Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Όροι & Προϋποθέσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Όροι & Προϋποθέσεις"

Transcript

1 Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Όροι & Προϋποθέσεις Υποβάλλω αίτηση εγγραφής μέλους προκειμένου να προμηθεύομαι προϊόντα της εταιρείας ORIFLAME ΕΛΛΑΣ. Με την υπογραφή του παρόντος εντύπου, αποδέχομαι, αναγνωρίζω και δεσμεύομαι ως προς την τήρηση των ακόλουθων, γενικών κανονισμών και όρων για τα μέλη. Συμφωνώ να τηρώ τους κανονισμούς της εταιρείας Oriflame σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα σχετικά έντυπα (ηλεκτρονικά κα) της εταιρείας Oriflame και αναγνωρίζω με την παρούσα ότι εφαρμόζονται για όλα τα μέλη ενεργά ή μη. Με την ιδιότητα του μέλους δύναμαι να επωφεληθώ από τις ειδικές τιμές, προσφορές εκπτώσεις και προνόμια Μέλους όπως και την Εγγύηση Επιστροφής των Προϊόντων εντός 30 ημερών σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στα σχετικά έντυπα. Επιπλέον, αναγνωρίζω ότι η Oriflame δύναται μονομερώς να προχωρήσει σε αλλαγές στα προαναφερθέντα έντυπα. Σε περίπτωση αλλαγών, δεν θα επικαλεστώ άγνοια των κανονισμών αυτών εάν αυτοί έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα και στις επίσημες εκδόσεις της Oriflame, όπως το Newsletter και άλλα παρόμοια έγγραφα ή εάν αυτοί έχουν ανακοινωθεί μέσω άλλων, δημοσίως διαθέσιμων μέσων και έχουν τεθεί σε ισχύ. Η εκ μέρους μου αποδοχή των εν λόγω αλλαγών θα συνάγεται εάν συνεχίσω να παραγγέλνω προϊόντα σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους. Εάν δεν συμφωνώ με ορισμένες αλλαγές αναγνωρίζω το δικαίωμά μου να παύσω μονομερώς την ιδιότητά μου ως μέλους όπως προβλέπεται παρακάτω. Σε περίπτωση που αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος και μη αποκλειστικός επιχειρηματίας θα ενεργώ πάντοτε για λογαριασμό μου και θα έχω την ελευθερία της επιλογής του τόπου και του χρόνου της διεξαγωγής της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας η οποία θα είναι απόλυτα ανεξάρτητη από την Oriflame και δεν θα με καθιστά καθ' οιοδήποτε τρόπο υπάλληλο ούτε εξαρτώμενο αντιπρόσωπο ή πωλητή της εταιρείας Oriflame. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μεσολαβώ στη διαδικασία των πωλήσεων των προϊόντων της με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης αυτής του dealer ή του πλασιέ Για το λόγο αυτό δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπώ και/ή να αναλαμβάνω οποιοσδήποτε φύσης υποχρεώσεις εκ μέρους της Oriflame έναντι τρίτων μερών. Δεσμεύομαι ανεκκλήτως να αποζημιώσω την Oriflame για οιαδήποτε και για όλες τις νομικές ευθύνες που απορρέουν από οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες ή δηλώσεις μου. Εάν αποφασίσω σύμφωνα με τα παραπάνω να δραστηριοποιηθώ επιχειρηματικά με τα προϊόντα Oriflame, δέχομαι να ενεργώ ανεξάρτητα, σεβόμενος όμως τις αρχές πρακτικές και μεθόδους που περιλαμβάνονται στο Success Plan και σε οποιαδήποτε άλλα, σχετικά έγγραφα της εταιρείας Oriflame. Στην περίπτωση της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας δέχομαι ότι η δραστηριότητα αυτή θα γίνεται μόνο στην Ελλάδα χωρίς όμως να υπάρχει καμία υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με την Oriflame. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις οι συναφείς φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές οι δαπάνες οι κίνδυνοι, οι υποχρεώσεις εγγραφής και οι πάσης φύσεως λοιπές κανονιστικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ελληνική/κυπριακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανονισμών και κανόνων της προστασίας καταναλωτή, βαρύνουν εμένα. Επίσης σε κάθε περίπτωση, με το παρόν συμφωνώ ρητώς: - να μην χρησιμοποιώ το δίκτυο Μελών Oriflame για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων - να αποφύγω οποιαδήποτε πράξη ή συμπεριφορά που θα θίξει ή θα βλάψει τα συμφέροντα της Oflame. Επιπλέον, συμφωνώ να τηρώ εμπιστευτική οποιαδήποτε πληροφορία μου παρέχεται και να μην την κοινοποιώ σε κανένα άλλο πρόσωπο ή οργανισμό. Δια του παρόντος αναγνωρίζω ότι η παραβίαση οποιουδήποτε από τους κανονισμούς που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, και ιδιαιτέρως των δύο προηγουμένων δύναται να οδηγήσει στην άμεση παύση της ιδιότητάς μου ως μέλους χωρίς καμία υποχρέωση από πλευράς εταιρείας. Η ιδιότητά του μέλους δύναται να παύσει οποιαδήποτε στιγμή μονομερώς είτε από εμένα είτε από την Oriflame, αναιτιολόγητα και κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς το έτερο μέρος. Στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε

2 υπάρχουσα οφειλή θα καταστεί πληρωτέα αμέσως με την παύση της ιδιότητας. Δεν θα έχω κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση παύσης της ιδιότητας από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη για οποιονδήποτε λόγο. Το ανωτέρω στοιχεία δηλώθηκαν οικειοθελώς είναι αληθή και επιτρέπω στην Oriflame να τα τηρεί σε Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα μου τα οποία περιέρχονται στη γνώση της μέσω της παρούσας και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία μου στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας για οποιονδήποτε λόγο. Αποδέχομαι οι σχετικές πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν, με τους ακόλουθους τρόπους: αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των μελών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών αυτών από την Εταιρεία (ή από κάποιον βοηθό εκπλήρωσης ή κάποιον τρίτο εκ μέρους της) για μελλοντική επικοινωνία με τα μέλη. Ειδικότερα επιτρέπω στην Oriflame να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε συνδεδεμένες μ' αυτήν επιχειρήσεις εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους εσωτερικής διαχείρισης και επικοινωνίας μηχανογραφικής εξυπηρέτησης και τακτοποίησης οικονομικών εκκρεμοτήτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων με νεότερη δήλωση που θα υποβάλλω στην εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με γραπτό αίτημα μου που θα αποδεικνύεται η αποστολή του. Κάθε ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς (οι «Όροι») ορίζουν τον κανονισμό συμπεριφοράς των μελών-πελατών (Μέλη) της Oriflame Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ που έχει την έδρα της στη Λεωφόρο Κηφισίας 69, Μαρούσι, Α.Φ.Μ («Oriflame», «εμείς») και εσάς ("εσάς", το μέλος του καταναλωτικού κλαμπ της Oriflame», το «Μέλος»). Συνεπώς, σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε και να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων. Οι όροι αυτοί μπορεί να αλλάξουν. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης αναγράφεται στο τέλος του παρόντος. Θα ενημερώνομαι για τις αλλαγές αυτές, όπως εξηγείται παρακάτω. Είμαι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ενημέρωσής μου με τις όποιες τέτοιες αλλαγές. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι ορισμοί χρησιμοποιούνται σ αυτούς τους Όρους: i. Κώδικας Δεοντολογίας και Κανόνες Συμπεριφοράς: το σύνολο των οριζομένων στα σχετικά έντυπα της Oriflame που διέπουν τη συμπεριφορά των μελών προς την Oriflame και προς τα άλλα Oriflame μέλη- πελάτες ii. iii. Πελάτης: κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε έχει εγγραφεί ως μέλος στην Oriflame ή όχι, ο οποίος αγοράζει Oriflame Προϊόντα online μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης (για παράδειγμα, μέσω της ιστοσελίδας) ή offline (π.χ. μέσω τηλεφώνου) και ο οποίος, λειτουργώντας έτσι, ενεργεί εκτός εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας Oriflame Κατάλογος, Κατάλογος: ένα έντυπο ή ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο που εκδίδεται περιοδικά από την Oriflame, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις προσφορές προϊόντων της Oriflame και τις προτεινόμενες τιμές λιανικής τους

3 iv. Περίοδος Καταλόγου: η περίοδος που αναγράφεται στο εξώφυλλο του κάθε καταλόγου, κατά την οποία οι προσφορές του συγκεκριμένου Oriflame Καταλόγου ισχύουν v. Όμιλος Oriflame (Oriflame Group): Oriflame Cosmetics Global S.A. η μητρική εταιρεία, καθώς και κάθε οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν vi. vii. Προϊόντα Oriflame: τα καλλυντικά και τα συναφή αξεσουάρ, καθώς και ορισμένα διατροφικά συμπληρώματα που προσφέρονται προς πώληση στο πλαίσιο των εμπορικών σημάτων Oriflame ο κατάλογος περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών. Oriflame Success Plan: το έγγραφο που εξηγεί γρήγορα και εύκολα τα προνόμια που απολαμβάνει κάποιος από την Oriflame όταν αποφασίσει να λειτουργήσει την δική του ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία που προσφέρεται και ιδρύοντας την δική του αυτοτελή και ανεξάρτητη επιχείρηση. Ένα αντίγραφο του Success Plan βρίσκεται εδώ viii. Φυλλάδιο Oriflame: Αντίστοιχο περιεχόμενο με το Oriflame Success Plan σε ευσύνοπτη, απλή και εύληπτη έκδοση, εδώ ix. Εμπορικά σήματα Oriflame: το όνομα της Oriflame, το λογότυπο της Oriflame και τα ονόματα των προϊόντων ή οι σειρές προϊόντων, που παράγει, τα οποία, διαθέτει, πωλεί ή διανέμει στην αγορά η Oriflame. x. Τιμές: οι τιμές των προϊόντων της Oriflame που ορίζονται από την Oriflame και αναρτώνται στους τιμοκαταλόγους, ισχύουν τη στιγμή της «τοποθέτησης» της παραγγελίας xi. Περιοχή: Ελλάς xii. Προσωπικά Δεδομένα: τα στοιχεία που παρέχω κατά την εγγραφή μου στην Oriflame, καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εμένα που μπορεί να δώσω στην Oriflame από καιρό σε καιρό. 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 2.1. Θα εγγραφώ ως μέλος της Oriflame αφού γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή και μου χορηγηθεί κωδικός μέλους. Οι όροι αποδοχής μου ως μέλους της Oriflame, ορίζονται στην ενότητα Κανόνες Εγγραφής του Κανονισμού Συμπεριφοράς Μπορεί να μου χρεωθεί μια ετήσια διαχειριστική χρέωση που περιλαμβάνει το κόστος ενός σετ εκκίνησης - μια σειρά από έγγραφα και εγχειρίδια το οποίο θα χρεώνεται στο πρώτο τιμολόγιο αγοράς μου Απόδειξη Λιανικής Πώλησης Η ιδιότητά μου ως μέλος θα λήξει την ημέρα της επετείου της εγγραφής, εκτός εάν ανανεωθεί με την καταβολή της ετήσιας διαχειριστικής χρέωσης Τόσο εγώ όσο και η Oriflame μπορώ να διακόψω την ιδιότητά μου ως μέλος, σύμφωνα με τα παρακάτω Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωπική και δεν μπορεί να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Oriflame.

4 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 3.1. Όπως προαναφέρθηκε και δεδομένου ότι με την παρούσα δεν αναλαμβάνω οποιαδήποτε νομική υποχρέωση μπορώ ανά πάσα στιγμή να διακόψω την ιδιότητα του μέλους χωρίς να επικαλεστώ οποιοδήποτε λόγο απλά αποστέλλοντας στην Oriflame μια αίτηση διακοπής για την οποία θα ενημερωθώ αμέσως μετά την παραλαβή της. Αν επιθυμώ, μπορώ σχετικά να χρησιμοποιήσω το Έντυπο Ανάκλησης Εάν διακόψω εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την εγγραφή μου, θα μου επιστραφούν από την Oriflame όλες οι χρεώσεις και τα έξοδα και θα δεχθεί την επιστροφή όλων των προϊόντων που αγοράστηκαν από εμένα. Για λόγους ασφάλειας και υγιεινής μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή των καλλυντικών προϊόντων που έχουν αποσφραγισθεί Αν διακόψω σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο και κατόπιν αιτήματός μου, η Oriflame θα επαναγοράσει όλα τα προϊόντα από εμένα, με την επιφύλαξη των παρακάτω προϋποθέσεων: Για τα επιστρεφόμενα προϊόντα που αγοράστηκαν εντός των τελευταίων 12 μηνών, θα επιστραφεί το 90% της αρχικής καθαρής τιμής που καταβάλλεται μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως καταβολών που μου έχει κάνει η Oriflame σε σχέση με την αγορά αυτών των προϊόντων και Tα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι εμπορεύσιμα, εννοώντας ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ανοιχθεί ή παραποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους και ακόμη εμφανίζονται σε Καταλόγους της Oriflame. 4. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ A. ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 4.1. Μπορώ να κάνω τις παραγγελίες μου από τον κατάλογο με επιλογή των προϊόντων που επιθυμώ να αγοράσω. Η τοποθέτηση της παραγγελίας θεωρείται ότι είναι μια δήλωση της επιθυμίας μου προς την Oriflame για να αγοράσω τα επιλεγμένα προϊόντα Μια παραγγελία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν τα ακόλουθα βήματα έχουν ολοκληρωθεί: εάν κάνω την παραγγελία τηλεφωνικά έχω πει στον υπάλληλο της Εξυπηρέτησης Πελατών της Oriflame ποιά προϊόντα επιθυμώ να αγοράσω και αυτός έχει κάνει τη σχετική καταχώριση ή εάν κάνω την παραγγελία online, έχω επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμώ να αγοράσω, χρησιμοποιώντας την επιλογή "προσθήκη στο καλάθι αγορών", μπορώ ανά πάσα στιγμή, να επανεξετάσω και να τροποποιήσω το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών, αλλάζοντας την ποσότητα των προϊόντων ή προβαίνοντας στην διαγραφή ή την αφαίρεση ολόκληρου του περιεχομένου του καλαθιού αγορών, εάν έχω δώσει τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα για να είναι δυνατή η παράδοση και έχω αποδεχθεί ότι η Oriflame μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς που ορίζονται στην πολιτική της περί απορρήτου, και εάν έχω επιλέξει τη μέθοδο που προτιμώ για την παράδοση και πληρωμή Μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας μου, αυτή δεν μπορεί να αλλάξει μέσω της ιστοσελίδας, αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσω με το Τμήμα

5 Εξυπηρέτησης Πελατών , Κηφισίας 69, Μαρούσι 4.4. Όταν η Oriflame αποδεχθεί την παραγγελία μου, θα μου σταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω , οπότε η παραγγελία αγοράς θα είναι σε ισχύ. Η Oriflame μπορεί να αρνηθεί την παραγγελία μου χωρίς να αναφέρει κάποιον λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση θα επιστρέψει στο ακέραιο οποιαδήποτε πληρωμή έχω ήδη κάνει Εκτός από την επιβεβαίωση της παραγγελίας μου θα λάβω μια λίστα με τα προϊόντα της παραγγελίας μου. Η λίστα παραγγελίας παρέχει περίληψη των προϊόντων που θα μου αποσταλούν. Επίσης, περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά μου ως καταναλωτή Εάν παραγγείλω ηλεκτρονικά (online): Η περιλαμβανόμενη παραγγελία δεν θα είναι συμπληρωμένη ή προσβάσιμη. Τα τμήματα αυτής της παραγγελίας θα αποτελούν την παραγγελία μου και οι όροι αυτής της ιστοσελίδας (που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί ή εκτυπωθεί) ή όπως μπορεί να έχει επικοινωνηθεί από την Oriflame με κάθε άλλο τρόπο επικοινωνίας: η παραγγελία μπορεί να γίνει μόνο στα Ελληνικά και όχι σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, η Oriflame εφαρμόζει τους κώδικες δεοντολογίας που ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας Οι παραγγελίες που έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί δεν μπορούν να ακυρωθούν, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Οι παραγγελίες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας στον κατάλογο της κλειόμενης περιόδου, εκτός μερικών περιορισμένων χρόνων μη διαθεσιμότητας, όταν ενημερωθεί ο κατάλογος. 4.9 Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Εάν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή που κάνω την παραγγελία μου, η Oriflame θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να με ενημερώσει πριν ολοκληρωθεί αυτή, έτσι ώστε να μπορώ να αλλάξω ή να εγκαταλείψω την παραγγελία Ο κατάλογος μπορεί περιστασιακά, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μην είναι διαθέσιμος λόγω συντήρησης ή για διάφορους τεχνικούς λόγους. Η Oriflame δεν θα είναι υπεύθυνη για το κώλυμα και θα απορρίψει τυχόν αξιώσεις από τους πελάτες ή από άλλους επισκέπτες. B. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 4.12 Εκτός απ' όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον κατάλογο αντιπροσωπεύουν την πλήρη τιμή λιανικής πώλησης για τα προϊόντα τη στιγμή της παραγγελίας. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε τοπικό νόμισμα και περιλαμβάνουν ΦΠΑ Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αλλά κάθε αλλαγή στις τιμές των προϊόντων που θα επιλέξω πριν από την παραγγελία μου δεν θα αποτελέσουν μέρος της, εκτός αν συμφωνήσουμε ρητά ότι θα αποτελούν Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και άλλες χρεώσεις και επιβαρύνσεις που αναφέρονται σαφώς ως πρόσθετες επιβαρύνσεις της τιμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας και μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που θα επιλέξω.

6 4.15 Οι τιμές μπορεί να περιέχουν εκπτώσεις από την Oriflame από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω έκπτωση μπορεί να παρέχεται σε εμένα σύμφωνα με το Oriflame Success Plan. Αυτά δεν μπορούν πάντοτε να αναγράφονται στα παραστατικά αγοράς μου. Μπορώ πάντα να θέσω τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους υπολογισμούς Τιμής προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 4.16 Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, με τραπεζικό έμβασμα ή με άλλα μέσα που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους. Οι περισσότερες από τις κυριότερες κάρτες πληρωμής γίνονται δεκτές. Κανονικά η πιστωτική μου κάρτα δεν χρεώνεται μέχρι η παραγγελία μου να είναι έτοιμη να αποσταλεί. Σε περίπτωση που η πιστωτική μου κάρτα χρεωθεί κατ 'εξαίρεση, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας μου, θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής δυνάμει των παραγράφων 3.2, 3.3 και Για τους σκοπούς της είσπραξης πληρωμής, η Oriflame συνεργάζεται με Εισπρακτική/ές Εταιρεία/ες - εξωτερικούς συνεργάτες. Μπορεί να δεχτώ επικοινωνία σχετικά με την πληρωμή από αυτόν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Κατά κανόνα, όλα τα τιμολόγια πρέπει να καταβληθούν εντός 14 ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παρούσα. Καθυστέρηση πληρωμής μπορεί να χρεωθεί σε καθημερινή βάση με διοικητικά έξοδα είσπραξης καθώς και με τα εύλογα έξοδα για την ανάκτηση των χρεών Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής συμπεριλαμβανομένου κάθε πιθανού πιστωτικού όρου, μπορούν να δοθούν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 4.19 Για την ασφάλεια των online συναλλαγών με κάρτα, όλες οι πληροφορίες πληρωμής είναι κρυπτογραφημένες. Καθώς η Oriflame συνεργάζεται με αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών είσπραξης πληρωμών, η χρήση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας γίνεται με σωστό χειρισμό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων σε πληρωμές με κάρτα Εάν παρασχεθεί η δυνατότητα επαναλαμβανόμενων πληρωμών με κάρτα θα μπορώ να κάνω τη σχετική επιλογή και να εγγραφώ για να έχω πρόσβαση σε αυτήν την μέθοδο πληρωμής, που με εξυπηρετεί. Τα ποσά για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληρωμές από την κάρτα μου θα δεσμεύονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας, και το ποσό θα χρεωθεί στην κάρτα μου κατά τη στιγμή που η Oriflame θα αποστείλει τα παραγγελθέντα προϊόντα. Θα είμαι σε θέση να ανακαλέσω την επιλογή επαναλαμβανόμενης πληρωμής ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στη σελίδα του προφίλ μου και κάνοντας κλικ στην καρτέλα πληρωμής με κάρτα. Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4.21 Τα παραγγελμένα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν μόνο στην Ελληνική επικράτεια Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων θα είναι αυτός που επιλέγεται από εμένα στην παραγγελία μου Η Oriflame θα επεξεργαστεί και θα παραδώσει την παραγγελία μου το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από όταν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί από εκείνους. Η Oriflame δεν θα ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλείται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό της Ο κίνδυνος απώλειας των προϊόντων και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους θα περάσει σε εμένα κατά την παράδοση τους.

7 4.25 Η Oriflame δεν θα είναι υπεύθυνη για τη μη παράδοση, λανθασμένη ή καθυστερημένη παράδοση μιας παραγγελίας που οφείλεται σε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που έδωσα Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μονομερώς μια παραγγελία μου ανά πάσα στιγμή, αν υποψιαστεί ότι έγινε κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους. Δ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ 4.27 Η Oriflame εγγυάται ότι τα προϊόντα της έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές για τα καλλυντικά προϊόντα EN ISO 22716:2007 και τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής της Oriflame. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 5.1. Η Oriflame ακολουθεί πιστά τους κανόνες για την επιστροφή προϊόντων που ισχύουν στην Ελλάδα (βλέπε παράγραφο 5.3 για περισσότερες πληροφορίες) Με την επιφύλαξη του δικαιώματός μου να ακυρώσω μια παραγγελία και να επιστρέψω ένα Προϊόν, κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγξω το περιεχόμενό της για να βεβαιωθώ ότι δεν περιέχει προϊόντα που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά. Εγώ, ή το πρόσωπο που παραλαμβάνει τα Προϊόντα στο όνομά μου, πρέπει να ειδοποιήσουμε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αμέσως με την υποβολή αίτησης και περιγραφή της ζημιάς / βλάβης. Μπορεί επίσης να στείλω το αίτημα μέσω στο 5.3. Δικαιώματα της επιστροφής προϊόντων και της επιστροφής χρημάτων Μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία για το Προϊόν (Προϊόντα), χωρίς να δώσω οποιαδήποτε εξήγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, εάν αλλάξω γνώμη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αποφασίσω ότι δεν θέλω να κρατήσω ένα Προϊόν, μπορώ να ενημερώσω την Oriflame για την απόφασή μου να ακυρώσω την παραγγελία και να λάβω επιστροφή των χρημάτων μου Μπορώ να ακυρώσω μια παραγγελία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά από τη λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω ή αφού η παραγγελία μου έχει γίνει αποδεκτή προφορικά από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβω τη φυσική κατοχή του Προϊόντος ή το τελευταίο από τα Προϊόντα, εάν έχω παραγγείλει περισσότερα από ένα Για να ακυρώσω μια παραγγελία, μπορώ να επικοινωνήσω με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο ή στο ή ταχυδρομικώς στην Oriflame Λ.Κηφισίας 69, Μαρούσι ή στην Ιωάννου Θεολόγου 48, Αχαρνές. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Έντυπο Ακύρωσης (Επιστροφής) Παραγγελίας για να ενημερώσω την Oriflame για την ακύρωση μου. Αν συμπληρώσω το online έντυπο και το υποβάλω μέσω της ιστοσελίδας της Oriflame, η Εταιρεία θα μου διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση, απόδειξη παραλαβής της εν λόγω ακύρωσης πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορεί να θέλω να κρατήσω ένα αντίγραφο της γνωστοποίησης της ακύρωσης μου για το αρχείο μου. Απλά πρέπει να ασκήσω το δικαίωμά μου να ακυρώσω πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης. Ως εκ τούτου, εάν στείλω ειδοποίηση ακύρωσης μου

8 μέσω ή μέσω ταχυδρομείου, στη συνέχεια, η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία που έστειλα το ή από την αποστολή της επιστολής μου. Αν καλέσω να ενημερώσω την Oriflame για την ακύρωση μου, στη συνέχεια, η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία που θα τηλεφωνήσω Θα λάβω την πλήρη επιστροφή του τιμήματος που κατέβαλα για τα προϊόντα και για τις ισχύουσες χρεώσεις παράδοσης που κατέβαλα (εκτός από τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν, αν έχω επιλέξει ένα είδος παράδοσης διαφορετικό από το φθηνότερο τρόπο τυποποιημένης (συνήθους) παράδοσης που προσφέρει η Oriflame). Η Oriflame μπορεί να κάνει μια μείωση της επιστροφής για την απώλεια της αξίας των οποιωνδήποτε Προϊόντων που παρέχονται, εάν προκλήθηκε από δικούς μου μη αναγκαίους χειρισμούς. Είμαι υπεύθυνος για την τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από το χειρισμό εκτός από ό, τι είναι αναγκαίο για να καθοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων. Η Oriflame θα επεξεργαστεί την επιστροφή που μου οφείλεται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός (α) 14 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα που θα λάβει πίσω από εμένα οποιαδήποτε προϊόντα που χορηγούνται, ή (β) (αν είναι προγενέστερη) 14 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα που μπορώ να παρέχω αποδείξεις ότι έχω επιστρέψει τα προϊόντα ή (γ) εάν δεν παρέχονται Προϊόντα, 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έδωσα ειδοποίηση ακύρωσης. Εάν τα προϊόντα επιστραφούν στην Oriflame, επειδή ήταν κατεστραμμένα ή οφείλονται σε λανθασμένη περιγραφή, μπορώ να δω την ακόλουθη παράγραφο Αν έχω επιστρέψει τα προϊόντα είτε επειδή είναι κατεστραμμένα είτε λόγω λανθασμένης περιγραφής, η Oriflame θα μου επιστρέψει την τιμή των ελαττωματικών προϊόντων στο σύνολό τους, οποιεσδήποτε σχετικές χρεώσεις παράδοσης, καθώς και οιαδήποτε εύλογα έξοδα που θα προκύψουν, κατά την επιστροφή του τεμαχίου σε αυτήν Η Oriflame μπορεί να μου επιστρέψει το ποσό στην πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται από εμένα για να πληρώσω, εκτός αν έχω συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα χρεωθώ έξοδα ως αποτέλεσμα της επιστροφής Εάν τα προϊόντα προς επιστροφή παραδόθηκαν σε εμένα: θα πρέπει να επιστρέψω στην Oriflame τα Προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία / πώληση. Η προθεσμία θα έχει τηρηθεί εάν στείλω πίσω τα προϊόντα πριν λήξει η περίοδος των 14 ημερών, με εξαίρεση την περίπτωση, που τα προϊόντα μου παραδοθούν κατεστραμμένα, καθώς και την περίπτωση λανθασμένης περιγραφής (σε αυτή την περίπτωση, δείτε την παράγραφο 5.3.5), θα βαρύνομαι με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων και έχω την νομική υποχρέωση να φυλάξω τα προϊόντα στην κατοχή μου και να προβώ σε εύλογη φροντίδα τους, στο διάστημα που τα κατέχω Οι λεπτομέρειες για την νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ακύρωσης και η εξήγηση για το πώς θα γίνει αυτή, συμπεριλαμβανομένου και του προτεινόμενου Έντυπου Επιστροφής, παρέχονται στον κατάλογο συσκευασίας όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.5. Μπορώ επίσης να κατεβάσω το έντυπο για Επιστροφή εδώ Η Oriflame αναγνωρίζει την υποχρέωση της να προμηθεύσει τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στην παραγγελία. Ως καταναλωτής, θα έχω πάντα τα νόμιμα

9 δικαιώματα σε σχέση με τα Προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή. Αυτά τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιώματα δεν θίγονται από την πολιτική επιστροφών, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.3 και στο παρόν. Συμβουλές για τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά μου στην Ελληνική επικράτεια διατίθενται στο γραφείο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ( Επιπλέον η Oriflame εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος που φέρει το όνομα της Oriflame, πιστοποιεί ότι έχουν κατασκευαστεί από ή για εκείνη, και πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Είναι βεβαία ότι οι Πελάτες της θα βρουν τα Προϊόντα της ικανοποιητικά με κάθε τρόπο. Γι 'αυτό προσφέρει μια πρόσθετη εγγύηση της (Oriflame) που μου επιτρέπει να αλλάξω, ή να πάρω μια πλήρη επιστροφή χρημάτων για κάθε προϊόν που δεν με ικανοποιεί απόλυτα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών από όταν παραλάβω το προϊόν. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν καταστράφηκε με δόλο ή χρησιμοποιήθηκε με λάθος τρόπο. Εκτός αν έχει ανακοινωθεί διαφορετικά, επιστροφές και πίστωση χρημάτων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο γίνονται σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.1. Εάν αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας χωρίς υποχρέωση αποκλειστικότητας θα αγοράζω και θα πουλάω τα Προϊόντα της Oriflame στο όνομά μου και για δικό μου λογαριασμό, ανεξάρτητα και για πορισμό δικών μου κερδών. Στην περίπτωση αυτή θα είμαι και θα ενεργώ πάντα ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας (αυτοαπασχολούμενος / ατομική επιχείρηση) και όχι ως αντιπρόσωπος της Oriflame ή υπάλληλος. Ρητά δηλώνω ότι ακόμα και στην περίπτωση της παραγράφου αυτής δεν θα έχω κανένα δικαίωμα ούτε θα είμαι με οποιοδήποτε τρόπο εξουσιοδοτημένος να διαπραγματεύομαι, αγοράζω, πουλάω ή γενικά να συνάπτω συμφωνίες στο όνομά της Oriflame ή για λογαριασμό της Oriflame ή στο όνομα και για λογαριασμό οποιαδήποτε άλλης εταιρείας του Ομίλου Oriflame ούτε θα μεσολαβώ στη διαδικασία των πωλήσεων των προϊόντων της με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης αυτής του dealer ή του πλασιέ. 6.2 Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει να προβώ σε έναρξη ενώπιον των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, να αποκτήσω για τον εαυτό μου όλες τις προβλεπόμενες άδειες, τα δικαιώματα, και γενικά να κάνω οποιαδήποτε και όλες τις εγγραφές που απαιτούνται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους για την άσκηση μιας ανεξάρτητης επιχειρηματικής πρακτικής (δραστηριότητας), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε καταχώρησης της προστασίας των δεδομένων (βλέπε ενότητα 6.6) και εγγραφής στην εφορία. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την υποβολή δηλώσεων, εκθέσεων και την καταβολή των τυχόν φόρων, δασμών και τελών που ισχύουν για τη δραστηριότητα αυτή. Είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση όλων των πτυχών της χρήσης των προσωπικών δεδομένων των πελατών μου και οφείλω να συμμορφώνομαι από κάθε άποψη με τους εθνικούς νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής (βλέπε ρήτρα ). Σε κάθε περίπτωση γνωρίζω και αποδέχομαι ότι βαρύνομαι με όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τις συναφείς φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές τις δαπάνες τους κίνδυνους, τις υποχρεώσεις εγγραφής και τις πάσης φύσεως λοιπές κανονιστικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανονισμών και κανόνων της προστασίας καταναλωτή, που εκάστοτε βαρύνουν τον έμπορο ανεξάρτητο επιχειρηματία. 6.3 Στην περίπτωση που αναπτύξω επιχειρηματική δραστηριότητα με τα προϊόντα της Oriflame, έχω το δικαίωμα επιστροφής και ανταλλαγής των προϊόντων όπως

10 περιγράφεται στους Όρους για τους Πελάτες μου και για εμένα. Στην περίπτωση όμως αυτή έχω την αποκλειστική ευθύνη να ενημερώσω τους Πελάτες μου για την δυνατότητα επιστροφής Προϊόντων, και θα επιμελούμαι για οποιαδήποτε επιστροφή των Προϊόντων της Oriflame για λογαριασμό τους. Στην περίπτωση αυτή και εάν κατ 'εξαίρεση εγγράψω ένα γνωστό ή οικείο μου πρόσωπο για λογαριασμό του, αναγνωρίζω στην Oriflame το δικαίωμα να υποθέτει ότι έχω λάβει την άδεια του προσώπου αυτού γραπτώς και να μου ζητά να το παρουσιάσω στην εταιρεία ή σε τρίτους. Για να αποκτήσω αυτή την άδεια μπορώ να κάνω χρήση της Δήλωσης Ενημέρωσης και Συναίνεσης. Οι μη εξουσιοδοτημένες εγγραφές δεν επιτρέπονται. Στην περίπτωση αυτή θα έχω εγώ την αστική ή και ποινική ευθύνη για ότι προκύψει λόγω της εγγραφής αυτής συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που τυχόν θα έχει το άτομο το οποίο έχω εγγράψει σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση της παραγράφου αυτής η Oriflame θα μπορεί κατ 'εξαίρεση να μου επιτρέψει να τοποθετούνται παραγγελίες για τους άλλους, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό διαδικτυακό (online) εργαλείο. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο για τα μέλη του δικτύου μου, όπως εξηγείται στο Oriflame Success Plan, και μόνο με βάση την ρητή έγκρισή τους. Εάν χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο θα είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για οποιεσδήποτε αξιώσεις για μη εξουσιοδοτημένη παραγγελία και γενικά οποιεσδήποτε παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής (προσωπικών δεδομένων), καθώς και για τα έξοδα και τις δαπάνες που η Oriflame ή το πρόσωπο για το οποίο έχω τοποθετήσει την παραγγελία, μπορεί να αναλάβει σε σχέση με αυτή τη σειρά. 6.4 Ως μέλος θα διατηρήσω την εικόνα και τη φήμη της Oriflame. Δεν θα προβαίνω σε δηλώσεις, ούτε θα ασκώ πράξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την εικόνα της Oriflame ή τα προϊόντα. Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, θα λειτουργώ την επιχείρησή μου με νόμιμο και ηθικό τρόπο και δεν θα προβαίνω σε ψευδείς, παραπλανητικές ή υπερβολικές περιγραφές για τα Προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση φέρω εγώ την αποκλειστική ευθύνη πάσης φύσεως για να αποκαταστήσω τυχόν συναφείς αξιώσεις. 6.5 Αναγνωρίζω ότι τα εμπορικά σήματα Oriflame, η εμπορική της επωνυμία και το λογότυπο της είναι ιδιοκτησία της Oriflame και συμφωνώ να μην τα παραβιάζω με κανένα τρόπο. Για την αποφυγή αμφιβολιών, κάθε υπεραξία σχετική με το όνομα της Oriflame ανήκει σε αυτήν. Κατόπιν αιτήματος της Oriflame θα υπογράψω κάθε σχετικό έντυπο για την αναγνώριση των εμπορικών σημάτων της εταιρείας, ύστερα από σχετικό εύλογο αίτημα της για επιβεβαίωση. 6.6 Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, κατά την παρουσίαση των Προϊόντων της Oriflame, θα τηρώ αυστηρά τους Κανονισμούς Συμπεριφοράς και Κώδικα Δεοντολογίας 6.7 Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω θα μπορώ με δική μου ευθύνη να συλλέγω, να καταγράφω, να αποθηκεύω και να ενημερώνω τις προσωπικές πληροφορίες των Πελατών μου (δηλαδή κάθε λεπτομέρεια σχετικά με το πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση αυτού του προσώπου). Ως εκ τούτου, είμαι υποχρεωμένος/η να συμμορφώνομαι με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και να συμφωνήσω να το πράττω. Βάσει αυτών των νόμων, θα πρέπει να εγγραφώ στη αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν απαλλάσσομαι και πρέπει να συμμορφώνομαι με τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Είναι δική μου ευθύνη να εκτιμήσω την ανάγκη εγγραφής και εκτέλεσης μιας τέτοιας καταχώρισης, εάν απαιτείται και να συμμορφωθώ με την αρχή προστασίας των δεδομένων Ειδικότερα, αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, θα λαμβάνω τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των Πελατών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως εάν η επεξεργασία συμπεριλαμβάνει και διαβίβαση των δεδομένων μέσω δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Έχοντας υπόψη την εξέλιξη της

11 τεχνολογίας και του κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να προστατεύονται Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω θα πρέπει επίσης να ζητώ ρητά από τους Πελάτες αν επιθυμούν ή όχι να λαμβάνουν εμπορικές ανακοινώσεις από εμένα σχετικά με τα προϊόντα της Oriflame, να τηρώ αρχείο των μάρκετινγκ προτιμήσεων τους και να σέβομαι τις προτιμήσεις αυτές Η Oriflame αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν ποινές, χρεώσεις, αμοιβές και γενικά οποιαδήποτε έξοδα που μπορεί να υποστεί εξαιτίας οποιασδήποτε παράβασης από εμένα της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Μπορώ σχετικά να επισκεφθώ την ιστοσελίδα του ΕΣΕΑΠ της αρμόδιας αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων (LOCAL DPA WEBSITE) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων καταχώρισης και της προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω και εφόσον θέλω να συστήσω σε κάποιον να γίνει Μέλος και να συλλέξω ορισμένες προσωπικές πληροφορίες απευθείας από αυτόν θα τηρώ την νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Oriflame όπως κάθε φορά ισχύουν και τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της διαβίβασης των προσωπικών πληροφοριών στην Oriflame και την αποστολή στο εν λόγω μέλος, τις εμπορικές επικοινωνίες (π.χ. ανακοινώσεις που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα μιας επιχείρησης) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως περιγράφεται στην ενότητα 6.12 και 6.13 παρακάτω Αν ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, τα Online εργαλεία της Oriflame μπορεί να μου επιτρέψουν να χρησιμοποιήσω τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη για να στείλω εμπορικές επικοινωνίες, αυστηρά σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: θα πρέπει να έχω συστήσει τον Πελάτη για να γίνει Μέλος, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά, τέτοιες εμπορικές επικοινωνίες αφορούν μόνο τα Προϊόντα Oriflame, η εμπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμη ως τέτοια, η ανακοίνωση περιλαμβάνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας μου ως αποστολέας της εμπορικής επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση στην οποία οι Πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε εμένα για να με ενημερώσουν για την προτίμησή τους να εξαιρεθούν από την περαιτέρω εμπορικές επικοινωνίες, Εμπορικές επικοινωνίες απαγορεύονται να αποσταλούν σε πελάτες που έχουν επιλέξει να μην τις δέχονται, οι προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις, τα πριμ και τα δώρα, εφόσον επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα ως τέτοια, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επωφεληθεί από τις προσφορές πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμη και να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς, και το περιεχόμενο των εν λόγω εμπορικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο με τους παρόντες Όρους και το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εμπορικές επικοινωνίες Αναγνωρίζω με την παρούσα ότι μου έχει απαγορευτεί ρητά σε κάθε περίπτωση να αποστέλλω εμπορικές ανακοινώσεις για λογαριασμό της Oriflame ή στο όνομα της Oriflame.

12 6.14. Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι οι παρόντες όροι και το υλικό που αναφέρεται εδώ, είναι αποκλειστικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός από τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην παρούσα. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ORIFLAME 7.1. Η Oriflame θα παραδώσει όλα τα προϊόντα που έχω παραγγείλει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα Αποκλείεται ρητά οποιασδήποτε ευθύνη της Oriflame σχετικά με την έλλειψη ή τα προϊόντα που είναι σε έλλειψη 7.3. Θα λάβω απευθείας από την Oriflame ή από άλλη εταιρεία της ή τρίτο πάροχο, τυχόν οφέλη/προνόμια που μου οφείλονται σύμφωνα με το ισχύον Oriflame Success Plan. 8. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 8.1. Θα χάνω την ιδιότητα μου ως Μέλος άμεσα ύστερα από ειδοποίηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Αν έχω κάνει καμία δήλωση ή έδωσα οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που είναι ανακριβή ή αναληθή Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος και μη αποκλειστικός επιχειρηματίας και περιέλθω σε κάθε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης ή αδυναμίας πληρωμής οφειλών, όπως και όταν αυτές καταστούν απαιτητές Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος και μη αποκλειστικός επιχειρηματίας αν δεν τηρήσω οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και δεν επιδέχεται διόρθωση, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους όρους που τίθενται κατά καιρούς με τα λοιπά έντυπα της Oriflame. Αν δεν τηρήσω οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, περιλαμβανομένων και των λοιπών εντύπων της Oriflame και ενώ επιδέχεται διόρθωση, δεν επιτευχθεί η διόρθωση της παράβασης αυτής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης από την Oriflame Η εγγραφή μου θα λήξει εάν δεν κάνω μια παραγγελία για 12 διαδοχικές περιόδους Καταλόγων. 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 9.1. Η διαδικασία διεκπεραίωσης παραπόνων της Oriflame περιγράφεται στον Κανονισμό Συμπεριφοράς Μπορώ πάντα να υποβάλω οποιοδήποτε παράπονο, ερώτηση ή αίτημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Oriflame στο ή καλώντας μας στο Εάν δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντηση από την Oriflame Εξυπηρέτηση Πελατών μπορώ να επικοινωνήσω με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιρειών Απευθείας Πώλησης (ΕΣΕΑΠ) ή την Ευρωπαϊκή Ένωση Απευθείας Πώλησης (Seldia) σε

13 10. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Oriflame τηρεί αυστηρά τον Κώδικα Δεοντολογίας της Seldia ( και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Απευθείας Πωλήσεων (WFDSA) ( Αν αποφασίσω αυτοβούλως να αναπτύξω μονομερώς και με δική μου πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητος και μη αποκλειστικός επιχειρηματίας θα τηρώ αυστηρά αυτούς τους κώδικες όπως περαιτέρω έχουν αποτυπωθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας και τους Κανόνες Συμπεριφοράς της Oriflame. Μπορώ να λάβω αντίγραφα αυτών των εγγράφων από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 11. ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Ενώ η Oriflame έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες να συμπεριλαμβάνονται ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ούτε ισχυρίζεται ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς λάθη. Σφάλματα κατά την καταχώριση δεδομένων ή άλλα τεχνικά προβλήματα ενδέχεται μερικές φορές να οδηγήσουν σε ανακριβείς εμφανιζόμενες πληροφορίες. Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη στην ιστοσελίδα της, συμπεριλαμβανομένου του τιμοκαταλόγου και της διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, και δεν θα έχει καμία ευθύνη για τέτοια λάθη. Μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να κάνει βελτιώσεις ή / και αλλαγές στα χαρακτηριστικά του site, τη λειτουργικότητα, ή το περιεχόμενο. Αν δω οποιαδήποτε πληροφορία ή περιγραφή που πιστεύω ότι είναι εσφαλμένη θα επικοινωνώ με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Η Oriflame μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή πόρους. Η παροχή τέτοιων συνδέσεων δεν αποτελεί επικύρωση οποιασδήποτε πληροφορίας, προϊόντος ή υπηρεσίας φτάσει μέσω του εν λόγω συνδέσμου. Η Oriflame δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την απόδοση οποιουδήποτε τμήματος του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους αυτό το site μπορεί να συνδέεται ή για ότι μπορεί να προσεγγιστεί από αυτό το site. Θα ενημερώσω για τυχόν λάθη ή ακατάλληλο υλικό, που βρέθηκε σε ιστοσελίδες με τις οποίες αυτή η περιοχή συνδέεται. 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους θα πρέπει να επιλύονται μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας Εάν οποιοσδήποτε ή κάποιος από τους όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, η ακυρότητα του όρου αυτού δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων Η επαναλαμβανόμενη μη εφαρμογή κάποιου όρου δεν πρέπει να θεωρείται παραίτηση της Oriflame από τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

14 13.4. Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα της Προϋπόθεση για τη συνέχιση της μελλοντικής χρήσης του χώρου (site) αποτελεί η αποδοχή αυτών των αλλαγών. Μπορεί να απαιτηθεί η ρητή αποδοχή τους εκ μέρους μου. Σε κάθε περίπτωση, η εκ μέρους μου αποδοχή των εν λόγω αλλαγών θα συνάγεται εάν συνεχίσω να παραγγέλνω προϊόντα σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους Εκτός και αν επιλέξω διαφορετικά παρέχω στην Oriflame το δικαίωμα να μου στέλνει ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, , το διαφημιστικό ταχυδρομείο και γενικά να επικοινωνεί μαζί μου. Μπορώ να ενημερώσω τις προτιμήσεις μου για τις επικοινωνίες marketing από την Oriflame σε οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας σχετικά στις ρυθμίσεις χρήστη. Με την αποδοχή αυτών των Όρων δέχομαι να μου στείλει η Oriflame κάθε άλλη πληροφορία / ανακοίνωση σε σταθερό μέσο πλην του χαρτιού (δηλαδή μέσω ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που απευθύνεται προσωπικά σε εμένα, που μου επιτρέπει να αποθηκεύσω πληροφορίες κατά τρόπο προσβάσιμο για μελλοντική αναφορά επί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και να επιτρέψει επίσης την ακριβή αναπαραγωγή των πληροφοριών αυτών Η περίοδος γνωστοποίησης για κάθε γνωστοποίηση που δίνεται υπό αυτούς τους Όρους, αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία η γνωστοποίηση έχει αναρτηθεί με συστημένη επιστολή. Αν η γνωστοποίηση γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η περίοδος γνωστοποίησης αρχίζει να τρέχει από την ημέρα της λήψης της ανακοίνωσης. 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κατά την εγγραφή μου ως Μέλος, συμφωνώ ρητά ότι η Oriflame, ο Όμιλος Oriflame και εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (δηλαδή Μέλη, οι τρίτοι προμηθευτές και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών) μπορούν να αποθηκεύουν, να κάνουν χρήση και επεξεργασία (μεταξύ άλλων και μέσω αυτοματοποιημένων μέσων) των προσωπικών μου δεδομένων. Αυτό το κάνει η Oriflame για τη συμμόρφωση των υποχρεώσεων της προς εμένα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, καθώς και για την είσπραξη των οφειλών, την πρόληψη της απάτης, της εμπορίας και στατιστικούς σκοπούς Η Oriflame αναλαμβάνει να κρατήσει όλα τα προσωπικά δεδομένα εμπιστευτικά και ασφαλή (αν και διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω). Θα τα κρατήσει σε έναν ασφαλή server και θα συμμορφωθεί πλήρως με όλη την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων και νομοθεσία για τους καταναλωτές Η Oriflame επιβεβαιώνει ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που της παρέχω (ή τα οποία είναι διαθέσιμα σε δημόσια μητρώα) και κάθε πληροφορία από την οποία μπορεί να με εντοπίσει ("Πληροφορίες Χρήστη"), διατηρούνται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και μόνο για τους σκοπούς της που περιγράφονται στο παρόν, ιδιαίτερα τα ακόλουθα: για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών μου για στατιστικούς σκοπούς έρευνας ή για να βελτιώσει την ιστοσελίδα της, τα online εργαλεία και τις υπηρεσίες της προς εμένα για την εξυπηρέτηση περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τις διαφημίσεις προς εμένα για λόγους εσωτερικής διαχείρισης και επικοινωνίας μηχανογραφικής εξυπηρέτησης και τακτοποίησης οικονομικών εκκρεμοτήτων.

15 για την επικοινωνία μαζί μου συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε εμένα οποιουδήποτε υλικού marketing την παραλαβή του οποίου δεν έχω αποποιηθεί Αποδέχομαι την πρακτική της Oriflame όταν παρέχει τα Προσωπικά μου Δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους τρίτους να υποβάλει μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται από αυτούς για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάσει της παραγράφου Σ όλα τα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς και από την κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σε κανέναν εκτός από την Oriflame ή όπως μπορεί να απαιτείται από το νόμο Γνωρίζω ότι αν ζητήσει η αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική ή κυβερνητική αρχή προς διερεύνηση πιθανών παράνομων δραστηριοτήτων από την Oriflame την παροχή των Προσωπικών μου Δεδομένων ή / και Στοιχεία Χρηστών, έχει το δικαίωμα να τα παράσχει και τα παράσχει Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων με νεότερη δήλωση που θα υποβάλλω στην εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με γραπτό αίτημα μου που θα αποδεικνύεται η αποστολή του στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή απευθείας μέσα από τις Σελίδες Μου (My Pages) στο Αν έχω εγγραφεί νωρίτερα ως Μέλος της Oriflame, κατά την εγγραφή μου σε αυτό το site δέχομαι επίσης ότι κάποια από τα Προσωπικά Δεδομένα μου μπορεί να μεταφερθούν από την εταιρεία Oriflame που αρχικά έχουν καταχωρηθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία Oriflame. Η Oriflame μπορεί να παρέχει προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από εμένα, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τον κωδικό μέλους, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν θέλω να λαμβάνω υλικό μάρκετινγκ από την Oriflame Με την εγγραφή ως Μέλος της Oriflame αναγνωρίζω και αποδέχoμαι ότι η Oriflame μπορεί να μου στείλει πληροφορίες σχετικά με προσφορές και προωθητικές ενέργειες, εκτός αν αποχωρήσω. Η Oriflame μπορεί να αναλύσει τα Προσωπικά μου Δεδομένα για να μου παρέχει προσφορές και πληροφορίες καλύτερα προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά μου και την ιδιαίτερη ιστορία των επιλογών αγορών μου. Με την αποδοχή αυτών των Όρων δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου σε τέτοιου είδους αναλύσεις Περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις περιέχονται στην Oriflame Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Περισσότερες σχετικές πληροφορίες για την Oriflame Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παρατίθεται παρακάτω. Όνομα Διεύθυνση Στοιχεία Επικοινωνίας Εμπορική ή άλλη δημόσια εγγραφή Oriflame Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Λεωφόρο Κηφισίας 69, Μαρούσι Τηλέφωνο: or at Γ.Ε.ΜΗ

16 Εποπτική αρχή Ελεγκτές: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Α.Φ.Μ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους Όρους, είναι δυνατή η αποστολή στο ή η κλήση στον αριθμό Η Oriflame θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί σε τυχόν ανησυχίες μου και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να της γνωρίσω. Με την υπογραφή της παρούσας δηλώνω ότι διάβασα και αποδέχομαι τα προαναφερθέντα έντυπα της εταιρείας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους όρους χρήσης και διατήρησης των ως άνω προσωπικών δεδομένων από την Oriflame και δέχομαι να παραλάβω το Starter Kit - Πακέτο Εγγραφής το οποίο περιέχει όλο το σχετικό υλικό.

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Η ΑΡΠΕΔΩΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενών μαζί της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης www.pizzafan.gr Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στην Εταιρεία σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.mastihashop.com. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Η Cardlink (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.cardlink.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Meals & More (εφεξής «Πάροχος») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON Mutual Assurance Brokers S.A. Α.Φ.Μ. 094398216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κοραή 7, 15341 Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο 210-6549515 www.mutualnet.gr Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΠΑ Έκδοση :1 Ημερ/νια: 16/5/2018 Σελίδα 1 από 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε:

Κωδικός: ΠΑ Έκδοση :1 Ημερ/νια: 16/5/2018 Σελίδα 1 από 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε: Κωδικός: ΠΑ Έκδοση :1 Ημερ/νια: 16/5/2018 Σελίδα 1 από 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την FIBRAN, για αυτό λειτουργούμε την επιχείρησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018 Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

1. Γενικά. 1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα: 1. Γενικά 1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Power of Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Η INPERSON Limited ( " Εμείς" ) δεσμευόμαστε για την προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σας. Η πολιτική αυτή (μαζί με τους δικούς μας όρους χρήσης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φοράς στις 27 Σεπτεμβρίου 2019. 1.1 Ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας:

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: MATCHPOINT / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ M. - ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ A. ΟΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Η Prada S.p.A. (στο εξής «PRADA») με καταστατική έδρα στο Μιλάνο (Ιταλία), διαχειρίστρια εταιρεία συμμετοχών του Ομίλου Prada και διαχειρίστρια του δικτυακού τόπου www.miumiu.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018.

Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018. Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018. 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ H PHC Franchised Restaurants Public Limited ("εμείς", "PHC" ή "Εταιρεία") σέβεται την ιδιωτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Πίνακας Περιεχομένων

Πολιτική Απορρήτου. Πίνακας Περιεχομένων Πολιτική Απορρήτου Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... 2 3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 4. Διατήρηση Δεδομένων... 3 5. Δικαιώματα των Υποκειμένων...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS Τελευταία τροποποίηση: 27 Νοεμβρίου 2018 1 Αντικείμενο Όρων 1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων/ παρελκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 1 Γενικά Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αγορών (εφεξής «Γενικοί όροι») ισχύουν για όλα τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που αγοράζει η Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Εισαγωγή... 2 1.1 Σχετικά... 2 1.2 Τροποποιήσεις... 2 2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 2.1 Συλλογή... 3 2.2 Μεταβίβαση... 3 2.3 Διατήρηση... 4 3. Δικαιώματα των Υποκειμένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μεταμόρφωση, 18 Μαΐου 2018 ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εμείς, η «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η ART-εμείς, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) στην οποία ανήκει ο παρόν δικτυακός τόπος http://www.artemeis.gr/, δεσμεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «El-Pharm Α.Ε»,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Η CROMAR Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ («η Εταιρία»), δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσώπων με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εφαρμογή μας. Θέλουμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σήμερα, αύριο και στο μέλλον. Η προστασία του απορρήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου; ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Η G4S είναι ένας «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία, είναι απαραίτητο να δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει την Δήλωση - Ειδοποίηση για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Mε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 1. αφ ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία «ICON FITNESS A.E. Εκμετάλλευση Γυμναστηρίων», που εδρεύει στην οδού Σέκερη, αριθμός 5 στην Αθήνα, με ΑΦΜ 800760680, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών (ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα ΟΠΑΠ PLAY Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Esselte Greece. Τι καλύπτει η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων;

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Esselte Greece. Τι καλύπτει η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων; Ενημερώθηκε την: 25 Μαϊου 2018 Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της Esselte Greece Η Esselte Greece δεσμεύεται να διαχειρίζεται το ιδιωτικό σας απόρρητο. Έχουμε αναπτύξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ των βραβευομένων αριστούχων αποφοίτων στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία!» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Η Διατροφολόγος Διαιτολόγος Μυρτώ Μαρία Μυλωνά, το γραφείο της οποίας στο Χαϊδάρι

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ανώνυμη εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ.Αθηνών αρ. 90 με ΑΦΜ: 094176994, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής «Η εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Εισαγωγή. Πλαίσιο προστασίας δεδομένων. 1. Στοιχεία πελατών και πολιτών. Μάϊος 2018

Πολιτική Απορρήτου. Εισαγωγή. Πλαίσιο προστασίας δεδομένων. 1. Στοιχεία πελατών και πολιτών. Μάϊος 2018 Πολιτική Απορρήτου Εισαγωγή Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα της SKG THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή χρημάτων Κωδικός Κατάλληλα προϊόντα HP

Επιστροφή χρημάτων Κωδικός Κατάλληλα προϊόντα HP Όροι & προϋποθέσεις 1. Σύμφωνα με τους υπόλοιπους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι πελάτες μπορούν να διεκδικήσουν το ποσό της επιστροφής χρημάτων για τα επιλεγμένα προϊόντα HP που απεικονίζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας. 2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «Midnight Dolphin Ltd», που στο Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, με αριθμό μητρώου 09803896 (εφεξής «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου. Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Πολιτική απορρήτου. Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Πολιτική απορρήτου Στο EURid δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία του απορρήτου σας. Στην Πολιτική Απορρήτου μας θα θέλαμε να κάνουμε σαφές ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιον λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης - Ενημέρωση

Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης - Ενημέρωση Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης - Ενημέρωση Ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων Κατά την υποβολή αίτησης για να μπείτε στην ομάδα της Lanitis Bros Ltd, θα μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για εσάς.

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR

Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal Τελευταία τροποποίηση: 29 Ιουνίου 2018 Η εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ», με διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS - Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας (Η ενημέρωση αυτή αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.εταιρεια.eu, www.agrotax.eu και www.agrobay.eu)

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ COOKIES ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ/ΕΕΚΕ) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής:

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής: Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας ως ισχύει),

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Ο Endress+Hauser Όμιλος ("Endress+Hauser", "Εμείς" ή "Εμάς") δίνει μεγάλη σημασία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

που ανήκει στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.».

που ανήκει στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ Α.Ε.». ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι όροι της παρούσας πολιτικής προστασίας ιδιωτικότητας διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου www.pharmaservice.gr, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [1] Στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη ΑΘΗΝΑ με διεύθυνση. ΣΤΑΔΙΟΥ 7 (ΑΦΜ 099041578 /ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ) (εφεξής «Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»)

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας: Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συμποσίου Τεχνολογίας και της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ ΑΕ Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Πεδίο εφαρμογής 5 Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της SGS 2 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ OFFICER

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.typet.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από το «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (εφεξής «ΤΥΠΕΤ» ή «Ταμείο»),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η DPG DIGITAL MEDIA Α.Ε. λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ Εισαγωγή Με την παρούσα δήλωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα στη Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα (εφεξής ο «ΟΠΑΠ»), η οποία είναι υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΠΠ Έκδοση: 1 Ημερομηνία: 28/05/2019 Σελίδα 1 από 7 ΠΟΛΙΤIΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.

Κωδικός: ΠΠ Έκδοση: 1 Ημερομηνία: 28/05/2019 Σελίδα 1 από 7 ΠΟΛΙΤIΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. Κωδικός: ΠΠ Έκδοση: 1 Ημερομηνία: 28/05/2019 Σελίδα 1 από 7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤIΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... 4 4. Διατήρηση Δεδομένων... 4 5. Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ( εφεξής η «Πολιτική» περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΚ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018 Η V.L. Toolbox Express Computer Solutions Ltd ("εμείς", "σ εμάς" ή "μας") λειτουργεί τον ιστότοπο https://vltoolbox.com.cy/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση: 24.05.2018 Η CORE INNOVATION (εφεξής «Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice)

Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice) Αγ. Ι. Ρέντης 18/05/2018 Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice) Η παρούσα ενημέρωση αφορά στην itrack Services Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY NOTICE)

EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY NOTICE) EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY NOTICE) H εταιρεία FITGATE PRIVATE COMPANY η οποία εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής (οδός Δημοκρατίας αρ. 8- email: info@fitgate.gr) και στην οποία ανήκει ο παρών δικτυακός τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έκδοση 1.0 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στα πλαίσια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Εταιρεία «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εταιρεία «ΙΙΕΚ ETOILE BY LES CHEFS M.E.Π.Ε.» (εφεξής «ΣΧΟΛΗ») σας ενημερώνει,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» και τον δ.τ. COSMOTE (εφεξής COSMOTE) που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (ΑΦΜ 094493766,

Διαβάστε περισσότερα

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία

των πελατών για το κλείσιμο ραντεβού για έλεγχο όρασης στα καταστήματά μας. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY POLICY) 1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου Θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμός απορρήτου και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σεβασμός απορρήτου και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σεβασμός απορρήτου και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Το απόρρητο και η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντικά για εμάς. Η πολιτική της AIR LIQUIDE ενέχει τον σεβασμό και την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Επισκεπτών του Ιστοτόπου Έχουμε ως βασική προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα