Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 «ΛΗΤΩ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 «ΛΗΤΩ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005"

Transcript

1 «ΛΗΤΩ Α.Ε.» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνουµε ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΛΗΤΩ Α.Ε.» την 24/03/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνουµε ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επισηµαίνουµε, επίσης, ότι χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Ρόναλντ Μπάρκσαιρ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΛΗΤΩ Α.Ε. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση ιαχείρησης του ιοικητικού Συµβουλίο9υ χρήσης 2005 Έκθεση ελέγχου Ορκωτού ελεγκτή λογιστή µε σύµφωνη γνώµη 9 3 Ισολογισµός της 31 ης εκεµβρίου Κατάσταση Αποτελεσµάτων της 31/12/ Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 11 Κατάσταση Ταµιακών Ροών της 31/12/ Πληροφορίες για την εταιρεία Γενικές πληροφορίες 13 Πληροφορίες κατά τοµέα Πλαίσιο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων Σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία & πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των Οικονοµικών Καταστάσεων Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 16 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 23 2

3 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2005 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05 / 05 / 2006 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να υ οβάλλουµε ρος έγκριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των.λ.π. και του Καταστατικού, τις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/ /12/2005. Το 2005 ήταν µια ακόµη θετική χρονιά για την εταιρεία µας. Αύξησε σηµαντικά τον κύκλο των εργασιών της και τα κέρδη της. Η δυναµική ορεία της, αρά τον έντονο ανταγωνισµό ου υ άρχει, αναµένεται να συνεχιστεί και κατά το έτος 2006, βασιζόµενη στις σωστές ε ιλογές της ιοίκησης της εταιρείας και στην σηµαντική συνδροµή του ροσω ικού της. Τούτο καταδεικνύεται, αφ ενός α ό την θετική εξέλιξη των µεγεθών κατά το ρώτο τρίµηνο και αφ ετέρου α ό την ε ικείµενη έναρξη δραστηριότητας, µέσω οργανωµένου δικτύου franchisee στην ε αρχία. 1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Για την καλύτερη ενηµέρωση σε ότι αφορά την εταιρική εριουσία αρατίθεται στη συνέχεια ίνακας ου ροσδιορίζει 3

4 την εριουσία της εταιρείας κατά την 31/12/2005 και αντίστοιχα κατά την 31/12/2004, ώστε να α εικονίζεται η διαµόρφωση των λογαριασµών ου την συγκροτούν και να ροκύ τει η εσωτερική αξία της µετοχής, ου α οτελεί την µικρότερη µονάδα α οτίµησης της ε ενδυµένης εριουσίας σας. 31/12/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητο οιήσεις Άυλα εριουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις Λοι ές Μακρο ρόθεσµες Α αιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές εµ ορικές α αιτήσεις Ταµιακά ισοδύναµα και διαθέσιµα Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια α οδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Λοι ά α οθεµατικά Κέρδη εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Υ οχρεώσεις αροχών ροσω ικού λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υ οχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Σύνολο βραχυ ρόθεσµων Σύνολο υ οχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ οχρεώσεων

5 Η αράθεση των ως άνω στοιχείων φανερώνουν, για µια ακόµη χρονιά, αύξηση της εταιρικής εριουσίας κατά την 31/12/2005 έναντι της 31/12/2004, κατά Το οσό αυτό ροκύ τει ως εξής : ιαφορά Μετοχικό κεφάλαιο Λοι ά α οθεµατικά Κέρδη εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε ίσης α ό τα ροαναφερόµενα στοιχεία ροκύ τει ότι η εσωτερική αξία της µετοχής στις ανήλθε σε 1,74 και αντίστοιχα στις σε 1, ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο κύκλος εργασιών της κλειοµένης χρήσεως αρουσιάζει και άλι αύξηση, ανερχόµενος σε έναντι της χρήσεως Ε ίσης για τέταρτη χρονιά η εταιρεία εµφανίζει κερδοφόρα α οτελέσµατα και µάλιστα σηµαντικά αυξηµένα. Συγκεκριµένα η κλειοµένη χρήση κατέλει ε κέρδη µετά α ό φόρους ύψους , έναντι της ροηγούµενης χρήσεως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρατίθεται κατωτέρω η κατάσταση των α οτελεσµάτων ου ροέκυψαν κατά την υ ό έγκριση διαχειριστική ερίοδο 2005 και αντίστοιχα κατά την ροηγούµενη χρήση Πωλήσεις Κόστος ωλήσεων Μικτό κέρδος Λοι ά έσοδα Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοι ά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδος ρο φόρων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη µετά α ό φόρους

6 4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Παρατίθεται κατωτέρω κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσης της εταιρείας κατά την χρήση 2005 και αντίστοιχα την ροηγούµενη χρήση 2004 : Καθαρή θέση έναρξης χρήσης Πλέον : Κέρδη µετά α ό φόρους Αύξηση (Μείωση) α οθεµατικών Καθαρή θέση λήξης χρήσης 01/ /12/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ε ίσης, Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, για την καλύτερη ενηµέρωσή σας, αρατίθεται στη συνέχεια κατάσταση των ταµειακών ροών της εταιρείας κατά την χρήση 2005 και αντίστοιχα την χρήση Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον/ µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ( ) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (- 459) (- 563) Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος ( ) ( ) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων ( ) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

7 6. ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ραγµατική οικονοµική κατάσταση ρέ ει να θεωρείται ότι αντα οκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού της κλειοµένης χρήσεως. Η εταιρεία έχει στην κατοχή της χρεόγραφα αξίας ,00, ό ου αφορούν Α/Κ µικτό εσωτερικού (ΒΡΑΧΟΣ). Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγµα. Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα. Για την καλύτερη ενηµέρωση των µετόχων αραθέτουµε στη συνέχεια ίνακα των ενσώµατων αγίων και άϋλων εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας, µε την τιµή κτήσεως, τις α οσβέσεις και την ανα όσβεστη αξία τους, κατά την 31/12/2005 : Αξία κτήσης Προσθήκες Μειώσεις Υ όλοι ο Α οσβέσεις Προσθήκε ς Μειώσεις Α οσβέσεις Ανα όσβεστο Υ όλοι ο ΜΗΧΑΝΗ , , , , , , ,63 ΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,35 0, , , , , ,12 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙ- ΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , , , , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,60 420,00 ΚΤΙΡΙΑ , , , , , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,34 7

8 7. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τέλος, Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ρέ ει να γνωρίζετε ότι : Περισσότερες ληροφορίες και διευκρινίσεις ερί των εριουσιακών στοιχείων της εταιρείας, της µεθόδου α οτιµήσεως των α οθεµάτων, των α αιτήσεων και των υ οχρεώσεων, ως και των κονδυλίων του λογαριασµού των α οτελεσµάτων της χρήσεως, αρέχονται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2005. Οι οικονοµικές καταστάσεις της υ ό έγκριση διαχειριστικής εριόδου καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις. Για την ε ίτευξη του έργου της εταιρείας, όλο το ροσω ικό της εταιρείας, µε την άριστη συνεργασία της ιοίκησης και την ε ικρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου, ροσέφερε αµέριστη τη συνδροµή του. Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο Το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως α ολογισµό ε ί των ε ραγµένων του κατά την υ ό έγκριση διαχειριστική ερίοδο 2005 µε τα συγκεκριµένα οικονοµικά α οτελέσµατα και ελ ίζει σε ανοδική ορεία των εργασιών της εταιρείας και κατά τα ε όµενα χρόνια. Ε ίσης υ οβάλλει ρος έγκριση στην αρούσα Γενική Συνέλευση τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2005 και ευελ ιστεί ότι η Γενική Συνέλευση µε ιδιαίτερη α όφαση της θα α αλλάξει τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, α ό κάθε ευθύνη α οζηµίωσης για την υ ό έγκριση χρήση. Τέλος το ιοικητικό Συµβούλιο αισθάνεται την υ οχρέωση να εκφράσει ρος το ροσω ικό τις θερµές ευχαριστίες του καθώς και ρος τους µετόχους την εκτίµησή του για την α εριόριστη συνδροµή και συνεργασία τους στην ε ιτέλεση του έργου του. Περιστέρι, 24 Μαρτίου 2006 Ο Πρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Ρόναλντ Μ άρκσαϊρ 8

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της ΛΗΤΩ Α.Ε. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις της ΛΗΤΩ Α.Ε., της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των Οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των Οικονοµικών καταστάσεων εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχος µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου, κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι Οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλήψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των δεδοµένων στις Οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις Οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της έκθεσής µας. Κατά τη γνώµη µας οι προαναφερόµενες Οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των Ιδίων κεφαλαίων και τις Ταµιακές ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες Οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 5.7. που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των Οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τη χρήση 2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006 ΡΚF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Pannell Kerr Forstrer International Limited Ιωάννης Π. Μανδρίδης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. ΣΟΕΛ

10 Ισολογισµός Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ Σηµ. 31/12/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Ταµιακά ισοδύναµα και διαθέσιµα Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 10

11 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδος πρό φόρων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη µετά από φόρους Σηµ. Οι συνηµµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης χρήσης 2005 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 31/12/ /12/2004 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης Πλέον:Κέρδη µετά από φόρους Λοιπές µεταβολές Καθαρή θέση λήξης χρήσης

12 Κατάσταση ταµιακών ροών Λειτουργικές δραστηριότητες Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον/ µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ( ) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (- 459) (- 563) Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος ( ) ( ) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων ( ) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Ο Πρόεδρος του.σ. Ο Αντιπρόεδρος του.σ. Ρόναλντ Μπάρκσαιρ Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου Παναγιώτης Κουβαράς 12

13 1. Πληροφορίες για την εταιρεία 1.1. Γενικές πληροφορίες Η ΛΗΤΩ Α.Ε. (ΛΗΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ) ιδρύθηκε το 1995 (Φ.Ε.Κ. 3995/ ) από την οικογένεια Φωκά και δραστηριοποιείται στον κλάδο των παιδικών ειδών και ειδών µπε-µπέ. Η εταιρεία συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 367/ απόφαση του Νοµάρχη Αττικής. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας το οποίο καταρτίστηκε µε την 8291/ συµβολαιογραφική πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών κ. Ελευθερίου Ν. Χατζηελευθερίου. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών, µε αριθµό 33722/01 Τ/Β/95/16. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί 40 έτη από την ίδρυσή της, δηλαδή µέχρι το Η εταιρία έχει την έδρα της στο ήµος Περιστερίου, Λεωφ. Κηφισού 90, τκ όπου στεγάζονται και τα κεντρικά της γραφεία, τηλ , fax και η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι Πληροφόρηση κατά τοµέα. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι αµιγώς εµπορικές, διενεργούνται στην Ελλάδα και εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα Πωλήσεις Εµπορευµάτων ,90 Πωλήσεις Προιόντων 0 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 4.676,11 Πωλήσεις υπηρεσιών 828,14 Σύνολο ,15 2. Πλαίσιο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της ΛΗΤΩ Α.Ε. αφορούν τη χρήση 2005 και έχουν συνταχθεί µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 13

14 Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους και είναι οι πρώτες επίσηµες που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως ηµεροµηνία µετάβασης στα ως άνω Πρότυπα ορίσθηκε η 1 η Ιανουαρίου Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 3.1. Ενσώµατα πάγια Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, όταν γίνονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο, µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 8-15 χρόνια Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 9 χρόνια Μεταφορικά µέσα 6-9 χρόνια Μηχανογραφικός εξοπλισµός 3-4 χρόνια Λοιπός εξοπλισµός 5 χρόνια Για τα ενσώµατα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειµµατικές αξίες. Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του Μέσου Ετήσιου Σταθµικού Κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται στην ονοµαστική αξία τους. Κατά την παρούσα χρήση δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού πρόβλεψης για ενδεχόµενη επισφάλεια Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, και προθεσµιακές καταθέσεις (βράχος) τραπεζών. 14

15 3.5. Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται Παροχές στο προσωπικό Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες Προβλέψεις Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση κατά τη συνταξιοδότηση υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που προβλέπονται από την Ελληνική εργατική νοµοθεσία, όπως αυτές έχουν συσσωρευτεί στο τέλος της χρήσεως για τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. (β) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. (γ) Έσοδα από δικαιώµατα. Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων Μισθώσεις Στις λειτουργικές µισθώσεις τα µισθώµατα καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο στη βάση του δουλευµένου ιανοµή µερισµάτων Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 15

16 4. Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 4.1. Ενσώµατα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία Αξία κτήσης Προσθήκες Μειώσεις Υπόλοιπο Αποσβέσεις Προσθήκες Μειώσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστο Υπόλοιπο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5.197, , , , , , ,63 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,35 0, , , , , ,12 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , , , , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , , , ,60 420,00 ΚΤΙΡΙΑ , , , , , , ,33 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Άυλα στοιχεία ενεργητικού Αξία Κτήσεις Αναπόσβεστη Αξία Επέκταση αναβάθµισης software 700,00 420, Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Απαίτηση από δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας - 638,59-638,59 Απαίτηση από έξοδα ίδρυσης & α εγκατάστασης - 708,69-700,69 16

17 Απαίτηση από λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης , ,36 Υποχρέωση από αποσβέσεις δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Υποχρέωση από αποσβέσεις εξόδου ίδρυσης & α εγκατάστασης Υποχρέωση από αποσβέσεις λοπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης + 638, , , , , ,06 Απαίτηση από εγγραφή προσαρµογής ,91 Απαίτηση από εγγραφή προσαρµογής ,28 Απαίτηση από προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίων , ,55 Εγγύηση ΕΗ Πειραιά 2.787, ,97 Εγγύηση ΕΗ Καλλιθέας 3.521, ,64 Εγγύηση ΕΗ Κηφισιάς 2.100, , , Αποθέµατα Εµπορεύµατα Προιόντα 0 0 Πρώτες & βοηθ. Ύλες 0 0 Σύνολο

18 4.6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Πελάτες , ,37 Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο , ,06 Ελληνικό ηµόσιο ,22 Επισφαλείς πελάτες 633,62 633,62 Χρεώστες διάφοροι , ,47 Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων , ,09 Έξοδα επόµενων χρήσεων 8.964, ,49 Σύνολο , , Ταµιακά ισοδύναµα και διαθέσιµα Ταµείο , ,47 Καταθέσεις όψεως , ,82 Προθεσµιακές καταθέσεις , , , , Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,00 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,05 ευρώ η κάθε µία και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο Λοιπά αποθεµατικά Τακτικό αποθεµατικά , ,08 Αφορολόγητα αποθεµατικά , , , ,19 18

19 4.10. Κέρδη εις νέο Κέρδη µετά φόρων Κέρδη εις νέον προηγ. χρήσης Μείον Μεταβολή σε Αποθεµατικά ( ) ( ) Προβλέψεις Υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Προµηθευτές , ,23 Προκαταβολές πελατών , , , , Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήµατος µε βάση τα ΕΓΛΣ , ,00 Μείον: Προκαταβολή ( ) ( ) Πλέον: Μεταφορά από αποθεµατικά

20 4.14. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Επιταγές πληρωτέες Ασφαλιστικοί οργανισµοί Πιστωτές διάφοροι Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Κύκλος εργασιών Λιανικές πωλήσεις εµπορευµάτων , ,35 Χονδρική πώληση εµπορευµάτων , ,21 Λοιπές πωλήσεις 5.504, , , , Ανάλυση αµοιβών µελών οργάνων ιοικήσεως και ιευθύνσεως της εταιρείας Μικτές αµοιβές µελών.σ. που είναι ασφαλισµένοι στο ΤΑΕ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μπάρκσαιρ Ρόναλντ , ,34 Χαρτόσηµο 0,6% 774,87 775,54 ΣΥΝΟΛΟ , ,88 20

21 4.17. Ανάλυση Εξόδων Κατηγορία εξόδου Αµοιβές & έξοδα προσωπικού , ,79 Αµοιβές & έξοδα τρίτων , ,02 Παροχές τρίτων , ,33 Φόροι - τέλη , ,61 ιάφορα έξοδα , ,88 Αποσβέσεις , ,70 Προβλέψεις εκµετάλλευσης , , Ανάλυση Αµοιβών εξόδων προσωπικού Μισθοί υπαλληλικού προσωπικού , ,92 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα υπαλληλικού προσωπικού , ,13 Ηµεροµίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού , ,56 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα εργατοτεχνικού προσωπικού , ,28 Παρεπόµενες παροχές προσωπικού , ,66 Αποζηµιώσεις απολυοµένου προσωπικού , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , ,79 21

22 4.19. Κόστος πωλήσεων Κόστος πωληθέντων , ,97 Μείον: Ιδιοπαραγωγή 421,38 116,97 Σύνολο , , Λοιπά έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.283, ,33 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων , , , Λοιπά έσοδα Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους , ,99 Λοιπά έσοδα , ,85 Έκτακτα κέρδη - έσοδα 5.583, ,06 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων , , Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ΠΧΠ Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια Ίδια κεφάλαια κατά το ΕΓΛΣ ,19 Εγγραφή προσαρµογής 2003 λόγω διαγραφής εξόδων πολυετούς απόσβεσης 2003 ( ,73) Αναβαλλόµενος φόρος πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού χρήσης 2003 ( ,93) ιαφορά αποσβέσεων πολυετούς απόσβεσης ΕΛΠ- ΛΠ 22

23 2004 ( ,55) Αναβαλλόµενος φόρος πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού χρήσης 2004 ( ,28) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος λόγω µεταβολής συντελεστή από 35% σε 32% ( ,36) Ίδια κεφάλαια κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ,86 5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 5.1. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού την 31/12/2005 ήταν 184 εκ των οποίων οι 169 ήσαν υπάλληλοι και οι 15 εργατοτεχνίτες Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. εν υπάρχουν Ανάλυση εσόδων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 2003: Κ.Α.. Περιγραφή 5170 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , , ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ , ,35 ΣΥΝΟΛΟ , , εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η εταιρεία έχει φορολογικώς ελεγχθεί µέχρι και τη χρήση που έληξε κατά την 31/12/

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε» την 16-05-2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 1 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ιέυθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ( Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Εταίρους της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 34077/06/B/95/33 Έδρα: Μακρυγιάννη 20, 18344, Μοσχάτο www.centric.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα