ΑΔΑ: ΒΕΝ246Ψ8Ζ6-06Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΝ246Ψ8Ζ6-06Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ , Αθήνα Αθήνα, 16/05/2013 Τηλ.: Αριθµ.Πρωτ Fax: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Φ.Α. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΙΚΤΥΟ Φ.Α. ΠΙΕΣΗΣ 1 bar ΤΟΥ ΓΠΑ» 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» Του Π.. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95), όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα προς το Κοινοτικό ίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997» Του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π..) Του Ν /92 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 1.5. Του Π.. 377/89 (ΦΕΚ 166/Α/89) «Μετονοµασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ» και το (ΦΕΚ 130/ ) 1.6. Του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν /66 (ΦΕΚ 234 Α') περί «Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου και άλλων τινών διατάξεων», 1

2 1.7. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, 1.8. Του Ν. 2362/95 περί «ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 1.9. Του Π.. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 Ε.Ο.Κ. της 18ης Ιουλίου 1992 και της Οδηγίας 97/52/ΕΟΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997» και Του Ν. 2522/97 περί «ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ) Του Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/ ) περί Προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Την 434/ απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου, για την συνολικού προϋπολογισµού # ,00 # (Σαράντα εφτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2001ΣΑΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ.Π.Α. το οποίο περιλαµβάνεται στο Π Ε Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 2

3 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από το Λογιστήριο, Τµήµα Γ Προµηθειών κ. Μιχάλη Σούλη καθηµερινά 11:00-13:30 ή την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος καθηµερινά. Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε και στο site του Ιδρύµατος ανακοινώσεις- προκηρύξεις διαγωνισµών καθώς και στο πρόγραµµα «ιαύγεια» Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο συνολικό τελικό ποσό της προσφοράς των συµµετεχόντων οπότε οι προσφορές των συµµετεχόντων θα πρέπει στο τέλος να έχουν τελικό σύνολο προ Φ.Π.Α. και µετά Φ.Π.Α. Αν από κάποια προσφορά απουσιάζει το τελικό σύνολο η προσφορά θα απορρίπτεται. Η τελική επιλογή αναδόχου θα γίνει µε βάση την χαµηλότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, µεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει το έργο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση θα κριθεί έκπτωτος και η ανάθεση θα κατακυρωθεί στον αµέσως επόµενο ενδιαφερόµενο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά. Τρόπος πληρωµής: Με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος µετά την παραλαβή του έργου από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής των µικρών έργων ή των εργασιών συντήρησης ή προµηθειών της /νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και θεώρησης του χρηµατικού εντάλµατος απο την αρµόδια υπηρεσία του ελεγκτικού συνεδρίου. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιµολογίου του Αναδόχου είναι η παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών στην καθαρή αξία του τιµολογίου. Για την είσπραξη της επιταγής από τον ανάδοχο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Απόδειξη Είσπραξης, β) Εξουσιοδότηση θεωρηµένη σε περίπτωση είσπραξης επιταγής έως από τρίτο άτοµο, ή πληρεξούσιο σε περίπτωση είσπραξης επιταγής άνω των από τρίτο άτοµο, 3

4 γ) Φορολογική ενηµερότητα για είσπραξη ποσού άνω των 1.500, δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα για είσπραξη ποσού άνω των ε) Βεβαίωση µη οφειλής για το συγκεκριµένο έργο από το αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ (ΙΚΑ Κεραµεικού) στ) Αντίγραφο πρακτικών.σ. εκπροσώπησης της εταιρείας (στην περίπτωση Α.Ε.), ζ) Το τελευταίο θεωρηµένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο και πρόσφατη βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει µεταβολή στα πρόσωπα (στις περιπτώσεις Ο.Ε.-Ε.Ε.) και αντίγραφο πρακτικών ή το Φ.Ε.Κ. που δηµοσιεύεται, όταν πρόκειται για Ε.Π.Ε. των οποίων οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από την συνεδρία των εταίρων. Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωµής της αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα. Το Γ.Π.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την πορεία του έργου. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει µεταξύ του αναδόχου και του Γ.Π.Α. από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρµόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αµετάκλητα. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης όπως ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη δεν γίνονται δεκτές. Να σηµειωθεί ότι µετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό τις επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε την προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους συµµετέχοντες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς θα πρέπει οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να καθορίσουν και να αναγράψουν στην προσφορά τους τον χρόνο εγγύησης καλής 4

5 λειτουργίας του έργου και του προσφερόµενου εξοπλισµού που δεν µπορεί να υπολείπεται του ενός έτους καθώς και την τεχνική υποστήριξη του έργου (παραλαβή και παράδοση του εξοπλισµού προς επισκευή από/προς τους χώρους του ΓΠΑ µε ευθύνη του αναδόχου) η οποία και αυτή δεν µπορεί να υπολείπεται του ενός έτους. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Το προς εκτέλεση έργο. β. Την τιµή. γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο. δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης η οποία ισούται µε το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) µηνών, τριών (3) επιπλέον µηνών δηλαδή από το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. Μετά την αποπεράτωση του έργου η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο και θα αντικατασταθεί µε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενός έτους εκτός αν προσφέρεται µεγαλύτερη εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου και του προσφερόµενου εξοπλισµού καθώς και της τεχνικής υποστήριξης όπου τότε θα πρέπει να δίνεται αντίστοιχη χρονική εγγύηση. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για την ιοίκηση του φορέα οργάνου. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 5

6 Ανήκει στην διακήρυξη 3915/ για την ανάδειξη αναδόχου για την α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του Ιδρύµατος. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός ευθύνεται για την καλή ποιότητα των εργασιών που θα πραγµατοποιήσει. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις προσφορές τους εγγράφως µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισµού και του φορέα που εκτελεί τον διαγωνισµό, συνοδευόµενες από µια υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης (θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού), τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου, στο Πρωτόκολλο του Ιδρύµατος έως την ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα Συγκλήτου του Γ.Π.Α. στον 1 ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου του Γ.Π.Α., Ιερά Οδός , Βοτανικός Αθήνα. Όσες προσφορές δεν πληρούν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όσες προσφορές κατατεθούν µετά την ορισθείσα από την παρούσα διακήρυξη ηµέρα και ώρα, θα απορρίπτονται. Πληροφορίες σχετικά : Κο Σούλη Μιχαήλ Τηλ: Fax: O- ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συνηµµένα: -Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές Του Έργου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΦΕΓΓΕΡΟΣ 6

7 Ανήκει στην διακήρυξη 3915/ για την ανάδειξη αναδόχου για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «Επέκταση υπόγειου δικτύου Φ.Α. και κατασκευή εσωτερικού δικτύου για τη σύνδεση των Πρασίνων αµφιθεάτρων, µε νέο δίκτυο Φ.Α. πίεσης 1 bar του ΓΠΑ» Το έργο αφορά εργασίες για την επέκταση του εξωτερικού υπόγειου δικτύου Φ.Α. στο βόρειο τµήµα του ΓΠΑ προκειµένου να τροφοδοτηθεί το κτίριο των Πράσινων Αµφιθεάτρων και µελλοντικά το κτίριο Χασιώτη. Επίσης θα κατασκευαστεί και το εσωτερικό δίκτυο στο λεβητοστάσιο των Πρασίνων προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες θέρµανσής του. Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης που έχει κατατεθεί στην ΕΠΑ (.Π. 1317/ ), την τροποποίηση της µελέτης Αρ. Πρωτ / , τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων µε πίεση λειτουργίας έως 1 bar (ΦΕΚ 963/ ), τον κανονισµό εσωτερικών εγκαταστάσεων µε µέγιστη πίεση λειτουργίας έως 16 bar (ΦΕΚ 236/ ) και τον κώδικα της Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. Πριν την έναρξη των εργασιών, θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί προς την ΕΠΑ επικαιροποίηση της εγκεκριµένης µελέτης µε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της µελέτης θα γίνουν οι εξής εργασίες: - Αρµοκοπή και αποξήλωση ασφαλτοτάπητα µήκους 93 m περίπου από φρεάτιο αναµονής και διάνοιξη ορύγµατος µε µηχανικά µέσα µήκους 93 m, πλάτους 0,60m και βάθους έως 1,30m. - Γέµισµα της βάσης του ορύγµατος µε άµµο λατοµείου πάχους 20 cm και πλήρη συµπύκνωση κατά µήκος του ορύγµατος για να εξοµαλυνθούν οι εδαφικές ανωµαλίες. - Προµήθεια και τοποθέτηση δικτύου σωληνώσεων HDPE Φ125 (pr\en 1555, PN10) συνολικού µήκους 67 m περίπου. Στο σηµείο αυτό θα δηµιουργηθούν δύο κλάδοι µε δίκτυο σωληνώσεων HDPE Φ90 (pr\en 1555, PN10) ο καθένας. Ο ένας κλάδος θα παραµείνει σε φρεάτιο αναµονής (µε εξαεριστικό) προκειµένου να τροφοδοτήσει µελλοντικά το κτίριο Χασιώτη, ενώ ο άλλος θα συνεχίσει σε µήκος 26 m περίπου προκειµένου να τροφοδοτήσει το λεβητοστάσιο των Πρασίνων αµφιθεάτρων. Οι 7

8 συνδέσεις του πολυαιθυλενίου και των εξαρτηµάτων του, θα γίνουν µε τη µέθοδο της ηλεκτροσύντηξης από πιστοποιηµένους συγκολλητές (παράδοση πιστοποιητικών). - Eπικάλυψη του δικτύου του πολυαιθυλενίου µε άµµο λατοµείου, όπου θα περιβάλλει τον αγωγό και θα τον υπερκαλύπτει κατά 50 cm. Τοποθέτηση ειδικού πλέγµατος κίτρινου χρώµατος, επίχωση µε θραυστό υλικό λατοµείου 3A από 50 cm έως 80 cm. Συµπύκνωση χάνδακος µετά από διαβροχή του υλικού επίχωσης και επαναφορά της επιφάνειας του εδάφους στην αρχική κατάσταση. - Προµήθεια και τοποθέτηση ενός PE/STEEL Φ90Χ 2 1/2 (χαλυβδοσωλήνας API 5L GRADE B SCH40) δύο µέτρα πριν την είσοδο στο λεβητοστάσιο. - Εκτός του λεβητοστασίου και εντός µεταλλικού ερµαρίου θα τοποθετηθεί κεντρική αποφρακτική βάνα και θα κατασκευαστούν δύο χαλύβδινοι κλάδοι διατοµών 2 ½ και 1. Λεβητοστάσιο Πρασίνων αµφιθεάτρων - Ο κλάδος διατοµής 2 ½ θα οδηγήσει σε σταθµό υποβιβασµού της πίεσης 1bar/90mbar και θα καλύψει τις θερµικές ανάγκες των Πρασίνων αµφιθεάτρων. Ο σταθµός θα περιλαµβάνει: Τέσσερις (4) αποφρακτικές βαλβίδες αερίου Θερµοστατική βαλβίδα ασφαλείας Ένα (1) φίλτρο αερίου Ένα µανόµετρο (0-6 bar) και ένα µανόµετρο (0-160 mbar) Ένα (1) ρυθµιστή πίεσης µε ρυθµιζόµενη βαλβίδα ακαριαίας διακοπής σε υπερπίεση και υποπίεση Μία (1) ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης (SBV) Χαλύβδινο δίκτυο εξαερισµού εκτόνωσης (API 5L GRADE B SCH40) 1 Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα αποµόνωσης χειροκίνητης επαναφοράς Τέσσερις (4) βάνες εξαερισµού Ανιχνευτής φυσικού αερίου - Στην έξοδο του σταθµού ρύθµισης πίεσης θα τοποθετηθεί κεντρική αποφρακτική βαλβίδα και ο χαλύβδινος αγωγός θα εισέλθει στο λεβητοστάσιο του κτιρίου και θα οδεύσει εµφανώς µέχρι το GAS TRAIN του καυστήρα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Κατά τη διέλευση της σωλήνωσης από το τοιχίο θα υπάρχει προστατευτικός σωλήνας. Όλο το εσωτερικό δίκτυο (API 5L GRADE B SCH40) θα είναι διατοµής 2. 8

9 - Κατασκευή GAS TRAIN ρύθµισης της πίεσης από τα 90 mbar/ 25 mbar που θα περιλαµβάνει: Βαλβίδα θερµικής προστασίας Φίλτρο αερίου Ρυθµιστής πίεσης µε ρυθµιζόµενη βαλβίδα ακαριαίας διακοπής σε υπερπίεση και υποπίεση Ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης (SBV) ύο (2) µανόµετρα (0-160 mbar) ύο (2) αποφρακτικές βαλβίδες αερίου Τέσσερις (4) βάνες εξαερισµού Χαλύβδινο δίκτυο εξαερισµού εκτόνωσης (API 5L GRADE B SCH40) 1 Αντικραδασµικός σύνδεσµος για καυστήρα αερίου Multiblock καυστήρα, διβάθµιο Αυτόµατος έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων του καυστήρα - Αποξήλωση υφιστάµενου καυστήρα πετρελαίου και λέβητα και προµήθεια και τοποθέτηση νέου καυστήρα και νέου χαλύβδινου λέβητα 300 Mcal/h. Σύνδεση του νέου λέβητα µε την υφιστάµενη καµινάδα. - Εντός του λεβητοστασίου προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ανίχνευσης Φ.Α, και τριών ανιχνευτών φυσικού αερίου (ένας ανιχνευτής στο χώρο του λεβητοστασίου, ένας ανιχνευτής εντός του µεταλλικού ερµαρίου και ένας ανιχνευτής σε επίτοιχο λέβητα που αναφέρεται παρακάτω) και φαροσειρήνας στον χώρο του λεβητοστασίου. Επίσης, εντός του λεβητοστασίου θα τοποθετηθεί και αισθητήριο σεισµού που θα ενεργοποιείται στους 5,4 βαθµούς της κλίµακας Ρίχτερ. - Προµήθεια και ανάρτηση αυτοδιεγειρόµενου πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12Kg, πάνω από τον καυστήρα. - Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα µε τους κατάλληλους διακόπτες προκειµένου να τροφοδοτήσει και να ασφαλίσει όλα τα κυκλώµατα που θα τοποθετηθούν εντός του λεβητοστασίου. - Κατασκευή περσιδωτού ανοίγµατος 4,00 x 0,40 m σε πλευρικό τοίχο του λεβητοστασίου και κατασκευή δύο περσιδωτών ανοιγµάτων, πάνω και κάτω, στη µεταλλική πόρτα του λεβητοστασίου 0,60 x 0,35 m το καθένα. 9

10 Θέρµανση εργαστηριακών χώρων πίσω από τα Πράσινα αµφιθέατρα - Ο κλάδος διατοµής 1 θα οδηγήσει σε σταθµό υποβιβασµού της πίεσης 1bar/50mbar και θα καλύψει µελλοντικά τις θερµικές ανάγκες των εργαστηριακών χώρων που βρίσκονται πίσω από τα Πράσινα αµφιθέατρα. Ο περιλαµβάνει: Τέσσερις (4) αποφρακτικές βαλβίδες αερίου Ένα (1) φίλτρο αερίου Ένα µανόµετρο (0-6 bar) και ένα µανόµετρο (0-160 mbar) σταθµός θα Ένα (1) ρυθµιστή πίεσης µε ρυθµιζόµενη βαλβίδα ακαριαίας διακοπής σε υπερπίεση και υποπίεση Μία (1) ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης (SBV) Χαλύβδινο δίκτυο εξαερισµού εκτόνωσης (API 5L GRADE B SCH40) διατοµής ½ Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα αποµόνωσης χειροκίνητης επαναφοράς Τέσσερις (4) βάνες εξαερισµού - Το χαλύβδινο δίκτυο, µετά τον υποβιβασµό της πίεσης, θα οδεύσει περιµετρικά του κτιρίου και θα τροφοδοτήσει επίτοιχο λέβητα. - Προµήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα συµπυκνωµάτων ισχύος 60 kw. - Κατασκευή gas train λέβητα όπου θα περιλαµβάνει: Μία (1) αποφρακτική βαλβίδα αερίου Ένα µανόµετρο (0-160 mbar) Ένα (1) ρυθµιστή πίεσης µε ρυθµιζόµενη βαλβίδα ακαριαίας διακοπής σε υπερπίεση και υποπίεση Χαλύβδινο δίκτυο εξαερισµού εκτόνωσης (API 5L GRADE B SCH40) διατοµής ½ Μία (1) βάνα εξαερισµού Αντικραδασµικός σύνδεσµος για τον λέβητα αερίου Ανιχνευτής φυσικού αερίου - Ο επίτοιχος λέβητας θα τοποθετηθεί εντός µεταλλικού ερµαρίου και θα φέρει περσίδες αερισµού. 10

11 Με την ολοκλήρωση της νέας εγκατάστασης όλο το δίκτυο θα πρεσαριστεί µε άζωτο και θα γίνει δοκιµή αντοχής των σωληνώσεων σε πίεση 6 bar για 2 ώρες και δοκιµή στεγανότητας σε πίεση 1,5 bar για 24 ώρες. Για τα δίκτυα µε πίεση λειτουργίας κάτω από 100 mbar θα γίνουν οι αντίστοιχες δοκιµές όπως αναφέρονται στον κανονισµό. Οι δοκιµές θα λάβουν χώρα µέσω πιστοποιηµένου καταγραφικού οργάνου και θα παραδοθούν όλα τα πιστοποιητικά. Ο έλεγχος όλων των συνδέσεων (φλατζωτών, κοχλιωτών και των εξαρτηµάτων πολυαιθυλενίου) θα γίνει µε αφρώδες διάλυµα, κατά τις πνευµατικές δοκιµές αντοχής και στεγανότητας στις προαναφερόµενες πιέσεις. Όλες οι συνδέσεις των χαλυβδοσωλήνων θα γίνουν µε τη µέθοδο της συγκόλλησης µε αδρανές αέριο (WIG ή TIG) (ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1), από συγκολλητές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ (για πιέσεις άνω των 100 mbar). Όλο το δίκτυο θα προστατευτεί επιφανειακά µε δύο στρώσεις αντισκωριακό και µία στρώση βερνικόχρωµα κίτρινο RAL 1012 κατά DIN Ρύθµιση των διατάξεων του σταθµού ρύθµισης πίεσης, της γραµµής αερίου (GAS TRAIN) καθώς και έναυση και θέση σε λειτουργία µε παράλληλη έκδοση φύλλου καυσαερίων του νέου καυστήρα µε καύσιµο το φυσικό αέριο (θερµοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα, βαθµός απόδοσης κ.λπ.) για το λεβητοστάσιο των Πρασίνων αµφιθεάτρων. Όλα τα υλικά της εγκατάστασης φυσικού αερίου είτε θα φέρουν σήµανση CE ή άλλη ανάλογη και συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας - συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Kανονισµού. Θα κατατεθούν τα σχέδια as build και ο φάκελος του έργου, µετά την κατασκευή, για την ενεργοποίηση του λεβητοστασίου του κτιρίου των Πρασίνων αµφιθεάτρων µε Φ.Α. από την Ε.Π.Α. Αττικής. Προµήθεια και τοποθέτηση δύο στύλων και δύο ταµπέλες σήµανσης µε τις κατάλληλες εγγραφές. Μετά το τέλος όλων των εργασιών θα αποµακρυνθούν όλα τα προϊόντα εκσκαφής και σε συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία θα αποµακρυνθούν όποια εξαρτήµατα δεν χρειάζονται. Σε ότι δεν αναφέρεται ή δεν διευκρινίζεται στις Τεχνικές προδιαγραφές του έργου θα ισχύει η εγκεκριµένη µελέτη του περιβάλλοντος χώρου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι Κανονισµοί του Φυσικού Αερίου και φυσικά ότι υποδείξει η ΕΠΑ Αττικής. 11

12 Ανήκει στην διακήρυξη 3915/ για την ανάδειξη αναδόχου για την Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ορίζεται στις σαράντα εφτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (47.355,00 ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Η συντάξασα των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Αδαµαντία Αριστοπούλου Χηµ. Μηχανικός (Τηλ. Επικ ) 12

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε. 05/2013 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ημόσιου Ανοικτού ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα