ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/ /92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/ /92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου παράγρ. 2(α) του Ν. 1269/82 (89/Α) για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978 που αναφέρεται σ' αυτή τη Σύμβαση, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται: 1. «Αρχή»: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εδρεύει στον Πειραιά και τα κατά τόπους Όργανα αυτής (Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων - ΤΚΕΠ). 2. «Οργανισμός»: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, (ΙΜΟ), που εδρεύει στο Λονδίνο. 3. «Νέο πλοίο»: Το πλοίο: (α) ι. του οποίου η σύμβαση ναυπήγησης έχει υπογραφεί ή σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας σύμβασης, η τρόπιδά του έχει τεθεί, ή η ναυπήγησή του βρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής, την ή μετά την εφαρμογή του παρόντος ή ιι. η παράδοση του οποίου έγινε τρία ή περισσότερα έτη μετά την εφαρμογή του παρόντος ή (β) στο οποίο έγινε μετασκευή ευρείας έκτασης, που άρχισε την ή μετά την εφαρμογή του παρόντος ή περατώθηκε τρία ή περισσότερα έτη μετά την ημερομηνία αυτή. 4. «Παρεμφερές στάδιο κατασκευής»: Το στάδιο κατά το οποίο: (α) Αρχίζει η κατασκευή του συγκεκριμένου πλοίου, και (β) Η συναρμολόγηση του πλοίου αυτού περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 τόνους ή 1% της προβλεπόμενης μάζας όλων των κατασκευαστικών υλικών, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. 5. «Υπάρχον πλοίο»: Το πλοίο που δεν είναι νέο. 6. «Πετρελαιοειδή απόβλητα»: Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα (SLUDGΕ) και τα πετρελαιοειδή μίγματα χώρου μηχ/σίου. 7. «Πετρελαιοειδή κατάλοιπα»: 1) Τα κατάλοιπα διαχωρισμού, που παραμένουν μετά τον διαχωρισμό του πετρελαίου και λαδιού στους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες. 2) Ορυκτέλαια αποστράγγισης και διαρροών που προέρχονται από αποστραγγίσεις και διαρροές των δεξαμενών καυσίμου και λαδιού μηχ/σίου. 3) Τα ορυκτέλαια που μετά την χρησιμοποίησή τους στα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα του πλοίου για σκοπούς λίπανσης ή και υδραυλικής κίνησης αντικαθίστανται, ως άχρηστα. 8. «Δεξαμενή καταλοίπων»: Η δεξαμενή στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα είδη πετρελαιοειδών καταλοίπων. 9. «Δεξαμενή συγκέντρωσης»: Η δεξαμενή που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των πετρελαιοειδών μιγμάτων χώρου μηχανοστασίου. 10. «Συσκευή διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος»: Η συσκευή ή ο συνδυασμός συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για την επεξεργασία των πετρελαιοειδών μιγμάτων και την απόρριψη στη θάλασσα μίγματος με περιεκτικότητα σε πετρέλαιο μικρότερη από 100 ΡΡΜ. 11. «Συσκευή φίλτρου»: Η συσκευή ή ο συνδυασμός συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για την παραγωγή μίγματος με περιεκτικότητα σε πετρέλαιο μικρότερη από 15 ΡΡΜ. 12. «Ρ.Ρ.Μ.»: Η αναλογία των μερών πετρελαίου ανά ένα εκατομμύριο μερών μίγματος ύδατος πετρελαίου κατ' όγκο. 13. «Κανονισμοί»: Οι κανονισμοί του Παραρτήματος Ι της ΔΣ ΜΑRΡΟL 73/78.

2 Άρθρο 2 Εφαρμογή 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλα τα ελληνικά πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ΔΣ ΜΑRΡΟL 73/ Τα πλοία με ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των κανονισμών του Παραρτήματος Ι της ΔΣ ΜARΡΟL 73/78 και των ερμηνευτικών διατάξεων που έχουν εκδοθεί από τον «οργανισμό» επιθεωρούνται δε από την Αρχή και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε με τον τρόπο συγκέντρωσης και διάθεσης των πετρελαιοειδών αποβλήτων του μηχανοστασίου να μην επαπειλείται η πρόκληση σοβαρής βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρθρο 3 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών μιγμάτων 1. Κάθε νέο ή υπάρχον πλοίο που απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς 16(3)(α) πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δεξαμενή συγκέντρωσης, η οποία να πληροί, από πλευράς κατασκευαστικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις της 1737/Φ /86/ (ΦΕΚ 542/Β) απόφασης ΥΕΝ και η χωρητικότητά της να είναι σύμφωνη με τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ισχύς κυρίων μηχανών (σε ΚW) Χωρητικότητα (σε Μ 3 ) Μέχρι ,5 Από μέχρι ,5 + (Ρ ) / Μεγαλύτερη των ,2 + 0,2 (Ρ ) / Όπου Ρ = ισχύς κυρίων μηχανών (σε ΚW). 2. Η δεξαμενή συγκέντρωσης που εξυπηρετεί τη συσκευή διαχωρισμού πετρελαίου / ύδατος, ή τη συσκευή φίλτρου πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου Η διάθεση του περιεχομένου της δεξαμενής συγκέντρωσης στις ευκολίες υποδοχής μέσω των προτύπων συνδέσμων πρέπει να γίνεται με ανεξάρτητο σύστημα σωληνώσεων, που δεν θα συνδέονται με κανένα τρόπο με τις σωληνώσεις έρματος, κυτών, πυρκαγιάς, ή τη σωλήνωση παραλαβής καυσίμου πετρελαίου. Στα νέα πλοία η αντλία συγκέντρωσης και διάθεσης των πετρελαιοειδών μιγμάτων πρέπει να είναι ανεξάρτητη μηχανοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη, ενώ στα υπάρχοντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε αντλία γενικής χρήσης ή αντλία πυθμενίδων (σεντινών). Άρθρο 4 Παροχή συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου /ύδατος - συσκευής φίλτρου 1. Η παροχή της συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου /ύδατος ή συσκευής φίλτρου, που εγκαθίσταται σε νέο ή υπάρχον πλοίο μετά την εφαρμογή του παρόντος, καθορίζεται από την Αρχή για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση χωριστά, λαμβανομένων υπόψη: α) Της ηλικίας του πλοίου β) Του τρόπου λίπανσης του άξονα (ανοικτό - κλειστό σύστημα) γ) Της στεγανότητας των στυπειοθλιπτών των αντλιών μηχανοστασίου δ) Της γενικής κατάστασης του μηχανοστασίου ε) Της συνολικής εγκατεστημένης ιπποδυνάμεως.

3 2.α) Σε καμιά περίπτωση η ελάχιστη παροχή των συσκευών που εγκαθίστανται στα πλοία της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την καθοριζόμενη στον ακόλουθο πίνακα ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Μέγεθος πλοίου (σε κ.ο.χ.) Ελάχιστη παροχή συσκευής (σε Μ 3 /Η) Από 100 μέχρι 400 0, , , , , , ,50 Άνω των ,00 β) Όταν στο πλοίο ερματίζονται δεξαμενές καυσίμου συνολικής χωρητικότητας V τότε η ελάχιστη παροχή των συσκευών αυτών καθορίζεται από τη σχέση: Q = V / 10Η Q = η παροχή της συσκευής σε κυβικά μέτρα ανά ώρα (Μ 3 /Η). V = η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμου ερματίζονται σε κυβικά μέτρα (Μ 3 ). 3. Η συμμόρφωση των υπαρχόντων πλοίων με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων αρχίζει τρία χρόνια μετά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Δεξαμενές καταλοίπων 1. Κάθε νέο ή υπάρχον πλοίο πρέπει να φέρει είτε μια κεντρική δεξαμενή για τη συγκέντρωση όλων των πετρελαιοειδών καταλοίπων (SLUDGΕ ΤΑΝΚ), είτε τρεις ανεξάρτητες για την ξεχωριστή συγκέντρωση των καταλοίπων διαχωρισμού, των ορυκτελαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί και των ορυκτελαίων αποστράγγισης ή διαρροών. 2. Η χωρητικότητα της δεξαμενής καταλοίπων διαχωρισμού καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης. 3. Η χωρητικότητα της δεξαμενής συγκέντρωσης των ορυκτελαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι επαρκής για τη συγκέντρωση όλων των άχρηστων ή χρησιμοποιηθέντων ορυκτελαίων καθώς επίσης και του πετρελαίου, που παραμένει μετά το διαχωρισμό στη συσκευή διαχωρισμού των 100 ΡΡΜ ή συσκευή φίλτρου των 15 ΡΡΜ. Η ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαμενής αυτής καθορίζεται σε κυβικά μέτρα από τη σχέση: V = 1,5Ρ / Ρ = η συνολική ιπποδύναμη των κυρίων μηχανών και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του πλοίου σε χιλιοβάττ (ΚW). 4. οι δεξαμενές που προορίζονται για τη συγκέντρωση των αποστραγγίσεων και διαρροών από τις δεξαμενές καυσίμου μπορεί να τοποθετούνται σε διαφορετικά μέρη του μηχανοστασίου. Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών αυτών καθορίζεται σε λίτρα από τη σχέση: V = 15 ΗxΡ /

4 Ρ = η συνολική ιπποδύναμη των κυρίων μηχανών και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του πλοίου σε χιλιοβάττ (ΚW). Η = ο αριθμός των ημερών ταξιδιού του πλοίου. 5. Εφόσον το πλοίο διαθέτει μια δεξαμενή καταλοίπων, η χωρητικότητά της πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα των χωρητικοτήτων των δεξαμενών των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 6. Οι δεξαμενές πετρελαιοειδών καταλοίπων στα νέα πλοία πρέπει να βρίσκονται υψηλότερα των δεξαμενών διπυθμένων, ώστε να είναι εύκολη η αποστράγγισή τους χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης αντλίας για το σκοπό αυτό. Η δεξαμενή καταλοίπων διαχωρισμού ή η κεντρική δεξαμενή καταλοίπων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες πετρελαίου και σε θέση τέτοια ώστε η σωλήνωση απόρριψης του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα να έχει τη μέγιστη δυνατή κλίση, προς τη δεξαμενή. Άρθρο 6 Αντλίες, σωληνώσεις και διάταξη συσκευών απόρριψης αποβλήτων χώρου μηχανοστασίου. 1. Οι σωληνώσεις εξαγωγής καθαρού ύδατος της συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου ύδατος 100 ΡΡΜ και της συσκευής φίλτρου 15 ΡΡΜ πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητες από οποιαδήποτε άλλη σωλήνωση υδροσυλλεκτών ή ερματισμού και να φέρουν διακλάδωση επανακυκλοφορίας προς τους υδροσυλλέκτες μηχανοστασίου ή τη δεξαμενή συγκέντρωσης των πετρελαιοειδών μιγμάτων. 2. Η κεντρική δεξαμενή καταλοίπων ή η δεξαμενή καταλοίπων διαχωρισμού δεν πρέπει να συνδέεται με καμία άλλη δεξαμενή ή σωλήνωση που καταλήγει στις πλευρές του πλοίου, εκτός της αναρρόφησης της αντλίας καταλοίπων. Η κατάθλιψη της αντλίας αυτής πρέπει να καταλήγει είτε στους πρότυπους συνδέσμους του πλοίου για διάθεση των καταλοίπων σε ευκολίες υποδοχής, είτε σε σύστημα καύσης καταλοίπων. 3. Η αντλία που χρησιμοποιείται για την απάντληση του περιεχομένου της δεξαμενής καταλοίπων διαχωρισμού ή της κεντρικής δεξαμενής καταλοίπων πρέπει να είναι ανεξάρτητη μη βενζινοκίνητη και παλινδρομική, κατάλληλη για υγρά με μεγάλο ιξώδες και με προστατευτική διάταξη για την περίπτωση που δεν θα είναι δυνατό από οποιαδήποτε αιτία να αναρροφά. Το μονομετρικό ύψος της αντλίας αυτής πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) Βατ και η παροχή της καθορίζεται σε κυβ. μέτρα ανά ώρα από τη σχέση: Q = V / 6 Q = η παροχή της αντλίας σε κυβικά μέτρα ανά ώρα (Μ 3 /Η). V = ο όγκος της δεξαμενής καταλοίπων διαχωρισμού ή της κεντρικής δεξαμενής καταλοίπων σε κυβ. μέτρα (Μ 3 ). Σε καμιά περίπτωση η παροχή της αντλίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από: α) 5 Μ 3 /Η για πλοία μεγαλύτερα των κοχ, και β) 2,5 Μ 3 /Η για πλοία χωρητικότητας κοχ και κάτω. Το ύψος αναρρόφησης της αντλίας αυτής σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα (Μ). 4. Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των ορυκτελαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί και των διαρροών - αποστραγγίσεων των δεξαμενών καυσίμου πρέπει να απαντλούνται είτε με την αντλία καταλοίπων της προηγούμενης παραγράφου είτε με άλλη ανεξάρτητη μη βενζινοκίνητη και παλινδρομική αντλία προκειμένου δε για υπάρχοντα πλοία με την αντλία πυθμενίδων (σεντινών). Τα κατάλοιπα της κατηγορίας αυτής παραδίδονται σε ευκολίες υποδοχής μέσω των πρότυπων συνδέσμων ή διοχετεύονται σε εγκατάσταση με κατάλληλο σύστημα καύσης καταλοίπων. Το περιεχόμενο της δεξαμενής των ορυκτελαίων

5 που έχουν χρησιμοποιηθεί μπορεί να καταθλίβεται στους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες πετρελαίου για περαιτέρω επεξεργασία. 5. Νέα πλοία δεν μπορούν να φέρουν εξαγωγές πυθμενίδων (σεντινών) εκτός πλοίου πλην εκείνων που διέρχονται μέσα από τις συσκευές διαχωρισμού πετρελαίου /ύδατος ή τις συσκευές φίλτρου, ενώ στα υπάρχοντα όπου υπάρχουν τέτοιες εξαγωγές πρέπει να απομονώνονται με τυφλή ένωση (φλάντζα) ή να σφραγίζονται. 6. Η σωλήνωση εξαγωγής καθαρού ύδατος της συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου /ύδατος ή της συσκευής φίλτρου πρέπει να φέρει επιστόμιο στο σημείο επαφής με το εξωτερικό περίβλημα του πλοίου. 7. Όλες οι σωληνώσεις που συνδέονται με τη συσκευή διαχωρισμού πετρελαίου /ύδατος ή φίλτρου (αναρρόφηση - κατάθλιψη - σωλήνωση επανακυκλοφορίας) πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό (κράμα χαλκού ή ανοξείδωτο χάλυβα) και να έχουν ελάχιστο πάχος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (σε ΜΜ) Μικρότερη από μέχρι 170 Μεγαλύτερη ή ίση από 170 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (σε ΜΜ) 3,6 4,5 μεγαλύτερο από 4, , , , , , ,5 Άρθρο 7 Εγκατάσταση καύσης καταλοίπων. 1. Για την καύση των καταλοίπων μπορεί να χρησιμοποιούνται: α) Οι κύριοι και βοηθητικοί ατμολέβητες που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καταλοίπων. β) Οι θερμαντήρες φορτίου που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καταλοίπων. γ) Οι συσκευές αποτέφρωσης που είναι εφοδιασμένες με κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καταλοίπων. 2. Κάθε σύστημα καύσης καταλοίπων πρέπει να περιλαμβάνει: α) Συσκευή αποτέφρωσης ή ατμολέβητα ή θερμαντήρα φορτίου. β) Καυστήρα πετρελαίου. γ) σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων. δ) Δεξαμενές καταλοίπων. 3. Κάθε σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να περιλαμβάνει: α) Δεξαμενή ανάμιξης των καταλοίπων με το καύσιμο πετρέλαιο. β) Διάταξη προθέρμανσης των πετρελαιοειδών καταλοίπων. γ) Φίλτρο συγκράτησης των στερεών. δ) Διάταξη ομογενοποίησης. 4. Η δεξαμενή ανάμιξης πρέπει να διατίθεται επιπλέον της δεξαμενής καταλοίπων, να φέρει κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης και να συνδέεται με τη δεξαμενή καύσιμου πετρελαίου, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της θερμαντικής ικανότητας των καταλοίπων.

6 5. Με τη διάταξη ομογενοποίησης, πρέπει να επιτυγχάνεται τέτοια επεξεργασία στο περιεχόμενο της δεξαμενής ανάμιξης, ώστε να καθίσταται αυτό ομογενές και εύκαυστο. Η διάταξη αυτή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με συσκευή ελέγχου και ένδειξης της περιεκτικότητας του ύδατος στα κατάλοιπα πετρελαίου. Άρθρο 8 Κυρώσεις Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο ένατο του Ν. Ι269/1982 (ΦΕΚ 89/Α') «για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται στη Σύμβαση αυτή. Άρθρο 9 Χρόνος έναρξης ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Η χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων διαχωρισμού υπολογίζεται ως εξής: 1. Η ελάχιστη χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων διαχωρισμού (V1) για πλοία που δεν ερματίζουν δεξαμενές καυσίμου καθορίζεται σε κυβ. μέτρα από την ακόλουθη σχέση: V1 = Κ1CD Κ1 = 0,01 για πλοία που χρησιμοποιούν βαρύ καύσιμο (ΗΕΑVY FUΕL ΟΙL), που διαχωρίζεται πριν χρησιμοποιηθεί ή 0,005 για πλοία που χρησιμοποιούν DΙΕSΕL ΟΙL ή βαρύ καύσιμο που δεν διαχωρίζεται πριν χρησιμοποιηθεί. C = ημερήσια κατανάλωση καυσίμου (σε μετρικούς τόνους). D = μέγιστος χρόνος ταξιδιού μεταξύ λιμανιών όπου μπορούν να παραδοθούν τα κατάλοιπα. Αν ο χρόνος αυτός δεν είναι γνωστός τίθεται D = Αν το πλοίο διαθέτει εγκεκριμένο σύστημα καύσης, τότε η ελάχιστη χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων καθορίζεται σε: V1 = 1Μ 3 για πλοία χωρητικότητας κοχ, και V1 = 2Μ 3 για πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των κοχ. 3. Η ελάχιστη χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων διαχωρισμού (V2) για πλοία που ερματίζουν δεξαμενές καυσίμου καθορίζεται σε κυβ. μέτρα από την ακόλουθη σχέση: V2 = V1 + Κ2Β V1 = χωρητικότητα δεξαμενών καταλοίπων, όπως προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 σε κυβικά μέτρα (Μ 3 ). Κ2 = 0,01 για δεξαμενές καυσίμου που περιέχουν πετρέλαιο του τύπου FUΕL ΟΙL και 0,005 για δεξαμενές καυσίμου που περιέχουν πετρέλαιο του τύπου DΙΕSΕL ΟΙL. Β = χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμου που μπορούν να ερματισθούν.

7 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 13 Δεκεμβρίου 1991 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications 1 www.fishinmed.eu LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 419/93 Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της ιεθνούς Σύµβασης «για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο ιεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110 13 Μαΐου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44 Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες πηγές και την ατμόσφαιρα...8 1.1.2 Ρύπανση από τις απορρίψεις...9

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003),

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ. Σκοπός Νόµος 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/2.10.2002) ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του νόµου αυτού είναι η ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤ. & ΕΞ. ΚΑΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κώδικας: 11 51 Αθήνα Πληροφορίες: Οδ. Γωγούσος ΤΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα