ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/0098(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης Catherine Neris (PE v02-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (COM(2008)0311 C6-0203/ /0098(COD)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_LegReport PE v /163 AM\ doc

3 49 Zita Pleštinská Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν απλουστευμένες διαδικασίες για την κατάρτιση των δηλώσεων απόδοσης, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί ο οικονομικός φόρτος των ΜΜΕ, και ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων. διαγράφεται Or. sk Η αιτιολογική σκέψη 6 είναι ίδια με την αιτιολογική σκέψη Catherine Neris Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν απλουστευμένες διαδικασίες για την κατάρτιση των δηλώσεων απόδοσης, προκειμένου να ελαφρυνθεί ο οικονομικός φόρτος των ΜΜΕ και ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων. (6) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν απλουστευμένες διαδικασίες για την κατάρτιση των δηλώσεων απόδοσης, προκειμένου να ελαφρυνθεί ο οικονομικός φόρτος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, οι εν λόγω απλουστευμένες διαδικασίες δεν πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζονται στους εισαγωγείς που διαθέτουν ένα προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα τους ή τροποποιούν ένα AM\ doc 3/163 PE v01-00

4 προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τη δηλωθείσα απόδοση. Or. fr Διευκρίνιση της τροπολογίας 2 (σχέδιο έκθεσης) για να αποφευχθεί η στρεβλή ερμηνεία του κειμένου. Η τροπολογία έχει μοναδικό σκοπό την αποφυγή των κινδύνων δόλιας χρήσης της ΕΤΤ για σκοπούς ηθελημένης καταστρατήγησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση ΕΚ και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της απόδοσης των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 51 Jan Cremers Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) (8α) Η απόδοση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών δεν προσδιορίζεται μόνον ως προς τις τεχνικές δυνατότητες και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αλλά και ως προς τις πτυχές της υγείας και ασφάλειας που έχουν σχέση με τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του. Έχει σημασία η απόδοση του προϊόντος να μην μετράται μόνον ως προς τις τεχνικές δυνατότητες αλλά κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δομικών κατασκευών να λαμβάνονται υπόψη και τα θέματα υγείας και ασφάλειας που αφορούν τον εργαζόμενο. PE v /163 AM\ doc

5 52 Malcolm Harbour Αιτιολογική σκέψη 10 (10) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη στις απαιτήσεις τους για τις κατασκευές, καθώς και άλλοι εθνικοί κανόνες σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. (10) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη στις απαιτήσεις τους για τις κατασκευές, καθώς και άλλοι εθνικοί κανόνες σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, είναι σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η πρόταση της Επιτροπής για την αιτιολογική σκέψη 10 προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τη δική τους τεχνική γλώσσα παρά μια κοινή γλώσσα. Για να καθιερωθεί πλήρης καλώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και να εξαλειφθούν τα υπάρχοντα εμπόδια στο εμπόριο, έχει σημασία να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν κοινή τεχνική γλώσσα. 53 Andreas Schwab Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) (11α) Για την αξιολόγηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων και του αντίκτυπου των δομικών κατασκευών στο περιβάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι «περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων (EPD)». Or. de AM\ doc 5/163 PE v01-00

6 Οι βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων περιέχονται στις περιβαλλοντικές δηλώσεις (EPD). Δεν είναι απαραίτητη η επεξεργασία νέων κριτηρίων. Οι EPD περιέχουν επίσης στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσής τους. 54 Janelly Fourtou Αιτιολογική σκέψη 12 (12) Όπου απαιτείται, πρέπει να θεσπιστούν στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές επίπεδα απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να πληρούνται από τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα διάφορα επίπεδα βασικών κατασκευαστικών απαιτήσεων για ορισμένες κατασκευές, καθώς και οι διαφορές στο κλίμα, τη γεωλογία και τη γεωγραφία και άλλες διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη. (12) Πρέπει να θεσπιστούν στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές επίπεδα ή κλάσεις απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι διάφορες παραδόσεις, τα διάφορα επίπεδα βασικών κατασκευαστικών απαιτήσεων για ορισμένες κατασκευές, καθώς και οι διαφορές στο κλίμα, τη γεωλογία και τη γεωγραφία και άλλες διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη. Or. fr Σε πολλές χώρες, δεν υπάρχουν μόνο κανονιστικές απαιτήσεις αλλά και μη εναρμονισμένοι κώδικες σχεδιασμού και παραδόσεις που χρησιμοποιούν επίπεδα και κλάσεις απόδοσης. Η πρόβλεψη επιπέδων ή κλάσεων απόδοσης στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να προμηθεύουν τις αγορές τους με την πιο σωστή ενημέρωση : τη δήλωση των επιμέρους τιμών ή τα επίπεδα ή κλάσεις απόδοσης. PE v /163 AM\ doc

7 55 Małgorzata Handzlik Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα πρέπει να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την εναρμονισμένη αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Τα εναρμονισμένα πρότυπα πρέπει να θεσπιστούν βάσει των εντολών που εξέδωσε η Επιτροπή, καλύπτοντας τις σχετικές οικογένειες των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 98/34/ΕΚ. (14) Τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα πρέπει να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την εναρμονισμένη αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Τα εναρμονισμένα πρότυπα πρέπει να θεσπιστούν βάσει των εντολών που εξέδωσε η Επιτροπή, καλύπτοντας τις σχετικές οικογένειες των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα με στόχο την επέκταση του τομέα των προϊόντων που καλύπτονται από τα εναρμονισμένα πρότυπα. Or. pl Τα εναρμονισμένα πρότυπα συνιστούν το πλέον αποτελεσματικό και εύχρηστο μέσο για τους παραγωγούς στην αγορά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. 56 Malcolm Harbour Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) (14α) Είναι απαραίτητο οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των κύριων επαγγελμάτων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών να συμμετέχουν σε AM\ doc 7/163 PE v01-00

8 ευρωπαϊκούς τεχνικούς οργανισμούς ώστε να εξασφαλίζεται ότι λειτουργούν με θεμιτό και διαφανή τρόπο και να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της αγοράς. Έχει σημασία επίσης οι αντιπροσωπευτικοί φορείς (επαγγελματικοί φορείς) να προσυπογράψουν τις αρχές του κανονισμού και πρέπει να επιτρέπουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ομοίως στους παραγωγούς. 57 Andreas Schwab Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) (14α) Για να εξασφαλισθεί ταχύτερος, απλούστερος και λιγότερο δαπανηρός τρόπος να διορθώνουν οι κατασκευαστές που υφίστανται τον αντίκτυπο, πλημμελές κατά τη γνώμη τους πρότυπο, οι εν λόγω κατασκευαστές έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν στην Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού πλαισίου από τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν πληροί απολύτως τις απαιτήσεις της εντολής, αναφέροντας τους λόγους και προτείνοντας την εφαρμογή διαδικασιών εκ μέρους της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1. Η Επιτροπή πρέπει να αποφασίζει επί αυτών των αιτήσεων εντός ενός μηνός. PE v /163 AM\ doc

9 Οι κατασκευαστές είναι από τους ενδιαφερόμενους που πλήττονται άμεσα. Αυτή η τροπολογία αποτελεί ταχύτερο, απλούστερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο για να διορθώνουν οι κατασκευαστές που υφίστανται τον αντίκτυπο ένα πλημμελές κατά τη γνώμη τους πρότυπο. Αυτή πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να αποφεύγουν τη "λοξοδρόμηση" μέσω των διαφορετικών βαθμίδων εθνικών δικαστηρίων που ενδέχεται να χρειασθεί. 58 Andreas Schwab, Zita Pleštinská Αιτιολογική σκέψη 16 (16) Προκειμένου να μπορέσουν οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών να καταρτίσουν δήλωση απόδοσης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που δεν καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μια ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση. (16) Προκειμένου να μπορέσουν οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών να καταρτίσουν δήλωση απόδοσης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλήρως από εναρμονισμένο πρότυπο, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μια ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση. Δεν εκδίδεται ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ΕΤΑ) για προϊόν που καλύπτεται πλήρως από εναρμονισμένο πρότυπο. Πάντως είναι δυνατόν μια ETA να μπορεί να συμπληρώνει υπάρχον εναρμονισμένο πρότυπο για να επιτρέπεται η έκφραση εκείνων των χαρακτηριστικών που δεν καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα. AM\ doc 9/163 PE v01-00

10 59 André Brie Αιτιολογική σκέψη 17 (17) Για να έχει ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας πρόσθετη ευελιξία για την αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά, πρέπει να δικαιούται να ζητήσει ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση και στην περίπτωση που το προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο. διαγράφεται 60 Heide Rühle Αιτιολογική σκέψη 17 (17) Για να έχει ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας πρόσθετη ευελιξία για την αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά, πρέπει να δικαιούται να ζητήσει ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση και στην περίπτωση που το προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο. (17) Για να έχει ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας πρόσθετη ευελιξία για την αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά, πρέπει να δικαιούται να ζητήσει ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για προϊόν που δεν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή από ειδική εντολή που έχει εγκρίνει η Επιτροπή. Ο κανονισμός τοποθετεί τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (ΕΕΑ) στο επίπεδο των τεχνικών προδιαγραφών με το ίδιο καθεστώς όπως τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, τα ΕΕΑ PE v /163 AM\ doc

11 πρέπει να είναι το σωστό εργαλείο μόνον για προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, τα οποία ήδη δεν εμπίπτουν στο πεδίο δημοσιευμένου εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου. 61 Małgorzata Handzlik Σημείο 17 του προοιμίου (17) Για να έχει ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας πρόσθετη ευελιξία για την αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά, πρέπει να δικαιούται να ζητήσει ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση και στην περίπτωση που το προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο. (17) Για να έχει ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας πρόσθετη ευελιξία για την αξιολόγηση της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά, πρέπει να δικαιούται να ζητήσει ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση και στην περίπτωση που το ισχύον εναρμονισμένο πρότυπο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως σ' ένα συγκεκριμένο προϊόν, π. χ. στην περίπτωση καινοτόμων λύσεων. Or. pl Ίδια προϊόντα πρέπει να διατίθενται στην αγορά κατά τον ίδιο τρόπο, καθότι έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια της αγοράς για τους χρήστες των προϊόντων. Δεν πρέπει να πραγματοποιείται ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση όταν οι μέθοδοι αξιολόγησης και τα κριτήρια που εφαρμόζονται στη διαδικασία ΕΤΑ είναι τα ίδια όπως στην περίπτωση των εναρμονισμένων προτύπων. 62 Małgorzata Handzlik Αιτιολογική σκέψη 18 (18) Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών πρέπει να δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια ευρωπαϊκών (18) Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών πρέπει να δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια ευρωπαϊκών AM\ doc 11/163 PE v01-00

12 τεχνικών αξιολογήσεων για τα προϊόντα τους με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση που θεσπίστηκαν βάσει της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της ισχύος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ως ΕΕΑ. τεχνικών αξιολογήσεων για τα προϊόντα τους με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση και τις κοινές ερμηνείες των διαδικασιών αξιολόγησης που θεσπίστηκαν βάσει της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της ισχύος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και ερμηνειών όσον αφορά τα ΕΕΑ. Or. pl 63 Małgorzata Handzlik Αιτιολογική σκέψη 19 (19) Η δημιουργία σχεδίων ΕΕΑ και η έκδοση ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων πρέπει να ανατεθούν στους οργανισμούς τεχνικής αξιολόγησης (ΟΤΑ) που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Για να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης έχουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, οι απαιτήσεις ορισμού τους πρέπει να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν περιοδικές αξιολογήσεις των ΟΤΑ από ΟΤΑ άλλων κρατών μελών. (19) Η δημιουργία ΕΕΑ και η έκδοση ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων πρέπει να ανατεθούν στους οργανισμούς τεχνικής αξιολόγησης (ΟΤΑ) που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Για να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης έχουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, οι απαιτήσεις ορισμού τους πρέπει να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν περιοδικές αξιολογήσεις των ΟΤΑ από ΟΤΑ άλλων κρατών μελών. Or. pl Ze względu na jednoznaczny podział obowiązków i kompetencji ostateczny za dokument EDO powinny być odpowiedzialne wyłącznie kompetentne jednostki ds. oceny technicznej działające wspólnie w europejskiej organizacji jednostek ds. oceny technicznej. Rozróżnienie pomiędzy wzorem (projektem) EDO, za który odpowiedzialność ponosi europejska organizacja jednostek ds. oceny technicznej a ostatecznym dokumentem EDO, za który odpowiedzialność należy do Komisji (patrz Załącznik 2, punkt 2.7) budzi wątpliwości kto ostatecznie będzie odpowiedzialny za ewentualna nieodpowiedniość wyrobu objętego EOT na PE v /163 AM\ doc

13 podstawie EDO. 64 Małgorzata Handzlik Σημείο 20 του προοιμίου (20) Οι ΟΤΑ πρέπει να θεσπίσουν έναν οργανισμό για το συντονισμό των διαδικασιών δημιουργίας σχεδίων ΕΕΑ και έκδοσης ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων. (20) Οι ΟΤΑ πρέπει να θεσπίσουν έναν οργανισμό για το συντονισμό των διαδικασιών δημιουργίας ΕΕΑ και έκδοσης ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων. Or. pl Χρειάζεται μια σαφής κατανομή των ευθυνών. Βλ. την τροπολογία στο σημείο 19 του προοιμίου. 65 Catherine Neris Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα) (20α) Σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, επιβάλλεται να γίνει διάκριση αφενός των ουσιωδών ευρωπαϊκών χαρακτηριστικών, οι στοιχειώδεις απαιτήσεις ως προς τα επίπεδα ή τις κλάσεις απόδοσης των οποίων καθορίζονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ενδεδειγμένης διαδικασίας επιτροπολογίας και τα οποία ισχύουν ανεξάρτητα από τον τόπο κυκλοφορίας στην αγορά, και, αφετέρου, των εθνικών χαρακτηριστικών, οι στοιχειώδεις απαιτήσεις ως προς τα AM\ doc 13/163 PE v01-00

14 οποία καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος για κάθε οικογένεια προϊόντων, ανά τύπο εφαρμογής και ισχύουν στον τόπο στον οποίο κυκλοφορεί στην αγορά το εν λόγω προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών. Or. fr Clarification de l'amendement 6 (projet de rapport), afin d'éviter une interprétation faussée du texte. Les caractéristiques "nationales" corespondent aux caractéristiques essentielles définies dans le projet de la commission, dont les exigences minimales sont établies par les Etats membres. Elles se distinguent des caractéristiques "européennes", nouvellement introduites, dont les exigences minimales sont, dans un souci d'harmonisation minimale, communes à tous, quel que soit le lieu de mise sur le marché. L'existence de ces caractéristiques "européennes" permettra de ne pas avoir de marquage CE vide de sens, dans le cas où il n'existe pas de législation nationale spécifique dans le lieu où le produit est mis sur le marché. 66 Catherine Neris Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Η διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο και για τα οποία εκδόθηκε ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, σύμφωνα με τις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. (21) Η διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο και για τα οποία εκδόθηκε ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση απόδοσης σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος και, ενδεχομένως, τα εθνικά ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Or. fr PE v /163 AM\ doc

15 Clarification de l'amendement 7 (projet de raport), afin d'éviter une interprétation faussée du texte. Les caractéristiques "nationales" corespondent aux caractéristiques essentielles définies dans le projet de la commission, dont les exigences minimales sont établies par les Etats membres. Elles se distinguent des caractéristiques "européennes", nouvellement introduites, dont les exigences minimales sont, dans un souci d'harmonisation minimale, communes à tous, quel que soit le lieu de mise sur le marché. L'existence de ces caractéristiques "européennes" permettra de ne pas avoir de marquage CE vide de sens, dans le cas où il n'existe pas de législation nationale spécifique dans le lieu où le produit est mis sur le marché. 67 Heide Rühle Αιτιολογική σκέψη 22 (22) Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει το δικαίωμα να μην υποβάλει δήλωση απόδοσης για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία δεν υπάρχουν απαιτήσεις όταν προτίθεται να διαθέσει το προϊόν στην αγορά. διαγράφεται Η ισχύουσα διατύπωση της πρότασης ανοίγει την πόρτα σε προϊόντα που δεν φέρουν τη σήμανση CE. Αν η σήμανση CE και η δήλωση απόδοσης είναι υποχρεωτικές όταν ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό προϊόντος σε σχέση με βασικές απαιτήσεις των κατασκευών καλύπτεται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, θα αποφεύγεται η δυσάρεστη κατάσταση κατά την οποία μεγάλος αριθμός προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών μπορεί να τίθενται στην αγορά χωρίς ακριβείς πληροφορίες για το προϊόν. AM\ doc 15/163 PE v01-00

16 68 Heide Rühle Αιτιολογική σκέψη 23 (23) Εάν δεν υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών όταν ο κατασκευαστής προτίθεται να διαθέσει το προϊόν στην αγορά, πρέπει να μπορεί να το διαθέσει στην αγορά χωρίς δήλωση απόδοσης. διαγράφεται 69 Malcolm Harbour Αιτιολογική σκέψη 28 (28) Τοποθετώντας ή μεριμνώντας για την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, ο κατασκευαστής πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος με τη δηλωθείσα απόδοσή του. (28) Τοποθετώντας ή μεριμνώντας για την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος με τη δηλωθείσα απόδοσή του. This is intended to clarify the responsibilities for the manufacturer, authorised representative and importer. The authorised representative is established within the Community and acts on behalf of the manufacturer. The authorized representative is (not should be) as much responsible for the conformity of the product as the manufacturer. Whereas the importer does not represent the manufacturer, it places the product on the Community market and is the PE v /163 AM\ doc

17 only economic operator with an easy access to distributors, consumers and national authorities. The importer must therefore account for the conformity of the product. 70 André Brie Αιτιολογική σκέψη 29 (29) Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται σε όλα τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση απόδοσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Εάν δεν έχει καταρτιστεί δήλωση απόδοσης, η σήμανση CE δεν πρέπει να τοποθετείται. (29) Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται σε όλα τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση απόδοσης ή ειδική τεχνική τεκμηρίωσης (ΕΤΤ) σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Εάν δεν έχει καταρτιστεί δήλωση απόδοσης ή ΕΤΤ, η σήμανση CE δεν πρέπει να τοποθετείται. 71 Catherine Neris Αιτιολογική σκέψη 33β (νέα) (33α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, οι εν λόγω απλουστευμένες διαδικασίες που επιτρέπουν να δηλωθεί ένα ορισμένο επίπεδο ή μια ορισμένη κατηγορία απόδοσης χωρίς να πραγματοποιηθούν δοκιμές ή συμπληρωματικές δοκιμές δεν πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζονται στους εισαγωγείς που διαθέτουν ένα προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα τους ή τροποποιούν ένα προϊόν του τομέα των δομικών AM\ doc 17/163 PE v01-00

18 κατασκευών που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τη δηλωθείσα απόδοση. Η διάταξη αυτή αφορά τη χρήση σταθερών αποτελεσμάτων από προηγούμενες δοκιμές ή άλλων υφιστάμενων δεδομένων και τη χρήση αποτελεσμάτων δοκιμών που έχουν επιτευχθεί από τρίτους. Αφορά επίσης την απλουστευμένη διαδικασία που εφαρμόζεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Or. fr Διευκρίνιση της τροπολογίας 13 (σχέδιο έκθεσης) για να αποφευχθεί η στρεβλή ερμηνεία του κειμένου. Η τροπολογία έχει μοναδικό σκοπό την αποφυγή των κινδύνων του δόλιας χρήσης της ΕΤΤ για σκοπούς ηθελημένης καταστρατήγησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση ΕΚ και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της απόδοσης των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 72 Janelly Fourtou Αιτιολογική σκέψη 42 (42) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει τους όρους υπό τους οποίους η δήλωση απόδοσης θα μπορεί να είναι διαθέσιμη σε ένα δικτυακό τόπο, να καθορίσει την περίοδο κατά την οποία οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς θα πρέπει να τηρούν την τεχνική τεκμηρίωση και τη δήλωση απόδοσης διαθέσιμες, να θεσπίσει κλάσεις απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, να θεσπίσει το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και Διαγράφεται PE v /163 AM\ doc

19 επαλήθευσης της σταθερότητας της δηλωθείσας απόδοσης που πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα δεδομένο προϊόν ή οικογένεια προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, να θεσπίσει το μορφότυπο της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης, να θεσπίσει τις διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης των ΟΤΑ και να τροποποιήσει τα παραρτήματα I έως V. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά έχουν γενική εμβέλεια και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Or. fr Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί στο κυρίως σώμα του παρόντος κανονισμού η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. 73 Zita Pleštinská Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα) (43α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους να ενημερώνουν μέσω ενημερωτικών εκστρατειών τον κατασκευαστικό τομέα και ιδίως τους οικονομικούς φορείς και τους χρήστες όσον αφορά την καθιέρωση μιας κοινής τεχνικής γλώσσας, την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μεμονωμένων οικονομικών φορέων, την τοποθέτηση AM\ doc 19/163 PE v01-00

20 της σήμανσης CE στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και την αναθεώρηση τόσο των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές όσο και των συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης. Or. sk 74 Zita Pleštinská Αιτιολογική σκέψη 43 β (νέα) (43β) Η Επιτροπή θα πρέπει εντός ενός έτους μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια του συστήματος στο σύνολό του, να διασφαλίσει κατά κύριο λόγο την ισορροπημένη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις τεχνικές επιτροπές των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και να αποτρέψει τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ τους. Παράλληλα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να επισπευσθεί η θέσπιση των ευρωπαϊκών προτύπων όπως και η μετάφρασή τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως μάλιστα η μετάφραση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Or. sk PE v /163 AM\ doc

21 75 Othmar Karas Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα) (43α) Η βασική απαίτηση των κατασκευών 7 με τίτλο "Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων" πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα ανακύκλωσης των δομικών κατασκευών, των υλικών και των μερών τους μετά την κατεδάφιση, την ανθεκτικότητα των δομικών κατασκευών και τη χρήση περιβαλλοντικά συμβατών πρώτων υλών και δευτερογενών υλικών στις δομικές κατασκευές. Goes together with the respective amendment regarding Annex I, paragraph 7. In principle the basic requirement 7 Sustainability (Annex I) can be supported. As long as there are no European standards available which demonstrate how the detailed requirements in paragraphs a), b) and c) can be fulfilled (at the moment respective standards are under development in CEN), the proposed list of detailed requirements should be inserted in the recitals. In this regard the competence of CEN, as laid out in recital 13, as the competent organisation for the adoption of harmonized standards should be taken into account. 76 Wolfgang Bulfon Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα) (43α) Η βασική απαίτηση αριθ. 7, «Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων», θα πρέπει να διασφαλίζει ότι AM\ doc 21/163 PE v01-00

22 χρησιμοποιούνται για τη δομική κατασκευή φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες και δευτερογενή υλικά, ότι η δομική κατασκευή είναι ανθεκτική και ότι η δομική κατασκευή, τα υλικά και τα μέρη της μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου μετά από την κατεδάφιση («ανακύκλωση»). Or. de Ist in Verbindung mit Änderungsantrag 4 bezüglich Anhang I, Absatz 7 zu betrachten. Die Basisanforderung 7 Nachhaltigkeit ist prinzipiell zu unterstützen. Solange jedoch keine Normierungen für die detaillierten Erfordernisse dieser Basisanforderungen, welche in Absatz a), b) und c) angeführt werden bestehen (das Europäische Komittee für Normung- CEN - ist im Begriff, solche Normen auszuarbeiten), sollte die vorgeschlagene Liste der detallierten Anforderungen bei den Erwägungsgründen eingefügt werden. In diesem Zusammenhang sollte die Kompetenz des Europäischen Komittees für Normung - CEN - als zuständige Organisation zur Annahme harmonisierter Normen, wie bereits in Erwägungsgrund 13 angeführt, berücksichtigt werden. 77 Mia De Vits Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με την κατάρτιση κανόνων σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. PE v /163 AM\ doc

23 Το πεδίο των όρων εμπορίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (CPR) πρέπει να είναι πολύ σαφές: εξετάζονται μόνον όροι και κανόνες για την εμπορία των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Οι κανόνες που διέπουν την εγκατάσταση, την συναρμολόγηση και την ενσωμάτωση προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών δεν εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού. 78 Janelly Fourtou Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. Ο παρών κανονισμός καθορίζει όρους εμπορίας των προϊόντων στον τομέα των δομικών κατασκευών θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. Or. fr Η εμβέλεια του κανονισμού για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών πρέπει να είναι σαφής: πρέπει να αφορά μόνο τους όρους και τους κανόνες εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. 79 Heide Rühle Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και AM\ doc 23/163 PE v01-00

24 κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. Το πεδίο πρέπει να είναι πολύ σαφές και να εκφράζει τα διάφορα θέματα που εξετάζονται στον κανονισμό. Ο κανονισμός πρέπει να καθιστά σαφή τη διάκριση μεταξύ αφενός του κατασκευαστή που παράγει και διαθέτει στην αγορά ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών και στον οποίο εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός, και αφετέρου του συμβαλλόμενου, που παράγει και εγκαθιστά το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών για προσωπική του χρήση, ο οποίος δεν πρέπει να εμπλέκεται στις απαιτούμενες διαδικασίες για την τοποθέτηση της σήμανσης CE. 80 Zita Pleštinská Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με την κατάρτιση κανόνων σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει ότι ο παρών κανονισμός αφορά μόνον τους όρους για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και όχι την εγκατάσταση, συναρμολόγηση και ενσωμάτωση προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στα κατασκευαστικά έργα. PE v /163 AM\ doc

25 81 Małgorzata Handzlik Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διάθεση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά καθώς και κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα. Or. pl Ο Κανονισμός ρυθμίζει όχι μόνο τους κανόνες σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών αλλά και τους όρους εισαγωγής τους στην αγορά. 82 Małgorzata Handzlik Άρθρο 2 παράγραφος 1 1. «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών»: κάθε προϊόν ή συνδυασμός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών, κατά τρόπον ώστε η αφαίρεση του προϊόντος μειώνει την απόδοση των δομικών κατασκευών και η αφαίρεση ή η αντικατάσταση του προϊόντος συνιστούν 1. «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών»: κάθε προϊόν μεμονωμένο ή συνδυασμός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για ενσωμάτωση ή εγκατάστασή του σε δομικές κατασκευές ή μέρη αυτών. AM\ doc 25/163 PE v01-00

26 κατασκευαστικές εργασίες Or. pl Dokument Komisji Europejskiej dot. Inicjatywy rynków wiodących (Lead Market Initiative COM(2007)868) wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na budynki o elastycznej, łatwo zmienialnej funkcji. Wiąże się to z rozwojem technik i technologii pozwalających na łatwą wymianę całych elementów, urządzeń, instalacji i wyposażenia technicznego. W tej sytuacji definicja wyrobu związana z tradycyjnym i trudnym do precyzyjnego zdefiniowania pojęciem wbudowania na stałe nie przystaje do potrzeb rozwoju budownictwa. Celowym wydaje się wprowadzenie do art. 2 definicji pojęcia zestaw wyrobów w oparciu o definicją przyjętą w Dokumencie Informacyjnym C (Guidance Paper C). 83 Catherine Neris Άρθρο 2 σημείο 3 3. «ουσιώδη χαρακτηριστικά»: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις των κατασκευών 3. «ουσιώδη χαρακτηριστικά»: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις των κατασκευών μεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών γίνεται διάκριση ανάμεσα : α) στα "ουσιώδη ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά", οι στοιχειώδεις απαιτήσεις ως προς τα επίπεδα ή τις κλάσεις απόδοσης των οποίων καθορίζονται για κάθε οικογένεια προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, πίνακας 1, και ανά τύπο εφαρμογής, από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο, 51 παράγραφος 2, β) στα "ουσιώδη εθνικά χαρακτηριστικά", οι στοιχειώδεις απαιτήσεις ως προς τα οποία καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος για PE v /163 AM\ doc

27 κάθε οικογένεια προϊόντων, ανά τύπο εφαρμογής. (Η τροποποίηση αυτή έχει εφαρμογή στο σύνολο του υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές σε όλο το κείμενο). Or. fr Clarification de l'amendement 16 (projet de raport), afin d'éviter une interprétation faussée du texte. Les caractéristiques "nationales" corespondent aux caractéristiques essentielles définies dans le projet de la commission, dont les exigences minimales sont établies par les Etats membres. Elles se distinguent des caractéristiques "européennes", nouvellement introduites, dont les exigences minimales sont, dans un souci d'harmonisation minimale, communes à tous, quel que soit le lieu de mise sur le marché. L'existence de ces caractéristiques "européennes" permettra de ne pas avoir de marquage CE vide de sens, dans le cas où il n'existe pas de législation nationale spécifique dans le lieu où le produit est mis sur le marché. 84 Jan Cremers Άρθρο 2 σημείο 3 3. «ουσιώδη χαρακτηριστικά»: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις των κατασκευών 3. «ουσιώδη χαρακτηριστικά»: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις των κατασκευών συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν : (α) τα "ουσιώδη ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά", τα οποία καθορίζονται για κάθε οικογένεια προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, πίνακας 1, από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο, 51 παράγραφος 2, (β) τα "ουσιώδη εδαφικά AM\ doc 27/163 PE v01-00

28 χαρακτηριστικά" τα οποία καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος για κάθε οικογένεια προϊόντων. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών καθορίζονται σε εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις των κατασκευών που καθορίζονται στο παράρτημα I. Ζητήματα γενικού συμφέροντος όπως υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον πρέπει να καταγράφονται ως ουσιώδη ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. (Η εν λόγω τροποποίηση έχει εφαρμογή στο σύνολο του υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές σε όλο το κείμενο). Έχει σημασία η απόδοση του προϊόντος να μην μετράται μόνον ως προς τις τεχνικές δυνατότητες αλλά κατά την αξιολόγηση του προϊόντος δομικών κατασκευών να λαμβάνονται υπόψη και τα θέματα υγείας και ασφάλειας που αφορούν τον εργαζόμενο καθώς και θέματα περιβάλλοντος. 85 Mia De Vits Άρθρο 2 σημείο 3 3. «ουσιώδη χαρακτηριστικά»: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις των κατασκευών 3. «ουσιώδη χαρακτηριστικά»: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που σχετίζονται με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που καταρτίζονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων των κατασκευών PE v /163 AM\ doc

29 Χρειάζεται να διευκρινισθεί σε ποια έκταση οι διατάξεις των CPR έχουν σχέση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στην ενσωμάτωση, τη συναρμολόγηση ή την εγκατάσταση ενός συγκεκριμένου τύπου προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών σε εθνικό ή πιο περιορισμένο επίπεδο και ποιες απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη δήλωση απόδοσης προϊόντος ως προϋπόθεση για τη "διαθεσιμότητα στην αγορά"/"διάθεση στην αγορά" προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. 86 Janelly Fourtou Άρθρο 2 σημείο 3 3. «ουσιώδη χαρακτηριστικά»: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις των κατασκευών 3. «ουσιώδη χαρακτηριστικά»: τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που σχετίζονται με τις βασικές απαιτήσεις των κατασκευών που περιλαμβάνουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις για τις δομικές κατασκευές. Or. fr Καθορίζεται με σαφήνεια ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις κατασκευές στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Βασίζεται στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην πρότασή της. AM\ doc 29/163 PE v01-00

30 87 Małgorzata Handzlik Άρθρο 2 - παράγραφος 3 α (νέα) 3a. "απόδοση προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών": απόδοση ως προς τα μεμονωμένα βασικά χαρακτηριστικά που εκφράζονται μέσω αξίας, επιπέδου, κλάσης, οριακών τιμών ή περιγραφικά Or. pl Ο προσδιορισμός εισάγεται για να καταστεί διαφανέστερη και σαφέστερη η διατύπωση των όρων που χρησιμοποιούνται στη δήλωση απόδοσης και στη σήμανση ΕΚ. Ο προσδιορισμός βασίζεται στον προσδιορισμό που περιλαμβάνεται στο Έγγραφο Καθοδήγησης Ε (Guidance Paper E). 88 Małgorzata Handzlik Άρθρο 2 - παράγραφος 4 4. «εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές»: εναρμονισμένα πρότυπα και ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης 4. «εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές»: εναρμονισμένα πρότυπα και ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις Or. pl Τα χαρακτηριστικά και η κατάλληλη απόδοση προϊόντος δεν προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης (ΕΕΑ) που εκπονείται κατόπιν εντολής συγκεκριμένου κατασκευαστή, αλλά σε ΕΤΑ που εκδίδεται με βάση το έγγραφο αυτό. PE v /163 AM\ doc

31 89 Janelly Fourtou Άρθρο 2 σημείο 4 4. "εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές": εναρμονισμένα πρότυπα και ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης 4) "εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές": εναρμονισμένα πρότυπα και ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση Or. fr Τα χαρακτηριστικά και τα επίπεδα ή κλάσεις απόδοσης ενός προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών δεν ορίζονται στα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης αλλά στην ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση. Το ΕΕΑ είναι μόνο ένα μέσον που χρησιμοποιεί ένας τεχνικός οργανισμός αξιολόγησης στην προετοιμασία μιας ΕΤΑ. 90 Zita Pleštinská Άρθρο 2 σημείο 4 α (νέο) 4α. «Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση» : η αξιολόγηση που αφορά τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα Or. sk Στους ορισμούς είναι σημαντικό να ορίζεται η διαδικασία απόκτησης της σήμανσης CE στους μη εναρμονισμένους τομείς. AM\ doc 31/163 PE v01-00

32 91 Zita Pleštinská Άρθρο 2 σημείο 4 β (νέο) 4β. «Ειδική τεχνική τεκμηρίωσης»: η τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται για απλοποιημένες διαδικασίες, σύμφωνα με το παράρτημα Vα Or. sk Στους ορισμούς είναι σημαντικό να ορίζεται η ειδική τεχνική τεκμηρίωσης ώστε να διευκρινιστεί η χρήση της στην απλοποιημένη διαδικασία. 92 Catherine Neris Άρθρο 2 σημείο 5 5. «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών για διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν 5) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών για διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν από τον ορισμό αποκλείονται: α) κάθε προϊόν το οποίο μετασχηματίζεται στο εργοτάξιο από χρήστη για ιδία χρήση στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, β) κάθε προϊόν που παρασκευάζεται στο εργοτάξιο ή εκτός εργοταξίου και ενσωματώνεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή σε κατασκευή χωρίς να διατεθεί στην αγορά. Or. fr PE v /163 AM\ doc

33 Διευκρίνιση στην τροπολογία 17 όσον αφορά το σημείο β). 93 Kurt Lechner Άρθρο 2 σημείο 5 5. «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών για διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν 5. «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών για διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν. από τον ορισμό αποκλείονται: (α) κάθε προϊόν το οποίο μετασχηματίζεται στο εργοτάξιο από χρήστη για ιδία χρήση στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, (β) κάθε προϊόν που παρασκευάζεται στο εργοτάξιο ή εκτός εργοταξίου και ενσωματώνεται σε έργο χωρίς να διατεθεί στην αγορά. 94 André Brie Άρθρο 2 σημείο 5 5. «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών για διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι 5. «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών για διανομή ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν από τον ορισμό AM\ doc 33/163 PE v01-00

34 αντιτίμου είτε δωρεάν αυτόν αποκλείεται η συναρμολόγηση προϊόντος για ιδία χρήση στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας και στοιχείων που παράγονται στις κατασκευές ή κατασκευάζονται εκτός αυτών αλλά ενσωματώνεται σε αυτές προτού διατεθούν στην αγορά 95 Mia De Vits Άρθρο 2 σημείο 7 7. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 7. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά αυτό το προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του Ο ορισμός του κατασκευαστή πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το νέο νομικό πλαίσιο (απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ). Έχει ύψιστη σημασία να διευκρινισθεί ότι μια εταιρεία που κατασκευάζει ένα προϊόν και το διοχετεύει στην αγορά είναι κατασκευαστής ενώ μια εταιρεία που κατασκευάζει ΚΑΙ εγκαθιστά το προϊόν της ΔΕΝ είναι κατασκευαστής. PE v /163 AM\ doc

35 96 André Brie Άρθρο 2 σημείο 7 7. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 7. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά αυτό το προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 97 Janelly Fourtou Άρθρο 2 σημείο 7 7. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του «διανομέας»: 7) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος και εμπορεύεται το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του «διανομέας»: Or. fr Ο ορισμός του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το νέο νομικό πλαίσιο για τη διακίνηση των προϊόντων (Απόφαση 768/2008/ΕΚ για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΚ). AM\ doc 35/163 PE v01-00

36 98 Zita Pleštinská Άρθρο 2 σημείο 7 7. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 7. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή που αναθέτει σε άλλους την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά αυτό το προϊόν υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του Ο ορισμός του κατασκευαστή όπως ορίζεται στην απόφαση 768/2008/ΕΚ. 99 Zita Pleštinská Άρθρο 2 σημείο 11 α (νέο) 11α. «Χρήστης» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφαλή ενσωμάτωση ενός προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών σε δομικά έργα. Or. sk Στους ορισμούς είναι σημαντικό να ορίζονται οι χρήστες που μπορεί να είναι σχεδιαστές κτιρίων (αρχιτέκτονες, μηχανικοί) ή εργολήπτες δομικών έργων. PE v /163 AM\ doc

37 100 Małgorzata Handzlik Άρθρο 2 σημείο 12 α (νέα) 12a. "Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση": τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος του τομέα των κατασκευών που καθορίζονται βάσει τεχνικής αξιολόγησης η οποία πραγματοποιείται από οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια και τις μεθόδους που έχουν εγκριθεί από ΟΤΑ οι οποίοι συνεργάζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οργάνωσης ΟΤΑ, που αναφέρεται στο άρθρο 21(20) Or. pl Φαίνεται σκόπιμο, όπως στην περίπτωση του ΕΕΑ, να προσδιοριστεί η έννοια "Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση"( ΕΤΑ), η οποία καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τα κατάλληλα επίπεδα απόδοσης (αξίας) ή την κλάση του προϊόντος. 101 Janelly Fourtou Άρθρο 2 σημείο «ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης»: ένα έγγραφο που εκδίδεται από την οργάνωση των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης 13) «ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης»: ένα έγγραφο που εκδίδεται από την οργάνωση των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης με βάση ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση η οποία υποβάλλεται από έναν κατασκευαστή ή εισαγωγέα για το οποίο δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο ή που δεν καλύπτεται επαρκώς. AM\ doc 37/163 PE v01-00

38 Or. fr Το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης είναι ένα έγγραφο βάσει του οποίου γίνεται η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση. 102 Janelly Fourtou Άρθρο 2 σημείο 13 α (νέο) 13α) "επίπεδο απόδοσης": τιμή στοιχειώδους απόδοσης ενός προϊόντος. Ένα επίπεδο μπορεί να έχει τεχνικό ή κανονιστικό χαρακτήρα και να αφορά ένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό ή ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Or. fr Πρέπει να περιληφθεί ο ορισμός για το "επίπεδο απόδοσης" για την αποσαφήνιση και την προώθηση της χρήσης των εν λόγω επιπέδων απόδοσης στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. 103 Janelly Fourtou Άρθρο 2 σημείο 13 α (νέο) 13α) "κλάση απόδοσης": σειρά τιμών για την απόδοση ενός προϊόντος, που περιορίζεται από μια ελάχιστη και μια μέγιστη τιμή απόδοσης. Μια κλάση μπορεί να έχει τεχνικό ή κανονιστικό PE v /163 AM\ doc

39 χαρακτήρα και να αφορά ένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό ή ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Or. fr Πρέπει να περιληφθεί ο ορισμός για την "κλάση απόδοσης" για την αποσαφήνιση και την προώθηση της χρήσης των εν λόγω κλάσεων απόδοσης στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. 104 Małgorzata Handzlik Άρθρο 2 σημείο 14 α (νέα) 14a. "κοινοποιημένος οργανισμός": εργαστήριο, οργανισμός ελέγχου ή πιστοποίησης που κοινοποιείται από κράτος μέλος για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Or. pl Διαφορετικά απ' ό, τι στην περίπτωση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου, ο τομέας των δραστηριοτήτων των κοινοποιημένων οργανισμών, στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 19, αφορά την " αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών" AM\ doc 39/163 PE v01-00

40 105 Małgorzata Handzlik Άρθρο 2 - παρ «τύπος προϊόντος»:η απόδοση ενός προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος συνδυασμός πρώτων υλών ή άλλων στοιχείων σε συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής 17. «τύπος προϊόντος»: σύνολο αντιπροσωπευτικών αποδόσεων ενός προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όταν χρησιμοποιείται ένας συγκεκριμένος συνδυασμός πρώτων υλών ή άλλων στοιχείων σε συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής Or. pl Αναλόγως με την μορφή της διατομής ή τον τρόπο ένωσης στοιχείων, μπορεί να επιτευχθεί εντελώς διαφορετική απόδοση προϊόντων που παράγονται από τις ίδιες πρώτες ύλες ή τα ίδια στοιχεία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο, για τον προσδιορισμό του τύπου, να εισαχθεί η προϋπόθεση των αντιπροσωπευτικών για το συγκεκριμένο τύπο αποδόσεων. 106 Zita Pleštinská Άρθρο 2 σημείο «έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο»: ο μόνιμος εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής σε ένα εργοστάσιο 18. «έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο»: ο μόνιμος εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον κατασκευαστή, με τον οποίο διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές τόσο του προϊόντος όσο και της παραγωγής του Or. sk Clarification of the text PE v /163 AM\ doc

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

10753/3/10 REV 3 ROD/ag,nm DG C I A

10753/3/10 REV 3 ROD/ag,nm DG C I A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0098 (COD) 10753/3/10 REV 3 MI 198 ENT 65 COMPET 192 CODEC 530 PARLNAT 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0305 EL 16.06.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.5.2014 L 159/41 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 574/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0358(COD) Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0358(COD) Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0358(COD) 7.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 49-70 Σχέδιο έκθεσης Zuzana Roithová (PE486.095v01-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 12.1.2018 A8-0395/2017/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2332360-14/07/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Η σχέση µεταξύ της οδηγίας 98/34/ΕΚ και του κανονισµού αµοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 25.9.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 311 τελικό 2008/0098 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Έγγραφο καθοδήγησης 1 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Η σχέση µεταξύ της οδηγίας 2001/95/ΕΚ και του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.12.2018 A8-0359/ 001-018 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-018 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Marlene Mizzi A8-0359/2018 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες,8Δεκεμβρίου2000(15.12) (OR.fr) 14464/00 LIMITE JUR 413 TRANS219

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες,8Δεκεμβρίου2000(15.12) (OR.fr) 14464/00 LIMITE JUR 413 TRANS219 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες,8Δεκεμβρίου2000(5.2) (OR.fr) PUBLIC 4464/00 LIMITE 43 TRANS29 ΣΗΜΕΙΩΜΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΤΗΣΝΟΜΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Θέμα: ΠρότασηκανονισμούτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0107(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0107(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0336/31. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0336/31. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.11.2018 A8-0336/31 31 Αιτιολογική σκέψη 25 (25) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό να καταστεί δυνατή, εφόσον απαιτείται, η παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0148/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0148/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 15.1.2016 A8-0148/ 001-157 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-157 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Vicky Ford Μέσα ατομικής προστασίας A8-0148/2015 (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0069 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά προϊόντα

Αλλαγές στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά προϊόντα Αλλαγές στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά προϊόντα Γ. Κατσαράκης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Μονάδα I-5: Κατασκευές, Εξοπλισμός υπό πίεση, Μετρολογία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0141/70. Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD

A8-0141/70. Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 13.5.2015 A8-0141/70 70 Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Dario Τίτλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήµατος αυτοπιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0227(COD) Σχέδιο έκθεσης Anja Weisgerber (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0227(COD) Σχέδιο έκθεσης Anja Weisgerber (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 25.2.2010 2008/0227(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 10-16 Σχέδιο έκθεσης Anja Weisgerber (PE431.201v01-00) όσον αφορά τη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.3.2012 2011/0197(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-14 Σχέδιο γνωμοδότησης Salvatore Tatarella (PE480.787v01-00) για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0175/79. Τροπολογία. Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès εξ ονόματος της Ομάδας S&D 21.3.2019 A8-0175/79 79 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018. για

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018. για Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 9/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γαλλίας για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 28.3.2019 A8-0010/2019/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

«Προδιαγραφές πιστοποιήσεις δευτερογενών υλικών»

«Προδιαγραφές πιστοποιήσεις δευτερογενών υλικών» Ημερίδα με Θέμα: Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων: ποιος, πώς, που, γιατί. Τίτλος Εισήγησης «Προδιαγραφές πιστοποιήσεις δευτερογενών υλικών» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0353(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Patrizia Toia (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Patrizia Toia (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/0049(COD) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 22-104 Σχέδιο γνωμοδότησης Patrizia Toia (PE514.880v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23 18.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0075(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 5.11.2012 2012/0075(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 287 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5690/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 50 ENT 10 COMPET 44 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0049(COD) Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0049(COD) Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 16.7.2012 2012/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-10 Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE491.231v01-00) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 906 τελικό 2006/0281 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/0096(COD) 6.2.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-14 Σχέδιο έκθεσης Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Προσέγγιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ υρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 19.5.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 28.1.2015 2014/0108(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2008/0214(COD) 1.4.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1 1 Σχέδιο έκθεσης Francisca Pleguezuelos Aguilar (PE416.636v02-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0352(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0393(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0393(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιεχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΟΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιεχοντας υπόψη: Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 σχετικά µε τη διαφάνεια των µέτρων που ρυθµίζουν τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση και τη κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0136(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0136(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/0136(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 11.10.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2012 COM(2012) 447 final 2012/0216 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 15.1.2019 EP-PE_TC1-COD(2017)0113 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0108(COD) 3.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 147-238 Σχέδιο έκθεσης Vicky Ford (PE546.721v01-00) Μέσα ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ και κοινοτική νοµοθεσία. Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΕΝ και κοινοτική νοµοθεσία. Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΝ 206-1 και κοινοτική νοµοθεσία Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ (katsageo@otenet.gr) ΕΝs και κοινοτική νοµοθεσία Για την επίτευξη της Εσωτερικής Αγοράς απαιτείται (µεταξύ άλλων): ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εφόσον είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0354(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0177(COD) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0177(COD) Σχέδιο έκθεσης Jarosław Wałęsa (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 15.12.2014 2014/0177(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-16 Σχέδιο έκθεσης (PE541.634v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 88. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 4 Απριλίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 88. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 4 Απριλίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 88 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 54ο έτος 4 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 304/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0274/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0274/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0274/2018 5.9.2018 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Adina-Ioana Vălean A8-0026/2018 Θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A8-0359/19. Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 6.12.2018 A8-0359/19 Τροπολογία 19 Anneleen Van Bossuyt εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση A8-0359/2018 Marlene Mizzi Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2008 COM(2007) 871 τελικό 2006/0129 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ εφαρµογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0282(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0282(COD) Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0282(COD) 7.2.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-34 Σχέδιο έκθεσης Norbert Glante (PE452.558v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0364(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ L 218/82 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.8.2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 768/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64) Γνώμη 2/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Βελγίου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών

Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών 8.2.2019 A8-0360/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Eva Maydell A8-0360/2018 Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0357(COD) 7.5.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα