ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Πιλοτικών Υποδομών & Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-university» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

2 59. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (17) Σύντομη Περιγραφή του e-university Η δράση του e-university αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης και διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προς τους πολίτες, δηλαδή τους φοιτητές, τους υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), τους απόφοιτους, τους γονείς, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους εργολάβους και τους προμηθευτές. Στόχος της δράσης είναι να ολοκληρώσει και να ενοποιήσει τις υπάρχουσες σε κάθε ίδρυμα λειτουργίες έτσι ώστε να πετύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο παρεχόμενων ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών, που θα πλησιάζουν τον πολίτη, με κύριο χαρακτηριστικό την ευκολότερη πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου (Internet). Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται σημαντικότατη οικονομία κλίμακας δεδομένου ότι αξιοποιεί και ομογενοποιεί την ήδη ανεπτυγμένη κατανεμημένα τεχνογνωσία στο χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Το σύνολο των υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο, δεδομένου ότι θα είναι ανεπτυγμένα σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, θα είναι διαθέσιμα και θα μπορούν να λειτουργήσουν στο σύνολο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Το έργο αποτελεί πιλοτική δράση, δεδομένου ότι αναπτύσει πιλοτικά τις υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων σε αντιπροσωπευτικά ιδρύματα και αναμένει την περαιτέρω επέκτασή του και καθολική υλοποίησή του στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω των ΠΕΠ των περιφερειών, όπου βρίσκονται Ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και των διαδικασιών των τακτικών προϋπολογισμών και των δημοσίων επενδύσεών τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας προσβλέπει στον περιορισμό των δαπανών μέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών και την υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το χρόνο απόκρισης σε αυτόν. Οι προτάσεις βασίζονται στην υιοθέτηση του γενικότερου μοντέλου ανάπτυξης υποδομών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τεσσάρων (4) επιπέδων, τα οποία περιλαμβάνουν: τη δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το περιβάλλον αλληλεπίδρασης, την παροχή δηλαδή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως ιστοσελίδων, , fax, κόμβοι FAQ, κλπ, το περιβάλλον συναλλαγής, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων, παρακολούθησης και εξυπηρέτησης αυτών και τις συνδυαζόμενες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών (φοιτητές, υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), απόφοιτους, γονείς, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, εργολάβους και προμηθευτές) από κέντρα τα οποία προσφέρουν ενοποιημένες υπηρεσίες, διαφόρων επιπέδων και τομέων της εκπαίδευσης. Για το συγκεκριμένο έργο τα σημεία αυτά είναι τα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών στης τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι οι γραμματείες των τμημάτων για το σύνολο των ακαδημαϊκών θεμάτων και οι αντίστοιχες διοικητικές υπηρεσίες για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εξυπηρέτησης του πολίτη. Για την ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της απαραίτητης δικτυακής/υπολογιστικής υποδομής που απαιτείται επιπροσθέτως στην ήδη ανεπτυγμένη και λειτουργούσα, καθώς επίσης και ειδικών υποδομών εφαρμογών σε κάθε ένα από τα πιλοτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας. Τα ιδρύματα αυτά, στα οποία θα αναπτυχθούν πιλοτικά οι δράσεις του παρόντος έργου έχουν επιλεγεί προσεκτικά με κριτήριο την ήδη υπάρχουσα σχετική υποδομή σε υλικό και λογισμικό, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης και ενοποίησης των ήδη ανεπτυγμένων λειτουργιών, την αξιοποίηση της ανεπτυγμένης τεχνογνωσίας, αλλά και την αντιπροσωπευτικότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε τα αποτελέσματα του πιλοτικού να είναι άμεσα εφαρμόσιμα στο σύνολο της κοινότητας. Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα προδιαγραφεί και θα αποκτηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και λογισμικό με δημόσιους διαγωνισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την ΚτΠ Α.Ε.. Το αποτέλεσμα, ειδικά στους διαγωνισμούς λογισμικού θα είναι κώδικας ανοικτού λογισμικού ώστε να είναι ευκολότερη η διάχυση των αποτελεσμάτων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. ΥΠΟΕΡΓΑ 60. Α/Α (63) 61. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (64) 1. Υ.1 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία U-Portal και WAI 2. Υ.2 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία LDAP 3. Υ.3 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία PKI/CA 4. Υ.4 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος φοιτητικής μέριμνας και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού 5. Υ.5 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος οικονομικών υποθέσεων και 2

3 της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού 6 Υ.6 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος προμηθειών και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού 7 Υ.7 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος δημοσίων έργων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού 8 Υ.8 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος διοικητικών υποθέσεων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού 9 Υ.9 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού 10 Υ.10 - Υλοποίηση Συστήματος Πολίτη 11 Υ.11 - Προμήθεια και εγκατάσταση Δικτυακού και Υπολογιστικού εξοπλισμού 69. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (65) Η δράση του e-university αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης και διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προς τους πολίτες, δηλαδή τους φοιτητές, τους υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), τους απόφοιτους, τους γονείς, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους εργολάβους και τους προμηθευτές. Στόχος της δράσης είναι να ολοκληρώσει και να ενοποιήσει τις υπάρχουσες σε κάθε ίδρυμα λειτουργίες έτσι ώστε να πετύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο παρεχόμενων ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών, που θα πλησιάζουν τον πολίτη, με κύριο χαρακτηριστικό την ευκολότερη πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου (Internet). Ένα βασικό χαρακτηριστικό του έργου είναι η οικονομία κλίμακας που επιτυγχάνει δεδομένου ότι αξιοποιεί και ομογενοποιεί την ήδη ανεπτυγμένη κατανεμημένα τεχνογνωσία στο χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, και βάσει του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, το συνολικό κόστος για την ανάπτυξη πλέγματος εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του πολίτη στο ακαδημαϊκό περιβάλλον θα ήταν πολλαπλάσιο. Το σύνολο των υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο, δεδομένου ότι θα είναι ανεπτυγμένα σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, θα είναι διαθέσιμα και θα μπορούν να λειτουργήσουν στο σύνολο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι ενέργειες που απαιτούνται για αυτήν την εφαρμογή θα είναι η ανάλυση, επανακαθορισμός των διαδικασιών, και οργάνωση των αντίστοιχων υποσυστημάτων του κάθε ιδρύματος, η παραμετροποίηση του διαθέσιμου κώδικα ώστε να ταιριάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου ιδρύματος και να αξιοποιεί την ήδη υπάρχουσα υποδομή στο ίδρυμα αυτό, οι διαδικασίες εκπαίδευσης και εξοικίωσης των χρηστών του ιδρύματος με το νέο σύστημα και τέλος οι διαδικασίες ελέγχου και βεκλτιστοποίησης. Δεδομένου ότι οι παραπάνω επιπρόσθετες απαιτούμενες ενέργειες αποτελούν ποσοστό των απαιτούμενων ενεργειών για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, γίνεται φανερή η οικονιμία κλίμακας που επιτυγχάνεται μέσα από τη συμπληρωματική ανάπτυξη της υποδομής e-university όπως προτείνεται από το έργο αυτό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο έχει εξασφαλίσει στα πλαίσια του ΠΕΠ της περιφέρειάς του χρηματοδότηση για την ανάπτυξη όλης της υποδομής που απαιτείται για την μεταφορά του συνόλου των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου στο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτροπή που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, έχει ήδη γίνει διερεύνηση του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται το κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα που έχει αναπτύξει. Η διερεύνιση έχει γίνει με βάσει ερωτηματολόγιο που κυκλοφόρησε στο σύνολο των ιδρυμάτων και συμπληρώθηκε με ευθύνη της διοίκησής του. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αυτού μελετήθηκαν από την επιτροπή και με βάση αυτή τη μελέτη, σχεδιάσθηκε το παρόν έργο. Σε συνέχεια αυτού, κύριο τμήμα των παραδοτέων των πρώτων εννέα υποέργων του έργου θα είναι η λεπτομερέστατη καταγραφή από τεχνική πλέον άποψη, του επιπέδου εξέλιξης των αναπτυγμένων εφαρμογών κάθε ιδρύματος ώστε να είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν όλες οι καλές πρακτικές και να ενσωματωθούν τα διάφορα υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται, είτε αυτούσια είται με την μορφή εξόδου και εισόδου πληροφορίας από αυτά. Το έργο αυτό αποτελεί πιλοτική δράση δεδομένου ότι αναπτύσει πιλοτικά τις υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων σε αντιπροσωπευτικά ιδρύματα και αναμένει την περαιτέρω επέκτασή του και καθολική υλοποίησή του στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω των ΠΕΠ των περιφερειών όπου βρίσκονται Ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και των διαδικασιών των τακτικών προϋπολογισμών και των δημοσίων επενδύσεών τους. Τα αποτελέσματα του έργου αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης όπου υπάρχουν ανάγκες παραπλήσιες με αυτές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις της αντίστοιχης λειτουργίας των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και νομαρχιών που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν άμεσα τα αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων χρησιμοποιώντας ή διαμορφώνοντας κατάλληλα τα συστήματα ανοικτού λογισμικού που θα προκύψουν από το έργο αυτό. Οι πρόσθετες απαιτούμενες ενέργειες είναι παρόμοιες με αυτές που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο όπου περιγράφονται οι απαιτούμενες διαδικασίες 3

4 εφαρμογής των υποσυστημάτων στα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας προσβλέπει στον περιορισμό των δαπανών μέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών και την υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το χρόνο απόκρισης σε αυτόν. Το έργο είναι συμβατό με τους στόχους του άξονα 2 και ειδικότερα του μέτρου 2.1 που αφορούν σε δράσεις για Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως αυτός θεωρείται στην περίπτωση του ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα με το παρόν έργο προτείνονται δράσεις για μελέτες οριζοντίων θεµάτων που αφορούν στα Ακαδημαϊκά ιδρύματα, για τη βελτιστοποίηση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και ταυτόχρονα πιλοτικές και καινοτόµες εφαρµογές στο χώρο των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Οι προτάσεις βασίζονται στην υιοθέτηση του γενικότερου μοντέλου ανάπτυξης υποδομών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τεσσάρων (4) επιπέδων, τα οποία περιλαμβάνουν: τη δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το περιβάλλον αλληλεπίδρασης, την παροχή δηλαδή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως ιστοσελίδων, , fax, κόμβοι FAQ, κ.λπ, το περιβάλλον συναλλαγής, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων, παρακολούθησης και εξυπηρέτησης αυτών και τις συνδυαζόμενες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών (φοιτητές, υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), απόφοιτους, γονείς, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, εργολάβους και προμηθευτές) από κέντρα τα οποία προσφέρουν ενοποιημένες υπηρεσίες, διαφόρων επιπέδων και τομέων της εκπαίδευσης. Για την ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της απαραίτητης δικτυακής/υπολογιστικής υποδομής που απαιτείται επιπροσθέτως στην ήδη ανεπτυγμένη και λειτουργούσα, καθώς επίσης και ειδικών υποδομών εφαρμογών σε κάθε ένα από τα πιλοτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας. Τα ιδρύματα αυτά, στα οποία θα αναπτυχθούν πιλοτικά οι δράσεις του παρόντος έργου έχουν επιλεγεί προσεκτικά με κριτήριο την ήδη υπάρχουσα σχετική υποδομή σε υλικό και λογισμικό, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης και ενοποίησης των ήδη ανεπτυγμένων λειτουργιών, την αξιοποίηση της ανεπτυγμένης τεχνογνωσίας, αλλά και την αντιπροσωπευτικότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε τα αποτελέσματα του πιλοτικού να είναι άμεσα εφαρμόσιμα στο σύνολο της κοινότητας. Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα προδιαγραφεί και θα αποκτηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και λογισμικό με δημόσιους διαγωνισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την ΚτΠ Α.Ε.. Το αποτέλεσμα, ειδικά στους διαγωνισμούς λογισμικού θα είναι κώδικας ανοικτού λογισμικού ώστε να είναι ευκολότερη η διάχυση των αποτελεσμάτων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες : Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία U-Portal και WAI Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία LDAP Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία PKI/CA Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος φοιτητικής μέριμνας και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος οικονομικών υποθέσεων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος προμηθειών και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος δημοσίων έργων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος διοικητικών υποθέσεων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Υλοποίηση Συστήματος Πολίτη Προμήθεια και εγκατάσταση Δικτυακού και Υπολογιστικού εξοπλισμού Τα υποέργα χαρακτηρίζονται από κρίσιμα διακριτό αντικείμενο τόσο λόγω της ιδιαίτερης εξειδίκευσης που απαιτείται σε καθένα από αυτά, όσο και δεδομένης της υπάρχουσας υποδομής σε κάποια ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει ακόμα διοχετευθεί στην αγορά λόγω του ερευνητικού της ακόμα χαρακτήρα. Η τεχνογνωσία 4

5 αυτή είναι κατανεμημένη σε επιλεγμένα ιδρύματα τα οποία αποφάσισαν να επενδύσουν στα πλαίσια ερευνητικών δράσεών τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και η θεσμοθετημένη αυτοδυναμία και αυτοδιοίκηση του κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος που έχει ως αποτέλεσμα την εξειδίκευση του κάθε ιδρύματος σε διακριτούς τομείς ερευνητικής και ακαδημαϊκής δράσης με σκοπό την αριστεία σε αυτούς τους τομείς. Με την ολοκλήρωση των εννέα πρώτων υποέργων αυτού του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί και να ενοποιηθεί αυτή η τεχνογνωσία με μορφές επεξεργάσιμες και αξιοποιήσιμες από την σχετική αγορά, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή εταιρειών στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν τόσο από αυτό το έργο όσο και από έργα των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις διαδικασίες ενοποίησης των διαφορετικών εφαρμογών υποδομής που θα χρησιμοποιηθούν, κυρίως ως προς τον τρόπο επικοινωνίας τους με το κοινό περιβάλλον πρόσβασης στο e-university (U-Portal). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια καλά καθορισμένη κοινή Πληροφοριακή Υποδομή (middleware) που θα εξασφαλίζει την εύκολη διάδοση του προϊόντος της δράσης στο σύνολο των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με κατά το μέγιστο δυνατόν διατήρηση της υπάρχουσας ανεπτυγμένης υποδομής τους. Το σύνολο των συστημάτων που θα παραχθούν θα είναι ανοικτού κώδικα έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του στο σύνολο των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Οι υπηρεσίες του e-university θα βασιστούν στις δικτυακές υποδομές του GUnet, όπως αυτές ήδη έχεουν αναβαθμισθεί και συνεχίζουν να αναβαθμίζονται με στόχο την αύξηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η αναβάθμιση αυτή γίνεται τόσο μέσα από την ανάπτυξη της υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ όσο και μέσα από εσωτερικές δράσεις κάθε ακαδημαίκού ιδρύματος. Τέλος ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προσεγμένη σχεδίαση που λαμβάνει υπόψη και υποστηρίζει εφαρμογή κανόνων προσβασιμότητας (WAI) ώστε να αποφεύγεται αποκλεισμός ειδικών ομάδων πολιτών (ΑΜΕΑ). Σημαντικό ρόλο θα παίξει η καθιέρωση και αποδοχή της κοινής δικτυακής πύλης των Πανεπιστημίων, που θα ενσωματώνει αλλά και θα οδηγεί σε δικτυακές πύλες ανά ίδρυμα, καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες του e-university θα δίνονται μέσα από αυτές. Σε αυτήν την κατεύθυνση, σημαντική είναι η σχετική εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τη δράση GUnet (Ελληνικό Ακαδημαϊκό διαδίκτυο). Το GUnet αυτή τη στιγμή διασυνδέει όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μέσα από το δίκτυο κορμού του ΕΔΕΤ. Συνοπτικά, στα πλαίσια των Υποέργων 1 έως και 3 θα μελετηθούν οι ιδιαιτερότητες και στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης και ενοποίησης θα υλοποιηθούν οι απαιτούμενες βασικές υποδομές. Στα υποέργα 4 έως και 9 θα γίνει ο τεχνικός συντονισμός του έργου, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τον εξοπλισμό που θα αποκτηθεί και η συγγραφή μελετών εφαρμογής για τις υπηρεσίες και τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν. Τα υποέργα θεωρούνται κρίσιμα για το συγκεκριμένο πιλοτικό έργο διότι είναι αυτά που ολοκληρώνουν και ενοποιούν υπάρχουσες δράσεις, υποδομές, τεχνογνωσία και αντιμετωπίζουν τις έντονες ιδιαιτερότητες των σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, αυτοδιοικούμενων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Βάσει αυτών των προδιαγραφών και μελετών, θα προκηρυχθούν τα έργα με τη μορφή ανοικτών διαγωνισμών και θα ανατεθούν σε ανάδοχους. Ανάδοχοι μπορεί να είναι εταιρείες λογισμικού ή κοινοπραξίες που καλύπτουν συμπληρωματικά τις ανάγκες (υποέργο 10). Τέλος θα γίνει και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τις οριζόντιες δράσεις του έργου (βασική υποδομή) Πρέπει να σημειωθεί ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται εξοπλισμός που μέρος του υπάρχει ήδη εγκατεστημένος ή θα διατεθεί από τους συμμετέχοντες φορείς. Η βιωσιμότητα του e-university βασίζεται κύρια στη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου και κόστους εξυπηρέτησης. Οι εργασίες που θα υλοποιεί αποτελούν βασικές εργασίες της ακαδημαϊκής καθημερινότητας που πρέπει να γίνονται και άρα το αποτέλεσμα θα είναι υποχρεωτικά βιώσιμο όσο λειτουργεί η ακαδημαϊκή διαδικασία. Επίσης βασίζεται στη συνέργια του προτεινομένου έργου με άλλες δράσεις όπως η αναβάθμιση των σπουδών, η διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η πρακτική άσκηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (egovernment). Η συμπλρωματικότητα με αυτές τις δράσεις εξασφαλίζει το κόστος διαχείρισης του απαραίτητου εξοπλισμού ενώ το κόστος διαχείρισης των εφαρμογών ενσωματώνεται στο κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών. Τέλος, από χρηματοδότηση των περιφερειακών προγραμμάτων θα καλυφθεί σημαντικό μέρος των δαπανών που απαιτείται για την πλήρη εξέλιξη του έργου σε καθολική κλίμακα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του μέτρου από το οποίο ζητείται χρηματοδότηση, το έργο αποτελεί πιλοτική δράση που θα σχεδιάζει όμως για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στις πιλοτικές φάσεις θα συμμετέχουν αντιπροσωπευτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα που είτε διαθέτουν ανάλογη τεχνογνωσία σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη στην ακαδημαϊκή κοινότητα ή έχουν ανεπτυγμένη σχετική υποδομή και απαιτείται η ολοκλήρωσή της ή τέλος αποτελούν ειδικές περιπτώσεις συνθηκών εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ενδεικτικά, τέτοια ιδρύματα που έχουν επιλεγεί μετά από διαβούλευση στα πλαίσια της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΕΑΙΤΥ του Υπουργείου Παιδείας και το GUnet. Το έργο θα υλοποιηθεί με συνεργασία των ιδρυμάτων αυτών. Το έργο θα διοικηθεί από ειδική Διοικούσα και Τεχνική επιτροπή που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε ίδρυμα που συμμετέχει στις πιλοτικές δράσεις, από έναν εκπρόσωπο του ΥπΕΠΘ και από έναν εκπρόσωπο της ΚτΠ. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής θα είναι να εξασφαλίσει τη συνοχή του έργου και τη συμπληρωματικότητα των αποτελεσμάτων τόσο μεταξύ των ιδρυμάτων όσο και μεταξύ των διαφόρων άλλων έργων που εκτελούνται μέσα στο κάθε ίδρυμα. Προαπαίτηση του έργου αποτελεί η εξασφάλιση όλων των συνθηκών και των παραγόντων ώστε να υπάρξει εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο σύνολο της Ακαδημαϊκής κοινότητας σε όλη την Ελλάδα. 5

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Υ.1 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία U-Portal και WAI Πρόκειται για την δικτυακή πύλη (GU-Portal), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες που θα απευθύνονται σε όλο το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η προσέγγιση ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια ενός δικτυακού τόπου (web site) και αναδεικνύει την πύλη σε χώρο πληροφόρησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας, εργασίας, συνεργασίας και συντονισμού των portals των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Στηρίζεται σε δεδομένα που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου. Η φάση περιλαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενημέρωσης, κ.λπ. Το GU-Portal θα συνδέεται με τη δικτυακή πύλη του κάθε ιδρύματος ή θα μπορεί να παίζει και το ρόλο δικτυακής πύλης ενός ιδρύματος σε περίπτωση που αυτό δεν επιθυμεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει ξεχωριστή τέτοια δική του πύλη. Τελικό παραδοτέο αυτής της φάσης θα είναι και ο καθορισμός όλων των κοινών χαρακτηριστικών του portal ώστε αυτό να αποτελέσει το στάνταρτ για το σύνολο των portals των ιδρυμάτων. Η συμπληρωματικότητα αυτή θα συντελέσει στην ταχύτατη ανάπτυξη και αποτελεσματική συντήρηση τέτοιων περιβαλλόντων δεδομένης της επαναληψιμότητας της τεχνογνωσίας και των συγκεκριμένων εργαλείων (portlets) που θα αναπτυχθούν. Η δράση αυτή θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα με τις αρχές σχεδίασης περιβαλλόντων πρόσβασης του οργανισμού W3C (WAI). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα (accessibility) των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται στο e-university. Το υποέργο θα πρέπει να υλοποιηθεί από φορέα που έχει σημαντική τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και που έχει ήδη αναπτύξει τμήματα παρόμοιας υποδομής και που θα έχει λάβει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες τόσο των διαδικασιών ανοικτού κώδικα όσο και των διαδικασιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένη τεχνογνωσία σε θέματα προσβασιμότητας κάτι που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο παρόλο που αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με το Κοινοτικό αλλά και εθνικό δίκαιο. Τα αποτελέσματα του παρόντος πιλοτικού θα αποτελέσουν βάση για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ελλάδα. Το υποέργο θα παραδώσει ένα (1) σύστημα λογισμικού ανοικτού κώδικα, ένα (1) σύστημα διαχείρισης αυτού του κώδικα, ένα (1) πλήρες σύνολο εγχειριδίων τεκμηρίωσης και δέκα (10) ενδεικτικά portlets σε λειτουργία. Λογισμικό ανοικτού κώδικα U-Portal σε λειτουργία Τεκμηρίωση εφαρμογής και χρήσης. Υ.2 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία LDAP Αφορά την λειτουργία εξυπηρετητή υπηρεσιών καταλόγου (LDAP/directory server). Η υπηρεσία αυτή θα διατηρεί πληροφορίες (τηλεφωνικό κατάλογο, κατάλογο διευθύνσεων, κ.λπ.) για τους χρήστες του e-university. Αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και την εξουσιοδότηση των χρηστών σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, αλλά και στη διάθεση σε αυτούς συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη υποδομή θεωρείται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στην Ακαδημαϊκή κοινότητα (από την οποία έχει ξεκινήσει) διότι αποτελεί την ελάχιστη προαπαίτηση για ενοποίηση λειτουργιών μέσα αλλά και μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τόσο για λειτουργίες της μορφής DEN (Directory Enabled Networking) όσο κυρίως για ενοποίηση διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών. Η υπηρεσία διαχείρισης των χρηστών θα προσφέρει τα εργαλεία για τη δημιουργία προσωπικών λογαριασμών στους χρήστες και θα ορίζει το μηχανισμό πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη και το σύνολο των προσωπικών υπηρεσιών που μπορεί να έχει στην διάθεση του μετά την πιστοποίηση αυτή. Ο μηχανισμός θα είναι πλήρως κατανεμημένος, αρχικά μεταξύ δύο ή τριών πιλοτικών ιδρυμάτων και στη συνέχεια θα διαχυθεί στο σύνολο των ιδρυμάτων. Η υποδομή αυτή θα είναι πλήρως συμπληρωματική με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια υποδομή της Δημόσιας Διοίκησης προκύψει από άλλα έργα. Διατηρώντας τα διεθνή στάνταρτ, αλλά και εισάγοντας νέα που αφορούν τις Ελληνικές ιδιαιτερότητες του ακαδημαϊκού χώρου μπορεί να έχει διεπαφές με οποιοδήποτε άλλο σύστημα είναι επίσης συμβατό και τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα. Το υποέργο αυτό θα έχει πλήρη συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα υποέργα δεδομένου ότι θα φιλοξενηθεί σε ειδικό portlet του κοινού περιβάλλοντος παρουσίασης στον πολίτη (U-Portal) και θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαχείρισης των αποτελεσμάτων του υποέργου 3. Τέλος θα είναι προαπαίτηση στις προδιαγραφές του συνόλου των υπολοίπων υποέργων Το υποέργο αυτό, αν και ως αυτόνομο υποέργο έχει ιδιαίτερα σημαντικό κόστος, περιορίζεται στο προτεινόμενο κόστος διότι επαναχρησιμοποιεί, ολοκληρώνει και ενοποιεί σημαντικό αριθμό βιβλιοθηκών που έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί με τη μορφή ανοικτού πηγαίου κώδικα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Βασικός στόχος του έργου είναι η πλήρης αξιοποίηση αυτής της υπάρχουσας υποδομής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υποστήριξη της επικοινωνίας του προτύπου LDAP με τα ειδικότερα συστήματα καταλόγου που ήδη βρίσκονται σε ανάπτυξη στα διάφορα ιδρύματα. Το υποέργο θα παραδώσει ένα (1) σύστημα λογισμικού ανοικτού κώδικα, ένα (1) σύστημα διαχείρισης αυτού του κώδικα, 6

7 ένα (1) πλήρες σύνολο εγχειριδίων τεκμηρίωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας και δύο ενδεικτικές εφαρμογές αξιοποίησης του LDAP σε πραγματικές συνθήκες για τις ιδιαίτερες ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Λογισμικό ανοικτού κώδικα Directory Server σε λειτουργία Τεκμηρίωση εφαρμογής και χρήσης Υ.3 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία PKI/CA Κάλυψη ζητημάτων ασφάλειας με την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία μηχανισμών ταυτοποίησης / πιστοποίησης χρηστών, την έκδοση ψηφιακών υπογραφών και γενικότερα την ασφάλεια στη χρήση και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται στο e-university. Στα πλαίσια αυτού του πακέτου θα υλοποιηθεί υποδομή δημόσιου κλειδιού και αρχή πιστοποίησης για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η υποδομή του δημοσίου κλειδιού έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται σε κάποια ακαδημαϊκά ιδρύματα προσπαθώντας μέχρι στιγμής να αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της υποδομής αυτής στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχει αναπτυχθεί από ακαδημαϊκά ιδρύματα ανοικτός κώδικας που καλύπτει αριθμό των απαιτούμενων λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου λειτουργούν τμήματα της υπηρεσίας PKI και έχουν αναπτυχθεί διάφορα υποσυστήματα λογισμικού ανοικτού κώδικα τα οποία θα αξιοποιηθούν και θα ενοποιηθούν στο παρόν πιλοτικό έργο. Στα πλαίσια αυτού του υποέργου θα ολοκληρωθεί ο μηχανισμός αρχής πιστοποίησης και δημοσίου κλειδιού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις των Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων. Το υποέργο θεωρείται κρίσιμο για την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας ή υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και είναι πλήρως συμβατό και συμπληρωματικό των άλλων έργων που αναπτύσσονται σήμερα στην Ελλάδα όπως το Σύζευξις και τα οποία δεν προβλέπουν στο άμεσο μέλλον κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ακαδημίας. Ενδεικτικές υπηρεσίες που απαιτούν την υποδομή δημόσιου κλειδιού και αρχής πιστοποίησης είναι η εξ αποστάσεως εγγραφή φοιτητή, οι δηλώσεις μαθημάτων, η εξυπηρέτηση αιτήσεων, η επικοινωνία ιδρυμάτων σε περιπτώσεις μεταγραφών ή μετακινήσεων φοιτητών μεταξύ ιδρυμάτων, η επικοινωνία εντύπων μεταξύ των υπηρεσιών των ιδρυμάτων κλπ. Το υποέργο θα παραδώσει ένα (1) σύστημα λογισμικού ανοικτού κώδικα, ένα (1) σύστημα διαχείρισης αυτού του κώδικα, ένα (1) πλήρες σύνολο εγχειριδίων τεκμηρίωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και κανονισμό λειτουργίας μιας αρχής πιστοποίησης που θα πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, πιστοποιητικά για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος που θα εξελιχθεί το πιλοτικό και δύο αντιπροσωπευτικές εφαρμογές του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με πλήρη εκμετάλλευση της υποδομής δημόσιου κλειδιού. Θα γίνει σχεδιασμός της υπηρεσίας PKI/ CA, υλοποίησή της και λειτουργία και βελτιστοποίησή της Λογισμικό ανοικτού κώδικα PKI/CA σε λειτουργία Τεκμηρίωση εφαρμογής και χρήσης Υ.4 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Πολίτη σε θέματα φοιτητικής μέριμνας και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις μελέτης για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος φοιτητικής μέριμνας. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού θα μελετηθούν, θα αντιμετωπισθούν, θα ερευνηθούν και θα τεκμηριωθούν οι εναλλακτικές προτάσεις και σχεδιασμοί για τα ακόλουθα θέματα: 7

8 Επικοινωνία ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης φοιτητικής μέριμνας Φοιτητολόγιο Δηλώσεις μαθημάτων Εξετάσεις Σίτιση Στέγαση Πιστοποιητικά Στατιστικά Πτυχίο Υποτροφίες Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών φοιτητικής μέριμνας με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος φοιτητικής μέριμνας Υ.5 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος οικονομικών υποθέσεων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις μελέτης για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος οικονομικών υποθέσεων. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή καινότητα και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού θα μελετηθούν, θα αντιμετωπισθούν, θα ερευνηθούν και θα τεκμηριωθούν οι εναλλακτικές προτάσεις και σχεδιασμοί για τα ακόλουθα θέματα: Επικοινωνία συστημάτων οικονομικής διαχείρισης μεταξύ τους, με το ΥπΕΠΘ και για χρήση από τον πολίτη Προϋπολογισμός Τακτικός προϋπολογισμός Εντάλματα Δημόσιες Επενδύσεις Πάγια Λογαριασμοί (ΚΑΕ) Δικαιούχοι Παραστατικά Επιταγές Γραμμάτια είσπραξης Γενική Λογιστική Αναλυτική Λογιστική Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών οικονομικών υποθέσεων με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος οικονομικών υποθέσεων Υ.6 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος προμηθειών και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις μελέτης για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος 8

9 προμηθειών. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη Ενδεικτικά, τέτοιο σύστημα συναλλαγής προμηθευτών αποσκοπεί στην παροχή άμεσης ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν τις μονάδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα προκηρύξεις διαγωνισμών) καθώς και για το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, θα παρέχει άμεση ηλεκτρονική πληροφόρηση στους προμηθευτές σχετικά με τη φάση εξέλιξης της προμήθειας και των διαδικασιών εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων. Η ανάπτυξη του συστήματος θα παρέχει αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις οικονομικές δραστηριότητες της ευρύτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης θα εξασφαλίσει διευκόλυνση ως προς τις συναλλαγές με αυτήν. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζει: o o την διατήρηση και συνεχή ενημέρωση δικτυακών τόπων (sites) και βάσεων δεδομένων σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απ όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικές κυρίως με τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται σύντομα να προκηρυχτούν (περιεχόμενο, αναλυτικές διακηρύξεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής προσφορών, κ.λπ.) τη καταγραφή και παροχή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις φάσεις εξέλιξης των έργων και τις διαδικασίες εξόφλησης των τιμολογίων. Τα στοιχεία αυτά θα είναι προσβάσιμα από τους προμηθευτές με σκοπό την αμεσότερη ενημέρωσή τους, ενώ η διαχείριση των στοιχείων αυτών θα είναι ευθύνη των αρμοδίων τμημάτων των οικονομικών υπηρεσιών του κάθε ιδρύματος. λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών προμηθειών με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος προμηθειών Υ.7 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος δημοσίων έργων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις μελέτης για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος δημοσίων έργων. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη Ενδεικτικά, ένα τέτοιο σύστημα συναλλαγής θα επιτρέπει στον εργολάβο να χρησιμοποιεί το web για να υποβάλλει την προσφορά του, να παρακολουθεί το έργο και να υποβάλλει τα στοιχεία που απαιτεί η σύμβαση του με την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Επίσης, η επιτροπή παρακολούθησης του έργου θα επιβλέπει ηλεκτρονικά τον εργολάβο. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα δίνει στον εργολάβο τη δυνατότητα να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τα έργα που προκηρύσσει η αναθέτουσα αρχή, να υποβάλει ηλεκτρονικά την τεχνοοικονομική προσφορά του και να παρακολουθεί την εξέλιξη του διαγωνισμού, την αξιολόγηση του και να ενημερώνεται για την ανάθεση του έργου. Εφόσον το έργο κατακυρώνεται σε αυτόν, τότε ο ίδιος αλλά και η επιτροπή παρακολούθησης του έργου θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία του έργου, τα στάδια κατασκευής, τις προμήθειες, τις πληρωμές, κ.λπ. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί για την υποστήριξη των συναλλαγών του εργολάβου με την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, θα ολοκληρωθεί με το U-Portal, μέσα από το οποίο θα παρέχεται στους χρήστες. Ο κάθε εμπλεκόμενος, μετά από την κατάλληλη διαδικασία πιστοποίησης θα έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί στο σχεδιασμό της εφαρμογής για την επικύρωση μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής. 9

10 Αποτέλεσμα αυτής της δράσης θα είναι η αύξηση της ταχύτητας ανάθεσης και χειρισμού των έργων, με άμεση συνέπεια την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και την ταχύτερη ολοκλήρωσή τους. Επίσης, θα διευκολυνθεί και η αμεσότητα και διαθεσιμότητα όλων των στοιχείων των εκτελούμενων έργων. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στη εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων από πλευράς του αναθέτοντος φορέα για το γενικό σχεδιασμό των έργων και την αξιολόγηση των εργολάβων. λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών δημοσίων έργων με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος δημοσίων έργων Υ.8 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος διοικητικών υποθέσεων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις μελέτης για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος διοικητικών υποθέσεων. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού θα μελετηθούν, θα αντιμετωπισθούν, θα ερευνηθούν και θα τεκμηριωθούν οι εναλλακτικές προτάσεις και σχεδιασμοί για τα ακόλουθα θέματα: Επικοινωνία ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης διοικητικών υποθέσεων. Εξέλιξη προσωπικού Εκλογές Ακαδημαϊκά όργανα Προκηρύξεις Άδειες Εντάξεις Εξειδικεύσεις Απολογισμός Υποδείγματα Κατάσταση προσωπικού Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών διοικητικών υποθέσεων με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος διοικητικών υποθέσεων 10

11 Υ.9 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις μελέτης για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος διαχείρισης ερευνητικών έργων. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού θα μελετηθούν, θα αντιμετωπισθούν, θα ερευνηθούν και θα τεκμηριωθούν οι εναλλακτικές προτάσεις και σχεδιασμοί για τα ακόλουθα θέματα: Επικοινωνία ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων Υπόλοιπο έργου Κινήσεις έργου Προκαταβολές Συμβάσεις Τράπεζες Προμηθευτές Δάνεια Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών διαχείρισης ερευνητικών έργων με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος διαχείρισης ερευνητικών έργων Υ.10 - Υλοποίηση Συστήματος Πολίτη Σκοπός του υποέργου είναι η υλοποίηση των συστημάτων που μελετήθηκαν και σχεδιάσθηκαν στα προηγούμενα υποέργα. Με αυτό το υποέργο θα δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληροφόρησης και συναλλαγής του πολίτη με τα συστήματα. Τα συστήματα του υποέργου αυτού θα γίνουν μέσα από ανάθεση σε εταιρία (ανάδοχος). Η ανάθεση αυτή θα προκύψει μέσα από ανοικτό διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες των πρώτων εννέα υποέργων. Κύρια απαίτηση θα είναι το αποτέλεσμα να είναι ανοιχτού πηγαίου κώδικα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ενδεικτικά, οι εφαρμογές που θα προκύψουν θα καλύπτουν τις ανάγκες γενικής και ειδικής πληροφόρησης και συναλλαγής υποψήφιων μαθητών, φοιτητών, αποφοίτων, διδασκόντων, ερευνητών, εργολάβων και προμηθευτών. Επίσης θα καλύπτουν τις ανάγκες για εκτέλεση διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με φοιτητές όπως εγγραφών, δηλώσεων, βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών, ανακοινώσεων, διαδικασιών σίτισης, στέγασης και γενικά πρόσβασης και χρήσης πόρων, αλλά και τις ανάγκες που σχετίζονται με προσωπικό και προμηθευτές όπως προκήρυξη θέσεων, προκήρυξη έργων και διαγωνισμών, παρακολούθηση ατομικών στοιχείων αλλά και στοιχείων σχετικά με προμήθειες, διαχείρισης έργων Παραδοτέα θα είναι τα συστήματα τα οποία θα υλοποιηθούν από τον/τους ανάδοχο(ους) στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Υποέργου. 11

12 Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας όπου αναλύονται ενδεικτικά τα έξι αυτά υποσυστήματα. Α/Α Υποσύστημα Ανάλυση 1 Σύστημα Πληροφόρησης & φοιτητικής μέριμνας 2 Σύστημα οικονομικών υποθέσεων 3 Σύστημα προμηθειών 4 Σύστημα δημοσίων έργων 5 Σύστημα διοικητικών υποθέσεων 6 Σύστημα διαχείρισης ερευνητικών έργων εξυπηρέτησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα φοιτητικής μέριμνας και ειδικότερα στην επικοινωνία ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης φοιτητικής μέριμνας, στο φοιτητολόγιο, στις δηλώσεις μαθημάτων, στη διαχείριση των θεμάτων εξετάσεων, στα θέματα της σίτισης και στέγασης, στις εκδόσεις και επικοινωνία μεταξύ ιδρυμάτων πιστοποιητικών, στην έκδοση και ομογενοποίηση στατιστικών, στη διαχείριση θεμάτων πτυχίων στιθς υποτροφίες κλπ. εξυπηρέτησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης οικονομικών υποθέσεων και ειδικότερα στην επικοινωνία συστημάτων οικονομικής διαχείρισης μεταξύ τους, με το ΥπΕΠΘ και για χρήση από τον πολίτη, σε σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού και τακτικού προϋπολογισμού, διαχείρισης ενταλμάτων, δημοσίων Επενδύσεων και παγίων, Παρακολούθηση λογαριασμών (ΚΑΕ ΣΑΕ), δικαιούχων, παραστατικών και επιταγών, γραμματίων είσπραξης και Γενικής Λογιστικής. Ο βασικός σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών που έρχονται σε επαφή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εξυπηρέτησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης προμηθειών και ειδικότερα στην παροχή άμεσης ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν προμήθειες των μονάδων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα προκηρύξεις διαγωνισμών), για το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις δραστηριότητες, για την παροχή άμεσης ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους προμηθευτές σχετικά με τη φάση εξέλιξης της κάθε προμήθειας και των διαδικασιών εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων και τέλος την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις οικονομικές δραστηριότητες της ευρύτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βασικό στόχο την εξασφάλιση διευκολύνσεων ως προς τις συναλλαγές με αυτήν εξυπηρέτησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης δημοσίων έργων και ειδικότερα στο να επιτρέπει στον εργολάβο να χρησιμοποιεί εφαρμογές βασισμένες σε web για να υποβάλλει την προσφορά του, να παρακολουθεί το έργο και να υποβάλλει τα στοιχεία που απαιτεί η σύμβαση του με την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, και στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου να επιβλέπει ηλεκτρονικά τον εργολάβο. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα δίνει στον εργολάβο τη δυνατότητα να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τα έργα που προκηρύσσει η αναθέτουσα αρχή, να υποβάλει ηλεκτρονικά την τεχνοοικονομική προσφορά του και να παρακολουθεί την εξέλιξη του διαγωνισμού, την αξιολόγηση του και να ενημερώνεται για την ανάθεση του έργου. Εφόσον το έργο κατακυρώνεται σε αυτόν, τότε ο ίδιος αλλά και η επιτροπή παρακολούθησης του έργου θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία του έργου, τα στάδια κατασκευής, τις προμήθειες, τις πληρωμές, κ.λπ. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί για την υποστήριξη των συναλλαγών του εργολάβου με την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, θα ολοκληρωθεί με το U-Portal, μέσα από το οποίο θα παρέχεται στους χρήστες. Ο κάθε εμπλεκόμενος, μετά από την κατάλληλη διαδικασία πιστοποίησης θα έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί στο σχεδιασμό της εφαρμογής για την επικύρωση μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής. εξυπηρέτησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης προσωπικού και γενικότερα διοικητικών υποθέσεων που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, με το υποσύστημα αυτό θα γίνεται διαχείριση της επικοινωνίας ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης διοικητικών υποθέσεων, παρακολούθηση της εξέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού, των εκλεκτορικών διαδικασιών, της λειτουργίας των ακαδημαϊκών οργάνων, των σχετικών προκηρύξεων, των αδειών και των εντάξεων, ειδικεύσεων και επολογισμών και της υπηρεσιακής, ακαδημαίκής κατάστασης του προσωπικού. Με το σύστημα αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις προσωπικές του υποθέσεις που σχετίζονται με τα παραπάνω. εξυπηρέτησης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα διαχείρισης ερευνητικών έργων και ειδικότερα σε θέματα επικοινωνίας ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων, υπολοίπων έργου, κινήσεων έργου, προκαταβολών, συμβάσεων, τραπεζών, προμηθευτών διευκολύνσεων κλπ. Με το σύστημα αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις προσωπικές του υποθέσεις που σχετίζονται με τα παραπάνω 12

13 Υ.11 - Προμήθεια και εγκατάσταση Δικτυακού και Υπολογιστικού εξοπλισμού Σκοπός του υποέργου αυτού είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που χρειάζεται για τη λειτουργία των κεντρικών δράσεων δημιουργίας της υποδομής Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για αυτό το υποέργο θα γίνει μέσα από αναθέσεις σε εταιρίες (ανάδοχοι). Οι αναθέσεις αυτές θα προκύψουν μέσα από ανοικτούς διαγωνισμούς που θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες των εννέα πρώτων υποέργων. Η βασική δομή του δικτύου θα στηρίζεται κυρίως σε διασυνδεόμενα Τοπικά Δίκτυα (LANs), τα οποία θα σχηματίζουν ένα δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN). Μέρος του δικτύου θα συνδέεται με το Παγκόσμιο Διαδίκτυο (Internet) για το οποίο θα υλοποιηθούν ειδικές υπηρεσίες. Θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες δικτυακές συνδέσεις, οι δικτυακές εγκαταστάσεις (απαραίτητες τερματικές συσκευές, κ.λπ.) και τα δικαιώματα πρόσβασης. Θα ληφθεί υπόψη η επίτευξη συνεργασίας και συμπληρωματικότητας με άλλα δικτυακά έργα, όπως το GUnet, το οποίο και θα αποτελέσει την βασική υποδομή πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι υπηρεσίες του e-university. Θα υπάρχει πλήρης συμβατότητα αλλά και συμπληρωματικότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό των Πανεπιστημίων και με τον εξοπλισμό που θα προμηθευτούν τα ιδρύματα από διάφορα άλλα έργα. Στην προμήθεια του υποέργου αυτού θα περιλαμβάνεται ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις μελέτες των εννέα πρώτων υποέργων. Η δικτύωση των εμπλεκομένων φορέων θα είναι τέτοια, ώστε τα στοιχεία κάθε επιμέρους πληροφοριακού συστήματος του ΥπΕΠΘ να χρησιμοποιούνται όπου αυτό είναι δυνατόν και να αξιοποιούνται από ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων. Επίσης, θα διερευνηθεί η συνεργασία με το ΠΣΔ, καθώς και θα εξεταστούν τα μοντέλα ανάπτυξης και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού. Το σύνολο του εξοπλισμού θα διατεθεί από την ΚτΠ Α.Ε. στα Ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία θα εκτελεσθούν οι πιλοτικές δράσεις. Εξοπλισμός, Πρωτοκόλλα Παράδοσης και καλής λειτουργίας εξοπλισμού 13

14 Σκοπιμότητα του έργου Το έργο παρουσιάζει υψηλό επίπεδο σκοπιμότητας και ωριμότητα υλοποίησης, που αποδεικνύεται- μεταξύ άλλωναπό το Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης πληροφοριών για την Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΔτΕ) και τις εισηγήσεις της Ομάδα εργασίας της επιτροπής στρατηγικής για την πληροφορική στην εκπαίδευση του ΥπΕΠΘ. Η εξυπηρέτηση των σκοπών της παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης και διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προς τους πολίτες, δηλαδή τους φοιτητές, τους υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), τους απόφοιτους, τους γονείς, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους εργολάβους και τους προμηθευτές είναι κρίσιμη στρατηγικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα στα πλαίσια των νέων διεθνών ανταγωνιστικών πρακτικών που προκύπτουν με την Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Επίσης η σκοπιμότητα επικεντρώνεται στις ανάγκες περιορισμού των δαπανών μέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών και την υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το χρόνο απόκρισης σε αυτήν, έτσι ώστε να κινηθεί η Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση μελέτης που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου απαιτούνται κατά μέσον όρο έξι επισκέψεις το μήνα οι οποίες αναμένεται να μειωθούν τουλάχιστον στο ένα δεύτερο μειώνοντας αντίστοιχα τις απαιτήσεις μετακίνησης και φυσικής παρουσίας. Με το πιλοτικό έργο αυτό θα παραχθούν τρία (3) υποσυστήματα βασικής υποδομής, έξι (6) πληροφοριακά συστήματα ολοκλήρωσης και ενοποίησης υπάρχουσας κατανεμημένης τεχνογνωσίας, και θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (δεκαοκτώ (18) συστήματα εξυπηρετητών, δέκα (10) συστήματα εκτυπώσεων, εννέα (9) συστήματα αντιγράφων ασφαλείας, χίλιες εκατόν πενήντα (1150) κάρτες PKI, και πενήντα (50) αναγνώστες καρτών PKI) Με την ανάπτυξη των τριών πρώτων υποσυστημάτων βασικής υποδομής θα εξυπηρετηθούν άμεσα από το έργο 1150 αντιπροσωπευτικοί χρήστες με διακίωμα χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονικών διεργασιών, με άμεση δυνατότητα επέκτασης στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διάφορες λειτουργίες που πραγματοποιούνται σήμερα με ημιαυτόματους τρόπους και τα αντίστοιχα υποσυστήματα που προτείνονται για την αυτόματη, ηλεκτρονική υλοποίηση αυτών των λειτουργιών από όπου φαίνονται οι άμεσας οφέλειες από την ολοκλήρωση του έργου. Λειτουργία Υποσύστημα Ωφελούμενοι Ενοιαίος, προσωπικός, διαμορφώσιμος χώρος πληροφόρησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας Προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ Συνεργασία και συντονισμός των αντίστοιχων χώρων της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Ενοποιημένες υπηρεσίες καταλόγου Εννοιαία ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση χρήσης εφαρμογών Directory Enabled Networking Ενοποίηση διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών Ασφαλής ταυτοποίηση και πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονική ψηφιακή υπογραφή Ασφάλεια χρήσης εφαρμογών Υποδομή δημόσιου κλειδιού Αρχή πιστοποίησης Σύστημα U-Portal και WAI Φοιτητές (υποψήφιοι, ενεργοί, απόφοιτοι) Γονείς Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Εργολάβοι και προμηθευτές Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων Σύστημα LDAP Φοιτητές (υποψήφιοι, ενεργοί, απόφοιτοι) Γονείς Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Εργολάβοι και προμηθευτές Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων Σύστημα PKI/CA Φοιτητές (υποψήφιοι, ενεργοί, απόφοιτοι) Γονείς Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Εργολάβοι και προμηθευτές Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων 14

15 Επικοινωνία ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης φοιτητικής μέριμνας Φοιτητολόγιο Δηλώσεις μαθημάτων Διαχείριση εξετάσεων Σίτιση Στέγαση Διαχείριση πιστοποιητικών Έκδοση και συντήρηση στατιστικών Διαχείριση Πτυχιούχων Διαχείριση διάθεσης Υποτροφιών Επικοινωνία συστημάτων οικονομικής διαχείρισης μεταξύ τους, με το ΥπΕΠΘ και για χρήση από τον πολίτη Προϋπολογισμός Τακτικός προϋπολογισμός Εντάλματα Δημόσιες Επενδύσεις Πάγια Λογαριασμοί (ΚΑΕ) Δικαιούχοι Παραστατικά Επιταγές Γραμμάτια είσπραξης Γενική Λογιστική Παροχή άμεσης ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν προμήθειες Προκηρύξεις διαγωνισμών νομικό πλαίσιο δραστηριοτήτων προμηθειών Πληροφόρηση προμηθευτών σχετικά με τη φάση εξέλιξης της κάθε προμήθειας Πληροφόρηση σχετικά με τη φάση των διαδικασιών εξόφλησης τιμολογίων Υποβολή προσφορών Παρακολούθηση έργου Επίβλεψη έργου Ενημέρωση για έργα που προκηρύσσει η αναθέτουσα αρχή Παρακολούθηση εξέλιξης διαγωνισμού Κατακύρωση Επικοινωνία ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης διοικητικών υποθέσεων. Εξέλιξη προσωπικού Εκλογές Ακαδημαϊκά όργανα Προκηρύξεις Άδειες Εντάξεις Εξειδικεύσεις Απολογισμός Υποδείγματα Κατάσταση προσωπικού Επικοινωνία ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων Υπόλοιπο έργου Κινήσεις έργου Προκαταβολές Συμβάσεις Τράπεζες Προμηθευτές Δάνεια διευκολύνσεις χρηματοροής Σύστημα φοιτητικής μέριμνας Σύστημα οικονομικών υποθέσεων Σύστημα προμηθειών Σύστημα δημοσίων έργων Σύστημα διοικητικών υποθέσεων Σύστημα διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων Φοιτητές (ενεργοί, απόφοιτοι) Γονείς Διδακτικό προσωπικό Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Εργολάβοι και προμηθευτές Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Εργολάβοι και προμηθευτές Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Εργολάβοι και προμηθευτές Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων Φοιτητές (υποψήφιοι, ενεργοί, απόφοιτοι) Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων Φοιτητές (υποψήφιοι, ενεργοί, απόφοιτοι) Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Εργολάβοι και προμηθευτές Υπηρεσιακός μηχανισμός των Πανεπηστημίων 15

16 Τα αποτελέσματα της πιλοτικής αυτής δράσης εντάσσονται πλήρως στην καθημερινή εργασία των υπηρεσιών που εξυπηρετούν και άρα καλύπτεται το κόστος λειτουργίας τους μέσα στο πλαίσιο των σημερινών δαπανών λειτουργίας των ιδρυμάτων. Όπως έχει αναφερθεί, τα συστήματα που παράγονται βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και άρα μειώνουν το πραγματικό κόστος λειτουργίας εξασφαλίζοντας έτσι την διατηρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Υπάρχει αύξηση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού που αντισταθμίζεται από τη μείωση του κόστους της γραφειοκρατικής διαχείρισης και από το το γεγονός ότι ήδη στα ιδρύματα έχουν αναπτυχθεί υποδομές διαχείρισης εξοπλισμού πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων που θα αναλάβουν και τις αντίστοιχες εργασίες συντήρησης. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 29. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (94) Υ.1 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία U-Portal και WAI Πρόκειται για την δικτυακή πύλη (GU-Portal), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες που θα απευθύνονται σε όλο το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η προσέγγιση ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια ενός δικτυακού τόπου (web site) και αναδεικνύει την πύλη σε χώρο πληροφόρησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας, εργασίας, συνεργασίας και συντονισμού των portals των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Στηρίζεται σε δεδομένα που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου. Η φάση περιλαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενημέρωσης, κ.λπ. Το GU-Portal θα συνδέεται με τη δικτυακή πύλη του κάθε ιδρύματος ή θα μπορεί να παίζει και το ρόλο δικτυακής πύλης ενός ιδρύματος σε περίπτωση που αυτό δεν επιθυμεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει ξεχωριστή τέτοια δική του πύλη. Τελικό παραδοτέο αυτής της φάσης θα είναι και ο καθορισμός όλων των κοινών χαρακτηριστικών του portal ώστε αυτό να αποτελέσει το στάνταρτ για το σύνολο των portals των ιδρυμάτων. Η συμπληρωματικότητα αυτή θα συντελέσει στην ταχύτατη ανάπτυξη και αποτελεσματική συντήρηση τέτοιων περιβαλλόντων δεδομένης της επαναληψιμότητας της τεχνογνωσίας και των συγκεκριμένων εργαλείων (portlets) που θα αναπτυχθούν. Η δράση αυτή θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα με τις αρχές σχεδίασης περιβαλλόντων πρόσβασης του οργανισμού W3C (WAI). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα (accessibility) των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται στο e-university. Το υποέργο θα πρέπει να υλοποιηθεί από φορέα που έχει σημαντική τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και που έχει ήδη αναπτύξει τμήματα παρόμοιας υποδομής και που θα έχει λάβει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες τόσο των διαδικασιών ανοικτού κώδικα όσο και των διαδικασιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένη τεχνογνωσία σε θέματα προσβασιμότητας κάτι που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο παρόλο που αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με το Κοινοτικό αλλά και εθνικό δίκαιο. Τα αποτελέσματα του παρόντος πιλοτικού θα αποτελέσουν βάση για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ελλάδα. Το υποέργο θα παραδώσει ένα (1) σύστημα λογισμικού ανοικτού κώδικα, ένα (1) σύστημα διαχείρισης αυτού του κώδικα, ένα (1) πλήρες σύνολο εγχειριδίων τεκμηρίωσης και δέκα (10) ενδεικτικά portlets σε λειτουργία. Μελέτη εφαρμογής Λογισμικό ανοικτού κώδικα U-Portal σε λειτουργία Τεκμηρίωση εφαρμογής και χρήσης. Υ.2 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία LDAP Αφορά την λειτουργία εξυπηρετητή υπηρεσιών καταλόγου (LDAP/directory server). Η υπηρεσία αυτή θα διατηρεί πληροφορίες (τηλεφωνικό κατάλογο, κατάλογο διευθύνσεων, κ.λπ.) για τους χρήστες του e-university. Αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και την εξουσιοδότηση των χρηστών σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, αλλά και στη διάθεση σε αυτούς συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη υποδομή θεωρείται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στην Ακαδημαϊκή κοινότητα (από την οποία έχει ξεκινήσει) διότι αποτελεί την ελάχιστη προαπαίτηση για ενοποίηση λειτουργιών μέσα αλλά και μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τόσο για λειτουργίες της μορφής DEN (Directory Enabled Networking) όσο κυρίως για ενοποίηση διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών. Η υπηρεσία διαχείρισης των χρηστών θα προσφέρει τα εργαλεία για τη δημιουργία προσωπικών λογαριασμών στους χρήστες και θα ορίζει το μηχανισμό πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη και το σύνολο των προσωπικών υπηρεσιών που μπορεί να έχει στην διάθεση του μετά την πιστοποίηση αυτή. Ο μηχανισμός θα είναι πλήρως κατανεμημένος, αρχικά μεταξύ δύο ή τριών πιλοτικών ιδρυμάτων και στη συνέχεια θα διαχυθεί στο σύνολο των ιδρυμάτων. Η υποδομή αυτή θα είναι πλήρως συμπληρωματική με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια υποδομή της Δημόσιας Διοίκησης προκύψει από άλλα έργα. Διατηρώντας τα διεθνή στάνταρτ, αλλά και εισάγοντας νέα που αφορούν τις Ελληνικές ιδιαιτερότητες του ακαδημαϊκού χώρου μπορεί να έχει διεπαφές με οποιοδήποτε άλλο σύστημα είναι επίσης συμβατό καε τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα. Το υποέργο αυτό θα έχει πλήρη συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα υποέργα δεδομένου ότι θα φιλοξενηθεί σε ειδικό 16

17 portlet του κοινού περιβάλλοντος παρουσίασης στον πολίτη (U-Portal) και θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαχείρισης των αποτελεσμάτων του υποέργου 3. Τέλος θα είναι προαπαίτηση στις προδιαγραφές του συνόλου των υπολοίπων υποέργων Το υποέργο αυτό, αν και ως αυτόνομο υποέργο έχει ιδιαίτερα σημαντικό κόστος, περιορίζεται στο προτεινόμενο κόστος διότι επαναχρησιμοποιεί, ολοκληρώνει και ενοποιεί σημαντικό αριθμό βιβλιοθηκών που έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί με τη μορφή ανοικτού πηγαίου κώδικα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Βασικός στόχος του έργου είναι η πλήρης αξιοποίηση αυτής της υπάρχουσας υποδομής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υποστήριξη της επικοινωνίας του προτύπου LDAP με τα ειδικότερα συστήματα καταλόγου που ήδη βρίσκονται σε ανάπτυξη στα διάφορα ιδρύματα. Το υποέργο θα παραδώσει ένα (1) σύστημα λογισμικού ανοικτού κώδικα, ένα (1) σύστημα διαχείρισης αυτού του κώδικα, ένα (1) πλήρες σύνολο εγχειριδίων τεκμηρίωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας και δύο ενδεικτικές εφαρμογές αξιοποίησης του LDAP σε πραγματικές συνθήκες για τις ιδιαίτερες ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μελέτη εφαρμογής Λογισμικό ανοικτού κώδικα Directory Server σε λειτουργία Τεκμηρίωση εφαρμογής και χρήσης Υ.3 - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία PKI/CA Κάλυψη ζητημάτων ασφάλειας με την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία μηχανισμών ταυτοποίησης / πιστοποίησης χρηστών, την έκδοση ψηφιακών υπογραφών και γενικότερα την ασφάλεια στη χρήση και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται στο e-university. Στα πλαίσια αυτού του πακέτου θα υλοποιηθεί υποδομή δημόσιου κλειδιού και αρχή πιστοποίησης για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η υποδομή του δημοσίου κλειδιού έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται σε κάποια ακαδημαϊκά ιδρύματα προσπαθώντας μέχρι στιγμής να αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της υποδομής αυτής στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχει αναπτυχθεί από ακαδημαϊκά ιδρύματα ανοικτός κώδικας που καλύπτει αριθμό των απαιτούμενων λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου λειτουργούν τμήματα της υπηρεσίας PKI και έχουν αναπτυχθεί διάφορα υποσυστήματα λογισμικού ανοικτού κώδικα τα οποία θα αξιοποιηθούν και θα ενοποιηθούν στο παρόν πιλοτικό έργο. Στα πλαίσια αυτού του υποέργου θα ολοκληρωθεί ο μηχανισμός αρχής πιστοποίησης και δημοσίου κλειδιού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις των Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων. Το υποέργο θεωρείται κρίσιμο για την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης λειτουργίας ή υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και είναι πλήρως συμβατό και συμπληρωματικό των άλλων έργων που αναπτύσσονται σήμερα στην Ελλάδα όπως το Σύζευξις και τα οποία δεν προβλέπουν στο άμεσο μέλλον κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ακαδημίας. Ενδεικτικές υπηρεσίες που απαιτούν την υποδομή δημόσιου κλειδιού και αρχής πιστοποίησης είναι η εξ αποστάσεως εγγραφή φοιτητή, οι δηλώσεις μαθημάτων, η εξυπηρέτηση αιτήσεων, η επικοινωνία ιδρυμάτων σε περιπτώσεις μεταγραφών ή μετακινήσεων φοιτητών μεταξύ ιδρυμάτων, η επικοινωνία εντύπων μεταξύ των υπηρεσιών των ιδρυμάτων κλπ. Το υποέργο θα παραδώσει ένα (1) σύστημα λογισμικού ανοικτού κώδικα, ένα (1) σύστημα διαχείρισης αυτού του κώδικα, ένα (1) πλήρες σύνολο εγχειριδίων τεκμηρίωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και κανονισμό λειτουργίας μιας αρχής πιστοποίησης που θα πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, πιστοποιητικά για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος που θα εξελιχθεί το πιλοτικό και δύο αντιπροσωπευτικές εφαρμογές του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με πλήρη εκμετάλλευση της υποδομής δημόσιου κλειδιού. Θα γίνει σχεδιασμός της υπηρεσίας PKI/ CA, υλοποίησή της και λειτουργία και βελτιστοποίησή της Μελέτη εφαρμογής Λογισμικό ανοικτού κώδικα PKI/CA σε λειτουργία Τεκμηρίωση εφαρμογής και χρήσης 17

18 Υ.4 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Πολίτη σε θέματα φοιτητικής μέριμνας και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος φοιτητικής μέριμνας. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή και αυτός είναι ο λόγος που αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού θα μελετηθούν, θα αντιμετωπισθούν, θα ερευνηθούν και θα τεκμηριωθούν οι εναλλακτικές προτάσεις και σχεδιασμοί για τα ακόλουθα θέματα: Επικοινωνία ανεξάρτητων λογισμικών διαχείρισης φοιτητικής μέριμνας Φοιτητολόγιο Δηλώσεις μαθημάτων Εξετάσεις Σίτιση Στέγαση Πιστοποιητικά Στατιστικά Πτυχίο Υποτροφίες Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών φοιτητικής μέριμνας με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος φοιτητικής μέριμνας Υ.5 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος οικονομικών υποθέσεων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος οικονομικών υποθέσεων. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή και αυτός είναι ο λόγος που αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν 18

19 ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού θα μελετηθούν, θα αντιμετωπισθούν, θα ερευνηθούν και θα τεκμηριωθούν οι εναλλακτικές προτάσεις και σχεδιασμοί για τα ακόλουθα θέματα: Επικοινωνία συστημάτων οικονομικής διαχείρισης μεταξύ τους, με το ΥπΕΠΘ και για χρήση από τον πολίτη Προϋπολογισμός Τακτικός προϋπολογισμός Εντάλματα Δημόσιες Επενδύσεις Πάγια Λογαριασμοί (ΚΑΕ) Δικαιούχοι Παραστατικά Επιταγές Γραμμάτια είσπραξης Γενική Λογιστική Αναλυτική Λογιστική Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών οικονομικών υποθέσεων με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος οικονομικών υποθέσεων Υ.6 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος προμηθειών και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος προμηθειών. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη Ενδεικτικά, τέτοιο σύστημα συναλλαγής προμηθευτών αποσκοπεί στην παροχή άμεσης ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν τις μονάδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα προκηρύξεις διαγωνισμών) καθώς και για το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, θα παρέχει άμεση ηλεκτρονική πληροφόρηση στους προμηθευτές σχετικά με τη φάση εξέλιξης της προμήθειας και των διαδικασιών εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων. Η ανάπτυξη του συστήματος θα παρέχει αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις οικονομικές δραστηριότητες της ευρύτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης θα εξασφαλίσει διευκόλυνση ως προς τις συναλλαγές με αυτήν. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζει: o o την διατήρηση και συνεχή ενημέρωση δικτυακών τόπων (sites) και βάσεων δεδομένων σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απ όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες σχετικές κυρίως με τους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται σύντομα να προκηρυχτούν (περιεχόμενο, αναλυτικές διακηρύξεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής προσφορών, κ.λπ.) τη καταγραφή και παροχή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις φάσεις εξέλιξης των έργων και τις διαδικασίες εξόφλησης των τιμολογίων. Τα στοιχεία αυτά θα είναι προσβάσιμα από τους προμηθευτές με σκοπό την αμεσότερη ενημέρωσή τους, ενώ η διαχείριση των στοιχείων αυτών θα είναι ευθύνη των αρμοδίων τμημάτων των οικονομικών υπηρεσιών του κάθε ιδρύματος. λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή και αυτός είναι ο λόγος που αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν 19

20 ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών προμηθειών με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος προμηθειών Υ.7 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος δημοσίων έργων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις μελέτης για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος δημοσίων έργων. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ώστε να προσφερθούν οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες στον πολίτη Ενδεικτικά, ένα τέτοιο σύστημα συναλλαγής θα επιτρέπει στον εργολάβο να χρησιμοποιεί το web για να υποβάλλει την προσφορά του, να παρακολουθεί το έργο και να υποβάλλει τα στοιχεία που απαιτεί η σύμβαση του με την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Επίσης, η επιτροπή παρακολούθησης του έργου θα επιβλέπει ηλεκτρονικά τον εργολάβο. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα δίνει στον εργολάβο τη δυνατότητα να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τα έργα που προκηρύσσει η αναθέτουσα αρχή, να υποβάλει ηλεκτρονικά την τεχνοοικονομική προσφορά του και να παρακολουθεί την εξέλιξη του διαγωνισμού, την αξιολόγηση του και να ενημερώνεται για την ανάθεση του έργου. Εφόσον το έργο κατακυρώνεται σε αυτόν, τότε ο ίδιος αλλά και η επιτροπή παρακολούθησης του έργου θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία του έργου, τα στάδια κατασκευής, τις προμήθειες, τις πληρωμές, κ.λπ. Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί για την υποστήριξη των συναλλαγών του εργολάβου με την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, θα ολοκληρωθεί με το U-Portal, μέσα από το οποίο θα παρέχεται στους χρήστες. Ο κάθε εμπλεκόμενος, μετά από την κατάλληλη διαδικασία πιστοποίησης θα έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί στο σχεδιασμό της εφαρμογής για την επικύρωση μέσω της ηλεκτρονικής υπογραφής. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης θα είναι η αύξηση της ταχύτητας ανάθεσης και χειρισμού των έργων, με άμεση συνέπεια την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και την ταχύτερη ολοκλήρωσή τους. Επίσης, θα διευκολυνθεί και η αμεσότητα και διαθεσιμότητα όλων των στοιχείων των εκτελούμενων έργων. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στη εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων από πλευράς του αναθέτοντος φορέα για το γενικό σχεδιασμό των έργων και την αξιολόγηση των εργολάβων. λειτουργίας που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το υποέργο θεωρείται έργο μεγάλης πολυπλοκότητας για την ακαδημαϊκή κοινότητα και αυτός είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα αναπτύσσεται αυτόνομα στα διάφορα ιδρύματα αλλά και πολλές φορές στα διάφορα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του έχει προϋπόθεση την ενεργή εμπλοκή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με διάθεση όλης της ήδη ανεπτυγμένης σχετικής τεχνογνωσίας τους, καθώς επίσης και την αξιοποίηση των τεχνικών τους που έχουν ήδη αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Μελέτη εφαρμογής προδιαγραφών και σχεδιασμού εφαρμογών δημοσίων έργων με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Αντίστοιχο Τεύχος προδιαγραφών (διαγωνισμού) Πρωτόκολλα Παραλαβής Συστήματος δημοσίων έργων Υ.8 - Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίηση του Συστήματος διοικητικών υποθέσεων και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού Στο υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις μελέτης για το σχεδιασμό των εφαρμογών, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης και η Επίβλεψη του Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος διοικητικών υποθέσεων. Επίσης θα γίνει η επίβλεψη και της Προμήθειας και Εγκατάστασης του απαιτούμενου Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού που θεωρείται 20

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα