ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Εγγραφα 5. Δοκιμές που εκτελούνται 6. Τα τέλη Πιστοποίησης Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 2 από 19

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται, σε συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ (GR-Cert), για την πιστοποίηση απλών δοχείων πίεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της οδηγίας 87/404/ΕΟΚ, το περιεχόμενο της οποίας οι κατασκευαστές οφείλουν να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις. Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται στα ανθεκτικά περιβλήματα των απλών δοχείων πίεσης, δηλαδή κάθε συγκολλήσιμου δοχείου που υποβάλλεται σε σχετική εσωτερική πίεση ανώτερη από 0.5 bar, προορίζεται να περιέχει αέρα ή άζωτο και δεν προορίζεται να εκτεθεί σε φλόγα. Η μεγίστη πίεση χρήσης του δοχείου πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 30 Bar, και το γινόμενο της πίεσης αυτής επί τη χωρητικότητα του δοχείου (PS.V) να μην υπερβαίνει τα BAR.L Από την παρούσα εξαιρούνται : Τα δοχεία που είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε πυρινικές εγκαταστάσεις Τα δοχεία που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιηθούν σε πλοία και αεροσκάφη Οι πυροσβεστήρες 2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Οι κατασκευαστές απλών δοχείων πίεσης, οφείλουν να εφαρμόσουν την κατωτέρω αναφερόμενη διαδικασία, προκειμένου να αξιολογήσουν και να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση των αντίστοιχων προϊόντων, πριν τη διάθεση αυτών στην αγορά : Ενότητα Β (Εξέταση Τύπου ΕΚ που αφορά τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής) σε συνδυασμό με : Την Ενότητα Γ, που αφορά την επιτήρηση της παραγωγής του κατασκευαστή ( Πιστότητα προς τον Τύπο). Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι διαδικασίες που αφορούν τους ελέγχους και τις δοκιμές που αφορούν την ενότητα Β γίνονται σε πρωτότυπα δοχεία πίεσης που υποβάλλει ο κατασκευαστής, ενώ οι έλεγχοι και οι δοκιμές που προβλέπονται στην ενότητα Γ, πραγματοποιούνται σε έτοιμα προϊόντα. Σχηματικά η διαδικασία παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1 έως 4. Οι ανωτέρω Ενότητες εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Κεφάλαια 2 και 3 του ΓΚΠ, όπως αυτά συμπληρώνονται με την κατωτέρω Παράγραφο ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1 Τεχνικός Φάκελος Φορητού Απλού Δοχείου Πίεσης Πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο του ΓΚΠ, ο Τεχνικός Φάκελος Απλού Δοχείου Πίεσης πρέπει να περιέχει : Περιγραφή όπου διευκρινίζονται : - τα επιλεχθέντα υλικά - οι επιλεχθείσες μέθοδοι συγκόλλησης - κάθε σημαντική πληροφορία σχετική με το σχεδιασμό των δοχείων Τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με τη σωστή εκτίμηση της μεθόδου εργασίας για τη συγκόλληση και των επαγγελματικών τίτλων των συγκολλητών ή χειριστών. Έκθεση που θα περιγράφει τη θερμική κατεργασία, τη μέθοδο συγκόλλησης, τη διαδικασία συναρμολόγησης του κυλίνδρου Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 3 από 19

4 Έκθεση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων και συναρμολογήσεων που συμβάλλουν στην αντοχή του δοχείου πίεσης Έκθεση για τους ελέγχους και δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν ή περιγραφή των ελέγχων που θα γίνουν. 3.2 Δείγματα Απλού δοχείου Για την έγκριση τύπου κάθε κατασκευαστής υποβάλλει - εκτός του τεχνικού φακέλου - τρία (3) δοχεία του ιδίου τύπου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δοκιμές. 4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Τα Σχετικά Έγγραφα που εφαρμόζονται είναι : Οδηγία 87/404/ΕΟΚ Απλά Δοχεία Πίεσης Οδηγία 90/488/ΕΟΚ Απλά Δοχεία Πίεσης Οδηγία 93/68/ΕΟΚ με την οποία τροποποιείται η 87/404/ΕΟΚ Υπ. Αποφ.: Β/1737/Φ. 17.4/32 Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης Υπ. Αποφ.: Β/14165/Φ17.4/373 θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. Υπ. Αποφ.: Β/12479/Φ17/414 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες. Υπ. Αποφ. : Β/20769/6285 Τροποποίηση της 12479/Φ17/414 Τα εναρμονισμένα Πρότυπα που εφαρμόζονται είναι αυτά που δίνονται στο συνημμένο Πίνακα ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που εκτελούνται για τον έλεγχο του τελικού προϊόντος δίνονται στο συνημμένο Πίνακα ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Τα τέλη πιστοποίησης των απλών δοχείων πίεσης διαμορφώνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται και στο κεφάλαιο 7 του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης, ως ακολούθως : 6.1 Ελεγχος Τεχνικού Φακέλου Τιμή ωριαίας απασχόλησης :.. ΕΥΡΩ/h Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης :.. h Δαπάνη για έλεγχο τεχνικού φακέλου:.. ΕΥΡΩ 6.2 Εργαστηριακές Δοκιμές Περιγραφή Τιμή μονάδος Αριθμός δοκιμίων Δαπάνη για εργαστηριακές δοκιμές :.. ΕΥΡΩ :.. ΕΥΡΩ :.. :.. ΕΥΡΩ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 4 από 19

5 6.3 Απασχόληση Μηχανικού / Επιθεωρητή Τιμή ωριαίας απασχόλησης :.. ΕΥΡΩ/h Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης :.. h Δαπάνη απασχόλησης μηχανικού :.. ΕΥΡΩ Εξοδα μετακίνησης και διαμονής :.. ΕΥΡΩ Δαπάνη για απασχόληση μηχ/κού :.. ΕΥΡΩ 6.4 Δαπάνη Επιθεώρησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Δαπάνη επιθεώρησης Σ.Δ.Π. :.. ΕΥΡΩ Συνολική Τιμή Πιστοποίησης ( ) :.. ΕΥΡΩ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 5 από 19

6 Διάγραμμα 1 Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 6 από 19

7 Εξέταση Τύπου «ΕΚ» (Αρθρο 10) Αναγνωρισμένος οργανισμός ελέγχου διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι το μοντέλο ενός δοχείου ικανοποιεί τις διατάξεις της οδηγίας. PS V > 50 bar L Aίτηση σε ένα μόνο αναγνωρισμένο οργανισμό ελέγχου : Ονομα, διεύθυνση κατασκευαστή ή πληρεξούσιου Τόπος κατασκευής δοχείων Τεχνικός φάκελος κατασκευής Εξέταση τύπου «ΕΚ» από οργανισμό ελέγχου : Εξέταση φακέλου κατασκευής Εξέταση δοχείου - Κατασκευή σύμφωνα με φάκελο - Ασφάλεια - Εξετάσεις, δοκιμές Βεβαίωση τύπου «ΕΚ» από οργανισμό ελέγχου. Διάγραμμα 2 Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 7 από 19

8 Εξακρίβωση «ΕΚ» (Αρθρο 11) Ο κατασκευαστής διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα δοχεία συμφωνούν με την βεβαίωση τύπου «ΕΚ» ή με την βεβαίωση επάρκειας. PS V > 300 bar L 50 bar L < PS V < 3000 bar L Παραγωγή CE από κατασκευαστή Δήλωση πιστότητας από κατασκευαστή Εξακρίβωση «ΕΚ» από οργανισμό ελέγχου : Ομοιογενείς παρτίδες Βεβαίωση «ΕΚ» ή επάρκειας Υδραυλική ή πνευματική δοκιμή Δοκιμές σε δοκίμια υλικού στις συγκολλήσεις Βεβαίωση πιστότητας Αριθμός αναγνώρισης * Οργανισμός ελέγχου Οργανισμός βεβαίωσης τύπου «ΕΚ» ή επάρκειας τεχνικού φακέλου κατασκευής. Διάγραμμα 3 Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 8 από 19

9 Δήλωση Πιστότητας «ΕΚ» (Αρθρα 12, 13,14) 50 bar L < PS V < 3000 bar L Παράδοση εγγράφου στον οργανισμό ελέγχου από τον κατασκευαστή ή εντολοδόχο (άρθρο 13) : Περιγραφή μέσων κατασκευής και εξακρίβωσης Φάκελος ελέγχων κατά την παραγωγή Δέσμευση ολοκλήρωσης ελέγχων Διεύθυνση χώρων κατασκευής και αποθήκευσης Αρθρο 12, 13, 14 Παραγωγή CE από κατασκευαστή PS V > 200 bar L Παρακολούθηση «ΕΚ» από οργανισμό ελέγχου : Διασφάλιση ελέγχων από κατασκευαστή Αιφνιδιαστική δειγματοληψία Δήλωση πιστότητας «ΕΚ» από κατασκευαστή, προς : Τεχνικό φάκελο κατασκευής ή Εγκεκριμένο μοντέλο Αρθρο 12 Διάγραμμα 4 Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 9 από 19

10 ΑΠΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ 87/404/EEC ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Πρότυπα Κωδικοποιημένων Προϊόντων ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Απλά δοχεία πίεσης από κοινό χάλυβα για αέρα ή άζωτο ΕΝ 286-1:1991, ΕΝ 287-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-2:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 288-3:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 499:1994 (κοινοί και λεπτόκοκκοι χάλυβες), ΕΝ 729-1:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-2:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-3:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ729-4:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 895:1995, ΕΝ 910:1996, ΕΝ 25817:1997, ΕΝ 26520:1991, ΕΝ 444:1994, ΕΝ :1994, ΕΝ 970:1997 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 571-1:1997, ΕΝ :1998, ΕΝ 12062:1997, ΕΝ 1290:1998, pren ISO , EN 583-1: Απλά δοχεία πίεσης από κοινό αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου σκληρυνόμενα χωρίς γήρανση, για αέρα ή άζωτο Αεροφυλάκια αεροσυμπιεστών για αερόφρενα αυτοκινήτων, βοηθητικός εξοπλισμός και τα φορεία τους, από κοινό χάλυβα (διά συγκολλήσεως) Αεροφυλάκια αεροσυμπιεστών για αερόφρενα αυτοκινήτων, βοηθητικός εξοπλισμός και τα φορεία ΕΝ 286-1:1991, ΕΝ 287-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-2:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 288-3:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 499:1994 (κοινοί και λεπτόκοκκοι χάλυβες), ΕΝ 729-1:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-2:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-3:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ729-4:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 895:1995, ΕΝ 910:1996, ΕΝ 25817:1997, ΕΝ 26520:1991, ΕΝ 444:1994, ΕΝ :1994, ΕΝ 970:1997 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 571-1:1997, ΕΝ :1998, ΕΝ 12062:1997, ΕΝ 1290:1998, pren ISO , EN 583-1:1997 ΕΝ 286-1:1991, ΕΝ 287-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-2:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 288-3:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 499:1994 (κοινοί και λεπτόκοκκοι χάλυβες), ΕΝ 729-1:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-2:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-3:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ729-4:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 895:1995, ΕΝ 910:1996, ΕΝ 25817:1997, ΕΝ 26520:1991, ΕΝ 444:1994, ΕΝ :1994, ΕΝ 970:1997 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 571-1:1997, ΕΝ :1998, ΕΝ 12062:1997, ΕΝ 1290:1998, pren ISO , EN 583-1:1997 ΕΝ 286-1:1991, ΕΝ 287-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-2:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 288-3:1992 Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 10 από 19

11 τους, από κοινό αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου σκληρυνόμενα χωρίς γήρανση, (διά συγκολλήσεως) Απλά δοχεία πίεσης από κοινό χάλυβα για αερόφρενα και βοηθητικό πνευματικό σιδηροδρόμων (δια συγκολλήσεως) Απλά δοχεία πίεσης από κοινό αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου σκληρυνόμενα χωρίς γήρανση, για αερόφρενα και βοηθητικό πνευματικό σιδηροδρόμων (δια συγκολλήσεως) (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 499:1994 (κοινοί και λεπτόκοκκοι χάλυβες), ΕΝ 729-1:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-2:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-3:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ729-4:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 895:1995, ΕΝ 910:1996, ΕΝ 25817:1997, ΕΝ 26520:1991, ΕΝ 444:1994, ΕΝ :1994, ΕΝ 970:1997 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 571-1:1997, ΕΝ :1998, ΕΝ 12062:1997, ΕΝ 1290:1998, pren ISO , EN 583-1:1997 ΕΝ 286-1:1991, ΕΝ 287-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-2:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 288-3:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 499:1994 (κοινοί και λεπτόκοκκοι χάλυβες), ΕΝ 729-1:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-2:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-3:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ729-4:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 895:1995, ΕΝ 910:1996, ΕΝ 25817:1997, ΕΝ 26520:1991, ΕΝ 444:1994, ΕΝ :1994, ΕΝ 970:1997 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 571-1:1997, ΕΝ :1998, ΕΝ 12062:1997, ΕΝ 1290:1998, pren ISO , EN 583-1:1997 ΕΝ 286-1:1991, ΕΝ 287-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-1:1992 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 288-2:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 288-3:1992 (συγκόλληση τόξου), ΕΝ 499:1994 (κοινοί και λεπτόκοκκοι χάλυβες), ΕΝ 729-1:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-2:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 729-3:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ729-4:1994 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 895:1995, ΕΝ 910:1996, ΕΝ 25817:1997, ΕΝ 26520:1991, ΕΝ 444:1994, ΕΝ :1994, ΕΝ 970:1997 (συγκόλληση με τήξη), ΕΝ 571-1:1997, ΕΝ :1998, ΕΝ 12062:1997, ΕΝ 1290:1998, pren ISO , EN 583-1:1997 Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 11 από 19

12 ΑΠΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ 87/404/EEC ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Δοκιμές ανά Πρότυπο ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΟΚΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ 286-1:1998 ΕΝ 286-1:1998 Απλά δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα, σχεδιασμένα να περιέχουν αέρα ή άζωτο Μέρος 1: Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Οπτικός έλεγχος κατά ΕΝ για χάλυβα κατά ΕΝ για αλουμίνιο (Μπορεί να υποστηριχτεί από μαγνητικό έλεγχο και έλεγχο με διεισδυτικά υγρά) Για διαμηκείς και περιφερειακές συγκολλήσεις: 100% οπτικός έλεγχος Ραδιογραφικός έλεγχος με ακτίνες Χ κατά ΕΝ 1435 αξιολόγηση κατά ΕΝ για χάλυβα αξιολόγηση κατά ΕΝ για αλουμίνιο Βλ. Σχετικά πρότυπα / Βλ. ΕΝ 288/ Καταστροφικοί έλεγχοι σε δοχεία των κατηγοριών 2 και 3 Δοκιμές εγκάρσιας κάμψης κατά ΕΝ 910 Δοκιμές κρούσης κατά ΕΝ 875 (Charpy V notch) Μακροσκοπικός έλεγχος κατά ISO 3057 Καταστροφικοί έλεγχοι σε δοχεία της κατηγορίας 1 Δοκιμές εγκάρσιας κάμψης κατά ΕΝ 910 Δοκιμές κρούσης κατά ΕΝ 875 (Charpy V notch) Μακροσκοπικός έλεγχος κατά ISO 3057 Β. Πειραματική μέθοδος υπολογισμού πάχους τοιχωμάτων Δοκιμή υπό υδραυλική πίεση Καταστροφική υδραυλική δοκιμή ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Δοκιμές και πιστοποίηση συγκολλητών κατά ΕΝ 287-1, ΕΝ 287-2, ΕΝ 1418 Πιστοποίηση διαδικασίας συγκόλλησης κατά Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 12 από 19

13 ΕΝ για χάλυβα ΕΝ για αλουμίνιο Επιπλέον έλεγχοι καταλληλότητας διαδικασίας συγκόλλησης για διαμήκεις και περιφερειακές συγκολλήσεις στο κύριο σώμα του δοχείου: Δοκιμές εγκάρσιας κάμψης κατά ΕΝ 910 Δοκιμές κρούσης κατά ΕΝ 875 (Charpy V notch) Α. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΝ 286-1:1998 Πιστοποιητικό έγκρισης του προγράμματος σχεδιασμού και παραγωγής / πιστοποιητικό επάρκειας (Παράρτημα C) ή Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου (Παράρτημα D) Εξέταση ποιότητας συγκόλλησης σε διαμήκεις συγκολλήσεις (και περιφερειακές όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές συγκόλλησης) Παρακολούθηση και επαλήθευση καταστροφικών δοκιμών που πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή Καταστροφικές δοκιμές σε διαμήκεις και περιφερειακές συγκολλήσεις Εάν η διαδικασία συγκόλλησης δεν συμφωνεί με τις απαιτήσεις των ΕΝ 288 τότε θα πραγματοποιηθούν δοκιμές από τον εγκεκριμένο φορέα ελέγχου προ παραγωγής Έλεγχος αρχείων κατασκευής Οπτικός έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός, προ εφαρμογής επικάλυψης) Διαστασιακός έλεγχος Μη καταστροφικοί έλεγχοι Έλεγχοι films. Εάν δεν διατίθενται τότε: Οπτικός έλεγχος Ραδιογραφικός έλεγχος κατά ΕΝ για χάλυβα και ΕΝ για αλουμίνιο ΕΝ 286-1: Δοκιμή υπό υδραυλική πίεση (ή πνευματική δοκιμή) Καταστροφική υδραυλική δοκιμή Β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Εξέταση αρχείου σχεδιασμού και κατασκευής Έλεγχος πιστοποιητικού επάρκειας ή Έλεγχος πιστοποιητικού εξέτασης τύπου Έλεγχος αναφοράς επιθεώρησης Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 13 από 19

14 ΕΝ 286-2:1992 ΕΝ 286-2:1992 Απλά δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα, σχεδιασμένα να περιέχουν αέρα ή άζωτο Μέρος 2: Δοχεία πίεσης για εξοπλισμό αεροπέδησης και βοηθητικό εξοπλισμό αυτοκινήτων καθώς και τα φορεία τους Έλεγχος έκθεσης δοκιμών και εξετάσεων Οπτικός έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός) (τυχαία δύο δοχεία) Διαστασιακός έλεγχος (τυχαία δύο δοχεία) Ραδιογραφική εξέταση όλων των συγκολλήσεων (τυχαία δύο δοχεία) Εάν ο υπολογισμός του πάχους των τοιχωμάτων του δοχείου έχει γίνει με πειραματική μέθοδο, τότε: Δοκιμές πίεσης Καταστροφικές υδραυλικές δοκιμές αντί για μη καταστροφικούς ελέγχους ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Εξέταση από εγκεκριμένο φορέα ελέγχου του προγράμματος σχεδιασμού και παραγωγής (Παράρτημα C) ή Υποβολή πρωτότυπου δοχείου για εξέταση (Παράρτημα D) Έκδοση κατάλληλου πιστοποιητικού ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Εξέταση αρχείου σχεδιασμού και κατασκευής Εξέταση πιστοποιητικού επάρκειας ή Εξέταση πιστοποιητικού τύπου ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Υποβολή δήλωσης συμβατότητας (Παράρτημα Β) ή Επαλήθευση (Παράρτημα Α) Εάν PS.V > 200 bar.i Υποβολή δήλωσης συμβατότητας (Παράρτημα Β) ή Επαλήθευση (Παράρτημα Α) ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων κατά ΕΝ 288-3:1992 (αξιολόγηση κατά ΕΝ 25817), για χάλυβα Οπτική εξέταση (βλέπε ΕΝ 12062) Εξέταση με διεισδυτικά υγρά (βλέπε ΕΝ 12062) Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 14 από 19

15 Εξέταση με μαγνητικά σωματίδια (βλέπε ΕΝ 12062) Εξέταση με δινορρεύματα (βλέπε ΕΝ 12062) Ραδιογραφικός έλεγχος (βλέπε ΕΝ 12062) Έλεγχος με υπερήχους (βλέπε ΕΝ 12062) Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων αλουμινίου κατά ΕΝ 288-4:1992 (αξιολόγηση κατά ΕΝ 30042:1994) Οπτική εξέταση (βλέπε ΕΝ 30042) Εξέταση με διεισδυτικά υγρά (βλέπε ΕΝ 30042) Εξέταση με μαγνητικά σωματίδια (βλέπε ΕΝ 30042) Εξέταση με δινορρεύματα (βλέπε ΕΝ 30042) Ραδιογραφικός έλεγχος (βλέπε ΕΝ 30042) Έλεγχος με υπερήχους (βλέπε ΕΝ 30042) Δοκιμές κρούσης συγκόλλησης για χάλυβα Δοκιμές κρούσης συγκόλλησης κατά ISO 148 (Charpy V notch) Δοκιμές κάμψης συγκόλλησης (ISO 5173) Για χάλυβα Για αλουμίνιο (ΕΝ 288-4:1992) ΕΝ 286-2: Οπτικός έλεγχος συγκόλλησης Για χάλυβα (βλέπε ΕΝ 25817) Για αλουμίνιο (βλέπε ΕΝ 30042:1994) Μακροσκοπικός έλεγχος ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Υδραυλική δοκιμή Καταστροφική υδραυλική δοκιμή ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αντοχή σε διάβρωση Δοκιμή προστασίας επικάλυψης κατά ISO 2409 Δοκιμή αλατονέφωσης κατάiso Υδραυλική δοκιμή πίεσης (ή πνευματική) ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Βλ. ΕΝ 288/ Έλεγχος ικανότητας διαδικασίας συγκόλλησης Κατά ΕΝ 288-1:1992 Κατά ΕΝ 288-3:1992 για χάλυβα Κατά ΕΝ 288-4:1992 για αλουμίνιο Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 15 από 19

16 Βλ. ΕΝ 287/ Έλεγχοι πιστοποίησης συγκολλητών Κατά ΕΝ 287-1:1992 για χάλυβα Κατά ΕΝ 287-2:1992 για αλουμίνιο EN 286-2:1992 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου (Παράρτημα D) Πιστοποιητικό επάρκειας (Παράρτημα C) Εξέταση αρχείων κατασκευής Μη καταστροφικοί έλεγχοι Έλεγχοι films. Εάν δεν διατίθεται τότε: Οπτικός έλεγχος Ραδιογραφικός έλεγχος κατά ΕΝ 444:1994, ΕΝ 462-1:1994, ISO 1106:1-3 (αξιολόγηση κατά ΕΝ 26520) Οπτικός έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός, προ επικάλυψης) Διαστασιακοί έλεγχοι Καταστροφικοί έλεγχοι Καταστροφική δοκιμή υπό υδραυλική πίεση Δοκιμή εγκάρσιου εφελκυσμού κατά ISO 4136 Μακροεξέταση Παρακολούθηση καταστροφικών ελέγχων σε δοκίμια κατά την παραγωγή: Δοκιμή κάμψης κατά ISO 5173 Μακροεξέταση Δοκιμή κρούσης για χάλυβα Δοκιμή κρούσης κατά ISO 148 Δοκιμή εφελκυσμού κατά ISO 4136 ΕΝ 286-2:1992 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ PSV > 200 bar I Έλεγχος κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο Εξέταση αρχείου σχεδιασμού και κατασκευής Έλεγχος αναφοράς επιθεώρησης Έλεγχος δοκιμών και εξετάσεων Οπτικός έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός) (τυχαία δύο δείγματα) Διαστασιακός έλεγχος (τυχαία δύο δείγματα) Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 16 από 19

17 ΕΝ 286-3:1994 Απλά δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα, σχεδιασμένα να περιέχουν αέρα ή άζωτο Μέρος 3: Χαλύβδινα δοχεία πίεσης για εξοπλισμό αεροπέδησης και βοηθητικό πνευματικό εξοπλισμό για σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό ΕΝ 286-3:1994 Βλ. ΕΝ 287/ Ραδιογραφική εξέταση (τυχαία δύο δείγματα) Υδροστατική δοκιμή (τυχαία δύο δείγματα) Εάν ο υπολογισμός των τοιχωμάτων του δοχείου έχει γίνει με πειραματική μέθοδο τότε: Καταστροφική υδραυλική δοκιμή αντί για μη καταστροφικούς ελέγχους ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Οπτικός έλεγχος (αξιολόγηση κατά ΕΝ 26520:1991) Ραδιογραφία με ακτίνες Χ (αξιολόγηση κατά ΕΝ 26520:1991) Δοκιμές κάμψης κατά ISO Αντίστροφη δοκιμή κάμψης κατά ISO Μακροεξέταση / Δοκιμή κάμψης με κρούση κατά ΕΝ (Charpy V, στο μέταλλο συγκόλλησης και στη ζώνη επίδρασης της θερμότητας) Δοκιμές κόπωσης (δοχεία τύπου B και C) καθοριζόμενες από τον χρήστη Δοκιμές κρούσης (δοχεία τύπου B και C) καθοριζόμενες από τον χρήστη Έλεγχος διαστάσεων Υδροστατική δοκιμή προ επικάλυψης (ή πνευματική) ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Βλ. ΕΝ 288/ Έλεγχος διαδικασίας συγκόλλησης κατά ΕΝ 288-1:1992, ΕΝ 288-2:1992, ΕΝ 288-3:1992 Έλεγχος πιστοποίησης συγκολλητών κατά ΕΝ 287-1:1992 Α. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΝ 286-3:1994 Πιστοποιητικό έγκρισης του προγράμματος σχεδιασμού και παραγωγής (Παράρτημα C) ή Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου (Παράρτημα D) Εξέταση αρχείων κατασκευής Οπτικός έλεγχος (εσωτερικός και εξωτερικός) Διαστασιακός έλεγχος Ραδιογραφικός έλεγχος σημείων ή εξέταση φιλμ ραδιογραφίας Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 17 από 19

18 Υδραυλική δοκιμή υπό πίεση (ή πνευματική δοκιμή) Παρακολούθηση καταστροφικών ελέγχων που διεξάγονται από τον κατασκευαστή Δοκιμές κάμψης κατά ISO 5173 Δοκιμή κρούσης κατά ΕΝ Δοκιμές ποιότητας συγκόλλησης σε διαμήκεις συγκολλήσεις (και περιφερειακές, εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές συγκόλλησης) Β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (PSV > 200 bar L) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εξέταση πιστοποιητικού επάρκειας ή Εξέταση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Έλεγχος αρχείου κατασκευής και σχεδιασμού ΕΝ 286-3:1994 Εξέταση έκθεσης ελέγχου Έλεγχος έκθεσης εξετάσεων και δοκιμών Οπτικός έλεγχος (εξωτερικός και εσωτερικός) (τυχαία σε δύο δοχεία) Διαστασιακός έλεγχος (τυχαία σε δύο δοχεία) Ακτινογραφική εξέταση όλων των συγκολλήσεων κατά τα άκρα (τυχαία σε δύο δοχεία) Υδροστατική δοκιμή (τυχαία σε δύο δοχεία) ΕΝ 286-4:1994 Απλά δοχεία πίεσης μη εκτεθειμένα σε φλόγα, σχεδιασμένα να περιέχουν αέρα ή άζωτο Μέρος 4: Δοχεία πίεσης από κράματα αλουμινίου για εξοπλισμό αεροπέδησης και βοηθητικό πνευματικό εξοπλισμό για σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Οπτικός έλεγχος (αξιολόγηση κατά ΕΝ 26520:1991) Ραδιογραφία με ακτίνες Χ (αξιολόγηση κατά ΕΝ 26520:1991) Δοκιμές κάμψης κατά ISO Αντίστροφη δοκιμή κάμψης Μακροεξέταση ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Βλ. ΕΝ 288/ Έλεγχος διαδικασίας συγκόλλησης κατά ΕΝ 288-1:1992, ΕΝ 288-2:1992, ΕΝ 288-4:1992 ΕΝ 286-4:1994 Βλ. ΕΝ 287/ Έλεγχος πιστοποίησης συγκολλητών κατά ΕΝ 287-2:1992 Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 18 από 19

19 Α. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Έλεγχος μη καταστροφικών ελέγχων ραφών συγκόλλησης στα άκρα: Οπτικός έλεγχος δοκιμίων και φιλμ που διατηρούνται από τον κατασκευαστή (για συγκολλήσεις) Έλεγχος των αποτελεσμάτων των διάφορων δοκιμών που διεξάγονται σύμφωνα με το ΕΝ για συγκολλήσεις Έλεγχος πιστοποιητικού εξέτασης τύπου (Παράρτημα Δ) ή Έλεγχος πιστοποιητικού έγκρισης σχεδιασμού και προγράμματος κατασκευής (πιστοποιητικό επάρκειας, Παράρτημα Γ) Υδροστατική δοκιμή ή πνευματική δοκιμή Εξέταση ποιότητας συγκόλλησης σε διαμήκεις συγκολλήσεις (και περιφερειακές όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές συγκόλλησης) Έλεγχος αρχείου κατασκευής Οπτικός έλεγχος δοχείων (εσωτερικός και εξωτερικός) Διαστασιακός έλεγχος Παρακολούθηση καταστροφικών ελέγχων που διεξάγονται από τον κατασκευαστή ΕΝ 286-4:1994 Β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Έλεγχος πιστοποιητικού εξέτασης τύπου (Παράρτημα Δ) ή Έλεγχος πιστοποιητικού έγκρισης σχεδιασμού και προγράμματος κατασκευής (πιστοποιητικό επάρκειας, Παράρτημα Γ) Οπτικός έλεγχος δοχείων (εσωτερικός και εξωτερικός) (τυχαία δύο δείγματα) Διαστασιακός έλεγχος (τυχαία δύο δείγματα) Ακτινογράφηση όλων των συγκολλήσεων στα άκρα (τυχαία δύο δείγματα) Υδροστατική δοκιμή ή πνευματική δοκιμή (τυχαία δύο δείγματα) Έλεγχος αρχείου σχεδιασμού και κατασκευής Έλεγχος έκθεσης δοκιμών και εξετάσεων Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 19 από 19

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Πιστοποίηση, Σήμανση και Έλεγχος Φορητών Πυροσβεστήρων Φορητός Πυροσβεστήρας LFE 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η επιμόρφωση στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αριθμ. Δ3/Α/ 17013 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 1 / 16 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΚΑ.ΠΙ.Σ) Έκδοση : 03 Συντάχθηκε από : Ν.KOYΣΙΔΗΣ Ημερομηνία έκδοσης : 18.07.2014 Ελέγχθηκε από : Μ. ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ Ελέγχθηκε από Δ.Δ.Π : Α. ΖΟΥΛΟΣ Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου www.papathanassiou-sa.gr/new/ Από τον Ιούλιο στην Ευρώπη, οι κανονισμοί κατασκευής στις μεταλλικές κατασκευές αλλάζουν. Είστε έτοιμοι; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα