ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.. Για ένα σώµα πο κάνει α.α.τ στη διάρκεια µιας περιόδο, η κινητική ενέργεια είναι ίση µε τη δναµική ενέργεια: α) φορά β) φορές γ) 3 φορές δ) 4 φορές. Τα αστέρια στο τελεταίο στάδιο της ζωής τος µετατρέπονται σε αστέρες νετρονίων ή Pular. Όταν εξαντλήσον τις πηγές ενέργειας πο διαθέτον σρρικνώνονται αλλά: α)η ροπή αδράνειάς τος παραµένει σταθερή, β) µειώνεται τη στροφορµή, γ) η ροπή αδράνειάς τος και η στροφορµή τος παραµένον σταθερές, δ) µειώνεται η ροπή αδράνειας τος ενώ η στροφορµή τος παραµένει σταθερή 3. Το εγκάρσιο αρµονικό κύµα το σχήµατος διαδίδεται κατακόρφα. Αν το σηµείο Μ το ελαστικού µέσο έχει την οριζόντια ταχύτητα πο φαίνεται στο διπλανό στιγµιότπο τότε: Μ α) Το κύµα διαδίδεται µε φορά προς τα κάτω, β) Το κύµα διαδίδεται µε φορά προς τα πάνω, γ) αν το ελαστικό µέσο βρίσκεται σε χαµηλή θερµοκρασία τότε διαδίδεται προς τα κάτω, δ) δεν έχοµε αρκετά στοιχεία για να βρούµε προς τα πού διαδίδεται. 4. Η ροπή αδράνειας οµογενούς δακτλίο µάζας Μ και ακτίνας R, ως προς άξονα πο διέρχεται από την περιφέρειά το και είναι κάθετος στο επίπεδο πο ορίζει είναι: α) MR β) MR γ) MR 3 δ) MR (Το πάχος το δακτλίο είναι αµελητέο σε σχέση µε την ακτίνα το) Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

2 5. Χαρακτηρίστε ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α) Στο στάσιµο κύµα όλα τα σηµεία το ελαστικού µέσο πο ταλαντώνονται, διέρχονται τατόχρονα από τη θέση ισορροπίας τος. β) Το φαινόµενο Doppler ισχύει για κάθε µορφής κύµανση, ακόµα και για τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα γ) Κατά τη σµβολή κµάτων, η σνεισφορά κάθε κύµατος στην αποµάκρνση ενός σηµείο το µέσο είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη το άλλο κύµατος. δ) Το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι πάντοτε σµφασικά. ε) Κατά την ελαστική κρούση ενός σώµατος µάζας µε ένα άλλο ακίνητο πολύ µεγάλης µάζας, οι ταχύτητες το σώµατος µάζας, πριν και µετά την κρούση, είναι πάντοτε αντίθετες. Θέµα ο. έσµη ακτίνων φτάνει στα µάτια ενός δύτη πο βρίσκεται µέσα στο νερό και κοιτάζει προς τα πάνω, πό γωνία 3 ο µε την οριζόντια επιφάνεια το νερού. Εάν ο δείκτης διάθλασης το νερού είναι, τότε ατό πο βλέπει ο δύτης είναι: α)εικόνες από το βθό, β)εικόνες έξω από το νερό. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. ικαιολογήστε την επιλογή σας.. Από το πηνίο το ιδανικού κκλώµατος LC το σχήµατος εκπέµπεται ηλεκτροµαγνητικό κύµα, πο το µαγνητικό το πεδίο περιγράφεται από την x x k εξίσωση B= Baxηµ5 α t, όπο 3 t α θετική σταθερά. Εάν η ταχύτητα το φωτός στον 8 3, τότε η χωρητικότητα αέρα είναι περίπο το πκνωτή θα είναι: α) 5µF β) 4µF Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. ικαιολογήστε την επιλογή σας. C L=H Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

3 3. Σώµα µικρών διαστάσεων, µάζας 3 kg περιστρέφεται γύρω από κατακόρφο άξονα ΟΚ και κινείται σε οριζόντιο επίπεδο σγκρατούµενο από νήµα µήκος = 5 3. Αν το νήµα σχηµατίζει γωνία 3 ο µε τον άξονα, είναι αβαρές και µη εκτατό τότε το µέτρο της στροφορµής το σώµατος, ως προς τον άξονα περιστροφής θα είναι: α) 75 kg β) 5kg 3 o Ο Κ g= Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. ικαιολογήστε την επιλογή σας. 4. Σώµα εκτελεί τατόχρονα δο απλές αρµονικές ταλαντώσεις ίδιο πλάτος, διεύθνσης και θέσης ισορροπίας, µε παραπλήσιες τιµές σχνοτήτων, όπο ω >ω. Το αποτέλεσµα της σύνθετης κίνησης το σώµατος φαίνεται στο διάγραµµα: - x ολ () 3 5 t() Τότε οι σχνότητες των α.α.τ είναι: α) f = 3,5πΗz f =,5πΗz β) f 4 = Ηz f = Ηz 6 3 γ) f =,75Ηz f =,5Ηz δ) f 5 = Ηz f = Ηz Επιλέξτε το σωστό ζεγάρι σχνοτήτων. ικαιολογήστε την επιλογή σας. Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

4 Θέµα 3 ο Πηγή Π εκτελεί α.α.τ µε εξίσωση y= 4ηµωt(SI) και εκπέµπει εγκάρσια αρµονικά κύµατα τα οποία διαδίδονται στην κ ατεύθνση το ηµιάξονα Οx. Στο διάγραµµα παριστάνεται η φάση της ταλάντωσης των µορίων δύο οµογενών ελαστικών µέσων και στα οποία διαδίδονται τα κύµατα και αντίστοιχα, σε σνάρτηση µε την απόστασή τος (x) από την πηγή, τη χρονική στιγµή t =ec. 4π φ (rad) t = ec 4 8 x () A A ) Εξετάστ ε αν τα οµογενή ελαστικά µέσα είναι ίδια. ικαιολογήστε την επιλογή σας. Α ) Γράψτε τις εξισώσεις των κµ άτων και. Α 3 ) Σχεδιάστε το στιγµιότπο το κύµατος κατά τη χρονική στιγµή t =,875ec B Mια όµοια πηγή Π πο απέχει 4 από την πηγή Π εκπέµπει κύµατα στο ελαστικό µέσο. Σ το επιπέδο τέτοιο ώστε: ΣΠ Π Π και Θεωρούµε σηµείο ( ) ( ) ( ΣΠ ) = 3 Β) Βρείτε την ταχύτητα το σηµείο Σ κατά τις χρονικές στιγµές t =,5ec,t = ec,t3 =,5ec Β) Παραστήστε γραφικά την ταχύτητα το σηµείο Σ σε σνάρτηση µε το χρόνο. ο Θέµα 4 Σώµα Σ µικρών διαστάσεων, µάζας =3kg είναι δεµένο στο ένα άκρο οριζόντιο N ελατηρίο, σταθεράς K = 3, το οποίο το άλλο άκρο είναι δεµένο σε ακλόνητο σηµείο. Σσπειρώνοµε το ελατήριο κατά και τ αφήνοµε ελεύθερο. Το Σ κινείται σε λείο δάπεδο και κάποια στιγµή σγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε σφαιρίδιο Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

5 Σ, αµελητέων διαστάσεων, πο ισορροπεί δεµένο στο κάτω άκρο λεπτού, αβαρούς και µη ελαστικού νήµατος, µήκος =,88, όπως φαίνεται στο σχήµα. Θ.Φ.Μ. Κ Κ Σ x x= Σ α) Βρείτε τη θέση (x) στην οποία πρέπει να τοποθετήσοµε το σφαιρίδιο Σ, ώστε µετά την κρούση να κάνει ανακύκλωση. β) Βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης το σστήµατος Σ -ελατήριο, µετά την κρούση. γ)βρείτε τη στροφορµή το σφαιριδίο Σ, αµέσως µετά την κρούση. δ) Τη στιγµή πο το σφαιρίδιο Σ βρίσκεται στο ανώτερο σηµείο της τροχιάς το (ανακύκλωση), λόγω εσωτερικών αιτιών, διασπάται σε δύο ίσα κοµµάτια από τα οποία, το ένα παραµένει σνδεδεµένο µε το νήµα, ενώ το άλλο εκτοξεύεται πό γωνία 6 ο µε τον ηµιάξονα Οx και προς τα πάνω, έχοντας ταχύτητα µέτρο v= 4 8,8. Να βρεθεί η ταχύτητα το κοµµατιού πο παρέµεινε σνδεδεµένο µε το νήµα, µετά την έκρηξη. Θεωρήστε αµελητέα, τα χρονικά διαστήµατα της κρούσης, της διάσπασης, και την αντίσταση το αέρα. ίνεται g= /. Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

6 Θέµα ο. δ. δ 3. β 4. β 5. α Σ β Σ γ Σ ` δ Λ Λ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ε (γιατί η κρούση δεν είναι κατ ανάγκη κεντρική) Θέµα ο. Το α. Η γωνία πρόσπτωσης της δέσµης στη διαχωριστική επιφάνεια νερού-αέρα είναι 6 ο και είναι µεγαλύτερη της κρίσιµης γωνίας, ηµθ = crit θcrit 45, = = οπότε η δέσµη παθαίνει ολική ανάκλαση στη διαχωριστική επιφάνεια, µε αποτέλεσµα ατό πο βλέπει ο δύτης να είναι ο βθός.. αέρας νερό nα = nb =. Το β x x k Β= Βaxηµ5 αt 3 t t x B= Baxηµπ, οπότε: T λ πx 5x 3π = λ = k ή λ 3 5 3π λ = 5 3 Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

7 3π 3 λ λ 5 π c = Τ = T= T= Τ c ec π C = π F C 4 Αφού T T = π LC C =. Άρα = F ή 4π L C = 4µF 3. Το β Στο σώµα ασκούνται το βάρος το B= g και η τάση το νήµατος Τ. Αφού κινείται κκλικά σε οριζόντιο επίπεδο έχοµε ότι: g ΣFy = Ty = g Tηµ6 = g T = () ηµ6 Ο και ΣFx = (κεντροµόλος) (στο OKA, αφού R AOK = 3 ( AK) = = R ) () T = x Tσν6 / = g σν6 ηµ6 = g = εφ6 5 3 = ή = 5 3 Το µέτρο της στροφορµής ως προς τον άξονα ΟΚ θα είναι : 5 3 L= R = = 3kg 5 ή 4. Το γ L = 75kg Παρατηρώντας το διάγραµµα διαπιστώνοµε ότι: Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () Τ y B A Τ 3 o 6 Τ x Κ R

8 το διακρότηµα έχει περίοδο, Τ δ =3-=. Σε ec περιλαµβάνονται 3 ταλαντώσεις, εποµένως η περίοδος της ταλάντωσης είναι Τ= ec. 3 f> f Tδ = f f = f f =,5 () f f T= f+ f = f+ f = 3 (3) f + f T Προσθέτοντας τις σχέσεις () και () κατά µέλη: f = 3,5 ή f =,75Hz Από τη σχέση () f =,5Hz Θέµα 3 ο A Α ) Οι ταχύτητες διάδοσης των κµάτων είναι: 8 = = 4 4 = = Αφού, τα κύµατα διαδίδονται σε διαφορετικά µέσα. Α ) Η πηγή έχει εξίσωση y= 4ηµωt(SI), εποµένως Α=4. t x πx Φάση: φ = π φ= ωt () T λ λ Παρατηρούµε στο διάγραµµα ότι για x= είναι φ=4π rad. Εποµένως () 4π= ω rad ή ω = π π Περίοδος: T = Τ = ec ω Μήκη κύµατος: λ = Τ= 4 λ = 4 λ = Τ= λ = Εξισώσεις κµάτων: x y = 4ηµπ t (SI) 4 x y = 4ηµπ t (SI) Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

9 Α 3 ) x = t =,875 = 3, 75 x 3,75 λ 7,5 λ = = ή x = 7 + λ /4 /4 4 8 π π Για x=: y = 4ηµπ,875 = 4ηµ3,75π = 4ηµ 4π = 4ηµ = 4 4 x Για t =,875 : y = 4ηµπ,875 (SI). 4-4 y().....,5,5,5 3,5 3,75 λ =, 5 8 x() B B ) Πθαγόρειο θεώρηµα στο ( ) ( ) ( ) ( ) ΣΠ Π : ΣΠ = ΣΠ = 5 Τα κύµατα από την πηγή Π για να φτάσον στο σηµείο Σ χρειάζονται χρόνο: ( ΣΠ ) 3 t = α,75ec = 4 / = Σ Τα κύµατα από την πηγή Π για να φτάσον στο σηµείο Σ χρειάζονται χρόνο: 3 ( ΣΠ) 5 t = β,5ec = 4 / =. Π 4 Π Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

10 Για t <,75ec, κανένα κύµα δεν έχει φτάσει στο σηµείο Σ, εποµένως V=. Για,75 ec t <,5 ec, φτάνει στο σηµείο Σ µόνο το κύµα από την Π, εποµένως: t ( ΠΣ ) 3 V = ωασνπ V= 8πσνπ t (SI) T λ 4 Για t,5 ec, έχον φτάσει στο σηµείο Σ και τα δο κύµατα, οπότε θα έχοµε σµβολή και το πλάτος το σηµείο Σ θα είναι: π( x x) π( 3 5) π A' = A σν = 8σν = 8σν ή A' = απόσβεση, λ 4 εποµένως V=. ( ) t =,5ec V= ακινητο 3 π Τελικά: t = ec V= 8πσνπ = 8πσν = στιγµιαια ακινητο 4 t3 =,5ec V= ( ακινητο ) ( ) Β ) V(/) 8π -8π,5,5,75,5 t() Θέµα 4 ο α) Για να κάνει ανακύκλωση, το σφαιρίδιο Σ, θα πρέπει στο ανώτατο σηµείο της τροχιάς το Ο: οριακα ΣF = (κεντροµόλος), δηλ. Τ + g = g = in = g () in (Τ= ) Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () Ο Γ Τ Β=g Κ '

11 ΘΜΚΕ Γ :K Κ = ΣW in τελ αρχ ' () = g (W T = γιατί είναι διαρκώς κάθετη στη στοιχειώδη µετατόπιση) ' ' g = g = 5g ή = = 5,88 ή = 44 ή ( + ) Λόγω της κεντρικής ελαστικής κρούσης: = = ή ' ' + 4 = ή = 8, είναι η ταχύτητα το Σ µόλις πριν την κρούση. 3 Α Ε για τον ταλαντωτή, Σ -ελατήριο, πριν την κρούση. E= K+ U DA = + Dx x =,36 ή x =,6 D= K x = A Κ 38 ή x = ή 3 β) Αµέσως µετά την κρούση η ταχύτητα το Σ είναι: ' 3 ' = = 8 = Α Ε για τον ταλαντωτή, αµέσως µετά την κρούση: E' = K' + U' DA ' = ' ' + Dx A' = + x ή Κ A' = +,6 ή A' =,5= = ή A' = ' γ) L= = kg,88 ή σηµείο Ο και κατεύθνση L = 34,56kg µε σηµείο εφαρµογής το Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

12 δ) Vx = Vσν6 = 4 8,8 = 8,8 = in 3 Vy = Vηµ6 = 4 8,8 = 86,4 in l V V x o 6 V y l Επειδή η διάσπαση θεωρούµε πως γίνεται «ακαριαία», ισχύει η Α Ο. Εποµένως: K K ' Μόλις πριν PΠΡΙΝ = PMETA in = Vx + V x x'x x'x τη διάσπαση ' ' in = Vx + Vx Vx = ' ' PΠΡΙΝ = PMETA = Vy + Vy Vy = Vy, εποµένως το κοµµάτι πο y'y y'y παραµένει σνδεδεµένο µε το νήµα έχει, αµέσως µετά τη διάσπαση, ταχύτητα ' µέτρο Vy = 86,4 µε διεύθνση κατακόρφη και φορά προς τα κάτω. Αµέσως µετά τη διάσπαση Επιµέλεια: Γκιώνη Βασιλική Κάνιγγος, πλ. Κάνιγγος Τηλ: () fax: () 38385

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Φσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθνσης Γ Λκείο 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Η εξίσωση της αποµάκρνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτος χ 0 και κκλικής σχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ 0 ηµωt.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ κ Θέµα ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1/6/2006 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm)

ΦΥΣΙΚΗ. μεταξύ των ταλαντώσεων δύο σημείων A40cm ( ) και B( - 40 cm) Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ/ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο A. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο έχει τη διεύθυνση του άξονα x x, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΘΕΜΑ Ο. Σφαίρα Α µε µάζα m g συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ταχύτητα υ 5m/ µε ακίνητη σφαίρα Β

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α γ Α α Α3 γ Α δ (ισχύει: Α5 ασ ισχύον: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κριακή Αριλίο 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. δ. Α2. γ. Α3. β. Α4. γ

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. δ. Α2. γ. Α3. β. Α4. γ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΗ ΦΥΙΚΗ ΘΕΜ. δ. γ 3. β 4. γ 5. α - Λ β - γ - δ - ε - Λ ΘΕΜ Β Β. I. ωστ απάντηση: β II. ΠΝΤΗΕΙ Οι εξωτερικές δνάµεις πο ασκούνται στον δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΘΕΜΤ ΦΥΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας προτείνουν για άλλη μια χρονιά, ένα ολοκληρωμένο επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, αποτελούμενο από: Επαναληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα