ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έγγραφο συνόδου B8-0484/2018 } B8-0485/2018 } B8-0487/2018 } B8-0489/2018 } RC ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος: B8-0484/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) B8-0485/2018 (PPE) B8-0487/2018 (ECR) B8-0489/2018 (ALDE) σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP)) Michel Dantin, Herbert Dorfmann εξ ονόματος της Ομάδας PPE Karin Kadenbach εξ ονόματος της Ομάδας S&D Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson, John Flack εξ ονόματος της Ομάδας ECR Elsi Katainen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Stefan Eck εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL Keith Taylor, Thomas Waitz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE RC\ docx PE v01-00 } Eνωμένη στην πολυμορφία

2 Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D Amato, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Ομάδας EFDD RC\ docx 2/8 PE v01-00 }

3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (2018/2858(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος 1 («οδηγία για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής»), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων , έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ, του 2017, κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων (COM(2012)0006), έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την επιρροή της στην καλή διαβίωση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη δεικτών καλής διαβίωσης (COM(2018)0181), έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την ανάπτυξη δεικτών καλής διαβίωσης, έχοντας υπόψη τη συμφωνία για κανονισμό σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα που επιτεύχθηκε στις 5 Ιουνίου 2018, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») 3, έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 4, 1 ΕΕ L 182 της , σ ΕΕ C 366 της , σ ΕΕ L 84 της , σ ΕΕ L 95 της , σ. 1. RC\ docx 3/8 PE v01-00 }

4 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στις εκτροφές και την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με το ίδιο θέμα 1, έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/302 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, για τη θέσπιση των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων 2, έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του, Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σημαντικός παραγωγός κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι στην ΕΕ σφάζονται περίπου επτά δισεκατομμύρια κοτόπουλα για την παραγωγή τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πτηνοτροφικός τομέας, ο οποίος παράγει προϊόντα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αρχή «από το αγρόκτημα στο πιάτο», απασχολεί πάνω από ανθρώπους και περιλαμβάνει μεγάλες εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην Ευρώπη Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2007/43/ΕΚ (οδηγία για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής) θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τηρούνται αυτοί οι κανόνες από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παραγωγούς της ΕΕ, και να διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις στον εν λόγω τομέα Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, για το 34% των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής οι πυκνότητες εκτροφής ανέρχονται στα 33 kg/m 2 και ακολουθούν τον γενικό κανόνα, για το 40% οι πυκνότητες εκτροφής κυμαίνονται μεταξύ kg/m 2 και για το 26% παρατηρείται η υψηλότερη πυκνότητα (έως 42 kg/m 2 ) που επιτρέπεται βάσει της οδηγίας Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή της οδηγίας για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής δεν είναι ενιαία και ότι η πρόσφατη έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής καταδεικνύει ότι η επιβολή της οδηγίας στα κράτη μέλη είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ασυνεπής Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική χρήση κτηνοτροφικών αντιμικροβιακών, ιδίως ως αυξητικών παραγόντων, καθώς και για μεταφυλακτικούς και προφυλακτικούς σκοπούς, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηρίων παγκοσμίως λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διαβίωση που προκαλείται από τις υψηλές πυκνότητες εκτροφής ή τη θερμική καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε ανοσολογικά προβλήματα και να καταστήσει τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής πιο ευπαθή στις ασθένειες ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία πολυανθεκτικών ζωονοσογόνων στελεχών των 1 ΕΕ L 221 της , σ ΕΕ L 43 της , σ RC\ docx 4/8 PE v01-00 }

5 Campylobacter spp. και Salmonella spp. σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και σε κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής συνιστά μια ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, όπως επισημάνθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση νέα επιστημονικά πορίσματα και συνεκτιμώντας τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφικής παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γεωργικών συστημάτων που δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη διαβίωση μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της ανάγκης για αντιμικροβιακές ουσίες και διατηρώντας, παράλληλα, την υψηλή ποιότητα των προϊόντων Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA του 2010 σχετικά με την επίδραση των γενετικών παραμέτρων στην καλή διαβίωση των εμπορεύσιμων κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και στην αντοχή τους στις πιέσεις κατέδειξε ότι η γενετική επιλογή βάσει των ρυθμών ανάπτυξης των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την καλή διαβίωση αυτών των ζώων Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την καλή διαβίωση των ζώων και επιθυμούν να είναι σε θέση να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές ως καταναλωτές Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο ειδικό Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων καταδεικνύει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, σε ποσοστό πάνω από 50%, αναζητούν πληροφορίες για τη μέθοδο παραγωγής όταν αγοράζουν προϊόντα ζωικής προέλευσης και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο προκειμένου να είναι καλύτερη η μεταχείριση των ζώων λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80% των ευρωπαίων πολιτών επιθυμεί την ενίσχυση της καλής μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων στην ΕΕ ΙΑ. ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25 % του κρέατος από στήθος πουλερικών που καταναλώνεται στην ΕΕ εισάγεται από τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρή νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του εισαγόμενου κρέατος πουλερικών χρησιμοποιείται σε υπηρεσίες εστίασης ή στη μεταποίηση τροφίμων, όπου δεν είναι υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών για την προέλευση του κρέατος και η επισήμανσή του λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και η Ουκρανία, από τις οποίες προέρχεται το 90 % των εισαγωγών από τρίτες χώρες, έχουν υποβληθεί σε ελέγχους από τη ΓΔ SANTE της Επιτροπής, η οποία διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής και την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες της ΕΕ, καθώς και ΜΚΟ, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εισαγωγών κρέατος κοτόπουλου που έχει παραχθεί με χαμηλό κόστος παραγωγής και σχετικά με την παραπλανητική επισήμανση του κρέατος κοτόπουλου που υποβάλλεται σε επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά προέρχεται από τρίτες χώρες RC\ docx 5/8 PE v01-00 }

6 1. λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/43/ΕΚ και την επίδρασή της στην καλή μεταχείριση των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος, που καταδεικνύουν ότι μόνον τα δύο τρίτα των κρατών μελών έχουν εφαρμόσει ορθά την οδηγία ανησυχεί για την επικράτηση σε πολλά μέρη, όπως καταδεικνύεται στην έκθεση, πυκνοτήτων εκτροφής που είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τον γενικό κανόνα των 33 kg/m 2 2. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των πολυανθεκτικών ζωονοσογόνων παραγόντων που συνήθως απαντώνται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, όπως τα Campylobacter spp., Salmonella spp. και E. coli 3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ήδη οι αγρότες όσον αφορά την καλή διαβίωση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στα διάφορα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, και ιδίως εκείνοι που συμμετέχουν σε εθελοντικά συστήματα 4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εναρμονισμένη εφαρμογή και την πλήρη τήρηση της οδηγίας 2007/43/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές των κτιρίων και την ασφάλεια, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 5. τονίζει ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός οδηγεί σε άνισους όρους ανταγωνισμού, καθώς οι μη συμμορφούμενοι θα κερδίσουν εις βάρος εκείνων που τηρούν τους κανόνες 6. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει αυστηρούς και μετρήσιμους εναρμονισμένους δείκτες για την καλή διαβίωση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και των γεννητόρων, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές για εκκολαπτήρια 7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των πυρκαγιών σε πτηνοτροφεία προωθώντας βέλτιστες πρακτικές καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για κατάλληλα και επαρκή μαθήματα κατάρτισης για τους εκτροφείς, όπως ορίζει η οδηγία 2007/43/ΕΚ 8. ζητεί από την EFSA να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον επιπολασμό και τους παράγοντες κινδύνου όσον αφορά τα είδη Campylobacter spp., Salmonella spp. και E. coli που είναι ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά και διαθέτουν ζωονοσογόνο δυναμικό 9. επικροτεί τη συμφωνία για κανονισμό σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα που επιτεύχθηκε στις 5 Ιουνίου 2018 επικροτεί τις διατάξεις που προβλέπονται για τον περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών για μεταφυλακτικούς και προφυλακτικούς σκοπούς υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με τα προληπτικά μέτρα και την κοινή επιστημονική γνώμη των EMA/EFSA 1, με την οποία ζητείται: χρήση ζωικού κεφαλαίου 1 Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και Ομάδα για τις βιολογικές πηγές κινδύνου (BIOHAZ) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), EMA and EFSA Joint Scientific Opinion on measures to reduce the need to use antimicrobial agents in animal husbandry in the European Union, and the resulting impacts on food safety (Κοινή επιστημονική γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με μέτρα για να μειωθεί η ανάγκη χρήσης αντιμικροβιακών στην κτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επακόλουθες επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων). RC\ docx 6/8 PE v01-00 }

7 αναπαραγωγής που αναπτύσσεται με καλύτερη υγεία και με πιο αργό ρυθμό, πυκνότητες εκτροφής που δεν αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών, μικρότερες ομάδες, απομόνωση των νοσούντων ζώων (άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429) και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων ευελπιστεί ότι ο κανονισμός θα διευκολύνει την απαραίτητη δράση όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή (ΜΑ) και θα ενθαρρύνει την καινοτομία στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός τομέας των πουλερικών και οι εθνικές αρχές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών, μέσω του εκσυγχρονισμού των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 10. τονίζει ότι οι βελτιωμένες κτηνοτροφικές τεχνικές, π.χ. η παροχή φυσικού φωτός, καθαρού αέρα και περισσότερου χώρου και η μείωση των εκπομπών αμμωνίας, οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής για τα πουλερικά και μειώνουν την ανάγκη χρήσης αντιμικροβιακών υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δήλωση που αναφέρεται στη στρατηγική για την υγεία των ζώων και το σημαντικό μήνυμα που προωθείται, ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία 11. τονίζει ότι η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί αυτή καθαυτή προληπτικό μέτρο που συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου ασθένειας των ζώων και, ως εκ τούτου, στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών, και οδηγεί συχνά σε μεγαλύτερη παραγωγή σημειώνει ότι η εσφαλμένη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών μπορεί να τα καταστήσει αναποτελεσματικά, γεγονός το οποίο συνιστά, κατά συνέπεια, κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 12. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την έρευνα στον τομέα της μικροβιακής αντοχής και τις βέλτιστες πρακτικές και να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο προληπτικά μέτρα όπως η επιτήρηση των νόσων και οι έλεγχοι 13. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση εναλλακτικών συστημάτων εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, καθώς και τη χρήση παραδοσιακών φυλών και/ή φυλών κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής που δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη διαβίωση 14. ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη πορείας για τη στήριξη της ανταγωνιστικής και βιώσιμης εκτροφής πουλερικών και παραγωγής κρέατος πουλερικών, με τον οποίο θα εξασφαλίζεται καλύτερη μεταχείριση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 15. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους που διενεργούνται στο εισαγόμενο από τρίτες χώρες κρέας πουλερικών, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των εν λόγω εισαγωγών με την ενωσιακή νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον 16. τονίζει ότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές κρέατος κοτόπουλου από χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και χαμηλότερα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και καλής μεταχείρισης των ζώων καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το εισαγόμενο κρέας κοτόπουλου και τα προϊόντα και παρασκευάσματα με βάση το κρέας αυτό έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, καθώς και με τα ενωσιακά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και καλής μεταχείρισης των ζώων, προκειμένου να διασφαλίζονται δίκαιοι και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για RC\ docx 7/8 PE v01-00 }

8 τους παραγωγούς της ΕΕ 17. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του εισαγόμενου κρέατος σε μεταποιημένα προϊόντα της Ένωσης στους τομείς της λιανικής πώλησης, της τροφοδοσίας και των υπηρεσιών εστίασης, ούτως ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές 18. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια ενωσιακή μέθοδο για τη σήμανση της παραγωγής όσον αφορά τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, παρόμοια με την υφιστάμενη ενωσιακή μέθοδο για τα αυγά, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στη γεωργική παραγωγή 19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. RC\ docx 8/8 PE v01-00 }

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0410/2018

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0410/2018 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 04-09 Έγγραφο συνόδου B8-0485/08 7.0.08 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-040/08 σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 1.3.2011 B7-000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά P7_TA(2011)0238 Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/42. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/42. Τροπολογία 28.5.2018 A8-0178/42 42 Anja Hazekamp, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης Παράγραφος 9 α (νέα) 9α. καλεί την Επιτροπή να προβεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 23.1.2014 B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

B8-0097/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0101/2015

B8-0097/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0101/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 4.2.2015 B8-0097/2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0101/2015 σύµφωνα µε το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0171/2019 } B8-0172/2019 } B8-0173/2019 } B8-0174/2019 } RC1 12.3.2019 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0388/2018 } B8-0390/2018 } B8-0391/2018 } B8-0392/2018 } B8-0393/2018 } B8-0394/2018 } RC1 12.9.2018 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 01.2.2016 2016/0000(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Καλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο συμπερασμάτων και να το διαβιβάσει προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Καλείται το Συμβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο συμπερασμάτων και να το διαβιβάσει προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2012 (12.06) (OR. en) 10347/12 SAN 124 AGRI 344 VETER 40 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς : Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.7.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0733/2016 } B8-0735/2016 } B8-0736/2016 } B8-0738/2016 } RC1 6.6.2016 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειρίδης Χρήστος κτηνίατρος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ και

Ζαφειρίδης Χρήστος κτηνίατρος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ και Ζαφειρίδης Χρήστος κτηνίατρος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 14.3.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0329 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

10278/16 ΠΜ/σα 1 DGB 3B

10278/16 ΠΜ/σα 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10278/16 SAN 263 AGRI 343 VETER 62 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0000/2013. σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0000/2013. σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 10.12.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0475/56. Τροπολογία. Anthea McIntyre εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0475/56. Τροπολογία. Anthea McIntyre εξ ονόματος της Ομάδας ECR 9.1.2019 A8-0475/56 56 Παράγραφος 1 1. θεωρεί ότι, παρόλο που η ΕΕ διαθέτει ένα από τα αυστηρότερα συστήματα στον κόσμο, πρέπει να βελτιωθεί τόσο ο κανονισμός καθαυτός όσο και η εφαρμογή του προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Σύνοδος του Συμβουλίου "Απασχόληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.7.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0045/38. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0045/38. Τροπολογία 6.2.2019 A8-0045/38 38 Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0481/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0481/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0481/2018 20.12.2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0153/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0324/2017

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0324/2017 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0499/207 6.9.207 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0324/207 σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.3.2018 A8-0026/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Adina-Ioana Vălean A8-0026/2018 Θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.6.2016 2016/2637(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

B8-1278/2015 } B8-1280/2015 } B8-1282/2015 } B8-1283/2015 } RC1/Τροπ. 1/αναθ.

B8-1278/2015 } B8-1280/2015 } B8-1282/2015 } B8-1283/2015 } RC1/Τροπ. 1/αναθ. 1/αναθ. 1 Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων δεν αντιμετωπίζει τα ζώα ως ευαίσθητα όντα, όπως προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0065 Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1821/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1821/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0140/2017 8.2.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1821/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0000/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0000/2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 19.4.2010 B7-0000/2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, στοιχείο β), του Κανονισμού, της Åsa Westlund εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.01.2018 2017/2951 (RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0633/2016 23.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0139/ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0139/ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0139/2017 7.2.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού σχετικά με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/3. Τροπολογία. Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/3. Τροπολογία. Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger εξ ονόματος της Ομάδας ENF 28.5.2018 A8-0178/3 3 Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, οι γεωργοί αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη αστάθεια των τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2077(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2077(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2016/2077(INI) 18.7.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 24.2.2015 2014/2208(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0433(COD)(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jude Kirton-Darling. PE554.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0433(COD)(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jude Kirton-Darling. PE554. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 21.4.2015 2013/0433(COD)(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-56 Σχέδιο γνωμοδότησης Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B7-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-204 Έγγραφο συνόδου 5.2.204 B7-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 87α παράγραφος 3, του Κανονισμού σχετικά με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0296/2017 10.5.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0545/17. Τροπολογία. Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0545/17. Τροπολογία. Michèle Rivasi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 9.5.2016 B8-0545/17 17 Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,, Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) ΣΤ α. εκτιμώντας ότι η επισήμανση καταγωγής μπορεί να παράσχει στους καταναλωτές πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2254(INI) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2254(INI) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2017/2254(INI) 26.4.2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2132(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE560. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.7.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-17 Giovanni La Via (PE560.881v01-00) Γενικός προϋπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/0100(COD) 9.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 48-194 Σχέδιο γνωμοδότησης Sirpa Pietikäinen (PE549.119v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0184/2019 11.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043211/04.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043211/04. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2017 (OR. en) 8950/17 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D043211/04 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I

Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I P7_TA(2010)0431 Περιορισµός της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

A8-0287/28

A8-0287/28 19.10.2016 A8-0287/28 28 João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Νικόλαος Χουντής, Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2018(INI) της Επιτροπής Αναφορών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2018(INI) της Επιτροπής Αναφορών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2016/2018(INI) 25.1.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0017/2018 και Β8-0018/2018

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0017/2018 και Β8-0018/2018 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0217/2018 25.4.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0017/2018 και Β8-0018/2018 σύμφωνα με το άρθρο 128

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2019 C(2019) 1786 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2019 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.10.2016 2016/2902(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 14.10.2014 2013/0435(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 31-307 Σχέδιο γνωμοδότησης Daciana Octavia Sârbu (PE537.498v02-00) τουευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2010

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.9.2010 B7-0000/2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2010 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.11.2016 2016/2151(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0475/6. Τροπολογία. Anthea McIntyre εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0475/6. Τροπολογία. Anthea McIntyre εξ ονόματος της Ομάδας ECR 9.1.2019 A8-0475/6 6 Αιτιολογική αναφορά 29 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή, της 24ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 20.6.2013 B7-****/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.10.2014 PE539.655v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-12 Σχέδιο ερώτησης με αίτηση προφορικής ς Marita Ulvskog (PE537.318v01-00) Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2197(DEC) Σχέδιο έκθεσης Tamás Deutsch (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2197(DEC) Σχέδιο έκθεσης Tamás Deutsch (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2197(DEC) 4.9.2014 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5 Σχέδιο έκθεσης Tamás Deutsch (PE536.042v01-00) σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0582/208 } B8-0583/208 } RC 2.2.208 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0042 Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. PE v

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. PE v ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 31.1.2014 PE528.088v02-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2167(DEC) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2167(DEC) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 29.11.2012 2012/2167(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα