η ασφάλεια που σας παρέχουµε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η ασφάλεια που σας παρέχουµε"

Transcript

1 η ασφάλεια που σας παρέχουµε

2 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη & Πληροφορίες (ποσά σε.000 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) % ,70% ,50% ,57% ΚΑΘΑΡΑ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TEXNIKO AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Έσοδα από ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων, µείον τα εκχωρηµένα αντασφάλιστρα (ποσά σε.000 ) Aσφαλίσεις ζωής Aσφαλίσεις κατά ζηµιών Σύνολο

3 Αύξηση παραγωγής από το 2009 έως το 45% Τραπεζικός ανεισµός 0 Ληξιπρόθεσµες οφειλές Καμία Πιστοληπτική διαβάθµιση αντασφαλιστών ΑΑ+ έωs Α- Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης (ποσά σε.000 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση Διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις Απαιτήσεις από ασφάλιστρα Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού 31/12/ 31/12/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δανειακές υποχρεώσεις Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (α) Μαθηµατικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β) + (γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ασφάλιστρα Μείον: Αντασφάλιστρα Μείον: δεδουλευµένες προµήθειες και έξοδα παραγωγής Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις Ιδία κράτηση Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών προβλέψεων Ιδία κράτηση Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων ασφαλίσεων Κέρδη / (ζηµιές) ασφαλίσεων Λοιπά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Λοιπά έξοδα Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους

4 Τα τελευταία χρόνια, βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές, ανατροπές και αβεβαιότητα. Η ιδιότητα του κράτους ως εγγυητή συντάξεων υποχωρεί, ενώ η πτώση του βιοτικού επιπέδου εντείνει τις πιέσεις για εξειδικευµένα και οικονοµικά ασφαλιστικά προγράµµατα. Η κρίση που βιώνει η Ελλάδα, έχει αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται οι καταναλωτές, ενώ παράλληλα έχει δηµιουργήσει προκλήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος, έχοντας απολέσει το 28% της παραγωγής του την τελευταία πενταετία, θα πρέπει να είναι έτοιµος να δεχθεί την κάλυψη του κενού που αφήνει το Κράτος. Η πρόκληση µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία µε αµοιβαία οφέλη για τον καταναλωτή, την Πολιτεία και τον ασφαλιστικό χώρο, µόνο όταν η µετάβαση στηριχθεί σε υγιείς δοµές (ενισχυµένη εταιρική διακυβέρνηση, εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency II και επανακαθορισµό των στρατηγικών ανάπτυξης µέσω της διαχείρισης κινδύνων). Οι συγκεκριµένες δοµές απαιτούν φερέγγυες και συνεπείς εταιρίες, όπως η Ευρωπαϊκή Πίστη - η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της αγοράς µε αύξηση της παραγωγής των ασφαλίστρων της κατά 45% την τελευταία πενταετία - ώστε η ύφεση να αποτελέσει ευκαιρία µε πολλαπλά οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, σκοπός µας είναι να προστατεύουµε τους ασφαλισµένους µας από τις αβεβαιότητες της ζωής και να τους παρέχουµε τη σιγουριά που χρειάζονται για το σχεδιασµό ενός ασφαλέστερου µέλλοντος. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε παροχές και τιµές εναρµονισµένες µε τις ανάγκες της κοινωνίας και τις οικονοµικές δυνατότητες των καταναλωτών, καθώς και µε την αντίληψη της εξυπηρέτησης κάθε ασφαλισµένου σα να µην έχουµε άλλον. Στο πλαίσιο αυτό το, µια ακόµη δύσκολη χρονιά, βελτιώσαµε τα οικονοµικά µας µεγέθη, πιστοί στους στρατηγικούς µας στόχους, οι οποίοι είναι βασισµένοι σε συγκεκριµένο πλάνο προστασίας και εξυπηρέτησης των καταναλωτών, των εργαζοµένων και των µετόχων. 2

5 Τι θα βρείτε στο συγκεκριµένο έντυπο Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου 4 ιοικητικό Συµβούλιο 6 Τι µας κάνει διαφορετικούς 8 Σταθερές αξίες 10 Άριστη Οργάνωση 11 7 σηµεία υπεροχής 11 Οργανόγραµµα 12 Σηµαντικοί Σταθµοί 13 Οι άνθρωποί µας είναι η δύναµή µας 14 ίκτυο Πωλήσεων 15 Προοπτικές Εταιρίας για το

6 Οι καλύτερεs μέρεs ίναι αυτέs που δεν έχουν έλθει καλύτερεs ακόµη μ Οι καλύτερεs μέρεs είναι αυτέs που δεν έχουν έλθει ακόµη 4 Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου H υπό κρίση οικονοµική χρήση χαρακτηρίστηκε από ορισµένα στοιχεία που την κάνουν ίσως µοναδική στην ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης όπως ενδεικτικά: 1. Συνεχίστηκε για πέµπτο χρόνο η οικονοµική ύφεση, η υψηλή ανεργία, η περιορισµένη ρευστότητα και η µείωση της αγοραστικής δύναµης της κοινωνίας. 2. Συνεχίστηκε και εντάθηκε περαιτέρω το συναίσθηµα ανασφάλειας των πολιτών καθώς και η έλλειψη µεγάλων ή/και µικρότερων επενδύσεων σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. 3. Οξύνθηκε το συναίσθηµα του φόβου για το µέλλον όχι µόνον λόγω της γενικής αρνητικής οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης αλλά και εξ αιτίας της παρατεταµένης πολιτικής αστάθειας. Ειδικότερα, µετά τις ευρωεκλογές, σηµειώθηκε περαιτέρω χαλάρωση στην εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης και µεταρρυθµίσεων, οι οποίες στην πράξη σταµάτησαν και λόγω της παρατεταµένης, ουσιαστικά, προεκλογικής περιόδου. 4. Δεν έγιναν οι τοµές και οι ρήξεις που απαιτούνται για να επιτευχθεί η εξυγίανση του Ελληνικού Δηµοσίου όπως ενδεικτικά η µείωση των κρατικών δαπανών, η παύση λειτουργίας εκατοντάδων ανενεργών και χωρίς αντικείµενο οργανισµών και υπηρεσιών και άλλες συναφείς παρεµβάσεις. Αντιστρόφως, αντί της µείωσης του δηµοσίου και των δαπανών του, σε πολλές περιπτώσεις απολύτως άσκοπων και αντιπαραγωγικών, η Πολιτεία στράφηκε εναντίον των πηγών εσόδων της όπως είναι ο ιδιωτικός τοµέας εργαζόµενοι και επιχειρήσεις επιβάλλοντάς τους, µε παράλογες πολιτικές, εξοντωτικούς φόρους και εισφορές που αποθαρρύνουν κάθε ιδιώτη να εργαστεί περισσότερο, να επενδύσει και να συµβάλλει στην γενική προκοπή, που δεν την νοιώθει και δική του. Όλα αυτά δηµιούργησαν και εξακολουθούν να δηµιουργούν στην κοινωνία συναισθήµατα φόβου, ανασφάλειας και αναβλητικότητας στην λήψη αποφάσεων που αποτελούν παράγοντες για αρνητικά αποτελέσµατα από τα οποία προκύπτουν νέα ανάλογα συναισθήµατα οδηγώντας σε αρνητικό φαύλο κύκλο. Ειδικότερα και πέραν των γενικών ως άνω συνθηκών, στον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης σηµειώθηκε περαιτέρω συρρίκνωση του κύκλου εργασιών (-28% στα 5 τελευταία χρόνια της κρίσης) και επήλθαν σηµαντικές µεταβολές από τις πράξεις 30 & 31 της αρµόδιας Διεύθυνσης της Τράπεζας της Ελλάδος και από τις ενέργειες προσαρµογής στο νέο θεσµικό περιβάλλον του Solvency II που θα ισχύσει από 1/1/2016, τα επιβεβληµένα stress test και άλλα απαραίτητα για την σύννοµη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Μέσα σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Πίστη σηµείωσε επιδόσεις και αποτελέσµατα που της επιτρέπουν να σχεδιάζει µε ασφάλεια την υλοποίηση του οράµατός της καθώς και των στρατηγικών, των οικονοµικών και των λειτουργικών της στόχων. Ειδικότερα: 1. Βελτίωσε την κερδοφορία της κατά 12,9% στο ποσό των 15,1 εκ. 2. Αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 1,5% στο ποσό των 166 εκ. και κατά 45% στα πέντε τελευταία χρόνια της κρίσης στην διάρκεια των οποίων το σύνολο της αγοράς έχασε το 28% του κύκλου

7 εργασιών της (-28%). 3. Αύξησε τα αποθέµατά της κατά 8,4% στο ποσό των 234,3 εκ. 4. Αύξησε το ενεργητικό της κατά 10,0% στο ποσό των 329,8 εκ. 5. Αύξησε το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιo κατά 22,1% στο ποσό των 259 εκ. µε διαβάθµιση ΑΑ-. 6. Αύξησε τον στόλο των ασφαλισµένων αυτοκινήτων της κατά 20,1% στον αριθµό των οχηµάτων που την κατατάσσει στην τρίτη θέση της αγοράς. 7. Αύξησε την καθαρή της θέση κατά 21,3% στο ποσό των 71,6 εκ. 8. Κατέλαβε την 7η θέση µε βάση την παραγωγή της µεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιριών. 9. Κατέκτησε την χρυσή διάκριση επιχειρηµατικής ηθικής και για τέταρτη συνεχόµενη φορά το βραβείο True Leaders µεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας καθώς και άλλες διακρίσεις που θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. ΑΣΦ άλει Η Διοίκηση της εταιρίας έχει σαφή αντίληψη ότι οι παράγοντες που της επέτρεψαν αυτήν την ανάπτυξη και αυτά τα αποτελέσµατα ήσαν ενδεικτικά όπως και στα προηγούµενα χρόνια: 1. Οι αρχές πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε: Η εντιµότητα, η συνέπεια, η φιλεργατικότητα και η χρηστή διαχείριση. 2. Η φιλοσοφία της να είναι κοντά σε κάθε πελάτη της άµεσα, χωρίς νοµικισµούς και δικολαβίστικες ερµηνείες των συµβολαίων της. Το «πληρώνει αµέσως» αποτελεί τρόπο ζωής για ολόκληρο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Πίστης. 3. Η ικανότητα προσαρµογής στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον σε κάθε µορφή του (τεχνολογικό, οικονοµικό, θεσµικό, κοινωνικό, πολιτικό κ.ο.κ.). 4. Η διαφοροποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών της από τον ανταγωνισµό και η ανάπτυξη ισχυρών επιχειρηµατικών συνεργασιών. 5. Η εξαιρετική συνοχή όλων των παραγόντων που υπηρετούν την εταιρία και υπηρετούνται από αυτήν, όπως των Ασφαλισµένων, των Εργαζοµένων, των Μετόχων & της Διοίκησης. Κρατώντας αλώβητους αυτούς τους παράγοντες δηµιουργίας και εµπλουτίζοντάς τους µε ενέργειες που θα αναδείξουν την εταιρία όχι µόνο ως φορέα µε µεγάλα οικονοµικά µεγέθη και µε οικονοµική ευρωστία αλλά και ως φορέα µε κοινωνική διάσταση και προσφορά, η Ευρωπαϊκή Πίστη προετοιµάζει το µέλλον της έτσι ώστε να δικαιώνει στο διηνεκές τους ασφαλισµένους της, τους εργαζόµενους και τους µετόχους της για την επιλογή τους στο πρόσωπό της. Διότι όντας 100% Ελληνική εταιρία, δεν θα πάψει ποτέ να είναι κοντά σε κάθε Ελληνική οικογένεια, κάθε φορά που θα την χρειάζεται, µε ταχύτητα, ευγένεια, προθυµία και χαµόγελο. Χρήστος Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύµβουλος 5

8 Φ ιοικητικό Συµβούλιο Σταύρος Λεκκάκος - Πρόεδρος Ο κ. Λεκκάκος είναι Διευθύνων Σύµβουλος και CEO της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Από το 2006 είναι Πρόεδρος της Piraeus Bank Romania καθώς και µέλος Δ.Σ. σε αρκετές θυγατρικές εταιρίες της Τράπεζας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και µέλος Προεδρείου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών καθώς και µέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Χρήστος Γεωργακόπουλος - Διευθύνων Σύµβουλος Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι ιδρυτικό στέλεχος της ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, στην οποία έχει δηµιουργήσει "Σχολή" στο κεφάλαιο Επικοινωνία και Ανθρώπινες Σχέσεις. Έχει σπουδάσει νοµικά και οικονοµικά στο Πάντειο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και διαθέτει πολύχρονη εµπειρία στο Marketing και στις Πωλήσεις. Νικόλαος Χαλκιόπουλος - Αντιπρόεδρος Ο κ. Χαλκιόπουλος έχει πολυετή εµπειρία στον Ασφαλιστικό χώρο καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος σε Ασφαλιστικές Εταιρίες. Στο δυναµικό της εταιρίας εντάχθηκε τον Οκτώβριο του Σήµερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και παράλληλα έχει την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Χαρτοφυλακίου. Είναι µέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας. Στέφανος Βερζοβίτης - Μέλος Ο κ. Βερζοβίτης έχει πολυετή εµπειρία σε επιχειρήσεις όπως το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, την Johnson & Son και τα ελαστικά Michelin. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2000 και σήµερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. Γεώργιος Διαµαντόπουλος - Μέλος Ο κ. Διαµαντόπουλος έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά σε επιχειρήσεις όπως η American Express, η Bristol Myers και η Kraft Foods, στην οποία διετέλεσε Area Director Ελλάδος Βουλγαρίας Ρουµανίας και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος των εταιριών της, Kraft Foods Hellas Α.Ε. και Σοκολατοποιία Παυλίδης ΑΕ για πάνω από 22 χρόνια, ενώ από το 2010 είναι ιδρυτής και Πρόεδρος της SponsorValue Hellas A.E. 6

9 Γεώργιος Κωνσταντινίδης - Μέλος Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά, διοικώντας, ιδρύοντας και κατέχοντας βασικό µερίδιο µετοχών σε επιχειρήσεις όπως: η Centropell GMBH Φραγκφούρτης, η Novus Finance Α.Ε., η Astropell Α.Ε., η Kiapell GMBH και η CPL Α.Ε.. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη συµµετέχει από το 2000, ενώ από το 2007 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου της θυγατρικής Εταιρίας Alter Ego A.E. Ερρίκος Σάρπ - Μέλος Ο κ. Σαρπ έχει πολυετή εµπειρία σε επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό µε αντικείµενο το Γενικό Εµπόριο, τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες & τη Ναυτιλία. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από το Σεπτέµβριο του 2002 και σήµερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διοικητικής Οργάνωσης Εταιρικών Καταστηµάτων. Σωτήριος Συρµακέζης - Μέλος Ο κ. Συρµακέζης είναι Γενικός Διευθυντής στον Τοµέα Λιανικής Τραπεζικής του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει πολυετή εµπειρία στα Προϊόντα Ιδιωτών Πελατών (Καταθετικά & Επενδυτικά, Στεγαστικά Δάνεια, Καταναλωτικά Δάνεια), στην Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα, στους τοµείς Customer Intelligence & Εxperience και µεταξύ άλλων έχει διατελέσει στέλεχος της τότε Εγνατίας Τράπεζας. Θεόδωρος Χρόνης - Μέλος Ο κ. Χρόνης είναι δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω και έχει πολυετή εµπειρία στον ασφαλιστικό χώρο. Στο δυναµικό της εταιρίας εντάχθηκε το 1992 ως Διευθυντής του κλάδου Νοµικής Προστασίας. Σήµερα είναι Νοµικός Σύµβουλος και Διευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου. Έχει σπουδές σε νοµικές σχολές του Πανεπιστηµίου Αθηνών, της Βιέννης και του Freiburg Γερµανίας. 7

10 Το αποζηµιώσαµε ασφαλισµένους µας µε 70,3 εκ.. Όταν «σπάσετε» τον αριθµό αυτό, όταν τον αποµονώσετε, το σύνολο των 70,3 εκ. γίνεται µοναδική, προσωπική περίπτωση. Πίσω από κάθε µοναδική, προσωπική υπόθεση, υπάρχει µια ιστορία. Θάρρους, έµπνευσης, επιβίωσης, χαράς, λύπης, αλλά και ευθύνης. Κάθε αποζηµίωση έχει µια κοινή υπόσχεση. Να είµαστε κοντά σε κάθε ασφαλισµένο µας, µε ανθρώπινο πρόσωπο, την κρίσιµη στιγµή της αποζηµίωσης. Τι µας κάνει διαφορετικούς Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 1977, διασφαλίζουµε τους ασφαλισµένους µας για τα απροσδόκητα γεγονότα της ζωής και είµαστε δίπλα τους για να τους βοηθήσουµε να αντιµετωπίσουν το µέλλον µε εµπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αποφάσεις που παίρνουµε δεν αποβλέπουν σε βραχυπρόθεσµα κέρδη, αλλά σε µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Σεβόµαστε όλους τους πελάτες µας και κάθε έναν ξεχωριστά, σαν να είναι ο µοναδικός πελάτης που έχουµε. Εργαζόµαστε σκληρά για να ανταποκριθούµε στις σύνθετες ανάγκες της ζωής των πελατών µας και τους βοηθούµε να οικοδοµήσουν το µέλλον τους. Ο σεβασµός αυτός είναι αποτέλεσµα του ότι βλέπουµε τους ασφαλισµένους µας σαν να βλέπαµε τον εαυτό µας. Και εµείς εργαζόµαστε σκληρά για το δικό µας µέλλον, έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε την αβεβαιότητα την περίοδο της συνταξιοδότησης, έχουµε δει τους γονείς µας να γερνούν, έχουµε χάσει οικεία µας πρόσωπα. Έτσι, εκτιµούµε ακόµη περισσότερο την εµπιστοσύνη των ασφαλισµένων προς το πρόσωπό µας. Μας εµπιστεύονται την ασφάλεια της οικογένειάς τους, της επιχείρησής τους, του εισοδήµατός τους, της κατοικίας τους, της περιουσίας τους. Σας προσκαλούµε να εξερευνήσετε οι ίδιοι το βάθος της δέσµευσης αυτής: µιλήστε µε τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, τους συναδέλφους σας κάποιοι από αυτούς µπορεί να είναι πελάτες µας. Πληροφορηθείτε για την εταιρία µας και για το τι γνώµη έχουν για εµάς. Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε σε ποιό φορέα θα εναποθέσετε την ασφάλεια των αγαθών για τα οποία αγωνίζεστε καθηµερινά. Θα δείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι επιτεύγµατα κι αν έχουµε πετύχει, όσες θετικές αξιολογήσεις κι αν έχουµε, όλα τα οφείλουµε στους πελάτες µας. Είµαστε η Ευρωπαϊκή Πίστη, η εταιρία που το slogan της είναι «Πληρώνει αµέσως», η εταιρία που έχει τα µέσα για να είναι πάντα δίπλα στους ασφαλισµένους της και στις οικογένειές τους, η εταιρία που κρατά τις υποσχέσεις της. Η εταιρία που κοιτάζει το µέλλον µε καθαρό βλέµµα. Για εµάς, αξίζετε το καλύτερο! 8

11 Είµαστε 100% Ελληνική εταιρία και η µόνη ασφαλιστική εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Φιλοσοφία µας είναι να είµαστε συνεπείς σε κάθε υποχρέωσή µας. Στη χρήση καταβάλλαµε εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 5,5 εκ. και φόρους - τέλη 25,4 εκ. Απασχολούµε πάνω από Ασφαλιστικούς Συµβούλους και 399 άτοµα ως έµµισθο προσωπικό. ιαχειριζόµαστε περισσότερα από ασφαλιστήρια συµβόλαια, έναν κύκλο εργασιών άνω των 168 εκ. και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από 250 εκ. Βραβευτήκαµε για 4η χρονιά ως True Leader εταιρία από την ICAP Group µεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας. Βραβευτήκαµε µε το Χρυσό Βραβείο Επιχειρηµατικής Ηθικής και Εταιρικής Υπευθυνότητας και πιστοποιηθήκαµε µε το µοντέλο SEE G (Social, Ethics, Environment, Governance) για το. Απορροφήσαµε κατά 100% τη ζηµιά από το PSI των Ελληνικών Οµολόγων σε µια χρήση, χωρίς να µπούµε στη διαδικασία της τριετούς ρύθµισης της ΤτΕ για την απόσβεση αυτών των ζηµιών όπως έκανε το σύνολο σχεδόν της ασφαλιστικής αγοράς. Ανταποκριθήκαµε πλήρως, τόσο λειτουργικά όσο και οικονοµικά στις απαιτήσεις του Πανευρωπαϊκού Stress Test των ασφαλιστικών εταιριών, στο οποίο συµµετείχαµε µετά από επιλογή της Τράπεζας της Ελλάδος µαζί µε άλλες τρεις (Τραπεζικές) ασφαλιστικές εταιρίες. ιαθέτουµε πιστοποιητικό ποιότητας ISΟ 9001:2008 από το 2002 για το σύνολο των υπηρεσιών µας. Έχουµε ενσωµατώσει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (εταιρικό site, online διαχείριση ασφαλιστηρίων, επίσηµη σελίδα στο facebook, portal πελατών, portal συνεργατών, τιµολόγηση προϊόντων απευθείας από τον συνεργάτη στον πελάτη). 9

12 Σταθερές αξίες Στην Ευρωπαϊκή Πίστη έχουµε ένα σύνολο σηµείων που µας διαφοροποιεί από το σύνολο σχεδόν της αγοράς. Οι αρχές µας Η εντιµότητα, η συνέπεια και η φιλεργατικότητα είναι αρχές πάνω στις οποίες θεµελιώθηκε τόσο η Ευρωπαϊκή Πίστη όσο και η προσωπική ζωή όλων µας. Αρχές προς κάθε συναλλασσόµενο. Ασφαλιζοµένους, εργαζόµενους, µετόχους, τρίτους. Η φιλοσοφία µας, να είµαστε κοντά στους ασφαλισµένους µας, µε ανθρώπινο πρόσωπο την κρίσιµη στιγµή της αποζηµίωσης, εξυπηρετώντας τους µε συνέπεια και αφοσίωση, είναι τρόπος ζωής για όλους µας. Η φιλοσοφία αυτή, περικλείεται στο slogan της εταιρίας «Πληρώνει Αµέσως». Είµαστε πάντα κοντά στον κάθε ασφαλισµένο µας σαν να µην έχουµε άλλον. Με ταχύτητα, ευγένεια, προθυµία και χαµόγελο. Το όραµά µας Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίο ο πολίτης θα βρίσκει πλήρη ικανοποίηση όλων των αναγκών του στις δύσκολες ώρες του και όλων των επιθυµιών του. Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίο οι εργαζόµενοι θα βρουν µόνιµη και σταθερή δουλειά αλλά και διέξοδο στις οικονοµικές, διοικητικές και κοινωνικές φιλοδοξίες τους. Η δηµιουργία και η ανάπτυξη ενός οργανισµού κοντά στον οποίον οι επενδυτές - οι µέτοχοι - θα βρουν δικαίωση για την εµπιστοσύνη τους. Η δηµιουργία ενός πανίσχυρου οικονοµικά, συναισθηµατικά και πνευµατικά οργανισµού. Η χρηστή διαχείριση Αποδείξαµε σε όλα τα χρόνια λειτουργίας µας, ότι σεβόµαστε και τιµούµε τους ασφαλισµένους µας, τους µετόχους µας και κάθε συναλλασσόµενο µε την εταιρία µας. Οι στρατηγικοί µας στόχοι Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών στον πολίτη πελάτη. Η δηµιουργία µιας κοινωνίας ευχαριστηµένων ανθρώπων των ανθρώπων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη η ικανοποίηση των οποίων θα πηγάζει από τη συµµετοχή τους στους µηχανισµούς των αποφάσεων και τα αποτελέσµατα. Η επιρροή και κατάκτηση καθηµερινά µεγαλύτερου µέρους της αγοράς πελατών και της αγοράς εργασίας, µε στόχο την κατάκτηση της κορυφαίας θέσεως. Η δηµιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των οικονοµικών και διοικητικών φιλοδοξιών των στελεχών της Εταιρίας. 10

13 Άριστη Οργάνωση 7 ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Το, η εσωτερική οργάνωση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη και η οργάνωση των Πωλήσεων, κατάφεραν να επιτύχουν σηµαντικά αποτελέσµατα όπως: Αύξηση των εγγεγραµµένων (µικτών) ασφαλίστρων & συναφών εσόδων κατά 1,9% στα 168,6 εκ. Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 12,9% στα 15,1 εκ., έναντι 13,4 εκ. το Μείωση των ακυρώσεων ως ποσοστού επί της παραγωγής κατά 5,7% Συγκράτηση του συντελεστή ζηµιών ως ποσοστού επί της παραγωγής κάτω από το 43% Εχέγγυο για την ανάπτυξη, χωρίς δανεισµό, σε περίοδο κρίσης αποτελεί η τιµολογιακή µας πολιτική. Η σωστή τιµολόγηση εγγυάται την άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων, µέσω της επαρκούς αποθεµατοποίησης βάσει του Solvency II. Ο καταναλωτής πλέον, αναγνωρίζει πως η ορθή τιµολόγηση εγγυάται τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της εταιρίας και άρα τη φερεγγυότητα ως προς τη διασφάλισή του έναντι των επερχόµενων κινδύνων. 2 & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 1ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ SERVICE Κάθε ένας από εµάς διαχειρίζεται τις καθηµερινές του εργασίες µε τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζεται τις προσωπικές - οικογενειακές του υποθέσεις. Είναι σηµαντικό να εστιάζουµε σε ότι έχει σηµασία. Και σηµασία είχε και θα έχει, ανεξαρτήτως κρίσης, η προσφορά αξίας πέρα και πάνω από τα όρια οποιασδήποτε συµβατικής υποχρέωσης και συµβολαίου. 3 4 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ AΡΧΕΣ 11

14 Oργανόγραµµα Εταιρίας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑLCO) EΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MONAΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT STEERING COMMITEE} ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ HARDWARE / ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH CRM ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ CALL CENTER MARKETING & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ BANKASSURANCE BACKOFFICE ANALYTICAL CRM ΤΜΗΜΑ OIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ TMHMA ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ TMHMA ΜΑRKETING & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ OMAΔΙΚΩΝ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΖΩΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TMHMA ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ KΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ KΛΑΔΟΣ ΣΚΑΦΩΝ KΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ KΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ & Π.Α. KΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ - DOCUSHARE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ EΠΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ YΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

15 Σηµαντικοί Σταθµοί 1977 Ίδρυση της Εταιρίας από µια οµάδα 19 Ασφαλιστικών Συµβούλων Ζωής Ανέγερση του πρώτου ακινήτου τ.µ. στη Λ. Κηφισίας Σύσταση της εταιρίας Alter Ego A.E. ως κέντρου υποστήριξης ασφαλίσεων και ποιότητας ζωής που πρώτη και µόνη εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Πίστη στον κλάδο των ασφαλίσεων Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε..Α.Κ., εκ των πρώτων ιδρυθεισών Α.Ε..Α.Κ Ανέγερση ενός κτιρίου τ.µ., δίπλα στο παλαιότερο, επί της Λεωφ. Κηφισίας, το οποίο εκτός από σηµείο αναφοράς και ιδιαίτερης αξίας αποτελεί και πηγή σταθερών εσόδων από ενοίκια. Είσοδος της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε δηµόσια εγγραφή. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που πέτυχε τέτοια είσοδο, µετά από 34 ολόκληρα χρόνια Σύσταση της εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη Finance A.Ε.Π.Ε.Υ Πιστοποίηση της Εταιρίας µε ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη εταιρία που έλαβε αυτήν την πιστοποίηση και τη διατηρεί συνεχώς µέχρι σήµερα µε το νέο ISO 9001:2008. Από 1/1/2005 η Ευρωπαϊκή Πίστη ως εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρία εφαρµόζει ΙFRS. Αυτή η εφαρµογή την ανέδειξε ως την µόνη εταιρία έναντι όλων των άλλων εισηγµένων ασφαλιστικών εταιριών που βελτίωσε την καθαρή της θέση µετά την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, σύµφωνα µε µελέτη της Ernst & Young Συµφωνία ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Πίστη και την Τράπεζα Πειραιώς προκειµένου η δεύτερη να αποκτήσει το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της πρώτης. Συγχώνευση των θυγατρικών Α.Ε..Α.Κ. & Α.Ε.Π.Ε.Υ., γεγονός που απελευθέρωσε περίπου 2,5 εκ. κεφάλαια για την Ευρωπαϊκή Πίστη και των εταιριών Συστήµατα Υγείας Α.Ε., Ε-novation A.E & Alter Ego A.E. επίσης σε ενιαίο φορέα. Επιτυχής συµµετοχή στο πανευρωπαϊκό stress test των ασφαλιστικών εταιριών, µε εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης. Τριπλασιασµός των κερδών στα 11,6 εκ. έναντι 4 εκ. το σε µια περίοδο ύφεσης για τρίτη χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Πίστη καταλαµβάνει την 7η θέση στο σύνολο των 67 ασφαλιστικών εταιριών, µε βάση την παραγωγή της. 13

16 Οι άνθρωποί µας είναι η δύναµή µας Εξέλιξη Αριθµού Προσωπικού Ώρες Εκπαίδευσης Eπενδύουµε συνεχώς στον παράγοντα άνθρωπο, δηµιουργώντας τις υποδοµές για ένα ταχύτατα αναπτυσσόµενο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον µε άρρηκτους δεσµούς οµαδικότητας και συνεργασίας. Προσωπικό Στην Ευρωπαϊκή Πίστη γνωρίζουµε ότι τα άριστα παραγωγικά αποτελέσµατα προκαθορίζονται από τους ανθρώπους που τα παράγουν. Μία ευχαριστηµένη οµάδα εργαζοµένων υπερβαίνει τους στόχους της και γίνεται δύναµη ώθησης όλου του οργανισµού προς την κορυφή. Αυτή η αρχή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής µας κουλτούρας και µε αίσθηµα ευθύνης προς τους ανθρώπους µας, υιοθετούµε πρακτικές αρωγούς προς την ανάπτυξη και τη συνεχή ευαρέσκεια του ανθρώπινου δυναµικού µας. Πιστεύουµε στην διαρκή εκπαίδευση και ανέλιξη των στελεχών µας µε στοχευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα δίνοντας έµφαση σε βιωµατικές και διαδραστικές µεθόδους διδασκαλίας. Προωθούµε προγράµµατα Coaching και Mentoring για την ενδυνάµωση και την ανάπτυξη των νέων στελεχών µας, αξιοποιώντας τη σηµαντική εµπειρία των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζοµένων και δηµιουργώντας πρόσφορο έδαφος για τους ανερχόµενους νέους managers. Δηµιουργούµε ευκαιρίες µετακίνησης σε διαφορετικά αντικείµενα απασχόλησης εντός του οµίλου αξιοποιώντας τις δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού µας. Εξασφαλίζουµε συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας και παρέχουµε στο προσωπικό µας Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες περίθαλψης. Χτίζουµε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας, όπου αναπτύσσονται δεσµοί φιλίας και συνεργασίας µέσω των ετήσιων κοινωνικών µας εκδηλώσεων όπως η χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή, ο εορτασµός των εταιρικών γενεθλίων κ.α. Προάγουµε το φιλανθρωπικό αίσθηµα των εργαζοµένων της οργανώνοντας και χρηµατοδοτώντας δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπου οι υπάλληλοι µας συµµετέχουν ενεργά και µε ιδιαίτερη ευαισθησία. 14

17 ίκτυο Πωλήσεων Έχουµε ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα της αγοράς που υλοποιεί κάθε µέρα την κεντρική φιλοσοφία της εταιρίας να είναι κοντά σε κάθε ασφαλισµένο της σαν να µην έχει άλλον. Το Δίκτυο Πωλήσεών µας το αριθµούσε συνεργάτες, από το. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση του Δικτύου Πωλήσεών µας. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνουµε υπόψη όχι µόνο τον εργοκεντρικό χαρακτήρα αλλά και την ανθρωποκεντρική διάσταση της εκπαίδευσης, εφαρµόζοντας µία ανοικτή πολιτική που ενθαρρύνει τη συµµετοχή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, χωρίς αποκλεισµούς. Με την αντίληψη αυτή, το τµήµα εκπαίδευσης, σχεδιάζει, ενσωµατώνει και υλοποιεί προγράµµατα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς, της Εποπτικής Αρχής, αλλά και του Δικτύου Πωλήσεων, ενώ παράλληλα παραµένει προσανατολισµένο στην ανάπτυξη των ανθρώπων µας και στην ορθή διάδοση του θεσµού της Ασφάλισης. Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι και τα µέσα που χρησιµοποιούµε, περιλαµβάνουν σύγχρονες πρακτικές και αντιλήψεις, όπως την εκπαίδευση µε χρήση τηλεδιάσκεψης, την εκπαίδευση µε χρήση e-learning και τη δυνατότητα πιστοποίησης µέσα από τυποποιηµένες αξιόπιστες και αντικειµενικές διαδικασίες. Αύξησ Με Στην Ευρωπαϊκή Π τις εξελίξει αφενός τρ 15

18 ρακολουθούµε ράλληλα επικεντρω ην κερδοφόρα ανάπτυξ ος, αφετέρου δε στην ταυτ µείωση των γενικών εξόδων ατά 5,8%. ών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,6%. όδων επενδύσεων κατά 6,2%. κόστους πρόσκτησης κατά 1%. η του συντελεστή ζηµιών στα επίπεδα του. στα κέρδη προ φόρων. ση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%. Προοπτικές Εταιρίας για το 2015 Στην Ευρωπαϊκή Πίστη παρακολουθούµε προσεκτικά τις εξελίξεις και παράλληλα επικεντρωνόµαστε αφενός µεν στην κερδοφόρα ανάπτυξη για το τρέχον έτος, αφετέρου δε στην ταυτόχρονη µείωση των γενικών εξόδων µας. Αναλυτικότερα, οι στόχοι που η εταιρία έχει θέσει για το 2015, είναι οι ακόλουθοι: Αύξηση παραγωγής κατά 5,8%. Μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,6%. Αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 6,2%. Μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 1%. Διατήρηση του συντελεστή ζηµιών στα επίπεδα του. Αύξηση στα κέρδη προ φόρων. Μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 1%. Παράλληλα, έχουν τεθεί και οι κατωτέρω ποιοτικοί (διοικητικοί) στόχοι: Ολοκλήρωση των υποδοµών για την εφαρµογή της Solvency II την 1/1/16 και περιλαµβάνουν την διενέργεια της άσκησης ORSA/FLAOR, την διενέργεια Stress Test, την ενεργοποίηση του RV Solvency για την έκδοση αναφορών, τη δηµιουργία 5ετούς Business Plan και την εµβάθυνση σε θέµατα ρίσκου. Συνέχιση της ανάπτυξης νέων µηχανογραφικών εφαρµογών και στην έναρξη της εκ βάθρων σχεδίασης του κλάδου Ζωής σε αρχιτεκτονική SOA. Δηµιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρµας πρόσκτησης πελατών. Ενίσχυση του cross selling και της χρήσης του Ασφαλιστικού Γονέα. Εκπαίδευση και personal couching στο προσωπικό, σε προαιρετική βάση. Ολοκλήρωση των υποδοµών για την εφαρµογή τ 5ετούς Business Plan και την εµβάθυνση σε θ Συνέχιση της ανάπτυξης νέων µηχανογραφ Δηµιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρ Ενίσχυση του cross selling και της χρ Εκπαίδευση και personal couchin 16

Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κλάδος Ασφαλίσεων Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κλάδος Ασφαλίσεων Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Διδάσκων: Κοσμάς Παξινός «Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών-Κλάδος Ασφαλειών» ΑΝΔΡΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

38 χρόνια. annual report 2010. Ασφαλώς. Ανθρώπινα. Δίπλα σας. Ασφαλής δύναμη

38 χρόνια. annual report 2010. Ασφαλώς. Ανθρώπινα. Δίπλα σας. Ασφαλής δύναμη 38 χρόνια Ασφαλώς. Ανθρώπινα. Δίπλα σας. annual report 2010 Ασφαλής δύναμη Υδρόγειος με μια ματιά Η Υδρόγειος είναι ένας από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς ασφαλιστικούς ομίλους

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου. Σε πρώτο πρόσωπο. Υψηλή κερδοφορία για την Εθνική Ασφαλιστική το 2012

Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου. Σε πρώτο πρόσωπο. Υψηλή κερδοφορία για την Εθνική Ασφαλιστική το 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 7ο Σε πρώτο πρόσωπο Συνεργάτες μας μιλούν για τις προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς και τους στόχους τους Αναμορφώνουμε την εικόνα μας στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΠρΑξειΣ ΖΩΗΣ ΕΝΙΣχΥΟΥΜΕ ΤΗΝ εμπιστοσυνη ΤΡΟφΟδΟΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠροΣδοκιεΣ δημιουργουμε ΣχεΣειΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΠρΑξειΣ ΖΩΗΣ ΕΝΙΣχΥΟΥΜΕ ΤΗΝ εμπιστοσυνη ΤΡΟφΟδΟΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠροΣδοκιεΣ δημιουργουμε ΣχεΣειΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΠρΑξειΣ ΖΩΗΣ ΕΝΙΣχΥΟΥΜΕ ΤΗΝ εμπιστοσυνη ΤΡΟφΟδΟΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠροΣδοκιεΣ δημιουργουμε ΣχεΣειΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 ΠεριεχομενΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Οι Κοινωνικοί Εταίροι, προσδοκούν από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων, να αποτελέσει ένα καθοριστικό στρατηγικό τους σύμμαχο, που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν τις

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών

Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συµµετοχών ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν.Σµύρνη 171 21 www.eurolife.gr, Τηλ. 2111873540

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις για την Αειφόρο Ασφάλιση

Πράξεις για την Αειφόρο Ασφάλιση Πράξεις για την Αειφόρο Ασφάλιση ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Πράξεις για την Αειφόρο Ασφάλιση 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

EFG Eurolife A.E.A.Z.

EFG Eurolife A.E.A.Z. EFG Eurolife A.E.A.Z. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σμύρνη 171 21 www.eurolife.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Αειφορίας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πράξεις Αειφορίας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πράξεις Αειφορίας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2013 Μήνυμα ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΌΣ ΠΥΛΏΝΑΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΎΡΕΛΗΣ. Ελάχιστο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων και ακόμα μικρότερο των

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΌΣ ΠΥΛΏΝΑΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΎΡΕΛΗΣ. Ελάχιστο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων και ακόμα μικρότερο των Σ ΟΥ 38 ΕΜ Χ Α/ ΡΟ ο 13 Σ ΝΟ ς/ Τ ΤΙΟ 014 Λ 2 ΔΕ Ο ΙΟΣ Ι Ι Α ΙΛ ΗΝ ΑΠΡ Μ Α TΡ ΙΟΣ E T AΡ T O NO Y IA ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΌΣ ΠΥΛΏΝΑΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΎΡΕΛΗΣ ΘΟΔΩΡΉΣ ΚΟΚΚΆΛΑΣ ΝΊΚΟΣ ΧΑΛΚΙΌΠΟΥΛΟΣ Ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 13ος / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 37 2014 ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

«ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Πίνακας περιεχομένων ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα