Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο"

Transcript

1 ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από έως ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΜΑΪΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών Σελ. 3 Κεφάλαιο 2 ηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής Σελ. 4 Κεφάλαιο 3 ικαιώµατα των Μετόχων Σελ. 4 Κεφάλαιο 4 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την εταιρία. Σελ. 6 Κεφάλαιο 5 ραστηριότητες της εταιρίας Σελ. 13 Κεφάλαιο 6 Λογαριασµοί της εταιρίας.σελ. 18 Κεφάλαιο 7 ιοίκηση και ιεύθυνση της εταιρίας..σελ. 26 Κεφάλαιο 8 Προοπτικές της εταιρίας...σελ. 31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 32 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο δελτίο και τον έλεγχο των λογαριασµών. Στο παρόν ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα, για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (στο εξής η Εταιρία ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Νέα Σάντα Κιλκίς τηλ (υπεύθυνοι κ. Ιωάννης Ανεζουλάκης Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος, κ. Ιωάννης Πάτσιος Οικονοµικός /ντής και κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος /ντής Λογιστηρίου). Η σύνταξη του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (απόφαση 204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ), έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου από τα γραφεία της Εταιρίας. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : κ. Ιωάννης Ανεζουλάκης, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Μιχαηλίδη 15 Α, τηλ / κ. Ιωάννης Πάτσιος, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Φιλύρου Θεσσαλονίκης, τηλ / κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, /ντής Λογιστηρίου, κάτοικος Πεύκων Θεσσαλονίκης, τηλ / Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο ελτίο. Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή. Πιο συγκεκριµένα τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Αθ. Καραθάνος (Α.Μ. ΣΟΕ ΣΟΛ α.ε.ο.ε.), τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννα Κ. Γκόγκου (Α.Μ. ΣΟΕ ΣΟΛ α.ε.ο.ε.) ενώ τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Αθ. Καραθάνος (Α.Μ. ΣΟΕ ΣΟΛ α.ε.ο.ε.). Τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών λογιστών αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων της κάθε χρήσης. Επίσης ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για την χρήση 2004 βεβαιώνει ότι: εν έχουν υποπέσει στην αντίληψη του αδυναµίες, που να επιδρούν ουσιωδώς στην επάρκεια και αξιοπιστία των συστηµάτων λογιστικής οργάνωσης, του οικονοµικού και λογιστικού 3

4 ελέγχου της εταιρίας και δεν υπήρξαν διαφωνίες από αυτόν για τους λογιστικούς χειρισµούς της εταιρίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κατά την τελευταία χρήση και µέχρι την σύνταξη του παρόντος ελτίου δεν έχει γίνει από τρίτο δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για τις µετοχές της Εταιρίας ούτε η Εταιρία έχει κάνει δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ικαιώµατα των Μετόχων. 1. Γενικά. Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων Μετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι Μέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή 4

5 αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει ο µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον µέτοχο απόδειξη για την είσοδο του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου: α. Έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και β. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρία Μητρώο Μετόχων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής του µερίσµατος ανακοινώνεται δια του Tύπου. Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 2. Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109), οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πλην των Τραπεζών, 5

6 βαρύνονται µε φόρο (32% για την χρήση 2004), επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία. Η εταιρία ιδρύθηκε την 19 η Ιουλίου 1988 µε την υπ' αριθµόν ΕΜ 1842/ απόφαση του Νοµάρχη Κιλκίς, µε την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, όπως αυτό καταρτίσθηκε µε την υπ' αριθµό / πράξη του συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κου Γεωργίου Σαρρή και δηµοσιεύθηκε στο 2798/ ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ" και µε διακριτικό τίτλο "ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.". Η έδρα της είναι στο ηµοτικό ιαµέρισµα Νέας Σάντας του ήµου Γαλλικού του Νοµού Κιλκίς (τηλ ) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης ιεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως µε αριθ. Μητρώου Α.Ε /06/Β/88/19. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε για πενήντα (50) χρόνια, δηλαδή µέχρι τις 19/7/2038 και µπορεί να συντοµευθεί ή και µα παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που θα τροποποιεί το άρθρο 4 του Καταστατικού και θα ληφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 (παράγραφος 3) και 27 (παράγραφος 2) του Καταστατικού. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού σκοπός της Εταιρίας είναι : Η παραγωγή, επεξεργασία και τελειοποίηση κάθε είδους νηµάτων, υφασµάτων και ενδυµάτων Η εµπορία των ανωτέρω προϊόντων, είτε είναι ίδιας παραγωγής είτε παραγωγής τρίτων. Η αντιπροσώπευση εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων µε συναφές αντικείµενο Η συµµετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση, µε οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό συµµετοχής Η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις σε θέµατα παραγωγής, εµπορίας και κάθε άλλο θέµα για την επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ιδιαίτερα στον υποκλάδο του πλεκτού υφάσµατος. Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύµων Εταιριών όπως αυτός ισχύει και τους κανονισµούς και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να συµβουλευθεί οποιοδήποτε δηµοσιεύσιµο στοιχείο ορίζεται από την παραπάνω νοµοθεσία, από τα γραφεία της επιχείρησης ή από του Υπουργείου Ανάπτυξης 6

7 ιεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως στην Πλατεία Κάνιγκος ΑΘΗΝΑ ή από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στην Σοφοκλέους 10, ΑΘΗΝΑ. Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε ,75 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µε ονοµαστική αξία 0,73 ευρώ εκάστη. Η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και του µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, έγινε µε απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 17/04/2002. Για την ανάγκη στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής αξίας στα δύο δεκαδικά ψηφία έγινε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,68 ευρώ, το οποίο καταχωρήθηκε στον λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων «ιαφορά από µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.» Με σκοπό την µελλοντική του κεφαλαιοποίηση. Στο τέλος της χρήσης 1997 το κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. εκάστη. Έκτοτε ακολούθησαν οι παρακάτω µεταβολές. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας στις 14/9/1998 αποφάσισε οµόφωνα την µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από δρχ σε δρχ Έτσι αντικαθίστανται οι παλαιές µετοχές από νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστη. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9/02/1999 αποφάσισε οµόφωνα : Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ , µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ.250 η κάθε µία. Οι εκδοθείσες ως άνω µετοχές να διατεθούν στην εδρεύουσα στην Θεσσαλονίκη ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία "ΦΙΕΡΑ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρία Πλεκτών Υφασµάτων και Ενδυµάτων" µε τιµή διάθεσης δρχ ανά µετοχή και καταβολή µετρητών εκ δρχ και συνολικά δρχ και θα καλυφθεί πλήρως µε την εισφορά του βιοµηχανικού της κλάδου πλεκτικής και την καταβολή µετρητών. Η διαφορά εκ δρχ. ( = ) που προκύπτει από την τιµή διάθεσης των µετοχών αυτών και της ονοµαστικής τους αξίας θα πιστωθεί στο λογαριασµό "Ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". Οι µέτοχοι της Εταιρίας πλην της "ΦΙΕΡΑ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρία Πλεκτών Υφασµάτων και Ενδυµάτων" δεν έχουν δικαίωµα προτίµησης για συµµετοχή στην αύξηση αυτή του µετοχικού κεφαλαίου. Την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δρχ µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε µία. Οι µετοχές αυτές θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό µε δηµόσια εγγραφή σε τιµή που θα ορισθεί από τον κύριο ανάδοχο σύµφωνα µε τον νόµο, ενώ η διαφορά που θα προκύψει από την τιµή διάθεσης των µετοχών αυτών και της ονοµαστικής τους αξίας θα πιστωθεί στον λογαριασµό "Ειδικό αποθεµατική από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". 7

8 Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ορίστηκε από τον Ανάδοχο στις δρχ. Η περίοδος της δηµόσιας εγγραφής διήρκεσε από 25/05/1999 έως 28/05/1999. Στις 14/06/1999 πιστοποιήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας η καταβολή του συνόλου της αύξησης ποσού δρχ (κεφάλαιο δρχ και αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο δρχ ). η έναρξη διαπραγµάτευσης του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών έγινε στις 30/06/1999. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ηµεροµ. Έναρξης διαπραγµάτευσης 30/06/1999) ανήλθε στο συνολικό ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε µία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της 29/09/1999 αποφάσισε οµόφωνα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε µία, οι οποίες διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους µε αναλογία 5 νέες για κάθε 10 παλαιές. Με την από 25/06/2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατοµµύρια, εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες, διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ένδεκα λεπτά ( ,11) προς συµψηφισµό των ζηµιών που προέρχονται από αποτίµηση και πώληση συµµετοχών και χρεογράφων και ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, τρία εκατοµµύρια, εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες, διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ένδεκα λεπτά ( ,11) µε κεφαλαιοποίηση ποσού τριάντα επτά χιλιάδες, εννιακόσια ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (37.901,68) που προέρχεται από την µετατροπή και στρογγυλοποίηση του µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και ποσό τρία εκατοµµύρια, εκατόν επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά ( ,43) από τον λογαριασµό «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Eτσι σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατοµµυρίων πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων τριών ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών ( ,75 ευρώ), διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα πέντε ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εβδοµήντα τριών λεπτών του ευρώ (0,73 ευρώ) η κάθε µια. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 31/12/04 Σύµφωνα µε το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας η µετοχική της σύνθεση στις 31/12/2004 έχει ως κάτωθι : ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ ,94 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ,60 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ. ΕΛΕΝΗ ,06 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Χ. ΜΑΡΙΑ ,62 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ,29 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ,13 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Β. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ,90 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Ι. ΗΜΗΤΡΑ ,50 ΛΑ ΕΝΗ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ,06 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 2% ,90 8

9 ΟΜΙΛΟΣ Βασική µέτοχος της Εταιρίας ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ είναι η εταιρία ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ µε ποσοστό 32,94% βασικά στοιχεία της οποίας παρατίθενται ως κάτωθι : ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ Έτος Ίδρυσης 1990 ( ΦΕΚ 58 / ) Έδρα Ωραιοκάστρου Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκη Αντικείµενο Βιοµηχανία Ετοίµων Ενδυµάτων Σκοπός 1. Η παραγωγή και εµπορία πλεκτών υφασµάτων και ενδυµάτων από ζωικές, φυτικές και συνθετικές ίνες 2. Η αγορά και µεταπώληση ετοίµων ενδυµάτων και υφασµάτων παραγωγής τρίτων. 3. Η παραγωγή επεξεργασία και τελειοποίηση υφασµάτων από ζωικές φυτικές και συνθετικές ίνες. 4. Η αντιπροσώπευση εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε προϊόντα ή εµπορεύµατα όµοια ή παρεµφερή µε τα παραπάνω. 5. Η συµµετοχή ή συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις ατοµικές ή εταιρικές για την πραγµατοποίηση των πιο πάνω σκοπών της εταιρίας 6. Η συµµετοχή σε άλλες εταιρίες συµπεριλαµβανοµένων αστικών εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετοχική σύνθεση Όνοµα ή Επωνυµία Ποσοστό Ιωάννης. Ανεζουλάκης 50.00% Ελένη. Ανεζουλάκη 35.00% Μαρία Ι. Ανεζουλάκη 5.00% ήµητρα Ι. Ανεζουλάκη 5.00% ηµήτριος Ι. Ανεζουλάκης 5.00% ΣΥΝΟΛΟ % ιοικητικό Συµβούλιο ΦΕΚ 8101/ Όνοµα Θέση ιάρκεια έως Ιωάννης Ανεζουλάκης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Ελένη Ανεζουλάκη Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Μαντήκος Μέλος Ευάγγελος Πάνος Μέλος Γεώργιος Φωτίου Μέλος Μετοχικό Κεφάλαιο 2,362, Ίδια Κεφάλαια ( 2004 ) 3,955, Κύκλος Εργασιών ( 2004) 2,485, Κέρδη Προ Φόρων ( 2004 ) 80,

10 Αντιστοίχως η Εταιρία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ συµµετέχει σε εταιρίες στοιχεία των οποίων αναφέρονται παρακάτω: ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. Έτος Ίδρυσης 1972(ΦΕΚ 1770/ ) Έδρα Γρ.Λαµπράκη Γλυφάδα ΑΘΗΝΑ Αντικείµενο Βιοµηχανία Ενδυµάτων Σκοπός 1. Η βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία ενδυµάτων κάθε φύσεως και µορφής, η γενική εµπορία και αντιπροσώπευση στην Ελλάδα παρεµφερών επιχειρήσεων του εξωτερικού και η συµµετοχή της Εταιρίας σε άλλες παρεµφερείς επιχειρήσεις. Μετοχική σύνθεση Όνοµα ή Επωνυµία Ποσοστό CHARG LTD 46,56% ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε % Ιωάννης. Ανεζουλάκης 26.00% Γεώργιος. ήµας 1.22% ιονύσιος Γ. ήµας 1.22% ΣΥΝΟΛΟ 100% ιοικητικό Συµβούλιο Όνοµα Θέση Ανάργυρος Γ. ιαµαντής Πρόεδρος & ιευθ.σύµβ. Θεόδωρος Γ. Μαλτζής Αντιπρόεδρος Ιωάννης Γ. Πάτσιος Μέλος Κων/νος Π. Προσώρας Μέλος Οδυσσέας Γ. Μαρίνος Μέλος Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Ίδια Κεφάλαια ( 2004 ) ,48 Κύκλος Εργασιών ( 2004 ) ,04 Κέρδη Προ Φόρων ( 2004 ) ,29 10

11 Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Έτος Ίδρυσης 1994 ( ΦΕΚ 2528 / ) Έδρα Νέα Ραιδεστός Θεσσαλονίκη Αντικείµενο Βιοµηχανία Ετοίµων Ενδυµάτων Σκοπός 1. Η κατασκευή και εµπορία ετοίµων ενδυµάτων και υφασµάτων εν γένει, δι ίδιο λογαριασµό ή και δια λογαριασµό τρίτων. 2. Η συµµετοχή σε υπάρχουσες ή µέλλουσες να ιδρυθούν παρεµφερείς εµπορικές ή βιοτεχνικές εταιρίες. 3. Η αντιπροσώπευση, συνεργασία ή συγχώνευση µετά ηµεδαπών ή αλλοδαπών εµπορικών ή βιοτεχνικών οίκων οµοειδούς αντικειµένου. 4. Η εξαγωγή και διάθεση στο εξωτερικό των προϊόντων που θα παράγονται από τη ιδρυθησοµένη εταιρία. Μετοχική σύνθεση Όνοµα ή Επωνυµία Ποσοστό Χαράλαµπος Ξανθόπουλος 27,14% Αικατερίνη Ξανθοπούλου 22,86% ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ 20.00% Ιωάννης Ανεζουλάκης 30.00% Ιωάννης Τσαµούρης 0.00% Ευάγγελος Στοϊκός 0.00% ΣΥΝΟΛΟ % ιοικητικό Συµβούλιο ΦΕΚ 11240/ Όνοµα Θέση διάρκεια έως Χαράλαµπος Ξανθόπουλος Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Αικατερίνη Ξανθοπούλου Αντιπρόεδρος Νικόλαος Καλαµπάκας Μέλος Κυριακή Καλαµπάκα Μέλος Αριστέα Αρακά Μέλος Μετοχικό Κεφάλαιο 1,723, Ίδια Κεφάλαια ( 2004 ) 4,148, Κύκλος Εργασιών ( 2004 ) 11,029, Κέρδη Προ Φόρων ( 2004 ) 456, Από 09/09/2003 έχει υπογραφεί προσύµφωνο πώλησης των µετοχών της εταιρίας Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που κατέχει η εταιρία στον εκ των παλαιών µετόχων κο Χαράλαµπο Ξανθόπουλο. Το τίµηµα της πώλησης των παραπάνω µετοχών καθορίστηκε στο ποσό των ,00 και καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις των ,00, η τελευταία των 11

12 οποίων λήγει στις 22/07/2005. Η κυριότητα των µετοχών παραµένει στην εταιρία µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του αντιτίµου. Η αξία κτήσης των προαναφερθέντων συµµετοχών είναι : Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ,50 ευρώ ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΕ ,05 ευρώ Ακολουθεί Πίνακας των συναλλαγών ανάµεσα στην Εταιρία και στις υπόλοιπες εταιρίες του οµίλου για την χρήση 2004, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που προέκυψαν από αυτές µε 31/12/2004 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΙΕΡΑ ΑΒΕΕ 0, ,73 0, ,08 ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΕ 0, ,60 0, ,01 Χ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 0, , ,83 ΣΥΝΟΛΑ 0, ,33 0, ,92 Στην συνέχεια παρατίθεται έκθεση του.σ. της εταιρίας που αφορά στις συναλλαγές της µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ. ν. 2190/1920. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ε ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20. Ελέγξαµε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.3016/2002, τις συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, που αφορούν την οικονοµική χρήση 2004 (από 01/01/2004 έως 31/12/2004). Οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις είναι: ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.,η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 32,94% στην εταιρία. Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 20% η εταιρία. ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε., στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 25% η εταιρία. Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν τα εξής: 1. Συναλλαγές µε την ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. Οι πωλήσεις της εταιρίας προς την ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. κατά την εξεταζόµενη χρήση ανήλθαν σε ,73 και αφορούσαν πωλήσεις υφασµάτων και παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας υφασµάτων, οι τιµές που τιµολογήθηκαν οι παραπάνω πωλήσεις είναι αντίστοιχες µε αυτές που τιµολογούνται οι πωλήσεις ανάλογων προϊόντων της εταιρίας και προς τους υπόλοιπους πελάτες της. Το υπόλοιπο του λογαριασµού της σαν πελάτης ήταν την 31/12/ ,08 12

13 , οι πληρωµές κατά την εξεταζόµενη περίοδο γίνονταν κανονικά και ο µέσος χρόνος πίστωσης ήταν σηµαντικά µικρότερος από τον µέσον όρο των υπολοίπων πελατών της Ελληνικής αγοράς. εν υπήρξαν αγορές της εταιρίας από την ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. κατά την εξεταζόµενη χρήση. Το υπόλοιπο του λογαριασµού της σαν προµηθευτής στις 31/12/04 ήταν 0,00. Η εταιρία είχε µισθώσει χώρο αποθήκης έκτασης m2 που βρίσκεται σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ΦΙΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε.,(ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης από 11/07/2002) µε µηνιαίο µίσθωµα 1.000,00. Η µίσθωση διεκόπη στις 22/11/2004. Το συνολικό ποσό των παραπάνω µισθωµάτων που καταβλήθηκαν µέσα στην εξεταζόµενη χρήση ανήλθαν σε , Συναλλαγές µε την Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εν υπήρξαν συναλλαγές της εταιρίας µε την Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ εξεταζόµενη χρήση. Α.Ε κατά την 3. Συναλλαγές µε την ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε.. Οι πωλήσεις της εταιρίας προς την ΠΡΟΜΕΛΚΑ Α.Ε. κατά την εξεταζόµενη χρήση ανήλθαν σε ,60 και αφορούσαν πωλήσεις υφασµάτων και παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας υφασµάτων, οι τιµές που τιµολογήθηκαν οι παραπάνω πωλήσεις είναι αντίστοιχες µε αυτές που τιµολογούνται οι πωλήσεις ανάλογων προϊόντων της εταιρίας και προς τους υπόλοιπους πελάτες της. Το υπόλοιπο του λογαριασµού της σαν πελάτης ήταν την 31/12/ ,01, οι πληρωµές κατά την εξεταζόµενη περίοδο γίνονταν κανονικά και ο µέσος χρόνος πίστωσης ήταν ανάλογος µε τον µέσον όρο των υπολοίπων πελατών της Ελληνικής αγοράς. Εκτός των παραπάνω αναφεροµένων δεν υπήρξαν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 για την εξεταζόµενη περίοδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κύριες δραστηριότητες της εταιρίας. Η εταιρία παράγει πλεκτά υφάσµατα κάθε είδους, τα οποία διαθέτει στους πελάτες της είτε σε πρωτογενή µορφή (εκρού), είτε επεξεργασµένα και βαµµένα. Επίσης για λογαριασµό των πελατών της προσφέρει υπηρεσίες βαφής και φινιρίσµατος υφασµάτων παραγωγής τρίτων (φασόν). Η µονάδα του πλεκτηρίου διαθέτει ένα ικανοποιητικό αριθµό και είδος πλεκτικών µηχανών, ώστε να παράγει όλα τα είδη πλεκτού υφάσµατος και είναι µια από τις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου που χρησιµοποιεί τόσο υψηλή και σύγχρονη τεχνολογία. Το βαφείο διαθέτει µια σειρά βαφικών µηχανών από τις πλέον σύγχρονες στον κλάδο. Η Εταιρία διαθέτει επίσης τον απαραίτητο εξοπλισµό για ενδεδειγµένες επεξεργασίες, χηµικές ή τεχνικές, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης των υφασµάτων στις ζητούµενες από την αγορά ποιότητες και ποσότητες. Με τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις δεν αντιµετωπίζονται προβλήµατα κάλυψης της ζήτησης σε εξειδικευµένους τύπους υφασµάτων (βελούδο, peach skin, καψαλισµένα υφάσµατα κα). Η ζήτηση αυτή δηµιουργείται κυρίως από εξαγωγικές επιχειρήσεις κατασκευής πλεκτών ενδυµάτων. Στόχος της Εταιρίας είναι η κάλυψη της ζήτησης και ο εφοδιασµός τους, στους επιθυµητούς χρόνους και στις απαιτούµενες ποσότητες και ποιότητες. 13

14 Οι πίνακες που ακολουθούν αναλύουν τον κύκλο εργασιών της Εταιρίας και του Οµίλου για την περίοδο ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και ανά αγορά. 1. Ανά δραστηριότητα ( σε χιλ. ευρώ) Για την Εταιρία ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων Φινίρισµα Υφαντουργικών προϊόντων Εµπορία ειδών κλωστοϋφαντουργίας ΣΥΝΟΛΟ Για τον Όµιλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων Φινίρισµα Υφαντουργικών προϊόντων Εµπορία ειδών κλωστοϋφαντουργίας ΣΥΝΟΛΟ Ανά αγορά (σε χιλ. ευρώ) Για την Εταιρία ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Εσωτερικού Εξωτερικού ΣΥΝΟΛΟ Για τον Όµιλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Εσωτερικού Εξωτερικού ΣΥΝΟΛΟ Περιγραφή των εγκαταστάσεων της Εταιρίας Οι δραστηριότητες της εταιρίας στεγάζονται σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Νέα Σάντα του Νοµού Κιλκίς. Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου είναι µ2 και η συνολική στεγασµένη επιφάνεια µ2. Οι εγκαταστάσεις έχουν πρόσοψη επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς. Βρίσκονται στο 25 ο χλµ δεξιά του κόµβου των ιαβατών, σε µικρή απόσταση (µικρότερη του 1 χλµ.) από την διασταύρωση της Παλαιάς και Νέα Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς. Η θέση της παραπάνω επιχείρησης θεωρείται προνοµιακή, έχοντας άµεσες προσβάσεις σε όλο το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας. Κατ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εύκολη και 14

15 γρήγορη προσαγωγή των πρώτων υλών και η διάθεση ετοίµων προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδος ως εξής : Μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη, το λιµάνι της καθώς επίσης σε όλη τη δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Νότια Ελλάδα. Μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κιλκίς µε την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς επίσης και µε την Τουρκία και Βουλγαρία. Εξάλλου, συνδέεται µέσω αυτής µε την πόλη και το λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο απέχει λιγότερο από 15 χλµ. από την υπό κατασκευή Εγνατία Οδό, µε την οποία µέσω των προαναφερθέντων οδών θα συνδεθεί από τους κόµβους ερβενίου και Ιωνίας, έχοντας άµεση πρόσβαση σ' αυτήν. Συµπερασµατικά, η θέση του ακινήτου της Εταιρίας είναι προνοµιακή και στρατηγική, µε προοπτικές δυναµικής εξέλιξης λόγω των νέων οδικών αρτηριών που δηµιουργούνται στη γύρω περιοχή. ικαστικές διαφορές Στις 31/12/03 υπήρχαν οι παρακάτω εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση. 1. Η από 20/02/2001 κατατεθείσα αγωγή της Εταιρίας κατά την ανωνύµου ασφαλιστικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Λ. Κηφισίας 340, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τακτικής ιαδικασίας, για το ποσό των δρχ , και µε δικάσιµο την 19 η εκεµβρίου 2001, εκδικάσθηκε κατά την ως άνω δικάσιµο και εκδόθηκε η υπ αριθ. 3351/2002 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τακτικής διαδικασίας, η οποία κατ αρχήν απέρριψε ως µη νόµιµο έναν από τους ισχυρισµούς της εναγόµενης και ως αόριστο ένα δεύτερο, ως προς τα άλλα ζητήµατα ανέβαλε την οριστική απόφαση και διέταξε διεξαγωγή αποδείξεων. Η εν λόγω διαδικασία έχει ξεκινήσει από 21/01/2002 και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2005 οπότε και θα προχωρήσει η δεύτερη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία θα ολοκληρωθεί µε την έκδοση της απόφασης, κατά πάσα δυνατή πρόβλεψη, εντός του Την 20η Μαρτίου 2001 κατατέθηκαν από την Εταιρία δύο προσφυγές κατά την υπ' αριθµ. 2103/2001 πράξης του Υπουργού Οικονοµικών ( ΟΥ Κιλκίς) ενώπιον του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Μεταβατικού Κιλκίς). Η µια προσφυγή µε αριθµό κατάθεσης 213/2001 αφορά το έτος 1997 και δια αυτής αιτείται η Εταιρία την ακύρωση της ως άνω πράξης και την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού των δρχ νοµιµοτόκως από , η δε άλλη προσφυγή µε αριθµό κατάθεσης 214/2001 αφορά το έτος 1998 και δια αυτής αιτείται η Εταιρία την ακύρωση της ως άνω ιδίας πράξης και την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού των δρχ νοµιµοτόκως από Επί της πρώτης προσφυγής, µε αριθµό κατάθεσης 213/2001, εκδόθηκε η υπ αριθµ. 2214/2003 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τµήµα, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή µας, ακύρωσε την υπ αριθµ. 2214/2001 αρνητική απάντηση του Προϊσταµένου της.ο.υ. Κιλκίς, τροποποίησε την υπ αριθµ. 2/ οριστική πράξη προσδιορισµού ΦΠΑ έτους 1997 του Προϊσταµένου της.ο.υ. Κιλκίς και διέταξε την επιστροφή στην εταιρία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού των ,96. Το ως άνω ποσό 15

16 εισπράχθηκε από την εταιρία µας στις 30/10/2003 και καταχωρήθηκε στον λογαριασµό «Έσοδα προηγουµένων χρήσεων». Επί της δεύτερης προσφυγής, µε αριθµό κατάθεσης 214/2001, εκδόθηκε η υπ αριθµ. 2310/2003 απόφαση του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τµήµα, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή µας, ακύρωσε την υπ αριθµ. 2103/2001 αρνητική απάντηση του Προϊσταµένου της.ο.υ. Κιλκίς κατά το µέρος της µε το οποίο απορρίφθηκε η 21261/2000 αίτηση της εταιρίας µας περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ έτους 1998, υποχρέωσε δε τον Προϊστάµενο της ως άνω.ο.υ. να παραπέµψει την αίτηση της εταιρίας µας στον ιευθυντή του ΕΘΕΚ, προκειµένου να αποφανθεί εκείνος επ αυτής. Ο ιευθυντής του ΕΘΕΚ εξέδωσε αρνητική απάντηση επί της ως άνω αίτησης µας, επί της οποίας η εταιρία µας άσκησε προσφυγή ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Για την εξέταση της προσφυγής ορίστηκε δικάσιµος η 02/06/2004. Στις 30/11/2004 εκδόθηκε η υπ αριθ /2004 απόφαση του ως άνω ικαστηρίου, η οποία έκανε δεκτή την εν λόγω προσφυγή και επιδίκασε στην εταιρία το ποσό των ,20. Το ποσό αυτό αναµένεται να καταβληθεί στην εταιρία εντός του µηνός Μαίου ιακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πρόσφατο παρελθόν µε σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση. Στις 30 Αυγούστου του 1997, στις αποθήκες του βιοµηχανικού συγκροτήµατος της επιχείρησης στην Νέα Σάντα, προκλήθηκε φωτιά από άγνωστη αιτία, όπως επιβεβαιώθηκε και από το πόρισµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η φωτιά προξένησε σοβαρές ζηµίες στα κτίρια των αποθηκών, καταστρέφοντας ολοσχερώς α και β ύλες, έτοιµα προϊόντα, καθώς και ορισµένα µηχανήµατα που ήταν εγκαταστηµένα και λειτουργούσαν στα κτίρια που υπέστησαν τις ζηµιές. Σύµφωνα µε τις εκθέσεις των πραγµατογνωµόνων, το κόστος της ζηµίας, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α ανήλθε σε δρχ ποσό το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τις αποζηµιώσεις που εισέπραξε η Εταιρία από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Η εκδήλωση της φωτιάς είχε βραχυπρόθεσµα αρνητικές συνέπειες για την Εταιρία καθώς : ιακόπηκε η παραγωγή για έναν µήνα περίπου. Με την επανέναρξη της λειτουργίας η παραγωγική δυναµικότητα της Εταιρίας µειώθηκε, αφού η αποκατάσταση των ζηµιών ξεκίνησε στα µέσα του Μαρτίου 1998, αµέσως µόλις δόθηκε η άδεια από τις ασφαλιστικές εταιρίες, επηρεάζοντας άµεσα την εξέλιξη του κύκλου εργασιών. Καθυστέρησε η υλοποίηση των προγραµµατισµένων επενδυτικών προγραµµάτων. Παράλληλα όµως η εκδήλωση της φωτιάς είχε ως ένα βαθµό και θετικές επιδράσεις για την Εταιρία, αν ληφθεί υπόψιν ότι : Με την επανέναρξη της λειτουργίας της µονάδας η Εταιρία προχώρησε σε αναδιοργάνωση των παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών της, γεγονός που τη βοήθησε να αποκαταστήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το µεγαλύτερο µέρος των ζηµιών. Εισέρευσαν στα ταµεία (Άνοιξη του 1998), σηµαντικά κεφάλαια συνολικού ύψους δρχ. 3,2 δις δρχ. από τις αποζηµιώσεις, τα οποία σε συνδυασµό µε την 16

17 πραγµατοποιηθείσα, το Νοέµβριο του 1997, αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και τη µείωση των κυκλοφορούντων στοιχείων, συνετέλεσαν στην συρρίκνωση του τραπεζικού δανεισµού και τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Απασχολούµενο Προσωπικό Η Εταιρία απασχολεί επιλεγµένο διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, έχοντας επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στην επιλογή και στην επαγγελµατική του εκπαίδευση. Το προσωπικό µετεκπαιδεύεται συνεχώς στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις πάνω σε θέµατα πλοκής και βαφής φινιρίσµατος των πλεκτών υφασµάτων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του προσωπικού που απασχολείται, κατά µέσο όρο, αποκλειστικά από την Εταιρία κατά την τελευταία τριετία, µε βάση τα προσαρτήµατα των ισολογισµών: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Για την Εταιρία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Για τον Όµιλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΕΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πολιτική Επενδύσεων Η Εταιρία από την ίδρυσή της έως και σήµερα χαρακτηρίζεται από έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Κατά την εξεταζόµενη τριετία, πραγµατοποίησε µία σειρά επενδύσεων, µε στόχο την επέκταση και εκσυγχρονισµό των κτιριακών της εγκαταστάσεων και την συµπλήρωση και ανανέωση του µηχανολογικού της εξοπλισµού. Οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής της, στην βελτίωση των παραγόµενων προϊόντων της και στην επέκταση µέσω εξαγορών σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, µε σκοπό την περαιτέρω καθετοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγής και των πωλήσεων. Ειδικότερα οι 17

18 επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε εκατ. δρχ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι επενδύσεις (αξία κτήσης) που πραγµατοποίησε η Εταιρία στο χρονικό διάστηµα ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (σε χιλ. ευρώ) Περιγραφή επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια & Τεχνικά έργα Μηχανολογικός Εξοπλισµός 2, Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ 2, Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε η ανέγερση κτιρίου αποθηκών στον χώρο του εργοστασίου συνολικής καλυπτόµενης επιφάνειας m 2. Το παραπάνω έργο χρηµατοδοτήθηκε από ίδια διαθέσιµα της εταιρίας. Επίσης στις αρχές του 2004 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία επενδυτικό πρόγραµµα συνολικού προϋπολογισµού 1,1 εκατ. ευρώ που αφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας του Υπ. Αν. µε ποσοστό επιδότησης 25%. Μέχρι την σύνταξη του παρόντος αναµένεται ο τελικός έλεγχος από τον αρµόδιο φορέα και η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού περίπου 190 χιλ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Λογαριασµοί της Εταιρίας Στη συνέχεια παρατίθενται υπό µορφή πινάκων Ισολογισµοί, Αποτελέσµατα Χρήσεως, Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων σε ενοποιηµένη και µη βάση, Αποτελέσµατα ανά Μετοχή, Μερίσµατα ανά Μετοχή, για τις χρήσεις Ενοποιηµένοι Ετήσιοι Λογαριασµοί Κατά την χρήση 1998 η εταιρία δεν συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν κατείχε συµµετοχές σε άλλες εταιρίες. Κατά την χρήση 1999 στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώθηκαν τα στοιχεία της εταιρίας ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΑΞ ΑΕ µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης και κατ' αναλογία του χρόνου που η εταιρία κατείχε την συµµετοχή (1/12), ενώ τα στοιχεία της εταιρίας Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ενσωµατώθηκαν µε την µέθοδο της καθαρής θέσεως. 18

19 Κατά τις χρήσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώθηκαν τα στοιχεία των εταιριών ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΑΞ ΑΕ, Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΕ µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά την χρήση 2002 στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώθηκαν τα στοιχεία των εταιριών ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΕ, Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και των θυγατρικών αυτής CLEARPATH LTD, SPORTMEN LTD, EL SPORT LTD, B.X. LTD και DB 2 LTD, µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενσωµατώθηκαν τα στοιχεία της εταιρίας ΠΡΟΜΕΛΚΑ ΑΕ, µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης και της εταιρίας Χ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ µε την µέθοδο της καθαρής θέσεως. Σηµειώνεται δε ότι όλες οι ενσωµατούµενες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος την ηµεροµηνία κλεισίµατος της µητρικής ( ). 19

20 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ σε χιλ. ευρώ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4,034 2,330 2,345 Μείον : Αποσβεσµένα 3, , , ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 40,501 42,334 44,820 Μείον : Αποσβεσµένα 22,294 18,207 26,258 16,076 30,886 13,934 Συµµετοχές Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 20,973 18,852 16,730 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα 4,965 6,254 5,699 Απαιτήσεις 13,028 14,145 12,116 Χρεόγραφα 920 1, ιαθέσιµα 987 1, Σύνολο Κυκλοφορούντος 19,900 23,302 19,301 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41,567 42,402 36,098 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο 7,527 7,527 7,527 Αποθεµατικά 14,150 14,121 12,785 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 21,677 21,648 20,312 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες ,155 1,295 Βραχυπρόθεσµες Προµηθευτές & Αξιογρ.Πληρ. 6,697 7,018 6,669 Τράπεζες 9,297 10,953 6,312 Φόροι & Ασφ.Οργανισµοί Μερίσµατα ιάφοροι , , ,399 Σύνολο Υποχρεώσεων 19,805 20,641 15,694 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 41,567 42,402 36,098 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση

των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα