ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ"

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Περιπολικό Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Ο.P.V). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α 17/05/63/20/0 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ (01) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΕΝ/ ΔΕΜΕΜ ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΟΥ ΣΑΕ 089/3 Εργο 2006ΣΕ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. σε ποσοστό 50% στα πλαίσια του Ε/Π «Ο.Α.Λ.Α.Α». ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΥΕΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Εντός 18 μηνών από Υπογραφής Σύμβασης. Οποιοσδήποτε χώρος εντός Αττικής Πειραιά υποδειχθεί από το ΥΕΝ. 0,10% επί της καθαρής αξίας υπέρ Γ.Δ.Κ.Π. 0,25% επί της καθαρής αξίας υπέρ Δημοσίου. 0,30% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ταμείου Αρωγής ΓΓΕ. 2% χαρτόσημο επί των ανωτέρω κρατήσεων. 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. Η προμήθεια απαλλάσσεται ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/00 (Α 248). Επίσης παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υλικών και 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών εργασιών και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. (Ν. 2198/94). Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από Έλληνα αντιπρόσωπο οίκο του Εξωτερικού,το ποσοστό της ανωτέρω παρακράτησης φόρου εισοδήματος για τα ποσά της αμοιβής του, ανέρχεται στο 15%(Ν.1882/90-ΦΕΚ 43/90). Προσφορές γίνονται δεκτές ΜΟΝΟΝ για το σύνολο του υπό προμήθεια είδους C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 1

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο αξιολόγησης είναι η συμφερότερη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες όπως αναλυτικά περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα βαθμολογίας. Για τις εν λόγω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για κάθε στοιχείο των ομάδων καθορίζεται, (πίνακες βαθμολογίας), επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε το άθροισμα τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων για κάθε προσφορά βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Συμφερότερη Προσφορά είναι εκείνη που θα παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της Συγκριτικής Τιμής προς τη σταθμισμένη βαθμολογίατης. Για τη διαμόρφωση της Συγκριτικής Τιμής θα ληφθεί υπόψη μόνο η τιμή Οικονομικής Προσφοράς όπως αναλύεται στην παράγραφο 9 του παραρτ.ιιι Σ.T. Σ.Π. = Σ.Β. όπου Σ.Π = Συμφερότερη Προσφορά Σ.T= Συγκριτική Τιμή. Σ.Β = Σταθμισμένη Βαθμολογία (όπως περιγράφεται στον Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης). C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 2

3 Πίνακας Βαθμολογίας Α/Α Ομάδα Α: Συντελεστής Τεχνικών Προδιαγραφών - Ποιότητας - Απόδοσης Βαρύτητας (80) 1. Γενικά στοιχεία και όροι πιστοποίησης τεκμηρίωσης 7 προσφοράς (Κεφ. 1) 2. Γενικές απαιτήσεις πλοίου 5 (Κεφ.2, πλην παρ.2.1.6, και ) 3. Μήκος (παρ ) 6 4. Ταχύτητες (παρ ) 6 5. Ελικοδρόμιο (παρ και ) Σκάφος (Κεφ.3) 8 7 Πρόωση Εξοπλισμός μηχανοστασίου (Κεφ.4) 9 8 Βοηθητικά μηχανήματα και δίκτυα (Κεφ.5) 5 9. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (Κεφ.6) Ναυτιλιακός εξοπλισμός 4 (Κεφ.7 πλην παρ και 7.5.3) 11. Ειδικός εξοπλισμός της παρ Χώροι ενδιαίτησης (Κεφ.8) Αμοιβά Εργαλεία Διάφορα (Κεφ.11) 2 Ομάδα Β: Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης Συντελεστής Βαρύτητας (20) 1. Χρόνος παράδοσης 7 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Κεφ.14) 7 3. Εκπαίδευση (Κεφ.13) 3 4. Υποστήριξη Συντήρηση (Κεφ.12) 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 3

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Offshore Patrol Vessel - O.P.V.) C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΚΑΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΑΜΟΙΒΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 : ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.1 Ορισμοί Νηογνώμονας: Ένας εξουσιοδοτημένος από τις Ελληνικές Αρχές Αναγνωρισμένος Οργανισμός (Νηογνώμονας), που θα αναλάβει την έγκριση του σχεδιασμού και την παρακολούθηση κατασκευής του πλοίου και ο οποίος διαθέτει και εφαρμόζει κανονισμούς για πλοία ως το προδιαγραφόμενο στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές Υπηρεσία: Οι αρμόδιες καθ ύλη Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΕΝ. 1.2 Αποστολή πλοίου. Η προδιαγραφή αναφέρεται στη γενική περιγραφή και τις απαιτήσεις σχεδίασης, κατασκευής, εξοπλισμού και προμήθειας ενός σύγχρονου περιπολικού πλοίου ανοικτής θαλάσσης το οποίο θα μπορεί να επιχειρεί στην ανοικτή θάλασσα κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες είτε αυτόνομα, ως μονάδα, είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) όπως αεροπλάνα, ελικόπτερα, ναυαγοσωστικά σκάφη κ.α.. Το πλοίο θα είναι κατάλληλο για εκτέλεση αποστολών ασφάλειας ναυσιπλοΐας, έρευνας διάσωσης, επιτήρησης και αστυνόμευσης στην ανοικτή θάλασσα για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λ.Σ Κατάσταση πλοίου / εξαρτημάτων. Το υπό προμήθεια πλοίο θα είναι καινούργιο και τελείως αμεταχείριστο. Τα υλικά κατασκευής, ο εξοπλισμός, τα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα καθώς και όλα τα παρελκόμενα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 1.4 Καταλληλότητα κατασκευής Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή, όπου θα κατασκευαστεί το πλοίο, πρέπει να είναι κατάλληλες για την ναυπήγηση πλοίων της κατηγορίας του προσφερόμενου, τούτου αποδεικνυόμενου από βεβαίωση πρόσφατης ημερομηνίας έκδοσης του Νηογνώμονα, η οποία θα υποβληθεί με την προσφορά Το πλοίο και ο εξοπλισμός του θα σχεδιασθεί και θα κατασκευασθεί υπό την εποπτεία του Nηογνώμονα Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται, με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, βεβαίωση του Νηογνώμονα, ότι του ζητήθηκε από τον προμηθευτή και, αφού λήφθηκε υπόψη η παρούσα προδιαγραφή, έγινε αποδεκτή από το Νηογνώμονα η έγκριση του σχεδιασμού, η παρακολούθηση της κατασκευής του υπό προμήθεια πλοίου, με σκοπό την ένταξή του στην ανώτατη κλάση του για πλοία της κατηγορίας αυτής (η οποία θα καθορίζεται σαφώς στη βεβαίωση), και η επίβλεψη με αντικείμενο την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Το σύνολο του κόστους για τις παραπάνω υπηρεσίες θα βαρύνει τον Προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση από την κλάση του Νηογνώμονα δεν πρέπει να προκύπτουν περιορισμοί εκτέλεσης πλόων, λειτουργίας, συντήρησης ή C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 6

7 άλλοι περιορισμοί ή εφόσον προκύπτουν σχετικές επιφυλάξεις θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην προσφορά. Στην παραπάνω βεβαίωση του Νηογνώμονα θα διευκρινίζονται σαφώς οι κανονισμοί με βάση τους οποίους θα γίνει η ένταξη στην ανωτάτη κλάση καθώς και τυχόν εξαιρέσεις ή αποκλίσεις που χορηγούνται από τους κανονισμούς αυτούς. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής δεν συμφωνούν σε ορισμένα σημεία με τους κανονισμούς του Νηογνώμονα για την ένταξη του πλοίου στην κλάση αυτή, στην βεβαίωση θα αναφέρονται αναλυτικά τα σημεία αυτά και θα υπάρχει σαφής δέσμευση του Νηογνώμονα για την τήρηση των αυστηρότερων απαιτήσεων Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η υποβολή, με την προσφορά, βεβαίωσης ότι το ναυπηγείο διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας (QUALITY ASSURANCE SYSTEM) σύμφωνα με ISO 9001/2000 ή αυστηρότερο με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή πλοίων, από οργανισμό ή φορέα διασφάλισης ποιότητας Σε περίπτωση που όλες ή τμήμα των εργασιών ναυπήγησης δεν εκτελεσθούν στο ναυπηγείο του προμηθευτή αλλά από ναυπηγείο ή συνεργείο (υπεργολάβο) θα πρέπει και γι αυτό να υποβληθούν οι παραπάνω βεβαιώσεις του Νηογνώμονα και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή, που θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς στην προσφορά, θα πρέπει να υποβληθούν συμφωνητικά με τους αντίστοιχους υπεργολάβους, που θα αναλάβουν τα επιμέρους έργα (χωρίς τιμές) Ο Προμηθευτής του πλοίου ή ο κατασκευαστής, εφόσον η κατασκευή ανατεθεί σε διαφορετικό από τον Προμηθευτή οίκο, πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην ναυπήγηση πλοίων ανάλογου ή μεγαλύτερου μεγέθους. Ανάλογη εμπειρία θα πρέπει να διαθέτει και ο φορέας σχεδίασης του πλοίου. Προς τούτο θα υποβληθούν με την προσφορά: (α) πίνακες πλοίων αναλόγου ή μεγαλύτερου μεγέθους που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία πενταετία, τα χαρακτηριστικά τους και ο φορέας δραστηριοποίησής τους και (β) βεβαιώσεις των φορέων δραστηριοποίησης των πλοίων αυτών περί της ικανοποιητικής λειτουργίας τους, η υποβολή των οποίων βεβαιώσεων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα της προσφοράς. 1.5 Καταλληλότητα υλικών. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του πλοίου, ο εξοπλισμός του, τα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα καθώς και όλα τα παρελκόμενα θα είναι άριστης εμπορικής ποιότητας (BEST COMMERCIAL STANDARDS), κατάλληλα για ναυτική χρήση. 1.6 Κανονικότητα κατασκευής Η όλη κατασκευή του πλοίου θα παρακολουθείται από το Νηογνώμονα και θα είναι σύμφωνη με : (α) τους γενικούς και τους ειδικούς κανονισμούς κατασκευής πλοίων της κατηγορίας αυτής και (β) τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Ο Νηογνώμονας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα σχετικά πιστοποιητικά ένταξης στην ανωτάτη κλάση καθώς και τη βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής Κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο προμηθευτής θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Νηογνώμονα με την οποία να δηλώνεται ότι έγινε αποδεκτή η παρακολούθηση της κατασκευής του πλοίου για την ένταξή του στην κλάση που δηλώθηκε σύμφωνα με τις C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 7

8 παρ και 1.6.1, καθώς και για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Επίσης να δηλώνεται ότι έχουν υποβληθεί στον Νηογνώμονα για έγκριση όλα τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς του προκαταρκτικά σχέδια για την έναρξη ναυπήγησης του πλοίου. Ειδικά τα αναφερόμενα στην παρ σχέδια και μελέτες, θα υποβληθούν την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προκαταρκτικά θεωρημένα από το Νηογνώμονα Τροποποιήσεις και εργασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα θα είναι υποχρεωτικές, δεν θα επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση την Υπηρεσία και θα εκτελούνται αφού προηγουμένως γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία με μέριμνα του προμηθευτού μαζί με αντίγραφο σχετικής έκθεσης του Νηογνώμονα. Για όλες τις δοκιμές που θα ζητηθούν από το Νηογνώμονα, θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας, ώστε να είναι δυνατόν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να παρευρίσκονται οι Επόπτες της. Οι εκθέσεις των δοκιμών με μέριμνα του προμηθευτή, θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Η παρακολούθηση της κατασκευής του πλοίου θα γίνεται παράλληλα από Επιθεωρητές του Νηογνώμονα και από Επόπτες, που θα ορίζονται από την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της ναυπήγησης του πλοίου. Οι Επόπτες και οι Επιθεωρητές θα έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις εγκαταστάσεις, σχεδιαστήρια, εργοτάξια και συνεργεία του προμηθευτή και των υπεργολάβων του (κατόπιν συνεννοήσεως), όπου κατασκευάζεται ή δοκιμάζεται το υλικό της προμήθειας ή μέρος αυτού (κύριες μηχανές, βοηθητικά μηχανήματα, υλικά κατασκευής και άλλα) ως και στις αποθήκες στις οποίες ευρίσκονται αποθηκευμένα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή καθώς και να παρίστανται σε οποιεσδήποτε ναυπηγικές, εργοστασιακές ή εργαστηριακές δοκιμές ή ελέγχους ή υπολογισμούς εκτελουμένους από τον προμηθευτή ή υπεργολάβους του, ως και να επιθεωρούν τις εργασίες και τα υλικά κατασκευής. Για αυτές τις δοκιμές και ελέγχους θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των Εποπτών και των Επιθεωρητών με ευθύνη του Προμηθευτή. Οι Επιθεωρητές του Νηογνώμονα οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τους Επόπτες για όλες τις παρατηρήσεις και υποδείξεις τους σχετικά με την κατασκευή του πλοίου. Η αλληλογραφία μεταξύ του προμηθευτή και του Νηογνώμονα θα είναι στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στους Επόπτες με ευθύνη του Προμηθευτή. Οι Επόπτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άμεσα γνώση, εφόσον το ζητήσουν, των τιμολογίων και των προσφορών, που έχει λάβει ο προμηθευτής για υλικά που αφορούν τροποποιήσεις ως προς τα αρχικά προσφερθέντα. Όλες οι εκτός έδρας δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και πλήρους αποζημίωσης των Εποπτών στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και των υποκατασκευαστών του για την εκτέλεση δοκιμών και παρακολούθηση της κατασκευής θα βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία Τεκμηριωμένες αντιρρήσεις των Εποπτών ή Επιθεωρητών σχετικά με την εκτέλεση της κατασκευής θα εξετάζονται από τον προμηθευτή, για την εξεύρεση λύσεως κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε διαπιστούμενες ελαττωματικές ή κακότεχνες κατασκευές ή τοποθετημένα ελαττωματικά ή μη ικανοποιητικά υλικά θα C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 8

9 αντικαθίστανται και τυχόν προκληθείσες εξ αιτίας αυτών βλάβες ή ανωμαλίες θα διορθώνονται αδαπάνως για την Υπηρεσία Κατά την κατασκευή ο προμηθευτής θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της προδιαγραφής της σύμβασης και θα εφαρμόζει τους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής. Ο προμηθευτής επίσης αποδέχεται τον έλεγχο της Υπηρεσίας και τις οδηγίες των εκπροσώπων της για τη πιστή τήρηση της τεχνικής προδιαγραφής Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα εκτέλεσης οποιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής των υλικών ή εξαρτημάτων του υπό κατασκευή πλοίου σε αναγνωρισμένα κρατικά ή ιδιωτικά εργαστήρια της επιλογής της με δικαίωμα του προμηθευτή να παρίσταται στις δοκιμές. Τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή Ο προμηθευτής θα υποβάλει στην Υπηρεσία στην αρχή κάθε μήνα ενημερωτικό χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού κατασκευής του πλοίου όπου θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους Επόπτες και τους Επιθεωρητές κατάλληλα εξοπλισμένα γραφεία μέσα στις εγκαταστάσεις κατασκευής του πλοίου και να θέτει στην διάθεσή τους τα αιτούμενα από αυτούς σχέδια, συμβάσεις με υπεργολάβους του, προδιαγραφές, υπολογισμούς, τεχνικά όργανα και γενικά όλα τα αναγκαία στοιχεία και μέσα προς εκπλήρωση της αποστολής τους Τυχόν παρατηρήσεις, υποδείξεις και προτάσεις και η παρεχόμενη από τους Επόπτες ή Επιθεωρητές έγκριση κατασκευής τμημάτων του έργου, δεν μειώνουν σε καμιά περίπτωση την ευθύνη του προμηθευτή για την άρτια και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση του έργου Τυχόν εξαρτήματα ή συσκευές, μη μνημονευόμενα στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά απαιτούμενα για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία ενός αρίστης ποιότητας πλοίου αυτής της κατηγορίας, θα παρέχονται από τον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας Η Υπηρεσία θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει και τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση τροποποιήσεων που δεν συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση του προμηθευτού και δεν μεταθέτουν το χρόνο παράδοσης Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει πρόσθετες εργασίες τροποποιήσεων, που ζητούνται εγγράφως από την Υπηρεσία και συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση ή μετάθεση του χρόνου παράδοσης, ως κατωτέρω: 1. Οι τροποποιήσεις θα συμβιβάζονται προς τη γενική κατασκευή και θα ζητούνται προ ευλόγου χρόνου. 2. Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε 10 ημέρες την κατά τους υπολογισμούς του μεταβολή στην συμβατική τιμή και τον χρόνο παράδοσης. 3. Η Υπηρεσία θα διερευνά την προσφορά και οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη έγκρισή της Τυχόν τροποποιήσεις που θα προταθούν από τον προμηθευτή ή εξαιρέσεις αποκλίσεις από τους κανονισμούς του Νηογνώμονα, θα ζητούνται εγγράφως από την Υπηρεσία, συνοδευόμενες από την αντίστοιχη εισήγηση τεκμηρίωση του Νηογνώμονα, και θα εκτελούνται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Σε όλα τα στάδια της κατασκευής και στις περιπτώσεις τροποποιήσεων, διαρρυθμίσεων, πρόσθετων εργασιών, εξαιρέσεων αποκλίσεων κατά τα παραπάνω, ο προμηθευτής έχει την ευθύνη της άψογης, από τεχνικής και ποιοτικής πλευράς, εκτέλεσής τους, της συμβατότητάς τους με τη γενική κατασκευή και της μη αλλοίωσης των κυρίων χαρακτηριστικών και της C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 9

10 λειτουργικότητας του πλοίου. Η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει από την ευθύνη αυτή τον προμηθευτή Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων του προμηθευτή θα γίνεται αρχικά από τον ίδιο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η κατασκευή γίνεται με αρίστης ποιότητας υλικά, εξαρτήματα και βοηθητικές ύλες και χρησιμοποιούνται αρίστης και πρόσφατης τεχνολογίας εργαλεία και μηχανήματα, με βάση τη σωστή σχεδίαση και εκτέλεση των επιμέρους κατασκευών. 1.7 Σχέδια και στοιχεία Σε κάθε προσφορά που θα υποβληθεί πλην της αποδοχής των προαναφερομένων επιχειρησιακών τεχνικών απαιτήσεων, θα αναλύεται διεξοδικά και λεπτομερώς η κατασκευή του προσφερόμενου πλοίου καθώς και του εξοπλισμού του σε όλους τους τομείς (ναυπηγικό, ναυτιλιακό, ενδιαίτηση κ.λ.π.) προκειμένου αυτή αξιολογηθεί. Η προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του πλοίου, των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών και όλων των συστημάτων και του εξοπλισμού που θα αποτελέσουν μέρος του πλοίου Ειδικότερα, η προσφορά θα συνοδεύεται από: 1. Σχέδια γενικής διάταξης, όπου θα φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων και οι θέσεις (με λεπτομέρειες) των μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εξοπλισμού, ελικοδρομίου προσνήωσης ελικοπτέρου κ.λ.π. 2. Σχέδια μέσης και διαμήκους τομής, όπου θα φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες της κατασκευής και σχέδιο αναπτύγματος ελασμάτων. 3. Σχέδια χωρητικοτήτων δεξαμενών. 4. Σχέδια αξονικών συστημάτων και μετάδοσης κίνησης-πρόωσης. 5. Σχέδιο γενικής διάταξης μηχανοστασίου(-ων) και ηλεκτροστασίου(- ων). 6. Σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και μελέτη ισολογισμού ηλεκτρικής ενέργειας. 7. Σχέδια όλων των δικτύων του πλοίου (ενδεικτικά : κυτών, έρματος, πυρκαγιάς, θάλασσας, ψύξης, καυσίμου, γλυκού νερού, ελαίου, ποσίμου, λυμάτων, διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων χώρου μηχανοστασίου). 8. Αναλυτικό υπολογισμό αυτονομίας πλοίου. 9. Προκαταρτική μελέτη ευσταθείας, υδροστατικό διάγραμμα και καμπύλες στατικής ευστάθειας. 10. Μελέτη κατάκλυσης και σχέδιο κατακλυσίμων μηκών. 11. Μελέτη καθοδικής προστασίας του πλοίου. 12. Μελέτη προστασίας από ηλεκτρόλυση των μεταλλικών μερών και εξαρτημάτων του πλοίου. 13. Περιγραφή επικινδύνων χώρων (hazardous areas) μηχανοηλεκτρολογικός και λοιπός εξοπλισμός των χώρων αυτών. 14. Σχέδιο πυρίμαχης προστασίας. 15. Σχέδιο ελέγχου πυρκαγιάς (fire control plan). 16. Σχέδιο σωστικών μέσων (life saving appliances plan). 17. Μελέτη συνεργασίας πλοίου με άλλα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. και ελικοπτέρου. (σε μετεώριση ή προσνήωση). 18. Αναλυτικό πίνακα τύπου προσφερομένων μηχανημάτων, εξοπλισμού, εφοδίων και υλικών κατασκευής. 19. Πλήρη σειρά περιγραφικών φυλλαδίων των υλικών κατασκευής του πλοίου, του εξοπλισμού του, κ.λ.π., με τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγκρισής και δοκιμών, από Νηογνώμονα, αρμόδιες Αρχές ή αναγνωρισμένα εργαστήρια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 10

11 20. Τεχνικά χαρακτηριστικά ανυψωτικών μέσων με στοιχεία ανυψωτικής ικανότητάς τους. 21. Αναλυτικό πίνακα προσφερομένων αμοιβών και εργαλείων. 22. Σχέδιο ναυπηγικών γραμμών. 23. Μελέτη δείκτη εξαρτισμού. 24. Μελέτη υδραυλικής και οργανικής παροχής λυμάτων. 25. Μελέτη επιχειρησιακών ικανοτήτων και επιβιωσιμότητας. 26. Μελέτη συνεργασίας σκάφους-κυρίων μηχανών-συστήματος πρόωσης-συστήματος πηδαλιούχησης. 27. Έκθεση «Conditions of Assignement Report» ή «Freeboard Plan» για θέματα Γραμμής Φόρτωσης. 28. Βεβαίωση καταλληλότητας του πλοίου προς ρυμούλκηση. 29. Μελέτη καταμέτρησης χωρητικότητας σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση 1969 του ΙΜΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Το πλοίο θα πρέπει να έχει τις παρακάτω επιχειρησιακές, κατασκευαστικές και λειτουργικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά: Σε κάθε περίπτωση το πλοίο θα έχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε κατάσταση θαλάσσης (Sea State) κατά Douglas 8 στην ανοικτή θάλασσα σε όλες τις διευθύνσεις ανέμου και σε μετωπικούς και εγκάρσιους κυματισμούς Επίσης η επιβιωσιμότητα του πλοίου θα είναι εξασφαλισμένη σε κατάσταση θαλάσσης (Sea State) κατά Douglas τουλάχιστον 8 στην ανοικτή θάλασσα Για την εξασφάλιση των ικανοτήτων των εδαφίων και θα υποβληθεί με την προσφορά ειδική μελέτη από αναγνωρισμένο φορέα που θα αναφέρεται στο προσφερόμενο σκάφος Το πλοίο θα έχει περιθώριο αυξήσεως μέχρι και 5% του μέγιστου έμφορτου εκτοπίσματος, χωρίς ουσιαστική μεταβολή των επιδόσεων ευστάθειας, τούτου αποδεικνυόμενου από την ειδική μελέτη ευστάθειας της παραπάνω παραγράφου Η κατανομή του επιπλέον βάρους θα γίνεται σε κατάλληλες θέσεις κυρίως επί του ελευθέρου τμήματος του κυρίου καταστρώματος του πλοίου που θα προσδιορίζονται στην προσφορά. Ειδικά πρώραθεν της υπερκατασκευής του πλοίου θα ληφθεί υπ όψη βάρος 4 τόνων Το υλικό κατασκευής του πλοίου θα είναι ναυπηγικός χάλυβας Ειδικότερα για την υπερκατασκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χάλυβας ή αλουμίνιο της αποδοχής του Νηογνώμονα Το μήκος μεταξύ καθέτων θα είναι άνω των 55 μέτρων. Σαν μήκος μεταξύ καθέτων νοείται το οριζόμενο στην Διεθνή Σύμβαση περί καταμέτρησης της χωρητικότητας σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση 1969 του ΙΜΟ. Επίσης, στην προσφορά θα καθορίζεται σαφώς το ολικό μήκος του πλοίου μετρούμενο χωρίς ζωνάρι και προεξοχές Το πλοίο θα είναι κατά το δυνατό ισοβύθιστο σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας χωρίς τη χρήση μονίμου έρματος και πάντως σε κάθε περίπτωση θα πληροί τις απαιτήσεις ορίων διαγωγής της ισχύουσας νομοθεσίας όπως αναφέρεται στην παρούσα προδιαγραφή Η ευστάθεια του πλοίου θα πληροί σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας τις απαιτήσεις της Υ.Α. αριθμ /1/93 «Αποδοχή της απόφασης ΙΜΟ Res.Α 749 (18) / » Η μεγίστη ταχύτητα του πλοίου στις δοκιμές θα είναι τουλάχιστον 33 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου στο 100 % της μεγίστης συνεχούς ισχύος των Κ.Μ. με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas). C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 11

12 Η μεγίστη συνεχής ταχύτητα του πλοίου θα είναι τουλάχιστον 28 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου στο 85 % της μεγίστης συνεχούς ισχύος των Κ.Μ. με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas). Η οικονομική ταχύτητα του πλοίου, με την οποία υπολογίζεται η ακτίνα ενεργείας, θα είναι τουλάχιστον 20 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 3-4 κατά Douglas). Για τους σκοπούς των προδιαγραφών ως κατάσταση πλήρους φόρτου νοείται η κατάσταση του πλοίου με πλήρωμα (χωρίς ναυαγούς) και όλα τα εφόδια, εξοπλισμό, παρελκόμενα, καύσιμα, κλπ, που απαιτούνται για την επίτευξη της προβλεπόμενης αυτονομίας και ακτίνας ενεργείας του κατά την εκτέλεση αποστολής ως περιπολικού πλοίου. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται και το πρόσθετο βάρος τεσσάρων (4) τόννων στην πλώρη (παράγραφος 2.1.4). Οι παραπάνω ταχύτητες θα πιστοποιούνται στην τεχνική προσφορά με ένα τουλάχιστον από τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους : α) Υποβολή αποτελεσμάτων δοκιμών στον τύπο του προσφερόμενου πλοίου, εφόσον αυτές έχουν εκτελεσθεί από Κρατική Αρχή, που κάνει χρήση του τύπου αυτού. Τα αποτελέσματα των δοκιμών γίνονται αποδεκτά εφόσον το προσφερόμενο πλοίο σε σχέση με το δοκιμασθέν : α. δεν διαφέρει στις ναυπηγικές γραμμές της γάστρας και στο σύστημα πρόωσης β. δεν υπολείπεται στην ισχύ της προωστήριας εγκατάστασης και γ. δεν υπερβαίνει σε εκτόπισμα εκείνο στο οποίο διενεργήθηκαν οι δοκιμές, περισσότερο από 5%. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του εκτοπίσματος προσφερομένου πλοίου στην ως άνω κατάσταση φόρτωσης σε σχέση με το δοκιμασθέν πάνω από 5% και μέχρι 10%, τα ως άνω αποτελέσματα γίνονται αποδεκτά εφόσον συνοδεύονται από μελέτη αναγωγής των επιδόσεων ταχύτητας από το δοκιμασθέν στο προσφερόμενο, η οποία θα έχει εκπονηθεί από Διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό ή από διεθνούς κύρους Κέντρο ή Ινστιτούτο Έρευνας ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Κρατική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβάλλονται για τεκμηρίωση στοιχεία, που να αποδεικνύουν την παραπάνω συσχέτιση προσφερομένου και δοκιμασθέντος πλοίου. β) Υποβολή στοιχείων πιστοποίησης ταχυτήτων, που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον : i. Μελέτη αντίστασης ρυμούλκησης που θα βασίζεται σε αποτελέσματα δοκιμών σε δεξαμενή δοκιμών προτύπων και σε ήρεμο νερό στην κατάσταση φόρτωσης ως ανωτέρω. Η μελέτη θα έχει εκπονηθεί και οι δοκιμές θα έχουν διενεργηθεί από διεθνούς κύρους Κέντρο ή Ινστιτούτο Έρευνας ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Κρατική Αρχή. ii. Μελέτη συνεργασίας σκάφους-κυρίων μηχανών-συστήματος πρόωσης, στην ίδια ως άνω κατάσταση φόρτωσης. Η μελέτη θα έχει εκπονηθεί από Διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό ή από διεθνούς κύρους Κέντρο ή Ινστιτούτο Έρευνας ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Κρατική Αρχή. iii. Σε περίπτωση χρήσης πλήρως βυθισμένων ελίκων, τα πλήρη αποτελέσματα, σε σήραγγα σπηλαίωσης (cavitation tunnel) και με πλήρες μοντέλλο πρύμνης (με άξονες, πηδάλια, στηρίγματα αξόνων και πηδαλίων κλπ), δοκιμών συμπεριφοράς, σε συνάρτηση με την ταχύτητα, της έλικας σε ότι αφορά την ώση και την ροπή και σε όλες τις πιθανές καταστάσεις βυθισμάτων και C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 12

13 διαγωγών καθώς και δοκιμών ελέγχου της διάβρωσης των επιφανειών (paint test). Οι δοκιμές θα διενεργηθούν από διεθνούς κύρους Κέντρο ή Ινστιτούτο Έρευνας ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Κρατική Αρχή Η ακτίνα ενεργείας θα είναι τουλάχιστον ν.μ. με την οικονομική ταχύτητα του πλοίου σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Για τον υπολογισμό της θα ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη λειτουργία των κυρίων μηχανών και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη σε κατάσταση πλεύσης Η αυτονομία του πλοίου σε εφόδια, πόσιμο νερό, τρόφιμα κ.λ.π. θα είναι τουλάχιστον 20 ημέρες για 35 άτομα Το πλοίο θα διαθέτει: (1) Κατάλληλη υποδομή (κατασκευή, πυρασφάλεια, έχμαση, φωτισμός, φώτα-σχήματα, τηλεπικοινωνίες, ανεφοδιασμός, εξοπλισμός πλοίου και προσωπικού κλπ) για την προσνήωση ελικοπτέρου(ε/π) τύπου Eurocopter Dauphin AS 365 N3, και ειδικότερα: α) Οι απαιτούμενες διαστάσεις του ελικοδρομίου και η σήμανση αυτού ημέρας (χρωματισμός) και νύκτας (φωτισμός) να είναι σύμφωνα με Νατοϊκό πρότυπο (STANDARDIZATION AGREEMENT) STANA G υπ αριθ έκδοση 4 η ή ισοδυνάμου του. Στον υπολογισμό των διαστάσεων ληφθούν υπόψη και οι διαστάσεις του Ε/Π ως αυτές ορίζονται στο Maintenance Manual Ε/Π AS 365 N3 κεφ «Dimensions & Arrangement». Ο υπολογισμός αυτός θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει στο μέγιστο των απαιτήσεων. β) Η έχμαση του Ε/Π θα είναι σύμφωνη με τα αναγραφόμενα στην τεχνική βιβλιογραφία της EUROCOPTER και συγκεκριμένα στο Maintenance Manual Ε/Π AS 365 N3 κεφ «Sea Mooring». γ) Ο εξοπλισμός του πλοίου (στο ελάχιστο) για την υποστήριξη του Ε/Π θα περιλαμβάνει: ι) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τάσεως DC 28,5 Volt ± 0,5V 800 Amperes Ground Power Connection, με καλώδια επαρκούς μήκους ( η υποδοχή ρεύματος στο Ε/Π βρίσκεται στο nose compartment- Δεξιά πλευρά) και ακροδέκτη, κατάλληλα για αεροπορική εφαρμογή (ΝΑΤΟ standard AN 2551 aicraft connector DC plug ). Για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος δύναται να χρησιμοποιηθεί συστοιχία συσσωρευτών Νικελίου Καδμίου και σταθερού φορτιστή για την φόρτιση των συσσωρευτών. ιι) Παροχή γλυκού νερού για πλύση καθαρισμό του ελικοπτέρου και του εξοπλισμού αυτού μετά την προσνήωση (συμφώνως διαδικασιών Maintenance Manual Ε/Π AS 365 N3 κεφ Washing structure after flight over the Sea και Maintenance Manual ARRIEL 2C, κεφ Α01 & Α01 Rinsing, Washing, Cleaning and Protection ). ιιι) Για την ασφάλιση του Ε/Π επί του καταστρώματος απαιτείται η ύπαρξη δακτυλίων πρόσδεσης στο κατάστρωμα. Η πρόσδεση από το μέρος του Ε/Π γίνεται δια δακτυλίων, part number: 703 Α «mooring ring» standard rings) και part numberq 365A C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 13

14 «heavy weather mooring rings» (heavy weather mooring rings). ιν) Παροχή πεπιεσμένου αέρα μετά ελαστικών σωληνώσεων για εργασίες καθαρισμού του ελικοπτέρου. ν) Θα απαιτηθεί η ύπαρξη δυο αποθηκευτικών χώρων, ένας για την τοποθέτηση του απαραίτητου εργαλειακού εξοπλισμού (συλλογές εργαλείων μηχανικού, μεταφερόμενες πλατφόρμες εργασίας, ειδικά εργαλεία ασφάλισης πρόσδεσης Ε/Π, πλύσης καθαρισμού σκάφους & κινητήρων, συσκευή ελέγχου καυσίμου για ύπαρξη ξένων υλών ύδατος κ.λπ) και ένας για την τοποθέτηση ποσότητας ελαιολιπαντικών (έλαιο κινητήρων και κιβωτίων μετάδοσης κίνησης υδραυλικό υγρό, ειδικά υγρά καθαρισμού σκάφους κινητήρων κ.λπ). νι) Ανεφοδιασμός με καύσιμα τύπος καυσίμου: Το πλοίο θα διαθέτει ξεχωριστή δεξαμενή για καύσιμα αεροπορικού τύπου α) KEROSENE 50 (AVTUR FS II) JP8 (anti-ice additive) MIL-T (NATO symbol:φ-34), β) HIGH PLASH POINT KEROSENE (AVCAT FS II) JPS (antiice additive)mil-t-5624 (NATO symbol: 44). Η χωρητικότητα της δεξαμενής να είναι περίπου lt και να διαθέτει συσκευή ελέγχου καυσίμων για ύπαρξη ξένων υλών και ύδατος. Επίσης θα διατεθεί και κατάλληλος εξοπλισμός ανεφοδιασμού του Ε/Π με καύσιμο από το πλοίο. Ο εξοπλισμός αυτός θα είναι σύμφωνος με τον προβλεπόμενο από το Flight Manual του ελικοπτέρου. (2) Κατάλληλο χώρο φωτιζόμενο και με κατάλληλη σήμανση για μετεώριση ελικοπτέρου (HOVERING), SUPER PUMA ή ισοδύναμου, τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύχτα για παραλαβή παράδοση ναυαγών αντικειμένων. Όσον αφορά την μετεώριση ελικόπτερου (HOVERING) Ε/Π SUPER PUMA, αυτή είναι δυνατή εφόσον το ελικοδρόμιο από πλευράς διαστάσεων εξασφαλίζει την προσγείωση Ε/Π DAUPHIN AS365N3. (3) Κατά την κατασκευή και στα διάφορα στάδια της προμήθειας θα πρέπει με μέριμνα των προμηθευτών να αιτούνται στοιχεία τόσο από την Υπηρεσία όσο και από την Eurocopter σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα κείμενα της τεχνικής βιβλιογραφίας του Ε/Π Θα υπάρχει δυνατότητα ενδιαίτησης για τριάντα πέντε (35) άτομα πλήρωμα. Επίσης θα διατίθεται κατάλληλος χώρος για την παραμονή τουλάχιστον τριάντα (30) ναυαγών. 2.2 Το πλοίο θα συμμορφώνεται, ως προς το αυστηρότερο, με τις απαιτήσεις: των παρουσών τεχνικών προδιαγραφών, των Κανονισμών του Νηογνώμονα, στην ανωτάτη κλάση του οποίου θα ενταχθεί το πλοίο για την κατηγορία του. της Εθνικής, Κοινοτικής και Διεθνούς Νομοθεσίας του πλοίου θεωρούμενου, κατ αναλογία, ως μη επιβατηγού πλοίου που εκτελεί διεθνείς πλόες ολικής χωρητικότητας (gross tonnage) άνω των 500 Ο.Χ. (G.T.) εκτός των περιπτώσεων εκείνων που C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 14

15 αναφέρονται διαφορετικά στις επιμέρους παραγράφους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Σύγκρουσης στη θάλασσα (ΔΚΑΣ 72) όπως ισχύει. της Οδηγίας 96/98/ΕΚ όπως ισχύει, για όλο τον εξοπλισμό του πλοίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της. του Β.Δ. 135/68 ως προς την έκδοση άδειας ναυπήγησης εφόσον η ναυπήγηση γίνει στην Ελλάδα. 2.3 Πέραν των προδιαγραφόμενων απαιτήσεων των Κεφαλαίων 3, 4, 5, 6, 7, και 8 δύναται να γίνουν αποδεκτές και λειτουργικά ισοδύναμες κατά περίπτωση λύσεις, των οποίων η ισοδυναμία θα τεκμηριώνεται επαρκώς στην προσφορά. 2.4 Όλες οι απαραίτητες πινακίδες και σημάνσεις που θα υπάρχουν στο πλοίο και θα αφορούν ονομασία προσδιορισμού υλικών, χώρων, μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και οδηγίες χρήσεις θα είναι μόνιμα τοποθετημένες σε εμφανείς θέσεις και θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα με ανεξίτηλο τρόπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΚΑΦΟΣ 3.1 Η στεγανή υποδιαίρεση του πλοίου θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί στεγανής υποδιαίρεσης Κεφ. II 1/B/SOLAS 74 όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1045/1980 (ΦΕΚ 95Α ). Το πλοίο θα φέρει πρωραία στεγανή φρακτή σύγκρουσης, στεγανές φρακτές για το διαχωρισμό του μηχανοστασίου από τους άλλους χώρους καθώς και τις επιπλέον απαιτούμενες στεγανές φρακτές ώστε να επιτυγχάνεται στεγανή υποδιαίρεση του πλοίου με συντελεστή στεγανής υποδιαίρεσης μικρότερο ή ίσο του 0,5 (F 0,5). Η περίπτωση αδυναμίας C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 15

16 επίτευξης τέτοιας στεγανής υποδιαίρεσης στην περιοχή του χώρου Μηχανών, θα αξιολογείται από την Επιτροπή αξιολόγησης. Η πλήρης εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί διπυθμένων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Οι τυχόν θύρες επί των στεγανών φρακτών και οι διελεύσεις σωληνώσεων, ηλεκτρικών καλωδίων, οχετών αερισμού κλπ από τις στεγανές φρακτές θα πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 15 του Κεφ. II 1/B/SOLAS 74 όπως ισχύει. 3.2 Τα σημεία σύνδεσης διαφορετικών υλικών θα είναι ειδικής κατασκευής για αποφυγή μηχανικών ή χημικών ή ηλεκτρολυτικών αλληλοεπιδράσεων. 3.3 Το κατάστρωμα θα είναι κατάλληλο για τις ανάγκες πλοίων ανάλογου τύπου. Θα εξασφαλίζεται (α) η αντιολισθητικότητα, (β) η ταχεία αποστράγγιση των υδάτων, (γ) η προστασία δικτύων και σωληνώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία επί αυτού. Τα δάπεδα των χώρων του πλοίου που θα χρησιμοποιούνται για την διέλευση ή και εργασία του πληρώματος θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. 3.4 Στο πλοίο θα υπάρχουν ανοίγματα επί του καταστρώματος χωρίς προεξοχές, κατάλληλα για την εύκολη εξαγωγή των κυρίων μηχανών, ηλεκτρομηχανών και μειωτήρων με διαστάσεις τις ελάχιστες απαιτούμενες για το σκοπό αυτό. Τα ανοίγματα αυτά θα φέρουν καλύμματα ισοδύναμου αντοχής και στεγανότητας με το κατάστρωμα. 3.5 Περιμετρικά του κυρίου καταστρώματος θα υπάρχει συνεχές παραπέτο εκτός από τα σημεία, που λόγω της φύσης των εκτελούμενων εργασιών, θα τοποθετηθούν στυλίδια από ανοξείδωτο υλικό με ανοξείδωτα συρματόσχοινα ή ρέλια, που θα φθάνουν σε ύψος τουλάχιστον το ένα (1) μέτρο. Στα εκτεθειμένα εξωτερικά σημεία του πλοίου (πλώρη, οροφή γέφυρας κλπ) θα υπάρχουν κατάλληλα συρματόσχοινα συγκράτησης για την ασφάλεια του πληρώματος που θα χρειαστεί να κινηθεί εργασθεί σε αυτά. 3.6 Θα διατίθεται μία ελαφριά κλίμακα αποεπιβίβασης στο πλοίο με πλήρη εξάρτυση, και κατάλληλης σχεδίασης, ώστε να προσαρμόζεται σε δύο τουλάχιστον θέσεις ανά πλευρά καθώς και στην πρύμνη του πλοίου. Θα προβλέπεται θέση ασφαλούς στοιβασίας και στερέωσής της. 3.7 Το πλοίο θα είναι εφοδιασμένο με τα αναγκαία και κατάλληλα ελαστικά κυλινδρικά παραβλήματα ικανής διαμέτρου τουλάχιστον 120 εκατοστών που θα φέρουν επαρκούς μήκους σχοινί για την πρόσδεσή τους στο πλοίο και μεταλλική ανοξείδωτη ενίσχυση στα σημεία ανακρέμασής τους. Περιφερειακά του καταστρώματος, θα υπάρχουν κατάλληλα σημεία ανακρέμασής τους. 3.8 Το πλοίο θα φέρει εξοπλισμό αγκυροβολίας και πρόσδεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς του Νηογνώμονα. Θα υπάρχει εργάτης αγκυρών και βαρούλκα πρόσδεσης, πλώρα και πρύμα. Ειδικότερα τα σχοινιά πρόσδεσης θα είναι διπλάσιου μήκους από τα προβλεπόμενα στη σχετική μελέτη και θα υπάρχουν κατάλληλα τύμπανα (ανέμες) για την στοιβασία τους. Επίσης θα υπάρχουν και όλα τα προβλεπόμενα από την ναυτική πρακτική σχοινιά διαφόρων μεγεθών και χρήσεων. 3.9 Θα υπάρχει κατάλληλος μόνιμος και φορητός εξοπλισμός ρυμούλκησης για ρυμούλκηση πλοίου μεγέθους αντίστοιχου του προδιαγραφομένου. Θα διατίθεται επιπλέον κατάλληλο εύκαμπτο και ανθεκτικό σχοινί για χρήσεις ανάγκης διαμέτρου τουλάχιστον 65 χιλιοστών και μήκους τουλάχιστον 120 μέτρων με κατάλληλο τύμπανο (ανέμη) για την στοιβασία του στην πρύμνη του πλοίου Επί αμφοτέρων των πλευρών του πλοίου θα τοποθετηθούν τονοδέτες και τονοδηγοί (με ράουλο) σε κατάλληλες θέσεις, μεγέθους αντίστοιχου προς τα σχοινιά πρόσδεσης, για σχοινιά διαμέτρου τουλάχιστον 45 mm. Επίσης θα υπάρχουν σε κατάλληλες θέσεις στην πλώρη και την πρύμνη του πλοίου κατάλληλοι τονοδηγοί κατεύθυνσης σχοινιών πρόσδεσης(με ράουλο). C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 16

17 3.11 Θα εξασφαλίζεται πλήρης ενεργή καθοδική προστασία του πλοίου, σύμφωνα με ειδική μελέτη εγκεκριμένη από τον Νηογνώμονα Θα υπάρχει σύστημα προστασίας από ηλεκτρόλυση όλων των μεταλλικών μερών και εξαρτημάτων του πλοίου, σύμφωνα με ειδική μελέτη εγκεκριμένη από τον Νηογνώμονα Στο πρωραίο, μεσαίο και πρυμναίο τμήμα του πλοίου αμφοτέρων των πλευρών του θα υπάρχουν ανάγλυφοι αραβικοί αριθμοί της κλίμακας του βυθίσματος Το πλοίο θα είναι εφοδιασμένο με δύο (02) σκάλες αναρριχήσεως τύπου πλοηγού Όλος ο εξοπλισμός καταστρώματος (προβολείς, βαρούλκα, τύμπανα στοιβασίας σχοινιών(ανέμες), τυχόν ηλεκτρικοί υποπίνακες, χειριστήρια, λέμβοι και μηχανισμοί καθαίρεσής τους, σταθμοί ενδοσυνεννόησης και συναφής εξοπλισμός) θα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα αδιάβροχα και ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία καλύμματα χρώματος γκρί με σχοινιά σύσφιξης Όλα τα μέρη και οι χώροι του πλοίου θα φέρουν κατάλληλη βαφή για προστασία των επιφανειών τους από τυχόν οξειδώσεις. Οι επιφάνειες του πλοίου θα επεξεργαστούν και θα χρωματιστούν τουλάχιστον ως εξής : ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΥΦΑΛΑ/ St 3 or Sa 2.5 ΕΞΑΛΑ-ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ/ St 3 or Sa 2.5 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (εξωτερικά)/ St 3 or Sa 2.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (Μηχανοστάσιο, αποθήκες και λοιπά) St 3 or Sa 2.5 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΡΜΑΤΟΣ/ St 3 or Sa 2.5 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ/ Sa 2,5 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Sa 2,5 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΣΤΡΩΣΕΙΣ (F/C : Full Coat) 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Siller 2 F/C Antifouling Tin Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Finish Polyurathane 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Epoxy Tar Free 1 F/C Finish Polyurathane OR 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Acrylic Primer 1 F/C Finish Acrylic 1 F/C Primer Alkyd 1 F/C Primer Alkyd 1 F/C Finish White 1 F/C Finish White 1 F/C Epoxy Primer 1 F/C Epoxy Primer + 2 Stripe Coats 1 F/C Epoxy 1 F/C Epoxy 1 F/C Epoxy + 2 Stripe Coats 1 F/C Epoxy for product 1 F/C Epoxy for product 1 F/C Epoxy for product + 2 Stripe Coats ΠΑΧΟΣ (DFT : Dry Film Thickness) (mic) C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 17

18 Όλα τα ελάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του πλοίου θα έχουν υποστεί επεξεργασία με αμμοβολή τουλάχιστον Sa 2.5 και επίστρωση 1x20 mic Shopprimer Zinc-Epoxy. Για τα υφαλοχρώματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 782/2003. Οι αποχρώσεις των τελικών επιστρώσεων θα είναι ως εξής :. Γάστρας, Εξάλων, Υπερκατασκευής : RAL γκρί 7040 Καταστρώματος : RAL γκρί 7031 Διακριτικών λωρίδων: RAL μπλέ ανοιχτό 5015 Εσωτερικών επενδύσεων χώρων ενδιαίτησης: RAL Ivory white 1015 Οι θέσεις και το είδος των διακριτικών ΛΣ (λωρίδες, άγκυρες, αριθμοί) καθώς και η κατασκευή των σημάνσεων ονομασίας του πλοίου θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Θα διατίθενται πέντε (5) κατάλληλα διαμορφωμένοι, ανεξάρτητοι αποθηκευτικοί χώροι για φύλαξη των ανταλλακτικών φόρτου, υλικών καταστρώματος, φορητού οπλισμού και λοιπού εξοπλισμού και υλικών που είναι αναγκαία για προς επιχειρησιακές και προς λειτουργικές του ανάγκες. Οι χώροι αυτοί θα φέρουν κατάλληλο εξαερισμό-αερισμό και μόνωση. Η τελική διαμόρφωση των χώρων θα είναι προς αποδοχής προς επιτροπής παρακολούθησης κατά την κατασκευή του σκάφους. Στην προσφορά θα μνημονεύεται η χωρητικότητα των χώρων αυτών και η αντιστοιχία σε βάρος προς προς φύλαξη υλικών Θα υπάρχει κατάλληλη κατασκευή και ενίσχυση για την τοποθέτηση, έχμαση και ασφάλιση των πρόσθετων βαρών της παραγράφου Ειδικότερες οδηγίες για την κατασκευή αυτή θα δοθούν από την Υπηρεσία κατά την κατασκευή του πλοίου. Τα ανωτέρω βάρη θα υπολογισθούν στις μελέτες και στις δοκιμές παραλαβής του πλοίου. Στις περιπτώσεις κινητών βαρών, θα εφαρμοστούν οι απαιτήσεις Κεφ. VI/Καν. 5/SOLAS 74 (as amended) IMO Msc. Circ. 745/96 (Cargo securing manual) Το πλοίο θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ 399/80 (Α 110) ή ΔΣΓΦ 1966 όπως ισχύει. Απαιτείται η υποβολή έκθεσης Conditions of Assignement Report ή Freeboard Plan. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 4.1 Η ισχύς πρόωσης του πλοίου θα εξασφαλίζεται από δύο (2) ή τέσσερις (4) κύριες μηχανές DIESEL ναυτικού τύπου, εύφημου κατασκευαστικού οίκου (με προβλεπόμενο χρόνο λειτουργίας ανά έτος μεταξύ γενικών επισκευών ΤΒΟ τουλάχιστον ώρες) που πληρούν τις απαιτήσεις διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, με C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 18

19 μειωτήρες, αναστροφείς φοράς περιστροφής, άξονες και έλικες, κατάλληλες για την επίτευξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών. 4.2 Η μηχανολογική εγκατάσταση του πλοίου θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κεφ. II 1/C,E/SOLAS Σε περίπτωση που το πλοίο φέρει άνω των δύο Κυρίων Μηχανών, θα διαθέτει δύο ξεχωριστά Μηχανοστάσια. Ανεξάρτητα του αριθμού των Κυρίων Μηχανών, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η ύπαρξη δύο ανεξάρτητων Μηχανοστασίων. 4.4 Τα αξονικά συστήματα θα είναι ευθείας μετάδοσης. Τα συστήματα στεγανότητας των ελικοφόρων αξόνων θα είναι ελαιολίπαντα υπό πίεση. 4.5 Το πλοίο θα φέρει δύο (2) ή τέσσερις (4) έλικες σταθερού βήματος 4.6 Το πλοίο θα έχει αφενός αυξημένες ελικτικές ικανότητες, και αφετέρου δυνατότητα πλού σε χαμηλές ταχύτητες ώστε να διευκολύνεται η αποστολή του. Θα υπάρχει δυνατότητα πλεύσης του πλοίου και με μόνο μία κύρια μηχανή. 4.7 Θα υπάρχει τουλάχιστον πρωραίος ωθητήρας (bow thruster) κατάλληλης ισχύος και με ανεξάρτητο κινητήρα. 4.8 Οι μηχανές πρόωσης και οι ηλεκτρομηχανές θα πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL 73/ Η εκκίνηση της κάθε μηχανής θα είναι ηλεκτρική 24 V DC από ανεξάρτητη συστοιχία συσσωρευτών κλειστού τύπου (maintenαnce free), κατάλληλα εγκιβωτισμένη και επαρκούς χωρητικότητας ικανής για 6 διαδοχικές εκκινήσεις Θα υπάρχει στο πλοίο δωμάτιο ελέγχου κ.μηχανών (engine control room) άνωθεν του μηχανοστασίου που θα περιέχει τον ακόλουθο εξοπλισμό : α) κύριο ηλεκτρικό πίνακα β) ηλεκτρικό πίνακας φωτισμού γ) πίνακα εκκίνησης, τηλεχειρισμού και ελέγχου των κυρίων μηχανών, των ηλεκτρομηχανών, των συστημάτων πηδαλιουχίας και των βοηθητικών μηχανημάτων ε) οπτικο-ακουστικό σύστημα ελέγχου εισροής υδάτων στ) οπτικο-ακουστικό σύστημα ελέγχου στεγανότητας πλοίου ζ) πίνακα ενδεικτών στάθμης δεξαμενών καυσίμου, ελαίου, ποσίμου, έρματος η) πίνακα πυρανίχνευσης θ) πίνακα πυρασφάλειας Για τα παραπάνω θα υπάρχει ηλεκτρονική παρακολούθηση της λειτουργίας τους και του ελέγχου τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και μηχανικά όργανα και ενδείκτες. Θα διατίθεται εκτυπωτής για την εκτύπωση των στοιχείων που επιλέγει το πλήρωμα Στην γέφυρα, σε κατάλληλη θέση για χρήση και παρατήρηση, θα βρίσκεται σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας και ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αντίστοιχο με αυτό του δωματίου ελέγχου (control room) του μηχανοστασίου. C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 19

20 Θα υπάρχει η δυνατότητα εκκίνησης-κράτησης των κυρίων μηχανών από την γέφυρα και το μηχανοστάσιο με χρήση προειδοποιητικής - ασφαλιστικής διάταξης και χειρισμού ανάγκης. Θα είναι δυνατή η ασφάλιση των χειριστηρίων για αποφυγή ατυχηματικής κίνησης. Επίσης θα υπάρχουν στην γέφυρα στροφόμετρα κυρίων μηχανών και αξόνων, πίνακας ελέγχου φωτισμού και προβολέων καταστρώματος, πίνακες πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας Τα κυκλώματα ψύξης γλυκού νερού καθώς και τα αντίστοιχα ψυγεία θαλάσσης θα είναι ανεξάρτητα για κάθε κύρια μηχανή. Επί εκάστου κυλίνδρου θα είναι τοποθετημένο πυρόμετρο Οι οχετοί εξαγωγής καυσαερίων των κ. μηχανών θα είναι υδρόψυκτοι, θα φέρουν διάταξη που να εξασφαλίζει ικανοποιητική μόνωση για τον περιορισμό μετάδοσης της θερμότητας καθ όλο το μήκος τους και θα στηρίζονται με κατάλληλα στηρίγματα για την αποφυγή κραδασμών. Ενδείκτες θερμοκρασίας καυσαερίων θα υπάρχουν στο δωμάτιο ελέγχου μηχανών Οι σωληνώσεις υψηλής πιέσεως πετρελαίου των μηχανών θα είναι διπλού τοιχώματος και θα υφίσταται σύστημα περισυλλογής διαρροών με οπτικοακουστικό συναγερμό στη γέφυρα διακυβέρνησης και στο δωμάτιο ελέγχου μηχανών του πλοίου Το μέγεθος των χώρων μηχανοστασίων και ηλεκτροστασίων (εφόσον υφίστανται) θα βρίσκονται σε ικανοποιητική σχέση με το μέγεθος των μηχανών και των λοιπών στοιχείων της εγκατάστασης γενικά ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση για παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, συντήρησης ή επισκευής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 5.1 Όλες οι δεξαμενές και τα στεγανά του πλοίου θα έχουν κατάλληλες ανθρωποθυρίδες, ενδεικτικά, καταμετρητικά, εξαεριστικά και εσωτερικές κλίμακες καθόδου και κατάλληλη σήμανση με μεταλλικές πινακίδες. 5.2 Το πλοίο θα διαθέτει δεξαμενή ημερησίας κατανάλωσης σε κάθε μηχανοστάσιο και δύο τουλάχιστον δεξαμενές καυσίμου με κατάλληλες ανθρωποθυρίδες, ενδεικτικά, καταμετρητικά και εξαεριστικά. Όλες οι δεξαμενές καυσίμου θα είναι δυνατόν να τροφοδοτηθούν από λήψεις και στις δύο πλευρές του πλοίου. Θα διατίθεται, για τον σκοπό της πετρέλευσης, κατάλληλος εύκαμπτος σωλήνας επαρκούς μήκους τουλάχιστον 25 μ., με κατάλληλους συνδέσμους στα άκρα του και με χώρο αποθήκευσης και στοιβασίας του επί του καταστρώματος. Οι δεξαμενές καυσίμου και οι δεξαμενές ημερησίας κατανάλωσης και θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Νηογνώμονα. Οι σωλήνες παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένες με ταχύκλειστα επιστόμια επί της δεξαμενής χειριζόμενα από θέση εκτός μηχανοστασίου. Η λειτουργία τυχόν υπάρχουσας αντλίας μετάγγισης καυσίμου (transfer pump) θα μπορεί να διακόπτεται επίσης από θέση εκτός μηχανοστασίου. C:\Documents and Settings\dgiourtz.DPNT\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK58\OPV_dpke_c.doc 20

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89)

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3221.2/2/1989 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή είδους: ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ Ποσότητα: 3 Μονάδα μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΜΗΜΑ 2 ο ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΑΒΑΡΑΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM :

R f : C f : S : [0,4] V 2 : w : w x d W x GM. d : [0,4] W : GM : ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2013-14 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 10 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως πως ονοµάζεται η καµπύλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο

Περιεχόμενα. Από Πετρέλαιο Περιεχόμενα Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 3 Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Της Ρύπανσης από Πλοία, 1973. 17 Πρωτόκολλο I: Διατάξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ CERTIFIED M.S. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία: 11-06-2014 Email: mbaka@teiser.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία: 11-06-2014 Email: mbaka@teiser.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: B Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 BM L = I CF / V. Rts είναι Rfs είναι Rtm είναι Rfm είναι λ 3. είναι

ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 BM L = I CF / V. Rts είναι Rfs είναι Rtm είναι Rfm είναι λ 3. είναι ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2012-13 Εξεταστική περίοδος ΙΟΥΝΙΟΥ Ηµεροµηνία ΝΑΥΠΗΓΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ σελ. 1 / 8 Επώνυµο Όνοµα ΑΓΜ Εξάµηνο Βαθµολογία γραπτού ολογράφως Τρεις λάθος απαντήσεις σε ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ α. Η προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Ναυστάθμου Κρήτης για την

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων

Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Διάλεξη 3η Βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των πλοίων Στις επόμενες σελίδες καταγράφονται οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην περιγραφή των πλοίων και θα αναφέρονται συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..... 13 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ.......... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ...... 19 1. Η πίεση του νερού.... 19 2. Η Αρχή του Αρχιμήδη......

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3231.8/1/89 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα, που χρησιµοποιούνται σα πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. (ΦΕΚ 573/Β/3-8-1989) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 299/30-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη 09/12/2015 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9133 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά με Ανοιγόμενο Πλαίσιο είναι σύνθετες διατάξεις, οι οποίες αποτελούνται από ένα Βιομηχανικό Ρολό και ένα Αρθρωτά Εδραζόμενο Μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. Προμ.: 24/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Κ.Α. 35.7131.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 5.498,10 Προμήθεια: Προμήθεια βενζινοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 131/90 Αποδοχή τροποποιήσεων της ιεθνούς Συµβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναποµένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων µετά από βλάβη».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος για την προμήθεια λιπαντελαίων, τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος,

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος, Α.Π.: 374 Σίνδος, 11.12.2015 Έρευνα αγοράς για την «προμήθεια (1) ενός Μηχανήματος Βαφής και (1) ενός μηχανήματος κατεργασίας πηλού για τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 19/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 19-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ.06a40/2014/m007

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. ΣΑΜΟΥΗΛΙ ΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Για αποκλειστική χρήση από τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 17-12-2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ Α.Π.4490 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θ Ε Μ Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) προκατασκευασμένων υπαίθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 4548

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 4548 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ΟΔΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 156, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) C 14/102 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3438 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσια συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 68 / 16-03-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο της προμήθειας είναι : ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα