[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 26 Ιουλίου

2 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων («ΡΑΣ») έχει εκπονήσει μια διαδικασία και έχει καθορίσει τα σχετικά κριτήρια για την αξιολόγηση του εάν τίθεται σε κίνδυνο η Οικονομική Ισορροπία (ΟΙ) Συμβάσεων Παροχής Δημοσίων Υπηρεσιών (εφεξής «αξιολόγηση») σε περίπτωση μιας Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Επιβατών (ΥΔΜΕ), που έχει θεσπισθεί βάσει της Οδηγίας 2007/58/ΕΚ. Η «αξιολόγηση» επικεντρώνεται στο πώς επηρεάζεται η όλη Σύμβαση Παροχής Δημοσίων Υπηρεσιών (ΣΠΔΥ) από τη νέα είσοδο ανταγωνιστικών διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Η «αξιολόγηση» ασχολείται με την ακριβή αλληλεπίδραση μεταξύ των ανταγωνιστικών υπηρεσιών και της ΣΠΔΥ. Σχεδόν κάθε νέα ΥΔΜΕ θα μπορούσε να έχει κάποια επίπτωση στη ΣΠΔΥ. Για να τεθεί σε κίνδυνο όμως αυτή, πρέπει να υφίσταται μία σημαντική επίπτωση. Η ανάλυση θα επικεντρώνεται στη ΣΠΔΥ ως σύνολο παρά σε μεμονωμένες υπηρεσίες αυτής. Η «αξιολόγηση» θα εξετάζει: Το επίπεδο αφαίρεσης εσόδων και την επίδραση αυτού στη ΣΠΔΥ Την αύξηση στη συνεισφορά της δημόσιας επιδότησης, η οποία αύξηση θα πρέπει να είναι σημαντική και υποστηρίξιμη. Το βάρος της τεκμηρίωσης θα πέφτει στα μέρη που υπόκεινται στη ΣΠΔΥ, η οποία είναι πιθανόν να διακυβευθεί από τη νέα υπηρεσία. Το βάρος του να προσκομισθούν αποδείξεις ότι η νεοεισερχόμενη Σιδηροδρομική Επιχείρηση (ΣΕ) θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ΟΙ της σύμβασης θα πέφτει στην υφιστάμενη και λειτουργούσα ΣΕ. Η τεκμηρίωση καθώς και η «αξιολόγηση» δε θα περιορίζεται στην επίδραση μόνον του έτους στο οποίο οι νέες υπηρεσίες αρχίζουν να λειτουργούν, αλλά θα εξετάζει και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Θα λαμβάνει υπόψη πληροφορίες όπως το πρόγραμμα παραχώρησης, τις επιπτώσεις στα έσοδα από τις αλλαγές στα επίπεδα απόδοσης και προβλέψεις στο επιχειρησιακό σχέδιο του νέου λειτουργού διεθνούς μεταφοράς επιβατών. 2

3 ABBREVIATIONS ΔΕΜ ΔΥ ΚΜ ΚΣ ΟΙ ΡΑΣ ΡΑ ΣΕ ΣΠΔΥ ΥΔΜΕ ΥΠΔΥ ΦΔΥ Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές Διαχειριστής Υποδομής Κράτος Μέλος Κύριος Σκοπός Οικονομική Ισορροπία Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρομική Επιχείρηση Σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας Υπηρεσία Διεθνών Μεταφορών Επιβατών Υποχρέωση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας Φορέας Δημόσιας Υπηρεσίας ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ /ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οδηγία 91/440/ΕΟΚ, άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 της Οδηγίας 2007/58/ΕΚ Οδηγία 2001/14/EΚ, άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/58/ΕΚ Ερμηνευτική Ανακοίνωση 2010/C 353/01 της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2007/58/EΚ Προεδρικό Διάταγμα 41/2005 (ΦΕΚA ), άρθρα 9 and 21 όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα του Προεδρικού Διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚA ) στο οποίο έχει ενσωματωθεί η επιλογή της Ελλάδας να εφαρμόσει την «αξιολόγηση» Κανονισμός (ΕΚ) No 1370 / 2007 άρθρο 2 Κείμενο θέσεων σε Κατευθύνσεις στη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση νέων ΥΔΜΕ Πώς να προσδιορίζεται το εάν τίθεται σε κίνδυνο η ΟΙ ΣΠΔΥ /28/29 Νοεμβρίου 2011, το οποίο προετοιμάσθηκε από την Ομάδα Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Φορέων για τους Σιδηροδρόμους (IRG- Rail). 3

4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση από τη ΡΑΣ της πιθανής διακινδύνευσης της ΟΙ ενός ή περισσοτέρων υφιστάμενων ΣΠΔΥ στη περίπτωση μιας νέας ΥΔΜΕ. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Υπηρεσία Διεθνών Μεταφορών Επιβατών (ΥΔΜΕ) είναι μια επιβατική υπηρεσία, στο πλαίσιο της οποίας η αμαξοστοιχία διέρχεται τουλάχιστον μίας συνοριακής γραμμής κράτους μέλους και ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. η αμαξοστοιχία μπορεί να συνενώνεται ή/και να διαχωρίζεται και τα διάφορα τμήματα μπορούν να έχουν διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικούς προορισμούς, εφόσον όλα τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστον μιας συνοριακής γραμμής (Οδηγία 91/440/EΟΚ, άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 της Οδηγίας 2007/58/ΕΚ). Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές (ΔΕΜ) είναι οι υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών γενικού οικονομικού συμφέροντος που προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ / 2007 άρθρο 2a). Σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΣΠΔΥ) είναι μία ή περισσότερες νομικά δεσμευτικές πράξεις, οι οποίες δηλώνουν τη συμφωνία μεταξύ μιας αρμόδιας αρχής και ενός φορέα δημόσιας υπηρεσίας για την ανάθεση στον εν λόγω φορέα δημόσιας υπηρεσίας της διαχείρισης και λειτουργίας δημόσιων επιβατικών μεταφορών που υπόκεινται σε υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ / 2007 άρθρο 2i). Υποχρέωση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΠΔΥ) είναι η απαίτηση που προσδιορίζεται ή καθορίζεται από μια αρμόδια αρχή, προκειμένου να εξασφαλίζονται δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών για το κοινό συμφέρον, τις οποίες δε θα αναλάμβανε ένας φορέας που μεριμνά περί των ιδίων εμπορικών συμφερόντων, ή τουλάχιστον δε θα αναλάμβανε στην ίδια έκταση, ή υπό τις αυτές προϋποθέσεις χωρίς αμοιβή (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ / 2007 άρθρο 2e). Φορέας Δημόσιας Υπηρεσίας (ΦΔΥ) είναι κάθε δημόσια, ή ιδιωτική επιχείρηση, ή όμιλος επιχειρήσεων, που λειτουργεί δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών, ή κάθε άλλος δημόσιος φορέας που παρέχει δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ / 2007 άρθρο 2d). Οικονομική Ισορροπία (ΟΙ) είναι μια κατάσταση στην οποία οι δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά ορισμένων μεταβλητών είναι σε ισορροπία. Η ΟΙ μιας ΣΠΔΥ σχετίζεται με την αξία της ΣΠΔΥ στο σύνολό της, δηλαδή μια σημαντική μεταβολή της αξίας της ΣΠΔΥ υποδηλώνει μια μεταβολή της οικονομικής της ισορροπίας. 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.1 Ενδιαφερόμενο/α μέρος/μέρη μπορεί/ούν να υποβάλουν στη ΡΑΣ ένα επίσημο αίτημα για «αξιολόγηση». Αυτή η επίσημη αίτηση δύναται να απευθύνεται από : - Την αρμόδια υπηρεσία ή τις αρμόδιες υπηρεσίες που χορήγησαν μία ΣΠΔΥ 4

5 - Τον Διαχειριστή Υποδομής (ΔΥ) - Την ΣΕ που εκτελεί την ΣΠΔΥ. 3.2 Ιδιαίτερα, η ΡΑΣ αναμένει από τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν μία περιεκτική τεκμηρίωση των επιχειρημάτων τους. Οι πληροφορίες τις οποίες τα εμπλεκόμενα μέρη αναμένεται να παράσχουν για την «αξιολόγηση», είναι: - Πληροφορίες από τον υφιστάμενο λειτουργό μιας ΣΠΔΥ είναι: Πληροφορίες για τα έσοδα Επιχειρηματικό Σχέδιο Πληροφορίες δρομολογίων για τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων χρόνων αναχώρησης, χρόνων άφιξης, αριθμού και τοποθεσίας ενδιαμέσων στάσεων σε σταθμούς Λεπτομέρειες ή εκτιμήσεις των προσδοκώμενων επιπέδων πώλησης εισιτηρίων και διαφοροποιήσεων των τιμών και της επίδρασης αυτών επί των προβλέψεων Απόδειξη ότι η νεοεισερχόμενη ΣΕ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ΟΙ της ΣΠΔΥ και Η στρατηγική. - Πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές είναι: Αντίγραφο των λεπτομερειών της ΣΠΔΥ (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών λεπτομερειών και των τεθέντων προτύπων ποιότητας) Οι κανόνες για την ανάθεση/ τροποποίηση των συμβάσεων και Οι προβλέψεις - Πληροφορίες από την ΣΕ που επιθυμεί πρόσβαση είναι: Το ποσοστό του κύκλου εργασιών και του όγκου που προέρχεται από επιβάτες εσωτερικού ή διεθνείς (π.χ. επιβατοχιλιόμετρα, διαδρομές επιβατών), Ποσοστό των προβλέψεων των εσόδων και των διαδρομών από διεθνείς και εγχώριους επιβάτες, ιδιαίτερα επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει προβλέψεις παραγωγής εσόδων, ωφελειών από τις υπηρεσίες και προβλέψεις για την επιβατική ζήτηση καθώς και την μεθοδολογία, Το μήκος των προτεινομένων υπηρεσιών (π.χ. χιλιόμετρα του προτεινομένου δρομολογίου), Η ζήτηση επιβατών, Η τιμολόγηση εισιτηρίων Οι διευθετήσεις εισιτηρίων (π.χ. απαιτούμενη κράτηση, ανοικτά εισιτήρια) Η θέση και ο αριθμός στάσεων Ο χρόνος και η συχνότητα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων αναχώρησης, των ενδιάμεσων στάσεων σε σταθμούς και των χρόνων άφιξης, όπως επίσης και των συνδέσεων 5

6 Οι προδιαγραφές του τροχαίου υλικού (π.χ. συντελεστές φορτίου, αριθμός θέσεων, δεδομένα βαγονιών) Τα πρότυπα ποιότητας και Η στρατηγική μάρκετινγκ. Εν πάσει περιπτώσει αυτές οι λίστες δεν είναι περιοριστικές, και επιπρόσθετες πληροφορίες μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σχετικές για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης περίπτωσης και η ΡΑΣ δύναται να ζητήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες από οποιοδήποτε άλλο μέρος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εάν τα δεδομένα και οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι σύμφωνα μεταξύ τους, τότε η ΡΑΣ ζητεί περισσότερες πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή από άλλες ΡΑ. 3.3 Η ΡΑΣ γνωστοποιεί στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι έχει παραληφθεί μία επίσημη αίτηση για «αξιολόγηση» και δύναται να ζητήσει οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που θα είναι προσήκουσα και εύλογη. 3.4 Η ΡΑΣ συλλέγει όλα τα δεδομένα που θεωρεί ότι είναι σχετικά για να διεξαγάγει την «αξιολόγηση», ελέγχει τα δεδομένα και εξετάζει σχετικές πληροφορίες. 3.5 Σε περίπτωση που η ΡΑΣ ανακαλύψει ότι οιαδήποτε από τα παρουσιαζόμενα δεδομένα δεν είναι ακριβή, ή η αιτούσα ΣΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχουν ανταποκριθεί εντός των κάθε φορά τιθεμένων προθεσμιών, η ΡΑΣ δύναται να ασκήσει την εξουσία που της παρέχει η σχετική νομοθεσία. 3.6 Μετά την εκκίνηση της επίσημης «αξιολόγησης», η ΡΑΣ αναλύει τα δεδομένα και μοιράζεται τις πληροφορίες και τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις με άλλες ΡΑ εμπλεκόμενες με το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Εάν κριθεί αναγκαίο, η ΡΑΣ συναντάται με άλλες ΡΑ που εμπλέκονται στη νέα υπηρεσία, άσχετα με το εάν αυτές έχουν ή όχι επίσης δεχθεί αίτημα για «αξιολόγηση». 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ/ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Για την λήψη απόφασης κατά την αξιολόγηση του εάν τίθεται σε κίνδυνο η ΟΙ μιας υφιστάμενης ΣΠΔΥ, η ΡΑΣ θα λάβει υπόψη της και θα εξετάσει τα ακόλουθα κριτήρια και θέματα: a. Την επίπτωση στη κερδοφορία όλων των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε μία ΣΠΔΥ b. Τη συνακόλουθη επίδραση στο καθαρό κόστος της αρμόδιας αρχής, η οποία παρεχώρησε τη σύμβαση c. Ζήτηση επιβατών d. Τιμολόγηση/διευθετήσεις εισιτηρίων e. Θέση και αριθμός στάσεων σε αμφότερες τις πλευρές των συνόρων f. Χρόνοι και συχνότητα της προτεινόμενης νέας υπηρεσίας g. Στο βαθμό που τους αφορά, την πιθανή επίπτωση στη μελλοντική αξία της ΣΠΔΥ, την επόμενη φορά που θα επαναδημοπρατηθεί h. Την επίπτωση στη μακροπρόθεσμη κερδοφορία των πλέον κερδοφόρων δρομολογίων εντός της συνολικής ΣΠΔΥ i. Την επίπτωση στην επένδυση σε τροχαίο υλικό από πλευράς ΣΕ. 5 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 6

7 5.1 Η μεθοδολογία για την «αξιολόγηση» αποτελείται από μία λεπτομερή οικονομική προσέγγιση και εδράζεται σε μία ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. 5.2 Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται από τη ΡΑΣ προβλέπει τα ακόλουθα πέντε στάδια : Στάδιο 1 Αρχική αξιολόγηση της επίδρασης επί των εσόδων: Ανάλυση και αρχική εκτίμηση αμφοτέρων των εσόδων και του αριθμού επιβατών που οι νέες υπηρεσίες είναι πιθανόν να αφαιρέσουν από τις υφιστάμενες εγχώριες υπηρεσίες υπό καθεστώς ΣΠΔΥ Μέτρηση των επιδράσεων των αλλαγών δρομολογίων επί της ζήτησης επιβατών και των εσόδων της επιβατικής επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως ο χρόνος και η συχνότητα των προτεινομένων υπηρεσιών, η θέση των στάσεων και των συνδέσεων Στάδιο 2 - Συνεκτίμηση της πολιτικής τιμολόγησης και της διάθεσης εισιτηρίων : Ανάλυση της επίπτωσης των τιμών και της διάθεσης των εισιτηρίων της νεοεισερχόμενης επιχείρησης Στάδιο 3 Περαιτέρω ανασκόπηση της αρχικής αξιολόγησης της επίδρασης επί των εσόδων : Συνεκτίμηση άλλων παραγόντων οι οποίοι δύναται να επιδρούν στο επίπεδο της αφαίρεσης εσόδων. Αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επίπτωση στην απόδοση της σιδηροδρομικής υπηρεσίας, στη ποιότητα του τροχαίου υλικού, στα επίπεδα συνωστισμού, στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα μάρκετινγκ και στην ποιότητα των υπηρεσιών Συνεκτίμηση της επίπτωσης την οποία οι νέες υπηρεσίες θα μπορούσαν να έχουν στην απόδοση. Η ανάλυση δύναται να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την επίπτωση την οποία οιαδήποτε αλλαγή στην απόδοση θα μπορούσε να έχει στις υφιστάμενες λειτουργούσες επιχειρήσεις Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου του νεοεισερχόμενου, καθώς αυτό δύναται να παράσχει μία ένδειξη του επιπέδου της αφαίρεσης, η οποία μπορεί να απαιτείται, ώστε να παράσχει επικερδή νέα είσοδο Εξέταση άλλων παραδοχών οι οποίες υπόκεινται των προβλέψεων εσόδων του νεοεισερχόμενου, όπως η επίδραση του μάρκετινγκ Στάδιο 4 Επίπτωση στη ΣΠΔΥ : Εστίαση στη φύση της ΣΠΔΥ και στο πώς τα χαρακτηριστικά της επηρεάζονται από τη φύση και το επίπεδο επίπτωσης της νέας ΥΔΜΕ Εκτίμηση και μελέτη της έως τώρα τρέχουσας απόδοσης της λειτουργούσας σιδηροδρομικής επιχείρησης (σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν σημαντική πιστότητα λόγω ονόματος θα μπορέσουν πιθανόν να μειώσουν τα όρια οποιωνδήποτε επιδράσεων ανταγωνισμού) Εκτίμηση και μελέτη όρων σε μία ΣΠΔΥ οι οποίοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την επίδραση νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών 7

8 Εκτίμηση και μελέτη της επίπτωσης στη κερδοφορία των δρομολογίων τα οποία επηρεάζονται, και στη σχετική τους κερδοφορία συγκρινόμενη με τη συνολική ΣΠΔΥ. Αυτή η μελέτη θα συμπεριλάβει μία εκτίμηση της έκτασης των εσόδων και των κοστών, τα οποία θα επηρεαζόντουσαν από την νέα ΥΔΜΕ Στάδιο 5 : Άλλοι σχετικοί παράγοντες: Εκτίμηση και μελέτη οιωνδήποτε άλλων παραγόντων σχετικών προς τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι οποίοι είναι δύσκολο να προσδιορισθούν για τη γενική περίπτωση, π.χ. της μοναδιαίας (incremental) αύξησης των διεθνών υπηρεσιών και πώς η συνολική επίπτωση αυτών των υπηρεσιών είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ΟΙ της ΣΠΔΥ. 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 6.1 Η ΡΑΣ εξετάζει όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες, συνεργαζόμενη συνεχώς με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμόζει τα προκαθορισμένα κριτήρια και την προαναφερόμενη μεθοδολογία και προχωρά στην έκδοση αιτιολογημένης απόφασης μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία λήψης όλων των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται για την αιτιολόγηση της απόφασης. Στη περίπτωση που όντως τίθεται σε κίνδυνο η ΟΙ της ΣΠΔΥ, η σχετική απόφαση περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού της πρόσβασης. 6.2 Η ΡΑΣ καθορίζει την προθεσμία και τους όρους υπό τους οποίους τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την αναθεώρηση της απόφασης. 6.3 Η ΡΑΣ κοινοποιεί την απόφαση της σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εγγράφως και την αναρτά στην ιστοσελίδα της. 7 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7.1 Τα μέρη που μπορούν να ζητήσουν αναθεώρηση της απόφασης είναι τα παρακάτω: Η σχετική με τη δημόσια υπηρεσία αρμόδια αρχή Ο ΔΥ Η ΣΕ που εκτελεί την ΣΠΔΥ η ΣΕ που διεκδικεί πρόσβαση. 7.2 Όποιο από τα ανωτέρω ενδιαφερόμενα μέρη ζητήσει αναθεώρηση της απόφασης θα καταθέσει στη ΡΑΣ ένα πλήρη αιτιολογημένο φάκελο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Άμα την λήψη των πληροφοριών, η ΡΑΣ θα αποφασίσει εάν κρίνει σκόπιμο να διενεργηθεί νέα «αξιολόγηση». 7.3 Η ΡΑΣ εκδίδει την αναθεωρημένη απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία λήψης όλων των σχετικών πληροφοριών. Η ΡΑΣ θα συνεργάζεται και θα ανταλλάσσει σχετικές πληροφορίες προτού φθάσει σε μία τελική απόφαση. 8

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 15.7.2003 L 176/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικάµε τους όρους πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 120 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ενέργεια Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα