ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη 2 ου Αγωγού εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη Λίμνη Πλαστήρα για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας», πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ Καρδίτσας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Γακόπουλος Χρήστος 2. Σταφύλη Ουρανία 3. Ψαχούλας Ορέστης 4. Μεργιαλής Δημήτριος Απόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κρανιάς κ. Δεσπόπουλος και κ. Λιακούλη αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ αριθμ. 504/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 504/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, και ήρθε προς συζήτηση το 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Εισηγήτρια του θέματος αυτού κ.μήτσιου Δ/ντρια Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.39607/1113/ έγγραφο της Υπηρεσίας της τα κατωτέρω: Το θέμα εισάγεται για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή, έχοντας υπόψη:

2 1. Τον Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών». 2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ειδικότερα της παρ. 1δ του άρθρου 176 που αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής τους. 3. Το Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 4. Το Π.Δ. 7/2013 ΦΕΚ Α 26 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 5. Την 6/2013 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ / ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ- ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» 6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α / ) Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει και εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης, τους όρους διακηρύξεων και ορίζει τις επιτροπές διαγωνισμών μελετών κατά το Ν.3316/05. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η μελέτη είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ Καρδίτσας με Κωδ. Έργ. 2009ΣΜ και εγκεκριμένη πίστωση ,00. Το φυσικό αντικείμενο αφορά την εκπόνηση τεχνικής μελέτης και των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών για την κατασκευή εναλλακτικής υδροληψίας από τη λίμνη Πλαστήρα και την κατασκευή εναλλακτικού αγωγού προσαγωγής του νερού στην αναρρυθμιστική λίμνη του ΥΗΣ Πλαστήρα, 1 χιλιόμετρο νοτιοδυτικά του οικισμού Μητρόπολης. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση επάρκειας παροχής νερού σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής αδυναμίας λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος λήψης και μεταφοράς νερού, ιδιοκτησίας της ΔΕΗ. Χαρακτηριστικά σημειώνεται περίπτωση βλάβης ή ανάγκης εκτεταμένης συντήρησης του συστήματος. Για τη σκοπιμότητα του έργου και την ένταξή του στο πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ χαρακτηριστικό είναι το αρ. ΓΔΝΣ/499/ έγγραφο της ΔΕΗ προς το Δήμο Καρδίτσας. Η ΔΤΕ ΠΕ Καρδίτσας με το αρ /425/ έγγραφό της ενημέρωσε τη ΔΕΗ για την πρόθεση τεχνικής διερεύνησης του θέματος και ζήτησε σύμφωνη γνώμη. Με το αρ. ΔΥΗΠ/1055/ έγγραφό της η ΔΕΗ απάντησε θετικά στη σύνταξη ανάλογης προμελέτης που θα τεθεί υπόψη των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΗ. Συνολικά, το έργο θα εξασφαλίσει τη συνεχή λειτουργία των διυλιστηρίων του Συνδέσμου Ύδρευσης και την απρόσκοπτη υδροδότηση των οικισμών που

3 εξυπηρετεί ο Σύνδεσμος. Επίσης, η νέα υδροληψία από κατάλληλες στάθμες αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα του ύδατος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Η ΔΤΕ ΠΕ Καρδίτσας σε συνεργασία με την Υπηρεσία του Συνδέσμου Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας & λοιπών Δήμων συνέταξε προκαταρκτική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση τεχνικοοικονομικών προβλημάτων, της δυνατότητας πραγματοποιήσεως του έργου και τον καθορισμό των προς μελέτη επιμέρους έργων. Η προκαταρκτική μελέτη περιλαμβάνει - Τεχνική Έκθεση. Περιγράφεται ιστορικό, αλληλογραφία, γενικά στοιχεία, στοιχεία καταναλώσεων και αναγκών, εξετασθείσες λύσεις και προτεινόμενα έργα. - Γενική οριζοντιογραφία (κλίμακα 1:50.000) - Σχέδιο γενικής διάταξης εναλλακτικών λύσεων (οριζοντιογραφία κλίμακα 1:10.000) - Υδραυλικές Μηκοτομές 2 προτεινόμενων λύσεων (κλίμακα 1: / 5.000) - Σχέδιο τυπικής διατομής τοποθέτησης αγωγού πτώσης (κλίμακα 1:50) - Προσχέδιο προτεινόμενου έργου υδροληψίας (κλίμακα 1:100) - Προσχέδιο δεξαμενής φόρτισης-ανάπαλσης (κλίμακα 1:100) - Προσχέδιο διάταξης έργου καταστροφής ενέργειας (κλίμακα 1:100) Η Υπηρεσία θεωρεί την προκαταρκτική μελέτη επιστημονικά επαρκή και σύμφωνη με τα άρθρα (Κεφάλαιο Β) του ΠΔ 696/74 και την εισήγαγε στο Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Καρδίτσας για την τεχνική γνώμη του. Το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Καρδίτσας γνωμοδότησε θετικά επί της υπηρεσιακής προκαταρκτικής μελέτης (αριθμός Πρακτικού 4/5/ ). 2. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η προκαταρκτική μελέτη παρέχει επαρκή τεχνικά στοιχεία, είναι συμβατή με το άρθρο 6 της ΥΑ Δ17γ/06/157/ΦΝ439.3/ ΦΕΚ 1611Β και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την προκήρυξη σύνταξης των επόμενων σταδίων της μελέτης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5β του Ν.3316/05, σε περίπτωση που περιέχονται στο φάκελο του έργου επαρκή τεχνικά στοιχεία, ιδίω ς μελέτες προηγούμενων σταδίων, είναι δυνατή η προκήρυξη της πλήρους μελέτης ή επιμέρους σταδίων αυτής με τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.3316/05 χωρίς αξιολόγηση προκαταρκτικών μελετών. Σύμφωνα με άρθρο 5, παρ. 5β του Νόμου 3316/2005, για την ανωτέρω διαδικασία απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Με το αριθμ. 4/5/ Πρακτικό, το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Καρδίτσας γνωμοδότησε υπέρ της προκήρυξης ανάθεσης με τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.3316/05 χωρίς αξιολόγηση προκαταρκτικών μελετών. 3. Η Υπηρεσία ζήτησε λήψη γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου για παρέκκλιση στα ζητούμενα πτυχία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3 του Ν.3316/05 (ανώτερη τάξη λόγω ειδικών έργων). Συγκεκριμένα στην προκήρυξη ζητείται να καλούνται στις κατηγορίες: ΥΔΡ (κατ.13) Ε τάξη (ανώτερη από Γ ή Δ τάξη που προκύπτει από τις προεκτιμώμενες αμοιβές) Η/Μ (κατ. 09) Ε τάξη (ανώτερη από Γ τάξη που προκύπτει από τις προεκτιμώμενες αμοιβές) Κρίνεται σκόπιμο να κληθούν με την προκήρυξη υποψήφιοι στις ανωτέρω κατηγορίες εγγεγραμμένοι σε τάξη ανώτερη από αυτή που προκύπτει με βάση την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης λόγω του ότι για την εκπόνηση απαιτείται

4 αυξημένη εμπειρία. Εν προκειμένω, τόσο λόγω των ειδικών θεμάτων υδροληψίας αλλά και λόγω του ειδικού θέματος μελέτης του αγωγού πολύ μεγάλης κλίσης, ο οποίος θα είναι παράπλευρος και παράλληλος με τον υφιστάμενο αγωγό Penstock του ΥΗΣ Λ. Πλαστήρα, κρίνεται ότι πρέπει να ζητηθούν πτυχία Ε τάξης, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3 Ν. 3316/05. Το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Καρδίτσας γνωμοδότησε θετικά με το αριθμ. 4/5/ Πρακτικό για την κλήση ανώτερης τάξης πτυχίων (Ε ) στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (κατ. 13) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (κατ. 09) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, από τον ανάδοχο θα εκπονηθούν περιληπτικά οι παρακάτω μελέτες (η πλήρης περιγραφή στα τεύχη δημοπράτησης): Μελέτη Υδραυλικών Έργων (κατ. 13) Σε επίπεδο Προμελέτης - για τα ειδικά έργα τοποθέτησης, στήριξης, αγκύρωσης αγωγού πτώσης - για τα έργα υδροληψίας στη λίμνη Πλαστήρα - για έργα καταστροφής ενέργειας - γα τη δεξαμενή φόρτισης-ανάπαλσης κτλ Σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης - για τον καταθλιπτικό αγωγό - για τον βαρυτικό αγωγό Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (κατ. 09) Σε επίπεδο Προμελέτης - για τα έργα υδροληψίας (Η/Μ εγκαταστάσεις και Υδραυλικό Πλήγμα) - για τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα δεξαμενής φόρτισης Σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης - για την καθοδική προστασία - για τα ειδικά έργα πτώσης, βαλβίδων καταστροφής ενέργειας κτλ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. 27) Τοπογραφικές εργασίες (κατ. 16) Γεωτεχνικές μελέτες (κατ. 21) Γεωλογικές μελέτες (κατ. 20) Τεύχη Δημοπράτησης κατασκευής υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων ΣΑΥ-ΦΑΥ Η Οριστική μελέτη με πληρότητα μελέτης εφαρμογής για τα σχετικά έργα ΥΔΡ και Η/Μ θα συνταχθεί από τον ανάδοχο κατασκευής με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, διότι πρόκειται για έργο ειδικών τεχνικών και μεθόδων, ιδιαίτερα ο αγωγός πτώσης. Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης των μελετών ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων εγκρίσεων των ενδιάμεσων σταδίων. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε ,66 με ΦΠΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

5 Η διαδικασία για σύναψη σύμβασης μελέτης προϋποθέτει τη δημιουργία φακέλου έργου που συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών και ακολουθεί το έργο ως την οριστική παραλαβή του. Ο φάκελος του έργου «Μελέτη 2ου Αγωγού εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη Λίμνη Πλαστήρα για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας» συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας και περιλαμβάνει: 1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 2. Τεύχος Σκοπιμότητας Έργων 3. Τεύχος Απαιτούμενων Μελετών 4. Τεύχος Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών 5. Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 6. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Οι όροι δημοπράτησης περιλαμβάνονται στη διακήρυξη που επισυνάπτεται. Τα βασικότερα σημεία είναι τα εξής: Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.3316/05 όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 5β του Ν.3316/05, δηλαδή με απευθείας ανάθεση της οριστικής ή άλλων σταδίων της μελέτης εκτός προκαταρκτικών μελετών. Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει επιμέρους μελέτες Υδραυλικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Τοπογραφικών, Γεωλογικών, Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντικών καθώς και τη Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Ο προϋπολογισμός της αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται σε ,66 με ΦΠΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν.3316/05 ζητούνται στο άρθρο 18 της προκήρυξης και στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (13) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (09) τάξη πτυχίου Ε, ήτοι ανώτερη αυτής που προκύπτει από τις προεκτιμώμενες αμοιβές (αριθμ. 4/5/ Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Καρδίτσας). Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θέτει με την προκήρυξη, πλέον της γενικής εμπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, και απαιτήσεις ειδικής εμπειρίας ή και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, αποδεικνυόμενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. Λόγω των ειδικών θεμάτων που

6 περιγράφονται ανωτέρω, ζητείται ειδική τεχνική ικανότητα στο άρθρο 20 της προκήρυξης ως εξής: «εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία. Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται για τις κατηγορίες μελετών 13 και 09, εκπόνηση (ως ανάδοχοι μελέτης ή στα πλαίσια σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου) και έγκριση τουλάχιστον μιας (1) μελέτης σε στάδιο τουλάχιστον Προμελέτης και Τεύχη Δημοπράτησης, αγωγού ξηράς ελάχιστης διαμέτρου 500 χλστ με κατά μήκος μέση κλίση τουλάχιστον 15% σε συνεχόμενο μήκος τουλάχιστον μέτρα, χωρίς ενδιάμεση καταστροφή ενέργειας» Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης των μελετών ορίζεται σε έξι (18) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων εγκρίσεων των ενδιάμεσων σταδίων. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερις (13) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι είτε τριμελής είτε πενταμελής. Στην τριμελή ή πενταμελή επιτροπή ένα από τα μέλη ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του. Τα υπόλοιπα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, είναι υπάλληλοι που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και υπηρετούν είτε στην Αναθέτουσα Αρχή είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ένα από αυτά τα μέλη ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Με την απόφαση συγκρότησης μπορεί να οριστεί και γραμματέας της επιτροπής. Με το αριθμ. 7/ έγγραφο της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Ν. Καρδίτσας μας γνωστοποιήθηκε ο από μέρους τους ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού. Για τα υπηρεσιακά μέλη διενεργήθηκε κλήρωση στις και ώρα 13:00 στο Γραφείο της Δ/ντριας της ΔΤΕΠΕ Καρδίτσας επί της οδού Μπλατσούκα 24. ΠΡΟΤΑΣΗ Η μελέτη με τίτλο «Μελέτη 2ου Αγωγού εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη Λίμνη Πλαστήρα για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας» είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ Καρδίτσας με Κωδ. Έργ. 2009ΣΜ και εγκεκριμένη πίστωση ,00. Κατόπιν αυτών προτείνουμε: 1. Την έγκριση του «Φακέλου Έργου» και της «Συγγραφής Υποχρεώσεων»

7 2. Την έγκριση των όρων της προκήρυξης της μελέτης. 3. Την διάθεση της πίστωσης των ,00 για την εκτέλεση της μελέτης του θέματος 4. Τη συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3316/05 που αποτελείται από τους κάτωθι Τακτικά 1. Πέτρος Κωνσταντάκος, Πολιτικός Ως Πρόεδρος Μηχανικός, 2. Στέφανος Νικολόπουλος, Μηχ/γος Μηχανικός, Ως Μέλος 3. Νικόλαος Γιαννακόπουλος Μηχ/γος Μηχανικός, Ως Μέλος (εκπρόσωπος ΤΕΕ) Αναπληρωματικά 1. Λαυρεντία Θέου Πολιτικός Μηχανικός, Ως αναπληρωτής Πρόεδρος 2. Κωνσταντίνος Υπερήφανος, Μηχ/γος Μηχανικός, Ως Μέλος 3. Σωκράτης Μηλαράς, Ηλ/γος Μηχανικός, Ως αναπλ. Μέλος (εκπρόσωπος ΤΕΕ) Ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού η κα Μαρία Μαλάμη, Πολ. Μηχ. ΤΕ με αναπληρώτρια την κα Μαρία Γκαρνάκη, Πολ. Μηχ. ΤΕ Η οριζόμενη Επιτροπή Διαγωνισμού έχει ισχύ και σε περίπτωση τυχόν αναβολής ή επανάληψης του διαγωνισμού, εκτός αν υπάρξει νεότερη σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση του «Φακέλου Έργου» και της «Συγγραφής Υποχρεώσεων» 2. Την έγκριση των όρων της προκήρυξης της μελέτης. 3. Την διάθεση της πίστωσης των ,00 για την εκτέλεση της μελέτης του θέματος 4. Τη συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3316/05 που αποτελείται από τους κάτωθι

8 Τακτικά 1. Πέτρος Κωνσταντάκος, Πολιτικός Ως Πρόεδρος Μηχανικός, 2. Στέφανος Νικολόπουλος, Μηχ/γος Μηχανικός, Ως Μέλος 3. Νικόλαος Γιαννακόπουλος Μηχ/γος Μηχανικός, Ως Μέλος (εκπρόσωπος ΤΕΕ) Αναπληρωματικά 1. Λαυρεντία Θέου Πολιτικός Μηχανικός, Ως αναπληρωτής Πρόεδρος 2. Κωνσταντίνος Υπερήφανος, Μηχ/γος Μηχανικός, Ως Μέλος 3. Σωκράτης Μηλαράς, Ηλ/γος Μηχανικός, Ως αναπλ. Μέλος (εκπρόσωπος ΤΕΕ) Ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής Διαγωνισμού η κα Μαρία Μαλάμη, Πολ. Μηχ. ΤΕ με αναπληρώτρια την κα Μαρία Γκαρνάκη, Πολ. Μηχ. ΤΕ Η οριζόμενη Επιτροπή Διαγωνισμού έχει ισχύ και σε περίπτωση τυχόν αναβολής ή επανάληψης του διαγωνισμού, εκτός αν υπάρξει νεότερη σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 248 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου - Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Γακόπουλος Χρήστος Ελένη Λάρισα 12/3/2014 Σταφύλη Ουρανία Ψαχούλας Ορέστης Μεργιαλής Δημήτριος

9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΘΕΜΑ 25 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 853-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα