκόλυνση των ΟΤΑ στην εφαρµογή µεθόδων µείωση των απορριµµάτων του. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενό εργαλείου για τη δηµιουργία ενό ολοκληρωµένου συστήµατο διαχείριση απορριµµάτων. Στο πλαίσιο του έργου ZERO WASTE προβλέπεται να διεξαχθούν οι ακόλουθε δράσει : κατάρτιση σχεδίου επικοινωνία ανάλυση και χαρτογράφηση των συστηµάτων zero waste µε σκοπό την αξιολόγηση των µεθόδων διαχείριση των απορριµµάτων από την τοπική αυτοδιοίκηση ανταλλαγή εµπειριών µε καταγραφή καλών και κακών πρακτικών δηµιουργία σχεδίων εναλλακτικών µεθόδων διαχείριση απορριµµάτων σε δήµου ανάπτυξη εργαλείων Περιφερειακή Πολιτική πιλοτική εφαρµογή οικιακή κοµποστοποίηση σε επιλεγµένο αριθµό νοικοκυριών. Εύξεινη Πόλη Σωτ. Πέτρουλα 3 Τ.Κ Άνω Λιόσια Τηλ.: Fax:

10 Τεύχο 16 10/2011 Εκδηλώσει Συνέδρια ( ιεθνή και Ευρωπαϊκά) Αειφόρο Κινητικότητα στι Ευρωπα κέ Περιφέρειε (Λονδίνο, 4 Οκτωβρίου 2011) Οι εταίροι του σχεδίου για τη διαχείριση τη κινητικότητα (PIMMS TRANSFER) πραγµατοποιούν το τελευταίο συνέδριο του έργου µε σκοπό την ανταλλαγή καινοτόµων πρακτικών για την αειφόρο κινητικότητα. Πρόκειται για ένα τριετέ σχέδιο που χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα INTERREG IVC για την προώθηση ήπιων µέτρων πολιτική Ανάπλαση υποβαθµισµένων περιοχών (Ουστρόν-Πολωνία, 5-75 Οκτωβρίου 2011) Υπό την αιγίδα των πολωνικών υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντο και Επιστήµη και Ανώτερη Εκπαίδευση, πραγµατοποιείται διεθνέ συνέδριο µε θέµα Καινοτόµε Λύσει για την Αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών. Η βιολογική αποκατάσταση βιοµηχανικών ζωνών, οι τεχνολογικέ και βιολογικέ όψει του καθαρισµού των υποβαθµισµένων περιοχών, η αναζωογόνηση ποταµών κ.α. αποτελούν µερικέ από τι θεµατικέ ενότητε του εν λόγω συνεδρίου. µεταφορών. Το PIMMS TRANSFER συνδέει 15 εταίρου (µεταξύ των οποίων και ο ήµο Σερρών) από όλη την ΕΕ, ενσωµατώνοντα τη διαχείριση κινητικότητα περιφερειακά µέσω διεθνών µέτρων, όπω η ανάπτυξη βάση δεδοµένων καλών πρακτικών διαχείριση τη κινητικότητα για τη διευκόλυνση τη µεταφορά τεχνογνωσία, επισκέψει µελέτη υπαλλήλων, πολιτικών και σχολείων, σηµαντική αναθεώρηση των σχεδίων βιώσιµη αστική κινητικότητα σε όλα τα 27 κράτη-µέλη, περιφερειακά και θεµατικά συνέδρια καθώ και συνέδριο σχολείων, δράση «Πρόκληση Σχολείων» όπου παιδιά διαγωνίζονται για τη µείωση τη µετάβαση στο σχολείο µε αυτοκίνητο, συµβουλευτικά εργαστήρια στου 7 εταίρου από τα νέα κράτη µέλη τη ΕΕ κ.α. conference october october-2011 Καινοτόµο διακυβέρνηση για την αειφόρο κινητικότητα (Γκέτεµποργκ, Οκτωβρίου 2011) Η διεθνή ένωση για τι δηµόσιε µεταφορέ διοργανώνει στη Σουηδία διεθνέ συνέδριο µε θέµα τι ολιστικέ πολιτικέ και τι αστικέ στρατηγικέ για µια αειφόρο αστική κινητικότητα. transfer-eu.org/ eu.org/ 10

11 Τεύχο 16 10/2011 Οι τοπικέ αρχέ τη Βαρκελώνη, τη Βιέννη, του Μόντρεαλ, τη Σιγκαπούρη, του Παρισιού, τη Γενεύη και τη Οντένσε θα παρουσιάσουν επιτυχηµένε πρακτικέ στον τοµέα των δηµόσιων µεταφορών. events-expo.org/ expo.org/ Συνέδριο για τι Ευρωπα κέ Μεταφορέ (Γλασκώβη, Οκτωβρίου 2011) Η Ένωση για τι Ευρωπα κέ Μεταφορέ συστήθηκε το 1998 και έκτοτε διοργανώνει σε ετήσια βάση συνέδριο σχετικά µε την έρευνα και τι πολιτικέ στον τοµέα των µεταφορών. Το εν θέµατι συνέδριο δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ερευνητέ αλλά πρωτίστω σε αιρετού και στελέχη τη τοπική αυτοδιοίκηση. Περιφερειακή Πολιτική τη Ευρωπα κή Επιτροπή διοργανώνουν την εκδήλωση «OPEN DAYS Ευρωπα κή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των ήµων», τη σηµαντικότερη ετήσια συνάντηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών, στην οποία παρουσιάζονται οι δυνατότητέ του όσον αφορά τη δηµιουργία ανάπτυξη και απασχόληση και την εφαρµογή τη πολιτική τη Ευρωπα κή Ένωση για τη συνοχή. Ευρωπα κή Εβδοµάδα Περιφερειών και ήµων 2011 (Βρυξέλλε, Οκτωβρίου 2011) Για ένατη συνεχή χρονιά η Επιτροπή των Περιφερειών τη ΕΕ και η Γενική ιεύθυνση Με τίτλο «Επενδύοντα στο µέλλον τη Ευρώπη : η συνεισφορά των δήµων και των περιφερειών σε µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρί αποκλεισµού ανάπτυξη», η φετινή διοργάνωση των OPEN DAYS θα περιστραφεί σε τρει θεµατικέ προτεραιότητε : Ευρώπη 2020, καλύτερα αποτελέσµατα των πολιτικών για τη συνοχή και η σηµασία τη γεωγραφία. Με 206 περιφέρειε και δήµου εταίρου και 23 περιφερειακέ εταιρικέ σχέσει, η φετινή διοργάνωση των OPEN DAYS θα περιλαµβάνει 111 εργαστήρια, συζητήσει και ευκαιρίε δικτύωση για περίπου συµµετέχοντε /registration.cfm?nmenu=500 11

12 Τεύχο 16 10/2011 Ευρωπα κή Σύνοδο για τι Μεταφορέ (Βαρσοβία, Οκτωβρίου 2011) Περισσότεροι από 300 επιστήµονε και ειδικοί στον τοµέα των µεταφορά θα συµµετάσχουν στην 9 η Ευρωπα κή Σύνοδο για τι µεταφορέ Παγκόσµιε Πόλει (Κωνσταντινούπολη, Οκτωβρίου 2011) Οι υποδοµέ, η διαχείριση και η διατήρηση περιουσιακών στοιχείων, η επικοινωνία, οι αναπλάσει, οι µεταφορέ και η τεχνολογία είναι µερικά από τα ζητήµατα συζήτηση διεθνού συνεδρίου για τον µετασχηµατισµό των αστικών περιβαλλόντων σε αειφόρε και βιώσιµε πόλει του µέλλοντο. που διοργανώνεται από την Ευρωπα κή Πλατφόρµα για τι Επιστήµε των Μεταφορών. ηµοτική ιαχείριση Απορριµµάτων (High Tatra-Σλοβακία, Οκτωβρίου 2011) Η κοινοτική νοµοθεσία για τη διαχείριση των απορριµµάτων, η κατασκευή και λειτουργία συστηµάτων διαχείριση απορριµµάτων, η χρηµατοδότηση προγραµµάτων συλλογή και διάθεση των απορριµµάτων, η εκπόνηση Ευφυεί, Αειφόρε και Καινοτόµε Πόλει (Λέβεν-Βέλγιο, Οκτωβρίου 2011) Το ευρω-ινδικό κέντρο, µια µη κερδοσκοπική οργάνωση για την ενδυνάµωση των σχέσεων τη ΕΕ µε την Ινδία στου τοµεί τη στρατηγικών και σχεδίων διαχείριση απορριµµάτων, η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α. είναι µερικέ από τι θεµατικέ ενότητε διεθνού συνεδρίου για τη διαχείριση και υλοποίηση πολιτικών για το περιβάλλον. 12

13 Τεύχο 16 10/ /2011 επιχειρηµατικότητα, του τουρισµού, τη επιστήµη, τη αστική διαχείριση και των ΜΜΕ, διοργανώνει το 5 ο συνέδριό του για την αειφορία και την καινοτοµία στι σύγχρονε πόλει. Μικρή Πόλη-Παγκόσµια Παγκόσµια Πόλη (Βασιλεία, Οκτωβρίου 2011) Η εξέταση των τρόπων ανταπόκριση µια µικρή πόλη, όπω η Βασιλεία, στι προκλήσει και τι την έρευνα, διοργανώνει για ένατη χρονιά διεθνέ συνέδριο µε θέµα καθαρότερε και βιώσιµε αστικέ µεταφορέ. initiative.org/cms_forum11.phtml Παγκόσµιο Συνέδριο Αειφόρων Κτιρίων (Ελσίνκι, Οκτωβρίου 2011) Η βελτίωση τη ποιότητα ζωή, η αποµείωση των συνεπειών τη κλιµατική αλλαγή και η δηµιουργία νέου επιχειρηµατικού κλίµατο αποτελούν του βασικού στόχου του παγκόσ- ευκαιρίε µια τρι-εθνική περιοχή, το σηµείο γειτνίαση τριών κρατών (Ελβετία, Γερµανία και Γαλλία), αποτελεί το αντικείµενο διεθνού συνεδρίου που πραγµατοποιείται στην εν λόγω ελβετική πόλη. CIVITAS Καθαρότερε και καλύτερε µεταφορέ στι πόλει (Funchal-Πορτογαλία, Οκτωβρίου 2011) Με τη συµµετοχή 205 πόλεων από 31 ευρωπα κά κράτη, το δίκτυο CIVITAS, στο πλαίσιο του ευρωπα κού προγράµµατο πλαισίου για µιου συνεδρίου για τι αειφόρε κατασκευέ. Οι παγκόσµιοι ενεργειακοί πόροι, η ευηµερία στι πόλει και στα αστικά περιβάλλοντα, η αειφορία στι αναπτυσσόµενε χώρε, η πρόκληση των αειφόρων κατασκευών, τα αειφόρα επιχειρηµατικά µοντέλα και η κοινωνική αειφορία και η περιβαλλοντική ηθική αποτελούν τι κύριε θεµατικέ του εν λόγω συνεδρίου. helsinki/home.html 13

14 Τεύχο 16 10/2011 Οι Πόλει του Μέλλοντο (Στοκχόλµη, Οκτωβρίου 2011) Τοπικέ αρχέ µε µεγάλη εµπειρία και καινοτόµε δράσει στου τοµεί του αστικού σχεδιασµού, µε σκοπό να βελτιώσει το επικοινωνιακό δυναµικό των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών σε σχέση µε ζητήµατα όπω, ο διάλογο µε του πολίτε, τα κοινωνικά ΜΜΕ να ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή των αποκεντρωµένων ποµπών στο πλαίσιο τη επικοινωνιακή στρατηγική των ευρωπα κών θεσµών να διευκολύνει τη µεταφορά τη τεχνογνωσία των επαγγελµατιών των ΜΜΕ προ όλα τα πολιτικά επίπεδα και να διευκολύνει τη δικτύωση των εργαζοµένων στα µέσα δηµόσια επικοινωνία σε πανευρωπα κό επίπεδο. των κατασκευών, των µεταφορών, τη ενέργεια, τη αρχιτεκτονική και τη αειφορία θα συζητήσουν, στο πλαίσιο διεθνού συνεδρίου που διοργανώνει το περιοδικό ECONOMIST, τι νέε προσεγγίσει για το σχεδιασµό, τη διαχείριση και τη χρηµατοδότηση αειφόρων βιώσιµων αστικών περιοχών. re-cities ηµόσια Επικοινωνία EUROPCOM 2011 (Βρυξέλλε, Οκτωβρίου 2011) x?view=folder&id=5202ae52 =folder&id=5202ae52-fd0f fd0f c8a 8c8a- 5deeba946393&sm=5202ae52-fd0f fd0f c8a 8c8a- 5deeba Παγκόσµια Σύνοδο για την Κινητικότητα και το Μέλλον των Αειφόρων Πόλεων (Changwon-Κορέα, Οκτωβρίου 2011) Ειδικοί µε βαθιά γνώση του τοµέα των µεταφορών από όλο τον κόσµο θα παρουσιάσουν στην πρώτη παγκόσµια σύνοδο για την κινητικότητα και τι αειφόρε πόλει, που διοργανώνει το διεθνέ δίκτυο τοπικών αυτοδιοικήσεων για την αειφορία Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία µε το Ευρωπα κό Κοινοβούλιο, την Ευρωπα κή Επιτροπή, το Συµβούλιο τη ΕΕ και την Πολωνική Προεδρία, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το ευρωπα κό συνέδριο για τη δηµόσια επικοινωνία (ICLEI), βέλτιστε πρακτικέ για τη δηµιουργία αειφόρων πόλεων στι οποίε η χρήση των ιδιωτική χρήση αυτοκινήτων είναι περιορισµένη µέσω των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών και 14

15 Τεύχο 16 10/2011 επιχειρηµατικών µοντέλων και των συστηµάτων για την αστική οικο-κινητικότητα. tt_news]=4628&tx_ttnews[backpid]=983&chash=d4 dc65f303 ιεθνέ Φόρουµ για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτινων Πόρων (Κεµπέκ, Οκτωβρίου 2011) Με τη συµµετοχή εκπροσώπων από το χώρο του αστικού σχεδιασµού, τη αρχιτεκτονική τοπίων, τη τοπική αυτοδιοίκηση, του περιβάλλοντο και τη νοµική επιστήµη διοργανώνεται στον Καναδά το δεύτερο διεθνέ συνέδριο για τη έναν αστικοποιηµένο κόσµο. Περιβάλλοντα χαµηλή κατανάλωση άνθρακα, αειφόρα δίκτυα, κληρονοµιά και πράσινοι χώροι είναι µερικέ από τι βασικέ θεµατικέ ενότητε του συνεδρίου. congress- 2011/home/ Ευφυεί Τεχνολογίε για Καλύτερε Πόλει (Κολονία, Οκτωβρίου 2011) διαχείριση υδάτινων πόρων στο πλαίσιο 20 εργαστηρίων µε βασικά θέµατα επεξεργασία τη διακυβέρνηση, την αναπτυξιακή στρατηγική και τον εδαφικό σχεδιασµό την αξιολόγηση των νέων τεχνικών συλλογή και επεξεργασία των βρόχινων υδάτων και τα εργαλεία µοντελοποίηση. Στο πλαίσιο τη έκθεση UrbanTec πραγµατοποιείται διεθνέ συνέδριο µε αντικείµενο τι οικονοµικέ και κοινωνικοπολιτικέ προκλήσει τη παγκόσµια αστικοποίηση καθώ και του αναγκαίου πλαισίου για την εφαρµογή των τεχνολογικών Βιώσιµε Πόλει σε έναν αστικοποιηµένο κόσµο (Wuhan Wuhan-Κίνα, Οκτωβρίου 2011) Η διεθνή ένωση αστικών και περιφερειακών σχεδιαστών διοπργανώνει το 47 ο συνέδριό τη µε θέµα τι προκλήσει των βιώσιµων πόλεων σε 15

16 Τεύχο 16 10/2011 καινοτοµιών στι πόλει του µέλλοντο. Εν προκειµένω, οι διαστάσει και οι προοπτικέ των µεγαλουπόλεων, οι προκλήσει για τι µεγαλουπόλει του µέλλοντο και το όραµα για την πόλη του 2050 είναι τα βασικά θέµατα του συνεδρίου. dex.php Υπόγειε Υποδοµέ των Αστικών Περιοχών (Βρότσλαβ-Πολωνία, Οκτωβρίου 2011) Το τεχνολογικό πανεπιστήµιο του Βρότσλαβ διοργανώνει διεθνέ συνέδριο µε θέµα τι υπόγειε υποδοµέ των αστικών περιοχών Ευφυεί Πόλει : Επένδυση, Ανάπτυξη, και Καινοτοµία (Σίδνευ, Οκτωβρίου 2011) Το διήµερο συνέδριο για τι ευφυεί πόλει φιλοδοξεί να αναδείξει ορθέ πρακτικέ ευφυών πόλεων (Άµστερνταµ), τι εµπορικέ και περιβαλλοντικέ παραµέτρου των αναπλάσεων, τι νέε µεθόδου για την ανάπτυξη σχεδίων αειφόρου ανάπτυξη, τι νέε απαιτήσει (σιδηροδροµικά τούνελ και υπόγειε διαδροµέ, αποχετευτικά δίκτυα, χώροι στάθµευση ) και τι επιπτώσει του στο περιβάλλον. Informed Cities Forum (Νάπολη Νάπολη,, Οκτωβρίου 2011) Η κοινοτική πρωτοβουλία Informed Cities ερευνητική εργασία για την τοπική αειφορία η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του 7 ου προγράµµατο -πλαισίου για την έρευνα, αποσκοπεί στην αναβάθµιση τη σχέση τη για σύγχρονε υποδοµέ µεταφορών, τι συµπράξει φορέων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων κ.α. cities- world/index.stm 16

17 Τεύχο 16 10/2011 Πράσινα Κτίρια και το µέλλον τη Αειφόρου Αστική Ανάπτυξη (Φρά µπουργκ, Οκτωβρίου 2011) Το τέταρτο συνέδριο για τι ανανεώσιµε πηγέ ενέργεια σε τοπικό επίπεδο του διεθνού δικτύου τοπικών αρχών για την αειφορία (ICLEI) θα επικεντρωθεί στον εξελισσόµενο ρόλο των έρευνα και τη διαµόρφωση πολιτική στο πλαίσιο τη αειφόρου ανάπτυξη, µε ιδιαίτερη έµφαση στα εργαλεία για την αστική διαχείριση. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται το ετήσιο φόρουµ µε σκοπό τη διερεύνηση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι τοπικέ αρχέ στην προσπάθειά του να τηρήσουν τι αρχέ τη αειφορία. cities.iclei- europe.org/index.php?id=7624 ex.php?id=7624 υφιστάµενων κτισµάτων, ιστορικών κτιρίων και η δηµιουργία διαµερισµάτων µηδενική εκποµπή ρύπων αποτελούν µερικά από τα ζητήµατα που θα αναδείξει το εν λόγω συνέδριο. renewables- conference.org/freiburg2011/ ιεθνικό φόρουµ για τι αειφόρε µεταφορέ και µετακινήσει (Λισσαβώνα, Οκτωβρίου 2011) Στο πλαίσιο του ευρωπα κού σχεδίου START, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη των πληροφοριακών τεχνολογιών και των συστηµάτων σε 9 περιφέρειε τη Ατλαντική Περιοχή, δηµιουργήθηκε το δίκτυο INTEGRA που συνιστά ανανεώσιµων πηγών ενέργεια στην αειφόρα κατασκευαστική δραστηριότητα από τεχνολογική και αναπτυξιακή άποψη. Τα κτίρια καταναλώνουν το 40% τη ενέργεια σε πανευρωπα κό επίπεδο και είναι υπεύθυνα για το 36% τη εκποµπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Εποµένω, ο κατασκευαστικό τοµέα διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο για την καταπολέµηση των συνεπειών τη κλιµατική αλλαγή και ω εκ τούτου η αναβάθµιση το δείκτη ποιότητα των πληροφοριών για όλου του ταξιδιώτε στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Το εν θέµατι συνέδριο διοργανώνεται µε σκοπό την επέκταση του δικτύου αλλά και των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτή τη πρωτοβουλία και σε άλλα κράτη-µέλη τη ΕΕ. project.eu/en/events.aspx 17

18 Τεύχο 16 10/2011 Ευρωπα κά Θέµατα Συµπράξει Αγροτικών και Αστικών Περιοχών για την ευρωπα κή συνοχή Σύµφωνα µε προβλέψει διεθνών οργανισµών σχετικά µε την παγκόσµια ανάπτυξη και τον πληθυσµό, η σηµασία τη ΕΕ αναµένεται να εξασθενήσει στα προσεχή χρόνια. Σήµερα τα 27 κράτη µέλη τη ΕΕ συνιστούν το 8% του παγκόσµιου πληθυσµού, ενώ το έτο 2050 το ποσοστό αυτό αναµένεται να συρρικνωθεί στο 5%. Η σηµερινή οικονοµική βαρύτητά τη, τη τάξεω του 20%, αναµένεται να συρρικνωθεί στο 12% λόγω τη ανάπτυξη κατά κύριο λόγο τη Κίνα και άλλων σηµαντικών αναδυόµενων χωρών. Εποµένω, εάν η η ΕΕ επιθυµεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά τη τόσο σε οικονοµικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο χωρί παράλληλε απώλειε από πλευρά ευηµερία, τότε πρέπει να εντείνει τη συνεργασία σε σηµαντικά θέµατα που αφορούν την ασφάλεια για το µέλλον. Ο ρόλο τη πολιτική για τη συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική σε θέµατα µελλοντική ανταγωνιστικότητα είναι καίριο. Περαιτέρω, η σχέση των ευρωπα κών περιφερειών και πόλεων και των επιχειρήσεών του µε την παγκόσµια οικονοµία είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την ευρωπα κή ιστορία του κάθε εθνικού κράτου. Σε αυτό το πλαίσιο, σε πρόσφατο ψήφισµα τη Ολοµέλεια του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου (ΕΚ) για την Πέµπτη έκθεση τη Επιτροπή για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχή µετά το 2013, επισηµαίνεται η ανάγκη να µπορούν οι αγροτικοί οικισµοί να συµµετέχουν σε ολοκληρωµένε λύσει για µια συγκεκριµένη λειτουργική γεωγραφική ενότητα µε την υποστήριξη των εταιρικών σχέσεων και των δικτύων του. Μάλιστα, υπογραµµίζεται ότι το ενδογενέ δυναµικό των αγροτικών περιοχών προσφέρει µια ευκαιρία ανάπτυξη, η οποία δεν περιορίζεται περιµετρικά των οικισµών και των µεγαλουπόλεων, ενώ σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο τη διαρθρωτική πολιτική και τη πολιτική για τη συνοχή, οι συµπράξει αγροτικών περιφερειών και αστικών περιοχών είναι προσφορότερε για την εξασφάλιση στι αγροτικέ περιοχέ των ίδιων προ ποθέσεων ανάπτυξη και ποιότητα ζωή όσον αφορά κοινωνικού και οικονοµικού παράγοντε. Προ τούτο, ζητείται να υπάρξει πιο στενό συντονισµό των µακροπεριφερειακών στρατηγικών, των περιφερειακών σε επίπεδο µητροπόλεων στρατηγικών ή των στρατηγικών µε βάση τη γεωγραφία και το περιβάλλον σε διακρατικό επίπεδο και να ληφθούν δεόντω υπόψη οι εν λόγω λειτουργικέ γεωγραφικέ ενότητε στο πλαίσιο των εθνικών επιχειρησιακών προγραµµάτων, προκειµένου να διευκολυνθεί η χρήση τη χρηµατοδότηση τη ΕΕ για διαπεριφερειακά αναπτυξιακά έργα. Περαιτέρω ζητείται, επίση, η ανάµιξη διασυνοριακών οµίλων στη χάραξη των επιχειρησιακών προγραµµάτων για τα διασυνοριακά προγράµµατα, βάσει του κανονισµού για του Ευρωπα κού Οµίλου 18

19 Τεύχο 16 10/2011 Εδαφική Συνεργασία, καθώ οι ΕΟΕΣ θεωρούνται ένα µοναδικό, εξαιρετικά πολύτιµο εργαλείο εδαφική διακυβέρνηση που ανταποκρίνεται στι ανάγκε για διαρθρωµένη συνεργασία και πρέπει να προωθηθεί ω µέσο συγκρότηση συστηµάτων διασυνοριακή διακυβέρνηση, που εξασφαλίζουν την ανάληψη ευθύνη για τι διάφορε πολιτικέ σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. ://www europarl.europa uropa.eu eu/sides sides/getdoc getdoc.do do?p ubref=-// //EP EP// //NONSGML NONSGML+REPORT REPORT+A DOC DOC+WORD WORD+V0// 0//EL Περιφερειακοί Συνεργατικοί Σχηµατισµοί για την Έρευνα και την Καινοτοµία Τον ιδιαίτερο ρόλο του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου για τη δηµιουργία συνεργειών µεταξύ των πολιτικών έρευνα και καινοτοµία και των πολιτικών συνοχή που έχουν αντίκτυπο στι οικονοµικέ και βιοµηχανικέ δραστηριότητε και στι κοινωνικέ πρακτικέ υπογραµµίζει σε πρόσφατη γνωµοδότησή τη η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών. Εν προκειµένω, προτείνεται να αναγνωριστούν οι τοπικέ και οι περιφερειακέ αρχέ ω το κατεξοχήν επίπεδο διάρθρωση µεταξύ των στρατηγικών των εθνικών και ευρωπα κών προγραµµάτων για την έρευνα και την καινοτοµία, όπω και για τη συνοχή, ενώ τονίζεται ότι µια πραγµατική πρόκληση για την Επιτροπή και τι περιφέρειε είναι η δηµιουργία συνεργιών µεταξύ των διαφόρων µέσων χρηµατοδότηση για να είναι σε θέση να εφαρµόσουν την στρατηγική Ευρώπη 2020, υπενθυµίζοντα ότι το επόµενο πρόγραµµαπλαίσιο πρέπει να επεκτείνει τα προγράµµατα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των κατά τόπου ικανοτήτων και στη διευκόλυνση τη συµµετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, των οποίων η έρευνα και η ανάπτυξη είναι συµπληρωµατικέ. Αυτό για παράδειγµα, θα µπορούσε να γίνει εισάγοντα κριτήρια που διευκολύνουν τη συµµετοχή ικανών εταίρων από περιφέρειε που υστερούν από πλευρά έρευνα σε έργα και προγράµµατα που διεξάγονται από γνωστού και διακεκριµένου επιστήµονε. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται από τι τοπικέ και περιφερειακοί αρχέ να συµµετέχουν στι τεχνολογικέ πλατφόρµε, ώστε να διαµορφώνουν στρατηγικέ έρευνα και καινοτοµία για τη δηµιουργία νέων τεχνολογικών πλατφόρµων και την ανάπτυξη των ήδη ενεργών πλατφόρµων µε βάση τι ανάγκε των εδαφικών φορέων και µε συνυπολογισµό των ευκαιριών που προσφέρουν οι παγκόσµιε αγορέ και η συµµετοχή των ΜΜΕ, αναγνωρίζοντα µε αυτό τον τρόπο το ρόλο των περιφερειακών συνεργατικών σχηµατισµών στι πρωτοβουλίε µε σκοπό την προώθηση τη ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφόρηση και επικοινωνία (ΤΠΕ), την ενεργειακή αποδοτικότητα, τι ανανεώσιµε πηγέ ενέργεια και την οικολογική καινοτοµία. rxvqdlxaynyqvwq%3d 19

20 Τεύχο 16 10/2011 Τα Οικονοµικά των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών τη ΕΕ Η ευρωπα κή τράπεζα DEXIA δηµοσίευσε πρόσφατα (1 Ιουλίου τ.ε.) µια µελέτη όπου καταγράφονται οι τάσει των οικονοµικών των υποεθνικών αρχών των 27 κρατών-µελών τη ΕΕ για την χρονική περίοδο Σύµφωνα µε τα στοιχεία τη εν λόγω µελέτη, οι τοπικέ και οι περιφερειακέ αρχέ ανταποκρίθηκαν άµεσα στι συνέπειε τη χρηµατοπιστωτική, τη δηµοσιονοµική και τη κοινωνική κρίση. Προ τούτο, τονίστηκε ότι οι ευρωπα κέ στρατηγικέ για τι µακροπεριφέρειε αποτελούν σηµαντικό µέσο επιτάχυνση τη διαδικασία ολοκλήρωση µε την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ενώ θεωρείται ότι η στρατηγική τη ΕΕ για την περιοχή του ούναβη και η µελλοντική στρατηγική τη ΕΕ για τη µακροπεριφέρεια Αδριατική -Ιονίου δηµιουργούν νέε δυνατότητε περιφερειακή συνεργασία και µε τι χώρε τη διεύρυνση. Μάλιστα για την περιοχή των υτικών Βαλκανίων επισηµάνθηκε ότι η Πρωτοβουλία Αδριατική -Ιονίου έχει θέσει από το 2000 ω στόχο την εγγύηση τη ειρήνη, τη ασφάλεια, τη ανάπτυξη και τη συνεργασία στην περιοχή ΕΕ- υτικών Βαλκανίων και ότι το Συµβούλιο Αδριατική - Ιουνίου δεσµεύθηκε να στηρίξει τη στρατηγική τη ΕΕ για την περιοχή Αδριατική -Ιουνίου πελάγου από κοινού µε τα ευρωπα κά όργανα και µε τη συµµετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ε.Ο.Ε.Σ. και Μακροπεριφέρειε ω εργαλεία για τη διεύρυνση τη ΕΕ Υπογραµµίζοντα µε έµφαση ότι οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ κατέχουν καίριο ρόλο στο διάλογο µε τι υποψήφιε και τι εν δυνάµει υποψήφιε χώρε, οι οποίε χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα αποκέντρωση που σχετίζονται µε την ιστορία και τον πολιτισµό του, η Ολοµέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών υπογράµµισε σε πρόσφατη γνωµοδότησή τη την πεποίθηση ότι οι προσπάθειε διεύρυνση δεν µπορούν να ευοδωθούν χωρί επαρκώ προετοιµασµένου και καταρτισµένου πολιτικού και διοικητικού εκπροσώπου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επίση, κατόπιν πρόταση τη ελληνική αντιπροσωπεία, ζητείται από την Ευρωπα κή Επιτροπή να εξετάσει την αξιοποίηση του δυναµικού των υφιστάµενων Ευρωπα κών Οµίλων Εδαφική Συνεργασία (ΕΟΕΣ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των υτικών 20

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών

Σε αυτό το πλαίσιο, το OIDP απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη βράβευση των καλών πρακτικών Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση. Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2015 Α.Π.43272

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση. Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2015 Α.Π.43272 Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων β) /νσεις ιοίκησης 2) ήµους της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων β) /νσεις ιοίκησης 2) ήµους της Χώρας Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11773 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 2020 Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα