ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και την εφαρμογή των διατάξεων της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» {SWD(2014) 187 final} EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και την εφαρμογή των διατάξεων της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το άρθρο 225 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/ προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2014 σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και ιδίως σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 148 έως 151, του άρθρου 152 παράγραφος 3 και του άρθρου 157 παράγραφος 3, όπου θα αξιολογούνται ιδίως οι συνέπειες στους παραγωγούς γάλακτος και την παραγωγή γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές, σε συνάρτηση με τον γενικό στόχο της διατήρησης της παραγωγής στις περιοχές αυτές, και θα περιλαμβάνονται πιθανά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες από κοινού παραγωγής, ενδεχομένως μαζί με κατάλληλες προτάσεις. Στη διάσκεψη με τίτλο «Ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ: εξελίξεις μετά το 2015», που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, εξετάστηκαν οι νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο τομέας του γάλακτος και συζητήθηκε κατά πόσον είναι αναγκαία και εφικτή η θέσπιση πρόσθετων μέσων, λαμβανομένης υπόψη της λήξης του συστήματος ποσοστώσεων το Οι διαβουλεύσεις στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της διάσκεψης συνεχίζονται. Η παρούσα έκθεση συνεισφέρει συμπληρωματικά στοιχεία προς συζήτηση και η Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο με το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των αγορών μετά την εξάλειψη των ποσοστώσεων με στόχο την υποβολή περαιτέρω προτάσεων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Επί του παρόντος 2, η κατάσταση στην αγορά γάλακτος της ΕΕ είναι αρκετά ευνοϊκή. Η μέση τιμή του γάλακτος στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2014 ήταν 40,03 λεπτά/κιλό, ήτοι κατά 17% υψηλότερη από τον Ιανουάριο του 2013, και η υψηλότερη μέση τιμή γάλακτος που έχει καταγραφεί στην ιστορία για τον μήνα Ιανουάριο (στατιστικά στοιχεία από το 1977). Η ίδια ανοδική τάση έχει επίσης παρατηρηθεί στην τιμή των γαλακτοκομικών προϊόντων, παρότι οι τιμές του βουτύρου υφίστανται καθοδικές πιέσεις από τις αρχές του Μέχρι σήμερα, η σημαντική παγκόσμια ζήτηση έχει διατηρήσει σταθερά τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Εντούτοις, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διόρθωσης των τιμών, δεδομένης της αύξησης της παραγωγής γάλακτος που παρατηρείται στις σημαντικότερες εξαγωγικές χώρες. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της , σ. 671). 2 Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων μέχρι τα μέσα Μαρτίου

3 Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι ευνοϊκές τόσο στην παγκόσμια αγορά όσο και στις εγχώριες αγορές. Η παγκόσμια ζήτηση παραμένει δυναμική, ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες. Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο στη ανθρώπινη διατροφή λόγω της αύξησης του ποσοστού των νοικοκυριών που ανήκουν στη μεσαία τάξη. Αναμένεται να σημειωθούν αυξήσεις στην παραγωγή λόγω της κατάργησης των ποσοστώσεων, ιδίως στα κράτη μέλη όπου επί του παρόντος υφίστανται περιορισμοί λόγω των ποσοστώσεων, όπως η Ιρλανδία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Δανία, η Αυστρία και η Πολωνία, καθώς και η Γαλλία. Η παραγωγή θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης τόσο στην ΕΕ όσο και ανά τον κόσμο, καθώς και από άλλους παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς διατίθενται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα έκθεση. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ «ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» Η επονομαζόμενη «δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» 3 δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2012, έχει τεθεί πλήρως σε εφαρμογή από τις 3 Οκτωβρίου 2012 και ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου Δημοσιεύθηκαν επίσης ένας εκτελεστικός και ένας κατ εξουσιοδότηση κανονισμός 4 τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του Οι διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος (όπως ενσωματώθηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013) και η εφαρμογή τους περιγράφονται κατωτέρω. Η παρούσα έκθεση βασίζεται στις απαντήσεις των κρατών μελών σε ειδικό ερωτηματολόγιο 5, καθώς και στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στους εκτελεστικούς κανόνες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 148) Μέσω των συμβάσεων προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των επιχειρήσεων της αλυσίδας γαλακτοκομικών προϊόντων, ενισχύεται η ενημέρωση σχετικά με τα μηνύματα της αγοράς, βελτιώνεται η μετάδοση των μεταβολών στις τιμές, προσαρμόζεται η προσφορά στη ζήτηση και αποφεύγονται ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Μετά την κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τους παραγωγούς και τους μεταποιητές, καθώς τους βοηθούν να προγραμματίσουν τις ποσότητες που παράγουν. Δυνάμει του άρθρου 148, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν υποχρεωτική την υπογραφή γραπτών συμβάσεων μεταξύ των γεωργών και των μεταποιητών και να υποχρεώσουν τους αγοραστές γάλακτος να προσφέρουν στους γεωργούς συμβάσεις με 3 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 261/2012, ΕΕ L 94 της , σ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2012 της Επιτροπής, ΕΕ L 156 της , σ. 39 και κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 880/2012 της Επιτροπής, ΕΕ L 263 της , σ

4 καθορισμένη ελάχιστη διάρκεια. Οι εν λόγω συμβάσεις πρέπει να προηγούνται της παράδοσης και να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως την τιμή, την ποσότητα, τη διάρκεια ισχύος, λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή, ρυθμίσεις για τη συλλογή νωπού γάλακτος και κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών και οι γεωργοί έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν μια προσφορά σύμβασης ελάχιστης διάρκειας. Οι παραδόσεις που γίνονται από γεωργούς σε συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπογραφής σύμβασης εάν το καταστατικό ή οι κανόνες του εν λόγω συνεταιρισμού περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με την προβλεπόμενη σύμβαση. Μέχρι στιγμής, οι υποχρεωτικές συμβάσεις έχουν καθιερωθεί σε 12 κράτη μέλη, ενώ σε ορισμένα η υποχρέωση αυτή ίσχυε ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Πίνακας 1 Υποχρεωτικές συμβάσεις Κράτος μέλος Εθνική νομοθεσία Ελάχιστη διάρκεια σύμβασης Λετονία Σεπτέμβριος Γαλλία Απρίλιος έτη Ιταλία Μάρτιος μήνες Ισπανία Οκτώβριος έτος Λιθουανία Οκτώβριος Ουγγαρία Δεκέμβριος μήνες Σλοβακία Δεκέμβριος Κροατία Ιούνιος μήνες Κύπρος Ιούνιος μήνες Πορτογαλία Ιούνιος μήνες Βουλγαρία Νοέμβριος μήνες Ρουμανία 1ο τρίμηνο του μήνες Σε 7 κράτη μέλη προβλέπεται ότι η σύμβαση που προτείνεται από τον αγοραστή στον γεωργό πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 6 μηνών, ενώ η Ισπανία έχει επιλέξει συμβάσεις διάρκειας 1 έτους και η Γαλλία 5 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνήθηκε ένας εθελοντικός κώδικας πρακτικής μεταξύ των παραγωγών και των μεταποιητών εμπνευσμένος από τις διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος ο οποίος προβλέπει συμβάσεις με παρόμοιους όρους με αυτούς που καθορίζονται στη δέσμη μέτρων και καλύπτει περισσότερο από το 85% της παραγωγής νωπού γάλακτος. Επίσης, στο Βέλγιο υπογράφηκε ένας κώδικας ορθής πρακτικής από το 98% των μεταποιητών και από τις τρεις σημαντικότερες οργανώσεις γεωργών της χώρας. Συγκεκριμένα, ο κώδικας περιλαμβάνει συμφωνίες σχετικά με την ποιότητα, συμφωνίες για την προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης από τους γεωργούς και από τους αγοραστές, συμφωνίες για τη βιωσιμότητα και ρυθμίσεις σχετικά με τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών. Στη Γερμανία, για τις παραδόσεις που συμφωνούνται επί τη βάσει διαπραγματεύσεων μέσω οργανώσεων παραγωγών χρησιμοποιούνται συνήθως πρότυπες 4

5 συμβάσεις, οι οποίες, εκτός των παραμέτρων που αφορούν την ποιότητα, την τιμή και τη διάρκεια, στο μέλλον θα περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα του γάλακτος. Οι συμβάσεις έχουν καταστεί υποχρεωτικές ιδίως σε κράτη μέλη όπου η συνεταιριστική δομή των συμβατικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων ήταν λιγότερο ανεπτυγμένη. Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται μια επισκόπηση του μεριδίου της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος ανά τύπο συμβατικών ρυθμίσεων, στην οποία διακρίνονται οι παραδόσεις από γεωργούς σε συνεταιρισμούς μεταποίησης και συλλογής, οι παραδόσεις από γεωργούς σε ιδιώτες μεταποιητές και οι παραδόσεις στο πλαίσιο άλλων ρυθμίσεων. Η τελευταία κατηγορία αφορά κατά κύριο λόγο τις παραδόσεις σε ιδιώτες συλλέκτες ή σε εμπορικές εταιρείες. Περίπου το 64% του συνόλου των παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος πραγματοποιούνται από γεωργούς στον συνεταιρισμό μεταποίησης ή συλλογής του οποίου είναι μέλη. Στη Γαλλία δεν ήταν δυνατή η διάκριση μεταξύ παραδόσεων σε συνεταιρισμούς μεταποίησης και σε συνεταιρισμούς συλλογής. Στη Γερμανία, οι παραδόσεις σε ιδιώτες μεταποιητές πραγματοποιούνται κυρίως μέσω οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεών τους. Εν γένει, τα καταγραφόμενα μερίδια των αντίστοιχων τύπων συμβατικών ρυθμίσεων έχουν παραμείνει σχετικά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, ορισμένα κράτη μέλη (EE, IT, LV, AT, SK) ανέφεραν αύξηση των παραδόσεων σε ιδιώτες συλλέκτες, παρότι το μερίδιό τους σε απόλυτους όρους είναι μάλλον περιορισμένο. Γράφημα 1 Συμβατικές σχέσεις 100% Μερίδιο των παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος ανά τύπο συμβατικών ρυθμίσεων(2012) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MT SI DK IE FI AT SE LU SK NL PL PT IT DE BE CZ EE FR HU LV LT ES UK GR RO HR BG CY Συνεταιρισμός μεταποίησης Συνεταιρισμός συλλογής Συνεταιρισμός συλλογής και μεταποίησης Ιδιωτικοί μεταποιητές Άλλο Δεν υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα 5

6 3.2. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 152 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3) Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναγνωρίζουν επισήμως τις οργανώσεις παραγωγών που έχουν συγκροτηθεί από παραγωγούς στον τομέα του γάλακτος, με πρωτοβουλία των παραγωγών και επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή μια ελάχιστη ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής που πρέπει να καλύπτουν οι οργανώσεις παραγωγών ως προϋπόθεση για την αναγνώρισή τους (βλέπε παράρτημα, πίνακας 3). Όλες οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών επικεντρώνονται στο αγελαδινό γάλα, εξαιρουμένης μίας οργάνωσης που επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πρόβειο γάλα στην Ισπανία. Πολλές από τις συνολικά 228 οργανώσεις παραγωγών του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ, ιδίως στη Γερμανία και στην Ιταλία, υπήρχαν ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Εντούτοις, ο αριθμός των αναγνωρισμένων οργανώσεων αυξήθηκε το 2013 (BE +1, CZ + 8, DE + 18, ES + 3, FR + 27). Στην Γερμανία, το 2013 αναγνωρίστηκε μία ένωση οργανώσεων παραγωγών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνολικά δύο τέτοιες ενώσεις. Σε αρκετά κράτη μέλη η εθνική νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση τέθηκε σε ισχύ μόλις πρόσφατα. Οι αρκετά μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις καταδεικνύουν ότι είναι δύσκολο να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της επιδίωξης δημιουργίας μεγάλων οργανώσεων παραγωγών που έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών και της ενθάρρυνσης της δημιουργίας οργανώσεων παραγωγών μέσω της θέσπισης ρεαλιστικών ορίων. Εντούτοις, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε δεύτερη φάση περισσότερες από μία οργανώσεις παραγωγών μπορούν να προσχωρήσουν σε μια ένωση οργανώσεων παραγωγών που έχει τις ίδιες δυνατότητες συλλογικής διαπραγμάτευσης με μια οργάνωση παραγωγών, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα. Έχει υποστηριχθεί ότι λόγω των σχετικά ευνοϊκών εξελίξεων της αγοράς τα τελευταία χρόνια (βλέπε σημείο 2), οι γεωργοί δεν είχαν σημαντικά κίνητρα να προσχωρήσουν σε οργανώσεις παραγωγών. Στην έκθεσή τους με τίτλο «Analysis on the future developments in the dairy sector» (Ανάλυση των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων) 6, οι εμπειρογνώμονες υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, ότι οι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να αποκτήσουν ενισχυμένο ρόλο, ιδίως μέσω της εξασφάλισης ικανού μεγέθους που θα τους παρέχει επαρκή διαπραγματευτική ισχύ. Η δυνατότητα επέκτασης ορισμένων κανόνων των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους (και διεπαγγελματικών οργανώσεων) και σε μη μέλη, καθώς και η 6 Εξωτερική μελέτη που καταρτίστηκε από την Ernst & Young για τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπε: 2013_en.htm. 6

7 επιβολή υποχρεωτικών εισφορών για μη μέλη στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ 7 ισχύει πλέον και για τις οργανώσεις του γαλακτοκομικού τομέα και αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για τη δημιουργία οργανώσεων εκπροσώπησης. Περαιτέρω κίνητρα για τη συμμετοχή των γεωργών σε οργανώσεις παραγωγών εξετάζονται στο σημείο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 149) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών γάλακτος, οι γεωργοί μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε οργανώσεις παραγωγών που μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά τους όρους των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τιμής του νωπού γάλακτος. Η ποσότητα γάλακτος που μπορεί να διαπραγματευτεί μια οργάνωση παραγωγών δεσμεύεται από κάποια σαφώς καθορισμένα όρια (ήτοι 3,5% της παραγωγής της ΕΕ, 33% της εθνικής παραγωγής των κρατών μελών). Οι παραδόσεις από γεωργούς στους συνεταιρισμούς μεταποίησης των οποίων είναι μέλη δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο κοινών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος, ενώ οι συνεταιρισμοί συλλογής έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν οργανώσεις παραγωγών που μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά με τους μεταποιητές. Τέσσερα κράτη μέλη ανέφεραν παραδόσεις νωπού γάλακτος στο πλαίσιο συμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης δυνάμει της εν λόγω διάταξης το Πίνακας 2. Πραγματικές παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος το 2013 στο πλαίσιο συμβάσεων βάσει συλλογικής διαπραγμάτευσης Κράτος μέλος Ποσότητα νωπού αγελαδινού γάλακτος x τόνους Ποσοστό παραδόσεων κατά προσέγγιση Τσεχική Δημοκρατία % Γερμανία % Ισπανία 255 4% Γαλλία % Στη Γερμανία, 2 ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μαζί με τις 143 οργανώσεις παραγωγών καλύπτουν σχεδόν όλες τις παραδόσεις γάλακτος σε μεταποιητές που δεν είναι συνεταιρισμοί. Στη Γαλλία, σχεδόν το 90% της ετήσιας εμπορεύσιμης ποσότητας παραγωγής των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών αποτέλεσε πράγματι αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης, ενώ στην Ισπανία συλλογικές διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν για ποσοστό περίπου 16% των εμπορεύσιμων ποσοτήτων αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών. Επιπλέον, η Ισπανία ανέφερε παραδόσεις τόνων πρόβειου γάλακτος για το 2013, σε 7 Άρθρα 164 και 165 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/

8 σύγκριση με παραγωγή τόνων. Καθώς οι παραδόσεις από γεωργούς σε συνεταιρισμούς μεταποίησης των οποίων είναι μέλη δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις δυνάμει της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος, εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες συλλογικής διαπραγμάτευσης, εκτός από τη Γερμανία και τα κράτη μέλη που έχουν μεγάλο αριθμό συνεταιρισμών μεταποίησης ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 150) Δεδομένης της σημασίας των τυριών προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) κυρίως για τις ευάλωτες αγροτικές περιοχές και προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστιθέμενη αξία και να διατηρηθεί η ποιότητά τους, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς τέτοιων τυριών κατόπιν αίτησης οργάνωσης παραγωγών, διεπαγγελματικής οργάνωσης ή ομάδας ΠΟΠ/ΠΓΕ. Μέχρι σήμερα, δύο κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανόνες για τη διαχείριση της προσφοράς τυριού. Η Γαλλία θέσπισε μέτρα για το «Comté», τα οποία εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2012, και για το «Beaufort», από τις 27 Φεβρουαρίου 2014, και η Ιταλία θέσπισε κανόνες για το «Asiago», που εφαρμόζονται από τις 12 Φεβρουαρίου Και στα δύο εν λόγω κράτη μέλη υπάρχουν περαιτέρω αιτήσεις υπό εξέταση ή υπό κατάρτιση ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 157 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3) Οι ειδικοί κανόνες σχετικά με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του γάλακτος επιτρέπουν στις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων να διεξάγουν διάλογο και να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες οι οποίες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δύνανται να εξαιρεθούν εν μέρει από τους κανόνες ανταγωνισμού (άρθρο 210). Οι εν λόγω κοινές δραστηριότητες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, την προώθηση, την έρευνα, την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις αποτελούνται από εκπροσώπους των παραγωγών νωπού γάλακτος και τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο (συμπεριλαμβανομένης της διανομής). Διεπαγγελματικές οργανώσεις του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν αναγνωριστεί στην Ισπανία (μία για αγελαδινό, μία για πρόβειο και μία για κατσικίσιο γάλα), στη Γαλλία (μία για αγελαδινό, μία για κατσικίσιο και δύο για πρόβειο γάλα), στην Ουγγαρία (για αγελαδινό γάλα) και στην Πορτογαλία. Κατά κανόνα, λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, με εξαίρεση τις δύο οργανώσεις για το πρόβειο γάλα στη Γαλλία, οι οποίες έχουν περιφερειακή εμβέλεια. Όλες οι οργανώσεις περιλαμβάνουν παραγωγή και μεταποίηση, ενώ ο τομέας της λιανικής πώλησης εκπροσωπείται μόνο στη διεπαγγελματική οργάνωση στην Ουγγαρία. Μία πρακτική γαλλικής διεπαγγελματικής οργάνωσης, η οποία αφορά ιδίως τη διάδοση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με την αγορά και οικονομικών δεικτών, έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο του άρθρου 177α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1234/ Νυν άρθρο 210 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/

9 3.6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 151) Με στόχο την προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά μετά τη λήξη του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος και με γνώμονα τη διαφάνεια, η παρούσα διάταξη προβλέπει την έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες γάλακτος που παραδίδονται. Θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου Η κατάρτιση εκτελεστικών κανόνων είναι σε εξέλιξη ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επειδή δεν υφίσταται ενιαίος ορισμός των «μειονεκτικών περιοχών» όσον αφορά την παραγωγή γάλακτος, τα κράτη μέλη ερωτήθηκαν ποια κριτήρια χρησιμοποίησαν εν προκειμένω. Τα κράτη μέλη αναφέρονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, καθώς και σε μειονεκτικές περιοχές που επηρεάζονται από συγκεκριμένα μειονεκτήματα, περιοχές που διατρέχουν τον κίνδυνο εγκατάλειψης, μειονεκτούσες περιοχές γενικότερα και εξόχως απόκεντρες περιοχές (π.χ. Αζόρες). Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικές διαβαθμίσεις των μειονεκτημάτων και/ή προσθέτουν συγκεκριμένα κριτήρια, π.χ. απομακρυσμένος ή νησιωτικός χαρακτήρας, κατακερματισμένη δομή, έδαφος, κλίμα, χαμηλές αποδόσεις γάλακτος, υψηλό κόστος παραγωγής κ.λπ., τα οποία παραπέμπουν συνήθως στα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Κάποια κράτη μέλη αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν δεδομένα σχετικά με αυτό το ζήτημα (BG, LT, LU, HU, MT, SK). Βάσει αυτών των σχετικά ανομοιογενών ορισμών των «μειονεκτικών περιοχών», έχουν καταγραφεί τα εξής δεδομένα και εξελίξεις: 9

10 Γράφημα 2 Παραγωγή γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές 100% Μερίδιο (%) της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 100% 100% 100% 96% 88% 70% 66% 64% 61% 60% 20% 10% 0% 38% 23% 22% 18% 17% 15% 14% 12% 3% 1,0% 0,4% 0% 0% LV FI MT PT AT DE ES CZ SI EL RO UK IT BE FR IE SE PL HR DK EE NL * CY * * : δεν υπάρχουν μειονεκτικές περιοχές Η γενικότερη τάση μείωσης του αριθμού των παραγωγών γάλακτος σε όλα τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται και στις εν λόγω μειονεκτικές περιοχές, αν και στην Πολωνία η μείωση που αναφέρθηκε είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη μείωση σε μη μειονεκτικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, στη Γαλλία, την Αυστρία και τη Σλοβενία, η μείωση στις ορεινές περιοχές είναι λιγότερο έντονη από ό,τι σε άλλες, ενώ η Ισπανία αναφέρει ότι η μείωση του αριθμού των παραγωγών γάλακτος επιβραδύνθηκε από το 2006, όταν θεσπίστηκαν οι άμεσες ενισχύσεις στον τομέα του γάλακτος. Οι ποσότητες παραγωγής γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές σημειώνουν πτώση στην Εσθονία, την Ελλάδα και την Πολωνία, ενώ αυξάνονται στη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Λετονία και την Αυστρία. Σημαντική αύξηση της παραγωγής σημειώθηκε στην Ισπανία, ιδίως σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό (που αντιστοιχούν σχεδόν στο 40% των παραδόσεων σε εθνική κλίμακα). Οι συμβατικές ρυθμίσεις στις μειονεκτικές περιοχές, στον βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά δεδομένα, είναι κατά βάση παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στο σημείο 3.1. Ωστόσο, παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό παραδόσεων σε συνεταιρισμούς μεταποίησης στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στη Σουηδία και στη Γαλλία. Τα στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών σε μειονεκτικές περιοχές είναι ελάχιστα μόνο η Γαλλία ανέφερε ότι οι 14 από τις 36 οργανώσεις παραγωγών δραστηριοποιούνται εν μέρει και σε τέτοιες περιοχές, παρότι δεν ελήφθησαν κοινοποιήσεις για συλλογικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου 149 σε αυτές τις περιοχές. 10

11 Τα κράτη μέλη δεν ανέφεραν σημαντικό αντίκτυπο της δέσμης μέτρων στον τομέα του γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές, κυρίως επειδή οι διατάξεις τέθηκαν μόλις πρόσφατα σε εφαρμογή και η περίοδος πραγματικής εφαρμογής ήταν υπερβολικά σύντομη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη στην πλειονότητά τους δεν ήταν σε θέση να παράσχουν λεπτομερή δεδομένα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Από τον απολογισμό προκύπτει ότι οι καταστάσεις και οι εξελίξεις στον τομέα του γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές εντός και μεταξύ των κρατών μελών είναι αρκετά ανομοιογενείς και συνεπώς απαιτούν την υιοθέτηση μιας στοχευμένης προσέγγισης. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δηλώσεις στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος 9. Τα υφιστάμενα και τα νέα μέτρα δυνάμει της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ καθιστούν δυνατή αυτή τη στόχευση. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους 10, τα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων με μια στρατηγική προσέγγιση μέσω της κατάρτισης ειδικά προσαρμοσμένων θεματικών υποπρογραμμάτων που στοχεύουν π.χ. στην αναδιάρθρωση της παραγωγής γάλακτος, εάν αυτός ο τομέας έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής ή των ορεινών περιοχών. Επιπλέον, η στήριξη των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα περιλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων για την απώλεια εισοδήματος και πρόσθετες δαπάνες στις περιοχές όπου η γεωργική παραγωγή επηρεάζεται από φυσικά μειονεκτήματα. Η εν λόγω στήριξη μπορεί φυσικά να αφορά και τους παραγωγούς γάλακτος εάν βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα. Οι εν λόγω ενισχύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αποτροπή της εγκατάλειψης των γεωργικών γαιών. Επιπλέον, ο νέος κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη προβλέπει αυξημένο ανώτατο όριο ενισχύσεων για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα από 250 έως 450 ευρώ/εκτάριο στις ορεινές περιοχές και από 150 έως 250 ευρώ/εκτάριο σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων 11, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν την παροχή εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης για γεωργούς γαλακτοκομικών προϊόντων, μέχρι ενός ορίου της εθνικής τους χρηματοδότησης και στον βαθμό που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής. Η ενίσχυση αυτή θα απευθυνθεί σε τομείς ή περιοχές όπου συγκεκριμένοι τύποι γεωργίας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη χορήγηση ενισχύσεων για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως και σε 5% της εθνικής χρηματοδότησης Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1305/2013, ΕΕ L 347 της , σ Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1307/2013, ΕΕ L 347 της , σ

12 Επιπλέον, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, οι ρυθμίσεις POSEI 12 («Πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών») είναι σχεδιασμένες ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα γεωγραφικά και οικονομικά μειονεκτήματα αυτών των περιοχών, όπως ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας τους, η μικρή έκταση, η μη ομαλή μορφολογία του εδάφους τους, το αντίξοο κλίμα τους και η οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο διάστημα μεταξύ του 2010 και του 2013, 14 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει ειδική στήριξη στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με διάθεση συνολικού ποσού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ περίπου ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο (βλέπε σημείο 3) ορισμένα κράτη μέλη προτείνουν την παροχή οικονομικής στήριξης, ιδίως για οργανώσεις παραγωγών (κάποια κράτη αναφέρθηκαν στον τομέα των οπωροκηπευτικών ως παράδειγμα) ως κατάλληλο κίνητρο για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες κοινής παραγωγής. Άλλα κράτη προτείνουν την αύξηση της δυνατότητας των οργανώσεων παραγωγών να αναπτύσσουν άλλες λειτουργίες πέραν των συλλογικών διαπραγματεύσεων των παραδόσεων νωπού γάλακτος, π.χ. περισσότερη ενασχόληση με τη ρύθμιση της αγοράς, κοινές διαπραγματεύσεις με προμηθευτές ζωοτροφών ή με εκτροφείς μοσχαριών πάχυνσης. Προτάθηκε επίσης η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής σε οργανώσεις παραγωγών και την παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων. Μια άλλη ομάδα κρατών μελών δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για τέτοιου είδους κίνητρα, καθώς η συνεταιριστική δομή του τομέα του γάλακτος στις χώρες τους είναι ήδη πολύ ανεπτυγμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεταρρυθμισμένη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης παρέχει συγκεκριμένα τις εξής δυνατότητες: Η στήριξη για τη συγκρότηση ομάδων παραγωγών έχει επεκταθεί για να καλύψει τις οργανώσεις παραγωγών για την περίοδο Το νέο μέτρο σχετικά με τη συνεργασία (που απευθύνεται δυνητικά σε οργανώσεις παραγωγών, συνεταιρισμούς και διεπαγγελματικές οργανώσεις) προβλέπει δυνατότητες στήριξης π.χ. της ανάπτυξης νέων προϊόντων και πρακτικών, βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων. Σε συνδυασμό με τη στήριξη δυνάμει του επενδυτικού μέτρου, οι συλλογικές επενδύσεις μπορούν να επωφελούνται από υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης (δυνατότητα αύξησης κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες). Οι ομάδες γεωργών μπορούν επιπλέον να επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων 12 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 228/2013, ΕΕ L 78 της , σ

13 αγροτικής ανάπτυξης, όπως επενδυτική στήριξη, συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και δραστηριότητες ενημέρωσης/προώθησης, μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα κ.λπ. 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επί του παρόντος, η κατάσταση της αγοράς γάλακτος στην ΕΕ είναι ευνοϊκή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές είναι θετικές, παρότι αναμένονται περισσότερες περιπτώσεις ακραίας αστάθειας των τιμών. Οι διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. 12 κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει τις υποχρεωτικές συμβάσεις μεταξύ γεωργών και μεταποιητών. Σε δύο άλλα κράτη μέλη έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των οργανώσεων γεωργών και μεταποιητών κώδικες ορθών πρακτικών εμπνευσμένοι από τη δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικά κριτήρια για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, παρότι σε ορισμένα κράτη αυτό έγινε μόλις πρόσφατα. Σε 6 κράτη μέλη είχαν αναγνωριστεί συνολικά 228 οργανώσεις παραγωγών μέχρι τα τέλη του 2013, εκ των οποίων ορισμένες προϋπήρχαν της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Η δημιουργία (νέων) οργανώσεων παραγωγών απαιτεί χρόνο και, φυσικά, ισχυρή δυναμική που πρέπει να αναπτυχθεί από τους ίδιους τους γεωργούς. Οι πρόσφατες ευνοϊκές εξελίξεις και προοπτικές της αγοράς ενδεχομένως δεν ενθάρρυναν τους γεωργούς να συμμετάσχουν σε οργανώσεις παραγωγών. Σε αυτό το πλαίσιο, στη μεταρρυθμισμένη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχουν προβλεφθεί δυνητικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες κοινής παραγωγής (στήριξη για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, νέα μέτρα σχετικά με τη συνεργασία και επιλεξιμότητα των ομάδων γεωργών για μια σειρά μέτρων αγροτικής ανάπτυξης). Επιπλέον, οι δυνατότητες επέκτασης ορισμένων κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και οι υποχρεωτικές εισφορές για μη μέλη ενδέχεται να ενθαρρύνουν τη δημιουργία μεγάλων οργανώσεων παραγωγών. Σε τέσσερα κράτη μέλη έχουν διεξαχθεί συλλογικές διαπραγματεύσεις από αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών δυνάμει της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε πραγματικές παραδόσεις το 2013, οι οποίες κυμαίνονταν σε ποσοστό από 4 έως 33% των συνολικών παραδόσεων στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Η προσφορά τυριού ΠΟΠ/ΠΓΕ έχει μέχρι στιγμής αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης σε 2 κράτη μέλη για 3 τυριά. Έχουν ακόμη ανακοινωθεί περαιτέρω πρωτοβουλίες. Οι δυνατότητες επέκτασης των κανόνων και των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν επίσης και για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και ενδέχεται να αποτελέσουν κίνητρο για τη δημιουργία τους. Μέχρι στιγμής, έχουν αναγνωριστεί διεπαγγελματικές οργανώσεις σε τέσσερα κράτη μέλη. Είναι υπερβολικά νωρίς για να διαπιστωθούν σημαντικές επιπτώσεις της δέσμης μέτρων στον τομέα του γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και βάσει των ποικίλων κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των «μειονεκτικών περιοχών», οι τάσεις της παραγωγής γάλακτος σε αυτές 13

14 τις περιοχές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ περιοχών εντός του ίδιου κράτους μέλους. Εντούτοις, σε αρκετά κράτη μέλη το αναφερθέν μερίδιο των παραδόσεων σε συνεταιρισμούς μεταποιητών σε μειονεκτικές περιοχές ήταν υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές. Δεν κατέστη δυνατή η λήψη συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών σε μειονεκτικές περιοχές. Στη διάσκεψη με τίτλο «Ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ: εξελίξεις μετά το 2015», που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, προτάθηκε η ιδέα ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την αγορά γάλακτος, που επί του παρόντος υλοποιείται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το παρατηρητήριο αποτελεί ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διάδοση δεδομένων της αγοράς και για τη βραχυπρόθεσμη ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, με τη συμμετοχή παραγωγών, μεταποιητών, φορέων του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, καθώς και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, και επιδιώκει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη για διαφάνεια μέσω της παροχής αναλυτικότερης και πιο έγκαιρης πληροφόρησης. Οι ενδιαφερόμενοι συνεισφέρουν με την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις της αγοράς που διαθέτουν, προσθέτοντας μια ποιοτική πτυχή στην ποσοτική προσέγγιση της συλλογής δεδομένων και της ανάλυσης της αγοράς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων που θα ενισχύσουν την ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με την αγορά και θα τους βοηθήσουν στη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Το Παρατηρητήριο θα έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθύνει έγκαιρη προειδοποίηση στις υπηρεσίες της Επιτροπής όποτε το υπαγορεύει η κατάσταση της αγοράς. Στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ ( ), ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων αποκτά ένα δίκτυ ασφαλείας (αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου, αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ), σε συνδυασμό με ένα κανονιστικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Επιτροπή να ανταποκρίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. επέκταση της περιόδου αγοράς στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, επιστροφές κατά την εξαγωγή, έγκριση προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες ανταγωνισμού όσον αφορά τις συμφωνίες και τις αποφάσεις αναγνωρισμένων οργανώσεων για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, έκτακτες αντικυκλικές πληρωμές). Επιπλέον, οι παραγωγοί γάλακτος επωφελούνται από τις άμεσες ενισχύσεις και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια σε ό,τι αφορά τη θέσπιση μέτρων που στοχεύουν συγκεκριμένα στον τομέα του γάλακτος. Η τρέχουσα προοπτική για τις παγκόσμιες αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων παραμένει σε μεγάλο βαθμό θετική. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ να αντιμετωπίσει περιστάσεις ακραίας αστάθειας της αγοράς ή μια κατάσταση κρίσης μετά τη λήξη του καθεστώτος των ποσοστώσεων, ιδίως από την άποψη της διασφάλισης της ισόρροπης ανάπτυξης της παραγωγής γάλακτος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αποφυγής της υπερβολικής συγκέντρωσης στις περισσότερο παραγωγικές περιοχές. Η δημιουργία του παρατηρητηρίου για την αγορά γάλακτος θα παράσχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς και να αναπτύσσει προληπτικά «διατάξεις ασφαλείας». Έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη 14

15 και ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων. Ειδικότερα, έχουν διατυπωθεί ιδέες σχετικά με την υιοθέτηση μέσων που θα επιτρέψουν στην ΕΕ τη διατήρηση μιας βιώσιμης παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων σε καταστάσεις κρίσης, την καλύτερη διαχείριση των επιβλαβών συνεπειών στην παραγωγή γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές και την παροχή εργαλείων για την αντιμετώπιση της ξαφνικής αύξησης της παραγωγής που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς. Τέθηκαν επίσης ζητήματα όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να θεσμοθετηθεί η ευθύνη των φορέων της αγοράς για τις αποφάσεις τους για την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών και τη συνεισφορά τους στην επίλυση των κρίσεων. Η Επιτροπή θα προωθήσει τον διάλογο για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών. Ειδικότερα, θα διερευνήσει την ανάγκη και το πεδίο εφαρμογής συμπληρωματικών εργαλείων για την καλύτερη πρόβλεψη και αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης και της αστάθειας της αγοράς. Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για να εξευρεθούν αποδοτικότεροι τρόποι στήριξης του τομέα του γάλακτος με στόχο να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του εφοδιασμού γάλακτος στην ΕΕ μετά από τριάντα έτη ποσοστώσεων σε αυτόν τον τομέα. Ο διάλογος σχετικά με τα ήδη ισχύοντα μέσα και την ανάγκη θέσπισης πρόσθετων μέσων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, πριν από τη δημοσίευση της επόμενης έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος και με τις εξελίξεις της αγοράς η οποία έχει προγραμματιστεί για το

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2014 C(2014) 7127 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2014 C(2014) 10200 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.6.2014 COM(2014) 363 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα