Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: /2/1989 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 1 παρ. ζ, 9 και 13 του Ν. 743/77 «προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.λ.π.» (ΦΕΚ 319Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο του Ν. 1147/ 81 «κύρωση της ΔΣ 1972 κ.λ.π.» (ΦΕΚ 110Α'). β) Τις διατάξεις του παραρτήματος ΙV της ΔΣ MARPOL 73/78, που κυρώθηκε με το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89Α'), αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων, ως ακολούθως : Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσης : α) «Λύματα» είναι τα λύματα των πλοίων όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3 του Κανονισμού Ι του παραρτήματος IV της ΔΣ MARPOL 73/78, που κυρώθηκε με το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89Α'). β) «πλωτή ευκολία» είναι το πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα που έχει κατάλληλα κατασκευασθεί ή μετασκευασθεί για να παραλαμβάνει και επεξεργάζεται αποκλειστικά λύματα από πλοία. Άρθρο 2 Κατασκευαστικές απαιτήσεις 1. Η αντοχή, ο εξαρτισμός, ο μηχανοηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα δίκτυα σωληνώσεων των πλωτών ευκολιών πρέπει να είναι σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς αναγνωρισμένου νηογνώμονα, οι οποίοι εφαρμόζονται σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγρά καύσιμα με σημείο ανάφλεξης κάτω των 60 ο C. Κατά περίπτωση να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυτοκινούμενων δεξαμενόπλοιων ή περί ρυμουλκούμενων δεξαμενοφορτηγίδων. 2. Οι πλωτές ευκολίες πρέπει να διαθέτουν δεξαμενές που να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις: α) Η χωρητικότητά τους να είναι επαρκής, ώστε να μην προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία, β) τα τοιχώματα να είναι επίπεδα και οι ενισχύσεις των οριακών διαφραγμάτων των δεξαμενών (τοιχωμάτων) να είναι τοποθετημένες στο εξωτερικό μέρος αυτών ή στο εσωτερικό εφόσον είναι κατακόρυφες. γ) να φέρουν ανοίγματα στο κατάστρωμα μόνο για επιθεώρηση και δειγματοληψία, που θα στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή διαρροών αεριών στην ατμόσφαιρα, δ) να είναι κατασκευασμένες ή να φέρουν κατάλληλη προστατευτική επένδυση από αντιδιαβρωτικό υλικό, ε) τα εξαεριστικά τους να εκτείνονται σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων πάνω από το κύριο κατάστρωμα και στο άκρο τους να φέρουν φλογοπαγίδα. Η οριζόντια απόσταση των εξαεριστικών από οποιοδήποτε χώρο ενδιαίτησης, εισαγωγής αέρα και πηγής ανάφλεξης θά πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) μέτρα. 3. Η διάταξη των σωληνώσεων και αντλιών που χρησιμοποιούνται για την υποδοχή, επεξεργασία και διάθεση των καταλοίπων να είναι εντελώς ανεξάρτητη απ' οποιοδήποτε άλλο δίκτυο του πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος και ειδικότερα από το σύστημα ύδρευσης (δεξαμενή, δίκτυο).

2 4. Οι σωληνώσεις υποδοχής λυμάτων να φέρουν στο άκρο τους πρότυπο σύνδεσμο (STANDARD CONNECTION), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΙΙ του Παραρτήματος ΙV της ΔΣ MARPOL 73/ Το αποχετευτικό δίκτυο του πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος να συνδέεται στο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων. 6. Απαγορεύεται η ύπαρξη εξαγωγών στο εξωτερικό περίβλημα του σκάφους πλην εκείνων που εξυπηρετούν τη λειτουργία των κύριων ή βοηθητικών μηχανημάτων του και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των επεξεργασμένων αποβλήτων. 7. Κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (FENDER ARRANGEMENTS) πρέπει να τοποθετούνται στις πλευρές του σκάφους που χρησιμοποιείται σαν ευκολία υποδοχής, σε τρόπο ώστε το πλοίο που παραδίδει λύματα να βρίσκεται σε απόσταση ασφάλειας από την πλωτή ευκολία. 8. Πλωτές ευκολίες μήκους πάνω από 31 μέτρα πρέπει να φέρουν καθαρά σημασμένες κλίμακες βυθισμάτων στην πρωραία και πρυμναία κάθετο, καθώς και στο μέσο του πλοίου. Πλωτές ευκολίες κάτω από 31 μέτρα δεν απαιτείται να φέρουν κλίμακα βυθισμάτων στο μέσον. 9. Στις πλωτές ευκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας ΔΣ «περί γραμμών φόρτωσης των πλοίων». Ειδικά στα μόνιμα αγκυροβολημένα πλωτά ναυπηγήματα ή πλοία που χρησιμοποιούνται σαν ευκολίες υποδοχής λυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παραπάνω κανονισμού που ισχύουν για τις ρυμουλκούμενες φορτηγίδες υγρών φορτίων όσον αφορά τον υπολογισμό του ύψους των εξάλων. Σε καμιά όμως περίπτωση το επιτρεπόμενο ύψος εξάλων δεν θα είναι μικρότερο από 300 χιλιοστά. Άρθρο 3 Απαιτήσεις ναυτιλιακού εξοπλισμού 1. Στα πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα που βρίσκονται μόνιμα αγκυροβολημένα σε περιοχή λιμένα και χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων των πλοίων είναι απαραίτητη η ύπαρξη: α) Μιας ή περισσοτέρων κοινών λέμβων (ανάγκης) (RESCUE BOAT) μήκους τουλάχιστον 3,5 μ. με κατάλληλα μέσα καθαίρεσης, ικανών να παραλαμβάνουν όλους τους ασχολούμενους και επιβαίνοντες στην ευκολία υποδοχής λυμάτων. β) Τεσσάρων κυκλικών σωσσιβίων, τα οποία να τοποθετούνται ανά δύο στο πλωριό και πρυμνιό τμήμα. Τα δύο κυκλικά σωσσίβια να είναι εφοδιασμένα με φωτιστική συσκευή, που θα τροφοδοτείται με ηλεκτρικές στήλες και όχι με ασετυλίνη, ή άλλο επικίνδυνο μέσο, όλα δε να φέρουν σχοινί μήκους 27,5 μέτρων. γ) Σωσσιβίων ζωνών ενηλίκων τόσων, όσος είναι ο αριθμός των επιβαινόντων συν 10%. δ) Μιας σειρήνας ομίχλης που να λειτουργεί χειροκίνητα ή με πεπιεσμένο αέρα. ε) Ενός ζεύγους διοφθάλμων. στ) Ενός προβολέα σημάτων χειρός με συσσωρευτή. 2. Σε περίπτωση που τα πλοία ή τα πλωτά ναυπηγήματα βρίσκονται μόνιμα αγκυροβολημένα εκτός λιμένος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με: α) Δύο μηχανοκίνητες σωσσίβιες λέμβους που να μπορούν να παραλαμβάνουν η κάθε μια το σύνολο των επιβαινόντων. Οι λέμβοι να φέρουν όλα τα εφόδια που απαιτούνται για σωσσίβιες λέμβους πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού όπως καθορίζονται από το άρθ. 28 του Β.Δ. 36/67 (ΦΕΚ 9Α') για πλοία πλόων κατηγορίας 4. β) Τέσσερα τουλάχιστον κυκλικά σωσσίβια από τα οποία τα δύο με αυτόματη συσκευή φωτισμού και δύο με καπνογόνο συσκευή. γ) Ατομικά σωσσίβια για το 110 % των επιβαινόντων. δ) Φανούς, σχήματα και σήματα που προβλέπονται από το ΔΚΑΣ 72 για αγκυροβολημένα πλοία. ε) Δώδεκα φωτοβολίδες αλεξιπτώτου και δώδεκα βεγγαλικά χειρός. στ) Ορμιδοβόλο συσκευή. ζ) Φορητό προβολέα σημάτων (ALDIS). η) Διόφθαλμα.

3 θ) Μέσα προσωπικής προστασίας για αποφυγή ναυτεργατικών ατυχημάτων. 3. Και στις δύο ανωτέρω κατηγορίες πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων είναι απαραίτητη η ύπαρξη μέσων πυρασφαλείας και μονίμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαιάς που προβλέπονται για τα αναλόγου χωρητικότητας και πλόων δεξαμενόπλοια εσωτερικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού «περί πυροσβεστικών μέσων των πλοίων» (Π.Δ. 149/76 ΦΕΚ 58 Α'), ή του αντίστοιχου κανονισμού που ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 4 Απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 1. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός των πλωτών ναυπηγημάτων και πλοίων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων των πλοίων πρέπει να είναι σύμφωνος με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ισχύοντος εκάστοτε Κανονισμού Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων που αφορούν πλοία παραλαβής και διαχωρισμού πετρελαιοειδών μονίμως αγκυροβολημένα. 2. Για το καθορισμό του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των εν λόγω σκαφών όταν δεν είναι μονίμως αγκυροβολημένα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων που ισχύει κάθε φορά ανάλογα με την κατηγορία των πλόων και το είδος του πλοίου. Άρθρο 5 Απαιτήσεις εξοπλισμού προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και εργαζομένων. 1. Οι πλωτές ευκολίες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων που θα ικανοποιεί τις υγειονομικές απαιτήσεις και θα εξασφαλίζει ότι τα επεξεργασμένα λύματα κατά τη διοχέτευσή τους στη θάλασσα θα έχουν κατά ανώτατο όριο τα παρακάτω χαρακτηριστικά : αιωρούμενα στερεά 40mg/I κολοβακτηρίδια 100/100 ml BOD 5 40 MG/I 2. Η διαπίστωση των παραπάνω επιτρεπόμενων ορίων γίνεται με εργαστηριακές αναλύσεις των απορριπτόμενων στη θάλασσα απόνερων που εκτελούνται με βάση τις μεθόδους Ελληνικών προτύπων εξέτασης (εκδόσεις ΕΛΟΤ) ή σε έλλειψη αυτών, με βάση τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) που έχουν γίνει αποδεκτές από τη χώρα μας. 3. Η λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων να στηρίζεται υποχρεωτικά και σε βιολογικό καθαρισμό. 4. Για τον έλεγχο των δυσάρεστων οσμών από τα παραγόμενα αέρια στο χώρο του αντλιοστασίου, θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα (φίλτρα) στα εξαεριστικά, το οποίο να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει ώστε η συγκέντρωση των δύσοσμων στοιχείων να παραμένει κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια οσμών όπως αυτά καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα: Δύσοσμη ένωση Ανώτερο επιτρεπόμενο όριο οσμών σε ppm (V) Αμμωνία 46.8 Χλώριο Θειούχο διμεθύλιο Θειούχο διφαινύλιο Αιθυλομερκαπτάνη Υδρόθειο Ινδόλιο Μεθυλαμίνη 21.0 Μεθυλομερκαπτάνη Μεθυλινδόλιο

4 Άρθρο 6 Έκδοση Π.Γ.Ε. 1. Για την έκδοση Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) πλωτής ευκολίας υποδοχής λυμάτων των πλοίων, υποβάλλονται στην Δ.Ε.Ε. για έγκριση τα εξής δικαιολογητικά : α) Σχέδιο γενικής διάταξης. β) Σχέδιο χωρητικότητας των δεξαμενών γ) Σχέδιο σωληνώσεων στο κατάστρωμα και τον πυθμένα των δεξαμενών. δ) Πλήρης μελέτη επεξεργασίας λυμάτων και διάθεσης ιλύος (που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και σχέδιο διάταξης σωληνώσεων, επιστομίων και αντλιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων, περιγραφή των συστημάτων επεξεργασίας, της λειτουργίας και της αποδόσεως αυτών καθώς και του τρόπου και τόπου διάθεσης των καταλοίπων κλπ.) ε) Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και τρόπου αντιμετώπισης της κατάστασης σε περίπτωση ζημίας. Στο εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνεται το απαιτούμενο προσωπικό και τα καθήκοντα του για τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και τον τρόπο δοκιμής της καλής λειτουργίας της ευκολίας. στ) Αντίγραφο πιστοποιητικών έγκρισης της χώρας κατασκευής για τις συσκευές επεξεργασίας που χρησιμοποιεί η ευκολία. ζ) Πιστοποιητικό κλάσεως από τον παρακολουθούντα το οποίο νηογνώμονα. η) Σχέδιο μέσης τομής. Θ) Οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις μελέτες γραμμής φόρτωσης αντοχής και ευστάθειας. 2. Μετά τον έλεγχο και την έγκριση των σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών της προηγουμένης παραγράφου από την ΔΕΕΠ γίνεται επιθεώρηση για να διαπιστωθεί αν η κατάσταση του πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος και του εξοπλισμού του είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία. 3. Μετά τη διαπίστωση της καταλληλότητας εκδίδεται από την ΔΕΕΠ Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ), το οποίο συνοδεύεται από ειδικό προσάρτημα Α' όπως το σχέδιο που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή. Η διάρκεια ισχύος του Π.Γ.Ε. είναι 24 μήνες. Το Π.Γ.Ε. οπισθογραφείται μετά από τακτική επιθεώρηση, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 173/88 (ΦΕΚ 77/Α), μετά τη συμπλήρωση (1) χρόνου από την έναρξη ισχύος του και μέσα σε (2) μήνες πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή Π.γ.Ε. που δεν έχει οπισθογραφηθεί ως ανωτέρω παύει να ισχύει. Για την τακτική αυτή επιθεώρηση καταβάλλονται και τέλη επιθεώρησης ισόποσα μ' εκείνα της αρχικής επιθεώρησης για την έκδοση Π.Γ.Ε., όπως αυτά καθορίζονται στο Π.Δ. 591/1974 (ΦΕΚ 246 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά. Πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων ανελκύονται και επιθεωρούνται στην ξηρά ή σε δεξαμενή κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 36 μήνες. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για 12 ακόμη μήνες με απόφαση της ΔΕΕΠ. Η επιθεώρηση αυτή μπορεί κατά την κρίση της ΔΕΕΠ να γίνει και από δύτη σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεξαμενή στην περιοχή που λειτουργεί η πλωτή ευκολία υποδοχής ή εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η απομάκρυνσή της από το σημείο αγκυροβολίας της. Σε καμιά όμως περίπτωση το διάστημα μεταξύ των δύο διαδοχικών δεξαμενισμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) χρόνια. Άρθρο 7 Άδεια λειτουργίας 1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποβάλλονται στην κατά τόπο Λιμενική Αρχή τα εξής δικαιολογητικά : α) Αίτηση β) Απόφαση ΥΕΝ/ΔΝΕΡ 1ο για την ειδική σύνθεση πληρώματος. γ) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) με το προσάρτημα του, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

5 δ) Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι η πλωτή ευκολία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραλαβή και επεξεργασία λυμάτων. ε) Έγγραφη γνωμάτευση της αρμόδιας κεντρικής ή περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας ότι η πλωτή ευκολία μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη επεξεργασίας λυμάτων, από άποψη υγειονομική και τήρησης όρων υγιεινής περιβάλλοντος. στ) Έγγραφη βεβαίωση των αρμοδίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των αρμοδίων φορέων διαχείρισης λυμάτων για τη δυνατότητα παραλαβής των στερεών καταλοίπων (ιλύος) της ευκολίας στους καθορισμένους χώρους. 2. Η άδεια λειτουργίας της πλωτής ευκολίας ισχύει για το χρονικό διάστημα που πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής της και όχι πέρα από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του Π.Γ.Ε. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί από τη Λιμενική Αρχή που την έχει εκδώσει, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής της. 3. Σε περίπτωση λήξης ή ανάκλησης της ισχύος της πιο πάνω άδειας, αυτή επιστρέφεται στη Λιμενική Αρχή που την έχει εκδώσει. Άρθρο 8 Έκτακτες Επιθεωρήσεις 1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της πλωτής ευκολίας διενεργούνται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ή το ΥΕΝ/ ΔΕΕΠ έκτακτες επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας της και την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας της ευκολίας. 2. Μετά το πέρας κάθε έκτακτης επιθεώρησης, ενεργείται σχετική εγγραφή από τον Επιθεωρητή στο προσαρτημένο στην άδεια λειτουργίας της πλωτής ευκολίας, Φύλλο Εκτάκτων Επιθεωρήσεων. Άρθρο 9 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. Πειραιάς, 30 MΜαΐου 1989 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Περιπολικό Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Ο.P.V). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α 17/05/63/20/0 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ (01) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 Σελίδα 1 από 14 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/2002 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» α. Του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1428.ISM/16/95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ I. S. Μ. Ταχ.Δ/νση: Κ.Παλαιολόγου 1 Ταχ.Κώδικας 185-35 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως προστέθηκε με το 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α 38).

δ) Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως προστέθηκε με το 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α 38). Αριθ. 3131.1/03/99 ΦΕΚ Β' 444/26.4.1999 Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20 "Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής". Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Σύμφωνα με : α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 606 7 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λει τουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού.

Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού. Τόμος Α'. Κτιριοδομικός Κονονισμόο ΤΕΥΧΟΣ 156, Αύγουστοο. 1989 κτίριο (τζάκια, θερμάστρες πετρελαίου, αερίου ή υγραερίου με καπναγωγούς, θερμοσυσσωρευτές κ.λπ.). 3.3. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 4 13 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 4. Τροποποίηση του Π.Δ. 20/2012: «Τροποποίηση δι ατάξεων του π.δ. 103/1999

Διαβάστε περισσότερα

Με ρος Γ Μηχανολογικε ς εγκαταστα σεις Με ρος Ηλεκτρολογικε ς εγκαταστα σεις

Με ρος Γ Μηχανολογικε ς εγκαταστα σεις Με ρος Ηλεκτρολογικε ς εγκαταστα σεις 15.4.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 98/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2002/25/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2002 που τροποποιεί την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασ σα, (ΠΑΑΖΕΘ SOLAS 1974),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β )

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Σελίδα 1 από 17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications 1 www.fishinmed.eu LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13363 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β )

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β ) Σελίδα 1 από 101 ΑΠΟΦ. Δ3/148 ΤΗΣ 8.6./1.7.19 (ΦΕΚ 477 Β ) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Oπως πίνακας κοινοποιήσεων ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Oπως πίνακας κοινοποιήσεων ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα