ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59"

Transcript

1 59

2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Κύρια ( propia ) Προσηγορικά ( appellativa) Συγκεκριµένα ( concreta ) Αφηρηµένα ( abstracta ). Παρεπόµενα των ουσιαστικών 1. Γένη (3) : Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 2. Αριθµοί (2) : Ενικός ( singularis ), Πληθυντικός ( pluralis ) 3. Πτώσεις (6) : Ονοµαστική ( Nominativus ), Γενική Genetivus ), οτική ( Dativus ), Αιτιατική ( Accusativus ), Κλητική( Vocativus ), Αφαιρετική ( Ablativus ). Κύριες πτώσεις : Ονοµαστική Κλητική. Πλάγιες πτώσεις : Γενική οτική Αιτιατική Αφαιρετική. 4. Κλίσεις (5): Χαρακτήρας αρχικού θέµατος Α κλίση : -a- Β κλίση : -ο- Γ κλίση : -e- κλίση : -u- Ε κλίση : -e- Πρώτη κλίση ( Declinatio prima ) H Α κλίση περιλαµβάνει ονόµατα Θηλυκά. ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Ενικός Πληθυντικός Nom. -a -ae Gen. Dat. Acc. -ae -ae -am -arum -is -as Voc. -a -ae Abl. -a ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Αρσενικά Α κλίσης είναι τα εξής ονόµατα: Poeta-ae ( ποιητής ) incola-ae ( κάτοικος) 2. Τα προσηγορικά ονόµατα dea-ae (θεά), filia-ae ( κόρη) σχηµατίζουν τη οτική Αφαιρετική πληθυντικού µε δύο τύπους : deis-deabus, filiis filiabus -is 60

3 εύτερη κλίση ( Declinatio secunda) Η Β κλίση περιλαµβάνει ονόµατα ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΥ ΕΤΕΡΑ Αρσενικά Ενικός Πληθυντικός Nom. - us -i Gen. - i -orum Dat. - o -is Acc. - um -os Voc. -e -i Abl. - o -is Αρσενικά Συγκοπτόµενα Nom. - er -i Gen. - i -orum Dat. - o -is Acc. -um -os Voc. - er -i Abl. - o -is Ουδέτερα Nom. - um - a Gen. - i -orum Dat. - o -is Acc. - um - a Voc. - um - a Abl. - o -is Τρίτη κλίση ( Declinatio tertia) Η Γ κλίση περιλαµβάνει ουσιαστικά όλων των γενών. Τα διαιρούµε σε συµφωνόληκτα ή περιττοσύλλαβα και φωνηεντόληκτα ή ισοσύλ-λαβα. Συµφωνόληκτα Nom. -x, - * -es Gen. -is -um, -ium Dat. -i -ibus Acc. -em -es Voc. -x -* -es Abl. -e -ibus Φωνηεντόληκτα Nom. -is -es Gen. -is -um, -ium Dat. -i -ibus Acc. -em -es Voc. -is -es Abl. -e -ibus Ουδέτερα Nom. - * -a 61

4 Gen. -is -um, -ium Dat. -i -ibus Acc. - * -a Voc. - * -a Abl. -e -ibus ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Αρσενικά ονόµατα Γ κλίσης έχουν καταλήξεις : -or, -os, -o, - er, -es ( περιτοσύλλαβα ) Π.χ. dolor-oris, homo-inis ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Uxor-oris = σύζυγος (θηλ.) Soror-oris = αδελφή (θηλ.) Arbor-oris = δένδρο (θηλ.) Marmor-oris = µάρµαρο (θηλ.) Dos-dotis = προίκα (θηλ.) Caro-carmis = κρέας (θηλ.) 2. Θηλυκά Γ κλίσης έχουν καταλήξεις : - x, -as, -is (ισοσυλ.), σύµφ. + s, -aus, -us ( γεν., tis, dis ), -do, -go, - io. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ : ΑΡΣΕΝΙΚΑ -is hostis-is = εχθρός finis-is = τέλος mensis-is = µήνας unguis-is = νύχι postis-is falmiliaris-is = γνωστός συµφ. + s fons-ntis = πηγή mons-ntis = βουνό -x dux-ducis = αρχηγός rex-regis = βασιλιάς grex gis = κοπάδι ordo-inis = τάξη 3. ΟΥ ΕΤΕΡΑ Γ κλίσης έχουν καταλήξεις : -c, -a, -l, -e, -n, -t, -ar, -ur, us ( γεν. ris ). Πχ lac-lactis, rete-retis ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 4. Ιδιότυπη κλίση ονοµάτων Γ κλίσης Nom. Bos (βόδι, αρς.) Boves Gen. Bovis Bovum-boum 62

5 Dat. Bovi Bubus-bobus Acc. Bovem Boves Voc. Bos Boves Abl. Bove Bubus-bobus ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Nom. Caro (κρέας Θηλ.) Carnes Gen. Carnis Carnium Dat. Carni Carnibus Acc. Carnem Carnes/is Voc. Caro Carnes Abl. Carne Carnibus Nom. Vis (δύναµη θηλ.) vires Gen. virium Dat. viribus Acc. vim vires/is Voc. vires Abl. vi viribus Nom. senex ( γέροντας ) senes Gen. senis senum Dat. seni senibus Acc. senem senes Voc. senex senes Abl. sene senibus 5. Σχηµατίζουν την Αιτιατική Ενικού σε im αντί em: Τα ονόµατα των ποταµών- πόλεων : Tiberis-is Tiberim, Neapolis-is Neapolim. Τα ονόµατα turris-is turrim ( πύργος ),vis vi τα ουδέτερα σε e, -al, -ar πχ mare-is mari (θάλασσα ). 6. Σχηµατίζουν την Αφαιρετική Ενικού σε e και σε i τα navis is nave και navi (πλοίο, θηλυκό ). Τέταρτη κλίση Περιλαµβάνει ουσιαστικά αρσενικού γένους κυρίως σε -us και ουδέτερα σε -um Αρσενικά Ενικός Πληθυντικός Nom. -us -us Gen. -us -uum Dat. -ui -ibus Acc. -um -us Voc. -us -us Abl. -u -ibus Ουδέτερα Ενικός Πληθυντικός Nom. -u -ua Gen. -us -uum Dat. -us / -u -ibus Acc. -u -ua Voc. -u -ua Abl. -u -ibus Παρατηρήσεις 63

6 1. Θηλυκού γένους: ficus, -us Domus, -us ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Nom. domus domus Gen. domus - domi domuum-domorum Dat. Domui domibus Acc. domum domos Voc. domus Domus Abl. Domo - domus domibus Σηµ. Τρεις πτώσεις Γενική Αιτιατική -Αφαιρετική χρησιµοποιούνται επιρρηµατικά : Domi = στην πατρίδα στάση σε τόπο Domum = προς την πατρίδα κίνηση σε τόπο Domo = από την πατρίδα κίνηση από τόπο Ενικός Πληθυντικός Nom. Ficus, us Fici, -us Gen. Fici, us Ficorum Dat. Fico Ficis Acc. Ficum Ficos, -us Voc. Fice, -us Fici, -us Abl. Fico, -u Ficis ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ ( Declinatio Quinta ) Η Ε κλίση περιλαµβάνει ονόµατα ΘΗΛΥΚΑ σε -es Nom. -es -es Gen. -ei - erum Dat. -ei - ebus Acc. -em -es Voc. -es -es Abl. -e - ebus Παρατηρήσεις 1. Αρσενικό Ε κλίσης είναι το dies-diei (ηµέρα ). 2. Σχηµατίζουν πλήρη πληθυντικό τα ονόµατα : res-rei (πράγµα), dies-ei (ηµέρα ) 3. Τα υπόλοιπα ονόµατα Ε κλίσης στον πληθυντικό σχηµατίζουν µόνο τρεις πτώσεις : Ονοµαστική Αιτιατική Κλητική. 4. Το όνοµα fides-ei δε σχηµατίζει καθόλου πληθυντικό. Β Κλίση Ι. Κανονικά α) us-a-um bonus-a-um β) er-a-um liber-a-um ΕΠΙΘΕΤΑ ΙΙ. Συγκοπτόµενα pulcher-pulchra-pulchum Γ κλίση 64

7 α) Τριγενή και τρικατάληκτα : er ris - re celer, celeries, celere β) Τριγενή και δικατάληκτα : is is - e facilis, facilis, facile γ) Τριγενή και µονοκατάληκτα :-x, -ns ferox-ferocis, prudens-prudentis. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Τα επίθετα β κλίσης κλίνονται όπως τα ουσιαστικά β κλίσης ( αρσενικά ουδέτερα ) και α κλίσης ( θηλυκά ). 2. Τα επίθετα γ κλίσης κλίνονται όπως τα ουσιαστικά γ κλίσης µε τις εξής όµως διαφορές : - Σχηµατίζουν την Αφαιρετική ενικού σε i αντί e - Σχηµατίζουν τη Γενική Πληθυντικού σε ium αντί um. - Σχηµατίζουν την Αιτιατική Πληθυντικού σε es και is - Σχηµατίζουν την Ονοµαστική Αιτιατική Κλητική Πληθυντικού των ουδετέρων σε ia αντί a. Ενικός Nom. alacer alacris alacre Gen. alacris alacris alacris Dat. alacri alacri alacri Acc. alacrem alacrem alacre Voc. alacer alacris alacre Abl. alacri alacri alacri Πληθυντικός Nom. alacres alacres alacria Gen. alacrium alacrium alacrium Dat. alacribus alacribus alacribus Acc. alacres alacres alacria Voc. alacres alacres alacria Abl. alacribus alacribus alacribus Nom. nobilis nobilis nobile Gen. nobilis nobilis nobilis Dat. Nobili Nobili Nobili Acc. Nobilem Nobilem Nobile Voc. Nobilis Nobilis Nobile Abl. nobili Nobili nobili Nom. nobiles Nobiles Nobilia Gen. Nobilium Nobilium Nobelium Dat. Nobilibus Nobilibus Nobilibus Acc. Nobiles Nobiles Nobilia Voc. Nobiles Nobiles Nobilia Abl. nobilibus nobilibus Nobilibus 65

8 Εξαιρείται και σχηµατίζει τη Γενική Πληθυντικού σε um ενώ την Αφαιρετική ενικού σε i το : inops-inopis ( ενδεής ) inopi, inopum. Το επίθετο celer-ris-re σχηµατίζει τη Γενική Πληθυντικού σε ium και um : celer-ris-re celerium και celerum. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ : -ior, - ior, -ius Σχηµατίζεται από το θέµα του επιθέτου ( δηλ. από τη Γενική ενικού αφαιρώντας την κατάληξη ) και τις καταλήξεις ior, -ior, - ius. ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ : -issimus, -issima, -issimum. Σχηµατίζεται από το θέµα και τις παραπάνω καταλήξεις. π.χ. ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ altus-a-um altior,ior,ius altissimus-a-um nobilis-is-e nobilior,ior,ius nobilissimus-a-um ferox-ocis ferocior,ior,ius ferocissimus-a-um ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Έξι επίθετα σε lis σχηµατίζουν τον υπερθετικό βαθµό µε τις καταλήξεις llimus-a-um στο θέµα τους. facilis-is-e facilior-ior-um facillimus-a-um difficilis-is-e difficilior-ior-ius difficillimus-a-um similis-is-e similior-ior-ius simillimus-a-um disimilis-is-e disimilior-ior-ius disimillimus-a-um humilis-is-e humilior-ior-ius humillimus-a-um gracilis-is-e gracilior-ior-ius gracillimus-a-um 2. Τα επίθετα που λήγουν σε er (δευτερόκλιτα ή τριτόκλιτα ) σχηµατίζουν τον υπερθετκό µε τις καταλήξεις rrimus-a-um στην Ονοµαστκή Ενικού του αρσενικού pulcher-chra-chum pulchrior pulcherrimus celer-ris-rs celerior-ior-ius celerrimus liber-ra-rum liberior-ior-ius liberrimus 3. Τα επίθετα που έχουν ως β συνθετικό τα ρήµατα : dico/facio/ volo = θέλω σχηµατίζουν τα παραθετικά τους µε τις καταλήξεις : -entior, entior, entius = ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ -entissimus, a, um = ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ π.χ. magnificus-a-um magnificentior-ior-ius magnificentissimus-a-um benevolus-a-um benevolentior-ior-ius benevolentissimus-a-um 4. Ανώµαλα Παραθετικά εν έχουν θετικό βαθµό: ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ (intra) Interior, ius Intimus (prae) Prior, -ius primus (Prope) Propior, -ius Proximus (ultra) Ulterior, -ius Ultimus 66

9 Παρουσιάζουν διπλούς τύπους: ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ exterus Exterior, -ius Extremus-extimus inferus Inferior, -ius Infimus - imus superus Superior, -ius Supremus -summus posterus Posterior, -ius Postremus- postumus Σχηµατίζουν ανώµαλα τα παραθετικά τους: ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ bonus-a-um melior-ior-ius optimus-a-um magnus-a-um maior-ior-ior maximus-a-um malus-a-um peior-ior-ius pessimus-a-um Parvus-a-um Minor-or-us Minimus-a-um Multi-ae-a plures-es-a plurimi-ae-a Ο Συγκριτικός βαθµός των επιθέτων κλίνεται σαν οµαλό oυσιαστικό Γ κλίσης δηλ: Αφαιρετική Ενικού e Γενική Πληθυντικού um Ονοµαστική Αιτιατική Κλητική πληθυντικού ουδετέρων a Ο Υπερθετικός βαθµός των επιθέτων κλίνεται κανονικά ως δευτερόκλιτο επίθετο σε us,a,um. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Σχηµατισµός επιρρηµάτων ΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ - Όσα παράγονται από επίθετα Β κλίσης σχηµατίζονται από το θέµα του επιθέτου + κατάληξη e Π.χ. plenus-a-um plene - Όσα παράγονται από επίθετα Γ κλίσης : Θέµα του επιθέτου + κατάληξη iter Π.χ. gravis-is-e graviter - Όσα παράγονται από µετοχές Ενεστώτα ή από Επίθετα που τελειώνουν σε-ns,-rs: Θέµα του επιθέτου /µετοχής + er πχ amans-antis amanter, ingens-entis ingenter ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σα συγκριτικός βαθµός του επιρρήµατος των επιθέτων Β και Γ κλίσης χρησιµοποιείται η αιτιατική ενικού του ουδετέρου του Συγκριτικού βαθµού του επιθέτου. ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σχηµατίζεται από το θέµα του Υπερθετικού βαθµού των επιθέτων Β και Γ κλίσης µε την κατάληξη e. π.χ. rectus recte rectius rectissime miser misere miserius miserrime 67

10 gravis prudens fortis graviter gravius gravissime prudenter prudentius prudentissime fortiter fortius fortissime ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ bene melius optime male peius pessime magno opere ή magnopere magis maxime non multum ή paulum minus minime multum plus plurimum facile facilius facillime triste tristius- tristissime dure και durite durius durissime Audaciter/audacter audacius audacixxime infirme infirmiter infirmius infirmissime Και diu-diutius-diutissime (=για πολύ χρόνο) saepe-saepius-saepissime (=συχνά ) prope-propius-proxime (=κοντά ) pae-prius-primum/primo (=προ ) satis-satius - - (= αρκετά ) post-posterius-postremo/postumo (=έπειτα) secrete και secreto-secretius (=κρυφά) sane-sanius (=βέβαια) ΜΕΤΟΧΕΣ Στη Λατινική τα ρήµατα διαθέτουν τρεις (3) µετοχές Ενεστώτα, Μέλλοντα, Παρακείµενου. Aπό αυτές οι δύο πρώτες ανήκουν στην Ενεργητική φωνή ενώ η τρίτη στην Παθητική φωνή. Τα Αποθετικά και Ηµιαποθητικά ρήµατα όµως διαθέτουν επιπλέον και τις δύο µετοχές Ενεργητικής φωνής. Α. Μετοχή Ενεργητικού Ενεστώτα Κλίνεται ως τριτόκλιτο, τριγενές, µονοκατάληκτο επίθετο σε ns, -ntis µε την εξής διαφορά : i. Σχηµατίζει την αφαιρετική ενικού σε i, όταν η µετοχή είναι επιθετική. ii. και σε e, όταν η µετοχή είναι στο κείµενο επιρρηµατική ή κατηγοριµατική. Τυπικός σχηµατισµός µετοχής Ενεστώτα α συζ. β συζ. γ συζ. δ συζ. amans habens legens audiens amantis habentis legentis audientis Β. Μετοχή Ενεργητικού Μέλλοντα Κλίνεται ως δευτερόκλιτο, τριτογενές, τρικατάληκτο επίθετο. Σχηµατίζεται από το Σουπίνο του ρήµατος µε την κατάληξη : -urus-ura-urum. π.χ. α συζ. : amaturus-a-um 68

11 β συζ. : habiturus-a-um γ συζ. : lecturus-a-um δ συζ. : auditurus-a-um ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ στις µετοχές των morior moriturus-a-um pario pariturus-a-um ruo ruiturus-a-um orior oriturus-a-um nascor nasciturus-a-um / naturus-a-um 69

12 Γ. Μετοχή Παθητικού Παρακειµένου Κλίνεται ως δευτερόκλιτο,τριτογενές, τρικατάληκτο επίθετο. Σχηµατίζεται από το Σουπίνο του ρήµατος µε κατάληξη : -us-a-um π.χ. α συζ. : amatus-a-um β συζ. : habitus-a-um γ συζ. : lectus-a-um δ συζ. : auditus-a-um 1. Προσωπικές 2. Κτητικές 3. εικτικές 4. Οριστικές 5. Αναφορικές 6. Ερωτηµατικές 7. Αόριστες 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ego (εγώ), tu (εσύ), sui (του εαυτού του) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ α προσ. β προσ. γ προσ. α προσ. β προσ. γ προσ. Ον. ego tu --- nos vos --- Γεν. Vestri mei tui sui Nostri nostrum vesrtum sui οτ. mihi tibi sibi nobis vobis sibi Αιτ. me te se nos vos se Κλητ Αφαιρ. a me a te a se a nobis a vobis a se Σηµείωση : α) Η Γενική Πληθυντικού nostri χρησιµεύει ως Γενική Κτητική ή Αντικειµενική. Ο τύπος nostrum ως Γενική ιαιρετική. β) Η Ονοµαστική Ενικού του γ προσώπου που λείπει αναπληρώνεται από την ονοµαστική µιας από τις αντωνυµίες : hic, ille, is. Έτσι λέµε : ego-tu- ή ego-tu-(sui) ή ego-tu-ille 2. ΚΤΗΤΙΚΕΣ Ένας κτήτορας α προσ. : meus-a-um. δικός µου β προσ. : tuus-a-um δικός σου γ προσ. : suus-a-um δικός του Πολλοί κτήτορες α προσ. : noster-stra-strum δικός µας β προσ. : vester-stra-strum δικός σας 70

13 γ προσ. : suus-a-um δικός τους ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Σηµείωση α) Κλίνονται σαν δευτερόκλιτα επίθετα σε us-a-um, χωρίς ΚΛΗΤΙΚΗ. β) Μόνο η meus σχηµατίζει Κλητική Ενικού Αρσενικού ως εξής : mi-meus. γ) Ενίοτε χρησιµοποιείται η Ονοµαστική Ενικού Θηλυκού η mea σε θέση Κλητικής : mea Tertia! 3. ΕΙΚΤΙΚΕΣ hic,haec,hoc αυτός εδώ iste,ista,istud αυτός ille,illa,illudi εκείνος tantus-a-um τόσος (δευτερόκλιτη) talis-is-e τέτοιος (τριτόκλιτη) tot τόσοι (άκλιτη, πληθυντικός) Ονοµ. talis talis tale tales tales talia Γεν. talis talis talis talium talium talium οτ. tali tali tali talibus talibus talibus Αιτ. talem talem tale tales/is tales/is talia Κλητ Αφαιρ. tali tali tali talibus talibus talibus Ονοµ. hic haec hoc hi hae haec Γεν. huius huius huius horum harum horum οτ. huic huic huic his his his Αιτ. hunc hanc hoc hos has haec Κλητ Αφαιρ. hoc hac hoc his his his Ονοµ. iste ista istud isti istae ista Γεν. istius istius istius istorum istarum istorum οτ. isti isti isti isti istis istis Αιτ. istum istam istud istos istas ista Κλητ Αφαιρ. isto ista isto istis istis istis Ονοµ. ille illa illud isti istae ista Γεν. istius istius istius istorum istarum istorum οτ. isti isti isti istis istis istis Αιτ. istum istam istud istos istas ista Κλητ Αφαιρ. isto ista isto istis istis istis 71

14 Ονοµ. tantus tanta tantum tanti tantae tanta Γεν. tanti tantae tanti tantorum tantarum tantorum οτ. tanto tantae tantio tantis tantis tantis Αιτ. tantum tantam tantum tantos tantas tanta Κλητ Αφαιρ. tanto tanta tanto tantis tantis tantis ipse, ipsa, ipsum is, ea, id idem, eadem, idem ο ίδιος αυτός ο ίδιος 4. ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Ονοµ. ipse ipsa ipsum ipsi ipsae ipsa Γεν. ipsius ipsius ipsius ipsorum ipsarum ipsorum οτ. ipsi ipsi ipsi ipsis ipsis ipsis Αιτ. ipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsa Κλητ Αφαιρ. ipso ipsa ipso ipsis ipsis ipsis Ονοµ. is ea id ei-ii-i eae ea Γεν. eius eius eius eorum earum eorum οτ. ei ei ei eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is Αιτ. eum eam id eos eas ea Κλητ Αφαιρ. eo ea eo eis-iis eis-iis-is eis-iis-is 5. ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ qui, quae, quod ο οποίος quantus, a, um όσος (δευτερόκλιτη) qualis, is, e όποιας λογής ( τριτόκλιτη) aliquot όσοι ( άκλιτη, πληθυντικός ) Ονοµ. idem eadem idem eidem-iidem Γεν. eiusdem eiusdem eiusdem idem eaedem eadem οτ. eidem eidem eidem eorundem earundem eorundem Αιτ. eundem eandem idem eisdem-iisdemisdem easdem eadem eosdem Κλητ Αφαιρ. eodem eadem eodem eisdem-iisdemisdem eisdemiisdemisdem eisdemiisdemisdem 72

15 Ονοµ. qui quae quod qui quae quae Γεν. cuius cuius cuius quorum quarum quorum οτ. cui cui cui quibus quibus quibus Αιτ. quem quam quod quos quas quae Κλητ Αφαιρ. quo qua quo quibus quibus quibus quis, quis, quid ποιος ; uter, utra, utrum ποιος από τους δύο; quantus, a, um πόσος ; qualis, is, e τι λογής ; 6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ Ονοµ. quis quis quid qui quae quae Γεν. cuius cuius cuius quorum quarum quorum οτ. cui cui cui quibus quibus quibus Αιτ. quem quem quid quos quas quae Κλητ Αφαιρ. quo quo quo quibus quibus quibus Ονοµ. uter utra utrum utri utrae utra Γεν. utrius utrius utrius utrorum utrarum utrorum οτ. utri utri utri utris utris utris Αιτ. utrum utram utrum utros utras utra Κλητ Αφαιρ. utro utra utro utris utris utris 7. ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ 1. quis, (quae-qua), quid qui, (quae-qua), quod = κάποιος 2. aliquis, (aliqua, aliquae), aliquid aliqui, aliqua, aliquod = κάποιος 3.quidam, quaedam, quiddam quidam, quaedam, quoddam = κάποιος 4. quisque,(quaeque), quidque quisque, quaeque, quodque = καθένας 5. unusquisque, unumquidque unusquique, unaquaeque, ununquodque = καθένας χωριστά 6. nemo, (neno = σπάνιο) nullus-a-um = κανένας allius-a-iud = άλλος alter-ra-rum = άλλος neuter-neutra-neutrum = κανένας από τους δύο 73

16 Ον. nullus nula nullum nulli nulae nulla Γεν. nullius nullius nullius nullorum nullarum nullorum οτ. nuli nuli nuli nullis nullis nullis Αιτ. nullum nullam nullum nullos nullas nulla Κλητ Αφαιρ. nullo nulla nullo nullis nullis nullis Ον. nemo Σπάνια nihil nuli Γεν. nullius nullius rei nullorum οτ. nemini nihil nullis Αιτ. neminem nihil nullos Κλητ Αφαιρ. nullo nulla re nullis Θηλυκό και ουδέτερο σχηµατίζουν σπάνια πληθυντικό Ον. alius alia aliud alii aliae alia Γεν. alius alius alius aliorum aliarum aliorum οτ. alii alii alii aliis aliis aliis Αιτ. alium aliam aliud alios alias alia Κλητ Αφαιρ. alio alia alio aliis aliis aliis Ον. alter altera alterum alteri alterae altera Γεν. alterius alterius alterius alterorum alterarum alterorum οτ. alteri alteri alteri alteris alteris alteris Αιτ. alterum alteram alterum alteros alteras altrera Κλητ Αφαιρ. altero altera altero alteris alteris alteris Ον. neuter neutra neutrum neutri neutrae neutra Γεν. neutrius neutrius neutrius neutrorum neutrarum neutrorum οτ. neutri neutri neutri neutris neutris neutris Αιτ. neutrum neutram neutrum neutros neutras neutra Κλητ Αφαιρ. neutro neutra neutro neutris neutris neutris 74

17 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Ον. aliquis aliqua aliquid aliqui aliqua aliquae Γεν. alicuius alicuius alicuius aliquorum aliquorum οτ. alicui alicui alicui aliquibus aliquibus Αιτ. aliquem aliquam aliquod aliquos aliqua Κλητ Αφαιρ. aliquo aliqua aliquo aliquibus aliquibus aliquibus ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Ον. aliqui aliqua aliquod aliqui aliquae aliqua Γεν. alicuius alicuius alicuius aliquorum aliquarum aliquorum οτ. alicui alcui alicui aliquibus aliquibus aliquibus Αιτ. aliquem aliquam aliquod aliquos aliquas aliqua Κλητ Αφαιρ. aliquo aliqua aliquo aliquibus aliquibus aliquibus ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Ον. quidam quaedam quodam quidam quaedam quaedam Γεν. cuisdam cuiusdam cuiusdam quorundam quarundam quorundam οτ. cuidam cuidam cuidam quibusdam quibusdam quibusdam Αιτ. quendam quandam quoddam quosdam quasdam quaedam Κλητ Αφαιρ. quodam quadam quodam quibusdam quibusdam quibusdam ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Τα Αντωνυµικά Επίθετα κλίνονται σαν επίθετα Β κλίσης µε τη διαφορά ότι : - Σχηµατίζουν τη Γενική Ενικού σε ius - Σχηµατίζουν τη οτική Ενικού σε i - εν σχηµατίζουν Κλητική Αντωνυµικά επίθετα είναι 9 στα Λατινικά. 1. unus-una-unum (= ένα ) και απόλυτο αριθµητικό Ον. unus una unum uni unae una Γεν. unius unius unius unorum unarum unorum οτ. uni uni uni unis unis unis Αιτ. unum unam unum unos unas una 75

18 Κλητ Αφαιρ. uno una uno unis unis unis 2. solus-a-um (= µόνος ) Ον. solus sola solum soli solae sola Γεν. solius solius solius solorum solarum solorum οτ. soli soli soli solis solis solis Αιτ. solum solam solum solos solas sola Κλητ Αφαιρ. solo sola sola solis solis solis 3. totus-a-um ( = όλος, άπας ) Ον. totus tota totum toti totae tota Γεν. totius totius totius totorum totarum totorum οτ. toti toti toti totis totis totis Αιτ. totum totam totum totos totas tota Κλητ Αφαιρ. toto tota toto totis totis totis 4. uter-utra-utrum (= ποιος από τους δύο ) και Ερωτηµατική αντωνυµία. 5. neuter-neutra-neutrum (= ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος ) και Αόριστη αντωνυµία. 6. alter-ra-rum ( = άλλος ) και Αόριστη αντωνυµία. 7. alius-alia-aliud ( άλλος ) και Αόριστη αντωνυµία. 8. nullus-a-um (= κανείς ) και Αόριστη αντωνυµία. Σηµ. Για την κλίση των επιθέτων 4 έως 8 βλέπε την κλίση των αντωνυµιών. 9. ullus-a-um ( κανείς ) και Αόριστη αντωνυµία. Ον. ullus ulla ullum ulli ullae ulla Γεν. ullius ullius ullius ullorum ullarum ullorum οτ. ulli ulli ulli ullis ullis ullis Αιτ. ullum ullam ullum ullos ullas ulla Κλητ Αφαιρ. ullo ulla ullo ullis ullis ullis 76

19 ΡΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Τα ρήµατα στα Λατινικά διαθέτουν τέσσερις (4) συζυγίες. Συζυγία 1η 2η 3η 4 η Χαρακτήρας -a -e -e ή i, -i Απαρέµφατο -are -ere -ere -ire Aρχικοί χρόνοι amo deleo lego audio Παρακείµενος amavi delevi legi audivi Σουπίνο amatum deletum lectum auditum Απαρ.Ενεστ. amare delere legere audire Χρόνοι παραγόµενοι από τους Αρχικούς χρόνους Ενεστώτας amo ΟΡΙΣΤΙΚΗ Ενεστώτα Παρατατικού Μέλλοντα ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Ενεστώτα Παρατατικού ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Ενεστώτα Μέλλοντα ΜΕΤΟΧΗ Ενεστώτα ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ Ενεργητική Φωνή Παρακείµενος amavi ΟΡΙΣΤΙΚΗ Παρακείµενος Υπερσυντελίκου Μ.Συντελεσµένου ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Παρακείµενος Υπερσυντελίκου ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Παρακείµενος Σουπίνο amatum ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Μέλλοντα ΜΕΤΟΧΗ Μέλλοντα ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Μέλλοντα Απαρ.Εν. amare Ενεστώτας Παθητική Φωνή Σουπίνο 77

20 ΟΡΙΣΤΙΚΗ Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Ενεστώτας Παρατατικός ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Ενεστώτας Μέλλοντας ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Ενεστώτας ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Παρακείµενος Υπερσυντέλικος Μ.Συντελεσµένος ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ Παρακείµενος Υπερσυντέλικος ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Μέλλοντας Παρακείµενος Συντελ.Μέλλοντας ΜΕΤΟΧΗ Παρακείµενος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 78

21 Sum Fui Esse ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ sum sim esse sens-sentis es sis es est sit sumus simus estis sitis este sunt sint Οριστική Υποτακτική Προστακτική Απαρ. Μετοχή ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ eram essem eras esses erat esset eramus essemus eratis essetis erant essent ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ fui fuerim fuisse fuisti fueris fuit fuerit fuimus fuerimus fuistis fueritis fuerunt-ere fuerint ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ero futurus-a-um sim futurum-am-um/osas-a futurus-a-um esse eris futurus-a-um sis esto erit futurus-a-um sit esto erimus futuri-ae-a simus eritis futuri-ae-a sitis estote erunt futuri-ae-a sint sunto fore YΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ fueram fuissem fueras fuisses fuerat fuisset fueramus fuissemus fueratis fuissetis 79

22 fuerant fuissent ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ fuero fueris fuerit fuerimus fueritis fuerint 80

23 ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ PUGNO ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ pugno pugnem pugnare pugnans-antis pugnas pugnes pugna pugnat pugnet pugnamus pugnemus pugnatis pugnetis pugnate pugnant pugnent ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ pugnabam pugnarem pugnabas pugnares pugnabat pugnaret pugnabamus pugnaremus pugnabatis pugnaretis pugnabant pugnarent ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ pugnavi pugnaverim pugnavisse pugnavisti pugnaveris pugnavit pugnaverit pugnavimus pugnaverimus pugnavistis pugnaveritis pugnaverunt pugnaverint ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ pugnabo pugnaturus sim pugnaturum pugnaturus-a-um pugnabis sis pugnato am-um/os-as-a pugnabit sit pugnato esse pugnabimus pugnaturi simus pugnabitis sitis pugnatote pugnabunt sint pugnanto ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ pugnaveram pugnavissem pugnaveras pugnavisses pugnaverat pugnavisset pugnaveramus pugnavissemus pugnaveratis pugnavissetis pugnaverant pugnavissent 81

24 Μ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ pugnavero pugnaveris pugnaverit pugnaverimus pugnaveritis pugnaverint ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ ΣΟΥΠΙΝΟ : pugnandi pugnando pugnandum pugnanto : pugnatum pugnatu 82

25 ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ PUGNOR ATUS SUM ARI ENEΣΤΩΤΑΣ pugnor pugner pugnari pugnaris-re pugneris-re pugnare pugnatur pugnetur pugnamur pugnemur pugnamini pugnemini pugnamini pugnantur pugnentur ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ pugnabar pugnarer pugnabaris-re pugnareris-re pugnabatur pugnaretur pugnabamur pugnaremur pugnabamini pugnaremini pugnabantur pugnarentur ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ pugnabor pugnatum iri pugnaberis-re pugnator pugnabitur pugnator pugnabimur pugnabimini pugnabuntur pugnantor Οριστική Υποτακτική Προ στακ τική ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ pugnatus-a-um sum pugnatus-a-um sim pugnatus-a-um es pugnatus-a-um sis pugnatus-a-um est pugnatus-a-um sit pugnati-ae-a sumus pugnati-ae-a simus pugnati-ae-a estis pugnati-ae-a sitis pugnati-ae-a sunt pugnati-ae-a sint Απαρ. pugnatum-am-um - pugnatos-as-a esse Μετοχή pugnatus-aum ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ pugnatus-a-um eram pugnatus-a-um essem pugnatus-a-um eras pugnatus-a-um esses pugnatus-a-um erat pugnatus-a-um esset pugnati-ae-a eramus pugnati-ae-a essemus pugnatus-a-um eratis pugnati-ae-a essetis pugnatus-a-um erant pugnati-ae-a essent 83

26 pugnatus-a-um ero pugnatus-a-um eris pugnatus-a-um erit pugnati-ae-a erimus pugnati-ae-a eritis pugnati-ae-a erunt ΓΕΡΟΥΝ ΙΑΚΟ : pugnandus-a-um M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 84

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εκτός από τους συνηθισμένους περιφραστικούς τύπους των ρημάτων των 4 συζυγιών (υποτακτική Μέλλοντα, απαρέμφατο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΣΥΖΥΓΙΑ:Α ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ am-o ama-vi ama-tum ama-re am-o ama-ba-m ama-bo ama-s ama-ba-s ama-bi-s ama-t ama-ba-t ama-bi-t ama-mus ama-ba-mus ama-bi-mus ama-tis

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. Δεν έχουν όμως όσα δηλώνουν ύλη, τόπο ή χρόνο, μέτρο, συγγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά κυρίως θηλυκού γένους και σπανιοτερα αρσενικού, τα οποία λήγουν σε -a (γεν. εν. - ae) 2. Αρσενικά είναι όσα δηλώνουν: ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ. Singularis Pluralis Nom. -a -ae Gen. -ae -arum Dat. -ae -is Acc. -am -as Voc. -a -ae Abl.

Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ. Singularis Pluralis Nom. -a -ae Gen. -ae -arum Dat. -ae -is Acc. -am -as Voc. -a -ae Abl. Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ονόματα κυρίως θηλυκού γένους. 2. Αρσενικά είναι όσα λήγουν σε a,-ae και δηλώνουν: α) αντρικό όνομα π.χ. Aeneas, -ae, Caligula, -ae β) αντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 3: Λατινικά 3 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ q wφιe r t y u i o p a s d f g h j k l z xερυυξ n m η qσ w ωψ e r βν t y u ς i o p a s d ρ fθ.α. g h jαμελιδησ k l z x c v b n m q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b nφγι m λι qπςπζα wωeτ rtν

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

possum 39 volo 40 nolo 41 malo 42 eo 43 fero 44 feror 45 fio 46

possum 39 volo 40 nolo 41 malo 42 eo 43 fero 44 feror 45 fio 46 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella,

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το παλάτι), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία που το όνομά της είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/4/09 Α. Μετάφραση Με τον ίδιο τρόπο ο σωστός και σοφός άνθρωπος που υπακούει στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την ευηµερία του συνόλου παρά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2013 Αφιερωμένο στην δασκάλα μου του τμήματος Φιλολογίας Πατρών, Όλγα Βαρτζιώτη. Γραμματική Λατινικών 1 Ουσιαστικά Επίθετα Αριθμητικά Αντωνυμίες Ρήματα Γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Κάθε Παρασκευή το επιστηµονικό επιτελείο του φροντιστηρίου ΕΝΑ θα δηµοσιεύει πρωτότυπα προτεινόµενα θέµατα για την προετοιµασία των υποψηφίων της Γ Λυκείου ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei

Διαβάστε περισσότερα

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates:

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Τότε ο Σκιπίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria, generi,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών, με το Παλαιό Σύστημα Ημ/νία: 30 Μαΐου 2016 Απαντήσεις Θεμάτων Α1. Μετάφραση Noli spectare

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων www.othisi.gr 2 ευτέρα, 30 Μα ου 2016 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1.. ΚΕΙΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 6: Λατινικά 6. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 6: Λατινικά 6. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 6: Λατινικά 6 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam,

Διαβάστε περισσότερα

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :.

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :. 1 30 2016 : ( ) : (3) Excl sus ab insidiat ribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rum re caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus

Διαβάστε περισσότερα

Γ1β. «Cato attulit [ ] ficum praecocem»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 2

Γ1β. «Cato attulit [ ] ficum praecocem»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΑ Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1. Αφού εκδιώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα (ή: όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο ΚΕΙΜΕΝΟ 31 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ Η αφαιρετική διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α. Κυρίως αφαιρετική (αντιστοιχεί β. Οργανική αφαιρετική στη γενική της αρχαίας ελληνικής) (αντιστοιχεί στη δοτική της αρχαίας ελληνικής)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ (Ν Ε Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Α1. Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το Παλάτι) (: όταν εκδιώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλλιγούλα), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις διακρίνονται σε: 1. επιθετικές 2. επιρρηματικές 3. ουσιαστικές. 1. Επιθετικές: Προσδιορίζουν κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση των παραπάνω κειµένων.

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση των παραπάνω κειµένων. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΕΙΜΕΝΑ Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO ΧL: ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 8: Λατινικά 8 Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Postquam XIV annos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το Ρωμαίο ιστορικό Γάιο Σαλλούστιο Κρίσπο (86 35 π.χ.). Ο Σαλλούστιος παρουσιάζει εδώ μια εξιδανικευμένη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (όλα τα ουσιαστικά βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Caesaris multum interfuit corvum eměre; itaque viginti milibus sestertium eum ēmit. Id exemplum sutōrem

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα