Πειραιάς, Αρ.Πρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραιάς, 24-02-2015 Αρ.Πρ. 201501358"

Transcript

1 Πειραιάς, Αρ.Πρ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Π.Δ. 432/81 (ΦΕΚ 118/Α/1981) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 679/1996 (ΦΕΚ 826/Β/96) «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3479/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και τροποποιήθηκε με με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ). 2. Του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ημερομηνία αρχικής έγκρισης 21/07/2006, ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 07/12/2007), τμήμα Δ.3 «Προμήθειες Εκτελέσεις Εργασιών» 3. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Toυ N.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 5. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99). 6. Του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 125/A/86) περί Φ.Π.Α. 7. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 8. Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαθιστά τον Ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178Α) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 9. Την από Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά την 199η συνεδρίασή της, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του διαγωνισμού και η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω διαγωνισμού. Για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Management Τουρισμού όπως χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (εφεξής ΚΕΠΠ) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματίων και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία (Ρώμη- Αμαλφιτάνα -Κάπρι) από τις 06/04/2015 έως τις 11/04/2015 στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Β.435) και στη

2 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Management Τουρισμού (Β ), προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα ενός χιλιάδων ευρώ (41.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ εκ των οποίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη και δέκα έξι χιλιάδων ( ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Management Τουρισμού όπως χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Α, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η προσφορά θα αφορά περίπου ενενήντα (90) άτομα συνολικά και ειδικότερα εξήντα (60) άτομα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη και τριάντα (30) άτομα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Management Τουρισμού). Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων. 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/03/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στη διεύθυνση:κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γρηγορίου Λαμπράκη 122,ΤΚ 18532, Πειραιάς, 3 ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα και ώρες 12:00 14:30 στην κα Αναστασία Λιόση, Τηλέφωνο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά με συναφή δραστηριότητα με τις υπό προκήρυξη υπηρεσίες β) Συνεταιρισμοί γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 118/07. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης για εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, η οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία. 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε μέλος της.

3 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στην εξής διεύθυνση: Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Γρ. Λαμπράκη 122, Πειραιάς 6ος Όροφος, Πρωτόκολλο Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, Τον αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ & ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (Β.435) και (Β ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, Τα στοιχεία του αποστολέα. 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τρεις επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους με τα αντίστοιχα αντίτυπα (Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον: πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 1. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 2. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 3. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Ειρήνη Δημέλη (τηλ.: τηλέφωνο , 2624, Fax: ). Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των Προσφορών, προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν του κλεισίματος του διαγωνισμού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού (σε περίπτωση νομικού προσώπου) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και φέρει την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:

4 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού είναι ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτο και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα δεν είναι ένοχο υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή των άρθρων 42 έως 48 του ΠΔ 60/2007 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής, της ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο. 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 8. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές των προσφερόμενων παραμένουν οι ίδιες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των προσφερόμενων που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή τους και την αποπληρωμή τους. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

5 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή κατά την ονομαστική τιμή ανά άτομο (όχι την συνολική μαζί με το ΦΠΑ) εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση το Παράρτημα Α. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή, που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες Η Τεχνική Προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές)". Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης. Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα κατά αύξουσα τιμή της οικονομικής προσφοράς. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που θα έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ο Υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη. 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αρμόδια Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07: α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείο II της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

6 ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Η ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. Η υπογραφή της σύμβασης (παράρτημα Β ) πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης στον ανάδοχο. Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει στις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ). Εκχώρηση, μετατροπή κάποιου όρου, σύσταση ενεχύρου ή μεταβίβαση της σύμβασης που θα υπογραφεί, ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που θα περιέχεται σε αυτήν, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλομένων. Β. Το ποσό της σύμβασης θα είναι έως σαράντα ενός χιλιάδων ευρώ (41.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ εκ των οποίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη και δέκα έξι χιλιάδων ( ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Management Τουρισμού. Γ. Η διοργάνωση θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα Α της διακήρυξης αυτής. Δ. Ο ακριβής αριθμός ατόμων που θα παρευρεθεί, θα δηλωθεί στον Ανάδοχο με τηλεομοιοτυπία δέκα μέρες πριν την αναχώρηση από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους που θα οριστεί υπεύθυνος. 12. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του Αναδόχου από το ΚΕΠΠ θα αφορά στο τμήμα του συνολικού κόστους των μετακινούμενων ατόμων που θα βαρύνει τα ως άνω Μεταπτυχιακά. Το ποσοστό του κόστους θα βαρύνει τους συμμετέχοντες-φοιτητές στο ταξίδι θα καταβληθεί από τους ίδιους. Το ΚΕΠΠ εγγυάται την πληρωμή του ποσού αυτού στον Ανάδοχο, αναλαμβάνοντας την πληρωμή του, σε περίπτωση μη καταβολής του από τους υπόχρεους. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ.), αφαιρούμενων των νόμιμων κρατήσεων. Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Α Πειραιά). Τα τιμολόγια θα εκδίδονται έπειτα από συννεννόηση με τον αντίστοιχο διαχειριστή του έργου που θα ορισθεί για την διενέργεια της εκάτοστε παραγγελίας. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νομικό πρόσωπο και ανάλογα με τη Νομική του μορφή τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

7 13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο νόμιμος ΦΠΑ βαρύνει το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας υπηρεσιών το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5000 ευρώ. 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Διευκρινίσεις που δίνονται αυτοβούλως από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή μετα από έγγραφο του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ανακοινώνεται στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς των ειδών. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς

8 Ανήκει στη διακήρυξη Νο.: 2015 / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η εκπαιδευτική εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία (Ρώμη- Αμαλφιτάνα-Κάπρι) από τις 06/04/2015 έως τις 11/04/2015. Θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε παραγωγικές και τουριστικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής και επισκέψεις σε τοπικά αξιοθέατα των περιοχών (πχ. Αμάλφι, Κάπρι). Αναχώρηση από το Ελ.Βενιζέλος: 06/04/2015 Επιστροφή στο Ελ.Βενιζέλος: 11/04/2015 Μεταφορέας : Πολύ γνωστή αεροπορική εταιρεία Σε περίπτωση ακύρωσης αεροπορικών εισιτηρίων μειώνεται αντίστοιχα το συνολικό τίμημα που θα καταβληθεί στον ανάδοχο αφού ληφθεί υπόψη η σχετική επιβάρυνση λόγω της ακύρωσης. Αριθμός ατόμων : Περίπου 90 Ξενοδοχείο :4 αστέρων σε δίκλινα με ημιδιατροφή 3 νύχτες (6-8/4) στη Νάπολη και 2 (9-10/4) στη Ρώμη Σε περίπτωση ακύρωσης δωματίων ξενοδοχείων μειώνεται αντίστοιχα το συνολικό τίμημα που θα καταβληθεί στον ανάδοχο αφού ληφθεί υπόψη η σχετική επιβάρυνση λόγω της ακύρωσης. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν είναι διαθέσιμα τα ξενοδοχεία που προτείνονται στην προσφορά του υποψηφίου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει την επιτροπή και να προτείνει ξενοδοχειακή μονάδα με αντίστοιχες υπηρεσίες, ίδιας κατηγορίας και με την ίδια τιμή της προσφοράς. Λεωφορείο: Καθ όλη την διάρκεια της παραμονής. Εισιτήρια για μέσα μεταφοράς (όπου προβλέπονται από το προτεινόμενο πρόγραμμα) Ξεναγός: για τα μουσεία Βατικανού και στην Πομπηία

9 Ανήκει στη διακήρυξη Νο.:... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στον Πειραιά σήμερα την./ /20 οι συμβαλλόμενοι: α) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕΠΠ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, Αναπλ. Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς, και ενεργεί στα πλαίσια και σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν ΚΥΑ/679/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 Β/ ), «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3479/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και τροποποιήθηκε με με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ) και το οποίο στο εξής θα αποκαλείται ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ. β) Ο/Η με την επωνυμία/ ή «...», καλούμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση «Ανάδοχος», με έδρα την..., επί της οδού..., Τηλ./Φαξ:., ΑΦΜ:., ΔΟΥ:., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον..., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δύναται να δεσμεύει την εταιρεία, Τηλ./Φαξ:., ΑΦΜ:., ΔΟΥ:., καλούμενη εφεξής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, γ) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Β.435), Καθηγητής Δ. Γεωργακέλλος όπως χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους. δ) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Management Τουρισμού (Β ), Καθηγητής Α. Κουρεμένος όπως χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους. συναποδέχθηκαν και συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής: Ο Εργοδότης έχοντας υπόψη την από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναθέτει στον Ανάδοχο την «Προμήθεια μεταφορικών εισιτηρίων, κρατήσεων δωματιών και λοιπών ταξιδιωτικών υπηρεσιών» για το ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία (Ρώμη- Αμαλφιτάνα-Κάπρι) από τις 06/04/2015 έως τις 11/04/2015 στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Management Τουρισμού» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης και στην Τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης, και με τους ακόλουθους όρους τους οποίους o Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Β.435) κατά. και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Management Τουρισμού (Β ) κατά..

10 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής και λήγει στις 30/04/2015. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το ποσό της σύμβασης θα είναι..... Η πληρωμή του Αναδόχου από το ΚΕΠΠ θα αφορά στο τμήμα του συνολικού κόστους των μετακινούμενων ατόμων που θα βαρύνει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Management Τουρισμού όπως χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους. Το ποσοστό του κόστους θα βαρύνει τους συμμετέχοντες-φοιτητές στο ταξίδι θα καταβληθεί από τους ίδιους. Το ΚΕΠΠ εγγυάται την πληρωμή του ποσού αυτού στον Ανάδοχο, αναλαμβάνοντας την πληρωμή του, σε περίπτωση μη καταβολής του από τους υπόχρεους. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με έμβασμα η οποία εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ.). Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Α Πειραιά). Τα τιμολόγια θα εκδίδονται έπειτα από συνεννόηση με τον αντίστοιχο διαχειριστή του έργου που θα ορισθεί για την διενέργεια της εκάστοτε παραγγελίας. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νομικό πρόσωπο, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης να καταγγείλουν οποτεδήποτε την σύμβαση, εάν το άλλο μέρος, παρά την έγγραφη ειδοποίηση, δεν προβαίνει στην εκπλήρωση των από την παρούσα σύμβαση προκυπτουσών υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που προκάλεσε κατά την εκτέλεση της συμβάσεως και που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του. Επίσης ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το πρόγραμμα διακοπεί (π.χ. διακοπή χρηματοδότησής του από το Κ.Π.Σ.) λύεται αυτομάτως η σύμβαση για τον μέλλοντα χρόνο ισχύος της χωρίς καμία απαίτηση αποζημίωσης για αμφότερα τα μέρη με εξαίρεση τα ήδη οφειλόμενα από το μέρος της πραγματικής εκπλήρωσης της σύμβασης. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 432/81 όπως τροποποιήθηκε με Υπουργική απόφαση K.A./ 679/ , ΦΕΚ 826/ , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3479/2009 (ΦΕΚ 156/Α/2009) και τροποποιήθηκε με με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/ ), οι διατάξεις του Ν.2286/95 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων", οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός

11 Προμηθειών Δημοσίου», οι διατάξεις του Π.Δ. 60/07 καθώς και οι όροι της προσφοράς που έχει υποβάλλει ο Ανάδοχος. 2. Εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρεώσεως που περιέχεται σε αυτή τη σύμβαση απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση όλων των συμβαλλομένων. 3. Το παρόν συμφωνητικό αντικαθιστά κάθε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Κάθε τροποποίηση όρων του παρόντος θα γίνεται μόνο εγγράφως. 4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στον ανάδοχο καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση τα Δικαστήρια του Πειραιά. 6. Όλοι οι όροι του παρόντος, συμφωνούνται και ορίζονται απολύτως ουσιώδεις και καθοριστικοί για τη διατήρηση σε ισχύ της προκείμενης σύμβασης. Κάθε ουσιώδης παράβαση όρων του παρόντος θα δίνει το δικαίωμα στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να καταγγείλει τη σύμβαση. Τέλος, η παρούσα σύμβαση, μετά του παραρτήματός της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, αφού συντάχθηκε εις τετραπλούν διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Ο Πρόεδρος Για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Ε-ΜΒΑ Για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου ΜΒΑ-ΜΤ Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ Καθηγ. Θ. Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγ. Δ. Γεωργακέλλος Καθηγ. Α. Κουρεμένος....

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002725801 2015-04-23

15PROC002725801 2015-04-23 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα