Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, ως προς τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Νοεμβρίου 2016 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής «ο Νόμος»), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 23 και 26 αυτού. 2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α 313), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α 45). 5. Τις διατάξεις του π.δ.139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α 121). 6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργησης της Οδηγίας 2003/55/EK», (εφεξής «η Οδηγία»), Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/94 της Τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, «Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς

2 φυσικού αερίου και την κατάργηση του Κανονισμού ΕΚ αριθ. 1775/2005», Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/15 της Την υπ αριθμ. 551/VII/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της υπόθεσης ανάληψης δεσμεύσεων από μέρους της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ή «ΔΕΠΑ»). 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. 3619/ (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα «Αξιολόγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. για τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες». 10. Την υπ αριθμ. 589/2014 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπως ανακοινώθηκε με το από Δελτίο Τύπου της Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί της τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ αριθμ. 551/VII/2012 απόφαση της Ε.Α. αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών». 11. Το υπ αριθμ. πρωτ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. με θέμα «Δεσμεύσεις ΔΕΠΑ έναντι Επιτροπής Ανταγωνισμού (υπ αριθμ. 589/ )». 12. Την υπ αριθμ. 592/2014 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε». 13. Την υπ αριθμ. 596/ απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα «Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με το σημείο 14 αναφορικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπ αριθμ. 589/2014 απόφασης της Ε.Α.» 14. Την υπ αριθμ. 618/2015 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπως ανακοινώθηκε με το από Δελτίο Τύπου της Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών». 15. Την υπ αριθμ. 388/2015 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος εφαρμογής της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ, επαναπροσδιορισμός απωλειών ΥΦΑ (%) και έγκριση διαχειριστικού κόστους της ΔΕΠΑ για τις δημοπρασίες του έτους 2016». 16. Το υπ αριθμ / (ΡΑΕ Ι-21115/ ) έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. με θέμα «Δημοπρασίες ΔΕΠΑ έτους 2017 Διαχειριστικό Κόστος». 17. Την υπ αριθμ. 339/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 3181/ ) με θέμα «Αναθεώρηση κανονισμού τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του διαχειριστή Εθνικού συστήματος Φυσικού Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2001 και του Ν. 4409/2016». 18. Την υπ αριθμ. 352/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 3513/ ) με θέμα «Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει». 19. Την υπ αριθμ. 631/2016 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπως ανακοινώθηκε με το από Δελτίο Τύπου της Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης επιμέρους δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με τις υπ αριθμ. 551/2012, 589/2014, 596/2014 και 618/2015 προηγούμενες αποφάσεις της Ε.Α.». 20. Το υπ αριθμ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «Αναθεώρηση πλαισίου δημοπρασιών φυσικού αερίου», όπως συμπληρώθηκε με το από έγγραφο της ΔΕΠΑ. 21. Το υπ αριθμ / (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο της ΔΕΠΑ με θέμα «Επιστολή ΔΕΠΑ (ΑΠ) προς ΡΑΕ (ΑΠ Ι / )». 22. Το από έγγραφο της ΡΑΕ (ΡΑΕ Ο-65564/ ) με θέμα «Αναθεώρηση πλαισίου δημοπρασιών φ.α.- ορθή επανάληψη ως προς την αρίθμηση των συνημμένων». 2

3 23. Τα από , , έγγραφα της ΔΕΠΑ Α.Ε. με τα οποία προσκομίστηκαν πρόσθετα στοιχεία επί της ως άνω πρότασης της ΔΕΠΑ για τις αλλαγές στη μεθοδολογία τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας (σχετικά υπ αριθμ. 20 και 21). 24. Το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ο-65569/ έγγραφο με θέμα «Αναθεώρηση πλαισίου δημοπρασιών φ.α.- Συμπληρωματικά στοιχεία 3». 25. Το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ο-65584/ έγγραφο με θέμα «Αναθεώρηση πλαισίου δημοπρασιών φ.α.- Συμπληρωματικές θέσεις ως προς την επιστολή μας ». 26. Το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ο-65558/ έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση μεθοδολογίας διαμόρφωσης τιμής εκκίνησης δημοπρασιών διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου». 27. Το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. με θέμα «Αναθεώρηση πλαισίου δημοπρασιών φυσικού αερίου- Συμπληρωματικές θέσεις ως προς την επιστολή μας ». 28. Το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. με θέμα «Αναθεώρηση πλαισίου δημοπρασιών φυσικού αερίου- Συμπληρωματικές θέσεις ως προς την επιστολή μας » με το οποίο η ΔΕΠΑ απέστειλε πρόταση αναθεωρημένης μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών φυσικού αερίου. 29. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ έθεσε την ως άνω (σχετικό υπ αριθμ. 28) πρόταση της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση κατά τη χρονική περίοδο Τα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε., το υπ αριθμ. 386/360Β/ (ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΒΙΚΕΝ, το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και το υπ αριθμ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της Μ&Μ Gas. 31. Το σύνολο της αλληλογραφίας μεταξύ ΡΑΕ και ΔΕΠΑ μετά τη θέση σε δημόσια διαβούλευση της ως άνω πρότασης της ΔΕΠΑ (σχετικό υπ αριθμ. 28). 32. Το υπ αριθμ. 539/ έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς τη ΡΑΕ σε συνέχεια του υπ αριθμ. Ο-65585/ εγγράφου της ΡΑΕ προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 33. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Σκέφτηκε ως εξής: 1. Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΔΕΠΑ έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού (σχετικά υπ αριθμ. 8, 10, 13, 14 και 19) και δυνάμει του θεσμικού ρόλου της ίδιας για τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας εν προκειμένω της αγοράς φυσικού αερίου, ελέγχει και πιστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή εκκίνησης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου που διεξάγει η ΔΕΠΑ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 592/ απόφαση της Αρχής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 388/2015 απόφαση της Αρχής και ισχύει. 2. Επειδή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ αριθμ. 631/2016 απόφασή της (σχετικό υπ αριθμ. 19) αποδέχτηκε την πρόταση της ΔΕΠΑ για την τροποποίηση επιμέρους δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με τις υπ αριθμ. 551/2012, 589/2014, 596/2014 και 618/2015 προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 3. Επειδή, η ΔΕΠΑ, σε συνέχεια της τροποποίησης των δεσμεύσεών της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπέβαλε, με τα υπ αριθμ. 20 και 21 σχετικά έγγραφά της, αίτημα στη ΡΑΕ για την αναθεώρηση της μεθοδολογίας διαμόρφωσης της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών. Ειδικότερα, κατά τη ΔΕΠΑ, απαιτείται αναθεώρηση του πλαισίου των δημοπρασιών σε ότι 3

4 αφορά τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης αυτών λόγω των αλλαγών που επέρχονται με βάση τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, των δυσμενών κατά τη ΔΕΠΑ αποτελεσμάτων από τον λεπτομερή απολογισμό των δημοπρασιών για το έτος 2016 έως σήμερα, και την εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στην τιμολόγηση χρήσης του ΕΣΦΑ (αποφάσεις 339/2016 και 352/2016 της ΡΑΕ σχετικά 17-18). 4. Επειδή, σε συνέχεια της επεξεργασίας του ως άνω αιτήματος της ΔΕΠΑ και τις καταρχήν παρατηρήσεις της Αρχής (σχετικό υπ αριθμ. 26), η ΔΕΠΑ υπέβαλε με το υπ αριθμ. 28 σχετικό έγγραφο, αναθεωρημένη πρόταση για τη μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου. Η Αρχή έθεσε την ως άνω πρόταση σε δημόσια διαβούλευση κατά τη χρονική περίοδο , στην οποία συμμετείχαν πέντε φορείς της αγοράς και οι απόψεις των οποίων έχουν αναρτηθεί προσηκόντως στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετικό 30). 5. Επειδή, η πρόταση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιείχε τις ακόλουθες βασικές αλλαγές στη μεθοδολογία διαμόρφωσης της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας: α) Κατά τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: i) Η ποσοστιαία αναλογία των ετησίων συμβατικών ποσοτήτων των μακροχρονίων συμβάσεων της ΔΕΠΑ εφαρμοζόμενο στους συντελεστές ποσότητας (ΣΕΜ) ανά σημείο εισόδου του ΕΣΦΑ, και ii) Η ποσοστιαία αναλογία των ετησίων δεσμεύσεων δυναμικότητας της ΔΕΠΑ για τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που διαθέτει εφαρμοζόμενο στους συντελεστές δυναμικότητας (ΣΔΜ) ανά σημείο εισόδου του ΕΣΦΑ. β) Κατά τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ να προβλέπεται επιπλέον επιβάρυνση για την καθολική παροχή ευελιξίας 0-125% σε όλους τους συμμετέχοντες. γ) Κατά τη διαμόρφωση της οριστικής τιμής εκκίνησης δημοπρασίας να μην πραγματοποιείται μόνο διόρθωση βάσει των πραγματικών τιμών των διεθνών τιμών πετρελαίου και των προϊόντων αυτού, αλλά και διόρθωση βάσει της ποσοστιαίας αναλογίας των ποσοτήτων που η ΔΕΠΑ προβλέπει ότι θα παραλάβει από τις μακροχρόνιες συμβάσεις της εντός του τριμήνου για το οποίο υπολογίζεται η τιμή. δ) Η οριστική τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας να ανακοινώνεται έως την 20η ημέρα του τέταρτου, έβδομου, και δέκατου μήνα του έτους αναφοράς για την ετήσια δημοπρασία που αφορά στο 2 ο, 3 ο, και 4 ο τρίμηνο του έτους αναφοράς και για την δεύτερη, τρίτη, και τέταρτη τριμηνιαία δημοπρασία. Α. Ως προς το μοναδιαίο κόστος χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ 6. Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση 589/2014 της Επιτροπής Ανταγωνισμού «Η κατακυρωθείσα ανά συμμετέχοντα ποσότητα θα παραλαμβάνεται στο ΕΣΔ ισοκατανεμημένη σε όλο το χρονικό διάστημα αναφοράς της δημοπρασίας. Εναλλακτικά της ανωτέρω πρόβλεψης παραλαβής με ισοκατανομή, η ΔΕΠΑ δεσμεύεται, για την παραλαβή της κατακυρωθείσας ποσότητας στο ΕΣΔ, να παρέχει επιπλέον στους Πελάτες, κατ επιλογήν τους και χωρίς επιβάρυνση στην τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έναντι της ισοκατανεμημένης ποσότητας, τη δυνατότητα η ημερήσια ποσότητα προς απορρόφηση να κυμαίνεται εντός των ακόλουθων ορίων: Ελάχιστη ημερήσια ποσότητα προς απορρόφηση ίση με 0 MWh Μέγιστη ημερήσια ποσότητα προς απορρόφηση ίση με το 125% της μέσης ημερήσιας ποσότητας της κατακυρωθείσας ποσότητας, όπως αυτή (ενν. η μέση ημερήσια ποσότητα) προκύπτει από την κατακυρωθείσα ποσότητα δια του αριθμού των ημερών της περιόδου αναφοράς). 7. Επειδή, με βάση την ως άνω διάταξη στην υπ αριθμ. 589/2014 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 592/2014 απόφαση της ΡΑΕ, για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ ( /MWh) λαμβάνεται 4

5 υπόψη το μοναδιαίο κόστος χρήσης Σημείων Εισόδου ΕΣΦΑ και το μοναδιαίο κόστος χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ για την παράδοση φυσικού αερίου στο ΕΣΔ με ημερήσιο συντελεστή φορτίου εκατό τοις εκατό (100%) διότι η ημερήσια παραλαβή από τους επιτυχόντες στο ΕΣΔ γίνεται ισοκατανεμημένη σε ημερήσια βάση σε όλο το χρονικό διάστημα αναφοράς της δημοπρασίας, ήτοι χωρίς επιπλέον χρέωση για την ευελιξία (0-125%). 8. Επειδή, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση 631/2016 της Επιτροπής Ανταγωνισμού: «Οι Προμηθευτές και οι Πελάτες της ΔΕΠΑ θα έχουν ίση μεταχείριση όσον αφορά στην ευελιξία της χρήσης του αερίου που αγοράζεται». 9. Επειδή, η παροχή ευελιξίας στην παραλαβή του φυσικού αερίου, τόσο σε Προμηθευτές όσο και σε Πελάτες, δύναται να επιφέρει ορισμένη επιβάρυνση στο κόστος χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ, έναντι της ισχύουσας έως σήμερα τιμής ισοκατανεμημένης ποσότητας, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό υπ αριθμ. 32 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η ως άνω ευελιξία αντιστοιχεί σε κόστος για την παράδοση ποσότητας στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) με συντελεστή φορτίου ογδόντα τοις εκατό (80%). 10. Επειδή, το κόστος χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ για το έτος 2017, και εφεξής, υπολογίζεται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και το νέο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ (σχετικά υπ αριθμ. 17 και 18) θεωρείται εύλογος ο υπολογισμός της χρέωσης ποσότητας (ΣΕΜ & ΣΕΥ) βάσει της ποσοστιαίας αναλογίας των ετησίων συμβατικών ποσοτήτων των μακροχρονίων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ και της χρέωσης δυναμικότητας (ΣΔΜ & ΣΔΥ) βάσει της ποσοστιαίας αναλογίας των ετησίων δεσμεύσεων δυναμικότητας της ΔΕΠΑ προς τον ΔΕΣΦΑ για τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειάς της. Αντιστοιχεί δε σε κόστος για την παράδοση ποσότητας στο ΕΣΔ με ημερήσιο συντελεστή φορτίου εκατό τοις εκατό (100%) για ισοκατανομή και ογδόντα τοις εκατό (80%) για ευελιξία. 11. Επειδή, όπως επισημάνθηκε και στη δημόσια διαβούλευση αλλά και στο υπ αριθμ. 32 σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μεθοδολογία διαμόρφωσης τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας θα πρέπει να λάβει ρητή μέριμνα ώστε σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν επιθυμεί την ως άνω ευελιξία, αυτός να μην επιβαρυνθεί με την πρόσθετη χρέωση για την παροχή ευελιξίας στο μοναδιαίο κόστος χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ. 12. Επειδή, με βάση τα ανωτέρω η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την πρόταση της ΔΕΠΑ για την τροποποίηση της εν ισχύ μεθοδολογίας ώστε να αποτυπώνεται ότι η ευελιξία προκαλεί μια πρόσθετη επιβάρυνση στο μοναδιαίο κόστος χρήσης υποδομών ΕΣΦΑ. Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη ρητής πρόβλεψης στη μεθοδολογία ότι η εν λόγω επιβάρυνση προστίθεται στην τιμή κατακύρωσης μόνο των συμμετεχόντων που επιλέγουν να συμβολαιοποιήσουν ποσότητες με ευελιξία στην παράδοση. Β. Ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης της οριστικής τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας 13. Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Ε της μεθοδολογίας που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 592/2014 απόφαση της ΡΑΕ, προβλέπονται τα ακόλουθα: «a) Η προσαρμογή της Τιμής Εκκίνησης της ετήσιας και εκάστης τριμηνιαίας δημοπρασίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές τιμές των διεθνών τιμών πετρελαίου και των προϊόντων αυτού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της. b) Η ανακοίνωση της ως άνω Τιμής έως την 15η ημέρα του τέταρτου, έβδομου και δέκατου μήνα του έτους αναφοράς για την ετήσια δημοπρασία που αφορά στο 2ο, 3ο και 4ο Τρίμηνο του έτους αναφοράς σύμφωνα με το Ε1 της μεθοδολογίας και για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη Τριμηνιαία δημοπρασία σε περίπτωση που ισχύουν οι προϋποθέσεις του Ε2 κατωτέρω..» 5

6 14. Επειδή, η ΔΕΠΑ πρότεινε κατά την προσαρμογή της τιμής εκκίνησης δημοπρασίας (Οριστική Τιμή) να πραγματοποιείται διόρθωση βάσει της ποσοστιαίας αναλογίας των ποσοτήτων που η ΔΕΠΑ προβλέπει ότι θα παραλάβει από τις μακροχρόνιες συμβάσεις της εντός του τριμήνου για το οποίο προσαρμόζεται η τιμή, όπως αποτυπώνεται στο υπ αριθμ. 28 σχετικό έγγραφό της. 15. Επειδή, η Αρχή μελέτησε ενδελεχώς τα σχετικά στοιχεία για το σύνολο του 2015 όσο και για το πρώτο εξάμηνο του 2016 και από την εν λόγω αξιολόγηση προέκυψε σαφώς ότι ο ήδη ισχύων τρόπος προσαρμογής της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας παραμένει μεθοδολογικά απόλυτα εύλογος και ανταποκρίνεται στην πράξη στο σκοπό θέσπισης της εν λόγω διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο,τιδήποτε αφορά στη ροή του φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ, όπως αυτή επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των Χρηστών που παραλαμβάνουν έστω φυσικό αέριο από τις δημοπρασίες στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ), πάντως δεν αφορά στους παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, και άρα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί μεθοδολογικά στον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας. 16. Επειδή, ως προς την ημερομηνία ανακοίνωσης της Οριστικής Τιμής Εκκίνησης των Δημοπρασιών του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου είναι εύλογη η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας από την 15η στη 20η ημέρα του Απριλίου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου αντίστοιχα, ώστε να δοθεί χρόνος για την οριστικοποίηση δεικτών που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της τιμής. 17. Επειδή, με βάση τα ως άνω η ΡΑΕ κρίνει εύλογη μόνο την πρόταση της ΔΕΠΑ για μετάθεση της ημερομηνίας ανακοίνωσης της Οριστικής Τιμής Εκκίνησης Δημοπρασίας. Γ. Ως προς το διαχειριστικό κόστος της δημοπρασίας 18. Επειδή, όπως αναφέρεται και στην υπ αριθμ. 592/2014 απόφαση της ΡΑΕ η τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών πρέπει να αντικατοπτρίζει το εκάστοτε πραγματικό διαχειριστικό κόστος της ΔΕΠΑ Α.Ε. ειδικότερα στο πλαίσιο επίτευξης αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 19. Επειδή, η ΔΕΠΑ με το υπ αριθμ. 16 σχετικό έγγραφό της, πριν από την αναθεώρηση των δεσμεύσεών της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού (απόφαση 631/2016) αιτήθηκε από την ΡΑΕ διαχειριστικό κόστος ύψους για το έτος Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση 631/2016 της Επιτροπής Ανταγωνισμού «Για το διάστημα έως τη σύσταση της ΕΑΦΑ, το κόστος διενέργειας των δημοπρασιών θα αναθεωρηθεί, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, ώστε να περιλαμβάνει τυχόν κόστη που θα προκύπτουν από το αναθεωρημένο καθεστώς διενέργειας δημοπρασιών». 21. Επειδή στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ΔΕΠΑ επανήλθε στη ΡΑΕ με νέο αίτημα για το διαχειριστικό κόστος 2017, ύψους περίπου 1 εκ., περιλαμβάνοντας τρεις νέες κατηγορίες κόστους πέραν των όσων είναι ήδη εν ισχύ, ήτοι: α) Κόστη προσωπικού, β)γενικά έξοδα που αφορούν στο κτίριο και γ) Συνδρομές. 22. Επειδή η Αρχή εξέτασε το ως άνω αίτημα της ΔΕΠΑ και εκ της αξιολόγησης αυτής προέκυψε ότι το αναθεωρημένο καθεστώς διενέργειας δημοπρασιών, και δη η διάθεση πρόσθετων ποσοτήτων από την ΔΕΠΑ σε αυτές, δεν αποδεικνύεται ότι αποτελεί επαρκή και ικανό λόγο για τη συμπερίληψη το πρώτον εφεξής των ως άνω κατηγοριών κόστους στο ήδη αναγνωρισθέν διαχειριστικό κόστος της ΔΕΠΑ για τις δημοπρασίες. 6

7 23. Επειδή, κατά τα λοιπά, από τα στοιχεία που προσκόμισε η ΔΕΠΑ στη ΡΑΕ βάσει των ήδη εγκεκριμένων κατηγοριών κόστους, το διαχειριστικό κόστος για το έτος 2017 προϋπολογίζεται σε Επειδή με βάση τα ανωτέρω το μοναδιαίο διαχειριστικό κόστος για την ετήσια δημοπρασία του έτους 2017 ανέρχεται σε 0,005 /MWh και για κάθε τριμηνιαία σε 0,03 /MWh, όπως έχει αποτυπωθεί στην αναθεωρημένη πρόταση της ΔΕΠΑ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (σχετικό υπ αριθμ. 28). Για τους παραπάνω λόγους Αποφασίζει 1. Την τροποποίηση της δια της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της Αρχής υιοθετηθείσας μεθοδολογίας διαμόρφωσης τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ Α.Ε. με το περιεχόμενο που κωδικοποιημένα περιλαμβάνεται στο συνημμένο στη παρούσα κείμενο, το οποίο συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, υπό τον τίτλο «Μεθοδολογία Υπολογισμού Τιμής Εκκίνησης Δημοπρασιών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου». 2. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 3. Την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 4. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Η ανωτέρω απόφαση δύναται να προσβληθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 32 και 33 ν. 4001/

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38693 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3872 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 423/2016 Μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1118/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1118/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1118/2018 Έγκριση της τιμής προμήθειας του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ιδιοκατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 5 9 2 / 2 0 1 4 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82/2018 Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 747/2018. Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης KHΠΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 747/2018. Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης KHΠΟΙ Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 747/2018 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1.248/2018 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 963/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 963/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 963/2018 Kαθορισμός ιοικητικά Οριζόμενης Τιμής κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 175/2019 Μεθοδολογία Εκτίμησης του Συντελεστή Μετατροπής της Ποσότητας Μέγιστης Ημερήσιας Κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 27 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 422/2014 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορ τίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40749 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 338/2016 Θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας κατανομής ποσοτήτων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 821 /2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 821 /2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 821 /2018 Καθορισμός μέγιστης τιμής ανά kwh για την υπηρεσία του Εικονικού Αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ 2 0 1 6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 2 2 3 / 2 0 1 8 Έγκριση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 12/2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 12/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 12/2018 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859 Απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 748/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 748/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 748/2018 Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, καταμερισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30957 2 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2724 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 566/2019 Έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

(αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις

(αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 19 η Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 1 Περιεχόμενα 19 η Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ... 1 (αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ. Συχνές Ερωτήσεις

3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ. Συχνές Ερωτήσεις 3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Ιανουάριο Δεκέμβριο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 1 Περιεχόμενα 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη/νες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, τα σχόλια μας παρουσιάζονται στους δύο πίνακες που ακολουθούν.

Αναλυτικά, τα σχόλια μας παρουσιάζονται στους δύο πίνακες που ακολουθούν. Αθήνα, 5/02/209 Αριθμός Πρωτ.: ΕΠΑ / 462 / 5.009 Προς : Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Υπόψη : Προέδρου της ΡΑΕ, Δρ. Νικόλαου Γ. Μπουλαξή Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κανονισμό Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 164/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 164/2019 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 164/2019 Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 239/2017. Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 239/2017. Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 239/2017 Τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 419/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 419/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 419/2019 α) Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012 Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1029/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1029/2017 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1029/2017 Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013. Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013. Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2013 Έγκριση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης της εταιρείας ΕΣΦΑ Α.Ε., σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1143/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1143/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1143/2018 Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Για το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ.1802/2009 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Για το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ.1802/2009 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προς: 1. Δ.Ε.Η. Α.Ε. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, 15/07/2009 Θέμα: Υπολογισμός του ύψους του μέσου μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016

FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016 FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη/νες Δημοπρασία/ες (Ετήσια ή Τριμηνιαία).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70493 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5969 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 1126/2018 Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2018.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 580/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 580/2017 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 580/2017 Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 542/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 542/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 542/2018 Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 2 8 0 / 2 0 1 4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Oκτώβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο 2016) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 375/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 375/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 375/2015 Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 907 23 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 126 Έγκριση των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δικτύων διανομής και της λιανικής αγοράς Φυσικού Αερίου

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δικτύων διανομής και της λιανικής αγοράς Φυσικού Αερίου Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δικτύων διανομής και της λιανικής αγοράς Φυσικού Αερίου Ιακωβίδου Ειρήνη Οικονομολόγος Ειδ. Επιστήμονας Συντονίστρια Ομάδας Διανομής και Λιανικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 71577 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ύψους (ελάχιστης στάθμης) του αποθέματος ασφαλείας των

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;...2 2. Όροι πληρωμής του ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...2 3. Μεταβολή ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 358/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 358/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 358/2019 Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β και Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 ΑΔΑ: 457ΕΙΔΞ-0Α5 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 για την τροποποίηση της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Γ/Φ.72.31/277/οικ.4624/26-2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019 Η Εγχώρια Λιανική Αγορά Ενέργειας σε σημείο καμπής

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019 Η Εγχώρια Λιανική Αγορά Ενέργειας σε σημείο καμπής Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019 Η Εγχώρια Λιανική Αγορά Ενέργειας σε σημείο καμπής Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής Πρόεδρος ΡΑΕ Περιεχόμενα 1. Λιανική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 2. Λιανική Αγορά Φυσικού Αερίου 3. Ρυθμιζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 224/2019 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα