η ασφάλεια που σας παρέχουµε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ασφάλεια που σας παρέχουµε"

Transcript

1 η ασφάλεια που σας παρέχουµε

2 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη & Πληροφορίες (ποσά σε.000 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) % ,70% ,50% ,57% ΚΑΘΑΡΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TEXNIKO AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Έσοδα από ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων, µείον τα εκχωρηµένα αντασφάλιστρα (ποσά σε.000 ) Aσφαλίσεις ζωής Aσφαλίσεις κατά ζηµιών Σύνολο

3 Αύξηση παραγωγής από το 2009 έως το 45% Τραπεζικός ανεισµός 0 Ληξιπρόθεσµες οφειλές Καμία Πιστοληπτική διαβάθµιση αντασφαλιστών ΑΑ+ έωs Α- Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης (ποσά σε.000 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση Διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις Απαιτήσεις από ασφάλιστρα Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού 31/12/ 31/12/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δανειακές υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (α) Μαθηµατικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β) + (γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ασφάλιστρα Μείον: Αντασφάλιστρα Μείον: δεδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις Ιδία κράτηση Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών προβλέψεων Ιδία κράτηση Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων ασφαλίσεων Κέρδη / (ζηµιές) ασφαλίσεων Λοιπά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Λοιπά έξοδα Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

4 Τα τελευταία χρόνια, βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές, ανατροπές και αβεβαιότητα. Η ιδιότητα του κράτους ως εγγυητή συντάξεων υποχωρεί, ενώ η πτώση του βιοτικού επιπέδου εντείνει τις πιέσεις για εξειδικευµένα και οικονοµικά ασφαλιστικά προγράµµατα. Η κρίση που βιώνει η Ελλάδα, έχει αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται οι καταναλωτές, ενώ παράλληλα έχει δηµιουργήσει προκλήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος, έχοντας απολέσει το 28% της παραγωγής του την τελευταία πενταετία, θα πρέπει να είναι έτοιµος να δεχθεί την κάλυψη του κενού που αφήνει το Κράτος. Η πρόκληση µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία µε αµοιβαία οφέλη για τον καταναλωτή, την Πολιτεία και τον ασφαλιστικό χώρο, µόνο όταν η µετάβαση στηριχθεί σε υγιείς δοµές (ενισχυµένη εταιρική διακυβέρνηση, εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency II και επανακαθορισµό των στρατηγικών ανάπτυξης µέσω της διαχείρισης κινδύνων). Οι συγκεκριµένες δοµές απαιτούν φερέγγυες και συνεπείς εταιρίες, όπως η Ευρωπαϊκή Πίστη - η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της αγοράς µε αύξηση της παραγωγής των ασφαλίστρων της κατά 45% την τελευταία πενταετία - ώστε η ύφεση να αποτελέσει ευκαιρία µε πολλαπλά οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, σκοπός µας είναι να προστατεύουµε τους ασφαλισµένους µας από τις αβεβαιότητες της ζωής και να τους παρέχουµε τη σιγουριά που χρειάζονται για το σχεδιασµό ενός ασφαλέστερου µέλλοντος. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε παροχές και τιµές εναρµονισµένες µε τις ανάγκες της κοινωνίας και τις οικονοµικές δυνατότητες των καταναλωτών, καθώς και µε την αντίληψη της εξυπηρέτησης κάθε ασφαλισµένου σα να µην έχουµε άλλον. Στο πλαίσιο αυτό το, µια ακόµη δύσκολη χρονιά, βελτιώσαµε τα οικονοµικά µας µεγέθη, πιστοί στους στρατηγικούς µας στόχους, οι οποίοι είναι βασισµένοι σε συγκεκριµένο πλάνο προστασίας και εξυπηρέτησης των καταναλωτών, των εργαζοµένων και των µετόχων. 2

5 Τι θα βρείτε στο συγκεκριµένο έντυπο Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 4 ιοικητικό Συµβούλιο 6 Τι µας κάνει διαφορετικούς 8 Σταθερές αξίες 10 Άριστη Οργάνωση 11 7 σηµεία υπεροχής 11 Οργανόγραµµα 12 Σηµαντικοί Σταθµοί 13 Οι άνθρωποί µας είναι η δύναµή µας 14 ίκτυο Πωλήσεων 15 Προοπτικές Εταιρίας για το

6 Οι καλύτερεs μέρεs ίναι αυτέs που δεν έχουν έλθει καλύτερεs ακόµη μ Οι καλύτερεs μέρεs είναι αυτέs που δεν έχουν έλθει ακόµη 4 Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου H υπό κρίση οικονοµική χρήση χαρακτηρίστηκε από ορισµένα στοιχεία που την κάνουν ίσως µοναδική στην ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης όπως ενδεικτικά: 1. Συνεχίστηκε για πέµπτο χρόνο η οικονοµική ύφεση, η υψηλή ανεργία, η περιορισµένη ρευστότητα και η µείωση της αγοραστικής δύναµης της κοινωνίας. 2. Συνεχίστηκε και εντάθηκε περαιτέρω το συναίσθηµα ανασφάλειας των πολιτών καθώς και η έλλειψη µεγάλων ή/και µικρότερων επενδύσεων σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. 3. Οξύνθηκε το συναίσθηµα του φόβου για το µέλλον όχι µόνον λόγω της γενικής αρνητικής οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης αλλά και εξ αιτίας της παρατεταµένης πολιτικής αστάθειας. Ειδικότερα, µετά τις ευρωεκλογές, σηµειώθηκε περαιτέρω χαλάρωση στην εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης και µεταρρυθµίσεων, οι οποίες στην πράξη σταµάτησαν και λόγω της παρατεταµένης, ουσιαστικά, προεκλογικής περιόδου. 4. Δεν έγιναν οι τοµές και οι ρήξεις που απαιτούνται για να επιτευχθεί η εξυγίανση του Ελληνικού Δηµοσίου όπως ενδεικτικά η µείωση των κρατικών δαπανών, η παύση λειτουργίας εκατοντάδων ανενεργών και χωρίς αντικείµενο οργανισµών και υπηρεσιών και άλλες συναφείς παρεµβάσεις. Αντιστρόφως, αντί της µείωσης του δηµοσίου και των δαπανών του, σε πολλές περιπτώσεις απολύτως άσκοπων και αντιπαραγωγικών, η Πολιτεία στράφηκε εναντίον των πηγών εσόδων της όπως είναι ο ιδιωτικός τοµέας εργαζόµενοι και επιχειρήσεις επιβάλλοντάς τους, µε παράλογες πολιτικές, εξοντωτικούς φόρους και εισφορές που αποθαρρύνουν κάθε ιδιώτη να εργαστεί περισσότερο, να επενδύσει και να συµβάλλει στην γενική προκοπή, που δεν την νοιώθει και δική του. Όλα αυτά δηµιούργησαν και εξακολουθούν να δηµιουργούν στην κοινωνία συναισθήµατα φόβου, ανασφάλειας και αναβλητικότητας στην λήψη αποφάσεων που αποτελούν παράγοντες για αρνητικά αποτελέσµατα από τα οποία προκύπτουν νέα ανάλογα συναισθήµατα οδηγώντας σε αρνητικό φαύλο κύκλο. Ειδικότερα και πέραν των γενικών ως άνω συνθηκών, στον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης σηµειώθηκε περαιτέρω συρρίκνωση του κύκλου εργασιών (-28% στα 5 τελευταία χρόνια της κρίσης) και επήλθαν σηµαντικές µεταβολές από τις πράξεις 30 & 31 της αρµόδιας Διεύθυνσης της Τράπεζας της Ελλάδος και από τις ενέργειες προσαρµογής στο νέο θεσµικό περιβάλλον του Solvency II που θα ισχύσει από 1/1/2016, τα επιβεβληµένα stress test και άλλα απαραίτητα για την σύννοµη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Μέσα σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Πίστη σηµείωσε επιδόσεις και αποτελέσµατα που της επιτρέπουν να σχεδιάζει µε ασφάλεια την υλοποίηση του οράµατός της καθώς και των στρατηγικών, των οικονοµικών και των λειτουργικών της στόχων. Ειδικότερα: 1. Βελτίωσε την κερδοφορία της κατά 12,9% στο ποσό των 15,1 εκ. 2. Αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 1,5% στο ποσό των 166 εκ. και κατά 45% στα πέντε τελευταία χρόνια της κρίσης στην διάρκεια των οποίων το σύνολο της αγοράς έχασε το 28% του κύκλου

7 εργασιών της (-28%). 3. Αύξησε τα αποθέµατά της κατά 8,4% στο ποσό των 234,3 εκ. 4. Αύξησε το ενεργητικό της κατά 10,0% στο ποσό των 329,8 εκ. 5. Αύξησε το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιo κατά 22,1% στο ποσό των 259 εκ. µε διαβάθµιση ΑΑ-. 6. Αύξησε τον στόλο των ασφαλισµένων αυτοκινήτων της κατά 20,1% στον αριθµό των οχηµάτων που την κατατάσσει στην τρίτη θέση της αγοράς. 7. Αύξησε την καθαρή της θέση κατά 21,3% στο ποσό των 71,6 εκ. 8. Κατέλαβε την 7η θέση µε βάση την παραγωγή της µεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιριών. 9. Κατέκτησε την χρυσή διάκριση επιχειρηµατικής ηθικής και για τέταρτη συνεχόµενη φορά το βραβείο True Leaders µεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας καθώς και άλλες διακρίσεις που θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. ΑΣΦ άλει Η Διοίκηση της εταιρίας έχει σαφή αντίληψη ότι οι παράγοντες που της επέτρεψαν αυτήν την ανάπτυξη και αυτά τα αποτελέσµατα ήσαν ενδεικτικά όπως και στα προηγούµενα χρόνια: 1. Οι αρχές πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε: Η εντιµότητα, η συνέπεια, η φιλεργατικότητα και η χρηστή διαχείριση. 2. Η φιλοσοφία της να είναι κοντά σε κάθε πελάτη της άµεσα, χωρίς νοµικισµούς και δικολαβίστικες ερµηνείες των συµβολαίων της. Το «πληρώνει αµέσως» αποτελεί τρόπο ζωής για ολόκληρο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Πίστης. 3. Η ικανότητα προσαρµογής στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον σε κάθε µορφή του (τεχνολογικό, οικονοµικό, θεσµικό, κοινωνικό, πολιτικό κ.ο.κ.). 4. Η διαφοροποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών της από τον ανταγωνισµό και η ανάπτυξη ισχυρών επιχειρηµατικών συνεργασιών. 5. Η εξαιρετική συνοχή όλων των παραγόντων που υπηρετούν την εταιρία και υπηρετούνται από αυτήν, όπως των Ασφαλισµένων, των Εργαζοµένων, των Μετόχων & της Διοίκησης. Κρατώντας αλώβητους αυτούς τους παράγοντες δηµιουργίας και εµπλουτίζοντάς τους µε ενέργειες που θα αναδείξουν την εταιρία όχι µόνο ως φορέα µε µεγάλα οικονοµικά µεγέθη και µε οικονοµική ευρωστία αλλά και ως φορέα µε κοινωνική διάσταση και προσφορά, η Ευρωπαϊκή Πίστη προετοιµάζει το µέλλον της έτσι ώστε να δικαιώνει στο διηνεκές τους ασφαλισµένους της, τους εργαζόµενους και τους µετόχους της για την επιλογή τους στο πρόσωπό της. Διότι όντας 100% Ελληνική εταιρία, δεν θα πάψει ποτέ να είναι κοντά σε κάθε Ελληνική οικογένεια, κάθε φορά που θα την χρειάζεται, µε ταχύτητα, ευγένεια, προθυµία και χαµόγελο. Χρήστος Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύµβουλος 5

8 Φ ιοικητικό Συµβούλιο Σταύρος Λεκκάκος - Πρόεδρος Ο κ. Λεκκάκος είναι Διευθύνων Σύµβουλος και CEO της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Από το 2006 είναι Πρόεδρος της Piraeus Bank Romania καθώς και µέλος Δ.Σ. σε αρκετές θυγατρικές εταιρίες της Τράπεζας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και µέλος Προεδρείου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθώς και µέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Χρήστος Γεωργακόπουλος - Διευθύνων Σύµβουλος Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι ιδρυτικό στέλεχος της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, στην οποία έχει δηµιουργήσει "Σχολή" στο κεφάλαιο Επικοινωνία και Ανθρώπινες Σχέσεις. Έχει σπουδάσει νοµικά και οικονοµικά στο Πάντειο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και διαθέτει πολύχρονη εµπειρία στο Marketing και στις Πωλήσεις. Νικόλαος Χαλκιόπουλος - Αντιπρόεδρος Ο κ. Χαλκιόπουλος έχει πολυετή εµπειρία στον Ασφαλιστικό χώρο καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος σε Ασφαλιστικές Εταιρίες. Στο δυναµικό της εταιρίας εντάχθηκε τον Οκτώβριο του Σήµερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και παράλληλα έχει την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Χαρτοφυλακίου. Είναι µέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας. Στέφανος Βερζοβίτης - Μέλος Ο κ. Βερζοβίτης έχει πολυετή εµπειρία σε επιχειρήσεις όπως το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, την Johnson & Son και τα ελαστικά Michelin. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2000 και σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. Γεώργιος Διαµαντόπουλος - Μέλος Ο κ. Διαµαντόπουλος έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά σε επιχειρήσεις όπως η American Express, η Bristol Myers και η Kraft Foods, στην οποία διετέλεσε Area Director Ελλάδος Βουλγαρίας Ρουµανίας και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος των εταιριών της, Kraft Foods Hellas Α.Ε. και Σοκολατοποιία Παυλίδης ΑΕ για πάνω από 22 χρόνια, ενώ από το 2010 είναι ιδρυτής και Πρόεδρος της SponsorValue Hellas A.E. 6

9 Γεώργιος Κωνσταντινίδης - Μέλος Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά, διοικώντας, ιδρύοντας και κατέχοντας βασικό µερίδιο µετοχών σε επιχειρήσεις όπως: η Centropell GMBH Φραγκφούρτης, η Novus Finance Α.Ε., η Astropell Α.Ε., η Kiapell GMBH και η CPL Α.Ε.. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη συµµετέχει από το 2000, ενώ από το 2007 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου της θυγατρικής Εταιρίας Alter Ego A.E. Ερρίκος Σάρπ - Μέλος Ο κ. Σαρπ έχει πολυετή εµπειρία σε επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό µε αντικείµενο το Γενικό Εµπόριο, τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες & τη Ναυτιλία. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από το Σεπτέµβριο του 2002 και σήµερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διοικητικής Οργάνωσης Εταιρικών Καταστηµάτων. Σωτήριος Συρµακέζης - Μέλος Ο κ. Συρµακέζης είναι Γενικός Διευθυντής στον Τοµέα Λιανικής Τραπεζικής του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει πολυετή εµπειρία στα Προϊόντα Ιδιωτών Πελατών (Καταθετικά & Επενδυτικά, Στεγαστικά Δάνεια, Καταναλωτικά Δάνεια), στην Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα, στους τοµείς Customer Intelligence & Εxperience και µεταξύ άλλων έχει διατελέσει στέλεχος της τότε Εγνατίας Τράπεζας. Θεόδωρος Χρόνης - Μέλος Ο κ. Χρόνης είναι δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω και έχει πολυετή εµπειρία στον ασφαλιστικό χώρο. Στο δυναµικό της εταιρίας εντάχθηκε το 1992 ως Διευθυντής του κλάδου Νοµικής Προστασίας. Σήµερα είναι Νοµικός Σύµβουλος και Διευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου. Έχει σπουδές σε νοµικές σχολές του Πανεπιστηµίου Αθηνών, της Βιέννης και του Freiburg Γερµανίας. 7

10 Το αποζηµιώσαµε ασφαλισµένους µας µε 70,3 εκ.. Όταν «σπάσετε» τον αριθµό αυτό, όταν τον αποµονώσετε, το σύνολο των 70,3 εκ. γίνεται µοναδική, προσωπική περίπτωση. Πίσω από κάθε µοναδική, προσωπική υπόθεση, υπάρχει µια ιστορία. Θάρρους, έµπνευσης, επιβίωσης, χαράς, λύπης, αλλά και ευθύνης. Κάθε αποζηµίωση έχει µια κοινή υπόσχεση. Να είµαστε κοντά σε κάθε ασφαλισµένο µας, µε ανθρώπινο πρόσωπο, την κρίσιµη στιγµή της αποζηµίωσης. Τι µας κάνει διαφορετικούς Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 1977, διασφαλίζουµε τους ασφαλισµένους µας για τα απροσδόκητα γεγονότα της ζωής και είµαστε δίπλα τους για να τους βοηθήσουµε να αντιµετωπίσουν το µέλλον µε εµπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αποφάσεις που παίρνουµε δεν αποβλέπουν σε βραχυπρόθεσµα κέρδη, αλλά σε µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Σεβόµαστε όλους τους πελάτες µας και κάθε έναν ξεχωριστά, σαν να είναι ο µοναδικός πελάτης που έχουµε. Εργαζόµαστε σκληρά για να ανταποκριθούµε στις σύνθετες ανάγκες της ζωής των πελατών µας και τους βοηθούµε να οικοδοµήσουν το µέλλον τους. Ο σεβασµός αυτός είναι αποτέλεσµα του ότι βλέπουµε τους ασφαλισµένους µας σαν να βλέπαµε τον εαυτό µας. Και εµείς εργαζόµαστε σκληρά για το δικό µας µέλλον, έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε την αβεβαιότητα την περίοδο της συνταξιοδότησης, έχουµε δει τους γονείς µας να γερνούν, έχουµε χάσει οικεία µας πρόσωπα. Έτσι, εκτιµούµε ακόµη περισσότερο την εµπιστοσύνη των ασφαλισµένων προς το πρόσωπό µας. Μας εµπιστεύονται την ασφάλεια της οικογένειάς τους, της επιχείρησής τους, του εισοδήµατός τους, της κατοικίας τους, της περιουσίας τους. Σας προσκαλούµε να εξερευνήσετε οι ίδιοι το βάθος της δέσµευσης αυτής: µιλήστε µε τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, τους συναδέλφους σας κάποιοι από αυτούς µπορεί να είναι πελάτες µας. Πληροφορηθείτε για την εταιρία µας και για το τι γνώµη έχουν για εµάς. Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε σε ποιό φορέα θα εναποθέσετε την ασφάλεια των αγαθών για τα οποία αγωνίζεστε καθηµερινά. Θα δείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι επιτεύγµατα κι αν έχουµε πετύχει, όσες θετικές αξιολογήσεις κι αν έχουµε, όλα τα οφείλουµε στους πελάτες µας. Είµαστε η Ευρωπαϊκή Πίστη, η εταιρία που το slogan της είναι «Πληρώνει αµέσως», η εταιρία που έχει τα µέσα για να είναι πάντα δίπλα στους ασφαλισµένους της και στις οικογένειές τους, η εταιρία που κρατά τις υποσχέσεις της. Η εταιρία που κοιτάζει το µέλλον µε καθαρό βλέµµα. Για εµάς, αξίζετε το καλύτερο! 8

11 Είµαστε 100% Ελληνική εταιρία και η µόνη ασφαλιστική εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Φιλοσοφία µας είναι να είµαστε συνεπείς σε κάθε υποχρέωσή µας. Στη χρήση καταβάλλαµε εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 5,5 εκ. και φόρους - τέλη 25,4 εκ. Απασχολούµε πάνω από Ασφαλιστικούς Συµβούλους και 399 άτοµα ως έµµισθο προσωπικό. ιαχειριζόµαστε περισσότερα από ασφαλιστήρια συµβόλαια, έναν κύκλο εργασιών άνω των 168 εκ. και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από 250 εκ. Βραβευτήκαµε για 4η χρονιά ως True Leader εταιρία από την ICAP Group µεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας. Βραβευτήκαµε µε το Χρυσό Βραβείο Επιχειρηµατικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας και πιστοποιηθήκαµε µε το µοντέλο SEE G (Social, Ethics, Environment, Governance) για το. Απορροφήσαµε κατά 100% τη ζηµιά από το PSI των Ελληνικών Οµολόγων σε µια χρήση, χωρίς να µπούµε στη διαδικασία της τριετούς ρύθµισης της ΤτΕ για την απόσβεση αυτών των ζηµιών όπως έκανε το σύνολο σχεδόν της ασφαλιστικής αγοράς. Ανταποκριθήκαµε πλήρως, τόσο λειτουργικά όσο και οικονοµικά στις απαιτήσεις του Πανευρωπαϊκού Stress Test των ασφαλιστικών εταιριών, στο οποίο συµµετείχαµε µετά από επιλογή της Τράπεζας της Ελλάδος µαζί µε άλλες τρεις (Τραπεζικές) ασφαλιστικές εταιρίες. ιαθέτουµε πιστοποιητικό ποιότητας ISΟ 9001:2008 από το 2002 για το σύνολο των υπηρεσιών µας. Έχουµε ενσωµατώσει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (εταιρικό site, online διαχείριση ασφαλιστηρίων, επίσηµη σελίδα στο facebook, portal πελατών, portal συνεργατών, τιµολόγηση προϊόντων απευθείας από τον συνεργάτη στον πελάτη). 9

12 Σταθερές αξίες Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουµε ένα σύνολο σηµείων που µας διαφοροποιεί από το σύνολο σχεδόν της αγοράς. Οι αρχές µας Η εντιµότητα, η συνέπεια και η φιλεργατικότητα είναι αρχές πάνω στις οποίες θεµελιώθηκε τόσο η Ευρωπαϊκή Πίστη όσο και η προσωπική ζωή όλων µας. Αρχές προς κάθε συναλλασσόµενο. Ασφαλιζοµένους, εργαζόµενους, µετόχους, τρίτους. Η φιλοσοφία µας, να είµαστε κοντά στους ασφαλισµένους µας, µε ανθρώπινο πρόσωπο την κρίσιµη στιγµή της αποζηµίωσης, εξυπηρετώντας τους µε συνέπεια και αφοσίωση, είναι τρόπος ζωής για όλους µας. Η φιλοσοφία αυτή, περικλείεται στο slogan της εταιρίας «Πληρώνει Αµέσως». Είµαστε πάντα κοντά στον κάθε ασφαλισµένο µας σαν να µην έχουµε άλλον. Με ταχύτητα, ευγένεια, προθυµία και χαµόγελο. Το όραµά µας Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίο ο πολίτης θα βρίσκει πλήρη ικανοποίηση όλων των αναγκών του στις δύσκολες ώρες του και όλων των επιθυµιών του. Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίο οι εργαζόµενοι θα βρουν µόνιµη και σταθερή δουλειά αλλά και διέξοδο στις οικονοµικές, διοικητικές και κοινωνικές φιλοδοξίες τους. Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίον οι επενδυτές - οι µέτοχοι - θα βρουν δικαίωση για την εµπιστοσύνη τους. Η δηµιουργία ενός πανίσχυρου οικονοµικά, συναισθηµατικά και πνευµατικά οργανισµού. Η χρηστή διαχείριση Αποδείξαµε σε όλα τα χρόνια λειτουργίας µας, ότι σεβόµαστε και τιµούµε τους ασφαλισµένους µας, τους µετόχους µας και κάθε συναλλασσόµενο µε την εταιρία µας. Οι στρατηγικοί µας στόχοι Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών στον πολίτη πελάτη. Η δηµιουργία µιας κοινωνίας ευχαριστηµένων ανθρώπων των ανθρώπων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη η ικανοποίηση των οποίων θα πηγάζει από τη συµµετοχή τους στους µηχανισµούς των αποφάσεων και τα αποτελέσµατα. Η επιρροή και κατάκτηση καθηµερινά µεγαλύτερου µέρους της αγοράς πελατών και της αγοράς εργασίας, µε στόχο την κατάκτηση της κορυφαίας θέσεως. Η δηµιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των οικονοµικών και διοικητικών φιλοδοξιών των στελεχών της Εταιρίας. 10

13 Άριστη Οργάνωση 7 ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Το, η εσωτερική οργάνωση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη και η οργάνωση των Πωλήσεων, κατάφεραν να επιτύχουν σηµαντικά αποτελέσµατα όπως: Αύξηση των εγγεγραµµένων (µικτών) ασφαλίστρων & συναφών εσόδων κατά 1,9% στα 168,6 εκ. Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 12,9% στα 15,1 εκ., έναντι 13,4 εκ. το Μείωση των ακυρώσεων ως ποσοστού επί της παραγωγής κατά 5,7% Συγκράτηση του συντελεστή ζηµιών ως ποσοστού επί της παραγωγής κάτω από το 43% Εχέγγυο για την ανάπτυξη, χωρίς δανεισµό, σε περίοδο κρίσης αποτελεί η τιµολογιακή µας πολιτική. Η σωστή τιµολόγηση εγγυάται την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων, µέσω της επαρκούς αποθεµατοποίησης βάσει του Solvency II. Ο καταναλωτής πλέον, αναγνωρίζει πως η ορθή τιµολόγηση εγγυάται τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της εταιρίας και άρα τη φερεγγυότητα ως προς τη διασφάλισή του έναντι των επερχόµενων κινδύνων. 2 & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 1ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ SERVICE Κάθε ένας από εµάς διαχειρίζεται τις καθηµερινές του εργασίες µε τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται τις προσωπικές - οικογενειακές του υποθέσεις. Είναι σηµαντικό να εστιάζουµε σε ότι έχει σηµασία. Και σηµασία είχε και θα έχει, ανεξαρτήτως κρίσης, η προσφορά αξίας πέρα και πάνω από τα όρια οποιασδήποτε συµβατικής υποχρέωσης και συµβολαίου. 3 4 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ AΡΧΕΣ 11

14 Oργανόγραµµα Εταιρίας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑLCO) EΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MONAΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT STEERING COMMITEE} ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ HARDWARE / ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH CRM ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ CALL CENTER MARKETING & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ BANKASSURANCE BACKOFFICE ANALYTICAL CRM ΤΜΗΜΑ OIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ TMHMA ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ TMHMA ΜΑRKETING & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ OMAΔΙΚΩΝ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΖΩΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TMHMA ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ KΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ KΛΑΔΟΣ ΣΚΑΦΩΝ KΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ KΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ & Π.Α. KΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ - DOCUSHARE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ EΠΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ YΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

15 Σηµαντικοί Σταθµοί 1977 Ίδρυση της Εταιρίας από µια οµάδα 19 Ασφαλιστικών Συµβούλων Ζωής Ανέγερση του πρώτου ακινήτου τ.µ. στη Λ. Κηφισίας Σύσταση της εταιρίας Alter Ego A.E. ως κέντρου υποστήριξης ασφαλίσεων και ποιότητας ζωής που πρώτη και µόνη εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Πίστη στον κλάδο των ασφαλίσεων Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε..Α.Κ., εκ των πρώτων ιδρυθεισών Α.Ε..Α.Κ Ανέγερση ενός κτιρίου τ.µ., δίπλα στο παλαιότερο, επί της Λεωφ. Κηφισίας, το οποίο εκτός από σηµείο αναφοράς και ιδιαίτερης αξίας αποτελεί και πηγή σταθερών εσόδων από ενοίκια. Είσοδος της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε δηµόσια εγγραφή. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που πέτυχε τέτοια είσοδο, µετά από 34 ολόκληρα χρόνια Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Finance A.Ε.Π.Ε.Υ Πιστοποίηση της Εταιρίας µε ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη εταιρία που έλαβε αυτήν την πιστοποίηση και τη διατηρεί συνεχώς µέχρι σήµερα µε το νέο ISO 9001:2008. Από 1/1/2005 η Ευρωπαϊκή Πίστη ως εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρία εφαρµόζει ΙFRS. Αυτή η εφαρµογή την ανέδειξε ως την µόνη εταιρία έναντι όλων των άλλων εισηγµένων ασφαλιστικών εταιριών που βελτίωσε την καθαρή της θέση µετά την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, σύµφωνα µε µελέτη της Ernst & Young Συµφωνία ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη και την Τράπεζα Πειραιώς προκειµένου η δεύτερη να αποκτήσει το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της πρώτης. Συγχώνευση των θυγατρικών Α.Ε..Α.Κ. & Α.Ε.Π.Ε.Υ., γεγονός που απελευθέρωσε περίπου 2,5 εκ. κεφάλαια για την Ευρωπαϊκή Πίστη και των εταιριών Συστήµατα Υγείας Α.Ε., Ε-novation A.E & Alter Ego A.E. επίσης σε ενιαίο φορέα. Επιτυχής συµµετοχή στο πανευρωπαϊκό stress test των ασφαλιστικών εταιριών, µε εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης. Τριπλασιασµός των κερδών στα 11,6 εκ. έναντι 4 εκ. το σε µια περίοδο ύφεσης για τρίτη χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Πίστη καταλαµβάνει την 7η θέση στο σύνολο των 67 ασφαλιστικών εταιριών, µε βάση την παραγωγή της. 13

16 Οι άνθρωποί µας είναι η δύναµή µας Εξέλιξη Αριθµού Προσωπικού Ώρες Εκπαίδευσης Eπενδύουµε συνεχώς στον παράγοντα άνθρωπο, δηµιουργώντας τις υποδοµές για ένα ταχύτατα αναπτυσσόµενο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον µε άρρηκτους δεσµούς οµαδικότητας και συνεργασίας. Προσωπικό Στην Ευρωπαϊκή Πίστη γνωρίζουµε ότι τα άριστα παραγωγικά αποτελέσµατα προκαθορίζονται από τους ανθρώπους που τα παράγουν. Μία ευχαριστηµένη οµάδα εργαζοµένων υπερβαίνει τους στόχους της και γίνεται δύναµη ώθησης όλου του οργανισµού προς την κορυφή. Αυτή η αρχή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής µας κουλτούρας και µε αίσθηµα ευθύνης προς τους ανθρώπους µας, υιοθετούµε πρακτικές αρωγούς προς την ανάπτυξη και τη συνεχή ευαρέσκεια του ανθρώπινου δυναµικού µας. Πιστεύουµε στην διαρκή εκπαίδευση και ανέλιξη των στελεχών µας µε στοχευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα δίνοντας έµφαση σε βιωµατικές και διαδραστικές µεθόδους διδασκαλίας. Προωθούµε προγράµµατα Coaching και Mentoring για την ενδυνάµωση και την ανάπτυξη των νέων στελεχών µας, αξιοποιώντας τη σηµαντική εµπειρία των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων και δηµιουργώντας πρόσφορο έδαφος για τους ανερχόµενους νέους managers. Δηµιουργούµε ευκαιρίες µετακίνησης σε διαφορετικά αντικείµενα απασχόλησης εντός του οµίλου αξιοποιώντας τις δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού µας. Εξασφαλίζουµε συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας και παρέχουµε στο προσωπικό µας Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες περίθαλψης. Χτίζουµε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας, όπου αναπτύσσονται δεσµοί φιλίας και συνεργασίας µέσω των ετήσιων κοινωνικών µας εκδηλώσεων όπως η χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή, ο εορτασµός των εταιρικών γενεθλίων κ.α. Προάγουµε το φιλανθρωπικό αίσθηµα των εργαζοµένων της οργανώνοντας και χρηµατοδοτώντας δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπου οι υπάλληλοι µας συµµετέχουν ενεργά και µε ιδιαίτερη ευαισθησία. 14

17 ίκτυο Πωλήσεων Έχουµε ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα της αγοράς που υλοποιεί κάθε µέρα την κεντρική φιλοσοφία της εταιρίας να είναι κοντά σε κάθε ασφαλισµένο της σαν να µην έχει άλλον. Το Δίκτυο Πωλήσεών µας το αριθµούσε συνεργάτες, από το. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση του Δικτύου Πωλήσεών µας. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνουµε υπόψη όχι µόνο τον εργοκεντρικό χαρακτήρα αλλά και την ανθρωποκεντρική διάσταση της εκπαίδευσης, εφαρµόζοντας µία ανοικτή πολιτική που ενθαρρύνει τη συµµετοχή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, χωρίς αποκλεισµούς. Με την αντίληψη αυτή, το τµήµα εκπαίδευσης, σχεδιάζει, ενσωµατώνει και υλοποιεί προγράµµατα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς, της Εποπτικής Αρχής, αλλά και του Δικτύου Πωλήσεων, ενώ παράλληλα παραµένει προσανατολισµένο στην ανάπτυξη των ανθρώπων µας και στην ορθή διάδοση του θεσµού της Ασφάλισης. Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι και τα µέσα που χρησιµοποιούµε, περιλαµβάνουν σύγχρονες πρακτικές και αντιλήψεις, όπως την εκπαίδευση µε χρήση τηλεδιάσκεψης, την εκπαίδευση µε χρήση e-learning και τη δυνατότητα πιστοποίησης µέσα από τυποποιηµένες αξιόπιστες και αντικειµενικές διαδικασίες. Αύξησ Με Στην Ευρωπαϊκή Π τις εξελίξει αφενός τρ 15

18 ρακολουθούµε ράλληλα επικεντρω ην κερδοφόρα ανάπτυξ ος, αφετέρου δε στην ταυτ µείωση των γενικών εξόδων ατά 5,8%. ών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,6%. όδων επενδύσεων κατά 6,2%. κόστους πρόσκτησης κατά 1%. η του συντελεστή ζηµιών στα επίπεδα του. στα κέρδη προ φόρων. ση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%. Προοπτικές Εταιρίας για το 2015 Στην Ευρωπαϊκή Πίστη παρακολουθούµε προσεκτικά τις εξελίξεις και παράλληλα επικεντρωνόµαστε αφενός µεν στην κερδοφόρα ανάπτυξη για το τρέχον έτος, αφετέρου δε στην ταυτόχρονη µείωση των γενικών εξόδων µας. Αναλυτικότερα, οι στόχοι που η εταιρία έχει θέσει για το 2015, είναι οι ακόλουθοι: Αύξηση παραγωγής κατά 5,8%. Μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,6%. Αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 6,2%. Μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1%. Διατήρηση του συντελεστή ζηµιών στα επίπεδα του. Αύξηση στα κέρδη προ φόρων. Μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%. Παράλληλα, έχουν τεθεί και οι κατωτέρω ποιοτικοί (διοικητικοί) στόχοι: Ολοκλήρωση των υποδοµών για την εφαρµογή της Solvency II την 1/1/16 και περιλαµβάνουν την διενέργεια της άσκησης ORSA/FLAOR, την διενέργεια Stress Test, την ενεργοποίηση του RV Solvency για την έκδοση αναφορών, τη δηµιουργία 5ετούς Business Plan και την εµβάθυνση σε θέµατα ρίσκου. Συνέχιση της ανάπτυξης νέων µηχανογραφικών εφαρµογών και στην έναρξη της εκ βάθρων σχεδίασης του κλάδου Ζωής σε αρχιτεκτονική SOA. Δηµιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρµας πρόσκτησης πελατών. Ενίσχυση του cross selling και της χρήσης του Ασφαλιστικού Γονέα. Εκπαίδευση και personal couching στο προσωπικό, σε προαιρετική βάση. Ολοκλήρωση των υποδοµών για την εφαρµογή τ 5ετούς Business Plan και την εµβάθυνση σε θ Συνέχιση της ανάπτυξης νέων µηχανογραφ Δηµιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρ Ενίσχυση του cross selling και της χρ Εκπαίδευση και personal couchin 16

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικό Έτος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισμός προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσαμε τους ασφαλισμένους μας με 70,7 εκ. Όταν «σπάσετε» τον αριθμό αυτό, το σύνολο των 70,7 εκ. αντιστοιχεί σε χιλιάδες μοναδικές, προσωπικές

Αποζημιώσαμε τους ασφαλισμένους μας με 70,7 εκ. Όταν «σπάσετε» τον αριθμό αυτό, το σύνολο των 70,7 εκ. αντιστοιχεί σε χιλιάδες μοναδικές, προσωπικές Εμπιστοσύνη 2 7 11 16 18 21 25 26 30 31 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Εμπιστοσύνη Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Διοικητικό Συμβούλιο Γνωρίστε μας Σταθερές Αξίες - Άριστη Οργάνωση Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικό Έτος 2014

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικό Έτος 2014 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικό Έτος 2014 Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισμός προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 3 Οκτωβρίου 2007 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη του Ομίλου της Ευρωπαϊκή Πίστη, παρέχεται ως ενημέρωση και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα