ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( )."

Transcript

1 ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ). Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.Ε. Σκούρας, Α.Χ. Νικολάου, Χ.. Παλόγου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Λέξεις κλειδιά: «Φύσει» ή «θέσει» κοντό υποστύλωµα, λόγος διάτµησης, πλαισιακό ή µικτό σύστηµα, προσοµοίωµα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παρούσα εργασία διερευνά ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών µε την εφαρµογή των νέων διατάξεων του ΕΚΩΣ2000 περί κοντών υποστυλωµάτων. Αναζητάται η συχνότητα εµφάνισης «φύσει» κοντών υποστυλωµάτων, κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών. Αναλύεται πλήθος κτιρίων, πλαισιακού ή µικτού δοµικού συστήµατος, από µονώροφα έως και επταώροφα. Οι αναλύσεις γίνονται τόσο µε υπερδιαστασιολογηµένες διατοµές υποστυλωµάτων, όσο και µε τις µικρότερες δυνατές υπό τις οποίες τα κτίρια ικανοποιούν τους ελέγχους σχεδιασµού. Οι δείκτες a s καταγράφονται σε πίνακες και εξάγονται επιµέρους, συγκριτικά και γενικά συµπεράσµατα. Επίσης εξετάζονται επιµέρους θέµατα οικονοµικότητας και ακόµα εφαρµόζεται και σχολιάζεται η µέθοδος προσοµοίωσης που συνιστά ο Κανονισµός, όταν σε κτίρια διαµορφώνονται «θέσει» κοντά υποστυλώµατα. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Όπως είναι γνωστό τα λεγόµενα «κοντά» υποστυλώµατα (εκείνα δηλαδή των οποίων ο λόγος διατµήσεως α s = M: (V h) είναι µικρότερο του 2,5 περίπου) παρουσιάζουν µία ιδιάζουσα συµπεριφορά η οποία δεν περιγράφεται επιτυχώς από την συνήθη θεωρία της κάµψεως των ραβδόµορφων φορέων. Άλλωστε, αυτά τα υποστυλώµατα δυσχερέστατα προσοµοιώνονται µε «ράβδους», διότι ο λόγος της πλευράς h της διατοµής τους προς το µήκος τους, είναι µεγαλύτερο του 1 : 4 (h : L 1 : 4). Η ιδιάζουσα αυτή συµπεριφορά δεν εκδηλώνεται µόνο υπό σεισµικές συνθήκες : Ακόµα και υπό συνθήκες στατικές, η «προβλεπόµενη» ροπή αντοχής είναι µικρότερη της πραγµατικής, επειδή η αποσύζευξη καµπτικής και διατµητικής αντοχής δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Πράγµατι, σε δοµικά στοιχεία µε χαµηλό λόγο διατµήσεως ο λοξός θλιπτήρας σκυροδέµατος (µέσω του οποίου αναλαµβάνεται µεγάλο µέρος της τέµνουσας) παρεµβαίνει έντονα στη διαµόρφωση της τελικής αντοχής της «κρίσιµης περιοχής». Στην ειδικότερη περίπτωση της ανακυκλιζόµενης παραµορφώσεως µετά τη διαρροή (κατάσταση αστοχίας υπό σεισµική ένταση), η συµπεριφορά των κοντών υποστυλωµάτων γίνεται ακόµη πιο δυσπρόβλεπτη εξαιτίας της ψαθυρότητας την οποία εισάγουν στο σύστηµα οι ως άνω λοξές θλιβόµενες ράβδοι σκυροδέµατος. Ιδίως µάλιστα όταν ληφθεί υπόψη και το ότι κατά την 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 προηγούµενη ετερόσηµη φάση της ανακυκλιζόµενης εντάσεως, οι εν λόγω θλιπτήρες έχουν υποστεί και εγκάρσιες (εφελκυστικές) ρωγµές. Η συµπεριφορά των κοντών υποστυλωµάτων, συγκριτικά µε εκείνη των κανονικών υποστυλωµάτων, είναι πολύ πιο ψαθυρή: χαρακτηρίζεται από µικρή ικανότητα παραµορφώσεως (καµπυλότητα αστοχίας R u <0,003, έναντι R u > 0,007 για τα κανονικά υποστυλώµατα), απότοµη πτώση της αποκρίσεως και της δυσκαµψίας µετά την επίτευξη της µέγιστης αντοχής (V=V max ) και µικρή ικανότητα απορροφήσεως ενέργειας για µεγάλες µετακινήσεις. Η ρηγµάτωσή τους είναι έντονη και εκτείνεται σε όλο το µήκος τους, η δε αστοχία τους είναι συχνά απότοµη και εκρηκτική. Η σηµασία των κοντών υποστυλωµάτων είναι ουσιαστική και η ιδιοτυπία τους έγκειται αφενός µεν στον εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει το σκυρόδεµα στην ανάληψη της τέµνουσας αφετέρου δε, στην µεγάλη τέµνουσα που αναλαµβάνουν τα στοιχεία αυτά λόγω της αυξηµένης δυσκαµψίας τους: ύο υποστυλώµατα µε ίδια όπλιση και ίδια διατοµή (και, εποµένως ίδια ροπή αντοχής M R ), αναλαµβάνουν τέµνουσα αντιστρόφως ανάλογη του λόγου διατµήσεώς τους : M V = R 1 h α s Έτσι, όσο µικρότερος είναι ο λόγος διατµήσεως ενός υποστυλώµατος, τόσο ψαθυρότερα αναµένεται αυτό να συµπεριφερθεί. Η συσσώρευση αυτών των «ασυνήθων» συµπεριφορών, έχει συγκεντρώσει την προσοχή της διεθνούς έρευνας επί του θέµατος, υπό στατικές και υπό σεισµικές συνθήκες. Με την τροποποίηση του Ελληνικού Κανονισµού Ωπλισµένου Σκυροδέµατος στο ΦΕΚ 447Β / , εισήχθησαν για πρώτη φορά κανονιστικές διατάξεις που αντιµετωπίζουν το θέµα των κοντών υποστυλωµάτων κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών. 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΩΣ 2000 ΠΕΡΙ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 2.1. Ορισµός «Υποστυλώµατα µε λόγο διάτµησης α s 2.5 χαρακτηρίζονται ως «κοντά». Ο λόγος διάτµησης M sd α s = υπολογίζεται από τα εντατικά µεγέθη ροπής M sd και τέµνουσας V sd του Vsd h δυσµενέστερου σεισµικού συνδυασµού, στην κρίσιµη διατοµή του άκρου του υποστυλώµατος, όπου εµφανίζεται η µέγιστη τιµή της ροπής M sd και όπου h είναι η διάσταση της διατοµής στη διεύθυνση της τέµνουσας V sd.» ιακρίνονται σε «φύσει» (όταν α s 2,5) και «θέσει» (όταν τοίχος πλήρωσης που βρίσκεται σε επαφή µε υποστυλώµατα δεν συνεχίζει σε όλο το ύψος του ορόφου). 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 Σχήµα 1. Εντατικά µεγέθη υπολογισµού του λόγου διάτµησης Σχήµα 2. Θέσει κοντό υποστύλωµα 2.2. Πρόσθετες διατάξεις του Κανονισµού για τα κοντά υποστυλώµατα Σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ ισχύουν : - όλο το µήκος του υποστυλώµατος θεωρείται κρίσιµο - το µέγιστο ανηγµένο αξονικό φορτίο µειώνεται σε maxv d =0,40 - απαιτείται η τοποθέτηση δισδιαγώνιου οπλισµού A sd, όταν α s <1,5. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει A sd 30%A sl, όπου A sl ο διαµήκης οπλισµός - οι διατµητικές αντοχές V Rd2 και V Rd3 πολλαπλασιάζονται µε το µειωτικό συντελεστή γ Rd =0,80 - λαµβάνεται δείκτης συµπεριφοράς q = max {1,5 ή α s + 1,0} q Εκτός από τα παραπάνω, για τα «θέσει» κοντά υποστυλώµατα ισχύουν επιπροσθέτως και τα εξής : - ως µήκος κοντού υποστ/τος θεωρείται το ελεύθερο µήκος L=H-H T, όπου Η Τ το ύψος του τοίχου - ο διαµήκης και ο εγκάρσιος οπλισµός διατηρείται σταθερός σε όλο το ύψος του υποστυλώµατος - ο έλεγχος γίνεται για εντατικά µεγέθη που προκύπτουν από προσοµοίωµα, στο οποίο το κάτω τµήµα ύψους Η Τ είναι πρακτικώς απαραµόρφωτο Μη απαίτηση εφαρµογής πρόσθετων διατάξεων Οι ως άνω διατάξεις σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ δεν εφαρµόζονται, όταν α. και στους δύο κόµβους που συντρέχει το υποστύλωµα έχει γίνει ικανοτικός έλεγχος κόµβου q β. και στις δύο ακραίες διατοµές του υποστυλώµατος ισχύει η σχέση : M v + M Ed M Rd 1,5 όπου : Μ V είναι η συµβολή των µη σεισµικών φορτίων στην ροπή Μ sd = M v + M Εd M Εd είναι η σεισµική ροπή που αντιστοιχεί στην Μ sd Μ Rd είναι η αντοχή σχεδιασµού της διατοµής µε τον τελικό διαµήκη οπλισµό της και υπό την αξονική δύναµη Ν sd του ίδιου σεισµικού συνδυασµού. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 3. «ΦΥΣΕΙ» ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.1. Σκοπός διερεύνησης Σύµφωνα µε τις ως άνω νεοεισερχόµενες κανονιστικές απαιτήσεις και ελέγχους αναζητήθηκαν : α. η συχνότητα εµφάνισης «φύσει» κοντών υποστυλωµάτων κατά τον σχεδιασµό και ανάλυση κατασκευών, όπως ανακύπτει κατά την καθηµερινή εφαρµογή και εκπόνηση στατικών µελετών. β. η επιρροή στην οικονοµικότητα ενός έργου, όταν για την αποφυγή εφαρµογής των πρόσθετων διατάξεων περί «φύσει» κοντών υποστυλωµάτων οι διατοµές διαστασιολογούνται έτσι ώστε να ισχύει η σχέση της 2.3.β Μεθοδολογία Περί της συχνότητας εµφάνισης «φύσει» κοντών υποστυλωµάτων κατά τον σχεδιασµό Για την διερεύνηση αυτή, επιλέχθηκαν αρχικά προς ανάλυση κτίρια ορθογωνικής κατόψεως, διάστασης 15x15 µέτρων. Για τα κτίρια αυτά η δοµή του φέροντος οργανισµού ήταν : - πλαισιακού συστήµατος µε υποστυλώµατα διατοµής 60x60, από µονώροφο έως και επταώροφο - µικτού συστήµατος, µε υποστυλώµατα 60x60 και τοιχώµατα 560x30, από µονώροφο έως και επταώροφο (βλ. Σχ. 3). ΠΛΑΙΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIΙΚTΟ ΣΥΣΤΗΜΑ K K2 2 K3 3 K T1 560/30 1 K Π 1 4 K5 Π 4 7 K9 Π K6 K10 Π 2 5 Π 5 8 Π Π 3 6 K7 Π 6 9 K11 Π K8 K K5 T3 30/560 3 Π 1 Π 4 6 Π K6 K10 Π K7 K11 Π 3 5 Π 5 Π 6 Π 8 8 Π T2 30/560 K K13 K14 K15 K16 K14 T4 560/30 Σχήµα 3. Τυπικός ξυλότυπος ορόφων κτιρίων πλαισιακού ή µικτού συστήµατος, µε υποστ/τα 60x60 Από τα εντατικά µεγέθη που προέκυψαν από τις αναλύσεις, υπολογίστηκαν οι δυσµενέστεροι λόγοι διάτµησης α s για τις διατοµές όλων των υποστυλωµάτων, σε κάθε στάθµη, στον πόδα και στην κεφαλή τους και για τις δύο διευθύνσεις. Οι τιµές αυτές καταγράφηκαν σε πίνακες, µαζί µε τον έλεγχο ικανοποίησης της σχέσης της 2.3.β (βλ. Πιν. 1 και 2) κάθε φορά και εξήχθησαν συµπεράσµατα (βλ. 4.1.). 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 Πίνακας 1 : Λόγοι διάτµησης α s στην 1η στάθµη 5ώροφου κτιρίου πλαισιακού συστήµατος δόµησης, µε υποστυλώµατα 60x60. Ικανοποίηση σχέσης α s =M/(V*h) Μ V + q/1,5*m E M Υποστ/µα ιατοµή RD α s κατά y α s κατά z κατά y κατά z βάση κορυφή βάση κορυφή βάση κορυφή βάση κορυφή Κ 1 60x60 4,10 0,90 4,10 0,90 NAI NAI Κ 2 60x60 3,61 1,39 3,86 1,14 NAI NAI Κ 3 60x60 3,61 1,39 3,86 1,14 NAI NAI Κ 4 60x60 4,10 0,90 4,10 0,90 NAI NAI Κ 5 60x60 3,86 1,14 3,61 1,39 NAI NAI Κ 6 60x60 3,52 1,48 3,52 1,48 NAI NAI Κ 7 60x60 3,52 1,48 3,52 1,48 NAI NAI Κ 8 60x60 3,86 1,14 3,61 1,39 NAI NAI Κ 9 60x60 3,86 1,14 3,61 1,39 NAI NAI Κ 10 60x60 3,52 1,48 3,52 1,48 NAI NAI Κ 11 60x60 3,52 1,48 3,52 1,48 NAI NAI Κ 12 60x60 3,86 1,14 3,61 1,39 NAI NAI Κ 13 60x60 4,10 0,90 4,10 0,90 NAI NAI Κ 14 60x60 3,61 1,39 3,86 1,14 NAI NAI Κ 15 60x60 3,61 1,39 3,86 1,14 NAI NAI Κ 16 60x60 4,10 0,90 4,10 0,90 NAI NAI Πίνακας 2 : Λόγοι διάτµησης α s στην 1 η στάθµη 5ώροφου κτιρίου µικτού συστήµατος δόµησης, µε υποστυλώµατα 60x60. Ικανοποίηση σχέσης α s =M/(V*h) Μ V + q/1,5*m E M Υποστ/µα ιατοµή RD α s κατά y α s κατά z κατά y κατά z βάση κορυφή βάση κορυφή βάση κορυφή βάση κορυφή Κ 3 60x60 3,62 1,45 3,65 1,65 NAI NAI Κ 5 60x60 3,35 1,65 3,62 1,45 NAI NAI Κ 6 60x60 3,65 1,41 3,51 1,49 NAI NAI Κ 7 60x60 3,51 1,49 3,65 1,41 NAI NAI Κ 10 60x60 3,51 1,49 3,65 1,41 NAI NAI Κ 11 60x60 3,65 1,41 3,51 1,49 NAI NAI Κ 12 60x60 3,35 1,65 3,62 1,45 NAI NAI Κ 14 60x60 3,62 1,45 3,65 1,65 NAI NAI Ακολούθως αναλύθηκαν κτίρια ίδιας ακριβώς µορφολογίας µε τα παραπάνω, δηλαδή κτίρια πλαισιακού και µικτού δοµικού συστήµατος, µονώροφα έως και επταώροφα σε κάθε περίπτωση, µε διατοµές υποστυλωµάτων όµως τις ελάχιστες δυνατές, ξεκινώντας από διατοµές 40x40 στο µονώροφο. Με την προσθήκη των ορόφων οι διατοµές επιλέχθηκε να αυξάνονται σταδιακά και συµµετρικά, εκεί ακριβώς που απαιτείτο, µε κριτήρια την ικανοποίηση της επάρκειας τους από πλευράς αντοχών, αλλά και για τις ανάγκες ικανοποίησης των ελέγχων του ΕΑΚ περί φαινοµένων 2ας τάξης (θχ,θy<0,2), γωνιακής παραµόρφωσης (γ 0,005) και περί στρεπτικής ευαισθησίας των κτιρίων αυτών, για τον από κάθε άποψη ορθό σχεδιασµό των κτιρίων αυτών. Σε πίνακες καταγράφηκαν αντίστοιχα οι λόγοι διάτµησης α s σε όλες τις κρίσιµες διατοµές των υποστυλωµάτων, σε όλους τους ορόφους και για κάθε διεύθυνση, µαζί µε τον έλεγχο ικανοποίησης της σχέσης της 2.3.β (βλ. Πίν. 3 και 4) και εξήχθησαν συµπεράσµατα (βλ. 4.2.). 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 Πίνακας 3. Λόγοι διάτµησης α s στην 1η στάθµη 5ώροφου κτιρίου πλαισιακού συστήµατος δόµησης, µε ελάχιστες δυνατές διατοµές υποστυλωµάτων. Ικανοποίηση σχέσης α s =M/(V*h) Μ V + q/1,5*m E < M Υποστ/µα ιατοµή RD α s κατά y α s κατά z κατά y κατά z βάση κορυφή βάση κορυφή βάση κορυφή βάση κορυφή Κ 1 50x50 4,21 1,79 4,21 1,79 ΝAI ΝAI Κ 2 50x50 3,58 2,49 3,93 2,07 ΟXI ΝAI Κ 3 50x50 3,53 2,47 3,92 2,08 ΝAI ΝAI Κ 4 50x50 4,33 1,80 4,33 1,80 ΝAI ΝAI Κ 5 50x50 3,93 2,07 3,58 2,49 ΝAI ΟXI Κ 6 50x50 3,90 2,10 3,90 2,10 ΝAI ΝAI Κ 7 50x50 3,91 2,09 3,91 2,09 ΝAI ΝAI Κ 8 50x50 3,92 2,08 3,53 2,47 ΝAI ΝAI Κ 9 50x50 3,92 2,08 3,53 2,47 ΝAI ΝAI Κ 10 50x50 3,91 2,09 3,91 2,09 ΝAI ΝAI Κ 11 50x50 3,90 2,10 3,90 2,10 ΝAI ΝAI Κ 12 50x50 3,93 2,07 3,58 2,49 ΝAI ΟXI Κ 13 50x50 4,33 1,80 4,33 1,80 ΝAI ΝAI Κ 14 50x50 3,53 2,47 3,92 2,08 ΝAI ΝAI Κ 15 50x50 3,58 2,49 3,93 2,07 ΟXI ΝAI Κ 16 50x50 4,21 1,79 4,21 1,79 ΝAI ΝAI Πίνακας 4. Λόγοι διάτµησης α s στην 1η στάθµη 5ώροφου κτιρίου µικτού συστήµατος δόµησης, µε ελάχιστες δυνατές διατοµές υποστυλωµάτων. Ικανοποίηση σχέσης α s =M/(V*h) Μ V + q/1,5*m E < M Υποστ/µα ιατοµή RD α s κατά y α s κατά z κατά y κατά z βάση κορυφή βάση κορυφή βάση κορυφή βάση κορυφή Κ 3 40x40 3,94 3,56 3,61 3,89 Κ 5 40x40 3,61 3,89 3,94 3,56 Κ 6 40x40 4,14 3,36 4,05 3,45 Κ 7 40x40 4,05 3,45 4,14 3,36 Κ 10 40x40 4,05 3,45 4,14 3,36 Κ 11 40x40 4,14 3,36 4,05 3,45 Κ 12 40x40 3,60 3,90 3,94 3,64 Κ 14 40x40 3,94 3,56 3,60 3,90 Παραδοχές στατικών αναλύσεων Οι αναλύσεις των κτιρίων έγιναν µε τις εξής παραδοχές : Υλικά : C20/25, S500s Φορτία : Ι.Β. 25 kn/m 3 - Επικάλυψη 1,5 kn/m 2 - Κινητά 2 kn/m 2 Σεισµικά στοιχεία : Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας ΙΙ (α=0,24) Σπουδαιότητα Σ2 (γ 1 = 1,00) Κατηγορία εδάφους Β q = 3,50, ψ 2 = 0,30 Μέθοδος αντισεισµικού υπολογισµού : Ισοδύναµη στατική 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 Περί θεµάτων οικονοµικότητας, όταν αίρονται οι απαιτήσεις περί κοντών υποστυλωµάτων Για την διερεύνηση του θέµατος της 3.1.β εξετάστηκε εξαώροφο κτίριο πλαισιακής δοµής, µε υποστυλώµατα 60x60, στο οποίο πρέκυπταν «φύσει» κοντά υποστυλώµατα σε όλες τις στάθµες. Οι παραδοχές υπό τις οποίες µελετήθηκε είναι οι εξής : Υλικά : C20/25, S500s Φορτία : Ι.Β. 25 kn/m 3 - Επικάλυψη 2 kn/m 2 - Ωφέλιµα 5 kn/m 2 Σεισµικά στοιχεία : Επιτάχυνση εδάφους Α = 0,36g Τα υπόλοιπα όπως στις παραδοχές της Σηµειώνεται ότι τα φορτία (στατικά και σεισµικά) ελήφθησαν αυξηµένα, µε σκοπό στις διατοµές να προκύψει ο απαιτούµενος από τον υπολογισµό οπλισµός και να µην διατίθενται υπεραντοχές λόγω του κατασκευαστικού οπλισµού των διατάξεων του ΕΚΩΣ Με αυτό το δεδοµένο είναι προφανές ότι δεν θα ικανοποιείτο η σχέση της 2.3.β. Με το πέρας της ανάλυσης τα υποστυλώµατα διαστασιολογήθηκαν µε τα εντατικά µεγέθη που προέκυψαν από τον υπολογισµό. Στη συνέχεια για την ικανοποίηση της σχέσης q M v + M Ed M Rd επαναδιαστασιολογήθηκαν, υπό τα εντατικά µεγέθη του α σκέλους της 1,5 ανισότητας. Από τη διαφορά των απαιτούµενων οπλισµών που ανέκυψε, εξήχθη και η διαφορά στο κόστος και η αντίστοιχη επιρροή στην οικονοµικότητα του έργου. 4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ «ΦΥΣΕΙ» ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕΙΑΣΜΟ 4.1. Κτίρια µε υποστυλώµατα 60x60 Συµπεράσµατα Από τις καταγραφές των λόγων διάτµησης α s σε αναλυτικούς πίνακες όπως αναφέρθηκε, αλλά και συγκεντρωτικούς (βλ. Πιν. 5), προέκυψαν τα εξής : «φύσει» κοντά υποστυλώµατα (α s 2,5) εµφανίστηκαν σε όλα τα κτίρια, πλαισιακού και µικτού συστήµατος, ανεξαρτήτως αριθµού ορόφων, σε όλες τις στάθµες και σε όλα τα υποστυλώµατα, είτε στη βάση τους είτε στην κορυφή τους ανά στάθµη οι µικρότεροι λόγοι διάτµησης (min α s ) εµφανίζονται πάντα στην πρώτη στάθµη των κτιρίων απαίτηση δισδιαγώνιου οπλισµού (α s 1,5) προκύπτει : - στα µεν πλαισιακά συστήµατα από το 2ώροφο και πάνω - στα δε µικτά συστήµατα από το 4ώροφο και πάνω οι τιµές των λόγων διάτµησης α s των µικτών συστηµάτων είναι ως επί το πλείστον µεγαλύτεροι από αυτούς των πλαισιακών συστηµάτων ανά στάθµη κάθε κτιρίου αντίστοιχα Κτίρια µε τις ελάχιστες δυνατές διατοµές υποστυλωµάτων - Συµπεράσµατα Από τις καταγραφές των λόγω διάτµησης α s σε αναλυτικούς πίνακες όπως αναφέρθηκε, αλλά και συγκεντρωτικούς (βλ. Πίν. 6), προέκυψαν τα εξής : 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 «Φύσει» κοντά υποστυλώµατα (α s 2,5) εµφανίστηκαν: - στα µεν πλαισιακά συστήµατα από το 4ώροφο και πάνω, µόνο όµως στη 1 η στάθµη (µε εξαίρεση το 7ώροφο που εµφανίστηκαν και στη 2 η στάθµη) και όχι κατ ανάγκη σε όλα τα υποστυλώµατα - στα δε µικτά συστήµατα στο 6ώροφο και στο 7ώροφο, µόνο όµως στη 1 η στάθµη και όχι κατ ανάγκη σε όλα τα υποστυλώµατα της στάθµης. οι µικρότεροι λόγοι διάτµησης (minα s ) εµφανίζονται πάντα στη πρώτη στάθµη των κτιρίων απαίτηση δισδιαγωνίου οπλισµού (α s 1,5) προκύπτει - στα µεν πλαισιακά συστήµατα από το 6ώροφο και πάνω, µόνο όµως στη 1 η στάθµη - στα δε µικτά συστήµατα σε κανένα κτίριο. Πίνακας 5 : Εύρος τιµών λόγου α s 5ώροφου µε υποστυλώµατα 60x60. Πίνακας 6 : Εύρος τιµών λόγου α s 5ώροφου µε min δυνατές διατοµές υποστ/των. Στάθµη Πλαισιακό Μικτό Στάθµη Πλαισιακό Μικτό Στ.1 0,90-1,48 1,41-1,65 Στ.1 1,79-2,49 α s > 2,5 Στ.2 2,34-2,40 2,21-2,26 Στ.2 α s > 2,5 α s > 2,5 Στ.3 2,07-2,30 2,45-2,48 Στ.3 α s > 2,5 α s > 2,5 Στ.4 1,61-2,09 2,44-2,50 Στ.4 α s > 2,5 α s > 2,5 Στ.5 1,23-1,74 2,00-2,16 Στ.5 α s > 2,5 α s > 2, Συγκριτικά αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα Τα κτίρια (πλαισιακού ή µικτού συστήµατος) µε υποστυλώµατα 40x40 ή µε τις ελάχιστες δυνατές διατοµές, παρουσιάζουν δραστικά καλύτερη συµπεριφορά από τα αντίστοιχα κτίρια µε υποστυλώµατα διατοµής εξαρχής 60x60 (υπερδιαστασιολογηµένα) ως προς : α. τη συχνότητα εµφάνισης κοντών υποστυλωµάτων (α s 2,5) β. την απαίτηση χρήσης δισδιαγώνιου οπλισµού (α s 1,5) Υπό το δεδοµένο της οµοιότητας των κτιρίων από πλευράς µορφολογίας φέροντος οργανισµού και επιβαλλόµενων φορτίων και την κατά σχετική αναλογία ανάπτυξη των εντατικών µεγεθών στις διατοµές, εξάγεται το συµπέρασµα ότι κυρίαρχη αιτία για την εµφάνιση πλήθους «φύσει» κοντών υποστυλωµάτων σε όλα τα κτίρια µε υποστυλώµατα 60/60 (πλαισιακά ή µικτά) ήταν ο παράγοντας της διάστασης του υποστυλώµατος (h). Το µικτό σύστηµα παρουσιάζει πάντα καλύτερη συµπεριφορά ως προς το ύψος των τιµών του λόγου διάτµησης α s Γενικό συµπέρασµα Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για την αποφυγή εµφάνισης πλήθους «φύσει» κοντών υποστυλωµάτων, οδηγούµαστε σε διαµόρφωση µικτού στατικού συστήµατος κατά τον σχεδιασµό, ο οποίος θα συντίθεται : - από κατάλληλα διαταγµένα τοιχώµατα και προς τις δύο διευθύνσεις - και από υποστυλώµατα µε µικρές όµως διατοµές (ακόµα και τις ελάχιστες δυνατές) και όχι υπερδιαστασιολογηµένες, για τις οποίες η σχέση πλευράς προς ύψος ει δυνατόν να είναι h:l 1:4. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 5. ΑΡΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩ- ΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ. Σε συνέχεια της µεθοδολογίας που παρουσιάστηκε στη , προέκυψε ότι το βάρος των διαµήκων οπλισµών των υποστυλωµάτων που προέκυψαν από την πρώτη διαστασιολόγηση ήταν περί τους 20 t, οι οποίοι αποτελούσαν περίπου το 34% του συνολικού βάρους (B ΟΛ = 59 t). Με την επόµενη διαστασιολόγηση των διατοµών των υποστυλωµάτων (για την ικανοποίηση της σχέσης της 2.3.β.) προέκυψε ποσοστιαία αύξηση του διαµήκους οπλισµού της τάξεως του 29%. Στο σύνολο δηλαδή των οπλισµών του κτιρίου η αύξηση του βάρους του συνολικού οπλισµού προέκυψε της τάξεως του 10% (=0,29x0.34%), ποσοστό το οποίο δεν θεωρείται ιδιαίτερα µεγάλο αναφορικά µε το σύνολο του κόστους ανέγερσης του φέροντος οργανισµού. 6. «ΘΕΣΕΙ» ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 6.1. Σκοπός διερεύνησης α. Η προσοµοίωση των κατασκευών µε «θέσει» κοντά υποστυλώµατα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ΕΚΩΣ 2000 (βλ. 2.2) β. Η εξαγωγή συµπερασµάτων από την ανάλυση των προσοµοιωµάτων αυτών. γ. Η επιρροή στον λόγο διάτµησης α s της προσοµοίωσης των «θέσει» κοντών υποστυλωµάτων Μεθοδολογία Επιλέχθηκε το 3ώροφο κτίριο πλαισιακού συστήµατος µε διατοµές υποστυλωµάτων 40/40, το οποίο στις προηγούµενες επιλύσεις δεν παρουσίασε «φύσει» κοντά υποστυλώµατα σε καµία από τις διατοµές των υποστυλωµάτων και θεωρήθηκαν δύο περιπτώσεις: - στην α περίπτωση το κτίριο να διαθέτει «θέσει» κοντά υποστυλώµατα στη στάθµη του ισογείου του, στα δώδεκα περιµετρικά υποστυλώµατά του (βλ. Σχ. 4) - στην β περίπτωση το κτίριο να διαθέτει «θέσει» κοντά υποστυλώµατα στη στάθµη του ισογείου του, σε έξι περιµετρικά υποστυλώµατα σε διάταξη σχήµατος Π (βλ. Σχ. 4) TOMH A-A TOMH B-B Α K1 1 K2 2 K3 3 K4 K K2 K3 K4 Α B B Π 1 Π 4 Π Π 2 5 Π 5 8 Π Π 3 Π 6 Π 9 16 K5 K6 K7 K8 20 K9 K10 K11 K Π 1 Π 4 Π Π Π 5 Π 8 19 Π 3 Π Π 9 16 K5 K6 K7 K8 20 K9 K10 K11 K K13 K14 K15 K16 : θέσει κοντά υποστυλώµατα α' περίπτωση Σχήµα 4. Ξυλότυπος οροφής ισογείου «θέσει» κοντά υποστυλώµατα K13 K14 K15 K16 β' περίπτωση 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 Στις δύο περιπτώσεις στο γραµµικό χωρικό µοντέλο παρεµβλήθηκαν ενδιάµεσοι κόµβοι στο σηµείο που σταµατούν οι τοίχοι πλήρωσης (Η Τ = 2 m) στα εν λόγω υποστυλώµατα, µε δεσµευµένους τους 6 χωρικούς βαθµούς ελευθερίας των, µε σκοπό την προσοµοίωση του πρακτικώς απαραµόρφωτου κάτω τµήµατος του υποστυλώµατος. Τοιουτοτρόπως διαµορφώθηκαν το προσοµοίωµα 1 και το προσοµοίωµα 2. Παραδοχές ανάλυσης Οι αναλύσεις των προσοµοιωµάτων έγιναν υπό τις ίδιες παραδοχές µε αυτές της ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ 7.1. Θεµελιώδεις ιδιοπερίοδοι προσοµοιωµάτων µέγιστες µετατοπίσεις Οι θεµελιώδεις ιδιοπερίοδοι δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διαφορά στην τιµή τους και βρίσκονται πάντα µεταξύ των χαρακτηριστικών ιδιοπεριόδων του φάσµατος του ΕΑΚ 2000 για εδάφη κατηγορίας Β (βλ. Πίν. 7). Οι µέγιστες µετατοπίσεις = q ελ που προέκυψαν από τις τρεις αναλύσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Πίνακας 7. Ιδιοπερίοδοι και µέγιστες µετατοπίσεις των τριών χωρικών προσοµοιωµάτων αρχικό 3ώροφο προσοµοίωµα 1 προσοµοίωµα 2 Tx (sec) 0,3380 0,2574 0,3136 Ty (sec) 0,3380 0,2574 0,3199 x (cm) 2,76 1,57 2,00 y (cm) 2,76 1,57 2, Κατανοµή σεισµικών δυνάµεων Η κατανοµή των σεισµικών δυνάµεων ανά στάθµη των προσοµοιωµάτων σχεδόν ταυτίζεται, όπως και το σύνολο της αναπτυσσόµενης τέµνουσας βάσης, γεγονός αναµενόµενο διότι η συνολική µάζα Μ του κτιρίου και η επιτάχυνση του εδάφους Φ d(t) είναι ίδιες. Η παρεµβολή στάθµης στη θέση των κόµβων του κοντού υποστυλώµατος δεν αλλοιώνει την επιβαλλόµενη σεισµική δράση (βλ. Σχ. 5). Αρχικό 3ώροφο Προσοµοίωµα 1 Προσοµοίωµα 2 Σχήµα 5. Κατανοµή σεισµικών δράσεων ανά στάθµη 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 8. ΛΟΓΟΙ ΙΑΤΜΗΣΗΣ α s ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ Τα εύρη τιµών των λόγων διάτµησης α s στα «θέσει» κοντά υποστυλώµατα προέκυψαν ως εξής : (Αρχικού 3ωρόφου : α s = 3,05 4,45 ) Προσοµοιώµατος 1 : α s = 0,57 1,98 Προσοµοιώµατος 2 : α s = 0,73 1,93 Με την ως άνω προσοµοίωση των «θέσει» κοντών υποστυλωµάτων εκφράστηκε και µέσω του δείκτη α s το φαινόµενο του κοντού υποστυλώµατος. Σηµειώνεται ότι α s < 2,5 παρουσιάστηκε µόνο στα προσοµοιωµένα κατά τον κανονισµό «θέσει» κοντά υποστυλώµατα και σε καµία άλλη διατοµή, παρά την ανακατανοµή των δράσεων σε σχέση µε το αρχικό προσοµοίωµα. 9. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩΝ ΙΑΤΜΗΣΗΣ α s ΣΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 1 & 2 Σε πίνακες καταγράφθηκε η ποσοστιαία (%) αυξοµείωση των αναπτυσσόµενων εντατικών µεγεθών M sd και V sd των διατοµών των υποστυλωµάτων στα προσοµοιώµατα 1 και 2, σε σχέση µε το αρχικό προσοµοίωµα του 3ωρόφου (βλ. Πίν. 8 και 9). Πίνακας 8. Ποσοστιαία αυξοµείωση (%) των εντατικών µεγεθών του προσοµοιώµατος 1. Αυξοµείωση(%) των εντατικών µεγεθών σε σχέση µε το αρχικό µοντέλο κατά y κατά z Υποστ/µα βάση κορυφή βάση κορυφή Μz Vy Μz Vy Μz Vy Μz Vy Κ 1-6,6 128,0-73,8-30,2-53,7-52,8-83,4-5,3 Κ 2 13,7 163,1-43,6 153,6-50,3-99,7-57,4 8,8 Κ 3 15,4 169,5-41,6 159,7-45,8-99,6-60,3 0,6 Κ 4-5,4 134,1-74,5-31,4-49,3-48,1-78,7 22,9 Κ 5-4,2 146,3-40,0-44,6-59,3-8,8-79,6-5,4 Κ 6-91,8-97,0-94,5-98,2-96,1-99,1-97,3-98,5 Κ 7-93,1-97,4-95,4-98,5-96,1-99,1-97,3-98,5 Κ 8-3,9 147,4-39,7-44,4-45,9 21,6-72,7 26,2 Κ 9-17,0 117,1-32,4-36,6-59,2-8,4-79,5-5,0 Κ 10-91,8-97,0-94,6-98,2-95,7-99,0-97,1-98,4 Κ 11-93,1-97,4-95,4-98,5-95,7-99,0-97,1-98,4 Κ 12-17,2 116,2-32,9-36,9-46,1 20,9-72,9 25,4 Κ 13 13,6 189,8-61,5 8,1-53,5-52,5-83,5-5,8 Κ 14-32,0 58,5-65,7 52,7-50,2-99,7-57,3 9,0 Κ 15-32,6 56,2-66,5 50,6-45,8-99,6-60,4 0,5 Κ 16 11,8 180,7-59,8 11,0-49,5-48,5-78,4 23,9 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

12 Πίνακας 9. Ποσοστιαία αυξοµείωση (%) των εντατικών µεγεθών του προσοµοιώµατος 2. Αυξοµείωση(%) των εντατικών µεγεθών σε σχέση µε το αρχικό µοντέλο κατά y κατά z Υποστ/µα βάση κορυφή βάση κορυφή Μz Vy Μz Vy Μz Vy Μz Vy Κ 1-57,6-52,8-66,5-98,3-76,3-91,9-80,6-79,5 Κ 2-60,0-62,0-62,5-62,9-76,6-95,7-72,5-76,3 Κ 3 78,9 369,4 130,2 547,0 16,0 67,1-9,1 214,2 Κ 4 90,5 375,0 79,1 364,5-27,9 10,2-58,5 77,3 Κ 5-72,2-66,3-46,6-85,2-75,5-79,5-81,0-78,1 Κ 6-80,0-86,0-86,8-86,8-79,0-85,0-82,6-80,7 Κ 7-75,0-77,5-79,7-85,9-84,3-87,4-87,4-85,8 Κ 8 50,7 288,4 6,6 137,3-29,5 70,2-53,2 79,4 Κ 9-67,8-61,5-40,1-83,1-75,4-79,4-80,9-77,9 Κ 10-76,2-83,3-84,5-84,5-79,0-85,0-82,7-80,8 Κ 11-70,3-73,4-76,1-83,3-84,3-87,3-87,4-85,8 Κ 12 73,9 339,6 18,0 168,6-29,8 69,2-53,6 78,3 Κ 13-74,4-71,1-31,3-97,4-76,4-92,0-80,8-79,7 Κ 14-76,2-77,3-77,2-77,6-76,6-95,7-72,4-76,3 Κ ,5 675,2 32,1 275,0 15,9 66,8-9,3 213,6 Κ ,2 805,8 19,9 296,0-27,6 11,0-57,9 78,6 Από τους πίνακες αυτούς εξάγεται το συµπέρασµα ότι λόγω της ανακατανοµής της σεισµικής δράσης: α. στο προσοµοίωµα 1 η µεταβολή του λόγου M sd / V sd οφείλεται είτε σε µεγαλύτερη ποσοστιαία σχετική αύξηση του V sd, είτε σε µεγαλύτερη ποσοστιαία σχετική µείωση του Μ sd, που οδήγησαν στην τελική µείωση του λόγου α s β. στο προσοµοίωµα 2 η µείωση του λόγου α s οφείλεται αποκλειστικά στη ποσοστιαία αύξηση της αναπτυσσόµενης τέµνουσας V sd. Στα υποστυλώµατα που δεν χαρακτηρίστηκαν «θέσει» κοντά, οι ποσοστιαίες µειώσεις των µεγεθών M sd και V sd είναι περίπου ίδιες και ως εκ τούτου δεν επηρεάστηκε δυσµενώς ο λόγος διάτµησης α s και αντίστοιχα η συµπεριφορά τους. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Καλλιόπη ZΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 1, Μαρίνα ΜΩΡΕΤΤΗ 2. Λέξεις κλειδιά: κοντά υποστυλώµατα, διαστασιολόγηση, ΕΚΩΣ, ΕΑΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Καλλιόπη ZΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 1, Μαρίνα ΜΩΡΕΤΤΗ 2. Λέξεις κλειδιά: κοντά υποστυλώµατα, διαστασιολόγηση, ΕΚΩΣ, ΕΑΚ Συµπεράσµατα από την Εφαρµογή των ιατάξεων του ΕΚΩΣ περί Κοντών Υποστυλωµάτων Conclusions from the Αpplication of the Greek Code s Guidelines for the Design of Short Columns Καλλιόπη ZΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 1, Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων Τόµος B Εικόνα 5.3.1-1: Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων Σε περίπτωση υπογείου, οι σεισµικές δυνάµεις στην οροφή του είναι µηδενικές. Ωστόσο, η κατάσταση πλήρους πάκτωσης στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενίσχυσης του Φ.Ο. της Μαθητικής Εστίας Σπάρτης (ο οποίος υπέστη µερική κατάρρευση χωρίς σεισµό)

Μελέτη ενίσχυσης του Φ.Ο. της Μαθητικής Εστίας Σπάρτης (ο οποίος υπέστη µερική κατάρρευση χωρίς σεισµό) Μελέτη ενίσχυσης του Φ.Ο. της Μαθητικής Εστίας Σπάρτης (ο οποίος υπέστη µερική κατάρρευση χωρίς σεισµό) Α.Ε. Αντωνάκος ιευθύνων Σύµβουλος Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητος Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA 356-440, EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Γ.Η. Μανούκας Υπ. ρ. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Α.Μ. Αθανατοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοειδείς ρωγµές Καθαρή στρέψη ( τυχαία διατοµή ) 2F 2F + = F F 2 Gϑ τ = τ = 2 x 2 y zy zx x y

Ελικοειδείς ρωγµές Καθαρή στρέψη ( τυχαία διατοµή ) 2F 2F + = F F 2 Gϑ τ = τ = 2 x 2 y zy zx x y ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Σχεδιασµός φορέων από ΗΜΕΡΙ Α από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Αποτίμηση διώροφου κτιρίου ΟΣ κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, προσθήκη δύο ορόφων σύμφωνα με νεότερους Κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1954, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1954, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασµός Κτιρίου µε τον Κανονισµό Σκυροδέµατος του 1954, προσθήκη ορόφου κατά ΕΑΚ/ΕΚΩΣ και αποτίµηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1954, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδιασµός Νέου Κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και Έλεγχος Επάρκειάς του κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα ως προς το περίβλημα και την διαμερισμάτωση των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε ένα απλό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. Ζητείται ο σχεδιασμός της πλάκας Π1 πάχους 15 cm και της δοκού Δ1 διαστάσεων 25/55 στον ξυλότυπο στο Σχ. 1 και 2. Φορτία πλάκας: q k = 2 kn/m 2, g k,επ = 1,0

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ /02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ /02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Περιεχόµενα Πενταώροφος πλαισιακός φορέας µε τετραπλή συµµετρία Ανωδοµή και θεµελίωση. εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα