Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013"

Transcript

1 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της λεκτικής και συντακτικής ανάλυσης. Η εργασία αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος που αφορά τα βασικά θεωρητικά εργαλεία που πρέπει κανείς να γνωρίζει πριν καταπιαστεί με την υλοποίηση ενός λεκτικού/συντακτικού αναλυτή και έπειτα σας ζητά να φτιάξετε με την βοήθεια των μεταεργαλείων flex και bison έναν parser για μία απλή γλώσσα προγραμματισμού. 1 Θεωρητικό Τμήμα 1. Δίνεται η παρακάτω γραμματική: <S> ::= a <A> b <B> <A> ::= <C> a <D> b <B> ::= <C> b <D> a <C> ::= <E> <D> ::= <E> <E> ::= ϵ Να υπολογίσετε τα σύνολα FIRST, FOLLOW και PREDICT για την παραπάνω γραμματική και να φτιάξετε τον πίνακα συντακτικής ανάλυσης για την παραπάνω γλώσσα (όπως στην εικόνα 2.19 του βιβλίου του Scott). Είναι η γλώσσα LL(1)? Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 2. Θεωρείστε την παρακάτω LL(1) γραμματική: <A> ::= y <B> x <B> <C> <B> ::= z <B> u <C> ::= s Τί είναι η σύγκρουση ολίσθησης-ελάττωσης (shift-reduce conflict); Πώς επιλύεται στα διάφορα είδη συντακτικών αναλυτών της οικογένειας LR; Να κατασκευάσετε τη χαρακτηριστική μηχανή πεπερασμένης κατάστασης (όπως στην εικόνα 2.25 του Scott) καθώς και τον πίνακα συντακτικής ανάλυσης SLR(1) (όπως στην εικόνα 2.27 του Scott). Είναι η παραπάνω γραμματική LR(0)? Είναι SLR(1)? 3. (bonus) Να κατασκευάσετε ένα παράδειγμα μιας γλώσσας που είναι LL(1), αλλά όχι SLR(1), ούτε LALR(1). Να κατασκευάσετε ένα παράδειγμα μίας γλώσσας που είναι SLR(1) αλλά όχι LL(1). Εξηγήστε το σκεπτικό σας.

2 Εργαστηριακή Άσκηση Υλοποίηση: Parser της γλώσσας Simon Η γλώσσα που θα της οποίας τον parser θα υλοποιήσετε είναι μια απλή φανταστική αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού με το όνομα Simon η οποία περιγράφεται αμέσως μετά. 2.1 Δομή προγραμμάτων Simon Κάθε πρόγραμμα Simon αποτελείται από ΜΙΑ ή περισσότερες classes. Κάθε class έχει την πιο κάτω μορφή: class classname { /* C-like Sxolia se opoiodhpote shmeio... */ <variable-declaration> <constructor> <method-declaration> } Αναγνωριστικά Τα αναγνωριστικά (identifiers) της γλώσσας Simon απαρτίζονται από γράμματα (A..Z, a..z), ψηφία (0..9) και τον ειδικό χαρακτήρα _ (underscore). Ένα αναγνωριστικό δεν μπορεί να αρχίζει από ψηφίο. Τα πεζά γράμματα διαφέρουν από τα αντίστοιχα κεφαλαία. Τα παρακάτω αναγνωριστικά είναι δεσμευμένα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως κοινά αναγνωριστικά. Η σημασία τους εξηγείται σε επόμενες παραγράφους. char, else, if, integer, class, new, return, void, while Βασικοί Τύποι Δεδομένων Οι βασικοί τύποι δεδομένων που υποστηρίζει η γλώσσα Simon είναι οι εξής: integer, char. Οι ακέραιες σταθερές αποτελούνται από ένα προαιρετικό πρόσημο ακολουθούμενο από ένα ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Οι σταθερές τύπου χαρακτήρα αποτελούνται από έναν απλό ή ειδικό χαρακτήρα που περικλείεται από απλά εισαγωγικά. Ως απλοί χαρακτήρες θεωρούνται όλοι οι εκτυπώσιμοι χαρακτήρες πλην των εισαγωγικών (απλών και διπλών) και της ανάστροφης καθέτου \(backslash). Οι ειδικοί χαρακτήρες χρησιμοποιούνται όπως στη γλώσσα C. Παριστάνονται ως ζεύγη χαρακτήρων, με πρώτο την ανάστροφη κάθετο. Οι επιτρεπόμενοι ειδικοί χαρακτήρες είναι οι εξής: Χαρακτήρας Περιγραφή \n χαρακτήρας νέας γραμμής (new line) \ χαρακτήρας (διπλό εισαγωγικό) \ χαρακτήρας (απλό εισαγωγικό) \0 χαρακτήρας με ASCII κωδικό 0 \t χαρακτήρας αλλαγής στήλης (TAB) \\ χαρακτήρας (backslash) Δήλωση Μεταβλητών Η δήλωση των Μεταβλητών, ακολουθεί τον τρόπο που δηλώνονται οι μεταβλητές στην Java ενώ οι επιτρεπόμενοι τύποι για τις απλές μεταβλητές είναι αυτοί που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο. Εκτός από τους βασικούς τύπους δεδομένων, η γλώσσα Simon υποστηρίζει πίνακες (arrays) αποτελούμενους από στοιχεία των βασικών τύπων. Κατά τον ορισμό μιας μεταβλητής τύπου

3 Εργαστηριακή Άσκηση πίνακα, πρέπει να ορίζεται το μήκος του, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων που τον αποτελούν. Ένας πίνακας π.χ. 20 ακεραίων με όνομα anarray θα ορίζεται ως εξής: anarray = new integer[20]; /* create an array of integers */ 2.2 Μέθοδοι και Constructor Ο constructor, όπως και οι επιπλέον μέθοδοι, ακολουθούν τον τρόπο ορισμού που ισχύει στην java. Να τον τεκμηριώσετε και να φαίνεται ξεκάθαρα στον ορισμό του BNF που θα δώσετε. Στο σώμα οποιασδήποτε μεθόδου υπάρχει αρχικά η δήλωση Μεταβλητών (όμοια με παραπάνω) και στη συνέχεια οι εντολές. Η εντολή return χρησιμοποιείται για την επιστροφή από τη μέθοδο. Όταν πρόκειται για μέθοδο που επιστρέφει κάποιο τύπο, το return ακολουθείται από έκφραση Εντολές Οι εντολές της γλώσσας Simon έχουν ακριβώς την ίδια μορφή με τις αντίστοιχες εντολές της γλώσσας C. Η εντολή εκχώρησης έχει την ίδια σύνταξη με την αντίστοιχη εντολή της C. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση απλών τύπων: απαγορεύεται η εκχώρηση ολόκληρων πινάκων, αλλά επιτρέπεται η εκχώρηση σε στοιχεία πίνακα. Οι εντολές ελέγχου που επιτρέπει η γλώσσα είναι οι εξής : if ( condition ) statement [ else statement ] while ( condition ) statement Οι τελεστές της γλώσσας Simon δίνονται παρακάτω. Η προτεραιότητα και η προσεταιριστικότητα των τελεστών αυτών είναι η ίδια με αυτή των τελεστών της γλώσσας C. Αριθμητικοί Τελεστές οι εξής: Οι αριθμητικοί τελεστές με ένα τελούμενο της γλώσσας Simon είναι μοναδιαίοι + Θετικό πρόσημο (ταυτότητα) - Αρνητικό πρόσημο (αντίθετος) Δυαδικοί + Πρόσθεση ακεραίων - Αφαίρεση ακεραίων * Πολλαπλασιασμός ακεραίων / Πηλίκο ακέραιας διαίρεσης % Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης Τα τελούμενα των αριθμητικών τελεστών πρέπει να είναι έγκυρες ακέραιες εκφράσεις. Σχεσιακοί Τελεστές Οι σχεσιακοί τελεστές της γλώσσας Simon φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Τα τελούμενά τους πρέπει να είναι έγκυρες ακέραιες εκφράσεις ή χαρακτήρες. == ίσο!= διάφορο > μεγαλύτερο < μικρότερο >= μεγαλύτερο ή ίσο <= μικρότερο ή ίσο

4 Εργαστηριακή Άσκηση Τα αποτελέσματα των σχεσιακών τελεστών είναι λογικές εκφράσεις. Οι εκφράσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε εντολές if και while. Δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε μεταβλητές, να περάσουν ως παράμετροι ούτε να επιστραφούν ως αποτελέσματα συναρτήσεων. Λογικοί Τελεστές Οι λογικοί τελεστές της γλώσσας Simon είναι τρεις: Λογική διάζευξη (ή) && Λογική σύζευξη (και)! Λογική άρνηση (όχι) Οι τελεστές και && είναι δυαδικοί, ενώ ο τελεστής! δέχεται ένα τελούμενο. Τα τελούμενα πρέπει να είναι έγκυρες λογικές εκφράσεις. Το αποτέλεσμα είναι επίσης λογική έκφραση. Ερωτήματα 1. (80%) Δώστε σε BNF τον συντακτικό ορισμό της γλώσσας, και χρησιμοποιώντας τα μεταεργαλεία Flex και Bison, υλοποιήστε έναν λεκτικό και συντακτικό αναλυτή, ο οποίος θα παίρνει ως είσοδο ένα αρχείο γραμμένο στη γλώσσα Simon που περιγράφηκε πιο πάνω και θα ελέγχει αν το πρόγραμμα είναι συντακτικά ορθό. Το πρόγραμμά σας θα καλείται από τη γραμμή εντολών ως εξής: prompt> myparser.exe file.txt και θα επιστρέφει διαγνωστικό μήνυμα για το αν ήταν ορθώς γραμμένο, ή κατάλληλο μήνυμα σφάλματος (πρέπει να φαίνεται η γραμμή όπου υπάρχει το σφάλμα). 2. (10%) Τροποποιήστε τον κώδικά σας ώστε ο μεταγλωττιστής της γλώσσας Simon να επιτρέπει οδηγία #include. Η οδηγία αυτή θα επιτρέπει την ανάγνωση ενός εξωτερικού αρχείου σαν αυτό να ήταν τμήμα του προγράμματος, ενώ πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά στην αρχή του προγράμματος εισόδου (να μην προηγούνται κενά διαστήματα). Η σύνταξή της είναι η εξής: #include "filename" Η οδηγία αυτή απευθύνεται ουσιαστικά στο λεκτικό αναλυτή. Σε περίπτωση που συναντήσει #include, θα πρέπει να σταματήσει την ανάγνωση του αρχείου προγράμματος, και να συνεχίσει με την επεξεργασία του αρχείου που ζητείται να συμπεριληφθεί. Μετά το τέλος αυτού του αρχείου, ο λεκτικός αναλυτής πρέπει να συνεχίσει από το σημείο του αρχείου προγράμματος, στο οποίο είχε σταματήσει. Φυσικά μεμονωμένες λεκτικές μονάδες καθώς και σχόλια πρέπει να περιέχονται πλήρως σε ένα αρχείο προγράμματος (δεν επιτρέπεται να αρχίζουν σε ένα αρχείο προγράμματος και να τελειώνουν σε κάποιο άλλο). 3. (10%) Τροποποιήστε τον κώδικα του συντακτικού αναλυτή σας ώστε να μπορεί να κάνει μία εκτίμηση του πλήθους των λαθών που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Παρατηρήσεις - Διαδικαστικά Για τη χρήση των εργαλείων Flex και Bison μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στη σελίδα του μαθήματος. Για την άσκηση μπορείτε να δουλέψετε σε ομάδες έως 4 ατόμων. Η βαθμολογία της άσκησης προκύπτει μετά από ατομική προφορική εξέταση που αφορά τόσο τις λεπτομέρειες της υλοποίησης όσο και την ύλη που καλύπτεται από το θεωρητικό τμήμα της άσκησης. Ως ημερομηνία παράδοσης της άσκησης ορίζεται η ημερομηνία γραπτής εξέτασης περιόδου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

5 Εργαστηριακή Άσκηση Παραδοτέα Γραπτή Αναφορά σε pdf που περιλαμβάνει: Τις αναλυτικές λύσεις του θεωρητικού τμήματος μαζί με τις απαραίτητες επεξηγήσεις και τεκμηριώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο. Τα αρχεία περιγραϕής της γλώσσας, τα οποία δίνονται ως είσοδος στα μεταεργαλεία Flex και Bison. Screenshots παραδειγμάτων εϕαρμογής του parser. Ένα αρχείο zip, rar, tar.gz που περιλαμβάνει: Την αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή Όλα τα αρχεία που αφορούν την υλοποίηση (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που δόθηκαν σαν είσοδο στον parser για να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του). Το αρχείο zip (ή tar.gz) πρέπει να έχει όνομα τους αριθμούς μητρώου των ατόμων της ομάδας διαχωρισμένους με το χαρακτήρα _, και διατεταγμένους από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο (π.χ. 3500_3543_4788_4972.zip), και να σταλεί (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) με στο με θέμα ASKISI ARXES GLWSSWN Στο σώμα του θα πρέπει να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα, το έτος και οι αντίστοιχοι αριθμοί μητρώου των μελών της ομάδας. Για τυχόν απορίες σχετικά με την άσκηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε το forum του μαθήματος ή να έρχεστε στο γραφείο του Θάνου Νικολακόπουλου στα ΠΡΟΚΑΤ (δίπλα στο γραφείο του κ.τσακαλίδη) κατά τις ώρες γραφείου (Δευτέρες 10:00-12:00).

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα