Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική"

Transcript

1 Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το. Τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) βασίζονται στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, γεγον ς που απ µ νο του είναι πρ κληση για τη συγγραφή των νέων βιβλίων. Βασική φιλοσοφία των νέων Α.Π.Σ. για τις Κοινωνικές Επιστήµες είναι η διαµ ρφωση ευέλικτων και πολυεπιδέξιων πολιτών, µέσα απ τη διαθεµατική προσέγγιση του αντικειµένου, η οποία επιτρέπει την απ κτηση σφαιρικής εικ νας της σ γχρονης πολ πλοκης κοινωνικής πραγµατικ τητας. Πέρα απ την εµπέδωση των γνώσεων, τη διαµ ρφωση στάσεων και αξιών, την ανάπτυξη εθνικής και ευρωπαϊκής συνείδησης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ενεργ και υπε θυνη συµµετοχή στα κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, σκοποί των νέων Α.Π.Σ. στις Κοινωνικές Επιστήµες είναι η ανάπτυξη οικουµενικών, πανανθρώπινων και διαχρονικών αξιών και η συνειδητοποίηση απ τους µαθητές τι είναι πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς και πολίτες του κ σµου. Η διδακτική µεθοδολογία και το ανάλογο εκπαιδευτικ υλικ που στηρίζονται στις αρχές (α) της διαθεµατικ τητας / διεπιστηµονικ τητας (β) του «µαθαίνω πώς να µαθαίνω» (γ) της ενεργο µάθησης και (δ) της βιωµατικής και εµπειρικής διερε νησης της κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικ τητας, αποβλέπουν στην αποτελεσµατικ τερη επίτευξη των καινοτ µων εκπαιδευτικών στ χων. Σ αυτ, λοιπ ν, το πλαίσιο θεωρείται σηµαντικ το περιεχ µενο σπουδών που ενσωµατώνεται στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (βλ. Παράρτηµα) να οργανώνεται γ ρω απ έννοιες και θέµατα «πολιτειακο περιεχοµένου», ώστε να οδηγεί συστηµατικά στην καταν ηση των διαφορετικών διαστάσεων / εκφάνσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτ σηµαίνει τι η προσέγγιση των θεµάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (Κ.Π.Α.) οφείλει να είναι περισσ τερο σφαιρική, αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών. Παρέχεται έτσι η ευκαιρία για ενεργητική και εποικοδοµητική προσέγγιση των διαφ ρων θεµατικών ενοτήτων. Επιπλέον, το πεδίο ενασχ λησης της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (Κ.Π.Α.) προσφέρεται για αξιοποίηση σηµαντικών διαθεµατικών εννοιών, πως το σ στηµα, η αλληλεπίδραση, ο πολιτισµ ς, η επικοινωνία, τα δίπολα οµοι τητα διαφορά και άτοµο σ νολο. Ενδεικτικά, αναφέρουµε την έννοια αλληλεπίδραση. Στην Κ.Π.Α. είναι αδ νατο να µην αναφερθο µε στην αλληλεπίδραση µεταξ των µελών µιας οµάδας ή της κοινωνίας, η οποία συνδέεται, βέβαια, και µε την έννοια της επικοινωνίας, ταν το άτοµο αναγνωρίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Επίσης, σηµαντική είναι η αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε το περιβάλλον και η αναγκαι τητα προστασίας του περιβάλλοντος (βλ. Παράρτηµα,.Ε.Π.Π.Σ.). Κατά τη συγγραφή των θεµατικών ενοτήτων λήφθηκε υπ ψη τ σο ο ρ λος της ενεργητικής, ανακαλυπτικής µάθησης στη γνωστική ανάπτυξη, σο και ο εποικοδοµητισµ ς. Στη διδακτική µεθοδολογία που προτείνεται, στην αρχή γίνεται καταγραφή των βιωµάτων και γνώσεων των µαθητών σχετικά µε τα προς µελέτη θέµατα. Στη συνέχεια δηµιουργείται η «γνωστική σ γκρουση», εισάγοντας την τεκµηριωµένη πληροφορία, την οποία ο µαθητής καλείται, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικο, να ανακαλ ψει. Η διαδικασία αυτή «αποδοµεί» τις αναπαραστάσεις του και βοηθά το µαθητή να τις «αναδοµήσει», θεµελιώνοντας έτσι τη νέα γνώση και αντιµετωπίζοντάς την πολυπρισµατικά. Σχηµατικά, η διαδικασία αυτή ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 1. Καταγραφή των αναπαραστάσεων, γνώσεων, βιωµάτων των µαθητών. 2. Εισαγωγή της πληροφορίας µε συµµετοχή των µαθητών. 3. ηµιουργία «γνωστικής σ γκρουσης». Αµφισβήτηση και αποδ µηση των αναπαραστάσεων. 4. Αναδ µηση των αναπαραστάσεων σ µφωνα µε τις έγκυρες επιστηµονικά πληροφορίες. 5. Σταθεροποίηση των γνώσεων µέσα απ τις διαθεµατικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις.

2 Τη διαδικασία αυτή διευκολ νουν δ ο ήρωες παιδιά, ο ικαι πολις και η Ειρήνη, τα οποία µε τους διάλογους και τους προβληµατισµο ς που θέτουν, καλο ν τους µαθητές να εκθέσουν τις αναπαραστάσεις τους, τους παρωθο ν και τους διευκολ νουν στην ανακάλυψη των έγκυρων επιστηµονικά πληροφοριών και µε τις δραστηρι τητες που προτείνουν, βοηθο ν στην τελική σταθεροποίηση της γνώσης και στην αξιολ γηση. Τα ον µατα των ηρώων δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Έχουν, αναµφίβολα, µια συµβολική σηµασία παραπέµποντας σε αξίες ελληνικές και πανανθρώπινες, καθώς και σε συµπεριφορές που συνάδουν µε την ιδι τητα του ενεργο πολίτη.ταυτ χρονα, τα ίδια τα ον µατα των ηρώων οδηγο ν σε έννοιες σχετικές µε το γνωστικ αντικείµενο της Κ.Π.Α. και λειτουργο ν ως αφ ρµηση για την ανάλυση και επεξεργασία τους. Απ την άλλη, η ηλικία τους, καθώς και το περιεχ µενο των διαλ γων τους, έχουν σκοπ τη δηµιουργία δ ο χαρακτήρων «ζωντανών» και «οικείων» στα παιδιά της ΣΤ ηµοτικο, µε τους οποίους θα µπορο ν να αισθάνονται άνετα, αφο θα µπορο σαν να είναι συµµαθητές τους. Στην πορεία αυτή ο εκπαιδευτικ ς είναι ο βοηθ ς, ο συντονιστής, ο διαµεσολαβητής. ίχως να χάνει το κ ρος και το ρ λο του στην τάξη, δεν αποτελεί το «κέντρο της», ο τε είναι «η αυθεντία». Βοηθά τα παιδιά στην προσπέλαση της πληροφορίας, δηµιουργεί και ενισχ ει την αµφιβολία στη διάρκεια της γνωστικής σ γκρουσης, συντονίζει την ατοµική και οµαδική εργασία, παρακολουθεί και ελέγχει τη σωστή αναδ µηση των αναπαραστάσεων των παιδιών και την οικοδ µηση της γνώσης, η οποία προέρχεται απ τα βιώµατα και τις εµπειρίες τους. Αφορµάται, προς την κατε θυνση αυτή, απ τα κείµενα του βιβλίου του µαθητή που ενισχ ουν τη διαθεµατικ τητα, µε τις πράξεις των ηρώων, τη δραστηρι τητά τους, µέσα απ µελέτες περιπτώσεων παιδιών που µιλο ν για τις εµπειρίες τους κτλ. Είναι βέβαιο τι απαιτείται µία άλλη, διαφορετική λειτουργία του εκπαιδευτικο, η οποία θα ξεφε γει απ τη συνηθισµένη, παραδοσιακή διδασκαλία. Πιστε ουµε, µως, τι ο τρ πος αυτ ς, αν ακολουθηθεί µε συνέπεια, αποτελεί µία πρ κληση, αφο είναι πιο δηµιουργικ ς και ελκυστικ ς. Για τον λ γο αυτ, στο βιβλίο του εκπαιδευτικο δεν παρέχονται αυστηρές και τυποποιηµένες οδηγίες, αλλά περισσ τερο επιχειρείται η παρουσίαση του νέου τρ που εργασίας µε τη βοήθεια ορισµένων χαρακτηριστικών παραδειγµάτων. Συγχρ νως, για τα κεφάλαια που θεωρείται σκ πιµο, παρέχονται συγκεκριµένες βιβλιογραφικές οδηγίες, καθώς και δικτυακοί τ ποι, πηγές στις οποίες ο εκπαιδευτικ ς θα µπορεί να ανατρέχει, προκειµένου να εµπλουτίζει την εργασία του µέσα στην τάξη. Σε κάθε εν τητα, προτείνονται συγκεκριµένες δειγµατικές δραστηρι τητες, αξιοποιώντας τη διαθεµατική προσέγγιση, προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να εµπνευσθο ν και να δηµιουργήσουν και δικές τους, πρωτ τυπες δράσεις. Επίσης, πολ χρήσιµο θα είναι για τον εκπαιδευτικ το λογισµικ που συνοδε ει το βιβλίο και ενισχ ει την προσπάθεια για επιτυχία των στ χων του µαθήµατος. Κάθε εν τητα καταλήγει σε ένα συνολικ φ λλο αξιολ γησης. Κάθε φ λλο αξιολ γησης περιλαµβάνει ασκήσεις µε τις οποίες ελέγχονται οι γνώσεις, οι δεξι τητες και το λεξιλ γιο που κατέκτησαν οι µαθητές σε κάθε εν τητα και ο βαθµ ς εφαρµογής και αξιοποίησή τους σε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. Για τη διαδικασία αυτή παρέχονται συγκεκριµένες οδηγίες, τ σο για τον τρ πο διεξαγωγής της αξιολ γησης, σο και για τη δι ρθωση των φ λλων εργασίας. Τέλος, σε Παράρτηµα, για διευκ λυνση των εκπαιδευτικών, παραθέτουµε αναλυτικά τα µέρη του Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ., που αφορο ν το αντικείµενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ ηµοτικο Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Σ µφωνα µε το ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.),η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και την υποχρεωτική εκπαίδευση διαµορφώνεται κυρίως µέσω των µαθηµάτων της «Μελέτης του Περιβάλλοντος» (Νη- 8

3 πιαγωγείο και πρώτες τέσσερις τάξεις του ηµοτικο ) και της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» (Ε - ΣΤ τάξεις του ηµοτικο και Γ τάξη του Γυµνασίου).Τα µαθήµατα µέσω των οποίων διδάσκεται η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, υποβοηθο ν µε ένα συνεκτικ και συστηµατικ τρ πο τους µαθητές να κατανοήσουν τους ρ λους, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες. Ταυτ χρονα, µαζί µε άλλα µαθήµατα και δραστηρι τητες της σχολικής ζωής, πως η Φυσική Αγωγή, η Αγωγή Υγείας, η Αγωγή Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή και η Περιβαλλοντική Αγωγή, συντελο ν, ώστε να καταστο ν οι µαθητές ικανοί να διαχειρίζονται και να αντιµετωπίζουν τα δ σκολα κοινωνικά και ηθικά προβλήµατα, που συχνά εµφανίζονται στη ζωή τους, τ σο στο άµεσο σο και στο ευρ τερο φυσικ και κοινωνικ περιβάλλον. Ο σκοπ ς της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην προσχολική και υποχρεωτική εκπαίδευση είναι: η πνευµατική ανάπτυξη, µε την προώθηση της γνώσης και της καταν ησης του βαθ τερου νοήµατος και σκοπο της ζωής και των οικουµενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, µε απώτερο στ χο την εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή, η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών, ώστε να αξιολογο ν µε κριτικ πνε µα θέµατα ελευθερίας, ισ τητας, δικαιοσ νης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία, η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να αποκτήσουν τη γνώση, την καταν ηση και τις δεξι τητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελε θερη, υπε θυνη και ενεργ συµµετοχή τους στο κοινωνικ, οικονοµικ και πολιτικ γίγνεσθαι, η πολιτισµική ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισµικής ταυτ τητας των µαθητών, τη συνειδητοποίηση της φ σης και του ρ λου των διαφ ρων οµάδων στις οποίες ανήκουν, και την αποδοχή της διαφορετικ τητας και του πλουραλισµο, η ανάπτυξη της ελληνικής ταυτ τητας και συνείδησης µε βάση την εθνική και πολιτιστική µας κληρονοµιά, η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής ευθ νης και της κοινωνικής αλληλεγγ ης (.Ε.Π.Π.Σ., σελ. 203). 1.2 Η οργάνωση του Βιβλίου του Μαθητή σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 1 Η οργάνωση του Βιβλίου του Μαθητή ακολουθεί το Αναλυτικ Πρ γραµµα Σπουδών για το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο ηµοτικ Σχολείο, πως αυτ εκπονήθηκε απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το και δηµοσιε θηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η διάρθρωση της λης, πως αυτή προτείνεται απ τους συντάκτες του Αναλυτικο Προγράµµατος, εξυπηρετεί την επίτευξη των γενικών αλλά και ειδικών σκοπών και στ χων του µαθήµατος Ειδικοί Σκοποί Με το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε και ΣΤ τάξεις του ηµοτικο Σχολείου επιδιώκεται οι µαθητές: Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να αποκτήσουν γνώσεις για την άµεση και ευρ τερη κοινωνική πραγµατικ τητα. 1. Απ το ΕΠΠΣ, πως αυτ δηµοσιε θηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 9

4 Να αναπτ ξουν στάσεις και δεξι τητες αποτελεσµατικής επικοινωνίας και συνεργασίας, για την κατά το δυνατ ν αυτ νοµη διερε νηση υποθέσεων και καταστάσεων µέσα απ την κριτική ανάλυση των δεδοµένων και για την εξαγωγή συµπερασµάτων που είναι χρήσιµα για την προσωπική και κοινωνική τους ανέλιξη. Να εσωτερικε σουν αξίες και να αναπτ ξουν στάσεις που σχετίζονται µε το ήθος και τη συµπεριφορά του υπε θυνου και ενεργο πολίτη, ο οποίος θα είναι ικαν ς να συµµετέχει κριτικά και δυναµικά στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση σχετικών πράξεων σε διαφορετικο ς τ πους οργανωµένων κοινωνιών. Να προσεγγίσουν, ειδικ τερα, µε τρ πο ολιστικ και διαθεµατικ και να κατανοήσουν έννοιες, πως είναι τα δικαιώµατα του ανθρώπου, η δηµοκρατία, η κοινωνική, οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη, η ειρήνη και η διεθνής συνεργασία και καταν ηση, ώστε να τις συσχετίσουν µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους απ το άµεσο τοπικ, εθνικ και παγκ σµιο περιβάλλον. Να καλλιεργήσουν το σεβασµ προς την ετερ τητα, να αναπτ ξουν πρακτικές αποδοχής της διαφορετικ τητας, να κατανοήσουν την έννοια του πολίτη και να συνειδητοποιήσουν το ρ λο του Έλληνα πολίτη Γενικές µεθοδολογικές υποδείξεις Το ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.) ορίζει σαφώς για το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής τι η διδασκαλία του (.Ε.Π.Π.Σ., σελ. 203), µεθοδολογικά, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται απ συµµετοχικ τητα και βιωµατική µάθηση, η οποία στηρίζει τη διαθεµατικ τητα και την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά παραπέµπουν απευθείας στην ανακαλυπτική µάθηση, που εξυπηρετείται απ το εποικοδοµητικ µοντέλο, για το οποίο κάναµε λ γο παραπάνω Οι οργανωµένες εξωσχολικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε χώρους εργασίας, υπηρεσίες, κ.ά) Στον χώρο των Επιστηµών της Αγωγής έχει αποδειχτεί τι οι οργανωµένες εξωσχολικές δραστηρι τητες, που περιλαµβάνουν επισκέψεις των µαθητών σε χώρους εργασίας, υπηρεσίες, µουσεία, αρχαιολογικο ς χώρους κτλ., είναι ιδιαίτερα αποδοτικές, µε την προϋπ θεση τι οι εκπαιδευτικοί ή οι εµψυχωτές, οι οποίοι έχουν την ευθ νη, έχουν προγραµµατίσει και οργανώσει σωστά τη διεξαγωγή τους 2. Μία επίσκεψη που περιλαµβάνει απλή ενηµέρωση, δίχως συµµετοχή των παιδιών σε συγκεκριµένες δραστηρι τητες, σπάνια κρατάει αµείωτο το ενδιαφέρον των µαθητών, που τελικά κουράζονται και προς το τέλος αποσπάται η προσοχή τους. Αντίθετα, ταν οι µαθητές συµµετέχουν και οι ίδιοι σε προγραµµατισµένες δραστηρι τητες µέσα στο χώρο επίσκεψης, έχουν σαφώς περισσ τερα κίνητρα, προσέχουν και αποκοµίζουν συγκεκριµένα µαθησιακά οφέλη απ την λη διαδικασία. Αυτ άλλωστε, το έχουν αντιληφθεί και τα διάφορα µουσεία, τα οποία έχουν περιλάβει εκπαιδευτικά προγράµµατα στις δραστηρι τητές τους, µε πολ καλά αποτελέσµατα Πρβλ. Α. ελµο ζος, (1958), «Απ το σχολείο εργασίας», Μελέτες και Πάρεργα, Αθήνα; Η. Ματσαγγο ρας, (2001), Η σχολική τάξη, τοµ. Α, Αθήνα: Γρηγ ρης; Μ. Μαλικιώση-Λου ζου, (1993), Ο ρ λος του φυσικο και κοινωνικο σχολικο περιβάλλοντος στη διαµ ρφωση του παιδιο, στο: Νέα Παιδεία, τχ. 67, σελ ; Σπ. Κρίβας, (2002), Παιδαγωγική Επιστήµη. Βασική θεµατική, Αθήνα: Gutenberg; Φ. Κοσσυβάκη, (2003), Εναλλακτική ιδακτική. Προτάσεις για µετάβαση απ τη ιδακτική του Αντικειµένου στη ιδακτική του Ενεργο Υποκειµένου, Αθήνα: Gutenberg; Χ. Φράγκος, (1984), Ψυχοπαιδαγωγική, Αθήνα: Gutenberg κ.ά. 3. Οι ιστοσελίδες πολλών ελληνικών µουσείων παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες: default.asp?lnginfochannel=1721. Το ίδιο ισχ ει και για την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµο : και γι αυτή του Υπουργείου Παιδείας 10

5 Τα «κλειδιά» του επιτυχηµένου σχεδιασµο και εφαρµογής τέτοιων εξωσχολικών δραστηριοτήτων είναι: Καθορισµ ς του είδους των δραστηριοτήτων. Λεπτοµερής προετοιµασία τους. Προγραµµατισµ ς της εργασίας σε συνδυασµ µε το αναλυτικ πρ γραµµα της τάξης, αξιοποιώντας ιδιαίτερα τη διαθεµατικ τητα και έχοντας µελετήσει το ΑΠΣ λων των µαθηµάτων που θα διδάξουµε. Αξιοποίηση της θετικής προδιάθεσης των παιδιών που ξεφε γουν απ τη σχολική τάξη. Συνεχής πρ κληση του ενδιαφέροντος των παιδιών / παροχή κινήτρων. Σωστή κλιµάκωση της δυσκολίας των δραστηριοτήτων. Προσεκτικ ς έλεγχος της σωστής καταν ησης των οδηγιών και της ακριβο ς εκτέλεσής τους. Επικοινωνία των παιδιών µεταξ τους και µε τρίτους, κατά την εφαρµογή του διδακτικο παιχνιδιο. Αξιοποίηση αυθορµητισµο και επινοητικ τητας. Άµεση ανατροφοδ τηση, µετά απ δραστηρι τητες µέσα στην τάξη. Αξιοποίηση του καλο κλίµατος και της συνεργατικ τητας µέσα στην τάξη. Αποφυγή υπεραπλουστε σεων που µπορεί να προκαλέσουν παρανοήσεις στους µαθητές Τα σχέδια εργασίας (Projects) Ως µέθοδο Project εννοο µε µια µορφή διδακτικής διαδικασίας που έχει ως αφετηρία κάποιους προβληµατισµο ς µεµονωµένων ατ µων ή του συν λου της διδακτικής οµάδας. Είναι µέθοδος που στηρίζεται στις ανάγκες και τα βιώµατα των παιδιών, των οποίων η συµµετοχή στη διαδικασία του σχεδιασµο και της οργάνωσης είναι καθοριστική. Με ευθ νη της οµάδας γίνεται ο σχεδιασµ ς της εργασίας. Ο στ χος είναι η ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λ ση εν ς προβλήµατος (τις περισσ τερες φορές έχει τη µορφή κάποιας διαδικασίας). Ο εκπαιδευτικ ς µπορεί να θέσει τον προβληµατισµ ως πρ ταση, για να κινητοποιήσει την οµάδα. Βασική προϋπ θεση κατά την οργάνωση και το σχεδιασµ αποτελεί η ενεργητική συµµετοχή λων των µελών της οµάδας σε λη την πορεία διεξαγωγής του Project. Ο σχεδιασµ ς της δράσης είναι δεσµευτικ ς για την οµάδα, σον αφορά την αναζήτηση και την ολοκλήρωση της προσπάθειας για ένα έργο τεχνικής κυρίως µορφής ή κάποιας κοινής δράσης (Fritz, 1980; Frey, 1991; Kaiser & Kaiser 1977; Struck, 1980 κ.ά.). Αναφερ µενοι στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Μεθ δου Project σε αντιδιαστολή µε τις παραδοσιακές µεθ δους, πως αυτά σηµειώνονται στη σχετική βιβλιογραφία 4, θα µπορο σαµε να τα συνοψίσουµε στα παρακάτω: 4. Πρβλ. K. Frey, (1999), Η µέθοδος Project: µια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, µτφ. Κλ. Μάλλιου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη; Κ. Χρυσαφίδης, (1994), Βιωµατική Επικοινωνιακή ιδασκαλία. Εισαγωγή της µεθ δου Project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg; L. Katz & S. Chard, (1989), Engaging Children s mind. The Project approach, Norwood, N.J. & Ablex; R. Lane, (1985), Project Work in the Primary School, London, Routledge; M. Galton & J. Williamson, (1992), Group work in the Primary Classroom, London: Routledge; Ν. Γκλιάου, (2002), Η µέθοδος Project, στο: Σ γχρονο Νηπιαγωγείο 30, σελ

6 Παραδοσιακές Μέθοδοι Μέθοδος Project 1. Εντοπίζουν τις ελλείψεις στη µάθηση των παιδιών. 1. Αξιοποιεί τις ικαν τητες των παιδιών. 2. ίνουν έµφαση στην ανάπτυξη 2. ίνει έµφαση στην ανάπτυξη των εξωτερικών κινήτρων των µαθητών. των εσωτερικών κινήτρων των µαθητών. 3. Επιτρέπουν στους δασκάλους να κατευθ νουν 3. Ο δάσκαλος ενθαρρ νει τα παιδιά την εργασία των παιδιών και να προσδιορίσουν να αποφασίσουν το αντικείµενο τα καθήκοντα που αυτά πρέπει να αναλάβουν. της εργασίας τους. Οργάνωση ενός σχεδίου εργασίας 5 Παραθέτουµε στη συνέχεια τις φάσεις οργάνωσης εν ς σχεδίου εργασίας, τις οποίες µπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικ ς, προκειµένου να το διεκπεραιώσει επιτυχώς µε τη συνεργασία των µαθητών του. Φάσεις του Σχεδίου Εργασίας Επιλογή του θέµατος. ιατ πωση του σκοπο, του στ χου και των επιµέρους στ χων. Σχεδιασµ ς της πορείας του σχεδίου εργασίας. Χωρισµ ς σε οµάδες. Παρατήρηση Καταγραφή δεδοµένων. Συγκέντρωση υλικο και πληροφοριών απ κάθε οµάδα. Ταξιν µηση, ανάλυση, επεξεργασία των δεδοµένων (µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικο ). Παρουσίαση των εργασιών κάθε οµάδας. Αξιολ γηση του υλικο, συζήτηση, σχ λια, δραστηρι τητες. Σ νθεση των γνώσεων ηµιουργική έκφραση (Μουσική, ζωγραφική, θεατρικά δρώµενα, έκθεση εργασιών κτλ.). Συνολική αξιολ γηση του θέµατος. Συµπεράσµατα συγκρίσεις. 5. Πολλά παραδείγµατα σχεδίων εργασίας µπορο ν να βρουν οι εκπαιδευτικοί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικο Τµήµατος του Α.Π.Θ. 12

7 Παράδειγµα σύνδεσης ενός Σχεδίου Εργασίας µε το Πρόγραµµα Σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ηµιουργία οικογένειας Προστασία της οικογένειας Είδη οικογένειας κτλ. Είδη γάµου (πολιτικ ς θρησκευτικ ς) ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Κείµενα λογοτεχνικά σχετικά µε την οικογένεια Ποιήµατα για την οικογένεια Ο γραπτ ς λ γος στην καθη- µερινή ζωή της οικογένειας Τα ον µατα της οικογένειας ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Το µυστήριο του γάµου Χριστιανισµ ς και οικογένεια Ο γάµος στις άλλες θρησκείες και δ γµατα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Οι οικογένειες στον κ σµο Οµοι τητες διαφορές Έθιµα του γάµου στον κ σµο Κατοικία και οικογένεια Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Η οικογένεια στη µουσική παράδοση Η οικογένεια στην τέχνη Θεατρικ παιχνίδι Καλλιτεχνική έκφραση ΙΣΤΟΡΙΑ Η οικογένεια στην Αρχαία Ελλάδα Η οικογένεια στο Βυζάντιο Η οικογένεια στα χρ νια της Τουρκοκρατίας Βιοµηχανική Επανάσταση και οικογένεια Κρίση του γάµου και της οικογένειας στις αναπτυγµένες κοινωνίες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Οικογενειακ ς προϋπολογισµ ς είκτες γεννητικ τητας ιαγράµµατα Πίνακες Ραβδογράµµατα Αναλογίες ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ενέργεια και οι πηγές της στο σπίτι Υγεία και ιατροφή Καν νες ασφάλειας και οικογενειακή ζωή Στοιχεία οµαδοσυνεργατικής προσέγγισης Οι Οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας διαφοροποιο νται απ τις παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας, γιατί στηρίζονται στις σχέσεις µεταξ των µαθητών και τοποθετο ν τους µαθητές στο κέντρο της διδασκαλίας ως συγκροτηµένη µικρο-οµάδα και χι ως άτοµα. Η εξωτερική διάσταση της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας παραπέµπει σε λειτουργίες που σχετίζονται µε τη διάταξη των θρανίων σε οµάδες και τη θέση του εκπαιδευτικο στο χώρο της τάξης. Η εσωτερική διάσταση της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας επιτελεί λειτουργίες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη οµαδικο και συνεργατικο πνε µατος µεταξ των µαθητών και στην αλλαγή της νοοτροπίας του εκπαιδευτικο στο σχεδιασµ και την υλοποίηση της διδασκαλίας του (βλ. Κοσσυβάκη, 2003: ). 13

8 Κριτήρια σύνθεσης των οµάδων Η εισαγωγή των µαθητών στην οµαδοσυνεργατική διαδικασία προϋποθέτει τη συγκρ τηση των οµάδων µε συγκεκριµένα κριτήρια: α. Συγκρ τηση ολιγοµελών οµάδων µε µεγάλη χρονική διάρκεια, µέσα στις οποίες µπορο ν ε κολα να ενσωµατωθο ν οι «αδ νατοι» ή «δ σκολοι» µαθητές. β. Οργάνωση οµάδων µε οµοιογενή ή ετερογενή σ νθεση ως προς την επίδοση, το φ λο, τα ενδιαφέροντα, το βαθµ δυσκολίας των θεµάτων. Οι οµοιογενείς ως προς την επίδοση οµάδες είναι απαραίτητες για µεγαλ τερο χρονικ διάστηµα, έτσι ώστε να καλυφθο ν ελλείψεις ή να προωθηθο ν συγκεκριµένες ικαν τητες στους «αδ νατους» µαθητές. Οι ετερογενείς ως προς την επίδοση οµάδες έχουν ν ηµα και αποδίδουν στην περίπτωση που τα θέµατα µε τα οποία θα εργαστο ν είναι διαφορετικά και επιτρέπουν την ένταξη των «δ σκολων» και «αδ νατων» µαθητών, ώστε να έχουν άµεση βοήθεια απ τους συµµαθητές της οµάδας. Στις ευκαιριακές οµάδες, οι µαθητές εργάζονται και συνεργάζονται µέχρι να ολοκληρώσουν την εργασία που τους ανατέθηκε. γ. Το µέγεθος της οµάδας εξαρτάται απ τους στ χους και το είδος του διδακτικο αντικειµένου (Ματσαγγο ρας, 2000: 83-93, Κοσσυβάκη, 2003: ). Κατανοµή δραστηριοτήτων Εφ σον ο εκπαιδευτικ ς αποφασίσει τη συγκεκριµένη εν τητα και τους διδακτικο ς στ χους που θα επεξεργαστο ν οι οµάδες µαθητών, θα εξηγήσει στους µαθητές τι πρέπει να κάνουν, για να διεκπεραιώσουν το έργο που αναλαµβάνουν. Στη συνέχεια εκπαιδευτικ ς και µαθητές συνεργάζονται για τον καταµερισµ των εργασιών, τη σ νθεση της οµαδικής εργασίας, το χρ νο που θα χρειαστο ν, τα µέσα και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσουν. Για διευκ λυνση του εκπαιδευτικο παραθέτουµε τη «Στρατηγική Οµαδοσυνεργατικής ιδασκαλίας»: Στρατηγική Οµαδοσυνεργατικής ιδασκαλίας ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (1) Οργάνωση µαθητικών οµάδων. (2) Οργάνωση χώρου. ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (3) Γνωστοποίηση διδακτικών στ χων. (4) Καθορισµ ς αναµεν µενων µορφών κοινωνικής συµπεριφοράς. (5) Γνωστοποίηση διαδικασιών συνεργασίας. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (6) Παρουσίαση ή συλλογή δεδοµένων για διδακτικ αντικείµενο. (7) Καταµερισµ ς έργου οµάδας στις υποοµάδες. (8) Σ νθεση έργου υποοµάδων. ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (9) Οργανωτικο-δοδακτικές δραστηρι τητες εκπαιδευτικο. (10) Μαθησιακές και συνεργατικές δραστηρι τητες µαθητών. ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (11) Αξιολ γηση ακαδηµαϊκής µάθησης. (12) Αξιολ γηση λειτουργικ τητας της οµάδας. (13) Μεταγνωστική θεώρηση επιλογών. (Πηγή: Ματσαγγο ρας, 2002: 519) 14

9 Αξιολόγηση Τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολ γησης πρέπει να είναι σαφή και γνωστά στους µαθητές εκ των προτέρων. Στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία µπορο µε να εφαρµ σουµε τρεις µορφές αξιολ γησης: α. την ατοµική αξιολ γηση, β. την οµαδική αξιολ γηση και γ. τη συσχέτιση των δυο αυτών µορφών αξιολ γησης. Με την ατοµική αξιολ γηση αναδεικν εται η ατοµική ευθ νη των µελών, µε την οµαδική αξιολ γηση τονίζονται οι κοινοί στ χοι της οµάδας και µε τη συσχέτιση των δ ο εξασφαλίζεται η αλληλεξάρτηση των µελών (βλ. Ματσαγγο ρας, 2000: ). Κριτήρια αξιολ γησης αποτελο ν η ποι τητα και η εγκυρ τητα του συλλογικο έργου, καθώς και η ικαν τητα της οµάδας να λειτουργεί συλλογικά Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Για την αποτελεσµατική οργάνωση της διδασκαλίας κρίνεται σκ πιµο να γνωρίζει ο εκπαιδευτικ ς το περιεχ µενο και τις δραστηρι τητες που περιλαµβάνονται στο λογισµικ (CD-Rom), το οποίο συνοδε ει το βιβλίο του µαθητή. Η αξιοποίηση του λογισµικο έχει στ χο την εµπέδωση και αποσαφήνιση των εννοιών και λειτουργεί συµπληρωµατικά στις δραστηρι τητες του βιβλίου του µαθητή, στην άντληση περισσ τερων πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων εργασίας, αλλά και στην αυτ -αξιολ γηση και ετερο-αξιολ γηση Αξιολόγηση Τεχνικές Αξιολόγησης Η αξιολ γηση του µαθητή σ µφωνα µε τις προτειν µενες διδακτικές στρατηγικές, που µπορο ν να εφαρµ ζονται ανάλογα µε τη διδακτική εν τητα, δεν έχει τη µορφή των παραδοσιακών τεχνικών αξιολ γησης της επίδοσης των µαθητών, αλλά αποσκοπεί κυρίως: στη διαπίστωση της επίτευξης των στ χων της µάθησης στο σχεδιασµ των επ µενων σταδίων της µάθησης στη διερε νηση και αποτ πωση της ατοµικής και συλλογικής πορείας των µαθητών στον εντοπισµ των µαθησιακών δυσκολιών και των ελλείψεων των µαθητών στην καλλιέργεια του ερευνητικο πνε µατος των µαθητών στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης των µαθητών στην απ κτηση µεταγνωστικών ικανοτήτων εκ µέρους των µαθητών µέσα απ τη διαχείριση της µάθησής τους. στην ποιοτική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τεχνικές αξιολόγησης Οι τεχνικές αξιολ γησης συναρτώνται άµεσα µε τους σκοπο ς και τους στ χους που τίθενται σε κάθε διδακτική εν τητα του µαθήµατος. Η αξιολ γηση µπορεί να γίνει απ το δάσκαλο (ετεροαξιολ γηση), απ τους ίδιους τους µαθητές (αυτ -αξιολ γηση και αλληλο-αξιολ γηση), καθώς και απ άλλους «εξωτερικο ς» αξιολογητές, πως η ευρ τερη σχολική κοιν τητα. Στις τεχνικές αξιολ γησης περιλαµβάνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις µε ερωτήσεις κλειστο ή ανοικτο τ που, οι συνθετικές δηµιουργικές διερευνητικές εργασίες (σχέδια εργασίας projects), η συστηµατική παρατήρηση, ο φάκελος εργασιών, η αυτοαξιολ γηση του µαθητή ή αξιολ γηση απ τους συµµαθητές τους η αξιολ γηση απ την ευρ τερη µαθητική κοιν τητα και τους γονείς (βλ. ΦΕΚ 303/ : ). 15

10 Ενδεικτικό ιάγραµµα ιδασκαλίας Το κεφάλαιο «Ρ λοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας» εντάσσεται στην εν τητα «Η Οικογένεια». ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας» Γνωστικές περιοχές που προσεγγίζονται διαθεµατικά: Γλώσσα Ιστορία Γεωγραφία Φυσικές Επιστήµες Θρησκευτικά Αισθητική Αγωγή Τεχνολογία Παράδοση και η ευρ τερη κοινωνία (ηθικές αξίες, οικονοµία) Στόχος: Καταν ηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των µελών της οικογένειας. Επιµέρους στόχοι: Να είναι σε θέση οι µαθητές: Να προσεγγίσουν και να αποσαφηνίσουν τις έννοιες «µορφή της οικογένειας», «ρ λοι και οργάνωση της οικογένειας» και «δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας». Να αναφέρουν ρ λους των µελών της ελληνικής οικογένειας. Να αναπτ ξουν δεξι τητες συνεργασίας και επικοινωνίας µε τα άλλα µέλη της οικογένειας. Να αναφέρουν τον δικ τους ρ λο µέσα στην οικογένεια. Να αναπτ ξουν υπε θυνη στάση και διάθεση αρµονικής συν παρξης µε τα µέλη της οικογένειάς τους. Να διαπιστώσουν αλλαγές που συντελέστηκαν στις σχέσεις µεταξ των µελών στην ελληνική οικογένεια, εξετάζοντας παλαι τερες εποχές και συγκρίνοντας µε τη σ γχρονη εποχή. Χρονική διάρκεια: δ ο (2) διδακτικές ώρες Μεθοδολογία: Εποικοδοµητική µέθοδος διδασκαλίας. Βιωµατική - µαθητοκεντρική και οµαδοσυνεργατική διδακτική προσέγγιση, που στην πληρ τητά της αναπτ σσεται µε συνθετικές εργασίες (Project). Ολιστική προσέγγιση της γνώσης και διαθεµατικ τητα µε αξιοποίηση θεµελιωδών εννοιών (άτοµο σ νολο, αλληλεπίδραση, οµοι τητα- διαφορά, σ στηµα κ.ά.). Τρόπος υλοποίησης: Έγερση ενδιαφέροντος: Οι µορφές οικογένειας που απεικονίζονται και η προσεκτική ανάγνωση του κειµένου αποτελο ν το ερέθισµα για διεξοδική συζήτηση ως προς την οργάνωση της οικογένειας ως κοινωνικής οµάδας, τα µέλη που την αποτελο ν και τις σχέσεις που αναπτ σσουν µεταξ τους. 16

11 Προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών µε συνέχιση της συζήτησης και διαθεµατική ολιστική διασ νδεση (άτοµο-σ νολο). Ελε θερη έκφραση των προβληµατισµών και των απ ψεων / ιδεών των µαθητών για τη σ νθεση της οικογένειας, τις σχέσεις των µελών της, καθώς και για τους ρ λους τους (οργάνωση). Ανατροφοδ τηση των γνώσεων απ προϋπάρχουσα εµπειρία και µε αναζήτηση παραδειγ- µάτων απ την Ιστορία, για διαπίστωση των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην οργάνωση της οικογένειας κατά την ιστορική της εξέλιξη. Επισήµανση της αναγκαι τητας της εξασφάλισης οµαλών και ειρηνικών σχέσεων µεταξ των µελών µιας οικογένειας. Ανάδειξη της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των µελών της οικογένειας. Εκτέλεση δραστηριοτήτων για εµπέδωση και επέκταση σων διδάχθηκαν. Εποπτικό και διδακτικό υλικό: Βιβλίο του µαθητή CD-R ª (λογισµικ ) Internet (διαδίκτυο) Video Φωτογραφίες Ανθολ γιο Λογοτεχνικών Κειµένων Ε και ΣΤ ηµοτικο Βιβλία απ την προτειν µενη βιβλιογραφία. Αξιολόγηση: Η επίτευξη των στ χων του κεφαλαίου και η δραστηριοποίηση των µαθητών µπορεί να ελεγχθεί µε: Παρατήρηση της συµµετοχής των µαθητών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του µαθήµατος (ικαν τητα επικοινωνίας, εφαρµογή καν νων διαλ γου, επιχειρηµατολογία, έκφραση συναισθηµάτων κ.ά.). ιερευνητικές ερωτήσεις. Εκτέλεση και έλεγχο των δραστηριοτήτων του βιβλίου του µαθητή (ατοµικών οµαδικών). Εκτέλεση ασκήσεων απ το λογισµικ του µαθήµατος, που παρέχεται και δυνατ τητα αυτοαξιολ γησης. ραµατοποίηση και παιχνίδια ρ λων (επιν ηση σεναρίου). 17

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση

«Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση «Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6 ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 7 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ Ηµερίδα εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Κατερίνη, 10-10-2008 Η Παιδαγωγική του ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μέθοδος Project) Γιώργος Περδίκης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 31

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι. Τοκμακίδου Ελπίδα

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι. Τοκμακίδου Ελπίδα ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι Τοκμακίδου Ελπίδα ΠΣ Δημοτικού Κοινωνική διαμεσολάβηση Βιωματική μάθηση Οικοδόμηση της γνώσης «η δημιουργία νοήματος έχει αποδεσμευτεί από την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ράση: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιµόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου Μεθόδευση και µέσα διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Fax: /τ.Β/

Fax: /τ.Β/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ: Αποστολή και όραμα του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Στόχοι και εμφάσεις σχολικής χρονιάς 2015 2016 Ωρολόγιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Διδακτικές μέθοδοι Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Διδασκαλία και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά ΣΤ Τάξη Αντώνιος Μπούρας Διδακτικό πακέτο των Μαθηματικών της ΣΤ Τάξης Τα νέα Αναλυτικά και ιαθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)»

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» «Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» Εισαγωγικά Στη σημερινή πρώτη μας συνάντηση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε με απλό και ευσύνοπτο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 303/2003 σσ )

ΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 303/2003 σσ ) ΗΛΙΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Σχολικός Σύµβουλος 41 ης ΕΠ Αττικής ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ, Σχολικός Σύµβουλος 31 ης ΕΠ Αττικής ΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 303/2003 σσ. 3983-4008) ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ 1. Σκοπός της ιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα