ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου 23) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες την παρούσα κάτω από την εταιρική της επωνυμία, εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην συνημμένη στην παρούσα αίτηση (εφεξής «Αίτηση») την προπληρωμένη κάρτα ATTICA PREPAID CARD VISA (εφεξής «Κάρτα»). Οι όροι της σύμβασης-πλαίσιο των Γενικών Όρων Συναλλαγών της Τράπεζας (εφεξής «ΓΟΣ»), συμπληρώνουν τους παρόντες όρους, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων των παρόντων όρων, οι οποίες υπερισχύουν. 1. Έκδοση Ισχύς Κάρτας 1.1. Η Τράπεζα χορηγεί στον Κάτοχο, κατόπιν υποβολής της Αίτησης, την Κάρτα, στην οποία αποτυπώνεται το ονοματεπώνυμό του. Κατά την υποβολή της Αίτησης, ο Κάτοχος οφείλει να καταβάλει τα Έξοδα Έκδοσης Κάρτας, όπως αναφέρονται στo Παράρτημα. Η Κάρτα, είτε παραλαμβάνεται από τον Κάτοχο στο κατάστημα της Τράπεζας με το οποίο συνεργάζεται και έχει υποβάλει την Αίτηση, είτε αποστέλλεται σε αυτόν ταχυδρομικά στην αναφερόμενη στην Αίτηση διεύθυνσή του. Ρητά συμφωνείται ότι ο Κάτοχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο της παράδοσης της Κάρτας στην ως άνω διεύθυνση που έχει δηλώσει Ο Κάτοχος οφείλει, μόλις περιέλθει η Κάρτα στην κατοχή του, να θέσει την υπογραφή του στην ειδική για το σκοπό αυτό θέση επ αυτής, προτού προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή και να τη φυλάσσει και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση. Ο Κάτοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη γνησιότητα της υπογραφής του Η Τράπεζα αποστέλλει στον κάτοχο σε ειδικό φάκελο ασφαλείας τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN), ο οποίος απαιτείται για τη χρήση της Κάρτας. Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι η συνδυασμένη χρήση του PIN και της Κάρτας ισοδυναμεί με υπογραφή του και ότι με την χρήση αυτών παρέχει την έγκρισή του για την αντίστοιχη χρέωση του Διαθέσιμου Ποσού Συναλλαγών, και ως εκ τούτου υποχρεούται, αφού απομνημονεύσει τον ΡΙΝ, να καταστρέψει αμέσως το σχετικό σημείωμα της Τράπεζας με το οποίο του παραδόθηκε χωρίς να τον αναγράψει οπουδήποτε αλλού Η Κάρτα ανήκει και παραμένει στην κυριότητα της Τράπεζας. Ο Κάτοχος και μόνον αυτός αποκτά το δικαίωμα χρήσης της Κάρτας. Το δικαίωμα της χρήσης της Κάρτας και του PIN ανήκει αποκλειστικά στον Κάτοχο και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή χρησιμοποίηση της Κάρτας από άλλον, καθώς και η γνωστοποίηση του PIN σε οποιονδήποτε Κάθε Κάρτα ισχύει μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα και του έτους που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της κάρτας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Μετά την ως άνω ημερομηνία λήξης ισχύος της Κάρτας, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο μεταφέρεται σε άτοκο λογαριασμό της Τράπεζας Η Τράπεζα διατηρεί την δυνατότητα να αναστείλει την χρήση της Κάρτας ή/και να διακόπτει την δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με χρήση της Κάρτας, ολικά ή μερικά, για αντικειμενικούς αιτιολογημένους λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια της Κάρτας ή/και την υπόνοια δόλιας ή μη εγκεκριμένης χρήσης της Στην περίπτωση της προηγούμενης παρ. 1.6, η Τράπεζα ενημερώνει τον Κάτοχο για την αναστολή ή την διακοπή, καθώς και για τους λόγους αυτής, είτε μέσω επιστολής, είτε μέσω του Ενημερωτικού Σημειώματος του άρθρου 4, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ει δυνατόν πριν, ή το αργότερο αμέσως μετά την αναστολή ή την διακοπή, εκτός εάν η γνωστοποίηση αυτή αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή/και σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη έναντι του Κατόχου για οποιαδήποτε εκ των λόγων αυτών τυχόν ζημία ή απώλεια αυτός υποστεί. Η Τράπεζα αίρει την αναστολή ή την διακοπή μόλις οι σχετικοί ως άνω λόγοι πάψουν να υφίστανται. 2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ 2.1. Το Ποσό το οποίο καταβάλει ο Κάτοχος στην Τράπεζα για την πρώτη φόρτιση της Κάρτας («Αρχικό Ποσό Φόρτισης»), μετά την αφαίρεση σχετικών εξόδων έκδοσης (παρ. 1.1), όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα, αποτελεί το «Διαθέσιμο Ποσό Συναλλαγών» της Κάρτας. Το 1

2 Διαθέσιμο Ποσό Συναλλαγών της Κάρτας μειώνεται αυτόματα κάθε φορά που γίνεται χρέωση της Κάρτας. Υπέρβαση του εκάστοτε Διαθέσιμου Ποσού Συναλλαγών της Κάρτας απαγορεύεται Ο Κάτοχος έχει δικαίωμα, εντός του Διαθέσιμου Ποσού Συναλλαγών, να συναλλάσσεται και να χρησιμοποιεί την Κάρτα για την εξόφληση του αντιτίμου νομίμων συναλλαγών, συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με το εκάστοτε υπόλοιπο της Κάρτας, με επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχουν αναρτημένα στις προθήκες τους τα σήματα της Κάρτας (εφεξής «Επιχειρήσεις»). Ο Κάτοχος δεν δύναται να χρησιμοποιεί την Κάρτα για την πραγματοποίηση αγορών με άτοκες δόσεις, καθώς και για την εξόφληση λογαριασμών μέσω παγίας εντολής Ο Κάτοχος υποχρεούται να προσκομίζει κατά την χρήση της Κάρτας την ταυτότητά του και αναγνωρίζει ότι κάθε συναλλαγή ολοκληρώνεται είτε με την πληκτρολόγηση του PIN του στην ειδική ηλεκτρονική συσκευή EFT/POS που του δίνεται από την Επιχείρηση, είτε με την υπογραφή των χρεωστικών δελτίων ή των αποδείξεων που εκδίδονται από την ως άνω συσκευή. Με την ως άνω υπογραφή ή πληκτρολόγηση ο Κάτοχος εγκρίνει την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα συναλλαγή και εξουσιοδοτεί την Τράπεζα ανέκκλητα να χρεώσει την Κάρτα με την ονομαστική αξία κάθε συναλλαγής και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι του Διαθέσιμου Ποσού Συναλλαγών Ειδικά για τις συναλλαγές από απόσταση, οι οποίες διενεργούνται κατ ανάγκη χωρίς την φυσική υπογραφή του Κατόχου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω τηλεφωνικής, ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο Κάτοχος αναλαμβάνει την αποκλειστική σχετική ευθύνη και κίνδυνο και υποχρεούται να τηρεί τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας για συναλλαγές στο διαδίκτυο Ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει αντίγραφα των παραπάνω παραστατικών της παρ. 2.2 ή των δελτίων παραλαβής που τυχόν έχει υπογράψει στην περίπτωση συναλλαγής από απόσταση κατά την ανωτέρω παρ. 2.3 για αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρεώσεις του Ενημερωτικού Σημειώματος του άρθρου Η Τράπεζα δεν ευθύνεται απέναντι στον Κάτοχο για πράξεις ή παραλείψεις της Επιχείρησης κατά τις συναλλαγές του με αυτήν. Κατ αποτέλεσμα, ο Κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλει εναντίον της Τράπεζας τυχόν ενστάσεις ή απαιτήσεις του κατά της Επιχείρησης. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση εκδώσει πιστωτικό σημείωμα υπέρ του Κατόχου, η Τράπεζα πιστώνει το Διαθέσιμο Ποσό Συναλλαγών του με το αντίστοιχο ποσό, μόνον εφόσον λάβει από την Επιχείρηση το σχετικό σημείωμα Η Τράπεζα παρέχει στον Κάτοχο την δυνατότητα να αναλαμβάνει μετρητά (μόνο ακέραια πολλαπλάσια του ΕΥΡΩ) μέχρι του Διαθέσιμου Ποσού Συναλλαγών με την συνδυασμένη χρήση της Κάρτας και του PIN του από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜs) τόσο της Τράπεζας, όσο και άλλων τραπεζών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. που φέρουν τα σήματα της Κάρτας Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από ATMs τρίτων τραπεζών, ο Κάτοχος επιβαρύνεται με το κόστος της διατραπεζικής συναλλαγής και τα έξοδα χρήσεως τρίτων δικτύων, που αναφέρονται στο Παράρτημα Η ανάληψη μετρητών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που η Τράπεζα δίνει την δυνατότητα στον Κάτοχο να διενεργήσει στα ATMs της Τράπεζας ή τρίτων τραπεζών (όπως ερώτηση υπολοίπου, θεώρηση αναλυτικής κίνησης της Κάρτας κλπ) συντελείται με την συνδυασμένη χρήση της Κάρτας και του PIN, σύμφωνα με τις σχετικές επιλογές και οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη των ATMs Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι η καταγραφή και η τήρηση στην μνήμη των ATMs των εκάστοτε διενεργούμενων συναλλαγών και η απεικόνισή τους στις αποδείξεις που εκδίδονται από αυτά, κατ επιλογήν του Κατόχου, αποτελούν πλήρη απόδειξη για τις ως άνω συναλλαγές, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης, και ο Κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει τυχόν αποδεικτικό Η Τράπεζα μπορεί να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων ΑΤΜs χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση τροφοδοσίας τους, βλάβης, δυσλειτουργιών ή για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Κατόχου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υποστεί ο Κάτοχος λόγω της ως άνω αναστολής ή διακοπής Ο Κάτοχος μπορεί να επαναφορτίζει την Κάρτα κάθε φορά που θα εξαντλείται το Διαθέσιμο Υπόλοιπο Συναλλαγών μέχρι την συμπλήρωση του Αρχικού Ποσού Φόρτισης που έχει οριστεί στo Παράρτημα, με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας. Για κάθε 2

3 φόρτιση της κάρτας ο Κάτοχος καταβάλει στην Τράπεζα, για τα λειτουργικά της έξοδα, τα ποσά που αναφέρονται στο Παράρτημα («Έξοδα Φόρτισης»). 3. ΌΡΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 3.1. Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές στις Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 ανωτέρω, καθώς και για αναλήψεις μετρητών στις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜs), σύμφωνα με το άρθρο 2 ανωτέρω, εφόσον υπάρχει επαρκές Διαθέσιμο Υπόλοιπο Συναλλαγών σε αυτήν και εφόσον το ποσό της συναλλαγής ή της αναλήψεως δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που έχει ορίσει η Τράπεζα ως όριο ημερήσιων συναλλαγών (στο εξής «Όριο Ημερήσιων Συναλλαγών») Ο Κάτοχος δικαιούται, οποτεδήποτε, με αίτημά του προς την Τράπεζα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη προς τούτο διαδικασία (καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών, επιστολή ή ηλεκτρονική αίτηση), να ζητήσει τη μεταβολή του Ορίου Ημερησίων Συναλλαγών της Κάρτας του. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας η αποδοχή ή όχι του αιτήματος του Κατόχου Το Όριο Ημερήσιων Συναλλαγών έχουν τεθεί για την ασφάλεια του Κατόχου και των συναλλαγών και η Τράπεζα δικαιούται να τα αυξήσει, μειώσει ή και μηδενίσει για λόγους ασφάλειας ή/και λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Κατόχου, γνωστοποιώντας την απόφασή της στον Κάτοχο με επιστολή ή, εφόσον πρόκειται για γενικού χαρακτήρα μέτρο ασφαλείας, μέσω της ιστοσελίδας της. 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4.1. Κάθε μήνα η Τράπεζα εκδίδει και αποστέλλει στον Κάτοχο με απλό ταχυδρομείο στην διεύθυνσή του που αναγράφεται στην Αίτηση έγγραφη ενημέρωση («Ενημερωτικό Σημείωμα»), στην οποία εμφαίνονται όλες οι χρεώσεις που έγιναν από τη χρήση της Κάρτας για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών έκδοσης δύο συνεχόμενων μηνιαίων ενημερώσεων, οι οποίες εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε άλλο νόμισμα, οπότε αναγράφεται και στο νόμισμα αυτό, το είδος της συναλλαγής, τα στοιχεία της Επιχείρησης στην οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, η ημερομηνία και η αιτιολογία τους, τυχόν υφιστάμενα υπέρ του Κατόχου πιστωτικά υπόλοιπα, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Ενημερωτικού Σημειώματος που αναφέρεται σε αυτό και για την πληρέστερη πληροφόρησή του το Διαθέσιμο Ποσό Συναλλαγών. Όσες συναλλαγές δεν καταχωρήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο στο τελευταίο Ενημερωτικό Σημείωμα, καταχωρούνται στο επόμενο Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι τα Ενημερωτικά Σημειώματα εξάγονται από τα εμπορικά/λογιστικά βιβλία της Τράπεζας, που τηρούνται μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο και αποτελούν πλήρη απόδειξη των χρεώσεων και των πιστώσεων που αναγράφονται σε αυτά, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Αδιάκοπη δε και πλήρης σειρά των Ενημερωτικών Σημειωμάτων αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα βιβλία της Τραπέζης, που απεικονίζει τις χρεοπιστώσεις του Διαθέσιμου Ποσού Συναλλαγών, για το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται Ο Κάτοχος υποχρεούται, εάν μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, είτε από την πρώτη χρήση της Κάρτας μετά από την παραλαβή της, είτε από την ολοσχερή εξόφληση ή την παραλαβή του εκάστοτε προηγούμενου Ενημερωτικού Σημειώματος, δεν παραλάβει Ενημερωτικό Σημείωμα, να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα με συστημένη επιστολή του. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι το Ενημερωτικό Σημείωμα παραλήφθηκε, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. 5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 5.1 Σε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγμα, η αξία της μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ από τον κατά περίπτωση διεθνή οργανισμό, φορέα-δικαιούχο του σήματος που φέρει η Κάρτα που χρησιμοποιήθηκε. Ο Κάτοχος μπορεί να πληροφορείται τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές μετατροπής των νομισμάτων που χρησιμοποιούν οι ως άνω διεθνείς οργανισμοί, από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, όπου διατίθεται ο ηλεκτρονικός μηχανισμός μετατροπής τον οποίο χρησιμοποιούν οι ως άνω οργανισμοί Έχοντας υπόψη ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται συνεχώς, η χρονική διαφορά μεταξύ της κατά την προηγούμενη ενημέρωση του Κατόχου και της πραγματοποίησης 3

4 συναλλαγής σε συνάλλαγμα, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό ποσό χρέωσης, για το οποίο ο Κάτοχος ενημερώνεται μέσω του Ενημερωτικού Σημειώματος του άρθρου ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ/ΔΙΑΡΡΟΗ PIN 6.1 Ο Κάτοχος οφείλει να μεριμνά για την αποτελεσματική φύλαξη της Κάρτας του και να ελέγχει καθημερινά ότι αυτή βρίσκεται στην κατοχή του. Τυχόν απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή ύπαρξη υπόνοιας για διαρροή του ΡΙΝ, πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στην Τράπεζα με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η τηλεφωνική γνωστοποίηση καταγράφεται, για την ασφάλεια αμφότερων των συμβαλλομένων, σε μαγνητικό μέσο Ο Κάτοχος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας ή/και του ΡΙΝ μετά την ως άνω γνωστοποίηση στην Τράπεζα της απώλειας ή κλοπής της Κάρτας ή της διαρροής του ΡΙΝ, εκτός αν ενήργησε με δόλο, οπότε ευθύνεται και μετά τη γνωστοποίηση. Μέχρι τη γνωστοποίηση και με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, ο Κάτοχος ευθύνεται μέχρι ανώτατου ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 ) για τις συναλλαγές που έγιναν με χρήση της απωλεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή του διαρρεύσαντος PIN, εκτός εάν ενήργησε με δόλο, οπότε ευθύνεται χωρίς κανένα περιορισμό. Η παράλειψη άμεσης ειδοποίησης της Τράπεζας για την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή διαρροή του ΡΙΝ, συνιστά βαριά αμέλεια εκ μέρους του Κατόχου, εκτός εάν η μη ειδοποίηση οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας για όσο χρονικό διάστημα αυτό διαρκεί. Εφόσον η παράλειψη της ειδοποίησης οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του Κατόχου, όπως και σε κάθε περίπτωση αντισυμβατικής χρήσης της Κάρτας από τον Κάτοχο που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια αυτού, ο τελευταίος έχει πλήρη ευθύνη για την τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο και επιβαρύνεται με τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της Κάρτας ή του διαρρεύσαντος PIN, χωρίς κανένα περιορισμό. 6.3 Ο Κάτοχος υποχρεούται να προσφέρει στην Τράπεζα κάθε δυνατή συνδρομή για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών από την κατά τα παραπάνω κλοπή ή απώλεια της Κάρτας ή διαρροή του PIN Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης απώλειας ή κλοπής της Κάρτας ή/και διαρροής του ΡΙΝ, η Τράπεζα αναστέλλει τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας, για την ασφάλεια των συναλλαγών και εκδίδει και χορηγεί νέα Κάρτα, που αποτελεί συνέχεια της απολεσθείσας και διέπεται από τη σύμβαση αυτή ή/και νέο ΡΙΝ, εκτός εάν ο Κάτοχος εγγράφως ζητήσει τη μη έκδοση. Για την ως άνω έκτακτη έκδοση και χορήγηση της νέας Κάρτας ή/και του ΡΙΝ, ο Κάτοχος επιβαρύνεται με το έξοδα επανέκδοσης, που αναφέρονται στο Παράρτημα. 7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 7.1 Κάθε γνωστοποίηση, όχληση, αίτηση ή τυχόν παράπονο του Κατόχου θα απευθύνεται είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, στις διευθύνσεις και στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης που γνωστοποιούνται μέσω του Ενημερωτικού Σημειώματος του άρθρου 4 και είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας Κάθε γνωστοποίηση, όχληση, αίτηση της Τράπεζας, θα απευθύνονται στη διεύθυνση του Κατόχου της Κάρτας που έχει σημειωθεί στην Αίτηση ή στον αντίκλητό του, εφόσον έχει ορισθεί στην Αίτηση, κατά την κρίση της Τράπεζας. 7.3 Ο Κάτοχος, υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς καμία καθυστέρηση στην Τράπεζα, εγγράφως, κάθε αλλαγή της διεύθυνσής του καθώς και του αντικλήτου. Η εκάστοτε διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη κατοικία του Κατόχου ή/και του Αντικλήτου, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά νόμο και την παρούσα αποτελέσματα. 8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8.1. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς συμπλήρωσης ή τροποποίησης των παρόντων όρων της παρούσας, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Η τροποποίηση συντελείται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στον Κάτοχο, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων. Ο Κάτοχος δικαιούται να μην αποδεχθεί την τροποποίηση και να καταγγείλει την παρούσα αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση και σε κάθε περίπτωση πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων. Παρέλευση της προθεσμίας αυτής άπρακτης συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Κατόχου της σχετικής τροποποίησης. Στην 4

5 περίπτωση που ο Κάτοχος, χωρίς να ασκήσει το κατά τα ανωτέρω δικαίωμά του για καταγγελία της σύμβασης, γνωρίσει εγγράφως στην Τράπεζα την αντίθεσή του για την τροποποίηση, η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Τράπεζας να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή εκληφθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός εκ των παρόντων όρων δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και την δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων Οι παρόντες όροι, η Αίτηση, οι ΓΟΣ και το Παράρτημα αποτελούν ενιαίο σύνολο και όλοι οι όροι αυτών συνομολογούνται εξίσου ουσιώδεις Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν.Δ. της 17-7/ «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», όπως κάθε φορά ισχύει Για κάθε αγωγή, αμφισβήτηση ή διαφορά που μπορεί να προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια της πρωτεύουσας του νομού εντός του οποίου καταρτίστηκε η σύμβαση αυτή Αρμόδια Εποπτική Αρχή για την εφαρμογή της οικείας τραπεζικής νομοθεσίας ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι παρόντες όροι αναγνώσθηκαν, επεξηγήθηκαν και κατανοήθηκαν από τον Κάτοχο, ο οποίος τους υπογράφει στη συνέχεια και ο οποίος θα λάβει αντίγραφο αυτών με την παραλαβή της Κάρτας του. Τόπος Αθήνα Ημερομηνία. Αρ. Σύμβασης. Η Τράπεζα. Ο Κάτοχος. 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα