Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%)

2 27 χώρες 495 εκατοµµύρια πολίτες Ένωση χωρών Ένωση πολιτών Απόσταση µεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών στην οικοδόµηση της Ευρώπης διάλογος µε τους πολίτες για να συµµετάσχουν πιο άµεσα στη διαµόρφωση της Ευρώπης

3 Η ΕΕ στο πλευρό σας Στόχος του προγράµµατος «Ευρώπη για τους Πολίτες»: να εστιάζει στους πολίτες και να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για βελτίωση της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην οικοδόµηση της Ευρώπης να αναπτύξει έναν εποικοδοµητικό διάλογο σχετικά µε: την ευρωπα κή εθνικότητα τη δηµοκρατία τις αξίες που µοιράζονται οι ευρωπαίοι πολίτες τις κοινές πτυχές της ιστορίας τους

4 Η ΕΕ στο πλευρό σας Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί δραστηριότητες που Στοχεύουν: στην προώθηση µιας δραστήριας ευρωπα κής εθνικότητας στην οικοδόµηση µιας ολοκληρωµένης ευρωπα κής ταυτότητας στην προώθηση της κοινής κυριότητας του ευρωπα κού έργου Βασίζονται: στο παρελθόν για την εκτίµηση του παρόντος και την οικοδόµηση του µέλλοντος

5 Θεµατικές προτεραιότητες του Προγράµµατος 1. Το µέλλον της Ευρωπα κής Ένωσης και οι βασικές της αξίες 2. Ενεργός συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινά: συµµετοχή και δηµοκρατία στην Ευρώπη 3. ιαπολιτισµικός διάλογος 4. Ευηµερία των ανθρώπων στην Ευρώπη: απασχόληση, κοινωνική συνοχή και αειφόρος ανάπτυξη 5. Αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στις κοινωνίες

6 Volunteer! Make a difference.

7 Στόχος: ενθάρρυνση και υποστήριξη των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών µελών για τη δηµιουργία συνθηκών που ευνοούν τον εθελοντισµό στην ΕΕ αύξηση της προβολής και η ανάδειξη της σπουδαιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ ραστηριότητες: Ανταλλαγή εµπειρίας και ορθών πρακτικών, ειδικότερα µέσω αποτελεσµατικών συστηµάτων συνεργασίας και δικτύωσης των εθελοντικών οργανώσεων Συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες µε σκοπό την προώθηση του διαλόγου Εκστρατείες ενηµέρωσης και προβολής για τη διάδοση των βασικών µηνυµάτων

8 Γνωρίζετε άτοµα από πόλεις αδελφοποιηµένες µε τη δική σας; Έχετε συµµετάσχει ήδη σε κάποιο πρόγραµµα µε πολίτες από άλλες χώρες της ΕΕ; Ο ήµος σας θέλει να οργανώσει εκδηλώσεις µε άλλες αδελφοποιηµένες πόλεις; Θα σας ενδιέφερε να µοιραστείτε τις ιδέες σας σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης µε άλλους ευρωπαίους πολίτες;

9 Μέτρο 1 - Αδελφοποίηση πόλεων βοηθά στην ενίσχυση της αµοιβαίας γνώσης και κατανόησης µεταξύ των πολιτών προωθεί τον άµεσο διάλογο µεταξύ των πολιτών ευκαιρία για ανακάλυψη κοινών αξιών εκτίµηση προς τις διαφορές και την ποικιλότητα που χαρακτηρίζει το ευρωπα κό τοπίο χρηµατοδότηση για περισσότερες από χίλιες συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων κάθε χρόνο

10 Μέτρο 1 - Αδελφοποίηση πόλεων Μέτρο 1.1 Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων Μέτρο 1.2 Θεµατική δικτύωση αδελφοποιηµένων πόλεων ραστηριότητες που: συνεπάγονται ή προωθούν τις άµεσες ανταλλαγές µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών ενθαρρύνουν τη δικτύωση και τη συνεργασία µεταξύ αδελφοποιηµένων πόλεων

11 Μέτρο 1 - Αδελφοποίηση πόλεων Μέτρο 1.1: Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιηµένων πόλεων τουλάχιστον 2 δήµοι από 2 διαφορετικές χώρες τουλάχιστον 25 προσκεκληµένοι µέγιστη διάρκεια: 21 µέρες ελάχιστη επιδότηση: 2,500 ευρώ µέγιστη επιδότηση: 22,000 ευρώ (40,000 ευρώ σε περίπτωση που συµµετέχουν τουλάχιστον 10 δήµοι) επιλέξιµες δαπάνες: οργανωτικές δαπάνες της εκδήλωσης και µετακινήσεις προθεσµίες: 1 Φεβρ. / Απρ. / Ιουν. / Σεπτ. κάθε χρόνο

12 Μέτρο 1 - Αδελφοποίηση πόλεων Μέτρο 1.2: Θεµατική δικτύωση αδελφοποιηµένων πόλεων τουλάχιστον 4 συµµετέχουσες χώρες τουλάχιστον 30 προσκεκληµένοι µέγιστη διάρκεια: 24 µήνες ανά σχέδιο και 21 µέρες ανά εκδήλωση τουλάχιστον 3 εκδηλώσεις ανά σχέδιο ελάχιστη επιδότηση: 10,000 ευρώ µέγιστη επιδότηση: 150,000 ευρώ επιλέξιµες δαπάνες: επιδότηση κατ αποκοπή για τους συµµετέχοντες, επιδότηση για εργαλεία επικοινωνίας και δαπάνες συντονισµού προθεσµίες: 1 Φεβρ. / Σεπτ. κάθε χρόνο

13 Μέτρο 2 Σχέδια πολιτών και µέτρα υποστήριξης Μέτρο 2.1 Σχέδια πολιτών γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπα κών θεσµικών οργάνων µε άµεση συµµετοχή πολιτών διάλογος πολιτών για κοινά ευρωπα κά ζητήµατα Μέτρο 2.2 Μέτρα υποστήριξης ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανταλλαγή εµπειριών ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων

14 Μέτρο 2 Σχέδια πολιτών και µέτρα υποστήριξης Μέτρο 2.1 Σχέδια πολιτών τουλάχιστον 5 συµµετέχουσες χώρες και 200 συµµετέχοντες τοπικές αρχές ή µη κερδοσκοπικές οργανώσεις µέγιστη διάρκεια: 12 µήνες επιδότηση: 100, ,000 ευρώ ένταση επιδότησης: 60% των επιλέξιµων δαπανών επιλέξιµες δαπάνες: προσωπικό, ταξίδια, δαπάνες για ενηµέρωση, επικοινωνία, διοργάνωση εκδηλώσεων, αγορά εξοπλισµού και υπερκεφαλικά προθεσµία: 1 η Ιουνίου κάθε χρόνο

15 Μέτρο 2 Σχέδια πολιτών και µέτρα υποστήριξης Μέτρο 2.2 Μέτρα υποστήριξης τουλάχιστον 2 συµµετέχουσες χώρες ένωση τοπικών αρχών ή µη κερδοσκοπική οργάνωση τουλάχιστον 2 εκδηλώσεις ανά σχέδιο µέγιστη διάρκεια 12 µήνες ελάχιστη επιδότηση: 30,000 ευρώ µέγιστη επιδότηση: 100,000 ευρώ ένταση επιδότησης: 80% των επιλέξιµων δαπανών επιλέξιµες δαπάνες: προσωπικό, ταξίδια, δαπάνες για ενηµέρωση, επικοινωνία, διοργάνωση εκδηλώσεων και υπερκεφαλικά

16 Είστε µέλος κάποιας εθελοντικής ένωσης; Πιστεύετε ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση των κοινωνιών µας; Θεωρείτε την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή σας και στην Ευρώπη ως θετική δηµοκρατική εξέλιξη;

17 ραστηριότητες: παροχή υποστήριξης για τα λειτουργικά έξοδα των οµάδων προβληµατισµού και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπα κό επίπεδο ενθάρρυνση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών µε διαφορετικούς προσανατολισµούς προκειµένου να οργανώσουν διεθνικά ευρωπα κά έργα

18 Μέτρο 1 και 2: ιαρθρωτική στήριξη ερευνητικών οργανώσεων στον τοµέα των ευρωπα κών δηµόσιων πολιτικών (οµάδες προβληµατισµού) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπα κό επίπεδο ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας των ερευνητικών οργανισµών οι οποίοι διαµορφώνουν νέες ιδέες και προβληµατισµούς για τα ευρωπα κά θέµατα παροχή στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µε ευρωπα κή διάσταση την ικανότητα και την σταθερότητα που χρειάζονται για να αναπτύξουν δράση σε ευρωπα κό επίπεδο

19 Μέτρο 1 και 2 διαρθρωτική στήριξη ως «επιδότηση λειτουργίας» σε οργανισµούς που επιδιώκουν έναν σκοπό γενικού ευρωπα κού ενδιαφέροντος ερευνητικοί οργανισµοί στον τοµέα των ευρωπα κών δηµόσιων πολιτικών οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπα κό επίπεδο προθεσµία: µετά από σχετική προκήρυξη (τελευταία: 15/10/2009) µέγιστη ετήσια επιδότηση: 100,000 ευρώ ένταση χρηµατοδότησης: 80% (για οργανισµών 90%) πλατφόρµες παν-ευρωπα κών

20 Μέτρο 3: Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστήριξη συνεργασίας επί συγκεκριµένων σχεδίων µεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών τουλάχιστον 2 συµµετέχουσες χώρες µέγιστη διάρκεια: 12 µήνες προθεσµία: 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο αιτούντες: µη κυβερνητικές ή/και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

21 Μέτρο 3: Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χαρακτηριστικά των σχεδίων: ράση: θεµατικά εργαστήρια, εκστρατείες ενηµέρωσης, σεµινάρια κατάρτισης, εκθέσεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια κ.λπ. ιάλογος: µεταξύ οργανώσεων και µελών των οργανώσεων Προβληµατισµός: σχετικά µε τις αξίες, τη δηµοκρατία, πολιτισµική και πνευµατική πολυµορφία της Ευρώπης ικτύωση: ανάπτυξη µακροχρόνιας δικτύωσης οργανώσεων

22 σχέδια εκδηλώσεων σχέδια παραγωγής και υλοποίησης συνέδρια, σεµινάρια, συµπόσια, εργαστήρια, ηµερίδες συναντήσεων δηµοσιεύσεις, τηλεοπτικές / ραδιοφωνικές εκποµπές, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, δηµοσκοπήσεις, µελέτες Επιδοτήσεις βάσει κατ αποκοπή ποσών Επιδοτήσεις βάσει πραγµατικών δαπανών

23 ράση 3 Μαζί για την Ευρώπη Η δράση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπα κής Επιτροπής και υλοποιείται από την Ευρωπα κή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, δεν προγραµµατίζεται επιλογή σχεδίων στο πλαίσιο της ράσης 3. Μέτρα: εκδηλώσεις ευρείας προβολής µελέτες εργαλεία ενηµέρωσης και διάδοσης πληροφοριών

24 Έχετε επισκεφθεί ποτέ τον χώρο κάποιου παλιού στρατοπέδου συγκέντρωσης; Θα αφιερώνατε χρόνο για να συλλέξετε µαρτυρίες από τους επιζώντες από τις διώξεις των ναζί και του σταλινισµού; Πόσο σηµαντικό είναι για εσάς να διατηρήσετε ζωντανή τη µνήµη του παρελθόντος της Ευρώπης;

25 ράση 4 µέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου: 12 µήνες αιτούντες: µη-κερδοσκοπικές οργανώσεις προθεσµία υποβολής: 30 Απριλίου κάθε χρόνο τα σχέδια να ανήκουν τουλάχιστον σε µία από τις κατηγορίες: διαφύλαξη των κυριότερων τοποθεσιών σεβασµός της µνήµης των θυµάτων προβληµατισµός σχετικά µε τα αίτια και τις συνέπειες δικτύωση µη κερδοσκοπικών οργανώσεων

26 σχέδια εκδηλώσεων σχέδια παραγωγής και υλοποίησης συνέδρια, σεµινάρια, συµπόσια, εργαστήρια, ηµερίδες συναντήσεων δηµοσιεύσεις, τηλεοπτικές / ραδιοφωνικές εκποµπές, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, δηµοσκοπήσεις, µελέτες Επιδοτήσεις βάσει κατ αποκοπή ποσών Επιδοτήσεις βάσει πραγµατικών δαπανών

27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Σηµείο Επαφής για το Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες» Αναπτυξιακός Οργανισµός ΤΑΛΩΣ ιογένους 1, Μπλοκ Α, 4 ος όροφος, 2404 Έγκωµη, Λευκωσία Τηλ.: Τοτ: Μελίντα Κούτη: Στέλιος Στυλιανού:

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Δημιουργική Ευρώπη» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποστέλλεται μόνο Ηλεκτρονικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143 Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 ΠΡΟΣ: Δήμους και Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Γήρανση Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο

Ενεργό Γήρανση Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο RePlaY Re-Plan-Years 2014-2020 Ενεργό Γήρανση Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο facebook.com/replayreplan www.replay-project.eu Αριθμός έργου: 2012-3994/001-001 Ευρώπη για τους Πολίτες Περιεχόμενα Ευχαριστίες..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 αρχική εκδοχή (18.01.2013) αναθεωρημένη εκδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΝ //ΝΝΣΣΗΗ ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && Ι ΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ 2008 Η παρούσα Εθνική Στρατηγική αποτελείται από έξι µέρη: Μέρος 1 Υπόβαθρο / Εθνικό πλαίσιο - Αρχές και έννοιες - Ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 45 Έτος 4 ο Μάρτιος 2014

Τεύχος 45 Έτος 4 ο Μάρτιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ ΙΙ ΙΕ ΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΙΚΚ ΗΗ ΣΣ ΚΚ ΑΑ ΙΙ Ι ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΠΠ ΤΤ ΥΥ ΞΞ ΙΙ ΙΑΑ ΚΚ ΗΗ ΣΣ ΠΠ ΟΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32981

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32981 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα