η ασφάλεια που σας παρέχουµε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ασφάλεια που σας παρέχουµε"

Transcript

1 η ασφάλεια που σας παρέχουµε

2 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη & Πληροφορίες (ποσά σε.000 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) % ,70% ,50% ,57% ΚΑΘΑΡΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TEXNIKO AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Έσοδα από ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων, µείον τα εκχωρηµένα αντασφάλιστρα (ποσά σε.000 ) Aσφαλίσεις ζωής Aσφαλίσεις κατά ζηµιών Σύνολο

3 Αύξηση παραγωγής από το 2009 έως το 45% Τραπεζικός ανεισµός 0 Ληξιπρόθεσµες οφειλές Καμία Πιστοληπτική διαβάθµιση αντασφαλιστών ΑΑ+ έωs Α- Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης (ποσά σε.000 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση Διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις Απαιτήσεις από ασφάλιστρα Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού 31/12/ 31/12/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δανειακές υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (α) Μαθηµατικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β) + (γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ασφάλιστρα Μείον: Αντασφάλιστρα Μείον: δεδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις Ιδία κράτηση Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών προβλέψεων Ιδία κράτηση Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων ασφαλίσεων Κέρδη / (ζηµιές) ασφαλίσεων Λοιπά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Λοιπά έξοδα Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

4 Τα τελευταία χρόνια, βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές, ανατροπές και αβεβαιότητα. Η ιδιότητα του κράτους ως εγγυητή συντάξεων υποχωρεί, ενώ η πτώση του βιοτικού επιπέδου εντείνει τις πιέσεις για εξειδικευµένα και οικονοµικά ασφαλιστικά προγράµµατα. Η κρίση που βιώνει η Ελλάδα, έχει αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται οι καταναλωτές, ενώ παράλληλα έχει δηµιουργήσει προκλήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος, έχοντας απολέσει το 28% της παραγωγής του την τελευταία πενταετία, θα πρέπει να είναι έτοιµος να δεχθεί την κάλυψη του κενού που αφήνει το Κράτος. Η πρόκληση µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία µε αµοιβαία οφέλη για τον καταναλωτή, την Πολιτεία και τον ασφαλιστικό χώρο, µόνο όταν η µετάβαση στηριχθεί σε υγιείς δοµές (ενισχυµένη εταιρική διακυβέρνηση, εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency II και επανακαθορισµό των στρατηγικών ανάπτυξης µέσω της διαχείρισης κινδύνων). Οι συγκεκριµένες δοµές απαιτούν φερέγγυες και συνεπείς εταιρίες, όπως η Ευρωπαϊκή Πίστη - η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της αγοράς µε αύξηση της παραγωγής των ασφαλίστρων της κατά 45% την τελευταία πενταετία - ώστε η ύφεση να αποτελέσει ευκαιρία µε πολλαπλά οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, σκοπός µας είναι να προστατεύουµε τους ασφαλισµένους µας από τις αβεβαιότητες της ζωής και να τους παρέχουµε τη σιγουριά που χρειάζονται για το σχεδιασµό ενός ασφαλέστερου µέλλοντος. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε παροχές και τιµές εναρµονισµένες µε τις ανάγκες της κοινωνίας και τις οικονοµικές δυνατότητες των καταναλωτών, καθώς και µε την αντίληψη της εξυπηρέτησης κάθε ασφαλισµένου σα να µην έχουµε άλλον. Στο πλαίσιο αυτό το, µια ακόµη δύσκολη χρονιά, βελτιώσαµε τα οικονοµικά µας µεγέθη, πιστοί στους στρατηγικούς µας στόχους, οι οποίοι είναι βασισµένοι σε συγκεκριµένο πλάνο προστασίας και εξυπηρέτησης των καταναλωτών, των εργαζοµένων και των µετόχων. 2

5 Τι θα βρείτε στο συγκεκριµένο έντυπο Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 4 ιοικητικό Συµβούλιο 6 Τι µας κάνει διαφορετικούς 8 Σταθερές αξίες 10 Άριστη Οργάνωση 11 7 σηµεία υπεροχής 11 Οργανόγραµµα 12 Σηµαντικοί Σταθµοί 13 Οι άνθρωποί µας είναι η δύναµή µας 14 ίκτυο Πωλήσεων 15 Προοπτικές Εταιρίας για το

6 Οι καλύτερεs μέρεs ίναι αυτέs που δεν έχουν έλθει καλύτερεs ακόµη μ Οι καλύτερεs μέρεs είναι αυτέs που δεν έχουν έλθει ακόµη 4 Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου H υπό κρίση οικονοµική χρήση χαρακτηρίστηκε από ορισµένα στοιχεία που την κάνουν ίσως µοναδική στην ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης όπως ενδεικτικά: 1. Συνεχίστηκε για πέµπτο χρόνο η οικονοµική ύφεση, η υψηλή ανεργία, η περιορισµένη ρευστότητα και η µείωση της αγοραστικής δύναµης της κοινωνίας. 2. Συνεχίστηκε και εντάθηκε περαιτέρω το συναίσθηµα ανασφάλειας των πολιτών καθώς και η έλλειψη µεγάλων ή/και µικρότερων επενδύσεων σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. 3. Οξύνθηκε το συναίσθηµα του φόβου για το µέλλον όχι µόνον λόγω της γενικής αρνητικής οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης αλλά και εξ αιτίας της παρατεταµένης πολιτικής αστάθειας. Ειδικότερα, µετά τις ευρωεκλογές, σηµειώθηκε περαιτέρω χαλάρωση στην εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης και µεταρρυθµίσεων, οι οποίες στην πράξη σταµάτησαν και λόγω της παρατεταµένης, ουσιαστικά, προεκλογικής περιόδου. 4. Δεν έγιναν οι τοµές και οι ρήξεις που απαιτούνται για να επιτευχθεί η εξυγίανση του Ελληνικού Δηµοσίου όπως ενδεικτικά η µείωση των κρατικών δαπανών, η παύση λειτουργίας εκατοντάδων ανενεργών και χωρίς αντικείµενο οργανισµών και υπηρεσιών και άλλες συναφείς παρεµβάσεις. Αντιστρόφως, αντί της µείωσης του δηµοσίου και των δαπανών του, σε πολλές περιπτώσεις απολύτως άσκοπων και αντιπαραγωγικών, η Πολιτεία στράφηκε εναντίον των πηγών εσόδων της όπως είναι ο ιδιωτικός τοµέας εργαζόµενοι και επιχειρήσεις επιβάλλοντάς τους, µε παράλογες πολιτικές, εξοντωτικούς φόρους και εισφορές που αποθαρρύνουν κάθε ιδιώτη να εργαστεί περισσότερο, να επενδύσει και να συµβάλλει στην γενική προκοπή, που δεν την νοιώθει και δική του. Όλα αυτά δηµιούργησαν και εξακολουθούν να δηµιουργούν στην κοινωνία συναισθήµατα φόβου, ανασφάλειας και αναβλητικότητας στην λήψη αποφάσεων που αποτελούν παράγοντες για αρνητικά αποτελέσµατα από τα οποία προκύπτουν νέα ανάλογα συναισθήµατα οδηγώντας σε αρνητικό φαύλο κύκλο. Ειδικότερα και πέραν των γενικών ως άνω συνθηκών, στον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης σηµειώθηκε περαιτέρω συρρίκνωση του κύκλου εργασιών (-28% στα 5 τελευταία χρόνια της κρίσης) και επήλθαν σηµαντικές µεταβολές από τις πράξεις 30 & 31 της αρµόδιας Διεύθυνσης της Τράπεζας της Ελλάδος και από τις ενέργειες προσαρµογής στο νέο θεσµικό περιβάλλον του Solvency II που θα ισχύσει από 1/1/2016, τα επιβεβληµένα stress test και άλλα απαραίτητα για την σύννοµη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Μέσα σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Πίστη σηµείωσε επιδόσεις και αποτελέσµατα που της επιτρέπουν να σχεδιάζει µε ασφάλεια την υλοποίηση του οράµατός της καθώς και των στρατηγικών, των οικονοµικών και των λειτουργικών της στόχων. Ειδικότερα: 1. Βελτίωσε την κερδοφορία της κατά 12,9% στο ποσό των 15,1 εκ. 2. Αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 1,5% στο ποσό των 166 εκ. και κατά 45% στα πέντε τελευταία χρόνια της κρίσης στην διάρκεια των οποίων το σύνολο της αγοράς έχασε το 28% του κύκλου

7 εργασιών της (-28%). 3. Αύξησε τα αποθέµατά της κατά 8,4% στο ποσό των 234,3 εκ. 4. Αύξησε το ενεργητικό της κατά 10,0% στο ποσό των 329,8 εκ. 5. Αύξησε το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιo κατά 22,1% στο ποσό των 259 εκ. µε διαβάθµιση ΑΑ-. 6. Αύξησε τον στόλο των ασφαλισµένων αυτοκινήτων της κατά 20,1% στον αριθµό των οχηµάτων που την κατατάσσει στην τρίτη θέση της αγοράς. 7. Αύξησε την καθαρή της θέση κατά 21,3% στο ποσό των 71,6 εκ. 8. Κατέλαβε την 7η θέση µε βάση την παραγωγή της µεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιριών. 9. Κατέκτησε την χρυσή διάκριση επιχειρηµατικής ηθικής και για τέταρτη συνεχόµενη φορά το βραβείο True Leaders µεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας καθώς και άλλες διακρίσεις που θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. ΑΣΦ άλει Η Διοίκηση της εταιρίας έχει σαφή αντίληψη ότι οι παράγοντες που της επέτρεψαν αυτήν την ανάπτυξη και αυτά τα αποτελέσµατα ήσαν ενδεικτικά όπως και στα προηγούµενα χρόνια: 1. Οι αρχές πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε: Η εντιµότητα, η συνέπεια, η φιλεργατικότητα και η χρηστή διαχείριση. 2. Η φιλοσοφία της να είναι κοντά σε κάθε πελάτη της άµεσα, χωρίς νοµικισµούς και δικολαβίστικες ερµηνείες των συµβολαίων της. Το «πληρώνει αµέσως» αποτελεί τρόπο ζωής για ολόκληρο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Πίστης. 3. Η ικανότητα προσαρµογής στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον σε κάθε µορφή του (τεχνολογικό, οικονοµικό, θεσµικό, κοινωνικό, πολιτικό κ.ο.κ.). 4. Η διαφοροποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών της από τον ανταγωνισµό και η ανάπτυξη ισχυρών επιχειρηµατικών συνεργασιών. 5. Η εξαιρετική συνοχή όλων των παραγόντων που υπηρετούν την εταιρία και υπηρετούνται από αυτήν, όπως των Ασφαλισµένων, των Εργαζοµένων, των Μετόχων & της Διοίκησης. Κρατώντας αλώβητους αυτούς τους παράγοντες δηµιουργίας και εµπλουτίζοντάς τους µε ενέργειες που θα αναδείξουν την εταιρία όχι µόνο ως φορέα µε µεγάλα οικονοµικά µεγέθη και µε οικονοµική ευρωστία αλλά και ως φορέα µε κοινωνική διάσταση και προσφορά, η Ευρωπαϊκή Πίστη προετοιµάζει το µέλλον της έτσι ώστε να δικαιώνει στο διηνεκές τους ασφαλισµένους της, τους εργαζόµενους και τους µετόχους της για την επιλογή τους στο πρόσωπό της. Διότι όντας 100% Ελληνική εταιρία, δεν θα πάψει ποτέ να είναι κοντά σε κάθε Ελληνική οικογένεια, κάθε φορά που θα την χρειάζεται, µε ταχύτητα, ευγένεια, προθυµία και χαµόγελο. Χρήστος Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύµβουλος 5

8 Φ ιοικητικό Συµβούλιο Σταύρος Λεκκάκος - Πρόεδρος Ο κ. Λεκκάκος είναι Διευθύνων Σύµβουλος και CEO της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Από το 2006 είναι Πρόεδρος της Piraeus Bank Romania καθώς και µέλος Δ.Σ. σε αρκετές θυγατρικές εταιρίες της Τράπεζας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και µέλος Προεδρείου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθώς και µέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Χρήστος Γεωργακόπουλος - Διευθύνων Σύµβουλος Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι ιδρυτικό στέλεχος της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, στην οποία έχει δηµιουργήσει "Σχολή" στο κεφάλαιο Επικοινωνία και Ανθρώπινες Σχέσεις. Έχει σπουδάσει νοµικά και οικονοµικά στο Πάντειο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και διαθέτει πολύχρονη εµπειρία στο Marketing και στις Πωλήσεις. Νικόλαος Χαλκιόπουλος - Αντιπρόεδρος Ο κ. Χαλκιόπουλος έχει πολυετή εµπειρία στον Ασφαλιστικό χώρο καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος σε Ασφαλιστικές Εταιρίες. Στο δυναµικό της εταιρίας εντάχθηκε τον Οκτώβριο του Σήµερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και παράλληλα έχει την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Χαρτοφυλακίου. Είναι µέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας. Στέφανος Βερζοβίτης - Μέλος Ο κ. Βερζοβίτης έχει πολυετή εµπειρία σε επιχειρήσεις όπως το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, την Johnson & Son και τα ελαστικά Michelin. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2000 και σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. Γεώργιος Διαµαντόπουλος - Μέλος Ο κ. Διαµαντόπουλος έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά σε επιχειρήσεις όπως η American Express, η Bristol Myers και η Kraft Foods, στην οποία διετέλεσε Area Director Ελλάδος Βουλγαρίας Ρουµανίας και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος των εταιριών της, Kraft Foods Hellas Α.Ε. και Σοκολατοποιία Παυλίδης ΑΕ για πάνω από 22 χρόνια, ενώ από το 2010 είναι ιδρυτής και Πρόεδρος της SponsorValue Hellas A.E. 6

9 Γεώργιος Κωνσταντινίδης - Μέλος Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά, διοικώντας, ιδρύοντας και κατέχοντας βασικό µερίδιο µετοχών σε επιχειρήσεις όπως: η Centropell GMBH Φραγκφούρτης, η Novus Finance Α.Ε., η Astropell Α.Ε., η Kiapell GMBH και η CPL Α.Ε.. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη συµµετέχει από το 2000, ενώ από το 2007 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου της θυγατρικής Εταιρίας Alter Ego A.E. Ερρίκος Σάρπ - Μέλος Ο κ. Σαρπ έχει πολυετή εµπειρία σε επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό µε αντικείµενο το Γενικό Εµπόριο, τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες & τη Ναυτιλία. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από το Σεπτέµβριο του 2002 και σήµερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διοικητικής Οργάνωσης Εταιρικών Καταστηµάτων. Σωτήριος Συρµακέζης - Μέλος Ο κ. Συρµακέζης είναι Γενικός Διευθυντής στον Τοµέα Λιανικής Τραπεζικής του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει πολυετή εµπειρία στα Προϊόντα Ιδιωτών Πελατών (Καταθετικά & Επενδυτικά, Στεγαστικά Δάνεια, Καταναλωτικά Δάνεια), στην Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα, στους τοµείς Customer Intelligence & Εxperience και µεταξύ άλλων έχει διατελέσει στέλεχος της τότε Εγνατίας Τράπεζας. Θεόδωρος Χρόνης - Μέλος Ο κ. Χρόνης είναι δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω και έχει πολυετή εµπειρία στον ασφαλιστικό χώρο. Στο δυναµικό της εταιρίας εντάχθηκε το 1992 ως Διευθυντής του κλάδου Νοµικής Προστασίας. Σήµερα είναι Νοµικός Σύµβουλος και Διευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου. Έχει σπουδές σε νοµικές σχολές του Πανεπιστηµίου Αθηνών, της Βιέννης και του Freiburg Γερµανίας. 7

10 Το αποζηµιώσαµε ασφαλισµένους µας µε 70,3 εκ.. Όταν «σπάσετε» τον αριθµό αυτό, όταν τον αποµονώσετε, το σύνολο των 70,3 εκ. γίνεται µοναδική, προσωπική περίπτωση. Πίσω από κάθε µοναδική, προσωπική υπόθεση, υπάρχει µια ιστορία. Θάρρους, έµπνευσης, επιβίωσης, χαράς, λύπης, αλλά και ευθύνης. Κάθε αποζηµίωση έχει µια κοινή υπόσχεση. Να είµαστε κοντά σε κάθε ασφαλισµένο µας, µε ανθρώπινο πρόσωπο, την κρίσιµη στιγµή της αποζηµίωσης. Τι µας κάνει διαφορετικούς Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 1977, διασφαλίζουµε τους ασφαλισµένους µας για τα απροσδόκητα γεγονότα της ζωής και είµαστε δίπλα τους για να τους βοηθήσουµε να αντιµετωπίσουν το µέλλον µε εµπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αποφάσεις που παίρνουµε δεν αποβλέπουν σε βραχυπρόθεσµα κέρδη, αλλά σε µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Σεβόµαστε όλους τους πελάτες µας και κάθε έναν ξεχωριστά, σαν να είναι ο µοναδικός πελάτης που έχουµε. Εργαζόµαστε σκληρά για να ανταποκριθούµε στις σύνθετες ανάγκες της ζωής των πελατών µας και τους βοηθούµε να οικοδοµήσουν το µέλλον τους. Ο σεβασµός αυτός είναι αποτέλεσµα του ότι βλέπουµε τους ασφαλισµένους µας σαν να βλέπαµε τον εαυτό µας. Και εµείς εργαζόµαστε σκληρά για το δικό µας µέλλον, έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε την αβεβαιότητα την περίοδο της συνταξιοδότησης, έχουµε δει τους γονείς µας να γερνούν, έχουµε χάσει οικεία µας πρόσωπα. Έτσι, εκτιµούµε ακόµη περισσότερο την εµπιστοσύνη των ασφαλισµένων προς το πρόσωπό µας. Μας εµπιστεύονται την ασφάλεια της οικογένειάς τους, της επιχείρησής τους, του εισοδήµατός τους, της κατοικίας τους, της περιουσίας τους. Σας προσκαλούµε να εξερευνήσετε οι ίδιοι το βάθος της δέσµευσης αυτής: µιλήστε µε τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, τους συναδέλφους σας κάποιοι από αυτούς µπορεί να είναι πελάτες µας. Πληροφορηθείτε για την εταιρία µας και για το τι γνώµη έχουν για εµάς. Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε σε ποιό φορέα θα εναποθέσετε την ασφάλεια των αγαθών για τα οποία αγωνίζεστε καθηµερινά. Θα δείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι επιτεύγµατα κι αν έχουµε πετύχει, όσες θετικές αξιολογήσεις κι αν έχουµε, όλα τα οφείλουµε στους πελάτες µας. Είµαστε η Ευρωπαϊκή Πίστη, η εταιρία που το slogan της είναι «Πληρώνει αµέσως», η εταιρία που έχει τα µέσα για να είναι πάντα δίπλα στους ασφαλισµένους της και στις οικογένειές τους, η εταιρία που κρατά τις υποσχέσεις της. Η εταιρία που κοιτάζει το µέλλον µε καθαρό βλέµµα. Για εµάς, αξίζετε το καλύτερο! 8

11 Είµαστε 100% Ελληνική εταιρία και η µόνη ασφαλιστική εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Φιλοσοφία µας είναι να είµαστε συνεπείς σε κάθε υποχρέωσή µας. Στη χρήση καταβάλλαµε εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 5,5 εκ. και φόρους - τέλη 25,4 εκ. Απασχολούµε πάνω από Ασφαλιστικούς Συµβούλους και 399 άτοµα ως έµµισθο προσωπικό. ιαχειριζόµαστε περισσότερα από ασφαλιστήρια συµβόλαια, έναν κύκλο εργασιών άνω των 168 εκ. και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από 250 εκ. Βραβευτήκαµε για 4η χρονιά ως True Leader εταιρία από την ICAP Group µεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας. Βραβευτήκαµε µε το Χρυσό Βραβείο Επιχειρηµατικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας και πιστοποιηθήκαµε µε το µοντέλο SEE G (Social, Ethics, Environment, Governance) για το. Απορροφήσαµε κατά 100% τη ζηµιά από το PSI των Ελληνικών Οµολόγων σε µια χρήση, χωρίς να µπούµε στη διαδικασία της τριετούς ρύθµισης της ΤτΕ για την απόσβεση αυτών των ζηµιών όπως έκανε το σύνολο σχεδόν της ασφαλιστικής αγοράς. Ανταποκριθήκαµε πλήρως, τόσο λειτουργικά όσο και οικονοµικά στις απαιτήσεις του Πανευρωπαϊκού Stress Test των ασφαλιστικών εταιριών, στο οποίο συµµετείχαµε µετά από επιλογή της Τράπεζας της Ελλάδος µαζί µε άλλες τρεις (Τραπεζικές) ασφαλιστικές εταιρίες. ιαθέτουµε πιστοποιητικό ποιότητας ISΟ 9001:2008 από το 2002 για το σύνολο των υπηρεσιών µας. Έχουµε ενσωµατώσει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (εταιρικό site, online διαχείριση ασφαλιστηρίων, επίσηµη σελίδα στο facebook, portal πελατών, portal συνεργατών, τιµολόγηση προϊόντων απευθείας από τον συνεργάτη στον πελάτη). 9

12 Σταθερές αξίες Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουµε ένα σύνολο σηµείων που µας διαφοροποιεί από το σύνολο σχεδόν της αγοράς. Οι αρχές µας Η εντιµότητα, η συνέπεια και η φιλεργατικότητα είναι αρχές πάνω στις οποίες θεµελιώθηκε τόσο η Ευρωπαϊκή Πίστη όσο και η προσωπική ζωή όλων µας. Αρχές προς κάθε συναλλασσόµενο. Ασφαλιζοµένους, εργαζόµενους, µετόχους, τρίτους. Η φιλοσοφία µας, να είµαστε κοντά στους ασφαλισµένους µας, µε ανθρώπινο πρόσωπο την κρίσιµη στιγµή της αποζηµίωσης, εξυπηρετώντας τους µε συνέπεια και αφοσίωση, είναι τρόπος ζωής για όλους µας. Η φιλοσοφία αυτή, περικλείεται στο slogan της εταιρίας «Πληρώνει Αµέσως». Είµαστε πάντα κοντά στον κάθε ασφαλισµένο µας σαν να µην έχουµε άλλον. Με ταχύτητα, ευγένεια, προθυµία και χαµόγελο. Το όραµά µας Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίο ο πολίτης θα βρίσκει πλήρη ικανοποίηση όλων των αναγκών του στις δύσκολες ώρες του και όλων των επιθυµιών του. Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίο οι εργαζόµενοι θα βρουν µόνιµη και σταθερή δουλειά αλλά και διέξοδο στις οικονοµικές, διοικητικές και κοινωνικές φιλοδοξίες τους. Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίον οι επενδυτές - οι µέτοχοι - θα βρουν δικαίωση για την εµπιστοσύνη τους. Η δηµιουργία ενός πανίσχυρου οικονοµικά, συναισθηµατικά και πνευµατικά οργανισµού. Η χρηστή διαχείριση Αποδείξαµε σε όλα τα χρόνια λειτουργίας µας, ότι σεβόµαστε και τιµούµε τους ασφαλισµένους µας, τους µετόχους µας και κάθε συναλλασσόµενο µε την εταιρία µας. Οι στρατηγικοί µας στόχοι Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών στον πολίτη πελάτη. Η δηµιουργία µιας κοινωνίας ευχαριστηµένων ανθρώπων των ανθρώπων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη η ικανοποίηση των οποίων θα πηγάζει από τη συµµετοχή τους στους µηχανισµούς των αποφάσεων και τα αποτελέσµατα. Η επιρροή και κατάκτηση καθηµερινά µεγαλύτερου µέρους της αγοράς πελατών και της αγοράς εργασίας, µε στόχο την κατάκτηση της κορυφαίας θέσεως. Η δηµιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των οικονοµικών και διοικητικών φιλοδοξιών των στελεχών της Εταιρίας. 10

13 Άριστη Οργάνωση 7 ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Το, η εσωτερική οργάνωση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη και η οργάνωση των Πωλήσεων, κατάφεραν να επιτύχουν σηµαντικά αποτελέσµατα όπως: Αύξηση των εγγεγραµµένων (µικτών) ασφαλίστρων & συναφών εσόδων κατά 1,9% στα 168,6 εκ. Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 12,9% στα 15,1 εκ., έναντι 13,4 εκ. το Μείωση των ακυρώσεων ως ποσοστού επί της παραγωγής κατά 5,7% Συγκράτηση του συντελεστή ζηµιών ως ποσοστού επί της παραγωγής κάτω από το 43% Εχέγγυο για την ανάπτυξη, χωρίς δανεισµό, σε περίοδο κρίσης αποτελεί η τιµολογιακή µας πολιτική. Η σωστή τιµολόγηση εγγυάται την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων, µέσω της επαρκούς αποθεµατοποίησης βάσει του Solvency II. Ο καταναλωτής πλέον, αναγνωρίζει πως η ορθή τιµολόγηση εγγυάται τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της εταιρίας και άρα τη φερεγγυότητα ως προς τη διασφάλισή του έναντι των επερχόµενων κινδύνων. 2 & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 1ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ SERVICE Κάθε ένας από εµάς διαχειρίζεται τις καθηµερινές του εργασίες µε τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται τις προσωπικές - οικογενειακές του υποθέσεις. Είναι σηµαντικό να εστιάζουµε σε ότι έχει σηµασία. Και σηµασία είχε και θα έχει, ανεξαρτήτως κρίσης, η προσφορά αξίας πέρα και πάνω από τα όρια οποιασδήποτε συµβατικής υποχρέωσης και συµβολαίου. 3 4 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ AΡΧΕΣ 11

14 Oργανόγραµµα Εταιρίας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑLCO) EΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MONAΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT STEERING COMMITEE} ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ HARDWARE / ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH CRM ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ CALL CENTER MARKETING & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ BANKASSURANCE BACKOFFICE ANALYTICAL CRM ΤΜΗΜΑ OIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ TMHMA ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ TMHMA ΜΑRKETING & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ OMAΔΙΚΩΝ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΖΩΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TMHMA ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ KΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ KΛΑΔΟΣ ΣΚΑΦΩΝ KΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ KΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ & Π.Α. KΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ - DOCUSHARE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ EΠΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ YΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

15 Σηµαντικοί Σταθµοί 1977 Ίδρυση της Εταιρίας από µια οµάδα 19 Ασφαλιστικών Συµβούλων Ζωής Ανέγερση του πρώτου ακινήτου τ.µ. στη Λ. Κηφισίας Σύσταση της εταιρίας Alter Ego A.E. ως κέντρου υποστήριξης ασφαλίσεων και ποιότητας ζωής που πρώτη και µόνη εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Πίστη στον κλάδο των ασφαλίσεων Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε..Α.Κ., εκ των πρώτων ιδρυθεισών Α.Ε..Α.Κ Ανέγερση ενός κτιρίου τ.µ., δίπλα στο παλαιότερο, επί της Λεωφ. Κηφισίας, το οποίο εκτός από σηµείο αναφοράς και ιδιαίτερης αξίας αποτελεί και πηγή σταθερών εσόδων από ενοίκια. Είσοδος της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε δηµόσια εγγραφή. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που πέτυχε τέτοια είσοδο, µετά από 34 ολόκληρα χρόνια Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Finance A.Ε.Π.Ε.Υ Πιστοποίηση της Εταιρίας µε ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη εταιρία που έλαβε αυτήν την πιστοποίηση και τη διατηρεί συνεχώς µέχρι σήµερα µε το νέο ISO 9001:2008. Από 1/1/2005 η Ευρωπαϊκή Πίστη ως εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρία εφαρµόζει ΙFRS. Αυτή η εφαρµογή την ανέδειξε ως την µόνη εταιρία έναντι όλων των άλλων εισηγµένων ασφαλιστικών εταιριών που βελτίωσε την καθαρή της θέση µετά την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, σύµφωνα µε µελέτη της Ernst & Young Συµφωνία ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη και την Τράπεζα Πειραιώς προκειµένου η δεύτερη να αποκτήσει το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της πρώτης. Συγχώνευση των θυγατρικών Α.Ε..Α.Κ. & Α.Ε.Π.Ε.Υ., γεγονός που απελευθέρωσε περίπου 2,5 εκ. κεφάλαια για την Ευρωπαϊκή Πίστη και των εταιριών Συστήµατα Υγείας Α.Ε., Ε-novation A.E & Alter Ego A.E. επίσης σε ενιαίο φορέα. Επιτυχής συµµετοχή στο πανευρωπαϊκό stress test των ασφαλιστικών εταιριών, µε εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης. Τριπλασιασµός των κερδών στα 11,6 εκ. έναντι 4 εκ. το σε µια περίοδο ύφεσης για τρίτη χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Πίστη καταλαµβάνει την 7η θέση στο σύνολο των 67 ασφαλιστικών εταιριών, µε βάση την παραγωγή της. 13

16 Οι άνθρωποί µας είναι η δύναµή µας Εξέλιξη Αριθµού Προσωπικού Ώρες Εκπαίδευσης Eπενδύουµε συνεχώς στον παράγοντα άνθρωπο, δηµιουργώντας τις υποδοµές για ένα ταχύτατα αναπτυσσόµενο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον µε άρρηκτους δεσµούς οµαδικότητας και συνεργασίας. Προσωπικό Στην Ευρωπαϊκή Πίστη γνωρίζουµε ότι τα άριστα παραγωγικά αποτελέσµατα προκαθορίζονται από τους ανθρώπους που τα παράγουν. Μία ευχαριστηµένη οµάδα εργαζοµένων υπερβαίνει τους στόχους της και γίνεται δύναµη ώθησης όλου του οργανισµού προς την κορυφή. Αυτή η αρχή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής µας κουλτούρας και µε αίσθηµα ευθύνης προς τους ανθρώπους µας, υιοθετούµε πρακτικές αρωγούς προς την ανάπτυξη και τη συνεχή ευαρέσκεια του ανθρώπινου δυναµικού µας. Πιστεύουµε στην διαρκή εκπαίδευση και ανέλιξη των στελεχών µας µε στοχευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα δίνοντας έµφαση σε βιωµατικές και διαδραστικές µεθόδους διδασκαλίας. Προωθούµε προγράµµατα Coaching και Mentoring για την ενδυνάµωση και την ανάπτυξη των νέων στελεχών µας, αξιοποιώντας τη σηµαντική εµπειρία των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων και δηµιουργώντας πρόσφορο έδαφος για τους ανερχόµενους νέους managers. Δηµιουργούµε ευκαιρίες µετακίνησης σε διαφορετικά αντικείµενα απασχόλησης εντός του οµίλου αξιοποιώντας τις δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού µας. Εξασφαλίζουµε συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας και παρέχουµε στο προσωπικό µας Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες περίθαλψης. Χτίζουµε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας, όπου αναπτύσσονται δεσµοί φιλίας και συνεργασίας µέσω των ετήσιων κοινωνικών µας εκδηλώσεων όπως η χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή, ο εορτασµός των εταιρικών γενεθλίων κ.α. Προάγουµε το φιλανθρωπικό αίσθηµα των εργαζοµένων της οργανώνοντας και χρηµατοδοτώντας δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπου οι υπάλληλοι µας συµµετέχουν ενεργά και µε ιδιαίτερη ευαισθησία. 14

17 ίκτυο Πωλήσεων Έχουµε ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα της αγοράς που υλοποιεί κάθε µέρα την κεντρική φιλοσοφία της εταιρίας να είναι κοντά σε κάθε ασφαλισµένο της σαν να µην έχει άλλον. Το Δίκτυο Πωλήσεών µας το αριθµούσε συνεργάτες, από το. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση του Δικτύου Πωλήσεών µας. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνουµε υπόψη όχι µόνο τον εργοκεντρικό χαρακτήρα αλλά και την ανθρωποκεντρική διάσταση της εκπαίδευσης, εφαρµόζοντας µία ανοικτή πολιτική που ενθαρρύνει τη συµµετοχή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, χωρίς αποκλεισµούς. Με την αντίληψη αυτή, το τµήµα εκπαίδευσης, σχεδιάζει, ενσωµατώνει και υλοποιεί προγράµµατα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς, της Εποπτικής Αρχής, αλλά και του Δικτύου Πωλήσεων, ενώ παράλληλα παραµένει προσανατολισµένο στην ανάπτυξη των ανθρώπων µας και στην ορθή διάδοση του θεσµού της Ασφάλισης. Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι και τα µέσα που χρησιµοποιούµε, περιλαµβάνουν σύγχρονες πρακτικές και αντιλήψεις, όπως την εκπαίδευση µε χρήση τηλεδιάσκεψης, την εκπαίδευση µε χρήση e-learning και τη δυνατότητα πιστοποίησης µέσα από τυποποιηµένες αξιόπιστες και αντικειµενικές διαδικασίες. Αύξησ Με Στην Ευρωπαϊκή Π τις εξελίξει αφενός τρ 15

18 ρακολουθούµε ράλληλα επικεντρω ην κερδοφόρα ανάπτυξ ος, αφετέρου δε στην ταυτ µείωση των γενικών εξόδων ατά 5,8%. ών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,6%. όδων επενδύσεων κατά 6,2%. κόστους πρόσκτησης κατά 1%. η του συντελεστή ζηµιών στα επίπεδα του. στα κέρδη προ φόρων. ση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%. Προοπτικές Εταιρίας για το 2015 Στην Ευρωπαϊκή Πίστη παρακολουθούµε προσεκτικά τις εξελίξεις και παράλληλα επικεντρωνόµαστε αφενός µεν στην κερδοφόρα ανάπτυξη για το τρέχον έτος, αφετέρου δε στην ταυτόχρονη µείωση των γενικών εξόδων µας. Αναλυτικότερα, οι στόχοι που η εταιρία έχει θέσει για το 2015, είναι οι ακόλουθοι: Αύξηση παραγωγής κατά 5,8%. Μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,6%. Αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 6,2%. Μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1%. Διατήρηση του συντελεστή ζηµιών στα επίπεδα του. Αύξηση στα κέρδη προ φόρων. Μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%. Παράλληλα, έχουν τεθεί και οι κατωτέρω ποιοτικοί (διοικητικοί) στόχοι: Ολοκλήρωση των υποδοµών για την εφαρµογή της Solvency II την 1/1/16 και περιλαµβάνουν την διενέργεια της άσκησης ORSA/FLAOR, την διενέργεια Stress Test, την ενεργοποίηση του RV Solvency για την έκδοση αναφορών, τη δηµιουργία 5ετούς Business Plan και την εµβάθυνση σε θέµατα ρίσκου. Συνέχιση της ανάπτυξης νέων µηχανογραφικών εφαρµογών και στην έναρξη της εκ βάθρων σχεδίασης του κλάδου Ζωής σε αρχιτεκτονική SOA. Δηµιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρµας πρόσκτησης πελατών. Ενίσχυση του cross selling και της χρήσης του Ασφαλιστικού Γονέα. Εκπαίδευση και personal couching στο προσωπικό, σε προαιρετική βάση. Ολοκλήρωση των υποδοµών για την εφαρµογή τ 5ετούς Business Plan και την εµβάθυνση σε θ Συνέχιση της ανάπτυξης νέων µηχανογραφ Δηµιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρ Ενίσχυση του cross selling και της χρ Εκπαίδευση και personal couchin 16

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικό Έτος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισμός προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Παρουσίαση ομίλου ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 3 Οκτωβρίου 2007 Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη του Ομίλου της Ευρωπαϊκή Πίστη, παρέχεται ως ενημέρωση και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικό Έτος 2014

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικό Έτος 2014 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Οικονομικό Έτος 2014 Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισμός προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Ιουνίου 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2012-30/06/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Παρουσίαση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Σύμβουλοι Εταιρίας Αθήνα, Ιούνιος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΣ... 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... 5 ΟΡΑΜΑ... 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 7 ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ & O.T.C... 8 DOCTORS HOSPITAL...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα