ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD"

Transcript

1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD CIF: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Αριθμός Κάρτας : ΥΠΟΚ/ΜΑ ( ) Αριθμός Λ/μού Κάρτας : Αριθμός Επιπρόσθετης Κάρτας : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣHΣ : Αριθμός Λ/μού Επιπρόσθετης Κάρτας: (Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΕΓΓΑΜΟΣ/Η ΑΓΑΜΟΣ/Η ΧΗΡΟΣ/Α ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ: ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ: ΑNΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ: Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες όπως εμφανίζεται στο διαβατήριο σας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (αν διαφέρει από την πιο πάνω) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: (Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΘΕΣΗ: ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΤΗΛ. : ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: (Συμπληρώνεται αν τα χρόνια υπηρεσίας στο σημερινό εργοδότη είναι λιγότερα από 2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΘΕΣΗ: ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΤΗΛ. : (Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥ) ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Μείον ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Καθαρό μηνιαίο εισόδημα Καθαρό μηνιαίο εισόδημα συζύγου Άλλα μηνιαία εισοδήματα : Ενοίκιο Δόσεις Στεγαστικού Δανείου Δόσεις Άλλων Δανείων (α)προσωπικά Δάνεια - Ενοίκια (β) Ενοικιαγορών - Μερίσματα (γ) Καρτών - Τόκοι Εισπρακτέοι (δ) Άλλα - Άλλα Ασφάλιστρα Σύνολο Καθαρών Μηνιαίων Εισοδημάτων Σπουδές Τέκνων Άλλα Σύνολο Μηνιαίων Πληρωμών ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΑ (Δ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΕ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΣΟ / ΟΡΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ / ΟΡΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2 (Ε) ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΤΑΣ a) Πιστωτική Κάρτα Uniform ΟΡΙΟ b) Πιστωτική Κάρτα Gold ΟΡΙΟ c) Κάρτα για χρήση στο Διαδίκτυο ΟΡΙΟ d) Special Schemes ΟΡΙΟ e) Επιπρόσθετη Κάρτα ΟΡΙΟ f) Επιπρόσθετη Κάρτα Gold ΟΡΙΟ (ΣΤ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Παρακαλώ όπως χορηγήσετε επιπρόσθετη κάρτα στο πιο κάτω πρόσωπο: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: CIF : ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΤΗ : Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες όπως εμφανίζεται στο διαβατήριο σας: (Ζ) ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σας εξουσιοδοτώ όπως χρεώνετε το λογαριασμό μου στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό: για αποπληρωμή της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής ολόκληρου του ποσού, της κάρτας μου. (Η) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Πρόσωπα που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για μένα: 1) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΤΗ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : 2) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΤΗ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ: Δηλώνω ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι απόλυτα ορθές και αληθείς και σας εξουσιοδοτώ να προβείτε σε οποιεσδήποτε ενέργειες θέλετε κρίνει αναγκαίες για βεβαίωση της γνησιότητας τους ή για τη λήψη άλλων πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με την οικονομική και περιουσιακή μου κατάσταση. Περαιτέρω δηλώνω ότι συμφωνώ και συγκατατίθεμαι στη διατήρηση σε αρχείο/α, ηλεκτρονικό/ά και / ή άλλο/α όλων των πληροφοριών / δεδομένων που με αφορούν και που η Τράπεζα λαμβάνει μέσω αυτής της αίτησης ή άλλως πως. Επίσης συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία από την Τράπεζα των εν λόγω πληροφοριών / δεδομένων που με αφορούν, ως προνοείται από τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 2001 ως αυτός ήθελε τροποποιηθεί από καιρού εις καιρό. Έχω δε αναγνώσει με προσοχή όλες τις πρόνοιες των Όρων Χρήσης Καρτών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ που αναφέρονται στο θέμα της επεξεργασίας πληροφοριών / δεδομένων που με αφορούν, αντιλαμβάνομαι τη σημασία τους και συμφωνώ απόλυτα με αυτές. Υπογραφή Αιτητή Υπογραφή Αιτητή Επιπρόσθετης Κάρτας Ημερομηνία: ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συστήνεται Όριο : Δεν Συστήνεται Σχόλια : Υπογραφές Καταστήματος : Ημερομηνία : Σχόλια: Εγκρίνεται Όριο : Δεν Εγκρίνεται Εξουσιοδοτημένες Υπογραφές : Ημερομηνία :

3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Συνολικό Ποσό της Πίστωσης ή Πιστωτικό Όριο : Περίοδος Σύμβασης : Αορίστου διάρκειας Χρεωστικό Επιτόκιο : % Επιβάρυνση Υπέρβασης : % επί του ποσού της υπέρβασης του Πιστωτικού Ορίου Επιβάρυνση Καθυστέρησης : % Συνολικό Κόστος της Πίστωσης : Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο : % Ο υπολογισμός του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (Σ.Ε.Π.Ε.) γίνεται με βάση το συνολικό ποσό παραχωρηθείσας πίστωσης 1.000, με περίοδο αποπληρωμής το ένα έτος και με βάση το επί του παρόντος ισχύον επιτόκιο. Το ύψος του Σ.Ε.Π.Ε. θα μεταβάλλεται σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο επιτόκιο, τους όρους αποπληρωμής και την τυχόν επιβολή ή μεταβολή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων. Β. Δικαίωμα υπαναχώρησης Έχετε το δικαίωμα, χωρίς να αναφέρετε οποιουσδήποτε λόγους να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση Πίστωσης εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών. H προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα σύναψης της Σύμβασης Πίστωσης ή από την ημέρα κατά την οποία θα παραλάβετε τους όρους και τις πληροφορίες της Σύμβασης Πίστωσης. Σε περίπτωση που θα υπαναχωρήσετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας οφείλετε να ενημερώσετε γραπτώς ή επί άλλου σταθερού μέσου την Τράπεζα. Η προθεσμία υπαναχώρησης θεωρείται ότι ικανοποιείται εάν η ειδοποίηση έχει υποβληθεί γραπτώς ή επί άλλου σταθερού μέσου και αποσταλεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Σε περίπτωση υπαναχώρησης υποχρεούστε να καταβάλετε στην Τράπεζα το κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους τόκους επί του κεφαλαίου αυτού από την ημερομηνία ανάληψης της πίστωσης μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του κεφαλαίου το συντομότερο και όχι αργότερα από 30 ημέρες από την αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης. Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του συμφωνηθέντος χρεωστικού επιτοκίου. Η Τράπεζα δικαιούται αποζημίωσης για μη επιστρεφόμενα τέλη τα οποία κατέβαλε η Τράπεζα σε οποιοιδήποτε κυβερνητικό τμήμα. Νοείται ότι σε περίπτωση που η Τράπεζα ή τρίτος παρέχει συμπληρωματική υπηρεσία σχετική με τη Σύμβαση Πίστωσης δυνάμει συμφωνίας μεταξύ του τρίτου και της Τράπεζας, μετά τη σύναψη της Σύμβασης δεν δεσμεύεστε ως προς τη συμπληρωματική υπηρεσία εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Γ. Συνδεδεμένες Συμβάσεις Σε περίπτωση που ασκήσετε δικαίωμα υπαναχώρησης δεν θα δεσμεύεστε από συνδεδεμένη Σύμβαση Πίστωσης. Σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από συνδεδεμένη Σύμβαση Πίστωσης δεν παρέχονται ή παρέχονται μόνο εν μέρει ή δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης παροχής τους, έχετε το δικαίωμα να στραφείτε κατά της Τράπεζας, εφόσον προηγουμένως έχετε στραφεί κατά του προμηθευτή και αποτύχετε να λάβετε από αυτόν την ικανοποίηση την οποία δικαιούστε δυνάμει νόμου ή της σύμβασης παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Νοείται ότι το δικαίωμα σας εναντίον της Τράπεζας μπορεί να ασκηθεί μόνο αφού προηγουμένως επιδιώξετε δικαστικώς ικανοποίηση της αξίωσης σας από τον προμηθευτή και έχετε αποτύχει είτε ολικώς είτε μερικώς να ικανοποιηθείτε από αυτόν. Δ. Δικαίωμα της Τράπεζας για Καταγγελία της Σύμβασης Πίστωσης Με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 2.5 των Όρων Χρήσης της Κάρτας, η Τράπεζα δικαιούται ανά πάσα στιγμή με δίμηνη γραπτή ειδοποίηση της να καταγγείλει τη Σύμβαση Πίστωσης και να σας καλέσει όπως εξοφλήσετε κάθε υποχρέωση σας που πηγάζει από τη Σύμβαση Πίστωσης. Επίσης η Τράπεζα δικαιούται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 4 των Όρων Χρήσης Κάρτας, να τερματίσει τη Σύμβαση Πίστωσης με γραπτή ειδοποίηση της προς τον Κάτοχο Ε. Δικαίωμα Τερματισμού της Σύμβασης Πίστωσης Δικαιούσθε ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 4.4 των Όρων Χρήσης Κάρτας να τερματίσετε τη Σύμβαση Πίστωσης με την Τράπεζα, χωρίς επιβάρυνση. ΣΤ. Εκχώρηση δικαιωμάτων Σε περίπτωση που τα δικαιώματα της Τράπεζας από την παρούσα Σύμβαση Πίστωσης ή η ίδια η Σύμβαση εκχωρούνται σε τρίτον, διατηρείτε τα ίδια μέσα άμυνας που είχατε κατά της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του συμψηφισμού. Η Τράπεζα θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε εκχώρηση, εκτός εάν, σε συμφωνία με το τρίτο πρόσωπο στο οποίο γίνεται η εκχώρηση, η Τράπεζα εξακολουθεί να καταβάλλει την πίστωση έναντι σας. Ζ. Διερεύνηση Παραπόνων Πελάτη Εξώδικη Επίλυση Διαφορών Σε περίπτωση οποιουδήποτε παραπόνου σας μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οδός Ανδρέα Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία. Τηλ Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αυτής έχετε οποιοδήποτε παράπονο εναντίον της Τράπεζας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται στην Τράπεζα το παράπονο σας γραπτώς εντός προθεσμίας 15 μηνών από την ημερομηνία που λάβατε γνώση ή που έπρεπε να είχατε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψη σας, πράξης ή παράλειψης της Τράπεζας. Σε μια τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα σας γνωστοποιήσει λήψη του παραπόνου σας εντός 15 ημερών από την παραλαβή του και εντός 3 μηνών από την παραλαβή του θα σας απαντήσει γραπτώς επί του παραπόνου σας. Σε περίπτωση που είτε δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Τράπεζας ή η Τράπεζα δεν σας απαντήσει, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ενυπόγραφο παράπονο στον Επίτροπο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως που συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 84(1)/2010. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Όνομα Κυρίου Κατόχου Κάρτας

4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Πίστωσης γίνεται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Αρ. Εγγραφής και με Έδρα τη Λευκωσία, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 15, Τ.Τ (και που στη Συμφωνία αυτή θα αναφέρεται ως «η Τράπεζα», ο όρος δε αυτός θα περιλαμβάνει όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά τα Καταστήματα της Τράπεζας οπουδήποτε ευρισκόμενα καθώς και τους διαδόχους και εκδοχείς της), από τη μια και του Αιτητή/Κυρίου Κατόχου Κάρτας και (σε περίπτωση όπου υπάρχει) οποιουδήποτε Κατόχου Κάρτας το/τα όνομα/τα του/των οποίου/ων φαίνεται/ονται πιο κάτω και αφορά την έκδοση Πιστωτικής Κάρτας της Τράπεζας κατ εντολή του Αιτητή/Κυρίου Κατόχου ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ τα ακόλουθα: 1. Οι Σημαντικές Πληροφορίες στην αρχή του κειμένου υπό ψηφία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ, αποτελούν ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης αυτής. Τα δε στοιχεία που περιέχονται στην Αίτηση που συμπληρώθηκε και υπογράφηκε από τον Aιτητή/Κύριο Κάτοχο Κάρτας και οποιοδήποτε Κάτοχο Κάρτας αποτελούν μέρος της Σύμβασης αυτής και ο Αιτητής/Κύριος Κάτοχος Κάρτας καθώς και οποιοσδήποτε Κάτοχος Κάρτας επιβεβαιώνουν την ορθότητα τους. 2. Η Τράπεζα χορηγεί στον Αιτητή Πίστωση (στη Σύμβαση αυτή αναφερόμενη ως «η Πίστωση») υπό μορφή Πιστωτικής Κάρτας (και που στη Σύμβαση αυτή θα αναφέρεται ως «η Κάρτα»), για το ποσό των Ευρω (ποσό Πίστωσης ολογράφως).. (ποσό Πίστωσης αριθμητικώς) (και που στη Σύμβαση αυτή θα αναφέρεται ως «το συνολικό ποσό της Πίστωσης» ή «το Πιστωτικό Όριο»), υποκείμενο στις χρεώσεις και στους Όρους Χρήσης Καρτών που αναφέρονται στην παρούσα ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Σύμβαση αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 3. Συμπληρωματικά ισχύουν και οι όροι της Σύμβασης και ανοίγματος λογαριασμού που έχει υπογράψει ο Πελάτης και διέπουν τον/τους λογαριασμό/ούς με τον/τους οποίο/ους συνδέεται η Πίστωση. Ειδικά δε ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας πράξεως πληρωμών εφαρμόζεται συμπληρωματικά κα υπερισχύει η ήδη συναφθείσα μεταξύ των ιδίων συμβαλλόμενων Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών, η οποία διέπεται από τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο του Η Σύμβαση αυτή θα διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο και θα εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Κύριος Κάτοχος Κάρτας. Ημερομηνία. (όνομα, αρ. Ταυτότητας και Διεύθυνση Κυρίου Κατόχου Κάρτας) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Κάτοχος Κάρτας. Ημερομηνία. (όνομα, αρ. Ταυτότητας και Διεύθυνση Κατόχου Κάρτας) ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 1. Ονοματεπώνυμο: Αρ. Ταυτότητας:. Διεύθυνση: Ονοματεπώνυμο:.. Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση:...

5 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Στη Σύμβαση αυτή οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: (α) «Τράπεζα» σημαίνει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά τα Καταστήματα της Τράπεζας οπουδήποτε ευρισκόμενα και τους διαδόχους και εκδοχείς της και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που ενεργεί για λογαριασμό της. (β) «Κάρτα» σημαίνει οποιοδήποτε είδος κάρτας που εκδόθηκε ή που θα εκδοθεί από την Τράπεζα προς τον Κύριο Κάτοχο Κάρτας ή και τον Κάτοχο (γ) «Κύριος Κάτοχος Κάρτας» σημαίνει το πρόσωπο κατ εντολή του οποίου εκδόθηκε Κάρτα και στο όνομα του οποίου διατηρείται ο Λογ/μος της Κάρτας και που δια του παρόντος συμφωνεί να ευθύνεται για κάθε υπόλοιπο του Λογ/μού Κάρτας το οποίο θα προκύπτει από τη χρήση της (δ) «Κάτοχος Κάρτας» είναι το πρόσωπο για το οποίο η Τράπεζα έχει εκδόσει Κάρτα μετά από αίτηση του Κύριου Κάτοχου Κάρτας, ή το πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την Κάρτα. ( Ο Κύριος Κάτοχος Κάρτας και ο Κάτοχος Κάρτας στη Συμφωνία αυτή αποκαλούνται κάποτε μαζί ως «ο Κάτοχος Κάρτας»). Ο Κύριος Κάτοχος μαζί με τον οποιοδήποτε Κάτοχο Κάρτας θα ευθύνονται αλληλέγγυα και ξεχωριστά (jointly and severally) έναντι της Τράπεζας για όλες τις συναλλαγές με την Κάρτα και για οποιοδήποτε υπόλοιπο του Λογαριασμού (ε) «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται ρητά ή σιωπηρά από τον Κάτοχο Κάρτας να χρησιμοποιεί την Κάρτα. (στ) «Λογαριασμός Κάρτας» σημαίνει το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που διατηρεί η Τράπεζα στο όνομα του Κύριου Κατόχου Κάρτας στον οποίο καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση της (ζ) «Συναλλαγή Κάρτας» σημαίνει την εξασφάλιση μετρητών και/ή αγαθών και/ή υπηρεσιών και γενικά όλες τις διευκολύνσεις τις οποίες παρέχει και/ή θα συνεχίσει να παρέχει ή θα εισάξει στο μέλλον η Τράπεζα, είτε μέσω του προσωπικού της, είτε μέσω Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ATM) ή τερματικών πληρωμών (POS), είτε μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικών συστημάτων, Διαδικτύου (Internet) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην Κύπρο και το εξωτερικό. (η) «Προσωπικός Μυστικός Αριθμός» (PIN) σημαίνει τον Μυστικό Αριθμό ο οποίος εκδίδεται από την Τράπεζα και κοινοποιείται σε κάθε Κάτοχο 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2.1 Η Κάρτα πρέπει να υπογράφεται από τον Κάτοχο Κάρτας αμέσως μόλις την παραλάβει με στυλό διαρκείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο: (α) από τον Κάτοχο Κάρτας και/ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (β) σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Πίστωσης που ισχύουν κατά το χρόνο της χρήσης της Κάρτας (γ) εντός του Πιστωτικού Ορίου που εγκρίνει και γνωστοποιεί η Τράπεζα προς τον Κάτοχο Το Πιστωτικό Όριο μπορεί να αυξομειωθεί με γραπτή ειδοποίηση από την Τράπεζα στον Κάτοχο Κάρτας ή με γραπτό αίτημα του Κύριου Κατόχου Κάρτας προς την Τράπεζα. (δ) κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος που αναγράφεται στην Κάρτα (ε) σύμφωνα με τους εκάστοτε Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 2.2 Ο Κάτοχος Κάρτας δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την Κάρτα καθ'υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου του Λογαριασμού Κάρτας που αναφέρεται στη Σύμβαση Πίστωσης. Αν όμως, για οποιοδήποτε λόγο ο Κάτοχος Κάρτας προβεί σε μια τέτοια χρήση της Κάρτας ώστε να υπερβεί το Πιστωτικό Όριο, τότε θα υποχρεούται να διευθετήσει αμέσως την εν λόγω αυθαίρετη υπέρβαση πλέον τόκους και/ή οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις. Οποιοδήποτε καθ' υπέρβαση ποσό θα υπόκειται σε επιβάρυνση υπέρβασης (excess charge) επί του ποσού της υπέρβασης για όσο διάστημα διαρκεί η υπέρβαση και εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας αν θα χρεώσει επιβάρυνση υπέρβασης. Το ποσό/ποσοστό της ως άνω ετήσιας επιβάρυνσης που ισχύει επί του παρόντος αναφέρεται στον Πίνακα Α. 2.3 Σημειώνεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει ορισμένα εσωτερικά όρια σε σχέση με την χρήση της Κάρτας, για λόγους ασφαλείας περιλαμβανόμενου του ημερησίου ορίου ανάληψης κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου. Η μεταβίβαση της Κάρτας όπως και κάθε μορφή εκχώρησης του δικαιώματος κατοχής και χρήσης της Κάρτας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται αυστηρά. 2.4 Η Κάρτα αποτελεί πάντοτε περιουσία της Τράπεζας και ο Κάτοχος της θα πρέπει να την επιστρέψει αμέσως μόλις η Τράπεζα το ζητήσει. 2.5 Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα από καιρού σε καιρό να εκδίδει νέες κάρτες σε αντικατάσταση υφιστάμενων καρτών οι οποίες κάρτες δυνατόν να είναι διαφορετικού τύπου από τις υφιστάμενες. Οι παρόντες όροι θα ισχύουν και για κάρτες που εκδίδονται σε αντικατάσταση των υφισταμένων εκτός αν ο Κάτοχος Κάρτας ειδοποιηθεί για το αντίθετο. Τηρούμενων των προνοιών του περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της με δίμηνη γραπτή προειδοποίηση στον Κάτοχο Κάρτας, να ανακαλέσει οποτεδήποτε το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας ή να απορρίψει αίτηση για έγκριση οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας ή να αρνηθεί να επανεκδώσει ή ανανεώσει ή αντικαταστήσει την Κάρτα και να κοινοποιήσει την οποιαδήποτε τέτοια ανάκληση, απόσυρση ή άρνηση στον Κάτοχο Κάρτας δίδοντας τους αντικειμενικούς λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση αυτή. 2.6 Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, αν της ζητηθεί από τον Κύριο Κάτοχο Κάρτας να εκδώσει επιπρόσθετη Κάρτα προς οποιοδήποτε πρόσωπο με απόλυτη ευθύνη του Κύριου Κατόχου Κάρτας, το οποίο πρόσωπο υποχρεούται να τηρεί τους όρους χρήσης της Κάρτας που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση Πίστωσης. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, να ακυρώνει οποιαδήποτε Κάρτα που δόθηκε σε οποιοδήποτε Κάτοχο Κάρτας, κατόπιν γραπτής αίτησης του Κύριου Κατόχου Κάρτας με την ταυτόχρονη επιστροφή και παράδοση της Κάρτας στην Τράπεζα. Νοείται ότι οποιοσδήποτε Κάτοχος Κάρτας θα ευθύνεται από κοινού και αλληλέγγυα με τον Κύριο Κάτοχο Κάρτας για όλες τις συναλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση της Κάρτας είτε από τον Κύριο Κάτοχο Κάρτας είτε από οποιοδήποτε Κάτοχο Κάρτας και για όλες τις πράξεις και παραλείψεις τους. 2.7 Η Τράπεζα θα χρεώνει το Λογαριασμό Κάρτας με όλα τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον Κάτοχο Κατά την έγκριση συναλλαγής με την Κάρτα, η Τράπεζα θα δικαιούται να λαμβάνει υπόψη και συναλλαγές που έχουν γίνει και/ή εγκριθεί από την Τράπεζα, ανεξάρτητα αν αυτές οι συναλλαγές έχουν χρεωθεί στο Λογαριασμό Κάρτας ή όχι. Ο Κάτοχος Κάρτας θα ευθύνεται για την πληρωμή προς την Τράπεζα όλων των ποσών που θα χρεώνονται όπως αναφέρεται πιο πάνω, ανεξάρτητα αν έχει υπογράψει ή όχι δελτίο πώλησης (Sales Draft) ή δελτίο πληρωμής μετρητών (Cash Advance Draft). 2.8 Για τις πλείστες συναλλαγές θα ζητείται από τον Κάτοχο Κάρτας να θέσει τον Προσωπικό Μυστικό Αριθμό (ΡΙΝ) ή να υπογράψει δελτίο πώλησης, παρόλο που μερικές συναλλαγές όπως οι τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές συναλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς την εισαγωγή του Προσωπικού Μυστικού Αριθμού (ΡΙΝ) ή υπογραμμένο δελτίο. Παράλειψη του Κατόχου Κάρτας να υπογράψει δελτίο πώλησης ή να εισάξει τον Προσωπικό Μυστικό Αριθμό (ΡΙΝ), δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη πληρωμής οποιωνδήποτε ποσών με τα οποία έχει χρεωθεί η Κάρτα και έχουν καταχωρηθεί στο Λογαριασμό Κάρτας ως αποτέλεσμα χρήσης όχι της ίδιας της Κάρτας αλλά του αριθμού της Κάρτας που ο ίδιος έχει ηθελημένα ή άθελα του αποκαλύψει. 2.9 Νοείται ότι η Τράπεζα θα μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη κρίση της να συμψηφίσει χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς τον Κάτοχο Κάρτας, οποιαδήποτε οφειλή που προκύπτει από τη χρήση της Κάρτας, καθώς επίσης και όλα τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα έναντι οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου ή λογαριασμού που ο Κάτοχος Κάρτας διατηρεί με την Τράπεζα Στην περίπτωση ανάληψης μετρητών με Πιστωτική Κάρτα και άσχετα αν αυτή έχει γίνει μέσω των ATM ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώνει το Λογαριασμό Κάρτας εκτός από το ποσό της ανάληψης μετρητών, πλέον δικαιώματα διαπραγμάτευσης και τόκο υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της ανάληψης μέχρι την ημερομηνία πληρωμής έστω και αν ολόκληρο το υπόλοιπο που εκκρεμεί όπως φαίνεται στην μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού πληρωθεί μέσα στην περίοδο που προβλέπεται. Τα δικαιώματα διαπραγμάτευσης και το επιτόκιο που ισχύει επί του παρόντος αναφέρονται στον Πίνακα Α. 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 3.1 Η Τράπεζα θα αποστέλλει μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού στον Κύριο Κάτοχο Κάρτας στη δηλωθείσα στην Τράπεζα διεύθυνση, για συναλλαγές που έχουν γίνει από τη χρήση της Η εξόφληση του Λογαριασμού Κάρτας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας που διέπουν την Πιστωτική Κάρτα, ως ακολούθως: 3.2 Ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να πληρώνει στην Τράπεζα το ελάχιστο ποσό πληρωμής (ελάχιστη καταβολή) που αναγράφεται στην μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού μέσα στην περίοδο που αναγράφεται σε αυτήν. Ο Κάτοχος Κάρτας μπορεί, αν το επιθυμεί, να πληρώνει ποσό μεγαλύτερο από την ελάχιστη μηνιαία καταβολή του. 3.3 Η Τράπεζα θα λογίζει τόκο σε ημερήσια βάση σε οποιοδήποτε απλήρωτο υπόλοιπο που εκκρεμεί στο Λογαριασμό 3.4 Ο τόκος υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που ανακοινώνει από καιρού σε καιρό η Τράπεζα για τον Λογαριασμό Κάρτας και θα ανατοκίζεται ως προνοείται από τον Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου Νόμο. Το επιτόκιο που ισχύει επί του παρόντος αναφέρεται στον Πίνακα Α. Η Τράπεζα θα δικαιούται να μεταβάλει κατά την κρίση της το εν λόγο επιτόκιο και σε τέτοια περίπτωση θα γνωστοποιεί γραπτώς στον Κάτοχο Κάρτας εκ των προτέρων την επικείμενη μεταβολή του επιτοκίου. Η επικείμενη μεταβολή του επιτοκίου δυνατό να γνωστοποιείται με την Κατάσταση Λογαριασμού. 3.5 Για τον υπολογισμό του τόκου, οι μήνες θα λογαριάζονται προς όσες ημέρες έχει ο καθένας, αλλά για να βρεθεί το ποσό του τόκου, θα λαμβάνεται ως διαιρέτης το εμπορικό έτος που αποτελείται από 360 ημέρες. 3.6 Εάν ολόκληρο το υπόλοιπο που φαίνεται να εκκρεμεί στην μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού εξοφληθεί μέσα στην περίοδο που αναγράφεται στην Κατάσταση Λογαριασμού τότε για το συγκεκριμένο μήνα δεν θα χρεωθεί οποιοδήποτε ποσό τόκου που αναλογεί στις συναλλαγές που έχουν γίνει μέσα στον μήνα για τον οποίο εκδόθηκε η Κατάσταση Λογαριασμού 3.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην πληρωμή ή παράλειψης πληρωμής ή πληρωμής ποσού μικρότερου από την ελάχιστη μηνιαία δόση που αναφέρεται στην Κατάσταση Λογαριασμού ως οφειλόμενη, η Τράπεζα θα επιβάλλει επιβάρυνση καθυστέρησης (charges on arrears) επί του ποσού που παραμένει οφειλόμενο, το σημερινό ποσό/ποσοστό της οποίας αναφέρεται στον Πίνακα Α.

6 3.8 Εννοείται ότι η επιβάρυνση καθυστέρησης που αναφέρεται πιο πάνω θα λογίζεται επί του ποσού που παραμένει οφειλόμενο και στις περιπτώσεις όπου δεν έχει γίνει καμία πληρωμή επί της ως άνω επιβάρυνσης θα χρεώνεται επ αυτής τόκος ως προνοείται πιο πάνω. 3.9 Επιπρόσθετα, ο Κάτοχος θα επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα για κάθε επιστολή από την Τράπεζα με την οποία καλείται να εξοφλήσει τυχόν καθυστερημένες δόσεις. Τα εν λόγω διοικητικά έξοδα που ισχύουν επί του παρόντος αναφέρονται στον Πίνακα Α Η Τράπεζα δικαιούται να χρεώνει έξοδα μεταφοράς χρημάτων για μεταφορές στο Λογαριασμό Κάρτας, τα οποία θα ανέρχονται στο ποσό/ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Α Χωρίς βλάβη ή επηρεασμό οποιωνδήποτε δυνάμει του νόμου ή της παρούσας Συμβασης δικαιωμάτων της, η Τράπεζα θα δικαιούται, σε περίπτωση τμηματικών πληρωμών από τον Κάτοχο Κάρτας, να εισπράττει κατά πρώτο λόγο προς εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόμενου τόκου και επιβάρυνσης υπέρβασης και επιβάρυνσης καθυστέρησης και παν υπόλοιπο το λογίζει προς εξόφληση ή έναντι του κεφαλαίου της οφειλής Σε περίπτωση που η πληρωμή με βάση την Κατάσταση Λογαριασμού γίνει με επιταγή και η εν λόγω επιταγή δεν τιμηθεί στην πρώτη παρουσίαση, τότε ο Κάτοχος Κάρτας θα χρεώνεται με έξοδα διεκπεραίωσης τα οποία στο παρόν στάδιο ανέρχονται στο ποσό/ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Α Σε περίπτωση συναλλαγών της Κάρτας στο εξωτερικό, τα ποσά θα μετατρέπονται στο νόμισμα που τηρείται ο Λογαριασμός Κάρτας με την τιμή συναλλάγματος που έχει καθορίσει η Mastercard κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της συναλλαγής. Η Τράπεζα επιβάλλει επιπρόσθετη επιβάρυνση επί του ποσού μετατροπής, το σημερινό ποσοστό της οποίας αναφέρεται στον Πίνακα Α Η Τράπεζα δεν μπορεί να θεωρείται με οποιοδήποτε τρόπο υπεύθυνη εάν η Κάρτα δεν γίνει δεκτή ή δεν τιμηθεί από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Κατόχου Κάρτας και τρίτου προσώπου αναφορικά με συναλλαγές της Κάρτας, δεν θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την υποχρέωση του Κατόχου Κάρτας να καταβάλει στην Τράπεζα οποιαδήποτε οφειλή που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση της 3.15 Τα ποσά που αναφέρονται στις αποδείξεις πωλήσεων θα είναι ολόκληρα πληρωτέα και καμιά απαίτηση του Κατόχου Κάρτας έναντι της επιχείρησης δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμψηφισμού ή ανταπαίτησης εναντίον της Τράπεζας εκτός στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση εκδώσει δελτίο επιστροφής για μια συγκεκριμένη πράξη με την Κάρτα οπότε η Τράπεζα θα πιστώσει το Λογαριασμό της Κάρτας με το ποσό που θα φαίνεται ως πληρωτέο στο δελτίο επιστροφής Πληρωμή που έχει γίνει με την Κάρτα δε μπορεί να ανακληθεί ("stop payment") Ο Λογαριασμός Κάρτας θα χρεώνεται με δικαιώματα ετήσιας συνδρομής τόσο για την Κάρτα που εκδίδεται στον Κύριο Κάτοχο Κάρτας όσο και για κάθε επιπρόσθετη Κάρτα. Τα δικαιώματα ετήσιας συνδρομής που ισχύουν στο παρόν στάδιο αναφέρονται στον Πίνακα Α. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να αλλάξουν από την Τράπεζα, κατά την απόλυτη κρίση της. Τυχόν μεταβολή του ύψους της ετήσιας συνδρομής θα κοινοποιείται στον Κάτοχο Κάρτας με οποιοδήποτε τρόπο η Τράπεζα θα κρίνει προσφορότερο. 4. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 4.1 Η Τράπεζα δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση της προς τον Κάτοχο Κάρτας οποτεδήποτε επισυμβεί οποιοδήποτε από τα πιο κάτω τα οποία αποτελούν γεγονότα παράβασης: i) όταν ο Κάτοχος Κάρτας παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης ii) όταν ο Κάτοχος Κάρτας παραλείψει να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά προς την Τράπεζα βάσει της παρούσας ή άλλης συμφωνίας iii) όταν οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή εγγύηση, γραπτή ή προφορική που έχει γίνει από τον Κάτοχο της Κάρτας προς την Τράπεζα για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης είναι ή καθίσταται αναληθής ή έχει γίνει παράτυπα iv) αν ο Κάτοχος Κάρτας έχει πτωχεύσει ή εκκρεμεί αίτηση εναντίον του για την κήρυξη του σε πτώχευση ή δικαστική διαδικασία η οποία δύναται να επηρεάσει την ικανότητα του αποπληρωμής χρεών του σε οποιονδήποτε άλλον πιστωτή του v) αν ο Κάτοχος Κάρτας έχει αποβιώσει vi) αν έχει εκδοθεί ένταλμα εκποίησης της κινητής περιουσίας ή ένταλμα ή δικαστική απόφαση για την πώληση ακίνητης περιουσίας του Κατόχου Κάρτας vii) αν επισυμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο δυνατό να επηρεάσει τυχόν εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που δόθηκαν ή θα δοθούν υπέρ της Τράπεζας για την παρούσα ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. 4.2 Μόλις επισυμβεί οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα μετά την εκπνοή της προθεσμίας που θα θέσει η Τράπεζα, κατά την κρίση της, να απαιτήσει από τον Κάτοχο Κάρτας να πληρώσει αμέσως κάθε οφειλόμενο δυνάμει της παρούσας σύμβασης ποσό οπότε αυτό θα καθίσταται απαιτητό και πληρωτέο και ο Κάτοχος Κάρτας θα υποχρεούται να πληρώσει άμεσα στην Τράπεζα το εν λόγω οφειλόμενο ποσό συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύνσεων δικαιωμάτων, δαπανών και άλλων εξόδων. Παράλειψη του Κατόχου Κάρτας να προβεί σε άμεση εξόφληση, θα δίδει το δικαίωμα στην Τράπεζα να απαιτήσει δικαστικώς ή άλλως πως την πληρωμή του χρέους πλέον τόκους και επιβαρύνσεις πλέον δικαστικά και άλλα έξοδα οποιασδήποτε φύσης μέχρι πλήρους και τελείας εξόφλησης. Τόκος, επιβάρυνση καθυστέρησης και επιβάρυνση υπέρβασης θα εξακολουθήσουν να χρεώνονται επί του οφειλόμενου ποσού μέχρι την πλήρη εξόφληση του Λογαριασμού 4.3 Κατά τον τερματισμό του Λογαριασμού Κάρτας, όλες οι δόσεις που ο Κάτοχος Κάρτας δυνατόν να οφείλει σε αγορές που έγιναν με το σχέδιο πληρωμής με Δόσεις, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας και θα αποτελούν οφειλή του Κατόχου Κάρτας με βάση τους παρόντες Όρους Χρήσης. 4.4 Ο Κύριος Κάτοχος Κάρτας μπορεί οποτεδήποτε επιθυμεί να τερματίσει την Σύμβαση αυτή για χρήση της Κάρτας, χωρίς επιβάρυνση, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση τερματισμού και παραδίδοντας την Κάρτα στην Τράπεζα, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ευθύνη του για οποιεσδήποτε συναλλαγές έχουν γίνει πριν από τον τερματισμό. Ο Λογαριασμός Κάρτας θα πρέπει να διατηρηθεί ανοικτός για περίοδο τουλάχιστον 40 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής της/των Κάρτας/ών στην Τράπεζα και θα διατηρείται σε αυτόν επαρκές υπόλοιπο για ικανοποίηση απαιτήσεων που δυνατό να προκύψουν λόγω χρήσης της Κάρτας πριν από την επιστροφή της και οι οποίες δεν έχουν παρουσιαστεί στην Τράπεζα για πληρωμή πριν ή κατά την επιστροφή της 5. ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (PIN) 5.1 Ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει: α) να υπογράψει την κάρτα με στυλό διαρκείας αμέσως μόλις την παραλάβει β) να φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας και να την διατηρεί πάντοτε μαζί του γ) να μην αποκαλύψει τον Προσωπικό Μυστικό Αριθμό (ΡΙΝ) σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δ) μόλις παραλάβει το έντυπο πάνω στο οποίο του έχει κοινοποιηθεί ο Προσωπικός Μυστικός Αριθμός (PIN), να τον απομνημονεύσει και να καταστρέψει αμέσως το έντυπο ε) να μην αναγράψει οπουδήποτε τον Προσωπικό Μυστικό Αριθμό (PIN), ιδιαίτερα πάνω στην Κάρτα στ) να μην αφήνει οποιοδήποτε πρόσωπο να χρησιμοποιεί την Κάρτα του ζ) να μην αποκαλύπτει τον αριθμό της Κάρτας του σε οποιοδήποτε εκτός όταν προβαίνει σε συναλλαγή η) να καλύπτει το πληκτρολόγιο κατά την πληκτρολόγηση του Προσωπικού Μυστικού Αριθμού (ΡΙΝ) για διεκπεραίωση συναλλαγής. 5.2 Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, κινδύνου για μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ή μη έγκαιρης παραλαβής της Κάρτας ή αν ο Προσωπικός Μυστικός Αριθμός (PIN) γίνει γνωστός σε τρίτο πρόσωπο ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15 Τ.Θ Λευκωσία Κύπρος τηλ ή οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ. Αν η ειδοποίηση αυτή δοθεί προφορικά πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτώς εντός επτά (7) ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση η προφορική ειδοποίηση δεν ισχύει. 5.3 Ο Κάτοχος Κάρτας πρέπει να ειδοποιεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση την Τράπεζα μόλις αντιληφθεί την καταχώρηση στο λογαριασμό του οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά τη βούληση του, ή τυχόν σφάλμα ή άλλη ανωμαλία στην τήρηση του λογαριασμού του από την Τράπεζα. 5.4 Ο Κάτοχος Κάρτας δικαιούται εντός 60 ημερών από την καταχώρηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο Λογαριασμό Κάρτας να την αμφισβητήσει, δίνοντας για το σκοπό αυτό γραπτή ειδοποίηση στην Τράπεζα. 5.5 Ο Κάτοχος Κάρτας θα φέρει ευθύνη για ζημιά που προκύπτει στην Τράπεζα από συναλλαγές που γίνονται κατά την διάρκεια της περιόδου που αρχίζει όταν η Κάρτα παύει να βρίσκεται στην κατοχή ή έλεγχο του ιδίου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου και λήγει με την ειδοποίηση που προβλέπεται πιο πάνω. 5.6 Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας ενήργησε με δόλο ή βαρεία αμέλεια ο Κάτοχος Κάρτας θα φέρει ευθύνη για όλη τη ζημία, μέχρι οποιουδήποτε ποσού, που προκύπτει στην Τράπεζα από πράξεις που γίνονται κατά την διάρκεια της περιόδου που αρχίζει όταν η πιστωτική Κάρτα παύει να είναι στην κατοχή ή τον έλεγχο του Κατόχου Κάρτας ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, και λήγει με την ειδοποίηση του Κατόχου Κάρτας όπως αναφέρεται πιο πάνω. 5.7 Νοείται ότι ο Κάτοχος Κάρτας θα φέρει ευθύνη, μέχρι οποιουδήποτε ποσού, για ζημιά που θα υποστεί η Τράπεζα λόγω χρήσης της Κάρτας από πρόσωπο στου οποίου την κατοχή περιήλθε η Κάρτα και/ή γνώση του PIN με τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση του Κατόχου 5.8 Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που διενεργηθούν συναλλαγές με την Κάρτα μέσω των ATM ή του τερματικού συναλλαγών (POS) με χρήση του PIN, θα θεωρείται ότι αυτές έχουν διενεργηθεί από τον Κάτοχο Εάν αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Κάτοχος Κάρτας δεν έχει διενεργήσει τις εν λόγω συναλλαγές το γεγονός ότι οι συναλλαγές έχουν διενεργηθεί μέσω των ATM ή των εν λόγω τερματικών συναλλαγών (POS) με χρήση του PIN, θα δεικνύει ότι ο Κάτοχος Κάρτας έχει ενεργήσει με βαρεία αμέλεια και ως εκ τούτου θα ευθύνεται για όλες τις συναλλαγές που γίνονται με την Κάρτα μέσω των ATM και των τερματικών συναλλαγών (POS), μέχρι αυτός να ειδοποιήσει την Τράπεζα όπως αναφέρεται πιο πάνω.

7 5.9 Ο Κάτοχος Κάρτας θα έχει υποχρέωση να δώσει στην Τράπεζα όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχει σχετικά με τις συνθήκες απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας ή της αποκάλυψης του Προσωπικού Μυστικού Αριθμού (PIN) σε τρίτο άτομο και θα πρέπει να προβαίνει σε διαβήματα που θεωρούνται αναγκαία από την Τράπεζα για την ανεύρεση της απολεσθείσας Στην περίπτωση μιας τέτοιας απώλειας, κλοπής, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή υποψίας για αποκάλυψη του Προσωπικού Μυστικού Αριθμού (PIN), η Τράπεζα θα μπορεί να κοινοποιήσει στις αστυνομικές αρχές οποιαδήποτε πληροφορία την οποία θεωρεί σχετική. Εάν μια Κάρτα έχει δηλωθεί από τον Κάτοχο Κάρτας ως απολεσθείσα, κλαπείσα ή εκτεθειμένη σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση και στη συνέχεια ανευρεθεί, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά αλλά να κοπεί στα δύο και να επιστραφεί αμέσως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, στην διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω Η χρήση της Κάρτας για αγορές αγαθών και/ή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά και με φειδώ και μόνο όταν ο Κάτοχος Κάρτας είναι βέβαιος ότι βρίσκεται σε ασφαλισμένη ιστοσελίδα (secured site). Ο Κάτοχος πρέπει επίσης να έχει υπόψη του ότι, ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω διαδικτύου είναι συνδρομητικές, ούτως ώστε να αποφύγει τη μηνιαία χρέωση της 5.11 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τον Κάτοχο Κάρτας με οποιαδήποτε έξοδα σχετικά με την επανέκδοση Κάρτας που έχει απολεσθεί, κλαπεί, ή καταστραφεί εξ υπαιτιότητας του Κατόχου Κάρτας, όπως επίσης και με έξοδα επανέκδοσης Προσωπικού Μυστικού Αριθμού (PIN). 6. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 6.1 Ειδικοί όροι που ισχύουν για τη χρήση Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ATM): (α) Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας χρησιμοποιήσει την Κάρτα για ανάληψη μετρητών καθ' υπέρβαση του πιστωτικού ορίου που έχει καθορισθεί από την Τράπεζα με τη συγκατάθεση της, θα πρέπει να καταθέσει το εν λόγω ποσό μέσα στα χρονικά όρια που έχει καθορίσει η Τράπεζα και σε περίπτωση υπέρβασης χωρίς τη συγκατάθεση της Τράπεζας θα πρέπει να άρει την υπέρβαση αμέσως. (β) Η Τράπεζα δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω των ATM η οποία έγινε με την Κάρτα και το PIN, και ο Κάτοχος Κάρτας θα είναι πλήρως υπεύθυνος για τέτοιες συναλλαγές οι οποίες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση. (γ) Η Τράπεζα θα αποφασίζει τις ώρες κατά τις οποίες οι ATM θα λειτουργούν καθώς και τις συναλλαγές που θα επιτρέπονται μέσω των ATM. (δ) Η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο οι Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές(ATM) είναι εκτός λειτουργίας. (ε) Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώνει το Λογαριασμό Κάρτας με έξοδα και/ή δικαιώματα για κάθε συναλλαγή μέσω των ΑΤΜ άλλων τραπεζών. 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7.1 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης της Κάρτας, και η ειδοποίηση για τέτοιες τροποποιήσεις μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε αποφασίσει η Τράπεζα και θα αποτελεί αποτελεσματική ειδοποίηση στον κάθε Κάτοχο Η αποδοχή των τροποποιήσεων από τον Κάτοχο Κάρτας τεκμαίρεται από τη συνέχιση χρήσης της 7.2 Επίσης η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει από καιρού σε καιρό, όλα τα ποσά/ποσοστά που αναφέρονται στον Πίνακα Α πιο κάτω, και γνωστοποίηση των αλλαγών δυνατό να γίνεται με την μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει η Τράπεζα προσφορότερο. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του Κατόχου Κάρτας θα πρέπει να ειδοποιείται σχετικά η Τράπεζα τηλεφωνικώς ή γραπτώς. 7.3 Τα δυνάμει της Συμφωνίας αυτής και/ή εξουσίες της Τράπεζας δεν θα επηρεάζονται από οποιαδήποτε καθυστέρηση και/ή παράλειψη ενασκήσεως τους από την Τράπεζα και ουδεμία καθυστέρηση και/ή παράλειψη ενασκήσεως οποιουδήποτε τέτοιου δικαιώματος ή εξουσίας της Τράπεζας θα θεωρηθεί ή ερμηνευθεί ως παραίτηση ή αποποίηση (WAIVER) από την Τράπεζα οποιουδήποτε δικαιώματος ή εξουσίας της ή ως συναίνεση στην παράλειψη ούτε και ενέργεια της Τράπεζας σε σχέση με οποιαδήποτε παράλειψη ή συναίνεση σε οποιαδήποτε παράλειψη, θα επηρεάζει ή παραβλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα ή εξουσίες της Τράπεζας σε σχέση με οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράλειψη. 7.4 Οι όροι της Σύμβασης αυτής με κανένα τρόπο επηρεάζουν οποιαδήποτε επιπρόσθετα δικαιώματα τα οποία η Τράπεζα έχει σήμερα ή δυνατό να έχει στο μέλλον δυνάμει νόμου ή εθίμου και τα δικαιώματα αυτά θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ καθόλο το χρονικό διάστημα που θα υφίστανται δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δύο μερών της Σύμβασης αυτής και παραπέρα θα έχουν ισχύ για επιπρόσθετες ή νέες διευκολύνσεις προς τον Κάτοχο Κάρτας έστω και αν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις του Κατόχου Κάρτας προς την Τράπεζα εξοφληθούν ή διευθετηθούν. 7.5 Όλα τα έξοδα που θα διενεργηθούν από την Τράπεζα συνεπεία και σε εκτέλεση της Σύμβασης αυτής (περιλαμβανομένων ενδεικτικά μόνο των εξόδων χαρτοσήμανσης και οποιωνδήποτε δικηγορικών και δικαστικών εξόδων) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Κάτοχο Κάρτας και θα είναι καταβλητέα από αυτόν εντόκως όπως καθορίζεται στη Σύμβαση αυτή, από της πληρωμής τους από την Τράπεζα μέχρι της εξοφλήσεως τους από τον Κάτοχο Η Τράπεζα θα δικαιούται όπως τα έξοδα αυτά τα φέρει σε χρέωση οποιουδήποτε υφιστάμενου με την Τράπεζα λογαριασμού του Κατόχου 7.6 Η Τράπεζα θα δικαιούται οποτεδήποτε μονομερώς να διαχωρίζει τους λογαριασμούς του Κατόχου Κάρτας ανάλογα με την εκάστοτε τηρούμενη από την Τράπεζα λογιστική τακτική και/ή να μεταφέρει τους λογαριασμούς του Κατόχου Κάρτας με βάση τη Σύμβαση αυτή, από το ένα Κατάστημα της σε άλλο, ή να τροποποιεί, διαφοροποιεί ή αντικαθιστά τους αριθμούς τους, νοουμένου ότι θα γνωστοποιεί την ενέργεια αυτή στον Κάτοχο 8. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 8.1 Η παρούσα Πιστωτική Σύμβαση υπό μορφή Πιστωτικής Κάρτας έχει υπογραφεί από την Τράπεζα, τον Κύριο Κάτοχο Κάρτας και οποιοδήποτε άλλο Κάτοχο Κάρτας όπου υπάρχει, και ο καθένας εκ των συμβαλλομένων έλαβε σήμερα ένα δεόντως υπογραμμένο πρωτότυπο ή αντίγραφο της Σύμβασης για ιδία φύλαξη ή χρήση. 8.2 Ο Κάτοχος Κάρτας έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας 14 ημερών από τη σύναψη της Σύμβασης Πίστωσης να υπαναχωρήσει από την παρούσα Σύμβαση. 8.3 Η Σύμβαση αυτή θα δεσμεύει τον Κάτοχο Κάρτας άσχετα με τις διάφορες μεταβολές που δυνατό να επέλθουν οποτεδήποτε στην νομική υπόσταση της Τράπεζας, είτε λόγω συγχώνευσης της με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, Οργανισμούς, Οίκους ή Εταιρείες ή άλλως, ή λόγω εκχώρησης του ενεργητικού της για τον σχηματισμό νέας Εταιρείας ή άλλως πως. 8.4 Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από τον περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμο, κάθε ειδοποίηση βάσει της παρούσας συμφωνίας θα μπορεί να σταλεί στον Κάτοχο Κάρτας με συνηθισμένο ταχυδρομείο ή να παραδοθεί σε αυτόν δια χειρός στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση ή σε οποιαδήποτε νέα διεύθυνση την οποία θα κοινοποιήσει ο Κάτοχος Κάρτας προς την Τράπεζα, ή στην τελευταία γνωστή του διεύθυνση. Κάθε ειδοποίηση που αποστέλλεται από τον Κάτοχο Κάρτας στην Τράπεζα θα αποστέλλεται στη διεύθυνση της Τράπεζας που αναφέρεται πιο πάνω ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση την οποία τυχόν να κοινοποιήσει η Τράπεζα στον Κάτοχο Κάρτας με οποιοδήποτε τρόπο η Τράπεζα κρίνει κατάλληλο περιλαμβανόμενης και της ανακοίνωσης στον Τύπο. 8.5 Ο Κάτοχος Κάρτας δηλώνει ότι κατανοεί πλήρως το δικαίωμα του να εξετάσει όλες τις όψεις της παρούσας Σύμβασης με δικηγόρο της εκλογής του, ότι είχε την ευκαιρία να συμβουλευτεί δικηγόρο της εκλογής του, ότι έχει προσεκτικά αναγνώσει και πλήρως κατανοήσει τις πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης και ότι ελεύθερα, εγνωσμένα και εθελούσια συμβάλλεται και υπογράφει την παρούσα. 9. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 9.1 Τηρουμένων των προνοιών της πιο κάτω παραγράφου, πληροφορίες που αφορούν τον Κύριο Κάτοχο Κάρτας ή οποιοδήποτε Κάτοχο Κάρτας δεν θα αποκαλύπτονται από την Τράπεζα, εκτός με τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση του Κύριου Κάτοχου Κάρτας ή οποιουδήποτε Κατόχου Κάρτας (ανάλογα με το άτομο που αφορούν οι πληροφορίες) ή όπου η Τράπεζα υποχρεούται δια Νόμου να το πράξει ή όπου ο Νόμος επιτρέπει τέτοια αποκάλυψη. 9.2 Σε περίπτωση που η Τράπεζα κατά την απόλυτη κρίση της πιστεύει ότι μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει εκτελέσει ή προσπάθησε ή πιθανόν να προσπαθήσει να εκτελέσει συναλλαγές με την Κάρτα, η Τράπεζα θα δικαιούται να καταγγείλει το θέμα στην Αστυνομία ή/και να αποκαλύψει κάθε σχετική πληροφορία στην Αστυνομία περιλαμβανομένων λεπτομερειών αναφορικά με τον λογαριασμό του Κατόχου Κάρτας χωρίς να λάβει την συγκατάθεση του Κατόχου Κάρτας προς τούτο. 10. ΠΙΝΑΚΑΣ Α - Ως επισυνάπτεται και αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης Πίστωσης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η συµφωνία σας µε την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους Επιπρόσθετους Όρους οι οποίοι ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα