Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο"

Transcript

1 Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗΣ 1» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Κωδ. ΟΠΣ: )» Αναπτυξιακή Ηρακλείου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ν.Παχάκη 2, Αρχάνες ΤΚ Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: , Fax: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Θεματικός Άξονας 3, Κατηγορία Παρέμβασης 1, Δράση 7)

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗΣ 1» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Κωδ. ΟΠΣ: )» Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Ν. Παχάκη 2, Αρχάνες ΤΚ 70100, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: , Fax: , Πληροφορίες: Μυκωνιάτη Ελευθερία Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δικαίωμα συμμετοχής: Στο διαγωνισμό έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό πρόσωπο (Έλληνας ή αλλοδαπός), που αποδεδειγμένα λειτουργεί νόμιμα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν κύρια ενασχόληση και αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στον τομέα εκπόνησης μελετών συναφών με το αντικείμενο του έργου. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/01/2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014, ώρα: 14:00. Προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Τόπος υποβολής προσφορών: Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Ν. Παχάκη 2, Αρχάνες ΤΚ 70100, Ηράκλειο Κρήτης Παραλαβή προκήρυξης: Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού περιέχονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης το οποίο μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Αρχάνες, οδός Ν. Παχάκη 2, ΤΚ 70100, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ: (κα Μυκωνιάτη Ελευθερία). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣ

3 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 2 Α.1 Η πράξη «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο»... 2 Α.2 Αντικείμενο του έργου του αναδόχου... 3 Γενική περιγραφή αντικειμένου μελέτης... 3 Ενδεικτικές Ενότητες μελέτης... 3 Α.3 Παραδοτέα του έργου... 5 Α.4 Διάρκεια υλοποίησης του έργου... 5 Α.5 Προϋπολογισμός του έργου... 5 Α.6 Θεσμικό πλαίσιο και αποφάσεις... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 Β.1 Δικαίωμα συμμετοχής... 6 Β.2 Τρόπος υποβολής προσφορών... 6 Β.3 Περιεχόμενα Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»... 7 Β.4 Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»... 9 Β.5 Προθεσμία υποβολής Β.6 Διαδικασία αξιολόγησης Πρώτο στάδιο αξιολόγησης Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης Β.7 Αποτέλεσμα επιλογής, ματαίωση διαγωνισμού, αντιρρήσεις - ενστάσεις Β.8 Επιλογή αναδόχου και κατάρτιση σύμβασης

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗΣ 1» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Κωδ. ΟΠΣ: )» Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της «Δράσης 1» της πράξης «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο (Κωδ. ΟΠΣ: )» προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης αγροδιατροφικών και τοπικών προϊόντων της περιοχής με σκοπό την τυποποίηση και προώθησή τους από φορείς κοινωνικής οικονομίας». ΜΕΡΟΣ Α : ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.1 Η πράξη «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο» Η πράξη «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η πράξη «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο», αποτελείται από μία σειρά δράσεων (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, ευαισθητοποίηση, εκπόνηση μελετών) που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας και στην ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για τους κατοίκους των δήμων Μαλεβιζίου, Γόρτυνας και Φαιστού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης πράξης είναι ότι υλοποιείται από μία ομάδα τοπικών φορέων η οποία ονομάζεται Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πρόοδος». Συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι το Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ». Οι φορείς που συμμετέχουν στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη συνενώνουν δυνάμεις, γνώσεις και εμπειρίες ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια των άνεργων κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων των παραπάνω δήμων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωφελούμενοι του σχεδίου είναι 100 άνεργοι/ες και αγρότες/ισσες. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τόσο στα βήματα και στις διαδικασίες δημιουργίας μιας επιχείρησης όσο και στην προετοιμασία τους για μια αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας. Επίσης, συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο που ταιριάζει τόσο στα προσόντα και στις ικανότητες τους όσο και στο μελλοντικό πεδίο απασχόλησής τους. Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων συμβουλευτικής και κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε: να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους να προσληφθούν από τοπικές επιχειρήσεις καλύπτοντας πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες τους να επιδοτηθούν / επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 2

5 Α.2 Αντικείμενο του έργου του αναδόχου Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου αφορά στην εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης αγροδιατροφικών και τοπικών προϊόντων της περιοχής με σκοπό την τυποποίηση και προώθησή τους από φορείς κοινωνικής οικονομίας». Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί το παραδοτέο της «Δράσης 1» της Κατηγορίας Ενέργειας «319 ΜΕΛΕΤΕΣ» της πράξης «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο». Γενική περιγραφή αντικειμένου μελέτης Σκοπός εκπόνησης της μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση αγροτικών και λοιπών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων από φορείς και επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας. Περιοχή αναφοράς της μελέτης αποτελούν οι Δήμοι Μαλεβιζίου, Γόρτυνας και Φαιστού, όπου θα εξεταστεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα της παραγωγής τροφίμων και παραδοσιακών προϊόντων και θα παρουσιαστεί συγκεκριμένο πλαίσιο και δέσμη προτάσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των προϊόντων αυτών από κοινωνικές επιχειρήσεις. Για την εκπόνηση της μελέτης ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου σε συγκεκριμένα πεδία τα οποία επισημαίνονται στην περιγραφή των ενδεικτικών ενοτήτων της μελέτης. Ενδεικτικές Ενότητες μελέτης Η μελέτη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες : 1. Εισαγωγή - Περίληψη της μελέτης Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστεί ο σκοπός και το αντικείμενο της μελέτης, το περιεχόμενο της κάθε ενότητας καθώς και η μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνησή της. 2. Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν με συντομία τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι Μαλεβιζίου, Γόρτυνας και Φαιστού). Επίσης, θα γίνει μία γενική αναφορά στα πλεονεκτήματα της περιοχής στον τομέα της παραγωγής αγροτικών προϊόντων καθώς και στον τομέα παραγωγής και πώλησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. 3. Παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της γεωργίας θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τις κύριες καλλιέργειες και τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα. Αντιστοίχως στον τομέα της κτηνοτροφίας θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με την κατανομή του ζωικού κεφαλαίου και τα παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα. Επίσης, και για τους δυο προαναφερόμενους τομείς, θα γίνει αναφορά στην ποιοτική παραγωγή της περιοχής (προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ, βιολογικά προϊόντα κ.α) καθώς και στις υφιστάμενες δομές μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων (ελαιουργεία, οινοποιεία, τυροκομεία, τυποποιητήρια μελιού κ.α). 3

6 4. Παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης Στην εν λόγω ενότητα θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων στην περιοχή παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν στοιχεία αναφορικά με την παρουσία μονάδων παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης και άλλων παραδοσιακών προϊόντων, όπως εργαστήρια κεραμικής, υφαντικής, αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής, παραγωγής παραδοσιακών εδεσμάτων και γλυκών κ.α. 5. Προτάσεις για την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Με βάση τα στοιχεία των δύο προηγούμενων ενοτήτων θα παρουσιαστούν προτάσεις για την αξιοποίηση των αγροτικών και των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Οι προτάσεις θα αφορούν συγκεκριμένους τομείς όπως: - μεταποίηση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων - παραγωγή βιολογικών προϊόντων και ονομασίας προέλευσης - προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων Για κάθε τομέα θα παρουσιαστούν τουλάχιστον δύο προτάσεις για λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Για τη σύνταξη της συγκεκριμένης ενότητας ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. 6. Σύντομο σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας για κάθε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που προτείνεται να συσταθεί στον τομέα της μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί για κάθε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, που προτείνεται να συσταθεί στον τομέα της μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, ένα σύντομο σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας. Το σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: - Περιγραφή επιχείρησης (νομική μορφή, συμμετέχοντες, βασικό αντικείμενο δραστηριοποίησης) - Προϊόντα ή υπηρεσίες (παρουσίαση προϊόντων ή υπηρεσιών της κοινωνικής επιχείρησης) - Έδρα επιχείρησης (τοποθεσία επιχείρησης, εγκαταστάσεις) - Τρόποι προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών Για τη σύνταξη της συγκεκριμένης ενότητας ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. 7. Καλές εθνικές και διεθνείς πρακτικές στο τομέα της αξιοποίησης αγροτικών και λοιπών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν επιτυχημένα παραδείγματα αξιοποίησης αγροτικών και λοιπών τοπικών παραδοσιακών προϊόντων από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. 8. Τελικά συμπεράσματα μελέτης Στην τελευταία ενότητα θα παρουσιαστούν επιγραμματικά τα συμπεράσματα αναφορικά με το αντικείμενο της μελέτης. 4

7 Α.3 Παραδοτέα του έργου Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση υλοποίησης και την παραλαβή της μελέτης είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τη μελέτη σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η μελέτη παραλαμβάνεται οριστικά με την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Α.4 Διάρκεια υλοποίησης του έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου, μέχρι και την 31 η Ιανουαρίου Α.5 Προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται στα ,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Α.6 Θεσμικό πλαίσιο και αποφάσεις Για τον παρόντα διαγωνισμό ισχύουν αναλογικά τα παρακάτω: η με αριθμό 2.475/οικ.3.33/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 16Β -11/1/12) των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας με τίτλο: Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και Διαδικασίας Εφαρμογής: της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (Κατηγορία Παρέμβασης:1, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας:3)» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (Κατηγορία Παρέμβασης:1, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας:4)» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » ο Οδηγός Παρακολούθησης και Διαχείρισης για το Δικαιούχο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Αθήνα, Μάρτιος 2012) η με αριθμό 4351/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης αναφορικά με την ένταξη της πράξης «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο» στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3, Κατηγορία Παρέμβασης 1, Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», καθώς και οι τροποποιήσεις αυτής η υπ. αρ.375/ απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου που αφορά στην «Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης αγροδιατροφικών και τοπικών προϊόντων της περιοχής με σκοπό την τυποποίηση και προώθησή τους από φορείς κοινωνικής οικονομίας, της πράξης «Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο - ΤΟΠΣΑ». 5

8 ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β.1 Δικαίωμα συμμετοχής Στο διαγωνισμό έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό πρόσωπο (Έλληνας ή αλλοδαπός), που αποδεδειγμένα λειτουργεί νόμιμα, και με εξειδίκευση και εμπειρία σε συναφή θέματα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν κύρια ενασχόληση και αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στον τομέα εκπόνησης μελετών συναφών με το αντικείμενο του έργου (όπως αυτό περιγράφεται, παραπάνω, στο τμήμα Α.2). Λόγω των περιορισμών στην επιλεξιμότητα των δαπανών που αφορούν στην Κατηγορία Ενέργειας 319: ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ, δε μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από νομικά πρόσωπα. Β.2 Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές: α) υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική), δακτυλογραφημένες, εις διπλούν σε έντυπη μορφή (μία πρωτότυπη προσφορά και μία σε αντίγραφο) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD-ROM. β) συντάσσονται υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στα Κεφάλαια Β.3, Β.4 και Β.5 της παρούσας προκήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφορών, ο οποίος θα περιέχει δύο επίσης σφραγισμένους φακέλους: 1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο, τo περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου. Αυτό το Πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα έχει όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον υποψήφιο. Το περιεχόμενο του Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Ο ενιαίος φάκελος προσφορών καθώς και οι επιμέρους φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, το ΤΗΛΕΦΩΝΟ, το FAX και το του διαγωνιζόμενου καθώς επίσης και την ένδειξη: 6

9 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Παχάκη 2, Αρχάνες 70100, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: , Fax: , Διαγωνισμός με αριθμ. πρωτ: 887/ Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», της πράξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΤΟΠΣΑ» Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» Οι εσωτερικοί φάκελοι θα αναγράφουν, εκτός των ανωτέρω (επωνυμία, κλπ.), και τα εξής: ο πρώτος φάκελος: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». ο δεύτερος φάκελος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιέχουν το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο στην ελληνική γλώσσα. Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «Πρωτότυπο», το οποίο και υπερισχύει έναντι των άλλων αντιγράφων σε περίπτωση ασυμφωνίας, που θα φέρει αρίθμηση και μονογραφή σε κάθε σελίδα του, από τον υποψήφιο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχόμενου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. Όλα τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα παραμείνουν στη διάθεση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού μετά το πέρας της οποίας μπορούν να επιστραφούν στους μη επιλεγέντες διαγωνιζόμενους με αίτησή τους. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της προκήρυξης. Β.3 Περιεχόμενα Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων είναι τα εξής: 7

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, (επί ποινή αποκλεισμού) ότι ο υποψήφιος ανάδοχος: - δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του - συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της - αναφέρει στην προσφορά του ακριβή στοιχεία - παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προκειμένου να εκτιμηθεί η εμπειρία, οι γνώσεις, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του σχετικά με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει φάκελο με τις εξής ενότητες στοιχείων: α) Προφίλ και εμπειρία του Αναδόχου β) Πρόταση προσέγγισης του Έργου (μεθοδολογία) γ) Σύνθεση Ομάδας Έργου-Συνεργάτες του Αναδόχου. Όσον αφορά στην ενότητα «Προφίλ και Εμπειρία του Αναδόχου» πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Γενικές πληροφορίες και στοιχεία του προσφέροντος (όνομα/επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδα, κύριο αντικείμενο δραστηριοποίησης) Πίνακα με τα κυριότερα έργα που υλοποίησε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, ιδίως των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, με βάση τα οποία να τεκμηριώνεται ότι ό υποψήφιος ανάδοχος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο με αντικείμενο συναφές με αυτό που περιγράφεται στο κεφάλαιο Α.2. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, τον αποδέκτη (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας), συνοπτική περιγραφή, τον προϋπολογισμό, τη διάρκεια υλοποίησης. Από τα εν λόγω έργα θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά τα έργα που έχουν άμεση συνάφεια με το υπό ανάθεση έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο Α.2. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου. Όσον αφορά στην ενότητα «Πρόταση προσέγγισης του Έργου (μεθοδολογία)», θα περιέχεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας και των μέσων με τα οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να υλοποιήσει το έργο, με ανάλυση ανά ενότητα όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά στο κεφάλαιο Α.2, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του Αναδόχου. Επίσης, στη συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να παρουσιαστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης σε συνάρτηση πάλι με τις προτεινόμενες ενότητες. 8

11 Όσον αφορά στην ενότητα «Σύνθεση Ομάδας Έργου-Συνεργάτες του Αναδόχου», πρέπει να υποβληθούν: Κατάλογος συνεργατών του διαγωνιζόμενου, οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, και τον ρόλο κάθε συνεργάτη στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: α/α Ονοματεπώνυμο Τίτλος Σπουδών/Ειδικότητα πχ Παπαδάκης Γεώργιος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομολόγος Έτη εμπειρίας στην εκπόνηση συναφών μελετών 5 Αντικείμενο και θέση στην ομάδα Έργου Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιοχής, προτάσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική οικονομία Βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων συνεργατών Υπεύθυνη δήλωση, από κάθε συνεργάτη, ότι υπάρχει γραπτή συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι δέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια αξιολόγησης των ενδιαφερομένων, θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της κατάστασης και της εμπειρίας του διαγωνιζόμενου στις υπηρεσίες που ζητούνται από την προκήρυξη. Β.4 Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο. Αυτό το πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα έχει όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον υποψήφιο. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει το ποσό της κατ αποκοπή αμοιβής σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Προσφορά Μονάδα Αριθμητικώς Ολογράφως 1. Κόστος δίχως ΦΠΑ EURO 2. ΦΠΑ (εκάστοτε ισχύον ποσοστό %) EURO ΣΥΝΟΛΟ (1+2) EURO 9

12 Επισημαίνεται ότι: α) Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. β) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δύο (2) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της για ένα (1) μήνα κατ ανώτατο όριο. δ) Η συνολική κατ αποκοπή αμοιβή, με βάση την προσφορά του Αναδόχου, που θα περιληφθεί στην Σύμβαση του Αναδόχου δεν αναθεωρείται. ε) Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. στ) Οικονομική προσφορά με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Β.5 Προθεσμία υποβολής Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ στις Αρχάνες Ηρακλείου, οδός Ν. Παχάκη 2, ΤΚ 70100, έως την Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλό εισερχομένων της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφτασαν αντιστοίχως έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται καν από την Αναθέτουσα Αρχή αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Β.6 Διαδικασία αξιολόγησης Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό με απόφαση του ΔΣ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Το έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς. Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% και της οικονομικής προσφοράς 20%. Πρώτο στάδιο αξιολόγησης Κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα παραλάβει από το Πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ όλους τους φακέλους προσφορών των διαγωνιζομένων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και θα τους καταγράψει σε κατάσταση κατά σειρά άφιξής τους και καταχώρησής τους σε αυτό. 10

13 Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση, θα εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, εξετάζοντας το περιεχόμενο του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα ξεκινήσει με την εξέταση του ενός και μόνου δικαιολογητικού, δηλαδή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86. Σε περίπτωση που το εν λόγω δικαιολογητικό δε συμφωνεί με όσα αναφέρονται στο κεφ. Β3 της παρούσας προκήρυξης, τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται και δεν εξετάζεται η τεχνική προσφορά. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όλων όσων έγιναν αποδεκτοί και θα αξιολογήσει αυτήν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Στον πίνακα παρουσιάζονται και οι συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100: ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α Εμπειρία του Αναδόχου 50% Α.1 Α.2 Γενική εμπειρία σε έργα / υπηρεσίες σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης, την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων και λοιπών συναφών έργων / υπηρεσιών σε αντίστοιχους δημόσιους ή ιδιωτικούς αναπτυξιακούς φορείς. Ειδική εμπειρία σε έργα / υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Β Πρόταση προσέγγισης του Έργου 30% Β.1 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου 30% Γ Σύνθεση Ομάδας Έργου-Συνεργάτες του Αναδόχου 20% Γ.1 Σύνθεση, επάρκεια και εμπειρία της Ομάδας Έργου 10% Γ.2 Οργάνωση και κατανομή εργασίας στην Ομάδα Έργου 10% 15% 35% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο αριθμό, από το 0 έως το 10 κάθε κριτήριο. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου, σε επίπεδο Επιτροπής, είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). Η τεχνική προσφορά του κάθε συμμετέχοντα αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) που προκύπτει από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max) x 10 όπου Α.Β.Τ.Π. είναι η απόλυτη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα και Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του

14 Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει σχετικό πρακτικό, το περιεχόμενο του οποίου θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους συμμετέχοντες η Αναθέτουσα Αρχή. Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης Κατά το δεύτερο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καλέσει με σχετική επιστολή τους υποψηφίους να συμμετέχουν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια και αφού ανοιχθούν οι φάκελοι, θα γίνει υπολογισμός του Τελικού Βαθμού Οικονομικής Προσφοράς (Τ.Β.Ο.Π.) κάθε συμμετέχοντα ως εξής: Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Συμμετέχοντα) Χ 10 όπου Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι η μικρότερη οικονομική προσφορά του διαγωνισμού (σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και Οικονομική Προσφορά Συμμετέχοντα είναι το ποσό έναντι του οποίου ο συμμετέχων προτίθεται να εκτελέσει το έργο (σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10. Στη συνέχεια γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε συμμετέχοντα θα προκύψει από τον παρακάτω τύπο: Τ.Β.Σ.Π.= (Τ.Β.Τ.Π. Χ 0,80) + (Τ.Β.Ο.Π. Χ 0,20) Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς οι συμμετέχοντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι εκείνος με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει σχετικό πρακτικό, το περιεχόμενο του οποίου θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους συμμετέχοντες η Αναθέτουσα Αρχή. Β.7 Αποτέλεσμα επιλογής, ματαίωση διαγωνισμού, αντιρρήσεις - ενστάσεις Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο στάδιο. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. Αντιρρήσεις/Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν προς την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων για όλα τα στάδια του διαγωνισμού, δηλαδή το στάδιο της διαδικασίας ελέγχου του δικαιολογητικού και της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της τελικής αξιολόγησης προσφορών για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι αντιρρήσεις/ενστάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου και απευθύνονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων μέσω του Πρωτοκόλλου Εισερχομένων της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.. 12

15 Β.8 Επιλογή αναδόχου και κατάρτιση σύμβασης Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί τα εν λόγω αποτελέσματα στο ΔΣ της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Η ανακοίνωση επιλογής του αναδόχου γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Ο επιλεγείς υποψήφιος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ η οποία θα βασίζεται στην απόφαση ανάθεσης του έργου και στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο δεύτερος, στη σειρά επιλογής, υποψήφιος. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα