ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και την εφαρμογή των διατάξεων της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» {SWD(2014) 187 final} EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και την εφαρμογή των διατάξεων της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το άρθρο 225 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/ προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2014 σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και ιδίως σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 148 έως 151, του άρθρου 152 παράγραφος 3 και του άρθρου 157 παράγραφος 3, όπου θα αξιολογούνται ιδίως οι συνέπειες στους παραγωγούς γάλακτος και την παραγωγή γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές, σε συνάρτηση με τον γενικό στόχο της διατήρησης της παραγωγής στις περιοχές αυτές, και θα περιλαμβάνονται πιθανά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες από κοινού παραγωγής, ενδεχομένως μαζί με κατάλληλες προτάσεις. Στη διάσκεψη με τίτλο «Ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ: εξελίξεις μετά το 2015», που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, εξετάστηκαν οι νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο τομέας του γάλακτος και συζητήθηκε κατά πόσον είναι αναγκαία και εφικτή η θέσπιση πρόσθετων μέσων, λαμβανομένης υπόψη της λήξης του συστήματος ποσοστώσεων το Οι διαβουλεύσεις στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της διάσκεψης συνεχίζονται. Η παρούσα έκθεση συνεισφέρει συμπληρωματικά στοιχεία προς συζήτηση και η Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο με το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των αγορών μετά την εξάλειψη των ποσοστώσεων με στόχο την υποβολή περαιτέρω προτάσεων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Επί του παρόντος 2, η κατάσταση στην αγορά γάλακτος της ΕΕ είναι αρκετά ευνοϊκή. Η μέση τιμή του γάλακτος στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2014 ήταν 40,03 λεπτά/κιλό, ήτοι κατά 17% υψηλότερη από τον Ιανουάριο του 2013, και η υψηλότερη μέση τιμή γάλακτος που έχει καταγραφεί στην ιστορία για τον μήνα Ιανουάριο (στατιστικά στοιχεία από το 1977). Η ίδια ανοδική τάση έχει επίσης παρατηρηθεί στην τιμή των γαλακτοκομικών προϊόντων, παρότι οι τιμές του βουτύρου υφίστανται καθοδικές πιέσεις από τις αρχές του Μέχρι σήμερα, η σημαντική παγκόσμια ζήτηση έχει διατηρήσει σταθερά τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Εντούτοις, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διόρθωσης των τιμών, δεδομένης της αύξησης της παραγωγής γάλακτος που παρατηρείται στις σημαντικότερες εξαγωγικές χώρες. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της , σ. 671). 2 Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων μέχρι τα μέσα Μαρτίου

3 Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι ευνοϊκές τόσο στην παγκόσμια αγορά όσο και στις εγχώριες αγορές. Η παγκόσμια ζήτηση παραμένει δυναμική, ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες. Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο στη ανθρώπινη διατροφή λόγω της αύξησης του ποσοστού των νοικοκυριών που ανήκουν στη μεσαία τάξη. Αναμένεται να σημειωθούν αυξήσεις στην παραγωγή λόγω της κατάργησης των ποσοστώσεων, ιδίως στα κράτη μέλη όπου επί του παρόντος υφίστανται περιορισμοί λόγω των ποσοστώσεων, όπως η Ιρλανδία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Δανία, η Αυστρία και η Πολωνία, καθώς και η Γαλλία. Η παραγωγή θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης τόσο στην ΕΕ όσο και ανά τον κόσμο, καθώς και από άλλους παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς διατίθενται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα έκθεση. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ «ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» Η επονομαζόμενη «δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» 3 δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2012, έχει τεθεί πλήρως σε εφαρμογή από τις 3 Οκτωβρίου 2012 και ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου Δημοσιεύθηκαν επίσης ένας εκτελεστικός και ένας κατ εξουσιοδότηση κανονισμός 4 τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του Οι διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος (όπως ενσωματώθηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013) και η εφαρμογή τους περιγράφονται κατωτέρω. Η παρούσα έκθεση βασίζεται στις απαντήσεις των κρατών μελών σε ειδικό ερωτηματολόγιο 5, καθώς και στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται στους εκτελεστικούς κανόνες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 148) Μέσω των συμβάσεων προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των επιχειρήσεων της αλυσίδας γαλακτοκομικών προϊόντων, ενισχύεται η ενημέρωση σχετικά με τα μηνύματα της αγοράς, βελτιώνεται η μετάδοση των μεταβολών στις τιμές, προσαρμόζεται η προσφορά στη ζήτηση και αποφεύγονται ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Μετά την κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τους παραγωγούς και τους μεταποιητές, καθώς τους βοηθούν να προγραμματίσουν τις ποσότητες που παράγουν. Δυνάμει του άρθρου 148, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν υποχρεωτική την υπογραφή γραπτών συμβάσεων μεταξύ των γεωργών και των μεταποιητών και να υποχρεώσουν τους αγοραστές γάλακτος να προσφέρουν στους γεωργούς συμβάσεις με 3 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 261/2012, ΕΕ L 94 της , σ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2012 της Επιτροπής, ΕΕ L 156 της , σ. 39 και κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 880/2012 της Επιτροπής, ΕΕ L 263 της , σ

4 καθορισμένη ελάχιστη διάρκεια. Οι εν λόγω συμβάσεις πρέπει να προηγούνται της παράδοσης και να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως την τιμή, την ποσότητα, τη διάρκεια ισχύος, λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή, ρυθμίσεις για τη συλλογή νωπού γάλακτος και κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών και οι γεωργοί έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν μια προσφορά σύμβασης ελάχιστης διάρκειας. Οι παραδόσεις που γίνονται από γεωργούς σε συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπογραφής σύμβασης εάν το καταστατικό ή οι κανόνες του εν λόγω συνεταιρισμού περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με την προβλεπόμενη σύμβαση. Μέχρι στιγμής, οι υποχρεωτικές συμβάσεις έχουν καθιερωθεί σε 12 κράτη μέλη, ενώ σε ορισμένα η υποχρέωση αυτή ίσχυε ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Πίνακας 1 Υποχρεωτικές συμβάσεις Κράτος μέλος Εθνική νομοθεσία Ελάχιστη διάρκεια σύμβασης Λετονία Σεπτέμβριος Γαλλία Απρίλιος έτη Ιταλία Μάρτιος μήνες Ισπανία Οκτώβριος έτος Λιθουανία Οκτώβριος Ουγγαρία Δεκέμβριος μήνες Σλοβακία Δεκέμβριος Κροατία Ιούνιος μήνες Κύπρος Ιούνιος μήνες Πορτογαλία Ιούνιος μήνες Βουλγαρία Νοέμβριος μήνες Ρουμανία 1ο τρίμηνο του μήνες Σε 7 κράτη μέλη προβλέπεται ότι η σύμβαση που προτείνεται από τον αγοραστή στον γεωργό πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 6 μηνών, ενώ η Ισπανία έχει επιλέξει συμβάσεις διάρκειας 1 έτους και η Γαλλία 5 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνήθηκε ένας εθελοντικός κώδικας πρακτικής μεταξύ των παραγωγών και των μεταποιητών εμπνευσμένος από τις διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος ο οποίος προβλέπει συμβάσεις με παρόμοιους όρους με αυτούς που καθορίζονται στη δέσμη μέτρων και καλύπτει περισσότερο από το 85% της παραγωγής νωπού γάλακτος. Επίσης, στο Βέλγιο υπογράφηκε ένας κώδικας ορθής πρακτικής από το 98% των μεταποιητών και από τις τρεις σημαντικότερες οργανώσεις γεωργών της χώρας. Συγκεκριμένα, ο κώδικας περιλαμβάνει συμφωνίες σχετικά με την ποιότητα, συμφωνίες για την προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης από τους γεωργούς και από τους αγοραστές, συμφωνίες για τη βιωσιμότητα και ρυθμίσεις σχετικά με τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών. Στη Γερμανία, για τις παραδόσεις που συμφωνούνται επί τη βάσει διαπραγματεύσεων μέσω οργανώσεων παραγωγών χρησιμοποιούνται συνήθως πρότυπες 4

5 συμβάσεις, οι οποίες, εκτός των παραμέτρων που αφορούν την ποιότητα, την τιμή και τη διάρκεια, στο μέλλον θα περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα του γάλακτος. Οι συμβάσεις έχουν καταστεί υποχρεωτικές ιδίως σε κράτη μέλη όπου η συνεταιριστική δομή των συμβατικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων ήταν λιγότερο ανεπτυγμένη. Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται μια επισκόπηση του μεριδίου της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος ανά τύπο συμβατικών ρυθμίσεων, στην οποία διακρίνονται οι παραδόσεις από γεωργούς σε συνεταιρισμούς μεταποίησης και συλλογής, οι παραδόσεις από γεωργούς σε ιδιώτες μεταποιητές και οι παραδόσεις στο πλαίσιο άλλων ρυθμίσεων. Η τελευταία κατηγορία αφορά κατά κύριο λόγο τις παραδόσεις σε ιδιώτες συλλέκτες ή σε εμπορικές εταιρείες. Περίπου το 64% του συνόλου των παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος πραγματοποιούνται από γεωργούς στον συνεταιρισμό μεταποίησης ή συλλογής του οποίου είναι μέλη. Στη Γαλλία δεν ήταν δυνατή η διάκριση μεταξύ παραδόσεων σε συνεταιρισμούς μεταποίησης και σε συνεταιρισμούς συλλογής. Στη Γερμανία, οι παραδόσεις σε ιδιώτες μεταποιητές πραγματοποιούνται κυρίως μέσω οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεών τους. Εν γένει, τα καταγραφόμενα μερίδια των αντίστοιχων τύπων συμβατικών ρυθμίσεων έχουν παραμείνει σχετικά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις, ορισμένα κράτη μέλη (EE, IT, LV, AT, SK) ανέφεραν αύξηση των παραδόσεων σε ιδιώτες συλλέκτες, παρότι το μερίδιό τους σε απόλυτους όρους είναι μάλλον περιορισμένο. Γράφημα 1 Συμβατικές σχέσεις 100% Μερίδιο των παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος ανά τύπο συμβατικών ρυθμίσεων(2012) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MT SI DK IE FI AT SE LU SK NL PL PT IT DE BE CZ EE FR HU LV LT ES UK GR RO HR BG CY Συνεταιρισμός μεταποίησης Συνεταιρισμός συλλογής Συνεταιρισμός συλλογής και μεταποίησης Ιδιωτικοί μεταποιητές Άλλο Δεν υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα 5

6 3.2. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 152 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3) Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναγνωρίζουν επισήμως τις οργανώσεις παραγωγών που έχουν συγκροτηθεί από παραγωγούς στον τομέα του γάλακτος, με πρωτοβουλία των παραγωγών και επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή μια ελάχιστη ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής που πρέπει να καλύπτουν οι οργανώσεις παραγωγών ως προϋπόθεση για την αναγνώρισή τους (βλέπε παράρτημα, πίνακας 3). Όλες οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών επικεντρώνονται στο αγελαδινό γάλα, εξαιρουμένης μίας οργάνωσης που επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πρόβειο γάλα στην Ισπανία. Πολλές από τις συνολικά 228 οργανώσεις παραγωγών του γαλακτοκομικού τομέα της ΕΕ, ιδίως στη Γερμανία και στην Ιταλία, υπήρχαν ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Εντούτοις, ο αριθμός των αναγνωρισμένων οργανώσεων αυξήθηκε το 2013 (BE +1, CZ + 8, DE + 18, ES + 3, FR + 27). Στην Γερμανία, το 2013 αναγνωρίστηκε μία ένωση οργανώσεων παραγωγών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνολικά δύο τέτοιες ενώσεις. Σε αρκετά κράτη μέλη η εθνική νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση τέθηκε σε ισχύ μόλις πρόσφατα. Οι αρκετά μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις καταδεικνύουν ότι είναι δύσκολο να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της επιδίωξης δημιουργίας μεγάλων οργανώσεων παραγωγών που έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών και της ενθάρρυνσης της δημιουργίας οργανώσεων παραγωγών μέσω της θέσπισης ρεαλιστικών ορίων. Εντούτοις, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε δεύτερη φάση περισσότερες από μία οργανώσεις παραγωγών μπορούν να προσχωρήσουν σε μια ένωση οργανώσεων παραγωγών που έχει τις ίδιες δυνατότητες συλλογικής διαπραγμάτευσης με μια οργάνωση παραγωγών, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα. Έχει υποστηριχθεί ότι λόγω των σχετικά ευνοϊκών εξελίξεων της αγοράς τα τελευταία χρόνια (βλέπε σημείο 2), οι γεωργοί δεν είχαν σημαντικά κίνητρα να προσχωρήσουν σε οργανώσεις παραγωγών. Στην έκθεσή τους με τίτλο «Analysis on the future developments in the dairy sector» (Ανάλυση των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων) 6, οι εμπειρογνώμονες υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, ότι οι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να αποκτήσουν ενισχυμένο ρόλο, ιδίως μέσω της εξασφάλισης ικανού μεγέθους που θα τους παρέχει επαρκή διαπραγματευτική ισχύ. Η δυνατότητα επέκτασης ορισμένων κανόνων των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους (και διεπαγγελματικών οργανώσεων) και σε μη μέλη, καθώς και η 6 Εξωτερική μελέτη που καταρτίστηκε από την Ernst & Young για τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπε: 2013_en.htm. 6

7 επιβολή υποχρεωτικών εισφορών για μη μέλη στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ 7 ισχύει πλέον και για τις οργανώσεις του γαλακτοκομικού τομέα και αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για τη δημιουργία οργανώσεων εκπροσώπησης. Περαιτέρω κίνητρα για τη συμμετοχή των γεωργών σε οργανώσεις παραγωγών εξετάζονται στο σημείο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 149) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών γάλακτος, οι γεωργοί μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε οργανώσεις παραγωγών που μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά τους όρους των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τιμής του νωπού γάλακτος. Η ποσότητα γάλακτος που μπορεί να διαπραγματευτεί μια οργάνωση παραγωγών δεσμεύεται από κάποια σαφώς καθορισμένα όρια (ήτοι 3,5% της παραγωγής της ΕΕ, 33% της εθνικής παραγωγής των κρατών μελών). Οι παραδόσεις από γεωργούς στους συνεταιρισμούς μεταποίησης των οποίων είναι μέλη δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο κοινών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος, ενώ οι συνεταιρισμοί συλλογής έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν οργανώσεις παραγωγών που μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά με τους μεταποιητές. Τέσσερα κράτη μέλη ανέφεραν παραδόσεις νωπού γάλακτος στο πλαίσιο συμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης δυνάμει της εν λόγω διάταξης το Πίνακας 2. Πραγματικές παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος το 2013 στο πλαίσιο συμβάσεων βάσει συλλογικής διαπραγμάτευσης Κράτος μέλος Ποσότητα νωπού αγελαδινού γάλακτος x τόνους Ποσοστό παραδόσεων κατά προσέγγιση Τσεχική Δημοκρατία % Γερμανία % Ισπανία 255 4% Γαλλία % Στη Γερμανία, 2 ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μαζί με τις 143 οργανώσεις παραγωγών καλύπτουν σχεδόν όλες τις παραδόσεις γάλακτος σε μεταποιητές που δεν είναι συνεταιρισμοί. Στη Γαλλία, σχεδόν το 90% της ετήσιας εμπορεύσιμης ποσότητας παραγωγής των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών αποτέλεσε πράγματι αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης, ενώ στην Ισπανία συλλογικές διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν για ποσοστό περίπου 16% των εμπορεύσιμων ποσοτήτων αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών. Επιπλέον, η Ισπανία ανέφερε παραδόσεις τόνων πρόβειου γάλακτος για το 2013, σε 7 Άρθρα 164 και 165 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/

8 σύγκριση με παραγωγή τόνων. Καθώς οι παραδόσεις από γεωργούς σε συνεταιρισμούς μεταποίησης των οποίων είναι μέλη δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις δυνάμει της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος, εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες συλλογικής διαπραγμάτευσης, εκτός από τη Γερμανία και τα κράτη μέλη που έχουν μεγάλο αριθμό συνεταιρισμών μεταποίησης ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 150) Δεδομένης της σημασίας των τυριών προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) κυρίως για τις ευάλωτες αγροτικές περιοχές και προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστιθέμενη αξία και να διατηρηθεί η ποιότητά τους, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς τέτοιων τυριών κατόπιν αίτησης οργάνωσης παραγωγών, διεπαγγελματικής οργάνωσης ή ομάδας ΠΟΠ/ΠΓΕ. Μέχρι σήμερα, δύο κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανόνες για τη διαχείριση της προσφοράς τυριού. Η Γαλλία θέσπισε μέτρα για το «Comté», τα οποία εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2012, και για το «Beaufort», από τις 27 Φεβρουαρίου 2014, και η Ιταλία θέσπισε κανόνες για το «Asiago», που εφαρμόζονται από τις 12 Φεβρουαρίου Και στα δύο εν λόγω κράτη μέλη υπάρχουν περαιτέρω αιτήσεις υπό εξέταση ή υπό κατάρτιση ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 157 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3) Οι ειδικοί κανόνες σχετικά με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του γάλακτος επιτρέπουν στις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων να διεξάγουν διάλογο και να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες οι οποίες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δύνανται να εξαιρεθούν εν μέρει από τους κανόνες ανταγωνισμού (άρθρο 210). Οι εν λόγω κοινές δραστηριότητες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, την προώθηση, την έρευνα, την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις αποτελούνται από εκπροσώπους των παραγωγών νωπού γάλακτος και τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο (συμπεριλαμβανομένης της διανομής). Διεπαγγελματικές οργανώσεις του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν αναγνωριστεί στην Ισπανία (μία για αγελαδινό, μία για πρόβειο και μία για κατσικίσιο γάλα), στη Γαλλία (μία για αγελαδινό, μία για κατσικίσιο και δύο για πρόβειο γάλα), στην Ουγγαρία (για αγελαδινό γάλα) και στην Πορτογαλία. Κατά κανόνα, λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, με εξαίρεση τις δύο οργανώσεις για το πρόβειο γάλα στη Γαλλία, οι οποίες έχουν περιφερειακή εμβέλεια. Όλες οι οργανώσεις περιλαμβάνουν παραγωγή και μεταποίηση, ενώ ο τομέας της λιανικής πώλησης εκπροσωπείται μόνο στη διεπαγγελματική οργάνωση στην Ουγγαρία. Μία πρακτική γαλλικής διεπαγγελματικής οργάνωσης, η οποία αφορά ιδίως τη διάδοση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με την αγορά και οικονομικών δεικτών, έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο του άρθρου 177α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1234/ Νυν άρθρο 210 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/

9 3.6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 151) Με στόχο την προσεκτική παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά μετά τη λήξη του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος και με γνώμονα τη διαφάνεια, η παρούσα διάταξη προβλέπει την έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες γάλακτος που παραδίδονται. Θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου Η κατάρτιση εκτελεστικών κανόνων είναι σε εξέλιξη ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επειδή δεν υφίσταται ενιαίος ορισμός των «μειονεκτικών περιοχών» όσον αφορά την παραγωγή γάλακτος, τα κράτη μέλη ερωτήθηκαν ποια κριτήρια χρησιμοποίησαν εν προκειμένω. Τα κράτη μέλη αναφέρονται κυρίως σε ορεινές περιοχές, καθώς και σε μειονεκτικές περιοχές που επηρεάζονται από συγκεκριμένα μειονεκτήματα, περιοχές που διατρέχουν τον κίνδυνο εγκατάλειψης, μειονεκτούσες περιοχές γενικότερα και εξόχως απόκεντρες περιοχές (π.χ. Αζόρες). Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικές διαβαθμίσεις των μειονεκτημάτων και/ή προσθέτουν συγκεκριμένα κριτήρια, π.χ. απομακρυσμένος ή νησιωτικός χαρακτήρας, κατακερματισμένη δομή, έδαφος, κλίμα, χαμηλές αποδόσεις γάλακτος, υψηλό κόστος παραγωγής κ.λπ., τα οποία παραπέμπουν συνήθως στα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Κάποια κράτη μέλη αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν δεδομένα σχετικά με αυτό το ζήτημα (BG, LT, LU, HU, MT, SK). Βάσει αυτών των σχετικά ανομοιογενών ορισμών των «μειονεκτικών περιοχών», έχουν καταγραφεί τα εξής δεδομένα και εξελίξεις: 9

10 Γράφημα 2 Παραγωγή γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές 100% Μερίδιο (%) της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 100% 100% 100% 96% 88% 70% 66% 64% 61% 60% 20% 10% 0% 38% 23% 22% 18% 17% 15% 14% 12% 3% 1,0% 0,4% 0% 0% LV FI MT PT AT DE ES CZ SI EL RO UK IT BE FR IE SE PL HR DK EE NL * CY * * : δεν υπάρχουν μειονεκτικές περιοχές Η γενικότερη τάση μείωσης του αριθμού των παραγωγών γάλακτος σε όλα τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται και στις εν λόγω μειονεκτικές περιοχές, αν και στην Πολωνία η μείωση που αναφέρθηκε είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη μείωση σε μη μειονεκτικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, στη Γαλλία, την Αυστρία και τη Σλοβενία, η μείωση στις ορεινές περιοχές είναι λιγότερο έντονη από ό,τι σε άλλες, ενώ η Ισπανία αναφέρει ότι η μείωση του αριθμού των παραγωγών γάλακτος επιβραδύνθηκε από το 2006, όταν θεσπίστηκαν οι άμεσες ενισχύσεις στον τομέα του γάλακτος. Οι ποσότητες παραγωγής γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές σημειώνουν πτώση στην Εσθονία, την Ελλάδα και την Πολωνία, ενώ αυξάνονται στη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Λετονία και την Αυστρία. Σημαντική αύξηση της παραγωγής σημειώθηκε στην Ισπανία, ιδίως σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό (που αντιστοιχούν σχεδόν στο 40% των παραδόσεων σε εθνική κλίμακα). Οι συμβατικές ρυθμίσεις στις μειονεκτικές περιοχές, στον βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά δεδομένα, είναι κατά βάση παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στο σημείο 3.1. Ωστόσο, παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό παραδόσεων σε συνεταιρισμούς μεταποίησης στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στη Σουηδία και στη Γαλλία. Τα στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών σε μειονεκτικές περιοχές είναι ελάχιστα μόνο η Γαλλία ανέφερε ότι οι 14 από τις 36 οργανώσεις παραγωγών δραστηριοποιούνται εν μέρει και σε τέτοιες περιοχές, παρότι δεν ελήφθησαν κοινοποιήσεις για συλλογικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου 149 σε αυτές τις περιοχές. 10

11 Τα κράτη μέλη δεν ανέφεραν σημαντικό αντίκτυπο της δέσμης μέτρων στον τομέα του γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές, κυρίως επειδή οι διατάξεις τέθηκαν μόλις πρόσφατα σε εφαρμογή και η περίοδος πραγματικής εφαρμογής ήταν υπερβολικά σύντομη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη στην πλειονότητά τους δεν ήταν σε θέση να παράσχουν λεπτομερή δεδομένα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Από τον απολογισμό προκύπτει ότι οι καταστάσεις και οι εξελίξεις στον τομέα του γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές εντός και μεταξύ των κρατών μελών είναι αρκετά ανομοιογενείς και συνεπώς απαιτούν την υιοθέτηση μιας στοχευμένης προσέγγισης. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δηλώσεις στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονεκτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος 9. Τα υφιστάμενα και τα νέα μέτρα δυνάμει της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ καθιστούν δυνατή αυτή τη στόχευση. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξής τους 10, τα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων με μια στρατηγική προσέγγιση μέσω της κατάρτισης ειδικά προσαρμοσμένων θεματικών υποπρογραμμάτων που στοχεύουν π.χ. στην αναδιάρθρωση της παραγωγής γάλακτος, εάν αυτός ο τομέας έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής ή των ορεινών περιοχών. Επιπλέον, η στήριξη των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα περιλαμβάνει την καταβολή αποζημιώσεων για την απώλεια εισοδήματος και πρόσθετες δαπάνες στις περιοχές όπου η γεωργική παραγωγή επηρεάζεται από φυσικά μειονεκτήματα. Η εν λόγω στήριξη μπορεί φυσικά να αφορά και τους παραγωγούς γάλακτος εάν βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα. Οι εν λόγω ενισχύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αποτροπή της εγκατάλειψης των γεωργικών γαιών. Επιπλέον, ο νέος κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη προβλέπει αυξημένο ανώτατο όριο ενισχύσεων για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα από 250 έως 450 ευρώ/εκτάριο στις ορεινές περιοχές και από 150 έως 250 ευρώ/εκτάριο σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων 11, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν την παροχή εθελοντικής συνδεδεμένης στήριξης για γεωργούς γαλακτοκομικών προϊόντων, μέχρι ενός ορίου της εθνικής τους χρηματοδότησης και στον βαθμό που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής. Η ενίσχυση αυτή θα απευθυνθεί σε τομείς ή περιοχές όπου συγκεκριμένοι τύποι γεωργίας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη χορήγηση ενισχύσεων για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως και σε 5% της εθνικής χρηματοδότησης Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1305/2013, ΕΕ L 347 της , σ Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1307/2013, ΕΕ L 347 της , σ

12 Επιπλέον, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, οι ρυθμίσεις POSEI 12 («Πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών») είναι σχεδιασμένες ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα γεωγραφικά και οικονομικά μειονεκτήματα αυτών των περιοχών, όπως ο απομακρυσμένος και νησιωτικός χαρακτήρας τους, η μικρή έκταση, η μη ομαλή μορφολογία του εδάφους τους, το αντίξοο κλίμα τους και η οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο διάστημα μεταξύ του 2010 και του 2013, 14 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει ειδική στήριξη στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, με διάθεση συνολικού ποσού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ περίπου ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο (βλέπε σημείο 3) ορισμένα κράτη μέλη προτείνουν την παροχή οικονομικής στήριξης, ιδίως για οργανώσεις παραγωγών (κάποια κράτη αναφέρθηκαν στον τομέα των οπωροκηπευτικών ως παράδειγμα) ως κατάλληλο κίνητρο για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες κοινής παραγωγής. Άλλα κράτη προτείνουν την αύξηση της δυνατότητας των οργανώσεων παραγωγών να αναπτύσσουν άλλες λειτουργίες πέραν των συλλογικών διαπραγματεύσεων των παραδόσεων νωπού γάλακτος, π.χ. περισσότερη ενασχόληση με τη ρύθμιση της αγοράς, κοινές διαπραγματεύσεις με προμηθευτές ζωοτροφών ή με εκτροφείς μοσχαριών πάχυνσης. Προτάθηκε επίσης η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής σε οργανώσεις παραγωγών και την παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων. Μια άλλη ομάδα κρατών μελών δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για τέτοιου είδους κίνητρα, καθώς η συνεταιριστική δομή του τομέα του γάλακτος στις χώρες τους είναι ήδη πολύ ανεπτυγμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, η μεταρρυθμισμένη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης παρέχει συγκεκριμένα τις εξής δυνατότητες: Η στήριξη για τη συγκρότηση ομάδων παραγωγών έχει επεκταθεί για να καλύψει τις οργανώσεις παραγωγών για την περίοδο Το νέο μέτρο σχετικά με τη συνεργασία (που απευθύνεται δυνητικά σε οργανώσεις παραγωγών, συνεταιρισμούς και διεπαγγελματικές οργανώσεις) προβλέπει δυνατότητες στήριξης π.χ. της ανάπτυξης νέων προϊόντων και πρακτικών, βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων. Σε συνδυασμό με τη στήριξη δυνάμει του επενδυτικού μέτρου, οι συλλογικές επενδύσεις μπορούν να επωφελούνται από υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης (δυνατότητα αύξησης κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες). Οι ομάδες γεωργών μπορούν επιπλέον να επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων 12 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 228/2013, ΕΕ L 78 της , σ

13 αγροτικής ανάπτυξης, όπως επενδυτική στήριξη, συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και δραστηριότητες ενημέρωσης/προώθησης, μέτρα για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα κ.λπ. 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επί του παρόντος, η κατάσταση της αγοράς γάλακτος στην ΕΕ είναι ευνοϊκή και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές είναι θετικές, παρότι αναμένονται περισσότερες περιπτώσεις ακραίας αστάθειας των τιμών. Οι διατάξεις της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. 12 κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει τις υποχρεωτικές συμβάσεις μεταξύ γεωργών και μεταποιητών. Σε δύο άλλα κράτη μέλη έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των οργανώσεων γεωργών και μεταποιητών κώδικες ορθών πρακτικών εμπνευσμένοι από τη δέσμη μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικά κριτήρια για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, παρότι σε ορισμένα κράτη αυτό έγινε μόλις πρόσφατα. Σε 6 κράτη μέλη είχαν αναγνωριστεί συνολικά 228 οργανώσεις παραγωγών μέχρι τα τέλη του 2013, εκ των οποίων ορισμένες προϋπήρχαν της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Η δημιουργία (νέων) οργανώσεων παραγωγών απαιτεί χρόνο και, φυσικά, ισχυρή δυναμική που πρέπει να αναπτυχθεί από τους ίδιους τους γεωργούς. Οι πρόσφατες ευνοϊκές εξελίξεις και προοπτικές της αγοράς ενδεχομένως δεν ενθάρρυναν τους γεωργούς να συμμετάσχουν σε οργανώσεις παραγωγών. Σε αυτό το πλαίσιο, στη μεταρρυθμισμένη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχουν προβλεφθεί δυνητικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες κοινής παραγωγής (στήριξη για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, νέα μέτρα σχετικά με τη συνεργασία και επιλεξιμότητα των ομάδων γεωργών για μια σειρά μέτρων αγροτικής ανάπτυξης). Επιπλέον, οι δυνατότητες επέκτασης ορισμένων κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και οι υποχρεωτικές εισφορές για μη μέλη ενδέχεται να ενθαρρύνουν τη δημιουργία μεγάλων οργανώσεων παραγωγών. Σε τέσσερα κράτη μέλη έχουν διεξαχθεί συλλογικές διαπραγματεύσεις από αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών δυνάμει της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε πραγματικές παραδόσεις το 2013, οι οποίες κυμαίνονταν σε ποσοστό από 4 έως 33% των συνολικών παραδόσεων στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Η προσφορά τυριού ΠΟΠ/ΠΓΕ έχει μέχρι στιγμής αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης σε 2 κράτη μέλη για 3 τυριά. Έχουν ακόμη ανακοινωθεί περαιτέρω πρωτοβουλίες. Οι δυνατότητες επέκτασης των κανόνων και των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν επίσης και για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και ενδέχεται να αποτελέσουν κίνητρο για τη δημιουργία τους. Μέχρι στιγμής, έχουν αναγνωριστεί διεπαγγελματικές οργανώσεις σε τέσσερα κράτη μέλη. Είναι υπερβολικά νωρίς για να διαπιστωθούν σημαντικές επιπτώσεις της δέσμης μέτρων στον τομέα του γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και βάσει των ποικίλων κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των «μειονεκτικών περιοχών», οι τάσεις της παραγωγής γάλακτος σε αυτές 13

14 τις περιοχές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ περιοχών εντός του ίδιου κράτους μέλους. Εντούτοις, σε αρκετά κράτη μέλη το αναφερθέν μερίδιο των παραδόσεων σε συνεταιρισμούς μεταποιητών σε μειονεκτικές περιοχές ήταν υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές. Δεν κατέστη δυνατή η λήψη συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών σε μειονεκτικές περιοχές. Στη διάσκεψη με τίτλο «Ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ: εξελίξεις μετά το 2015», που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, προτάθηκε η ιδέα ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την αγορά γάλακτος, που επί του παρόντος υλοποιείται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το παρατηρητήριο αποτελεί ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διάδοση δεδομένων της αγοράς και για τη βραχυπρόθεσμη ανάλυση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, με τη συμμετοχή παραγωγών, μεταποιητών, φορέων του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, καθώς και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, και επιδιώκει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη για διαφάνεια μέσω της παροχής αναλυτικότερης και πιο έγκαιρης πληροφόρησης. Οι ενδιαφερόμενοι συνεισφέρουν με την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις της αγοράς που διαθέτουν, προσθέτοντας μια ποιοτική πτυχή στην ποσοτική προσέγγιση της συλλογής δεδομένων και της ανάλυσης της αγοράς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων που θα ενισχύσουν την ενημέρωση των οικονομικών φορέων σχετικά με την αγορά και θα τους βοηθήσουν στη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Το Παρατηρητήριο θα έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθύνει έγκαιρη προειδοποίηση στις υπηρεσίες της Επιτροπής όποτε το υπαγορεύει η κατάσταση της αγοράς. Στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ ( ), ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων αποκτά ένα δίκτυ ασφαλείας (αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου, αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ), σε συνδυασμό με ένα κανονιστικό πλαίσιο που επιτρέπει στην Επιτροπή να ανταποκρίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. επέκταση της περιόδου αγοράς στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, επιστροφές κατά την εξαγωγή, έγκριση προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες ανταγωνισμού όσον αφορά τις συμφωνίες και τις αποφάσεις αναγνωρισμένων οργανώσεων για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, έκτακτες αντικυκλικές πληρωμές). Επιπλέον, οι παραγωγοί γάλακτος επωφελούνται από τις άμεσες ενισχύσεις και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια σε ό,τι αφορά τη θέσπιση μέτρων που στοχεύουν συγκεκριμένα στον τομέα του γάλακτος. Η τρέχουσα προοπτική για τις παγκόσμιες αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων παραμένει σε μεγάλο βαθμό θετική. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ να αντιμετωπίσει περιστάσεις ακραίας αστάθειας της αγοράς ή μια κατάσταση κρίσης μετά τη λήξη του καθεστώτος των ποσοστώσεων, ιδίως από την άποψη της διασφάλισης της ισόρροπης ανάπτυξης της παραγωγής γάλακτος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αποφυγής της υπερβολικής συγκέντρωσης στις περισσότερο παραγωγικές περιοχές. Η δημιουργία του παρατηρητηρίου για την αγορά γάλακτος θα παράσχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς και να αναπτύσσει προληπτικά «διατάξεις ασφαλείας». Έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη 14

15 και ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων. Ειδικότερα, έχουν διατυπωθεί ιδέες σχετικά με την υιοθέτηση μέσων που θα επιτρέψουν στην ΕΕ τη διατήρηση μιας βιώσιμης παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων σε καταστάσεις κρίσης, την καλύτερη διαχείριση των επιβλαβών συνεπειών στην παραγωγή γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές και την παροχή εργαλείων για την αντιμετώπιση της ξαφνικής αύξησης της παραγωγής που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς. Τέθηκαν επίσης ζητήματα όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να θεσμοθετηθεί η ευθύνη των φορέων της αγοράς για τις αποφάσεις τους για την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών και τη συνεισφορά τους στην επίλυση των κρίσεων. Η Επιτροπή θα προωθήσει τον διάλογο για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών. Ειδικότερα, θα διερευνήσει την ανάγκη και το πεδίο εφαρμογής συμπληρωματικών εργαλείων για την καλύτερη πρόβλεψη και αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης και της αστάθειας της αγοράς. Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για να εξευρεθούν αποδοτικότεροι τρόποι στήριξης του τομέα του γάλακτος με στόχο να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του εφοδιασμού γάλακτος στην ΕΕ μετά από τριάντα έτη ποσοστώσεων σε αυτόν τον τομέα. Ο διάλογος σχετικά με τα ήδη ισχύοντα μέσα και την ανάγκη θέσπισης πρόσθετων μέσων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, πριν από τη δημοσίευση της επόμενης έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος και με τις εξελίξεις της αγοράς η οποία έχει προγραμματιστεί για το

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. {SWD(2016) 367 final}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. {SWD(2016) 367 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2016 COM(2016) 724 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2012 COM(2012) 741 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς και των επακόλουθων όρων όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 8 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2015 COM(2015) 563 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την προσπάθεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 67 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Η Kοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 Περίληψη των εισηγήσεων στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου

Η Kοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 Περίληψη των εισηγήσεων στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου Η Kοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 Περίληψη των εισηγήσεων στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου Η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρόκειται να μεταρρυθμιστεί έως το 2013. Στα τέλη του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 23.3.2015 2014/2146(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τις προοπτικές του γαλακτοκοµικού τοµέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς

Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Η ευρωπαϊκή αλιεία σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), και συγκεκριμένα: στους αλιευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 9 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1611

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 807 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 11-12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων

Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Πρώτος πυλώνας της ΚΓΠ: I η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς περιλαμβάνει τα μέτρα της αγοράς που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα