ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. Αριθµός Έγκρισης:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ. Αριθµός Έγκρισης:"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο Συντάξας: Ηµεροµηνία: Ο Ελέγξας: Ηµεροµηνία: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 10 Έκδοση : 1 5

2 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διοικητικής πράξης (διαδικασίας) αυτής είναι ή προκήρυξη των µελετών της Υπηρεσίας. 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1) Η συγκεκριµένη διαδικασία εφαρµόζεται στις περιπτώσεις ανάθεσης µελετών καταβλητέας αµοιβής µεγαλύτερης των Ευρώ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) σύµφωνα µε το Π 18/ ) Για την παρούσα διαδικασία έχουν εφαρµογή κατά σειρά ισχύος: - το Π 346/98, που είναι η µεταφορά στην Ελληνική Νοµοθεσία της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε µε το Π 18/2000 σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ - o Ν. 716/77 και το εκτελεστικό αυτού Π 194/79, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα. 3) Στις περιπτώσεις ανάθεσης µελετών καταβλητέας αµοιβής µικρότερης των Ευρώ, βλέπε παράγραφο ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Υπεύθυνος για την εφαρµογή αυτής της διαδικασίας είναι ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών της Υπηρεσίας. 4. ΟΡΙΣΜΟΙ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π 346/98 ΚΑΙ ΤΟ Ν. 716/77) Κύριος του έργου :.. Εργοδότης / Αναθέτουσα Υπηρεσία :... Προϊσταµένη Αρχή:... ιευθύνουσα Υπηρεσία:... Παρέχων Υπηρεσίες: ο κάτοχος µελετητικού πτυχίου ή όποιος νοµιµοποιείται να αναλάβει εκπόνηση µελέτης του ηµοσίου. Προσφέρων: όποιος έχει υποβάλλει προσφορά. Υποψήφιος: όποιος έχει ζητήσει προκήρυξη κλειστής διαδικασίας ή διαπραγµάτευση. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι µελέτες ανατίθενται συνήθως µε τους παρακάτω τρόπους: α) µε ανοικτή διαδικασία, β) µε κλειστή διαδικασία γ) µε διαδικασία διαπραγµάτευσης δ) µε διαγωνισµό µελετών 5.1. Πρόσκληση σε ανοικτή διαδικασία Γενικά Ανοικτή διαδικασία είναι η διαδικασία στα πλαίσια της οποίας µπορούν να υποβάλουν προσφορά όλοι οι ενδιαφερόµενοι που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. (συντάσσουν µελέτες του ηµοσίου, ορισµένης φύσεως). 2 από 10 Έκδοση : 1 6

3 5.1.2 Σύνταξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µελέτης Ο Προϊστάµενος του τµήµατος µελετών µε απόφασή του (υπόδειγµα ΠΜ2/Ε1) ορίζει τους υπαλλήλους που συντάσσουν τα συµβατικά τεύχη που περιλαµβάνουν Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπόδειγµα ΠΜ2/Ε2), Περιγραφή Τεχνικού Αντικειµένου Μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων (υπόδειγµα ΠΜ2/Ε3), Προδιαγραφές και οδηγίες σύνταξης της µελέτης. Σε περίπτωση ειδικής ή σηµαντικής µελέτης µπορεί να προβλέπονται και άλλα τεύχη. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ορίζει: Αναθέτουσα / Προϊσταµένη Αρχή, - το αντικείµενο της προς ανάθεση µελέτης, - την προβλεπόµενη αµοιβή του µελετητή, - την προθεσµία περαίωσης της µελέτης. ότι άλλες πληροφορίες είναι αναγκαίες από την Υπηρεσία, ότι οι φάκελοι της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβληθούν / αποσταλούν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, τον τρόπο επικοινωνίας των ενδιαφεροµένων µε την Υπηρεσία (FAX, αντίκλητος κ.λ.π.),- τον τίτλο της µελέτης και γενικά στοιχεία ανάλογα µε αυτά που προβλέπονται για τα έργα, και κυρίως: Αυτούς που µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κατά τον κατωτέρω λεπτοµερή τρόπο. Για την ανάληψη της υπόψη µελέτης µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους: α) Έλληνες Μελετητές εγγεγραµµένοι στο µητρώο µελετητών κάτοχοι πτυχίου τάξεως στη κατηγορία µελετών. Θα υποβληθεί αντίγραφο πτυχίου. β) Μελετητές/ εταιρείες / οίκοι από χώρες µέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, i. εγγεγραµµένοι σε επίσηµους πίνακες (του άρθρου 28 του Π 346/98) του κράτους προέλευσης τους, για αντίστοιχη τάξη και κατηγορία µελετών µε τα προβλεπόµενα για τους Έλληνες Μελετητές. Θα υποβληθεί πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσηµους πίνακες, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή, το οποίο θα µνηµονεύει τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον πίνακα καθώς και τη σχετική κατάταξη. ii. σε περίπτωση που δεν τηρούνται επίσηµοι πίνακες στη χώρα προέλευσης του ενδιαφερόµενου, ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει µε συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά ότι έχει δυναµικό κατά τάξη και κατηγορία µελέτης τουλάχιστον τόσο µε το προβλεπόµενο για τα Ελληνικά Γραφεία Μελετών ήτοι κατ ελάχιστον Μηχανικούς µε 4ετή εµπειρία, µηχανικούς µε 8ετή εµπειρία κτλ. Επίσης ο ανωτέρω θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις των παρ. 1α, β, γ, δ, και ζ του άρθρου 24 του Π 346/98, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 2 του υπόψη άρθρου. Επίσης ο ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα του άρθρου 25 του Π 346/98. γ) Συµπράξεις των αναφεροµένων στις προηγούµενες α) και β) παραγρ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του Π 194/79 και το Π 923/78. Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ή δηλώσεις των Μελετητών που συµπράττουν, ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η µελέτη, θα συµπράξουν σύµφωνα µε το νόµο (εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνοι έναντι του ΚτΕ). Όλοι οι προσφέροντες θα υποβάλλουν βεβαιώσεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους σε ό,τι αφορά καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και καταβολής φόρων, τελών κτλ. όπως ορίζονται στις παρ. 1ε, και στ του άρθρου 24 του Π 346/98. Τα κριτήρια µε τα οποία θα γίνει η ανάθεση της µελέτης. Παρατίθεται συνοπτικά η Νοµοθεσία της ανάθεσης. Τέλος αναφέρει αποστολή προκήρυξής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Εφηµερίδα της ΕΕ και στο φύλλο του ΤΕΕ και περίληψής της σε ελληνικές εφηµερίδες ιαδικασίες πριν την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα συµβατικά τεύχη υπογράφονται από αυτούς που τα συνέταξαν, ελέγχονται και υπογράφονται από τον Προϊστάµενο Τµήµατος Μελετών και θεωρούνται από το ιευθυντή της Υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση των συµβατικών τευχών, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών της Υπηρεσίας τα χρεώνει σε αρµόδιο µηχανικό του τµήµατος, για τα περαιτέρω. 3 από 10 Έκδοση : 1 7

4 Ο ανωτέρω Μηχανικός (αρµόδιος για την ανάθεση της µελέτης) συντάσσει σχέδια εγγράφων: α) Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης (υπόδειγµα Ε4) και εξουσιοδότησης του ιευθυντή Υπηρεσίας να ξεκινήσει τη διαδικασία ανάθεσης της µελέτης. β) Απόφαση έγκρισης των συµβατικών τευχών (υπόδειγµα Ε5), που προωθείται για υπογραφές. Μετά την υπογραφή των παραπάνω ο αρµόδιος µηχανικός της µελέτης: α) συντάσσει την προκήρυξη µέχρι 650 λέξεις, σύµφωνα µε το υπόδειγµα Β του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 97/52/ΕΟΚ (υπόδειγµα Ε6.1) και µε διαβιβαστικό προς την Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ. Η ηµεροµηνία δηµοπράτησης πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 52 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης, µονογράφει την προκήρυξη και το διαβιβαστικό της και το προσκοµίζει για υπογραφή στο ιευθυντή της Υπηρεσίας. Μετά την υπογραφή παραδίδεται στο πρωτόκολλο για άµεση διεκπεραίωσή του. β) Την επόµενη ηµέρα από την αποστολή στην ΕΕ, στέλνει αντίγραφο της προκήρυξης για δηµοσίευση στο δελτίο του ΤΕΕ µε σχετικό διαβιβαστικό. Σε συνέχεια συντάσσει περίληψη (υπόδειγµα Ε7) και διαβιβαστικό για αποστολή σε ελληνικές εφηµερίδες (2 ηµερήσιες των Αθηνών και µία της έδρας του Νοµού που είναι η µελέτη), που υπογράφονται και παραδίδονται στο πρωτόκολλο για διεκπεραίωση. Σηµείωση : Η προθεσµία των 52 ηµερών, µπορεί να µειωθεί αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, που ορίζονται στο Π 346/98, και σε περίπτωση που υπάρχει προδηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και τις ελληνικές εφηµερίδες, σε 36 ηµέρες, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα Ε9. Το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας παραλαµβάνει τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα του αποσταλούν και τους πρωτοκολλεί την ηµέρα που τους παρέλαβε ώστε να αποδεικνύεται η ηµέρα παραλαβής του. Όταν αποσταλεί από την ΕΕ το φύλλο εφηµερίδας που δηµοσιεύτηκε η προκήρυξη της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος αρχειοθετείται στο φάκελο. Μετά την σύναψη σύµβασης η λήξης του διαγωνισµού αποστέλλεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ το αργότερο σε 48 ηµέρες από την σύναψη της σύµβασης γνωστοποίηση (υπόδειγµα Ε10) µε τα αποτελέσµατα της σχετικής διαδικασίας και σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 346/ Πρόσκληση σε κλειστή διαδικασία Κλειστή διαδικασία είναι αυτή στο πλαίσιο της οποίας µπορούν να υποβάλουν προσφορά µόνο όσοι µελετητές προσκληθούν από την αναθέτουσα αρχή, οι οποίοι επιλέγονται βάσει πληροφοριών σε σχέση µε τα στοιχεία που συνιστούν την προσωπική κατάσταση του µελετητή καθώς και την εκτίµηση των ελαχίστων οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων που αυτή πρέπει να πληροί. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρµόζεται συνήθως για µικρά περιφερειακά έργα. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων των αιτήσεων συµµετοχής δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 37 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης (υπόδειγµα Ε6.2) και η προθεσµία παραλαβής των προσφορών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 40 ηµέρες από την έγγραφη πρόσκληση των διαγωνιζοµένων που µπορούν να µειωθούν σε 26 ηµέρες µε ύπαρξη προδηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και τις ελληνικές εφηµερίδες. 5.3 ιαδικασία µε διαπραγµάτευση Γενικά Η διαπραγµάτευση είναι εξαιρετική περίπτωση που µπορεί να εφαρµοστεί µόνο όταν συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις / όροι. ιακρίνονται δύο οµάδες περιπτώσεων (άρθρο 9 του Π 346/98): 4 από 10 Έκδοση : 1 8

5 Η 1η οµάδα περιλαµβάνει τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης στην εφηµερίδα της ΕΕ και τον Ελληνικό Τύπο (υπόδειγµα Ε6.3). Σε αυτή απαριθµούνται 3 περιπτώσεις, από τις οποίες: - Η πρώτη αφορά ανάθεση µε διαπραγµάτευση µετά από αποτυχούσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία. - Η δεύτερη αφορά διαπραγµάτευση όταν η φύση των εργασιών και αστάθµητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν µια προκαταρτική και συνοπτική τιµολόγηση. - Η τρίτη αφορά περιπτώσεις που η φύση των εργασιών ιδίως στην περίπτωση διανοητικών τέτοιων (όπως είναι οι µελέτες) είναι τέτοια που οι προδιαγραφές της σύµβασης δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν µε ακρίβεια. Η 2η υποοµάδα περιλαµβάνει περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται δηµοσίευση προκήρυξης. Από τη 2η υποοµάδα, για την ανάθεση µελετών της Υπηρεσίας ενδιαφέρει: - η περίπτωση δ του άρθρου 9 του Π 346/98 που αφορά στην απευθείας ανάθεση λόγω του επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή και - η περίπτωση ε που αφορά συµπληρωµατικές υπηρεσίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων µε συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικής αξίας µέχρι το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης. Στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση ισχύουν τα χρονικά όρια της παραγράφου ιαγωνισµοί µελετών εν πρόκειται για συνήθη διαδικασία για µικρά περιφερειακά έργα και τηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες διαδικασίες: Οι διαγωνισµοί δεν περιορίζονται στην επικράτεια κράτους µέλους. Οι συµµετοχή είναι ελεύθερη τόσο στα φυσικά όσο στα νοµικά πρόσωπα. Οι µελέτες υποβάλλονται ανώνυµα. Τα κριτήρια επιλογής δηµοσιεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού. εν απαιτείται ενδεικτική δηµοσίευση για τους διαγωνισµούς µελετών αλλά απαιτείται δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων ηµοσιεύσεων της ΕΕ και στον ελληνικό τύπο µε το ίδιο κείµενο (υπόδειγµα Ε11) όταν το κόστος προσφερόµενης υπηρεσίας η βραβείων υπερβαίνει τα ευρώ. Ισχύουν τα χρονικά όρια του άρθρου 33 του Π 346/1998 όπως και οι σχετικοί κανόνες δηµοσιότητας. Μετά την σύναψη σύµβασης η λήξης του διαγωνισµού αποστέλλεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και τον Ελληνικό Τύπο το αργότερο σε 48 ηµέρες από το αποτέλεσµα του διαγωνισµού γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα της σχετικής διαδικασίας και σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Π 346/1998 (υπόδειγµα Ε12). 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩ. 6.1 Για την υπόψη περίπτωση µελετών έχει εφαρµογή ο Ν. 716/77 και το Π 194/ Οι υπόψη µελέτες της Υπηρεσίας αναθέτονται συνήθως βάσει του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 716/ Σύνταξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μελέτης. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών αναθέτει σε αρµόδιο Μηχανικό τη σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζει συνοπτικά το αντικείµενο της µελέτης την ηµεροµηνία λήξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους δυνάµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µελετητές την υπολογιζόµενη αµοιβή ότι η ανάθεση θα γίνει κατ εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 τον τίτλο της µελέτης ότι 5 από 10 Έκδοση : 1 9

6 πληροφορίες δίδονται από την Υπηρεσία ότι τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας - και ότι η επιλογή θα γίνει µε τα κριτήρια του άρθρου 2 του Π 194/ ιαδικασίες πριν την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο αρµόδιος µηχανικός συντάσσει σχέδιο αποφάσεως (υπόδειγµα Ε8) µε την οποία: - εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης - εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. - εξουσιοδοτείται ο ιευθυντής της Υπηρεσίας να προωθήσει τις διαδικασίες επιλογής του µελετητή. Η Απόφαση υπογράφεται από τον συντάξαντα, τον Τµηµατάρχη Μελετών και τον ιευθυντή της Υπηρεσίας και προωθείται για υπογραφή στον Προϊστάµενό τους Μετά την υπογραφή της ανωτέρω απόφασης, εγκρίνονται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ιευθυντή της Υπηρεσίας. Ο αρµόδιος Μηχανικός στέλνει, µε διαβιβαστικό που υπογράφει ο ιευθυντής της Υπηρεσίας και διεκπεραιώνει το πρωτόκολλο, αντίγραφο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο ΤΕΕ για δηµοσίευση στο ενηµερωτικό του δελτίο τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν από τη λήξη της παραλαβής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγχρόνως συντάσσει περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και διαβιβαστικό για αποστολή στις εφηµερίδες που µονογράφονται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας και παραδίδονται στο πρωτόκολλο για διεκπεραίωση. Το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας παραλαµβάνει τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα του παραδοθούν και τους πρωτοκολλεί αυθηµερόν. 7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΜ2/Ε1 ΠΜ2/Ε2 ΠΜ2/Ε3 ΠΜ2/Ε4 ΠΜ2/Ε5 ΠΜ2/Ε6 ΠΜ2/Ε7 ΠΜ2/Ε8 ΠΜ2/Ε9 ΠΜ2/Ε10 ΠΜ2/Ε11 ΠΜ2/Ε12 ΠΜ2/Ε13 ΠΜ2/Ε14 Σύσταση οµάδας εργασίας σύνταξης τευχών πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συγγραφή Υποχρεώσεων Έγκριση Πίστωσης Έγκριση Συµβατικών Τευχών Μελέτης Προκήρυξη προς δηµοσίευση στην ΕΕ ανοικτή διαδικασία. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προκήρυξη Προκαταρκτικής Ενηµέρωσης Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύµβασης Προκήρυξη προς δηµοσίευση στην ΕΕ κλειστή διαδικασία. Προκήρυξη προς δηµοσίευση στην ΕΕ διαδικασία µε διαπραγµάτευση. Προκήρυξη ιαγωνισµού Μελέτης Αποτέλεσµα ιαγωνισµού Μελετών Έγκριση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 8. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΜΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Εγγραφή σε ΣΑΕ - ΣΑΜ - ΣΑΝΑ - ΣΑΕΠ - ΚΑΕ / Π Ε κωδικός ΠΜ-1 6 από 10 Έκδοση : 1 10

7 9. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ορισµός επιτροπής αξιολόγησης κωδικός ΠΜ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10.1 Παραλληλισµός διαδικασιών ανάθεσης Ν. 716/77 και Οδηγίας 92/50. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ Ε µε αριθµό 40/93 «για την σύναψη σύµβασης µελέτης ή για τη διενέργεια διαγωνισµού µελετών», οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν διαδικασίες προσαρµοσµένες στις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 92/50. Ειδικότερα: «α) Ανοικτή διαδικασία που αντιστοιχεί στη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 716/77, µε ταυτόχρονη εφαρµογή των κριτηρίων σύναψης των συµβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 36 της οδηγίας 92/50. β) Κλειστή διαδικασία που αντιστοιχεί στη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 716/77, µε ταυτόχρονη εφαρµογή των κριτηρίων σύναψης των συµβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 36 της οδηγίας 92/50. γ) ιαδικασία µε διαπραγµάτευση (άρθρο 1 παρ. στ και άρθρο 11 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 92/50): - Υφίσταται δυνατότητα εφαρµογής της περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθρου 11 της οδηγίας 92/50, που αντιστοιχεί στην ανάθεση µελέτης στον βραβευθέντα σε διαγωνισµό ιδεών ή προσχεδίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 και στην Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Ε/27960/1165/1970 Περί εγκρίσεως προδιαγραφών αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και όρων διενέργειας αυτών». Εν προκειµένω γίνεται µια προσπάθεια παραλληλισµού των διαδικασιών του Ν. 716/77 µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην οδηγία 92/50 και ταυτόχρονη εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας που αναφέρονται στα κριτήρια σύναψης των συµβάσεων και συγκεκριµένα του άρθρου 36 αυτής. Ειδικότερα: 1) Η διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 716/77, όπως κάθε κλειστή διαδικασία, ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Κατά το µεν πρώτο ο εργοδότης επιλέγει, µεταξύ των Γραφείων Μελετών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον µετά από τη δηµοσίευση προκήρυξης, έναν συγκεκριµένο αριθµό γραφείων τα οποία συγκεντρώνουν τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις για την ανάληψη της µελέτης και στη συνέχεια αυτά καλούνται να υποβάλλουν, εντός τακτής προθεσµίας, ειδική προκαταρκτική µελέτη ή έκθεση. Κατά το δεύτερο στάδιο ακολουθεί η ουσιαστική αξιολόγηση των µελετών που έχουν υποβληθεί και στη συνέχεια ανατίθεται η εκπόνηση της µελέτης στον υποβάλλοντα την αρτιότερη, από τεχνικοοικονοµική άποψη, λύση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ζήτηµα που προκύπτει αναφορικά µε τα κριτήρια ανάθεσης της µελέτης. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος 40/93 «για τις αµοιβές των µηχανικών ισχύουν τα οριζόµενα στο Π.. 696/74 περί αµοιβών µηχανικών όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Π.. 515/89, καθώς και οι αποφάσεις σχετικά µε τον καθορισµό ποσοστού εκπτώσεων και συνεπώς στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την ανωτέρω νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης το κριτήριο της «τιµής». Τα κριτήρια σύναψης συµβάσεων που είναι δυνατόν να τεθούν, σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στο Ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του Π.. (Π.. 194/79), είναι κατά περίπτωση µεταβλητά και αφορούν στη συγκεκριµένη σύµβαση. Αυτά µπορούν να είναι, π.χ., η τεχνική προσέγγιση του θέµατος, η προθεσµία παράδοσης, η προτεινόµενη µεθοδολογία, η τεχνική υποστήριξη µετά την εκπόνηση της µελέτης, η αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία σε µελέτες εξειδικευµένων έργων. Τα κριτήρια αυτά είναι ενδεικτικά και η αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίσει και άλλα ανάλογα µε τη φύση της µελέτης». 7 από 10 Έκδοση : 1 11

8 Με την εν λόγω αναφορά γίνεται σαφές πως κριτήριο ανάθεσης σύµβασης µελέτης όπου ισχύουν τα οριζόµενα στο Π.. 696/74, αναφορικά µε τα κατώτερα όρια αµοιβών των µηχανικών, δεν µπορεί να είναι η τιµή. Αυτή µπορεί να λειτουργήσει µόνο στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καθορισµένο τιµολόγιο αµοιβής και τότε µπορεί κατά την κρίση της αρχής να λειτουργήσει ως κριτήριο είτε «η πλέον συµφέρουσα προσφορά» είτε απλώς «η χαµηλότερη προσφορά». 2) Αναφορικά µε τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Ν. 716/77 και συγκεκριµένα τη διαδικασία διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισµού, θα πρέπει να αναφερθεί πως αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να επιλέγεται από τον εργοδότη, κυρίως για µελέτες έργων ιδιαιτέρας σηµασίας. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, ως διαδικασία, καθίσταται η πλέον χρονοβόρα και ως εκ τούτου δεν συνάδει µε έργα κατεπείγοντος χαρακτήρα. Η υποχρέωση υποβολής προσχεδίων ή ιδεών εκ µέρους των συµµετεχόντων, η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε δύο στάδια και η σύσταση τριών (3) διαφορετικών επιτροπών κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, κρίνονται ως οι τρεις βασικότεροι παράγοντες επιβάρυνσης από άποψη χρόνου της όλης διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά και για όλους τους παραπάνω λόγους, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ως διαδικασία παρουσιάζει ποιοτική υπεροχή έναντι των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης, επιτυγχάνοντας τρεις βασικούς στόχους: - Εξασφαλίζει µεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διενέργεια της διαδικασίας, καθώς, σε όλη τη διάρκεια έως και την απονοµή των βραβείων, η µυστικότητα των διαγωνιζοµένων «τηρείται αυστηρώς». Αυτό επιτυγχάνεται µε την υποβολή της προσφοράς εντός σφραγισµένου δέµατος το οποίο εξωτερικά φέρει µόνο έναν αριθµό και εντός αυτού τίθεται σφραγισµένος αδιαφανής φάκελος µε τα στοιχεία του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό. - Μειώνει σηµαντικά το ποσοστό αστοχίας της υπό ανάθεση µελέτης, καθώς γίνεται υποβολή συγκεκριµένων λύσεων ή προσχεδίων (και όπου αυτό απαιτείται ακόµη και προπλασµάτων), µε αποτέλεσµα κατά την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης να υφίστανται ήδη οριστικές και συγκεκριµένες λύσεις επί βασικών ζητηµάτων του έργου. - Παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και άλλων ιδεών και προσχεδίων, εκτός αυτών του βραβευθέντος µε το πρώτο βραβείο, καθώς παρέχεται από τη διαδικασία τόσο η δυνατότητα απονοµής και άλλων βραβείων (3-5) όσο και η δυνατότητα εξαγοράς κάποιων ιδεών προσχεδίων, αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο από τον αγωνοθέτη, µετά από πρόταση της κριτικής επιτροπής Πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα ανάθεσης µελέτης µε Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Η διαδικασία ανάθεσης µελετών µε τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισµού αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και αφορά κυρίως έργα ιδιαίτερης σηµασίας, τα οποία δεν είναι κατεπείγοντα και δεν απαιτούν απολύτως εξειδικευµένη επεξεργασία - µελέτη. Σε σύγκριση µε τις λοιπές διαδικασίες ανάθεσης µελετών, όπως αυτές ρυθµίζονται στο Ν. 716/77 και συγκεκριµένα στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 11, µπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι η ανάθεση εκπόνησης µελέτης µε τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισµού παρουσιάζει ποιοτική υπεροχή ως προς το αποτέλεσµα, αλλά συγχρόνως υστερεί χρονικά έναντι αυτών, καθώς εκ των πραγµάτων καθίσταται χρονοβόρα. Οι βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι επιβαρύνουν χρονικά τη διαδικασία διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισµού είναι οι εξής: 1) Η αναγκαιότητα υποβολής συγκεκριµένων λύσεων επί ορισµένου ζητήµατος του έργου ή ακόµη και η υποβολή προσχεδίων και προπλασµάτων, αναλόγως του είδους του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού (ιδεών, προσχεδίων, κλιµακωτός), 2) Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σε δύο διαφορετικά στάδια (Α φάση - προκριµατικό στάδιο και Β φάση - ουσιαστική και συγκριτική αξιολόγηση των προτεινόµενων λύσεων), 8 από 10 Έκδοση : 1 12

9 3) Η σύσταση τριών διαφορετικών επιτροπών για την άρτια και διαφανή διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά καταρχήν τον πρώτο εκ των τριών παραγόντων, είναι φανερό πως η υποχρέωση υποβολής συγκεκριµένων λύσεων και δη προσχεδίων και προπλασµάτων από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, προϋποθέτουν τη χορήγηση επαρκούς χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της προκήρυξης έως την υποβολή τους. Αντιθέτως, ο Ν. 716/77 τόσο στη διαδικασία του άρθρου 5 (η οποία αντιστοιχεί στην κλειστή διαδικασία της οδηγίας 92/50 βλέπε εγκ. 40/93 ΥΠΕΧΩ Ε) όσο και στη διαδικασία του άρθρου 7 (η οποία αντιστοιχεί στην ανοικτή διαδικασία την οδηγίας 92/50 βλέπε εγκ. 40/93 ΥΠΕΧΩ Ε), όπου η επιλογή γίνεται βάσει µόνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, προβλέπει ως προθεσµία υποβολής έγγραφης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όχι συντοµότερη των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο Ενηµερωτικό ελτίο του Τ.Ε.Ε. Είναι φανερό πως στην περίπτωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού η εφαρµογή µίας τέτοιας, έστω και κατ ελάχιστον, προθεσµίας δεν θα ήταν σε καµία περίπτωση εφικτή, καθώς και µόνο η επεξεργασία των στοιχείων ενός κτιριολογικού προγράµµατος από τους συµµετέχοντες κρίνεται ως ιδιαίτερα πολύπλοκη και δύσκολη. Αναφορικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή διεξάγεται σε δύο φάσεις και συγκεκριµένα στην πρώτη φάση γίνεται ο προκριµατικός έλεγχος, στον οποίο περιλαµβάνονται ο έλεγχος συµβατότητας της προτεινόµενης λύσης µε το κτιριολογικό πρόγραµµα και η επάρκεια των τυπικών προσόντων των συµµετεχόντων. Η δεύτερη φάση συνίσταται στην ουσιαστική αξιολόγηση των προκριθησοµένων προσχεδίων και στη µεταξύ τους συγκριτική αξιολόγηση για την ανάδειξη της αρτιότερης τεχνικοοικονοµικά λύσης. Κατά συνέπεια, ο χρόνος περαίωσης της συγκεκριµένης διαδικασίας είναι συνάρτηση του αριθµού των υποβληθεισοµένων µελετών και της πολυπλοκότητας του τιθέµενου προβλήµατος. Στη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν. 716/77, αν και προβλέπεται η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης ή ακόµη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις η υποβολή προκαταρκτικής µελέτης, αυτή γίνεται µόνο µεταξύ συγκεκριµένου αριθµού γραφείων και ως εκ τούτου κρίνεται ως συντοµότερη διαδικασία. Για τη διαδικασία του άρθρου 7 δεν τίθεται ζήτηµα, καθώς η επιλογή γίνεται βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των συµµετεχόντων Γραφείων και µόνο. Τέλος η σύσταση τριών διαφορετικών επιτροπών και συγκεκριµένα της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικών ιαγωνισµών, της Επιτροπής Επεξεργασίας ιακηρύξεων και Προγραµµάτων ιαγωνισµών και τέλος της Κριτικής Επιτροπής, µε διακριτούς ρόλους και µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες επί διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας, ναι µεν καθιστούν τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό µια ασφαλή και άρτια διαδικασία, συγχρόνως όµως απαιτούν σηµαντικά χρονικά περιθώρια για τη σύσταση, τη σύγκλιση και τη λήψη αποφάσεων από τις εν λόγω επιτροπές. Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω αναφέρεται η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 11 του Ν. 716/77, όπου προβλέπεται ειδική προθεσµία ολοκλήρωσης της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Ειδικότερα για τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77, η παράγραφος 12 του ίδιου άρθρου προβλέπει πως η υπογραφή της σύµβασης εκπόνησης της µελέτης πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Ενηµερωτικό ελτίο του Τ.Ε.Ε. Για τη διαδικασία διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισµού η εν λόγω προθεσµία ορίζεται στους έξι (6) µήνες. Ας σηµειωθεί ότι, στην πράξη, οι χρόνοι που συνήθως απαιτούνται είναι περίπου διπλάσιοι των ανωτέρω οριζοµένων. Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω προθεσµιών, η υπογραφή της σύµβασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου, διαφορετικά η ανάθεση της µελέτης επαναπροκηρύσσεται. Ο νοµοθέτης κατά τον προσδιορισµό των παραπάνω προθεσµιών έλαβε υπόψη του την πολυπλοκότητα της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού και για το λόγο αυτό επεξέτεινε την προθεσµία ολοκλήρωσης του στους έξι (6) µήνες. Σηµειώνεται δε, ότι καµία τέτοια αναφορά δεν γίνεται για τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 716/77. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό πως η διαδικασία διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισµού δεν συνάδει µε έργα κατεπείγοντος χαρακτήρα, καθώς από άποψη χρόνου, υστερεί σηµαντικά έναντι των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης εκπόνησης µελετών. 9 από 10 Έκδοση : 1 13

10 Σε ό,τι αφορά όµως στην αποτελεσµατικότητα και στην ποιότητα του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός παρουσιάζει ποιοτικό πλεονέκτηµα, καθώς η υποβολή συγκεκριµένων προσχεδίων βασιζόµενων σε «άρτιο και σαφές οικοδοµικό πρόγραµµα» και σε «οριστικά δεδοµένα» µειώνουν την πιθανότητα αστοχίας της µελέτης που βρίσκεται υπό ανάθεση. Επιπλέον, ήδη κατά το στάδιο υποβολής των προσχεδίων, προτείνονται λύσεις επί βασικών προβληµάτων του έργου, παρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη πρόταση µε τη µορφή προσχεδίων (όπου αυτό απαιτείται και µε προπλάσµατα) και προσεγγίζεται σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό η αρτιότερη, από τεχνικής και οικονοµικής άποψης, λύση. Αντιθέτως τόσο στη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 11 Ν. 716/77, αλλά κυρίως στη διαδικασία της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, δεν προβλέπεται η υποβολή αναλόγων προσχεδίων και όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ της τελικής επιλογής του αναδόχου και του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, αλλά αυτή γίνεται βάσει άλλων κριτηρίων, τα οποία δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίσει ανάλογα µε τη φύση της µελέτης. 10 από 10 Έκδοση : 1 14

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ

ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της πράξης αυτής είναι η αντίκρουση των ενδίκων µέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 8 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη υπογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κείµενα των αναφερόµενων προτύπων τευχών διακηρύξεων, Σ.Υ. κλπ., θα τα βρείτε στην ιστοδιεύθυνση της ΓΓ Ε του ΥΠΕΧΩ Ε (www.ggde.gr/ggde/).

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κείµενα των αναφερόµενων προτύπων τευχών διακηρύξεων, Σ.Υ. κλπ., θα τα βρείτε στην ιστοδιεύθυνση της ΓΓ Ε του ΥΠΕΧΩ Ε (www.ggde.gr/ggde/). ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Ε. 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) Τµήµα : γ Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 TOY Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.:213-2023-980-981 ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: CPV: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΩ. ΦΟΡΕΑ : 24960 Χαλάνδρι : 22/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο Σκοπός /Αντικείµενο Η επιτυχής διεξαγωγή των τυπικών και πρακτικών ενεργειών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς προµήθειας οργάνων και αναλωσίµων ειδών, τα οποία εµπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την µορφοποίηση ενιαίων τευχών δηµοπράτησης Μελετών του ιευρωπαϊκού ικτύου.

Έκθεση για την µορφοποίηση ενιαίων τευχών δηµοπράτησης Μελετών του ιευρωπαϊκού ικτύου. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. Ειδική Επιτροπή Επεξεργασίας Θεµάτων ιευρωπαϊκού ικτύου Αθήνα Μάρτιος 2001 Οµάδα Εργασίας για την µορφοποίηση Ενιαίων Τευχών ηµοπράτησης Μελετών. Προς : Την Ειδική Επιτροπή Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 19/6/06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: -3915- ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ήµος Κάρλας προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιλογή µελετητού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «.», έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής.

ΘΕΜΑ: Επιλογή µελετητού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «.», έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπηρεσία... Ταχ. /νση: Τ.Κ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: F A X : e-mail Τόπος, Ηµεροµηνία A.Π. : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης και Εισήγησης για Ανάθεση της Μελέτης ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΚΑΤ-075 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα διαδικασία αφορά στη σύνταξη και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΟΠΟΣ : Π.Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες»

Αριθµ. 4/2003. για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Υπέρ Ανέργων µε Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης των τευχών προκήρυξης

Αθήνα α.π ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης των τευχών προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση Χωροταξίας / Τμήμα Α Ταχ. /νση: Αμαλιάδος 17 Τ.Κ. 11523 Αθήνα FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 18.12.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την Εργασία εκτυπώσεων Φωτοτυπιών του έτους 2017 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Ποσού 6.200,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Μελέτη αρδευτικού έργου µέσω ρου Καλαµά»

ΕΡΓΟ: «Μελέτη αρδευτικού έργου µέσω ρου Καλαµά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 27 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7501/767 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: οµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 7 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Α-ΠΑΜΘ»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Α-ΠΑΜΘ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κοµοτηνή, 24/10/2013 Αριθ. Πρωτ.:7948 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Αριθμός προκήρυξης 86

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Αριθμός προκήρυξης 86 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 Αριθμός προκήρυξης 86 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα 05 Αυγούστου /9380. Αριθ. πρωτ. οικ.:

Ιωάννινα 05 Αυγούστου /9380. Αριθ. πρωτ. οικ.: ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 30 Mαρτίου Αριθ. Πρωτ.: /οικ. 4314

Θεσσαλονίκη, 30 Mαρτίου Αριθ. Πρωτ.: /οικ. 4314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Στρωμνίτσης

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν. Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν. Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 16/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 05203 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Της 5ης Συνεδρίας της 16/03/2015 της Επιτροπής Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. X. Κασίμης, Πρόεδρος 2.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» Σελ.: 1 Από: 18 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( Π.3.4.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας είναι η τεκµηρίωση της διαδικασίας που ακολουθείται από τη Σιβιτανίδειο ηµόσια Σχολή Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 14 59100, Βέροια τηλ:2331075131 fax:2331075132 Βέροια 12-12- 2007 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ10-ΙΧΜ. Τηλ. : ΦΑΞ : :

ΑΔΑ: 45Ψ10-ΙΧΜ. Τηλ. : ΦΑΞ : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Ταχ. /νση : Πανόρµου 2 Ταχ. Κωδ. : 11523 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91497-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 2011/S 56-091497 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Καταχωρείτε στο ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης Τηλέφωνο :28433 41223 Fax :28430 29243 e-mail :psilinakis@sitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ.Πρωτ.27189/ΣΣ/σµ ΑΘΗΝΑ, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ.Πρωτ.27189/ΣΣ/σµ ΑΘΗΝΑ, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ.Πρωτ.27189/ΣΣ/σµ ΑΘΗΝΑ, 7 Φεβρουαρίου 2014 Π Ρ Ο Σ ήµο ελφών ΚΟΙΝ.: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή Η /νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 3316/05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ.Τ.Υ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη, 28.12.2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννης Χατζηιωαννίδης Τηλέφωνο : 2310 891-200 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (26/17) Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού τους, τις εξής:

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού τους, τις εξής: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Οι συμβάσεις που συνάπτονται με βάση το Ν.4412/16, διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες με βάση την εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18. Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜA η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Διεύθυνση: Βρύσες, 730 07 Τηλέφωνο: 2825340307 Fax: 2825051261 Email: vana@0460.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Καστρινάκη Ε. Πολ. Μηχ. Βρύσες, 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» 23 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. 00057 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 Ερώτηση 1η: «Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η ΜΕ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΚΑΤ-031 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ Γ 06/06/2005 3 Η EΚ ΟΣΗ ΓΙΑ EΦΑΡΜΟΓΗ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά: 21/10/2015 Αρ. Πρωτ: 17909 ΠΡΑΚΤΙΚΟ I

Ψαχνά: 21/10/2015 Αρ. Πρωτ: 17909 ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αβάντων 18, 34400 Ψαχνά Τηλ.: 2228350211 FAX: 2228023844 e-mail: eleni.mpoynanoy@0781.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Ελένη Μπουνάνου.. Ψαχνά: 21/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών:

Α.Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41 Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης Τηλ. 2105537 236 Fax: 2105537 268 Email:prom@elefsina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

: ,00 -

: ,00  - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:Καυσίµων για τις ανάγκες Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΛ έτους 2014 ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η ηµοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα