ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος συμβαλλόμενος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 3.1 Κύριος δικαιούχος 3.2 Υποκατάστατος δικαιούχος 3.3 Αλλαγή δικαιούχου 3.4 Έκπτωση δικαιούχου ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 5.1 Έγγραφα που συνιστούν το ασφαλιστήριο 5.2 Έναρξη ισχύος ασφαλιστηρίου 5.3 Τροποποίηση ασφαλιστηρίου 5.4 Διεύθυνση Αλληλογραφίας 5.5 Διεύθυνση Κατοικίας 5.6 Επάγγελμα 5.7 Εκχώρηση - Ενεχυρίαση 5.8 Διαφορά Ηλικίας 5.9 Χαρτόσημα, φόροι και επιβαρύνσεις ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 6.1 Πληρωμή ασφαλίστρου 6.2 Προθεσμία «χάριτος» 6.3 Επαναφορά ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 9.1 Κύρος της Ασφάλισης 9.2 Καταγγελία ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ QGORV

2 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόμενα, για συντομία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Aσφαλιστής): Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, Eλληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε. «Ασφαλιζόμενος» Το πρόσωπο επί της ζωής και υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση (κυρίως ασφαλιζόμενος). «Συμβαλλόμενος» (Λήπτης της ασφάλισης): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση «Ασφάλισμα» Το ποσό που, κατά περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η Εταιρία. «Δικαιούχος» Το πρόσωπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για να λάβει το ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου, διευκρινιζομένου, ότι ο θεσμός του δικαιούχου αφορά μόνο το ασφάλισμα που προβλέπεται λόγω θανάτου του ασφαλιζομένου. «Ηλικία» Η ηλικία του ασφαλιζομένου που, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κατά τη σύναψη της ασφάλισης για την ακριβή χρονολογία της γέννησής του (ημέρα, μήνας, έτος) είναι η ακέραιη πλησιέστερη στην ημερομηνία σύναψης της ασφάλισης «Επέτειος ασφαλιστηρίου» Η ημερομηνία κάθε ημερολογιακού έτους που συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου. «Ασφαλιστικό έτος» Το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου και λήγει την προηγούμενη ημέρα της επόμενης επετείου. Πρώτο ασφαλιστικό έτος είναι το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημέρα έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου και λήγει την προηγούμενη ημέρα της πρώτης επετείου. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου Αν την ασφάλιση συνάψει ο ασφαλιζόμενος, τότε αυτός είναι και συμβαλλόμενος. Αν συμβαλλόμενος και ασφαλιζόμενος είναι διαφορετικά πρόσωπα, τότε όσο ζει ο ασφαλιζόμενος, ο συμβαλλόμενος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο εκτός από αυτά που αφορούν στον ασφαλιζόμενο. Σε περίπτωση εκχώρησης των δικαιωμάτων του συμβαλλόμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.7 του άρθρου 5, τα δικαιώματα του συμβαλλομένου ασκούνται μόνο με τη συναίνεση του εκδοχέα. Σε περίπτωση ορισμού αμετάκλητου δικαιούχου, τα δικαιώματα του συμβαλλομένου ασκούνται μόνο με τη συναίνεση του αμετακλήτου δικαιούχου. 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου Ο συμβαλλόμενος μπορεί να ορίσει άλλο συμβαλλόμενο με γραπτή δήλωσή του, εφόσον ο άλλος αποδεχθεί εγγράφως τον ορισμό του. Για την αλλαγή συμβαλλομένου απαιτείται να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας οι έγγραφες δηλώσεις του παλαιού και του νέου συμβαλλομένου και να εκδοθεί από την Εταιρία σχετική πρόσθετη πράξη. Η αλλαγή θα ισχύει από την ημερομηνία που παραδόθηκε στην Εταιρία η τελευταία από τις παραπάνω δύο δηλώσεις. 2.3 Υποκατάστατος συμβαλλόμενος Ο συμβαλλόμενος μπορεί επίσης να ορίσει και υποκατάστατο συμβαλλόμενο που παίρνει τη θέση του μετά το θάνατό του. Για να ισχύει ο ορισμός του υποκατάστατου συμβαλλόμενου θα πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2.2. του άρθρου 2. Αν ο συμβαλλόμενος πεθάνει πριν από τον ασφαλιζόμενο και δεν έχει ορίσει υποκατάστατο συμβαλλόμενο, τότε όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο μεταβιβάζονται στον ασφαλιζόμενο. Αν ο κατά υποκατάσταση νέος συμβαλλόμενος είναι κατά το χρόνο της υποκατάστασης ανήλικος ή και από άλλη αιτία ανίκανος για δικαιοπραξία, κάθε γνωστοποίηση της Εταιρίας σχετική με τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου απευθύνεται στους νομίμους αντιπροσώπους του. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 3.1 Κύριος δικαιούχος Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο συμβαλλόμενος ορίζει κυρίους δικαιούχους στους οποίους περιέρχεται το ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου. Στην περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι κύριοι δικαιούχοι και δεν ορίζονται ποσοστά διανομής του ασφαλίσματος η διανομή γίνεται σε ίσα μερίδια. Κύριος δικαιούχος χάνει τα δικαιώματά του αν πεθάνει ταυτόχρονα ή πριν από τον ασφαλιζόμενο οπότε αυτά μεταβιβάζονται στους υπόλοιπους κυρίους δικαιούχους. Αν έχουν ορισθεί ως κύριοι δικαιούχοι οι νόμιμοι κληρονόμοι του ασφαλιζομένου το ασφάλισμα καταβάλλεται σ αυτούς που θα καλούνταν στην κληρονομία του, σύμφωνα με τους κανόνες της «εξ αδιαθέτου διαδοχής», ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης). 3.2 Υποκατάστατος δικαιούχος Ο συμβαλλόμενος μπορεί επίσης να ορίσει και υποκατάστατο δικαιούχο, ο οποίος παίρνει τη θέση του κύριου δικαιούχου, αν κατά το θάνατο του ασφαλιζομένου δεν επιζεί κανένας κύριος δικαιούχος. Αν όμως δεν είχε ποτέ ορισθεί δικαιούχος ή ο ορισθείς (κύριος ή υποκατάστατος) δικαιούχος αποποιήθηκε το ασφάλισμα ή δεν ζει κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλιζομένου, τότε δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι ο συμβαλλόμενος. 3.3 Αλλαγή δικαιούχου Όσο ζει ο ασφαλιζόμενος, ο συμβαλλόμενος μπορεί να ορίσει (αν δεν είχε ορίσει από την αρχή) ή να

3 αντικαταστήσει τον οποτεδήποτε ορισθέντα δικαιούχο με γραπτή δήλωσή του που πρέπει να παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Ο ορισμός ή η αντικατάσταση του δικαιούχου σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει εφόσον έχει περιέλθει στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, πριν από το θάνατο του ασφαλιζομένου. Ο ορισμός ή η αντικατάσταση του δικαιούχου ισχύει από την ημερομηνία που η γραπτή δήλωση παραδόθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Στη συνέχεια με μέριμνα της Εταιρίας εκδίδεται σχετική πρόσθετη πράξη. Η αλλαγή δικαιούχου συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση κάθε προηγούμενης επιλογής τρόπου διακανονισμού του ασφαλίσματος. 3.4 Έκπτωση δικαιούχου Ο δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωμά του αν με πρόθεση προκάλεσε το θάνατο του ασφαλιζομένου ή αποπειράθηκε να τον θανατώσει. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης Κατά τη σύναψη της ασφάλισης, ο συμβαλλόμενος και ο ασφαλιζόμενος έχουν την υποχρέωση με ειλικρίνεια να δηλώσουν στην Εταιρία: Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση της υγείας του ασφαλιζομένου, τις συνθήκες του επαγγέλματός του και γενικά όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση ασφάλισης και τα οποία είναι απαραίτητα για να εκτιμήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Αν έχουν ήδη συνάψει ασφάλιση ή αν εκκρεμεί αίτηση ασφάλισης τους σε άλλη Εταιρία. Αν ο συμβαλλόμενος ή ο ασφαλιζόμενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται αμέσως από την πραγματοποίησή της. Αν όμως η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας ή πριν περιέλθει σε γνώση της Εταιρίας η ψευδής δήλωση ή αποσιώπηση, τότε η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσματος. 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης Κατά την διάρκεια της ασφάλισης, ο συμβαλλόμενος και ο ασφαλιζόμενος έχουν την υποχρέωση με ειλικρίνεια να δηλώσουν στην Εταιρία: Κάθε μεταβολή του επαγγέλματος και της διεύθυνσης εργασίας ή της κατοικίας τους Αν έχουν ήδη συνάψει ασφάλιση ή αν εκκρεμεί αίτηση ασφάλισης τους σε άλλη Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 5. 1 Έγγραφα που συνιστούν το ασφαλιστήριο Το ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή των νομίμων οργάνων της Εταιρίας, μαζί με την αίτηση για την έκδοσή του, τους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους, και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις που θα εκδοθούν από την Εταιρία, αποτελούν το έγγραφο που συνιστά και αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση. 5.2 Έναρξη ισχύος ασφαλιστηρίου Η κάλυψη του κινδύνου από την Εταιρία αρχίζει από την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία ενάρξεως ισχύος υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή, εάν έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή, ολόκληρη η πρώτη δόση του μαζί με κάθε συναφή επιβάρυνση και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει επέλθει μεταβολή της υγείας και των λοιπών συνθηκών του ασφαλιζομένου, όπως δηλώθηκαν στην αίτηση για ασφάλιση και τη δήλωση ιατρικού ιστορικού, η οποία επηρεάζει την ασφαλισιμότητά του. Η διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ορίζεται στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που περιέχει τα εξατομικευμένα στοιχεία της. Τα ασφαλιστικά έτη και οι επέτειοι του ασφαλιστηρίου υπολογίζονται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. 5.3 Τροποποίηση ασφαλιστηρίου Τροποποίηση του ασφαλιστηρίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά σε άλλα σημεία του, είναι δυνατή μετά την υποβολή γραπτής αίτησης μετατροπής και μόνο εφόσον γίνει δεκτή από την Εταιρία. Η Εταιρία αν αποδεχθεί την τροποποίηση εκδίδει νέο ασφαλιστήριο ή σχετική πρόσθετη πράξη και διέπεται από όλες τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου. 5.4 Διεύθυνση Αλληλογραφίας Διεύθυνση Αλληλογραφίας του συμβαλλομένου στην οποία θα αποστέλλονται και θα επιδίδονται από την Εταιρία όλα τα έγγραφα που αφορούν στην παρούσα ασφάλιση, είναι αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης. Κάθε αλλαγή της Διεύθυνσης Αλληλογραφίας ισχύει έναντι της Εταιρίας μόνο μετά την γραπτή γνωστοποίηση της νέας Διεύθυνσης στην Εταιρία. 5.5 Διεύθυνση Κατοικίας Διεύθυνση κατοικίας του ασφαλιζομένου είναι αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης και κάθε αλλαγή του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία.

4 5.6 Επάγγελμα Επάγγελμα του συμβαλλομένου ή και του ασφαλιζομένου είναι αυτό που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης και κάθε αλλαγή του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. θεωρείται εκείνο που αντιστοιχούσε (μεγαλύτερο ή μικρότερο) κατά τη σύναψη της ασφάλισης σύμφωνα με το τιμολόγιο (Πίνακας ασφαλίστρων) της Εταιρίας στην πραγματική ηλικία του και η προς τα άνω ή προς τα κάτω αναδρομική διαφορά εξοφλείται αμέσως. 5.7 Εκχώρηση - Ενεχυρίαση Εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων που πηγάζουν από το ασφαλιστήριο γίνεται με γραπτή αίτηση: α) από τον συμβαλλόμενο με έγγραφη συναίνεση του ασφαλιζομένου αν είναι διαφορετικό πρόσωπο και του τυχόν αμετάκλητου δικαιούχου ή β) από τον ασφαλιζόμενο με έγγραφη συναίνεση του συμβαλλόμενου και του τυχόν αμετάκλητου δικαιούχου. Η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας και επιβεβαιώνεται με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης ή με την αναγραφή σχετικού ειδικού όρου στο σώμα του ασφαλιστηρίου. Τα δικαιώματα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα από τα δικαιώματα κάθε άλλου δικαιούχου ή υποκατάστατου αυτού, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την επιλογή τρόπου διακανονισμού. Τα δικαιώματα του συμβαλλομένου, σε περίπτωση εκχώρησης, ασκούνται μόνο με τη συναίνεση του εκδοχέα. Ο εκδοχέας δεν μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση δικαιούχου ούτε να επιλέξει τρόπο διακανονισμού του ασφαλίσματος. 5.8 Διαφορά Ηλικίας Αν δεν έχει προσκομισθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης του ασφαλιζομένου οποτεδήποτε για να αποδειχθεί η ηλικία του, η Εταιρία, πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή ασφαλίσματος, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση αυτής. Αν αποδειχθεί, ότι η ηλικία του ήταν διαφορετική από αυτή που από δόλο δηλώθηκε ανακριβής η Εταιρία δικαιούται: α) Αν μεν το γεγονός περιήλθε σε γνώση της πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, είτε να καταγγείλει τη σύμβαση εντός ενός (1) μηνός από τότε που περιήλθε σε γνώση της, είτε να προτείνει την αναπροσαρμογή του ασφαλιζομένου κεφαλαίου σύμφωνα με την ηλικία που πραγματικά είχε ο ασφαλιζόμενος κατά τη σύναψη της ασφάλισης και το ασφάλιστρο που πληρώνεται μέχρι τότε και θα εξακολουθήσει να πληρώνεται μέχρι τον τερματισμό της ασφάλισης, οπότε σε περίπτωση μη αποδοχής της προταθείσας τροποποίησης εντός της ανωτέρω επίσης προθεσμίας η ασφάλιση θεωρείται ότι καταγγέλθηκε, β) Αν δε το γεγονός περιήλθε σε γνώση της μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του ασφαλίσματος. Αν όμως η ανακριβής δήλωση της ηλικίας δεν οφείλεται σε δόλο, τότε ως συμφωνηθέν ασφάλιστρο 5.9 Χαρτόσημα, φόροι και επιβαρύνσεις Κάθε φόρος ή τέλος ή άλλα δικαιώματα υπέρ τρίτων που έχουν σχέση με οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή που απορρέει από το ασφαλιστήριο, βαρύνουν τον συμβαλλόμενο ή το δικαιούχο ή τον ασφαλιζόμενο, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται με διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή μετά από την έκδοση του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 6.1 Πληρωμή ασφαλίστρου Το ασφάλιστρο, όπως προαναφέρεται, είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, μπορεί όμως να καθορισθεί στο ασφαλιστήριο ή με πρόσθετη πράξη η πληρωμή του ετησίου ασφαλίστρου με τμηματικές δόσεις, εξαμηνιαίες, προσαυξημένες με δύο τοις εκατό (2%) ή τριμηνιαίες προσαυξημένες με τρία τοις εκατό (3%) ή μηνιαίες προσαυξημένες με τέσσερα τοις εκατό (4%). Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί το συμβαλλόμενο για την πληρωμή των ασφαλίστρων. Τυχόν δε αποστολή τέτοιας ειδοποίησης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί σαν παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό. 6.2 Προθεσμία «χάριτος» Μετά την εξόφληση της πρώτης συμφωνημένης δόσης του ασφαλίστρου, παρέχεται προθεσμία «χάριτος» τριάντα (30) ημερών για την πληρωμή καθεμιάς από τις επόμενες δόσεις χωρίς καμία επιβάρυνση. Αν τα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν μέσα σ αυτή την προθεσμία, η ασφάλιση παύει από τη χρονολογία οφειλής της δόσης εφόσον τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. Αν όμως ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος πραγματοποιηθεί μέσα στην προθεσμία από το χρόνο οφειλής της δόσης μέχρι τη σύμφωνα με τα παραπάνω ακύρωση του ασφαλιστηρίου, καταβάλλεται η προβλεπόμενη ασφαλιστική αποζημίωση και παρακρατούνται από αυτή τα οφειλόμενα ασφάλιστρα. 6.3 Επαναφορά Ασφάλιση που ακυρώθηκε μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ μέσα σε μια πενταετία από την ημέρα που έγινε απαιτητό το ασφάλιστρο που δεν εξοφλήθηκε (η προθεσμία χάριτος δεν λαμβάνεται υπ όψη) εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Ο ασφαλιζόμενος είναι δεκτικός ασφάλισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης επαναφοράς με βάση τα κριτήρια που ισχύουν τότε, και η Εταιρία εξακολουθεί να συνάπτει το συγκεκριμένο τύπο ασφάλισης και β) Καταβληθούν όλα τα καθυστερούμενα ασφάλιστρα άτοκα.

5 Μόνη η αίτηση επαναφοράς και η πληρωμή των ασφαλίστρων δεν συνεπάγονται επαναφορά του ασφαλιστηρίου. Μετά τη διαπίστωση της ασφαλισμότητας του ασφαλιζομένου, για την οποία η Εταιρία μπορεί και να του ζητήσει να της προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, εκδίδεται από την Εταιρία πρόσθετη πράξη επαναφοράς από την ημερομηνία έκδοσης της οποίας και μόνο επανέρχεται η ασφάλεια σε ισχύ, μη καλυπτομένων των κινδύνων που επήλθαν ενδιάμεσα. Αν η πρόσθετη πράξη δεν εκδοθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης επαναφοράς, η αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε δεκτή από την Εταιρία και τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για την επαναφορά επιστρέφονται όταν ο συμβαλλόμενος τα ζητήσει. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης Για την καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης ο συμβαλλόμενος, ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος, κατά περίπτωση, υποχρεούται να καταθέσει εντός οκτώ (8) ημερών γραπτή αναγγελία στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Επίσης υποχρεούται να δώσει στην Εταιρία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που κατέχει ή που μπορεί να αποκτήσει, ως μόνος, νομιμοποιούμενος που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα του ζητήσει η Εταιρία για την απόδειξη των προϋποθέσεων του δικαιώματός του, απόδειξη που συμφωνείται ότι τον βαρύνει κατά την αξίωση ασφαλιστικής αποζημίωσης. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να εξετάζει τον ασφαλιζόμενο με έξοδά της και με γιατρό που η ίδια ορίζει. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ή δεν ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωμή ασφαλίσματος. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης. Η Εταιρία μετά την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών και την πάροδο ευλόγου χρόνου για τον έλεγχό τους καταβάλλει την ασφαλιστική αποζημίωση με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής της. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με το ασφάλισμα γίνεται στα κεντρικά γραφεία της (άρσιμη οφειλή). Παράλειψη οποιουδήποτε των ανωτέρω προσώπων να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόμο. Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης αν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται σε δόλο. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ισχύουν τα προβλεπόμενα, σχετικά με τα θέματα αυτά, στο τμήμα του ασφαλιστηρίου στο οποίο αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 9.1 Κύρος της Ασφάλισης Αμφισβήτηση του κύρους της ασφάλισης από την Εταιρία για λόγο που οφείλεται στον συμβαλλόμενο ή ασφαλιζόμενο δεν επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρία λόγω παράβασης των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 του άρθρου Καταγγελία Ανεξάρτητα από το κύρος της ασφάλισης η Εταιρία δικαιούται, επίσης να καταγγείλει την ασφάλιση σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ή ο ασφαλιζόμενος παραπλανήσει ή αποπειραθεί να την παραπλανήσει σχετικά με αξίωσή του για καταβολή ασφαλίσματος. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση του λόγου της καταγγελίας και τα αποτελέσματά της εφαρμόζονται άμεσα. Αν ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος επέλθει εντός της προθεσμίας άσκησης της καταγγελίας η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της προς καταβολή του ασφαλίσματος. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. Διευκρινίζεται ότι πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην ασφάλιση και συνεργάζονται παραγωγικά με την Εταιρία στερούνται του δικαιώματος εκπροσώπησης αυτής. Έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δεν δεσμεύουν την Εταιρία.

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα