ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών / διαδικασιών, που απαιτούνται για την προετοιμασία της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία ενός Σχολικού Κτιρίου, σε συσχετισμό με τους αντίστοιχους αρμόδιους, για κάθε ενέργεια, Φορείς καθώς και τη σχετική Νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες αυτές. Τα διαγράμματα χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων, για την απρόσκοπτη έναρξη λειτουργίας εντός σχολικού κτιρίου που εμφανίζεται στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος, συντάχτηκαν με βάση τις οδηγίες των Εγκυκλίων 37/95, 27/97 και 31/97 του ΥΠΕΧΩ Ε. Οι χρόνοι εκτιμήθηκαν με βάση τους προβλεπόμενους χρόνους από την ισχύουσα Νομοθεσία για ορισμένες διαδικασίες αλλά και την εμπειρία για κάθε κατηγορία δραστηριότητας και αφορούν συνήθη έργα σχολικών κτιρίων «μέσου μεγέθους», όπως χαρακτηρίζεται ένα 12τάξιο Γυμνάσιο. Οι χρόνοι μπορούν πρακτικά να μειωθούν με ενέργειες ή επιλογές όπως: 1. Γραφειοκρατικές διαδικασίες (πρωτοκολλήσεις, χρεώσεις εγγράφων, υπογραφές κλπ.) διεκπεραιώνονται άμεσα και όχι στη λογική των συνεχών αναβολών. 2. Παράλληλη προώθηση διαδικασιών οι οποίες δεν προϋποθέτουν την ολοκλήρωση της μιας για να ξεκινήσει η άλλη 3. Κατά την επιλογή-ορισμό ατόμων (υπαλλήλων) που θα ασχοληθούν με το θέμα (ως μελετητές, μέλη επιτροπών ή εισηγητές) να έχει λόγο μόνο η ικανότητα και η δυνατότητα διεκπεραίωσης του αντικείμενου 4. Κατά την αξιολόγηση των μελετών να εξετάζεται ουσιαστικά η ποιότητα και πληρότητα των μελετών καθώς και η πραγματική ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του έργου. ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Στον Οδηγό περιγράφονται αναλυτικά όλες οι προετοιμασίες και οι διαδοχικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού κτιρίου και τη λειτουργία ενός σχολείου κατά τις εξής διακριτές φάσεις: Απόκτηση γης (Κτηματολόγιο - Απαλλοτρίωση - Παραχώρηση κλπ.) Σύνταξη Μελετών (Κύριες Μελέτες Σχολικού Κτιρίου, Υποστηρικτικές Μελέτες, Έρευνες, Εγκρίσεις κλπ.) Έκδοση Αδειών και Αποφάσεων Εξοπλισμός Σχολείου Λειτουργία

2 Οι φάσεις αυτές ολοκληρώνονται σε επτά επί μέρους στάδια Στάδιο Ι : Ίδρυση Σχολείου Αποτελεί στάδιο καθαρά διοικητικής διαδικασίας κατά το οποίο διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός σχολείου για τη στέγαση μαθητών. Το Στάδιο Ι ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης ίδρυσης του σχολείου από τον Υπουργό Παιδείας. Ελάχιστη Εκτιμώμενη ιάρκεια: 1 μήνας Μέση Εκτιμώμενη ιάρκεια: 2 μήνες Μεταξύ του Σταδίου Ι και του Σταδίου ΙΙ είναι εντελώς απροσδιόριστο το διάστημα που μπορεί να μεσολαβήσει. ηλαδή ένα σχολείο μπορεί να έχει ιδρυθεί (Στάδιο Ι) και να λειτουργεί, ή συστεγαζόμενο στο ίδιο κτίριο με άλλο σχολείο (διπλή βάρδια) ή να στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο, η δε διαδικασία απόκτησης του οικοπέδου (Στάδιο ΙΙ) να ξεκινήσει για διάφορους λόγους μετά από χρόνια. Το φαινόμενο αυτό είναι συνηθέστατο στην Αττική αλλά και στα αστικά κέντρα σε ορισμένους άλλους νομούς. Στάδιο ΙΙ : Απόκτηση Οικοπέδου Κατά το στάδιο αυτό υλοποιούνται η διαδικασία ανεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου (τεχνικό μέρος) και (συνήθως) κήρυξης της απαλλοτρίωσής του, και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης (νομικό μέρος) που ολοκληρώνεται με την παρακατάθεση της αποζημίωσης υπέρ των δικαιούχων. Ελάχιστη Εκτιμώμενη ιάρκεια: 13 μήνες Μέση Εκτιμώμενη ιάρκεια: 26 μήνες Στάδιο ΙΙΙ : Σύνταξη Προκαταρκτικών Μελετών Συντάσσονται οι απαραίτητες προκαταρκτικές μελέτες από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες (Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική, Εδαφοτεχνική) οι οποίες εγκρίνονται και το Στάδιο ολοκληρώνεται με την έκθεση της εδαφοτεχνικής έρευνας από αρμόδιο εργαστήριο. Με την ολοκλήρωση του σταδίου πρέπει να ζητούνται οι απαιτούμενες παρεκκλίσεις για υλοποίηση του έργου. Ελάχιστη Εκτιμώμενη ιάρκεια: 2 μήνες Μέση Εκτιμώμενη ιάρκεια: 3 μήνες Στάδιο IV : Σύνταξη Κυρίων Μελετών Περίπτωση Α : Σύνταξη Μελετών από την Υπηρεσία Το Στάδιο ΙV περιλαμβάνει τη σύνταξη όλων των μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών σε προμελέτη, οριστική και μελέτη εφαρμογής) καθώς και των τευχών δημοπράτησης, από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και την έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα. Ελάχιστη Εκτιμώμενη ιάρκεια: 9 μήνες Μέση Εκτιμώμενη ιάρκεια: 12 μήνες

3 Στο Στάδιο ΙV καταγράφονται και οι άλλες δύο διαδικασίες που ακολουθούνται για την απόκτηση μελέτης ενός σχολείου στην περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν μπορούν να συντάξουν οι ίδιες τις μελέτες. Περίπτωση Β : Σύστημα «Μελέτη Κατασκευή» Είναι η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως όταν οι Υπηρεσίες δεν συντάσσουν οι ίδιες τις μελέτες. Περιλαμβάνει τη σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος και των τευχών δημοπράτησης, τη διακήρυξη, την αξιολόγηση των προσφορών κλπ. την ανάθεση σε ανάδοχο, τη σύνταξη μελετών από τον ανάδοχο μέχρι και την έγκρισή τους από την Υπηρεσία και την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας. Ελάχιστη Εκτιμώμενη ιάρκεια: 6 μήνες Μέση Εκτιμώμενη ιάρκεια: 12 μήνες Περίπτωση Γ : Ανάθεση Μελέτης Περιλαμβάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλογή Μελετητού, σύνταξη και έγκριση προμελετών και στη συνέχεια των οριστικών μελετών, των μελετών εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης. Ελάχιστη Εκτιμώμενη ιάρκεια: 15 μήνες Μέση Εκτιμώμενη ιάρκεια: 18 μήνες Στάδιο V: Έκδοση Αδειών - Εγκρίσεις Το Στάδιο V περιλαμβάνει την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών, μετά την έγκριση των Μελετών, ώστε να μπορεί να δημοπρατηθεί και κατασκευαστεί νόμιμα το σχολείο. Οι κατ ελάχιστον απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις είναι: Έγκριση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής Έγκριση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Έκδοση Οικοδομικής Αδείας Ελάχιστη Εκτιμώμενη ιάρκεια: 1 μήνας Μέση Εκτιμώμενη ιάρκεια: 2 μήνες ιακήρυξη ημοπράτησης- Κατασκευή Με την έγκριση της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης και εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι σχετικές αποφάσεις και άδειες κατασκευής του έργου (ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο έκδοσης), ο αρμόδιος φορέας μπορεί να προχωρήσει στις διαδικασίες δημοπράτησης και κατασκευής. Η δραστηριότητα αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Οδηγού.

4 Στάδιο VΙ : Εξοπλισμός Το Στάδιο VΙ περιλαμβάνει τη σύνταξη και την εκτέλεση του ετήσιου Προγράμματος προμηθειών του εξοπλισμού των σχολείων όλης της χώρας. Ελάχιστη Εκτιμώμενη ιάρκεια: 12 μήνες Μέση Εκτιμώμενη ιάρκεια: 18 μήνες Στάδιο VII : Λειτουργία Συντήρηση Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και τον εξοπλισμό ενός σχολικού κτιρίου η λειτουργία του είναι κατά κανόνα άμεση. Η συντήρηση του σχολείου, μετά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης από τον κατασκευαστή, γίνεται σε ετήσια βάση από την αρμόδια Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε με αυτεπιστασία, είτε με εργολαβίες ανά σχολικό κτίριο, είτε με γενικές εργολαβίες για όλα τα σχολεία του ήμου (π.χ. χρωματισμοί, συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων, κλπ.). ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι οι χρόνοι ωρίμανσης για έργα σχολικών κτιρίων, εξαρτώνται και από τον τρόπο σύνταξης των κυρίων μελετών, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, με χρόνο ελάχιστο έως συνήθη τα 2 έως 4 χρόνια. Στον υπολογισμό δεν λαμβάνονται υπόψη τα στάδια VI και VII που δεν επιδρούν στη διαδικασία προετοιμασίας της δημοπράτησης της κατασκευής του σχολικού κτιρίου. ΣΤΑ ΙΟ Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI-VII ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΚΤΙΜΩ- ΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΚΤΙΜΩ- ΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΜΕΛ. ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛ. ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

5 Πρέπει να σημειωθεί ότι το διάστημα των 23 μηνών είναι ο ελάχιστος δυνατός χρόνος πλήρους ωρίμανσης ενός έργου που μπορεί να επιτευχθεί υπό προϋποθέσεις, όπως: Να είναι συνεχής η κίνηση όλων των διαδικασιών μετά την ίδρυση του σχολείου Να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις εγκρίσεις από την Υπηρεσία Να μην υπάρξουν καθυστερήσεις από πλευράς μελετητών στην τήρηση των σχετικών προθεσμιών εκπόνησης των επιμέρους μελετών ή σταδίων μελετών Να τηρηθεί αυστηρά η προβλεπόμενη αλληλουχία των επιμέρους δραστηριοτήτων Και κυρίως Να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων, αδειών και αποφάσεων των συναρμοδίων φορέων, κάτι που αποτελεί συνήθως, στη μέχρι σήμερα πρακτική και εμπειρία, πηγή προβλημάτων και αιτίων ανατροπής των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι για ένα μέσο νέο έργο σχολικών κτιρίων απαιτούνται 2 έως 4 χρόνια από την ημερομηνία που θα αποφασισθεί το έργο μέχρι την ημερομηνία που θα είναι έτοιμο για δημοπράτηση.

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων"

ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών ηµοσίων 'Εργων" Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις : α) Του Ν. 716/77 "Περι µητρώου µελετών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" και των σχετικών Π. /των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: Συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2013 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών Αδειοδότησης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών Αδειοδότησης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ)

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ) Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ) ΗΜΕΡΙΔΑ «Καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων: Η υφιστάμενη κατάταση-προτάσεις βελτίωσης» (Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του έργου από οικονοµικής πλευράς. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται και αναλύονται τα θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα