ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5 5 Ιανουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 725/23 Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 29 παρ. 4 του Ν. 3431/2006 (Α /13), «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α /98). γ. του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με ταφορών και Επικοινωνιών» (Α /263), όπως ισχύει 2. Την υπ αριθμ /2316/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (B /21) «Καθορι σμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύ ων εκτός κτιρίων», όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. 437/003/ εισήγηση της Εθνι κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 4. Το Ν. 1650/1986 (Α /160), «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 5. Tο N. 2971/2001 (Α /285), «Αιγιαλός, παραλία και άλ λες διατάξεις», όπως ισχύει. 6. Το Ν. 3028/2002 (Α /153), «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονο μιάς», όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ. 528/075/ απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. με θέμα «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευ σης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6, του Ν. 3431/2006», (Β /1375/ ), όπως ισχύει. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο 1. Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία χορή γησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο τρόπος καταβολής των σχετικών τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων κα θορίζονται στην με αριθμό πρωτ /2316/ υπουργική απόφαση (Β /21/ ) του Υπουργού Με ταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει. 3. Η χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης για την εγκα τάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοι νωνιών σε αιγιαλό, παραλία, χερσαία ζώνης λιμένος, συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθμέ να διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (Α /285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως: 1. «Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής»: Αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση Ευκολιών, η οποία εγκατάσταση απαιτεί και την εκτέλεση εργα σιών εκσκαφής. 2. «Διαδρομή Όδευσης» : Η διαδρομή την οποία προ τίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος δικτύων ηλεκτρο νικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία αιτείται τα Δικαιώματα Διέλευσης και η διαδρομή για την οποία έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρούσα, στον πά ροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Δικαιώματα Διέλευσης. 3. «Δικαίωμα Διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευ

2 54 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων όπως προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 3431/2006 όπως ισχύει. 4. «Ευκολία»: Κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως υπαίθρια μονάδα δικτύου, οικίσκος, σωληνώσεις, κα λωδιώσεις, στύλοι), τεχνικό μέσο, που σχετίζεται με δί κτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου αυτού. 5. «Οικίσκος»: Μεταλλική ή άλλη συμβατική κατα σκευή υπαίθριας εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστά σεων 2,5x5x2,5 μέτρα (ΠχΜχΥ), η οποία εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλε πικοινωνιακό εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης & συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξο πλισμό, ικριώματα, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιμα τιστικές μονάδες, σύνδεση με ηλεκτρογεννήτρια, και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 6. «Περιοχή Εκσκαφής»: Η γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης και καθ όλο το μήκος αυτής. 7. «Υπαίθρια Μονάδα Δικτύου (Καμπίνα Cabinet)»: Kατασκευή υπαίθριας ή εσωτερικής εγκατάστασης, εν δεικτικών διαστάσεων 1,70x0,80x1,80 μέτρα (ΜχΠχΥ), η οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσω ρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς, και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 8. «Αρχαιολογικός έλεγχος»: ο έλεγχος που ασκείται από εκπρόσωπο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Λέξεις ή φράσεις οι οποίες δεν ορίζονται ειδικά στη παρούσα έχουν την έννοια, η οποία τους αποδίδεται στον Ν. 3431/2006, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιούχοι χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης 1. Δικαιώματα Διέλευσης χορηγούνται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής «Πάροχοι»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006, όπως ισχύ ει. 2. Οι Πάροχοι έχουν Δικαίωμα Διέλευσης επί, υπέρ ή υπό Δημόσιων, ΟΤΑ, και Κοινοχρήστων Ακινήτων, σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 4 Αρμόδιοι για την παροχή έγκρισης για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης σε Δημόσια και Κοινόχρηστα Ακίνητα Η χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης επί, υπό ή υπέρ Δημοσίων, ΟΤΑ και Κοινοχρήστων Ακινήτων, προϋποθέ τει την προηγούμενη έγκριση των παρακάτω υπηρεσιών («εφεξής Υπηρεσίες») στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Σε προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η προ ηγούμενη έγκριση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικι σμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β. Σε παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η προη γούμενη έγκριση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικι σμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. γ. Επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΘΑ. δ. Επί, υπέρ ή υπό χώρων όπου είναι απαραίτητη η κοπή δένδρων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. ε. Σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. στ. Για την εγκατάσταση υποδομών/κατασκευών, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της οικοδομικής άδει ας από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Για την εγκα τάσταση Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και οικίσκων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) αλλά έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. ζ. Πλησίον μνημείων, εντός κηρυγμένων αρχαιολο γικών χώρων και ιστορικών τόπων, όπου ασκείται ο υποχρεωτικός προληπτικός αρχαιολογικός έλεγχος, για την έκδοση αδειών για τα πάσης φύσεως δημόσια και ιδιωτικά έργα, απαιτείται η έγκριση των οικείων Εφορειών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 37 του Ν. 3028/2002, όπως ισχύει. η. Για διελεύσεις από περιοχές αρμοδιότητας Οργα νισμού Λιμένα και Λιμενικών Ταμείων θα ακολουθούνται οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργα σία με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων. θ. Σε δάση ή αναδασωτέες εκτάσεις απαιτείται η έγκριση από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. ΑΡΘΡΟ 5 Αρμόδιοι για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Αρμόδιοι για την χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης είναι: 1. Οι Δημόσιες Αρχές, οι οποίες έχουν το δικαίωμα δι αχείρισης του συγκεκριμένου Δημόσιου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι Δημόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε Δη μόσια ή Κοινόχρηστα Ακίνητα μεριμνούν ώστε να μην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δι κτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν Δικαιώματα Διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 3. Σε περίπτωση που Δημόσια Αρχή παραχωρήσει ενο χικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε Δημόσιο ή Κοινόχρηστο Ακίνητο σε πάροχο δημόσιου δικτύου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 55 ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην επέρχεται περιορισμός του ανταγωνισμού από αυτή την αιτία. 4. Η ΕΕΤΤ παρέχει στους Παρόχους κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετική με τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. Η ΕΕΤΤ, ειδικότερα, υποχρεούται να αναρτά στην ιστο σελίδα της πίνακα με τις Δημόσιες Αρχές που αναφέ ρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας πληροφορεί σχετικά με τη Δημόσια Αρχή, τη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας με αυτή. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει τον πίνακα αυτόν τακτικά. Ο πίνακας εξυ πηρετεί αποκλειστικά την ανάγκη διευκόλυνσης της ενημέρωσης των Παρόχων, χωρίς να υποκαθιστά ή τρο ποποιεί την κατά νόμο αρμοδιότητα των Αρχών. ΑΡΘΡΟ 6 Διαδικασία παροχής έγκρισης για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης σε Δημόσια και Κοινόχρηστα Ακίνητα 1. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται από τις αρμόδιες, κατά το άρθρο 4, Υπηρεσίες για την παροχή έγκρισης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. 2. Ο ενδιαφερόμενος Πάροχος υποβάλλει φάκελο αί τησης προς τις αρμόδιες, κατά το άρθρο 4, Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 3. Ο φάκελος αίτησης υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω: α. Έντυπο αίτησης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήμα τος Ι. β. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμός αντικλήτου, εφ όσον απαιτείται. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περι λαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπρο σώπου εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. δ. Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχε δίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και οι τυπικές διατομές τομών. Την τελική διαδρομή όδευσης (as build route), οι πάροχοι υποχρεούνται να την καταθέσουν στις αρμόδιες Αρχές, με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών για την επιστρο φή της σχετικής εγγυητικής επιστολής. ε. Ενδεικτικά σχέδια περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των Ευκολιών, που περιλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή των έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο, κατά περίπτωση και ενδεικτικά, περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποι ηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και Οικίσκων. Το σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ /2316/ , (Β /21/ ) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Οι πάροχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες Αρχές, με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης και εγκατάστασης ευκολιών και για την παραλαβή της σχετικής εγγυητικής επι στολής, τα τελικά σχέδια εγκατάστασης με τις τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (as build documents), στ. Σε περίπτωση που ο Πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό το καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ζ. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών και ιδίως: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη διαδρομή όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδια γραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, και, (8) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις εναλλακτικής διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, σχετικά μέτρα σήμανσης και ασφαλείας. Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουρ γία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώ νονται οι τύποι οικοτόπων της υπ αριθμ /3028/98 (Β /1289/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 4. Η Υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε ο φάκελος αίτησης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες : α. Σε περίπτωση αναρμοδιότητάς της, επιστρέφει στον αιτούντα Πάροχο τον σχετικό φάκελο, γνωστο ποιώντας του παράλληλα την αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή της αιτούμενης έγκρισης, ή, β. Εάν είναι αρμόδια: ενημερώνει εγγράφως τον αι τούντα ότι ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή ότι περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν, τάσ σοντας εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση του φακέλου. 5. α. Αν ο αιτών είναι πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης, η αρμόδια Υπηρεσία αποφασίζει αιτιολογημένα για την παροχή έγκρισης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παρα λαβής του φακέλου, με την επιφύλαξη των οριζομένων

4 56 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει. β. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η έγκρι ση τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδικαίως. Στην περί πτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιδίδει στην αρμόδια Υπηρεσία εξωδίκως υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας. Η εξώδικη δήλωση του Παρόχου, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της αίτη σης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλ λου της αίτησης, επέχει θέση έγκρισης και θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικές αρχές τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του συνόλου των θεωρημένων, κατά τα ως άνω, εγγράφων. Στις περιπτώσεις εργασιών σε χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος, τα ως άνω έγγραφα θεωρούνται και από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή. γ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πάροχο μη δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η προ θεσμία έκδοσης έγκρισης ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, οπότε και οι ενδιάμεσες προ θεσμίες παρατείνονται αναλόγως. 6. Η αρμόδια Υπηρεσία δύναται: α. να τροποποιήσει την προτεινόμενη όδευση κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης για τους εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:(1) λόγους προστασίας του πε ριβάλλοντος, (2) λόγους δημόσιας υγείας, (3) λόγους εθνικής άμυνας, (4) λόγους προστασίας των αρχαιο λογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, ή (5) λόγους προστασίας δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και εφόσον η τροποποίηση δεν υπερβαίνει σε μήκος το 20% της συνολικά προτεινόμενης όδευσης, β. να απορρίψει τη σχετική αίτηση κατόπιν ειδικά αι τιολογημένης απόφασης και αποκλειστικά για λόγους που αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος, (2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προ στασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τό πων, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της προτεινόμενης διαδρομής όδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (α) της πα ρούσης παραγράφου. 7. Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί στον αιτούντα την Έγκριση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης εντός απο κλειστικής προθεσμίας δυο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Στην ανωτέρω Έγκρι ση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης, το ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, προσδιορίζεται η τελική εγκεκριμένη διαδρομή όδευσης. ΑΡΘΡΟ 7 Διαδικασία χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης σε Δημόσια και Κοινόχρηστα Ακίνητα 1. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης επί, υπό ή υπέρ Δημοσίων, ΟΤΑ και Κοινοχρήστων Ακινήτων. 2. Ο ενδιαφερόμενος Πάροχος υποβάλλει στις αρμό διες Δημόσιες Αρχές αίτηση για τη χορήγηση Δικαιω μάτων Διέλευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3. Σε περίπτωση κατά την οποία η χορήγη ση των αιτουμένων δικαιωμάτων διέλευσης ανήκει στην αρμοδιότητα περισσοτέρων αρμοδίων Δημόσιων Αρχών, ο αιτών Πάροχος υποβάλλει αυτοτελή κάθε φορά αίτη ση στην εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Αρχή. 3. Για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης από την αρμόδια Δημόσια Αρχή απαιτείται η υποβολή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή από τον αιτούντα σχετικής Αίτησης, η οποία περιλαμβάνει επίσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω περιοριστικώς οριζό μενα δικαιολογητικά: α. Έντυπο αίτησης που χορηγείται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρ τήματος Ι της παρούσης. β. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμό αντικλήτου, εφ όσον αυτό εδρεύει εκτός του Δήμου. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία πε ριλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. δ. Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχε δίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και οι τυπικές διατομές τομών. Την τελική διαδρομή όδευσης (as build route), οι πάροχοι υποχρεούνται να την καταθέσουν στις αρμόδιες Αρχές, με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών, για την επιστρο φή της σχετικής εγγυητικής επιστολής ε. Ενδεικτικά σχέδια περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των Ευκολιών που περιλαμβάνουν υπο χρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως: Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρει ες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και Οικίσκων. Το σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ. οικ.72146/2316/ (Β /21/7 1 09) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Οι πάροχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες Αρχές, με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργα σιών διέλευσης και εγκατάστασης ευκολιών και για την παραλαβή της σχετικής εγγυητικής επιστολής, τα τελικά σχέδια εγκατάστασης με τις τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (as build documents), Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουρ γία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 57 νονται οι τύποι οικοτόπων της υπ αριθμ /3028/98 (Β /1289/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. στ. Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει δημό σια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποι είται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ζ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατά στασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. η. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία πε ριλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέ λεσης κάθε τμήματος του έργου, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη Διαδρομή Όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, και, (8) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις εναλλακτικής κα τεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας. θ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον υπολογισμό των τελών Διέλευσης και των τελών χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης, τον οποίο θα πρέπει και να επαληθεύει η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης Δι καιώματος Διέλευσης ι. Στην περίπτωση που απαιτείται έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, η αίτηση συνοδεύεται και από τη σχετική Έγκριση. 4. Η Δημόσια Αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. αν είναι αναρμόδια, επιστρέφει στον αιτούντα τον σχετικό φάκελο γνωστοποιώντας του παράλληλα με κοινοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. την αρμόδια Δημόσια Αρχή για τη χορήγηση των αιτουμένων Δικαιωμάτων Διέ λευσης, ή, β. αν είναι αρμόδια, ενημερώνει εγγράφως τον αιτού ντα ότι ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή ότι περιλαμβάνει το σύνολο των εγγράφων της παραγρά φου 3 του παρόντος ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν, τάσσοντας εύλογη προθε σμία για τη συμπλήρωση του φακέλου. 5. Αν η αίτηση είναι πλήρης, αφορά Εργασίες Εκ σκαφής και η αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης είναι ΟΤΑ, ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 8 της παρούσας. Αν η Αίτηση είναι πλήρης, αφορά Εργασίες Εκσκαφής και η αρμόδια Δημόσια Αρχή χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης δεν είναι ΟΤΑ, ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρ θρου 9 της παρούσας. 6. α. Αν ο αιτών είναι πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Αίτηση είναι πλήρης και δεν αφορά Εργασίες Εκσκαφής ή δεν έχουν υποβλη θεί εμπρόθεσμα άλλα Αιτήματα Εργασιών Εκσκαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 της πα ρούσας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή αποφασίζει αιτιο λογημένα για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερο λογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει. β. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, το Δι καίωμα Διέλευσης τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτο δικαίως. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιδίδει στην αρ μόδια Υπηρεσία εξωδίκως υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμί ας και δικαιούται να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη διελευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξώδικη δήλωση του παρόχου, συνοδευόμενη από επίσημο αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαί νεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση απόφασης Χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικές αρχές τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του συνόλου των θεωρημένων, κατά τα ως άνω, εγγράφων. Στις περιπτώσεις εργασιών σε χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος, τα ως άνω έγγραφα θεωρούνται και από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή. γ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πάροχο μη δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η προ θεσμία έκδοσης απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης ανέρχεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες. 7. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται: α. να τροποποιήσει το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή δεν δύναται να μεταθέσει χρονικά ένα υποβληθέν αίτημα διεξαγωγής εργασιών εκσκαφής για το οποίο δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της αίτησης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης πέραν του εξαμήνου από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης. β. να τροποποιήσει την προτεινόμενη όδευση κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης για τους εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: (1) λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, (2) λόγους δημόσιας υγείας, (3) λόγους εθνικής άμυνας, (4) λόγους προστασίας των αρχαιολογι κών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, (5) λόγους προστασίας δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εφόσον η τροποποίηση δεν υπερβαίνει σε μήκος το 20% της συνολικά προτεινόμενης όδευσης, γ. να απορρίψει τη σχετική αίτηση κατόπιν ειδικά αι τιολογημένης απόφασης και αποκλειστικά για λόγους που αφορούν (1) στην προστασία του περιβάλλοντος, (2) στην προστασία της δημόσιας υγείας, (3) στην προ στασία της εθνικής άμυνας, (4) στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τό πων, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η

6 58 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροποποίηση της προτεινόμενης διαδρομής όδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (β) της πα ρούσης παραγράφου. 8. Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντα σχετικά με την απόρριψη της σχετικής του αίτησης, η υπόθεση παραπέμπεται σε επιτροπή διαμεσολάβησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία καλεί τα εμπλεκόμενα μέλη καθώς και τα κατά περίπτωση αρ μόδια όργανα προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω επιτροπή, στην πρώτη της συνεδρίαση, καθορίζει το ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης. 9. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφαση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης εντός της επομένης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσής της. Στην ανωτέρω απόφαση, σχέδιο της οποίας καθορίζε ται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης, προσδιορίζονται τουλάχιστον τα εξής: α. Η τελική διαδρομή όδευσης. β. Το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και ολο κλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών για την άσκηση του Δικαιώματος Διέλευσης. Η εγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης εργασιών δεν δύναται να είναι προγενέστερη από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων εγγράφων όπως περιγράφονται στην πα ράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. γ. Το ύψος των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, όπως αυτά κα θορίζονται στον Κανονισμό 528/075/ της ΕΕΤΤ (Β /1375/ ) όπως ισχύει, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμέ νου πιστωτικού οργανισμού, στον οποίο θα πρέπει να κατατίθενται τα τέλη αυτά. 10. Ο Πάροχος στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης από την εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Αρχή υποχρεούται, εντός αποκλει στικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση, να υποβάλει στην εν λόγω Αρχή τα ακόλουθα: α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπέρ της εκάστοτε αρμόδιας Δημόσιας Αρχής, το ύψος της οποί ας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, προσδιορίζεται με τον Κανονισμό 528/075/ της ΕΕΤΤ όπως ισχύει. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρ κεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειάς της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο. β. Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνω ρισμένου πιστωτικού οργανισμού σχετικά με την κατα βολή των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/075/ της ΕΕΤΤ (Β /1375/ ) όπως ισχύει. γ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης ασφάλισης αστι κής ευθύνης ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων κατά τη διάρκεια ή ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του έργου, συντήρησης αυ τού και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου. δ. Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια Δημόσια Αρχή έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχε διάγραμμα όδευσης με όλες τις κατασκευαστικές λε πτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (όπως: διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δί κτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κα τασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών, που περι λαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (όπως: Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατα σταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποι ηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου και Οικίσκων. ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου σχετικά με τη γνωστοποί ηση στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική ή /και Λι μενική Αρχή του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των απαιτούμενων για την ενάσκηση του συγκεκριμένου Δικαιώματος Διέλευσης έργων. 11. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου απόφαση για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευ σης επέχει ταυτόχρονα θέση άδειας εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών, εφόσον αυτές προβλέπονται στο κείμενό της, και θεωρείται υποχρεωτικά και με μέριμνα του Παρόχου από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομι κές αρχές. Οι ανωτέρω αρχές τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του συνόλου των θεωρημένων, κατά τα ως άνω, εγγράφων. Για εκτέλεση έργων εντός ζώνης λιμένα ή εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας απαιτείται έκδοση αδειών και εγκρίσεων, συμφώνα με την κείμενη νομο θεσία. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται εργασίες σε χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος, τα ως άνω έγγραφα θεωρούνται και από την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η κατά τα ως άνω θεωρημένη πράξη χορήγησης Δι καιωμάτων Διέλευσης επέχει και θέση άδειας εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών, η οποία σε καμία περί πτωση δεν απαλλάσσει τον Πάροχο των υποχρεώσεών του για την προηγούμενη κάθε φορά ενημέρωση της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. 12. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν υπο βάλει το σύνολο των εγγράφων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή της ισχύος ή/και ανάκλη ση της σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθε σμίας η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η αναφερόμενη στην παράγραφο 9 του παρόντος απόφαση για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης πα ρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα σύνδεσης των σχετι κών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ ) για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 8 Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης όταν η αρμόδια Δημόσια Αρχή είναι ΟΤΑ 1. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, στην οποία έχει κατατεθεί πλήρης Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, υποχρεούται: α. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολο γιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω αίτησης να κοινοποιήσει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ το σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου που έχει καταθέσει ο Πάροχος (δικαιολογητικό υπ αριθμ. δ παραγράφου 3 του άρθρου 6) ή και την οριζοντιογραφία οδών. β. εντός της ίδιας προθεσμίας να δημοσιοποιήσει τα ανωτέρω σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα του Παρόχου. 2. Η οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται αμέσως από την κοινοποίηση των εγγράφων της παρα γράφου 1 του παρόντος άρθρου να δημοσιεύσει αυτά σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα του Παρόχου. 3. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται αμέσως από την κοινοποίηση των εγγράφων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να δημοσιεύσει αυτά σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα του Παρόχου. 4. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όσοι Πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. Πάροχοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, δεν έχουν δικαί ωμα εκσκαφής κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εκσκαφής. Εξαιρούνται: α. Εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρη στών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως πεντα κόσια (500) μέτρα από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, β. Εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δικτύου του ΟΤΕ με εξοπλισμό παρόχου δημοσίου δικτύου ηλε κτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος έχει εγκατασταθεί σε χώρο που βρίσκεται σε ακτίνα έως πεντακοσίων (500) μέτρων από τηλεπικοινωνιακό κέντρο ή μονάδα δικτύου του ΟΤΕ, για τις οποίες μπορεί να γίνει εκσκαφή και εντός του εξαμήνου, από οποιονδήποτε πάροχο δημο σίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άλλη εμπρόθεσμη Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής σύμφωνα με την παρά γραφο 4 του παρόντος άρθρου, ακολουθούνται οι δια δικασίες των παραγράφων 6 έως 13 του άρθρου 7 της παρούσας. 6. Εμπρόθεσμες Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής από άλλους Παρόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα αναφερό μενα στις παραγράφους 1,2,3 και 4 του άρθρου 7 της παρούσας. Κατά τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέ λευσης, η αρμόδια Δημόσια Αρχή δύναται να επιβάλλει στους Παρόχους υποχρέωση κοινής ή/ και παράλληλης όδευσης ή/ και παράλληλης εκσκαφής ή/και κοινής απο κατάστασης οδοστρώματος και προγραμματίζει την εκτέλεση των εργασιών τους κατά τρόπο που εξασφα λίζει την ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή υποχρεούται εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, να ενημερώσει όλους τους Παρόχους, οι οποίοι έχουν υποβάλει πλήρεις αιτήσεις ότι εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και να αποφασίζει αιτιολογημένα για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης των αιτούντων Παρόχων. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης του πρώτου αιτούντα παρόχου και με την επι φύλαξη των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει, τεκμαίρε ται ότι το Δικαίωμα Διέλευσης αυτοδικαίως χορηγήθηκε σε αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο 6(β) του άρθρου 7. Στην εν λόγω απόφαση, σχέδιο της οποίας καθορίζε ται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, προσδιορίζονται τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται στα σημεία (α), (β), (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 7 της παρούσας. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 7 της παρούσας. 7. Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του πα ρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο εξαμήνου από τη δημοσίευση Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, για την οποία χορηγήθηκε Δικαίωμα Διέλευσης που αφορά στην ίδια περιοχή εκσκαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ως προς την αρμοδιότητά της και την πληρότητα του φακέλου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Εάν η προαναφερθείσα αρμόδια Δη μόσια Αρχή αποφανθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα εντός προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του φακέλου περί της πληρότητάς του και παράλληλα του γνωστοποιεί ότι λόγω υφιστάμενων εργασιών εκσκα φής στις αιτούμενες Περιοχές Εκσκαφής οι διαδικασίες έκδοσης απόφασης περί έγκρισης ή μη της χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης θα εκκινήσουν ένα μήνα πριν από την εκπνοή του εξαμήνου σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης εκ κινεί ένα μήνα πριν από την εκπνοή του εξαμήνου, με την κοινοποίηση από την αρμόδια Δημόσια Αρχή των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του πα

8 60 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρόντος άρθρου στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ. Κατ εξαίρεση των παραπάνω, αιτήσεις, που υποβάλλονται από Παρόχους την τελευταία εβδο μάδα του πενταμήνου, εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων 2,3, και 4 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 9 Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης όταν η αρμόδια Δημόσια Αρχή δεν είναι ΟΤΑ 1. Η αρμόδια Δημόσια Αρχή, στην οποία έχει κατατεθεί πλήρης Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, υποχρεούται εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ανωτέρω Αίτησης: α. να κοινοποιήσει στην οικεία Περιφερειακή Αυτο διοίκηση και στην ΕΕΤΤ το σχέδιο ή το σκαρίφημα ή αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου που έχει καταθέσει ο Πάροχος (δικαιολογητικό υπ αριθμ. δ, παραγράφου 3 του άρθρου 6) ή/και την οριζοντιογραφία οδών, β. να δημοσιοποιήσει τα ανωτέρω σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα του Παρόχου. 2. Η οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται αμέσως από την κοινοποίηση των εγγράφων της παρα γράφου 1 του παρόντος άρθρου να δημοσιεύσει αυτά σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα του Παρόχου. 3. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται αμέσως από την κοινοποίη ση των εγγράφων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να δημοσιεύσει αυτά σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα του Παρόχου. 4. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όσοι Πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμή νου υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στις αρμόδι ες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές. Πάροχοι, οι οποίοι δεν υποβάλλουν εγκαίρως τις ανωτέρω αιτήσεις, δεν έχουν δικαίωμα εκσκαφής κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εκσκαφής. Από την ανωτέρω απαγόρευση διεξαγωγής εργασιών εκσκαφής εξαιρούνται : α. οι εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρη στών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως πεντακο σίων (500) μέτρων από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, β. εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δικτύου του ΟΤΕ με εξοπλισμό παρόχου δημοσίου δικτύου ηλε κτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος έχει εγκατασταθεί σε χώρο που βρίσκεται σε ακτίνα έως πεντακοσίων (500) μέτρων από κέντρο του ΟΤΕ. 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει εμπρόθεσμη άλλη Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, σύμφωνα με την παρά γραφο 4 του παρόντος άρθρου, ακολουθούνται οι δια δικασίες των παραγράφων 6 έως 13 του άρθρου 7 της παρούσας. 6. Σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμων Αιτήσεων Εργασιών Εκσκαφής στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και από άλλους Παρόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, ακολουθούνται για κάθε μία από αυτές οι διαδικασίες των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 7 της παρούσας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Αρχή και είναι πλήρεις, η εκάστοτε αρμόδια Δημόσια Αρχή, εντός τριων (3) ημερολογιακών ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ενημερώνει όλους τους Παρόχους, οι οποίοι έχουν υποβάλει πλήρεις αι τήσεις, ότι εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί το ρυμοτομικό σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών κάθε αίτησης στην αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης. 7. Η αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης της παρα γράφου 4, κατά την εξέταση κάθε μιας πλήρους Αίτη σης Εκσκαφής, δύναται να τροποποιήσει το χρονοδιά γραμμα εργασιών και να εισηγηθεί προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή υποχρέωση κοινής ή/ και παράλληλης όδευσης ή/ και παράλληλης εκσκαφής ή/και κοινής αποκατάστασης οδοστρώματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών. Η αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης και η αρμόδια Δημόσια Αρχή συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης των σχετικών Αιτήσεων τόσο για την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος όσο και για τον σχεδιασμό των οδεύσεων. Η αρμόδια αρχή τοπι κής αυτοδιοίκησης κοινοποιεί στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ανωτέρω απόφασή της περί συντονισμού εργασιών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων Εργασιών Εκσκαφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. H αρμόδια Δημόσια Αρχή για τη χορήγηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης αποφασίζει αιτιολογη μένα για τη χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης των αιτούντων Παρόχων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας. Στις περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για την έκ δοση απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης εκκινεί από τη λήξη της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, τεκμαίρεται ότι το Δικαίωμα Διέλευ σης αυτοδικαίως χορηγήθηκε σύμφωνα με την πα ράγραφο 6(β) του άρθρου 7. Στην εν λόγω απόφαση, σχέδιο της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, προσδιορίζονται τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται στα σημεία (α), (β), (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 7 της παρούσας. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφο νται στις παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 7 της παρούσας. 8. Αιτήσεις Εργασιών Εκσκαφής, που υποβάλλονται εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του πα ρόντος άρθρου, πριν από την πάροδο εξαμήνου από

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 61 τη δημοσίευση Αίτησης Εργασιών Εκσκαφής, για την οποία χορηγήθηκε Δικαίωμα Διέλευσης που αφορά στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ως προς την αρμοδι ότητά της και την πληρότητα του φακέλου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Εάν η αρμόδια Δημόσια Αρχή αποφανθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα εντός προθεσμίας δύο (2) ημε ρολογιακών ημερών από την υποβολή του φακέλου περί της πληρότητας του φακέλου και παράλληλα του γνωστοποιεί ότι λόγω υφιστάμενων εργασιών εκσκα φής στις αιτούμενες Περιοχές Εκσκαφής οι διαδικασίες έκδοσης απόφασης περί έγκρισης ή μη της χορήγησης των Δικαιωμάτων Διέλευσης θα εκκινήσουν ένα μήνα πριν από την εκπνοή του εξαμήνου σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης εκκινεί ένα μήνα πριν από την εκπνοή του εξαμήνου, με την κοινοποίηση από την αρμόδια Δημόσια Αρχή των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στην αρμόδια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ. Κατ εξαίρεση, αιτήσεις που υποβάλλονται από Παρόχους την τελευταία εβδο μάδα του πενταμήνου, εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων 2,3, και 4 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 10 Κοινοποίηση αποφάσεων χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής Πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής, η απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης της αρμόδιας Δημό σιας Αρχής κοινοποιείται ή/ και νομίμως γνωστοποιείται, με μέριμνα του Παρόχου, ως εξής: α. στο οικείο τμήμα Τροχαίας για έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων από τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διατάξεων κατά την εκτέλεση του έργου και τον προγραμματισμό τυχόν παρεμβάσεων στην κυ κλοφορία στις περιπτώσεις που προβλέπονται έργα σε δρόμους και αφού έχει λάβει τη σχετική θεώρηση από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Σε περίπτωση που προκύψουν παρατηρήσεις της αρμόδιας Αστυνο μικής Αρχής σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), ο Πάροχος απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εκπόνη ση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο. β. Στον κατά περίπτωση αρμόδιο συγκοινωνιακό φο ρέα, προκειμένου να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα εξασφάλισης τόσο της ομαλής εκτέλεσης του έργου όσο και της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, εφό σον το έργο εκτελείται πλησίον λεωφορειόδρομου, σιδηροτροχιάς ή οδού, μέσω της οποίας εκτελούνται δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς. γ. Στην οικεία Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, σε περίπτωση που δεν είναι η αρμόδια Δημόσια Αρχή του άρθρου 5 χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και εφό σον ο χώρος επί, υπέρ ή υπό του οποίου ζητούνται Δι καιώματα Διέλευσης εμπίπτει στα όρια της διοικητικής της περιφέρειας. δ. Στην οικεία Περιφέρεια για δικαιώματα επί τμημά των εθνικής οδού εκτός σχεδίου πόλης. ε. Στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων για δικαιώματα επί αυτοκινητοδρόμων. στ. Στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του Υπουρ γείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σε κάθε περίπτωση διέλευσης και εγκατάστασης ευκολιών επί, υπό ή υπέρ αρχαιολογικών χώρων και αρχαιολογικών τόπων. ΑΡΘΡΟ 11 Λοιπές Υποχρεώσεις των Παρόχων 1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α ή είναι κοινόχρηστοι, οι δικαιούχοι Πάροχοι τηρούν τις δι αδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης που ορίζονται στην παρούσα. 2. Ο Πάροχος γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση (ή με τηλεομοιοτυπία, ή με ηλεκτρονική αποστολή, ή με ) προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων ερ γασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Δικαίωμα Διέλευσης που του χορηγήθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρε σίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10 της παρούσας. 3. Ο Πάροχος γνωστοποιεί με έγγραφη ειδοποίηση προς την αρμόδια Δημόσια Αρχή και την εκάστοτε αρ μόδια Αστυνομική Αρχή την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείμε νο της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοι χης απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης εφόσον υφίσταται αριθμός και ημερο μηνία χορήγησης σχετικής απόφασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10 της παρούσας. Η εκτέλεση του έργου καθ όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του (ΚΟΚ), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εκπόνηση κυκλοφορι ακής / συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών. 4. Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε ηλεκτρονική μορφή, την απόφαση χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης και τα δι καιολογητικά υπό στοιχεία δ, ε και στ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 στην τελική τους μορφή. Οι προδιαγρα φές του λογισμικού για την ηλεκτρονική κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα προσδιοριστούν με από

10 62 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόμο αρμοδιοτήτων του. 5. Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης που εκτελεί βάσει του Δικαιώματος Διέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκατα στάσεις ή περιουσίες τρίτων. 6. Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθε τικής ζημίας εξ αυτού του λόγου. 7. Ο Πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάστα ση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δι καιώματος Διέλευσης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επανα φέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 7 διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρε ούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η απο κατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν. 8. Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην πα ρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεμία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιο ποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο Άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει. 9. Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμε νες διατάξεις περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ. οικ.72146/2316/ (Β /21/7.1.09) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίζουν: την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώ θηκε με το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει την ασφαλή διέλευση οχημάτων την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέ λειας την κατάλληλη οδική σήμανση, σύμφωνα με το άρ θρο 9 του ΚΟΚ τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημά των Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πά ροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης του Δικαιώματος Διέλευσης. 10. Το κατάστρωμα του δρόμου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από μηχανήματα, μπάζα, ανωμαλίες επιφανείας κ.λπ. μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας και από το μεσημέρι της παραμονής αργιών και γιορτών μέχρι το πρωί της επόμενης αργιών και εορτών. Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματος από την αρμόδια Δημόσια Αρχή μετά από γνώμη του αρμοδίου Τμήματος της Τροχαίας. ΑΡΘΡΟ 12 Λοιπές Υποχρεώσεις των αρμοδίων Δημόσιων Αρχών και Υπηρεσιών 1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Δημόσιες Αρχές των άρθρων 4 και 5 της παρούσας, κατά την έγκριση ή χο ρήγηση αντίστοιχα Δικαιώματος Διέλευσης, ακολουθούν αποκλειστικά και μόνο τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης. 2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Δημόσιες Αρχές των άρθρων 4 και 5 της παρούσας μεριμνούν για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά με τις προ βλεπόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις τους, ως προς τη διαδικασία χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. 3. Στις περιπτώσεις, που οι ως άνω αρμόδιες για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Δημόσιες Αρχές διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγ χο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για τα δικαιώματα διέλευσης. 4. Στην περίπτωση που Πάροχος αιτηθεί διέλευση από ΟΤΑ που διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων οπτικών ινών μετά σχετικών φρεατίων και επιλέξει την συνεγκατά σταση του δικτύου του εντός του δικτύου ΟΤΑ, απαλ λάσσεται της καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης και υποχρεούται σε αποζημίωση του ΟΤΑ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., τηρουμένων των αρχών της κοστοστρέφειας και της αναλογικότητας. 5. Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές δημοσιεύουν με κάθε πρόσφορο μέσο και σε εμφανές σημείο των επιμέρους υπηρεσιών τους, καθώς επίσης χορηγούν σε κάθε εν διαφερόμενο Πάροχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδι ορίζονται από την υπ αριθμ. οικ.72146/2316/ , (Β /21/7.1.09) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατά

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 63 στασης δικτύων εντός των χώρων αρμοδιότητάς τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι κατά τόπους αρμόδιοι συγκοινωνιακοί φορείς σχετικά με τους όρους, τις προ ϋποθέσεις και τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εκτέλεση έργων που παρεμποδίζουν τα συνήθη δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. 6. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος του έργου δεν συμ μορφώνεται προς τις γραπτές υποδείξεις των Δημοσίων Αρχών, οι Δημόσιες Αρχές, μετά από τρεις γραπτές συστάσεις, έχουν δικαίωμα ανάκλησης της άδειας που έχουν χορηγήσει και κατάπτωσης υπέρ του Δημοσίου της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 7. Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές οφείλουν να τηρούν ενημερωμένο και εμπιστευτικό αρχείο των δικτύων που είναι εγκατεστημένα εντός της ζώνης αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε κατά τη χορήγηση και υλοποίηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης ζημιών και αποφυγής ατυχημάτων. 8. Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών που απορρέουν από τα χορηγηθέντα Δικαιώματα Διέλευσης και προ τείνουν στον υπεύθυνο του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους. 9. Οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, οι οποίες προβαίνουν σε ανακατασκευή ή/ και επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή/ και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση μεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων. Η διακοπή, επανασύνδεση και επα νενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη του Παρόχου. ΑΡΘΡΟ 13 Τρόπος καταβολής Τελών Δικαιωμάτων Διέλευσης και Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και δικαιούχοι είσπραξης αυτών 1. Ο υπολογισμός των τελών που αφορούν σε Δικαιώ ματα Διέλευσης και σε χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης και ο τρόπος καταβολής αυτών γίνεται δυνάμει δια τάξεων του Κανονισμού 528/075/ της ΕΕΤΤ (Β /1375/ ), όπως ισχύει. 2. Τα Τέλη Δικαιωμάτων Διέλευσης καταβάλλονται από τον εκάστοτε Πάροχο στις Δημόσιες Αρχές, σύμφω να με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 3. Τα τέλη Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης καταβάλ λονται από τον εκάστοτε Πάροχο στις αρμόδιες Δη μόσιες Αρχές, εντός αποκλειστικών προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση χορήγησης, η οποία έχει λάβει υπόψη τον Κανονισμό τελών που εκδίδει η ΕΕΤΤ. 4. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων, η εί σπραξη των Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δι καιωμάτων Διέλευσης γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει. 5. Ο Πάροχος δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλ λου σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβο λής Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τα οποία καθορίζονται με τον Κανονισμό 528/075/ της ΕΕΤΤ (Β /1375/ ), όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 14 Προσάρτηση Παραρτημάτων Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, ως αναπό σπαστο μέρος αυτής, τα παρακάτω παραρτήματα:

12 64 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 65

14 66 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 67 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της της υπ αριθμ. ( /2011) κοινής υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από εξου σιοδοτημένο στέλεχος της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και συμπληρώνεται το αντίστοιχο σημείο του πίνακα). Υπάρχει Δεν υπάρχει Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμός αντικλήτου, εφ όσον απαιτείται. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ερ γολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χο ρήγησης Δικαιώματος Διέλευσης. Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και τυπικές διατομές τομών. Ενδεικτικά σχέδια περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών, που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται, Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δι κτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων. Βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), που πιστοποιεί ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει Δημόσια Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινω νιών. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό xρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) την Διαδρομή Όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες απο κατάστασης, (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, και (8) εφόσον απαιτείται, ρητές προβλέψεις, εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας. Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοι νωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της υπ αριθμ /3028/98 (Β /1289/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση πε ριοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

16 68 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 69

18 70 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 71 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της της υπ αριθμ. ( /2011) κοινής υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από εξου σιοδοτημένο στέλεχος της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης και συμπληρώνεται το αντίστοιχο σημείο του πίνακα). Υπάρχει Δεν υπάρχει Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμός αντι κλήτου, εφ όσον απαιτείται. Έγκριση της αρμόδια Δημόσιας Αρχής του άρθρου 5 της της υπ αριθμ. ( /2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπου αυτή απαιτείται. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολά βου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν την κοινοποίηση στον αιτούντα της απόφασης χορήγησης Δικαιώμα τος Διέλευσης. Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και τυπικές διατομές τομών. Ενδεικτικά σχέδια / περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περι λαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται, Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατα σταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών Πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατά στασής τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων. Βεβαίωση της ΕΕΤΤ (τελευταίου εξαμήνου), που πιστοποιεί ότι ο αιτών λειτουργεί υπό κα θεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει Δημόσια Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφω να με τα ισχύοντα τιμολόγια του αρμόδιου Υπουργείου. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό xρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρό βλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) την Διαδρομή Όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης, (7) τις τυχόν ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοι νοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, και (8) εφόσον απαιτεί ται, ρητές προβλέψεις, εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας. Αναλυτικός κατάλογος όλων των αρμοδίων Δημοσίων Αρχών ενώπιον των οποίων υποβλή θηκε ο σχετικός φάκελος της αίτησης. Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός των Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον υπολογισμό των Τελών Διέλευσης και των Τελών Χρήσεως Δικαιώματος Διέλευσης. Για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνι ών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, o φάκελος αίτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώ νονται οι τύποι οικοτόπων της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/98 (Β /1289/ ), όπως ισχύει, που απαντώνται στην άμεση περιοχή Διέλευσης του Δικτύου Ηλεκτρονι κών Επικοινωνιών.

20 72 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. Παπάγου, 12/04/2007. Παπάγου, / /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. Παπάγου, 12/04/2007. Παπάγου, / /2010 Παπάγου, 12/04/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονικη 17-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 10079/16-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Αδείας 3036 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων ΤΜΗΜΑ: Άδειών και Ελέγχου Οδών ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος.. /2016. Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ

Νόμος.. /2016. Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ Νόμος.. /2016 Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ 19/5/2016 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Σκοπός... 4 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 4 Άρθρο 3 - Πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Βάσης για τη Δημόσια Διαβούλευση. Επί των Τελών για τη Χορήγηση και Χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης

Κείμενο Βάσης για τη Δημόσια Διαβούλευση. Επί των Τελών για τη Χορήγηση και Χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης Κείμενο Βάσης για τη Δημόσια Διαβούλευση Επί των Τελών για τη Χορήγηση και Χρήση Δικαιωμάτων Διέλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Πρόλογος... 3 2 Εισαγωγή... 3 3 Μεθοδος υπολογισμού των τελών... 4 3.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΑΘΗΝΑ 05/09/2016 Αριθμ. Πρωτ: E57/35 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2371352252-251 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 154 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα