Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης"

Transcript

1 Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση πλαισίων, δύο υπόγεια, εφαρµοσιµότητα ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το οκταώροφο ξενοδοχείο ATRION HOTEL στο Ηράκλειο της Κρήτης, ηλικίας ~25 ετών, µε φέροντα οργανισµό (φ.ο.) από οπλισµένο σκυρόδεµα (o.σ.), µε δύο υπόγεια, ενισχύθηκε στο πλαίσιο γενικής του ανακαίνισης. Επρόκειτο για κτήριο χωρίς βλάβες λόγω σεισµικών δράσεων, αλλά µε στοιχεία σεισµικής τρωτότητας όπως η απουσία τοιχωµάτων, η ύπαρξη µαλακών ορόφων (ισόγειο, µεσοπάτωµα), η ύπαρξη πλαισίων µε µεγάλα ανοίγµατα και η χρήση πεσσών άοπλης τοιχοποιίας ως στοιχείων του φ.ο. Μέσω εύλογων παραδοχών, πολυπαραµετρικών διερευνήσεων επιλύσεων, συγκρίσεων και συνεκτιµώντας στοιχεία κόστους και εφαρµοσιµότητας, επιλέχθηκαν ως κύριες επεµβάσεις η κατασκευή έξι νέων ενφατνωµένων τοιχωµάτων από ο.σ. και η κατασκευή µανδυών σε φέροντες πεσσούς τοιχοποιίας στις ανώτερες στάθµες. 1 ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το κτήριο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου σε γωνιακό οικόπεδο. Πρόκειται για ένα σύνηθες οικοδοµικό έργο µε φ.ο. από ο.σ. και τοιχοπληρώσεις από οπτοπλινθοδοµή. Κατασκευάσθηκε µε βάση νόµιµη οικοδοµική άδεια από το 1978 έως το Αρχικά είχε µελετηθεί ως κτήριο κατοικιών και κατά τη διάρκεια της κατασκευής µετετράπη σε ξενοδοχείο µε συνοπτικές επεµβάσεις στις µελέτες. Αποτελείται από δέκα στάθµες δύο υπόγειες και οκτώ υπέργειες : δύο υπόγεια τα οποία καλύπτουν όλο το οικόπεδο (2 x ~500 m 2 ) ισόγειο (~400 m 2 ) ηµιώροφο (~380 m 2 ), ο οποίος αποτελεί περίπου ένα πλήρη όροφο µε ένα µικρό κενό τρεις πλήρεις ορόφους (Α, Β, Γ / 3 x ~420 m 2 ) τρεις εσοχές ( /~225 m 2, Ε /~160 m 2, ΣΤ /~115 m 2 ) 1.1 Στοιχεία για τον φέροντα οργανισµό Αναφερόµενοι στον αρχικό φορέα, πριν από την επέµβαση, παρατηρούµε τα εξής: Η θεµελίωση του κτηρίου περιλαµβάνει ισχυρά περιµετρικά τοιχία στα υπόγεια και µεµονωµένα πέδιλα σε ηµιβραχώδες υπόβαθρο, όπως φαίνεται από ορισµένα θεµέλια τα οποία εξέχουν του δαπέδου Β υπογείου προφανώς λόγω της δυσκολίας εκσκαφής. Στην ανωδοµή δηµιουργούνται πλαίσια και ο φ.ο. περιλαµβάνει στύλους, δοκούς και πλάκες (στην πλειονότητα κυψελωτές), πάχους ~30 cm, όλες µε ασυνήθιστα µεγάλα για την εποχή 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

2 ανοίγµατα. Λόγω της πυκνής διαµερισµάτωσης στους ορόφους (χρήση ξενοδοχείου), οι πλάκες φέρουν µεγάλα µόνιµα φορτία. Αντιθέτως, στο ισόγειο και τον ηµιώροφο δηµιουργούνται «µαλακοί» όροφοι λόγω της µειώσεως έως και καταργήσεως των τοιχοπληρώσεων.περί το κέντρο ελαστικής στροφής του κτηρίου υπάρχουν δύο τοιχώµατα, τα οποία όµως δεν αρκούν για να περιορίσουν την στρεπτική ευαισθησία και την ευκαµψία του. Στις τρεις ανώτερες στάθµες δηµιουργούνται εσοχές µε την εξής ιδιοµορφία: Η πλευρά η οποία εισέχει δεν εδράζεται στην υποκείµενη στάθµη επί στύλων, αλλά επί της εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδοµή, η οποία χρησιµοποιείται ως φέρουσα. Σηµειώνεται ότι το τεύχος της στατικής µελέτης δεν βρέθηκε, ενώ στα σχέδια ξυλοτύπων της οικοδοµικής άδειας προβλεπόταν ποιότητα σκυροδέµατος Β225 και χάλυβας κατηγορίας St III για τον κύριο οπλισµό των στύλων, και St I για τους συνδετήρες. Τρεις εσοχές (, Ε, ΣΤ ) Τρεις πλήρεις όροφοι (Α, Β, Γ ) Ηµιόροφος, ο οποίος αποτελεί περίπου έναν πλήρη όροφο µε ένα µικρό κενό Ισόγειο µε την επιτρεπόµενη κάλυψη ύο υπόγεια τα οποία καλύπτουν όλο το οικόπεδο Εικόνα 1. Σχηµατική τοµή Εικόνα 2. Όψη Γ,, Ε, ΣΤ ορόφων Εικόνα 3. Τοπική φθορά στον πόδα στύλου Εικόνα 4. Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης σε στύλο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

3 1.2 Παθολογία του φέροντος οργανισµού Ο φ.ο. δεν είχε εµφανείς βλάβες από σεισµό και γενικά βρισκόταν σε καλή κατάσταση, όπως µακροσκοπικά διαπιστώθηκε, µε µερικές εξαιρέσεις λόγω παραµορφώσεων και περιβαλλοντικών δράσεων. Οι φέρουσες τοιχοποιίες των εσοχών καθώς και ορισµένες τοιχοπληρώσεις στους ορόφους σποραδικά, είχαν ρηγµατώσεις, οφειλόµενες στην παραµορφωσιµότητα των υποκειµένων πλακών. Τοπικά, σε αρκετές θέσεις, είχαν γίνει κατά καιρούς επεµβάσεις ενίσχυσης των πλακών (µε µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος) κυρίως για την µείωση της παραµορφωσιµότητάς τους Σε διακεκριµένα σηµεία στο ισόγειο εµφανίζονταν φθορές από διάβρωση του οπλισµού των στύλων, κυρίως σε θέσεις όπου οι επικαλύψεις από σκυρόδεµα ήταν µικρές και οι στύλοι ανεπίχριστοι Παρόµοιες φθορές εκτινάξεων της επικάλυψης και ακανόνιστων ρηγµατώσεων µικρού εύρους, υπήρχαν και σε διάφορα σηµεία των προσόψεων σε φέροντα και µη (διακοσµητικά) στοιχεία Οι θέσεις εµφάνισης του οπλισµού λόγω απουσίας επικάλυψης και οι θέσεις κακής σκυροδέτησης ήταν λίγες, όπως διαπιστώθηκε στα ανεπίχριστα υπόγεια Είχε γίνει τοπική ενίσχυση του τοιχώµατος του κλιµακοστασίου µε ΙΩΠ, χωρίς υπολογισµό, µετά από έναν σεισµό µεγέθους περίπου 6 M R στην περιοχή του Καρπαθίου. 2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Φ.Ο. ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Προκειµένου να αποτιµηθεί η κατάσταση του σκυροδέµατος του φέροντος οργανισµού του κτηρίου χρησιµοποιήθηκαν έµµεσες µη καταστρεπτικές µέθοδοι. Σχετικώς εκτελέστηκαν οι ακόλουθες δοκιµές έλεγχοι, στο 20% του πλήθους των στύλων κάθε στάθµης σε κατάλληλες θέσεις: Συνδυασµένες µέθοδοι για την οµοιοµορφία και ποιότητα του σκυροδέµατος (υπερηχοσκοπήσεις, κρουσιµετρήσεις και εξολκεύσεις ήλων) Έλεγχοι προσβολής του σκυροδέµατος από διοξείδιο του άνθρακα (ενανθράκωση), µε χρωµατοδείκτη φαινολοφθαλεΐνης και µετρήσεις επικαλύψεων σιδηροπλισµών µετά από χαντρώµατα. 2.1 Οµοιοµορφία και ποιότητα σκυροδέµατος Σύµφωνα µε τις συγκεντρωτικές ενδείξεις, αν και η ποιότητα του σκυροδέµατος µπορεί να θεωρηθεί, λαµβάνοντας υπόψη και την χρονολογία κατασκευής του κτιρίου, ικανοποιητική (υψηλή µέση τιµή αντοχής), η οµοιοµορφία του, παρουσιάστηκε µειωµένη. Έτσι, ως πιθανότερη µέση τιµή αντοχής πυρήνα θεωρήθηκε η τιµή των 25 ΜΡα. Η τιµή αυτή πληροί τις ανοχές του Β225, η οποία είναι η προβλεπόµενη από τη µελέτη ποιότητα σκυροδέµατος. 2.2 Παράµετροι ανθεκτικότητας Εν γένει, τα πάχη επικαλύψεων σκυροδέµατος του διαµήκους οπλισµού των στύλων όπως προέκυψαν από τα χαντρώµατα που έγιναν, κρίθηκαν ικανοποιητικά καθώς σε όλες τις θέσεις υπερέβαιναν τα 20 mm. Επίσης πρέπει να επισηµανθεί η ύπαρξη επιχρίσµατος, αυξηµένου πάχους της τάξεως των 40 mm (30 50 mm). Με τη βοήθεια διαλύµατος φαινολοφθαλεΐνης σε αιθυλική αλκοόλη, βρέθηκε ότι το βάθος ενανθράκωσης στις «υγιείς» περιοχές κυµαινόταν από 15 έως και 30 mm. Εικόνα ικανοποιητική 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

4 για κτίριο ηλικίας άνω των 25 ετών, αν και θα αναµενόταν καλύτερη χάρη στην ύπαρξη των αυξηµένου πάχους επιχρισµάτων. 3 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αρχικώς επιχειρήθηκε να αποτιµηθεί η φέρουσα ικανότητα των υφισταµένων κατακόρυφων φερόντων στοιχείων του κτηρίου έναντι της σεισµικής δράσης σχεδιασµού, όπως αυτή προσδιορίζεται στον ΕΑΚ 2000, µε βάση τα σηµερινά σεισµολογικά δεδοµένα της περιοχής. Αναζητήθηκε, µία συνεπής, όχι κατ ανάγκην απολύτως ακριβής, µεθοδολογία υπολογισµού, η οποία να δίνει την δυνατότητα συγκρίσεων µεταξύ των αποτελεσµάτων των διαφόρων επιλύσεων για ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων και µία ποικιλία παραδοχών. Επιλέχθηκε ο συνδυασµός: της µεθόδου του γυµνού χωροπλαισίου, χωρίς τοιχοπληρώσεις (µε λογισµικό ανάλυσης κατασκευών ΝΕΧΤ της Computec), για τον προσδιορισµό: (α) της δεσπόζουσας ιδιοπεριόδου του κτιρίου και τον υπολογισµό του σεισµικού συντελεστή και (β) των µετατοπίσεων και της διεξαγωγής των γενικών ελέγχων µεταθετότητας και ευστάθειας και της µεθόδου του µονωρόφου του µεικτού φ.ο. (ο.σ. και τοιχοπληρώσεων) για τον προσδιορισµό των εντάσεων των στύλων και των πεσσών της τοιχοποιίας. Τα κατακόρυφα φορτία των στύλων και των πεσσών υπολογίστηκαν από την αρχή µε επιφάνειες κατανοµής διότι δεν βρέθηκε το τεύχος υπολογισµών της στατικής µελέτης της οικοδοµικής άδειας. 3.1 Σεισµική δράση σχεδιασµού Για τον προσδιορισµό της σεισµικής δράσης µε βάση τον ΕΑΚ 2000, θεωρήθηκαν: Τιµή σεισµικής επιτάχυνσης εδάφους Α=0.24*g Συντελεστής σπουδαιότητας γ I =1.00 (Σπουδαιότητα Σ2) Έδαφος Α από άποψη σεισµικής επικινδυνότητας (Τ 1 =0.10, Τ 2 =0.40) Συντελεστής θεµελίωσης θ = 1.0. είκτης συµπεριφοράς q = 2.0 εσπόζουσα ιδιοπερίοδος Τ = 0.75 sec (από τις προκαταρκτικές επιλύσεις του χωροπλαισίου) Αυξητικός συντελεστής µε τιµή (= ) 0.5, σε κάθε κύρια διεύθυνση αντί του κανόνα συνδυασµού 1.0 / 0.30 Τελικώς, η σεισµική δράση κατανεµήθηκε τριγωνικά καθ ύψος, έγινε χωριστός έλεγχος κατά δύο κύριες διευθύνσεις σεισµού Χ και Υ, το κτήριο θεωρήθηκε πλήρως πακτωµένο στην οροφή του πρώτου υπογείου και η τιµή του σεισµικού συντελεστή προέκυψε ίση µε ε=0.20 (= (0.40/0.75) 2/ / 2.00). 3.2 Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών φ.ο. Για το σκυρόδεµα µε βάση τα αποτελέσµατα των έµµεσων µετρήσεων (βλ. 2) και των παραδοχών των ξυλοτύπων θεωρήθηκε ποιότητα Β225 ( C16/20). Η ακρίβεια της παραδοχής για την ποιότητα του οπλισµού (χάλυβας κατηγορίας St III ( S400) για τον διαµήκη οπλισµό και χάλυβας κατηγορίας St I ( S220) για τους συνδετήρες) επιβεβαιώθηκε και µέσω δειγµατοληπτικών αποκαλύψεων (βλ. 2.2) και από τις µαρτυρίες των Ιδιοκτητών Κατασκευαστών. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

5 Η διάταξη του οπλισµού ορίστηκε µε τη βοήθεια των αποκαλύψεών του και µε εύλογες παραδοχές σύµφωνες µε τα σχέδια ξυλοτύπων και µε τα δεδοµένα της εποχής κατασκευής. Με βάση τα στοιχεία αυτά για όλες τις διατοµές των στύλων χαράχθηκαν τα διαγράµµατα αλληλεπίδρασης ροπών αξονικών δυνάµεων και υπολογίστηκαν οι τέµνουσες αντοχής σχεδιασµού V Rd2 και V Rd3. Για την άοπλη τοιχοποιία, η αποτίµηση των αντοχών σε θλίψη και διάτµηση καθώς και του µέτρου ελαστικότητας έγινε σύµφωνα µε το ΕΚΕΦ του EC6 µε εύλογες παραδοχές για την αντοχή των οπτόπλινθων (f b = 1.5 MPα και f b // = 7.5 MPα) και του ασβεστοκονιάµατος (f m = 1.5 MPα). 3.3 Συµπεράσµατα Οι αναλύσεις του υφιστάµενου κτηρίου που έγιναν στο πλαίσιο των προαναφερόµενων παραδοχών και δεδοµένων, επιβεβαίωσαν την ανεπάρκεια του φέροντος οργανισµού να αναλάβει την σεισµική δράση σχεδιασµού και συγκεκριµένα έδειξαν ότι: Ο φ.ο. του κτηρίου ήταν ιδιαίτερα εύκαµπτος (µε µέγιστη ελαστική µετατόπιση κατά x: m και κατά y: m), καθώς και στρεπτικά ευαίσθητος Οι στύλοι και τα τοιχώµατα ήταν εξαιρετικά ανεπαρκή ως προς την φέρουσα ικανότητά τους έναντι διάτµησης. Με αυξανόµενη ανεπάρκεια από πάνω προς τα κάτω έφθαναν να υπολείπονται αθροιστικά ανά όροφο έως και 75% της τέµνουσας σχεδιασµού. Μεµονωµένα στοιχεία υπολείπονταν έως και 85%. Στα ίδια στοιχεία παρατηρήθηκε επίσης έντονη ανεπάρκεια (έως 45%) έναντι ορθής έντασης, αυξανόµενη από πάνω προς τα κάτω. Οι στύλοι ήταν επιβαρυµένοι ακόµα και σε αξονικό φορτίο. Έτσι, στους δύο κατώτερους ορόφους ξεπερνούσαν και τις επιτρεπόµενες τάσεις του παλιού κανονισµού σκυροδέµατος και τον περιορισµό για την ανηγµένη αξονική δύναµη σχεδιασµού ν d του ΕΚΩΣ. Αυτό αποδόθηκε στην αλλαγή χρήσης του κτηρίου από κτήριο κατοικιών σε ξενοδοχείο µε την πύκνωση της διαµερισµάτωσης και την συνακόλουθη αύξηση των νεκρών φορτίων από τις τοιχοπληρώσεις. Βεβαίως, η εξάντληση των ορθών τάσεων του σκυροδέµατος σε συνδυασµό µε την (φτωχή) διάταξη των (αραιών σχετικά) συνδετήρων µείωναν δραστικά και την διατιθέµενη πλαστιµότητα. Η συµµετοχή των τοιχοπληρώσεων στην ανάληψη οριζοντίων δράσεων µπορούσε να ληφθεί υπόψη µόνο στις τρεις ανώτερες στάθµες (εσοχές). Στις κατώτερες στάθµες η φέρουσα ικανότητα των τοιχοπληρώσεων υπολειπόταν κατά πολύ των δράσεων. 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη τις κύριες αδυναµίες του φ.ο του υφισταµένου κτηρίου, όπως αυτές εντοπίστηκαν από τον αρχικό αντισεισµικό του έλεγχο (βλ. 3) και θεωρώντας ανέφικτη µία επέµβαση µε στόχο να καταστούν όλα τα υπάρχοντα στοιχεία του κτηρίου σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισµών ΕΑΚ & ΕΚΟΣ, επιλέχθηκαν οι επεµβάσεις που αναφέρονται στη συνέχεια µε βάση την δυνατότητα και την ταχύτητα υλοποίησης καθώς και το κόστος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επεµβάσεις αυτές δεν προτάθηκαν εξαρχής, αλλά η επιλογή τους έγινε µέσω διερευνητικών επιλύσεων του καταλλήλως τροποποιηµένου προσοµοιώµατος του φορέα. Με αυτό τον τρόπο επιλέχθηκαν οι επεµβάσεις µε την µέγιστη αποτελεσµατικότητα, όλα τα στοιχεία ενίσχυσης διαστασιολογήθηκαν σύµφωνα µε τον ΕΚΟΣ και τον ΕΑΚ 2000 και τέλος ελέγχθηκαν όλα τα µη ενισχυόµενα στοιχεία. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

6 Συγκεκριµένα επιλέχθηκε: Η κατασκευή τεσσάρων νέων ενφατνούµενων τοιχωµάτων στην περίµετρο του κτηρίου, συνδεδεµένων µε βλήτρα µε τους υπάρχοντες στύλους, δύο στις όψεις και δύο στα πλαϊνά όρια, τα οποία πακτώθηκαν στα περιµετρικά τοιχώµατα των υπογείων επίσης µε βλήτρα. Κριτήρια για την επιλογή της θέσης των τοιχωµάτων αυτών πλέον των προαναφεροµένων, ήταν η κατάργηση όσο το δυνατόν λιγότερων χώρων, η ελαχιστοποίηση της µεταβολής των όψεων του κτηρίου και της µείωσης του φωτισµού και η διατήρηση της δυνατότητας προσθήκης κατ επέκταση του κτηρίου προς Βορρά. Η κατασκευή δύο νέων κεντρικών τοιχωµάτων, καθέτων µεταξύ τους, τα οποία συνδέθηκαν µε τους υφιστάµενους στύλους και τα τοιχώµατα της περιοχής του κλιµακοστασίου µε βλήτρα. Έτσι αποφεύχθηκαν µικρές τοπικές και αµφίβολης επιτυχίας ενισχύσεις στην περιοχή αυτή. Σηµειώνεται ότι για την κατασκευή των τοιχωµάτων καταργήθηκε η συνέχεια των πλακών στις περιοχές των κρυφοϋποστυλωµάτων, ώστε οι οπλισµοί τους, µε τα κατάλληλα µατίσµατα, να µην διακόπτονται σε όλο το ύψος του τοιχώµατος. Οι οπλισµοί κορµού τοποθετήθηκαν από πλάκα σε πλάκα και η συνέχειά τους εξασφαλίστηκε µε διαµπερή βλήτρα. Επιπλέον, τα τρία κατώτατα αµετάθετα διαφράγµατα (θεµελίωσης και δύο υπογείων) εξασφάλισαν την λειτουργία πάκτωσης των τοιχωµάτων αυτών στο δάπεδο του ισογείου. Η κατασκευή µανδυών ο.σ. σε πεσσούς της τοιχοποιίας φέρουσας και µη στον Γ όροφο και στους τρεις υπερκείµενους ορόφους σε εσοχή. Οι µανδύες συνδέθηκαν µε τον φ.ο. από ο.σ. περιµετρικά µε βλήτρα και µε την τοιχοποιία µε φωλιές και είχαν στόχο την αύξηση της συνολικής φέρουσας ικανότητας έναντι τέµνουσας, καθώς και της ακαµψίας των ανωτέρων ορόφων ώστε α) να αντιµετωπιστεί η αυξηµένη επιπόνησή τους λόγω της κατανοµής του σεισµού και β) να γίνει πιο οµαλή η µεταβολή της ακαµψίας του κτιρίου από κάτω προς τα πάνω, εφόσον στις εσοχές ήταν γεωµετρικά αδύνατη η κατασκευή των τοιχωµάτων των προσόψεων. Ειδικά οι µανδύες των φερόντων πεσσών των προσόψεων αποκατέστησαν και τις βλάβες που προηγήθηκαν σ αυτούς από την παραµορφωσιµότητα των υποκειµένων πλακών. Η εφαρµογή ινωπλισµένων (µε ίνες άνθρακα) πολυµερών σε τρεις στύλους µε έντονη ανεπάρκεια Η επισκευή τοπικών φθορών των στοιχείων λόγω προσβολής του σκυροδέµατος και του σιδηροπλισµού. Η υλοποίηση των επεµβάσεων εκτελέστηκε από τους Ιδιοκτήτες Κατασκευαστές σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των δύο µηνών στα τέλη του Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: Σκυρόδεµα: Κατηγορίας C25/30, µέγιστου κόκκου αδρανών 16mm µε προσθήκη υπερρευστοποιητή για την σκυροδέτηση. Χάλυβας: Κατηγορίας S500s γενικά Βλήτρα: Από χάλυβα S500s µε εποξειδική ρητίνη της ΗILTI (σύστηµα HIT HY150) Ινωπλισµένα πολυµερή µε ίνες άνθρακα: της Sika εφαρµοσµένα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. και προετοιµασία των επιφανειών σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ποιότητας C20/25. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

7 Εικόνα 5. Τέσσερα νέα τοιχώµατα στην περίµετρο του κτηρίου 2 1 Εικόνα 6. ύο νέα κεντρικά τοιχώµατα στην περιοχή του κλιµακοστασίου 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

8 2 1 Εικόνα 7. Μανδύες σε πεσσούς φέρουσας και µη τοιχοποιίας στον Γ όροφο και στις τρεις εσοχές 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με τις επεµβάσεις οι οποίες προτάθηκαν και εκτελέστηκαν το κτήριο, χωρίς να εναρµονιστεί πλήρως µε τους σύγχρονους κανονισµούς ΕΑΚ και ΕΚΩΣ, αναβαθµίστηκε από άποψη φέρουσας ικανότητας σε σεισµό και συγκεκριµένα επιτεύχθηκε: Η αύξηση της δυσκαµψίας όλου του κτηρίου, µε την συνακόλουθη µείωση των µετατοπίσεων και την βελτίωση του συντελεστή µεταθετότητας θ και της γωνιακής παραµόρφωσης ορόφου δ/h. Από την επίλυση του τελικού προσοµοιώµατος (χωροπλαίσιο) διαπιστώθηκε, ως προς το αρχικό, µείωση των µετατοπίσεων των διαφραγµάτων στο 50% στους ανώτερους ορόφους και στο 30% στους κατώτερους κατά τη διεύθυνση x. Επίσης, στο 60% στους ανώτερους ορόφους και στο 40% στους κατώτερους κατά y. Ο αποχαρακτηρισµός του κτιρίου ως εύστρεπτου. Η µείωση των επιπονήσεων των υφιστάµενων κατακόρυφων στοιχείων έναντι τέµνουσας στα όρια της φέρουσας ικανότητάς τους. Τα νέα τοιχώµατα αναλαµβάνουν το 90% της τέµνουσας βάσης κατά x και το 85% της τέµνουσας βάσης κατά y. Η µείωση των επιπονήσεων των υφιστάµενων κατακόρυφων στοιχείων έναντι κάµψεως κάτω από τα όρια της φέρουσας ικανότητάς τους. Τέλος διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριµένη επέµβαση υλοποιήθηκε και διότι υπήρξε η βούληση και η δυνατότητα χρηµατοδότησης εκ µέρους των ιδιοκτητών και διότι το κτήριο βρέθηκε ολόκληρο άδειο και υπό ανακαίνιση. Το γεγονός της σύµπτωσης της ιδιότητας Ιδιοκτήτη και Κατασκευαστή διευκόλυνε επιπλέον την λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση του έργου. Όλα αυτά ενισχύουν την αντίληψη ότι οι επεµβάσεις αναβαθµίσεις υφισταµένων κτηρίων είναι, περισσότερο από άλλα έργα, η τέχνη του εφικτού. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

9 6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 2000 (Υ.Α. 17α/116/4/ΦΝ 429, ΦΕΚ 1329Β / ) Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000 (Υ.Α. 17α/141/3/ΦΝ 275, ΦΕΚ 2184Β / ) Εθνικό Κείµενο Εφαρµογής του Ευρωκώδικα 6 (ENV /1995) Σχεδιασµός των κατασκευών από τοιχοποιία» (Υ.Α. 11β/049/ , ΦΕΚ 808Β / ) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΚ Μέλη Επιτροπής Πολιτικοί Μηχανικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 5 2.1 Περιγραφή εργασιών 5

Αρθρο 2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 5 2.1 Περιγραφή εργασιών 5 ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση Φοιτητικής Εστίας Πάντειου Πανεπιστημίου 1/29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 1.1 Περιγραφή υπάρχοντος κτιρίου 2 1.2 Σύντομη περιγραφή εργασιών φέροντος οργανισμού 2 1.3 Προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα