6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :"

Transcript

1 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση καθώς οι υπηρεσίες του Μελετητή θα χρησιµοποιηθούν για την Τελική (οριστική) µελέτη κατά την οποία θα εκπονηθούν αυτά τα τεύχη. Συµβάσεις "Μελέτης και Κατασκευής" κατά τις οποίες τα τεύχη της σύµβασης απαιτούνται για την ανάθεση του έργου, κατά την ολοκλήρωση της φάσης προµελέτης. Αυτή η φάση µπορεί να παραλειφθεί εξ' ολοκλήρου, αν απαιτείται να ξεκινήσει η φάση κατασκευής το συντοµότερο δυνατό. Έτσι, η οριστική µελέτη θα ακολουθήσει αµέσως την προκαταρκτική, πιθανώς µέσω δηµοπράτησης στη περίπτωση σύµβασης "Μελέτης και Κατασκευής". Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για το συγκεκριµένο τόπο θα καθορίζονται σχετικά στο τεύχος "Αντικείµενο του Έργου" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΗΣΗ Γενικό Αντικείµενο Εργασίας Η προµελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : (i) Kανονισµοί και Κριτήρια Μελέτης Ο µελετητής θα επιβεβαιώσει πως οι κανονισµοί και τα κριτήρια µελέτης που προτείνονται στην προκαταρκτική µελέτη συνεχίζουν να ισχύουν για εφαρµογή στην προµελέτη. Για κάθε προτεινόµενες µεταβολές στους κανονισµούς και στα κριτήρια, θα παρέχεται αιτιολόγηση. Η Έκθεση Μελέτης θα αναθεωρείται ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές. (ii) Αντικείµενο Επιτόπου Εργασιών, Χάραξη και Γεωµετρικές Απαιτήσεις Ο µελετητής θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: - Σχολιασµός του λεπτοµερούς αντικειµένου επιτόπου εργασιών στο τεύχος "Αντικείµενο του Έργου" καθώς και αιτιολογηµένη τροποποίηση, συµπλήρωσή του ή/και διαγραφή στοιχείων απ' αυτό, όπως απαιτείται. - Επιβεβαίωση ότι η χάραξη και οι γεωµετρικές απαιτήσεις που προτείνονται στη προκαταρκτική µελέτη συνεχίζουν να ισχύουν για εφαρµογή τους στη προµελέτη. Τυχόν προτεινόµενες µεταβολές θα αιτιολογούνται. Η Έκθεση Μελέτης θα αναθεωρείται ώστε να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές. Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 1 από 12

2 - Λεπτοµερέστερη επεξεργασία της προκαταρκτικής µελέτης για τη παροχή ακριβέστερων λεπτοµεριών σχετικά µε: τη χάραξη της σήραγγας, τη χιλιοµέτρηση στοµίων και άλλων στοιχείων, τις λεπτοµέρειες και διαστάσεις της διατοµής, τα µεγέθη και τις θέσεις των πλατυσµάτων έκτακτης ανάγκης, κ.λ.π. Πληροφορίες που ελήφθησαν από τυχόν πρόσθετες Επιτόπου Ερευνητικές Εργασίες µπορεί να επηρρεάσουν σηµαντικά αυτό το αντικείµενο εργασίας. (iii) Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Θεωρήσεις Ο Μελετητής θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες : - Επιβεβαίωση ότι η ερµηνευτική έκθεση που περιλαµβάνεται στη προκαταρκτική µελέτη συνεχίζει να ισχύει και κατά εφαρµογή της στην προµελέτη. Τυχόν προτεινόµενες αλλαγές θα αιτιολογούνται. Η Έκθεση Μελέτης θα αναθεωρείται ώστε να ανταποκρίνεται στις τυχόν αλλαγές. - Εκτίµηση της επίπτωσης που έχουν οι πρόσθετες Επιτόπου Έρευνες στην ερµηνευτική έκθεση και τροποποίηση αυτής όπως απαιτείται. - Επισήµανση της πιθανής ανάγκης πρόσθετων γεωλογικών / γεωτεχνικών στοιχείων για την ολοκλήρωση της προµελέτης ή της οριστικής (λεπτοµερούς) µελέτης. - Επικοινωνία µε τους µελετητές γεωλογικών και γεωτεχνικών µελετών για την κατάρτιση τεκµηριωµένης ερµηνευτικής γεωλογικής / γεωτεχνικής έκθεσης σε µορφή κατάλληλη προς χρησιµοποίηση για τη δηµοπράτηση σύµβασης "Μελέτης και Κατασκευής" (αν πρόκειται να εφαρµοστεί σύµβαση αυτού του είδους). (iv) Μελέτη Ο Μελετητής θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες : - Έλεγχο και λεπτοµερέστερη επεξεργασία της εµπειρικής µελέτης ώστε να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αναθεωρήσεις της ερµηνευτικής έκθεσης. - Έλεγχο και βελτίωση των περιπτώσεων φορτίων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά τη µελέτη της αρχικής και τελικής (µόνιµης) επένδυσης της σήραγγας και άλλων έργων. - Εκτέλεση αναλυτικών ή/και αριθµητικών µελετών της αρχικής και τελικής (µόνιµης) επένδυσης της σήραγγας (σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο Άρθρο της παρούσας Προδιαγραφής), των τεχνικών των στοµίων και άλλων κυρίων κατασκευών / αντικειµένων του έργου. Σ' αυτή τη φάση της µελέτης, η ανάλυση πρέπει να είναι επαρκής ώστε να αποδεικνύει µόνο την συνολική και τις τοπικές ευστάθειες και στατικές επάρκειες των κυρίων στοιχείων κατασκευής. Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 2 από 12

3 - Σύνταξη σεισµικής ανάλυσης για κάθε κύρια κατασκευή. Αιτιολόγηση σχετικά µε την µη καταλληλότητα σεισµικής ανάλυσης για ορισµένα έργα. - Λεπτοµερέστερη επεξεργασία της µελέτης αποστράγγισης και στεγανοποίησης των επενδύσεων σήραγγας και αποστράγγισης µέσα στη σήραγγα και στα στόµια. - Λεπτοµερέστερη επεξεργασία σχεδίων έργων στις περιοχές στοµίων. - Εκτέλεση, όπου απαιτείται, ανάλυσης καθιζήσεων µε περισσότερες λεπτοµέρειες. (v) Θεωρήσεις Κατασκευής Έλεγχος και λεπτοµερέστερη επεξεργασία των στοιχείων εργασίας που εκτελέστηκαν στη φάση της προκαταρκτικής µελέτης, περιλαµβανοµένης και της τροποποίησης του προγράµµατος κατασκευής µε βάση καινούρια δεδοµένα. (vi) Σηµεία Επαφής (Μέτωπα) µε άλλα έργα Ο Μελετητής : - Θα διατηρήσει ή θα αποκαταστήσει την επαφή µε τοπικές Αρχές και άλλους τρίτους για τον καλύτερο προσδιορισµό των σηµείων επαφής, χώρων εργασίας, θέσεις απόρριψης υλικών (µπαζών), κ.λ.π. - Θα συνεχίσει την επικοινωνία µε άλλους µελετητές για την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων σε σχέση µε σηµεία επαφής και την εξασφάλιση της συµβατότητας της µελέτης. (vii) Προµέτρηση / Προϋπολογισµός Ο Μελετητής θα προβεί στα ακόλουθα : - Κατάρτιση Προµέτρησης µε ακρίβεια ±10% της Προµέτρησης που θα συντασσόταν κατά την ολοκλήρωση της οριστικής (λεπτοµερούς) µελέτης. Η Προµέτρηση δεν θα φέρει τιµές και θα είναι σε µορφή κατάλληλη για να χρησιµοποιηθεί κατά τη δηµοπράτηση σύµβασης "Μόνον Κατασκευής" (αν πρόκειται να εφαρµοστεί τέτοια σύµβαση). - Με βάση την Προµέτρηση, κατάρτιση λεπτοµερούς προϋπολογισµού για ενσωµάτωση στην Έκθεση Μελέτης. - Λεπτοµερέστερη επεξεργασία της εκτίµησης των ετησίων δαπανών συντήρησης µε βάση τον πίνακα των κυρίων ειδών εργασιών συντήρησης. (vii) Προδιαγραφές Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 3 από 12

4 Ο Μελετητής : - Θα συντάξει Ειδική Προδιαγραφή σε µορφή χρησιµοποιήσιµη κατά τη δηµοπράτηση σύµβασης "Μελέτης και Κατασκευής" (αν προβλέπεται τέτοια σύµβαση). - Θα αναθεωρήσει ή συµπληρώσει τις Προδιαγραφές Υλικών και Ποιότητας Εργασίας (Κατασκευής) της Εγνατίας και θα τις υποβάλει σε µορφή κατάλληλη για χρησιµοποίηση κατά τη δηµοπράτηση σύµβασης "Μελέτης και Κατασκευής" (αν προβλέπεται τέτοια σύµβαση). Θα κάνει ειδική µνεία σχετικά µε όλες τις αλλαγές που έγιναν στο κανονικό (τυποποιηµένο) τεύχος, καθώς και αιτιολόγησή τους, για θεώρηση από την ΕΟΑΕ Υποβλητέα στοιχεία (i) Γραπτές εκθέσεις Θα υποβληθούν 2 αντίγραφα της συνοπτικής προκαταρκτικής έκθεσης στην ΕΟΑΕ για έλεγχο πριν από την έναρξη της µελέτης. Η έκθεση αυτή θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: - Επιβεβαίωση της ισχύος της προκαταρκτικής µελέτης. Τυχόν µεταβολές στους κανονισµούς µελέτης, µεθοδολογία, προγράµµατα Η/Υ, κ.λ.π., που προτείνονται στη προκαταρκτική µελέτη, θα επισηµαίνονται και θα αιτιολογούνται. - Περιγραφή τυχόν εκκρεµούντων στοιχείων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της µελέτης, π.χ. γεωτεχνικές παράµετροι, κ.λ.π. - Περιγραφή τυχόν ασυµφωνιών µεταξύ της γεωλογικής / γεωτεχνικής ερµηνευτικής έκθεσης του Μελετητή και άλλων τέτοιων που εκπονήθηκαν από τρίτους (µετά από πρόσθετη επιτόπου έρευνα). Θα υποβληθούν στην ΕΟΑΕ 2 αντίγραφα της συνοπτικής τελικής γραπτής έκθεσης που καλύπτει όλα τα αντικείµενα του γενικού αντικειµένου του έργου για τα οποία απαιτούνται σχόλια / εκτιµήσεις / έλεγχοι. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παραπάνω στοιχεία της προκαταρκτικής γραπτής έκθεσης ενηµερωµένα (εκσυγχρονισµένα) όπως απαιτείται. (ii) Έκθεση Μελέτης Θα υποβληθούν στην ΕΟΑΕ 2 αντίγραφα της ενηµερωµένης (εκσυγχρονισµένης) έκδοσης της Έκθεσης Μελέτης η οποία αντιπροσωπεύει την κατάσταση όπως είναι γνωστή στη φάση προµελέτης. Τα Πιστοποιητικά Μελέτης και Ελέγχου που επισυνάπτονται ως Παραρτήµατα της Έκθεσης Μελέτης θα πρέπει να έχουν συµπληρωθεί, υπογραφεί και να έχει αναγραφεί η ηµεροµηνία από τον Μελετητή και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή αντίστοιχα. Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 4 από 12

5 (iii) Υπολογισµοί Ο Μελετητής θα αναφέρεται στο σχετικό άρθρο περί υποβλητέων στοιχείων της φάσης προκαταρκτικής µελέτης σχετικά µε τις γενικές απαιτήσεις για την υποβολή των υπολογισµών. Ο µελετητής θα υποβάλει, στην ΕΟΑΕ για έλεγχο, 2 αντίγραφα των παρακάτω υπολογισµών : - Εµπειρικές µελέτες της αρχικής και τελικής (µόνιµης) επένδυσης σήραγγας (αν τροποποιήθηκαν κατά τη προµελέτη). - Αναλυτικές ή/και αριθµητικές µελέτες όλων των κυρίων τεχνικών έργων / στοιχείων της κατασκευής. (iv) Σχέδια Ο Μελετητής θα αναφέρεται στο σχετικό άρθρο περί υποβλητέων στοιχείων της φάσης προκαταρκτικής µελέτης για να λάβει τις γενικές απαιτήσεις για την υποβολή των σχεδίων. Σχέδια Γενικής ιάταξης Ο Μελετητής θα υποβάλλει στην ΕΟΑΕ για έλεγχο δύο αντίγραφα και το αρχείο CAD σε δισκέτα του καθενός από τα ακόλουθα σχέδια, αναθεωρηµένο, ώστε να αντιπροσωπεύει τη κατάσταση της µελέτης στη φάση της προµελέτης. Ειδικώτερα στην προµελέτη σηράγγων θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα σχέδια : a. Γενική κάτοψη της σήραγγας και των προσβάσεων : Θα συνταχθεί σε τοπογραφικό υπόβαθρο σε κλίµακα 1:500 και θα δείχνονται, µαζί µε τα έργα της σήραγγας, και τα έργα αποχέτευσης - αποστράγγισης. b. Τοµή κατά µήκος του άξονα της σήραγγας : Θα συνταχθεί σε κατάλληλη κλίµακα (π.χ. 1:200) και θα δείχνονται τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους, χωρισµός σε ζώνες µε περίπου ενιαία γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, η στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, φορτίσεις της σήραγγας (για τα τµήµατα που κατασκευάζονται µε υπόγεια διάνοιξη), θέσεις και µήκη της αρχικής υποστήριξης για κάθε κατηγορία / τύπο εδάφουςκλπ. Θα σηµειώνονται οι χιλιοµετρικές θέσεις των στοµίων της σήραγγας και λοιπών χαρακτηριστικών σηµείων αυτής (θέσεις αλλαγής µεθόδου κατασκευής, θέσεις αλλαγής τυπικής διατοµής κλπ.). c. Κατάλληλα σχέδια στα οποία φαίνεται η διαµόρφωση και διάταξη στην περιοχή των στοµίων, που περιλαµβάνουν όψεις, κατόψεις, διατοµές και µηκοτοµές. Τα σχέδια θα πρέπει να αναφέρονται στις προσωρινές συνθήκες κατά την διάρκεια της κατασκευής, στις απαιτήσεις αποκατάστασης και στις µόνιµες συνθήκες. Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 5 από 12

6 d. Τυπική διατοµή ελεύθερου χώρου : Θα συνταχθεί σε κλίµακα 1 : 50 ή 1 : 20. Θα απεικονίζονται τα περιτυπώµατα κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών (στα πεζοδρόµια έκτακτης ανάγκης) κλπ. e. Τυπικές διατοµές : Θα συνταχθούν σε κλίµακα 1 : 50 ή 1 : 20. Θα απεικονίζεται το στατικό σύστηµα µε τις βασικές διαστάσεις, το σύστηµα στράγγισης και στεγάνωσης, το σύστηµα συλλογής -απαγωγής των νερών στράγγισης, η τυχόν κατασκευή κατά φάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά για τον κάθε τύπο διατοµής που θα εφαρµοσθεί, περιλαµβανοµένης της ενδεικτικής αρχικής υποστήριξης για κάθε κατηγορία / τύπο εδάφους. f. Ειδικά σχέδια των έργων των στοµίων. g. Λεπτοµέρειες : Θα παρουσιασθούν σε κατάλληλες κλίµακες για έργα σε ειδικές θέσεις. Σχέδια Λεπτοµερούς ιάταξης Η υποβολή σχεδίων λεπτοµερούς διάταξης δεν απαιτείται σ' αυτή τη φάση της µελέτης. Σχέδια και Πίνακες Οπλισµού, Λεπτοµερή Κατασκευαστικά Σχέδια Η υποβολή σχεδίων οπλισµού ή κατασκευαστικών σχεδίων δεν απαιτείται σ' αυτή τη φάση της µελέτης. (v) Τεύχη ηµοπράτησης Ο Μελετητής θα υποβάλλει δύο αντίγραφα και τα αρχεία Microsoft "Word 6" σε δισκέτα, του καθενός από τα παρακάτω τεύχη σύµβασης "Μελέτης και Κατασκευής" (αν προβλέπεται εφαρµογή τέτοιας σύµβασης) : - Προµέτρηση. - Ειδική Προδιαγραφή. - Προδιαγραφή Υλικών και Ποιότητας Εργασίας της Εγνατίας, µε τις απαιτούµενες αναθεωρήσεις. - Τεκµηριωµένη και ερµηνευτική γεωλογική/γεωτεχνική έκθεση ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ Γενικό Αντικείµενο Εργασίας Η προµελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : (i) Κανονισµοί και Κριτήρια Μελέτης Όπως στο παραπάνω Άρθρο (i). (ii) Αντικείµενο Επιτόπου Εργασιών, Χάραξη και Γεωµετρικές Απαιτήσεις Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 6 από 12

7 Όπως στο παραπάνω Άρθρο (ii). (iii) Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Θεωρήσεις Όπως στο παραπάνω Άρθρο (iii). (iv) Μελέτη Ο Μελετητής θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες : - Έλεγχο και λεπτοµερέστερη επεξεργασία της συνοπτικής µελέτης, ώστε να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αναθεωρήσεις της ερµηνευτικής έκθεσης. - Έλεγχο και λεπτοµερέστερη επεξεργασία των περιπτώσεων φορτίων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά τη µελέτη από οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατος της σήραγγας και άλλων έργων. - Εκτέλεση αναλυτικών ή/και αριθµητικών µελετών του από οπλισµένο σκυρόδεµα (σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο Άρθρο της παρούσας Προδιαγραφής) τµήµατος της σήραγγας, των στοµίων και άλλων κυρίων κατασκευών / αντικειµένων του έργου. Στη φάση αυτή της µελέτης, η ανάλυση πρέπει να επαρκεί να αποδεικνύει µόνο την συνολική και τις τοπικές ευστάθειες και στατικές επάρκειες των κυρίων στοιχείων κατασκευής. - Σύνταξη σεισµικής ανάλυσης για κάθε κύρια κατασκευή. Αιτιολόγηση σχετικά µε την µη καταλληλότητα σεισµικής ανάλυσης για ορισµένα έργα. - Λεπτοµερέστερη επεξεργασία της µελέτης εξωτερικής και εσωτερικής αποστράγγισης και στεγανοποίησης του έργου σήραγγας και της αποστράγγισης στις περιοχές των στοµίων. - Λεπτοµερέστερη επεξεργασία σχεδίων των έργων στις περιοχές στοµίων. (v) Θεωρήσεις κατασκευής Όπως στο παραπάνω Άρθρο (v). (vi) Σηµεία Επαφής (Μέτωπα) µε άλλα έργα Όπως στο παραπάνω Άρθρο (vi). (vii) Προµέτρηση / Προϋπολογισµός Όπως στο παραπάνω Άρθρο (vii). (viii) Προδιαγραφές Όπως στο παραπάνω Άρθρο (viii) Υποβλητέα στοιχεία Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 7 από 12

8 (i) Γραπτές εκθέσεις Όπως στο παραπάνω Άρθρο (i). (ii) Έκθεση Μελέτης Όπως στο παραπάνω Άρθρο (ii). (iii) Υπολογισµοί Ο Μελετητής θα αναφέρεται στο σχετικό άρθρο περί υποβλητέων στοιχείων της φάσης προκαταρκτικής µελέτης σχετικά µε τις γενικές απαιτήσεις για την υποβολή των υπολογισµών. Ο µελετητής θα υποβάλει, στην ΕΟΑΕ για έλεγχο, 2 αντίγραφα των παρακάτω υπολογισµών : - Συνοπτική µελέτη του, από οπλισµένο σκυρόδεµα, τµήµατος της σήραγγας (αν τροποποιήθηκε κατά τη προµελέτη). - Αναλυτικές ή/και αριθµητικές µελέτες όλων των κυρίων έργων/αντικειµένων κατασκευής. (iv) Σχέδια Ο Μελετητής θα αναφέρεται στο σχετικό άρθρο περί υποβλητέων στοιχείων της φάσης προκαταρκτικής µελέτης σχετικά µε τις γενικές απαιτήσεις για την υποβολή των σχεδίων. Σχέδια Γενικής ιάταξης Ο Μελετητής θα υποβάλλει στην ΕΟΑΕ για έλεγχο δύο εκτυπώσεις και το αρχείο CAD σε δισκέτα του καθενός από τα ακόλουθα σχέδια, αναθεωρηµένο ώστε να αντιπροσωπεύει τη κατάσταση στη φάση της προµελέτης. Ειδικώτερα στην προµελέτη σηράγγων θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα σχέδια : a. Γενική κάτοψη της σήραγγας και των προσβάσεων : Θα συνταχθεί σε τοπογραφικό υπόβαθρο σε κλίµακα 1:500 και θα δείχνονται, µαζί µε τα έργα της σήραγγας, και τα έργα αποχέτευσης - αποστράγγισης. b. Τοµή κατά µήκος του άξονα της σήραγγας : Θα συνταχθεί σε κατάλληλη κλίµακα (π.χ. 1:200) και θα δείχνονται τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους, χωρισµός σε ζώνες µε περίπου ενιαία γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, η στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, φορτίσεις της σήραγγας (για τα τµήµατα που κατασκευάζονται µε υπόγεια διάνοιξη) κλπ. Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 8 από 12

9 Θα σηµειώνονται οι χιλιοµετρικές θέσεις των στοµίων της σήραγγας και λοιπών χαρακτηριστικών σηµείων αυτής (θέσεις αλλαγής µεθόδου κατασκευής, θέσεις αλλαγής τυπικής διατοµής κλπ.). c. Κατάλληλα σχέδια στα οποία φαίνεται η διαµόρφωση και διάταξη στην περιοχή των στοµίων, που περιλαµβάνουν όψεις, κατόψεις, διατοµές και µηκοτοµές. Τα σχέδια θα πρέπει να αναφέρονται στις προσωρινές συνθήκες κατά την διάρκεια της κατασκευής, στις απαιτήσεις αποκατάστασης και στις µόνιµες συνθήκες. d. Τυπική διατοµή ελεύθερου χώρου : Θα συνταχθεί σε κλίµακα 1 : 50 ή 1 : 20. Θα απεικονίζονται τα περιτυπώµατα κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών (στα πεζοδρόµια έκτακτης ανάγκης) κλπ. e. Τυπικές διατοµές : Θα συνταχθούν σε κλίµακα 1 : 50 ή 1 : 20. Θα απεικονίζεται το στατικό σύστηµα µε τις βασικές διαστάσεις, το σύστηµα στράγγισης και στεγάνωσης, το σύστηµα συλλογής -απαγωγής των νερών στράγγισης, η τυχόν κατασκευή κατά φάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά για τον κάθε τύπο διατοµής που θα εφαρµοσθεί. f. Ειδικά σχέδια των έργων των στοµίων. g. Λεπτοµέρειες : Θα παρουσιασθούν σε κατάλληλες κλίµακες για έργα σε ειδικές θέσεις. Σχέδια Λεπτοµερούς ιάταξης Η υποβολή σχεδίων λεπτοµερούς διάταξης δεν απαιτείται σ' αυτή τη φάση της µελέτης. Σχέδια και Πίνακες Οπλισµού, Λεπτοµερή Κατασκευαστικά Σχέδια Η υποβολή σχεδίων οπλισµού ή κατασκευαστικών σχεδίων δεν απαιτείται σ' αυτή τη φάση της µελέτης. (v) Τεύχη ηµοπράτησης Όπως στο παραπάνω Άρθρο (v) ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Το Γενικό Αντικείµενο Εργασίας και τα υποβλητέα στοιχεία θα είναι όπως περιγράφονται στα άρθρα 3,4 και 5 της Προδιαγραφής Μελέτης ΚΤΙΡΙΑ Γενικό Αντικείµενο Εργασίας Η προµελέτη θα περιέχει τις παρακάτω εργασίες : (i) Κανονισµοί και Κριτήρια Μελέτης Όπως στο παραπάνω Άρθρο (i). Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 9 από 12

10 (ii) Αντικείµενο Επιτόπου Εργασιών, Γεωµετρικές Απαιτήσεις Ο µελετητής θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες : - Σχολιασµός του λεπτοµερούς αντικειµένου επιτόπου εργασιών στο τεύχος "Έκθεση Αντικειµένου Εργασιών" και αιτιολογηµένη τροποποίηση, συµπλήρωσή του ή/και διαγραφή στοιχείων απ' αυτό, όπως απαιτείται. - Επιβεβαίωση ότι οι γεωµετρικές απαιτήσεις που προτείνονται στη προκαταρκτική µελέτη συνεχίζουν να ισχύουν για εφαρµογή τους στη προµελέτη. Τυχόν προτεινόµενες µεταβολές θα αιτιολογούνται. Η Έκθεση Μελέτης θα αναθεωρείται ώστε να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές. - Λεπτοµερέστερη επεξεργασία της προκαταρκτικής µελέτης για τη παροχή ακριβέστερων λεπτοµεριών σχετικά µε τις διατάξεις και διαστάσεις των κτιρίων, κ.λ.π. Πληροφορίες που λαµβάνονται από πρόσθετες εργασίες µελέτης Η/Μ, Σηράγγων και Οδικών Έργων µπορεί να επηρρεάσουν σηµαντικά αυτό το αντικείµενο εργασίας. (iii) Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Θεωρήσεις Όπως στο παραπάνω Άρθρο (iii). (iv) Μελέτη Ο Μελετητής θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: - Έλεγχο και λεπτοµερέστερη επεξεργασία της συνοπτικής µελέτης κτιρίων / κατασκευών, ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν αναθεωρήσεις στη γενική διάταξη και τις διαστάσεις. - Έλεγχο και λεπτοµερέστερη επεξεργασία των περιπτώσεων φορτίων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά τη µελέτη των έργων. - Εκτέλεση αναλυτικών ή/και αριθµητικών µελετών για κτίρια / κύριες κατασκευές / στοιχεία της κατασκευής. Σ' αυτή τη φάση της µελέτης, η ανάλυση πρέπει να είναι επαρκής ώστε να αποδεικνύει µόνο την συνολική και τις τοπικές ευστάθειες και στατικές επάρκειες των κυρίων στοιχείων κατασκευής. - Σύνταξη σεισµικής ανάλυσης των κάθε κυρίων κτιρίων / κατασκευών. Αιτιολόγηση σχετικά µε την µη καταλληλότητα σεισµικής ανάλυσης για ορισµένα έργα. (v) Θεωρήσεις κατασκευής Όπως στο παραπάνω Άρθρο (v). (vi) Σηµεία Επαφής (Μέτωπα) µε άλλα έργα Όπως στο παραπάνω Άρθρο (vi). Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 10 από 12

11 (vii) Προµέτρηση / Προυπολογισµός Όπως στο παραπάνω Άρθρο (vii). (viii) Προδιαγραφές Όπως στο παραπάνω Άρθρο (viii) Υποβλητέα στοιχεία Η οριστική µελέτη των κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεις) θα είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στο Π.. 696/74 προκειµένου περί κτιριακών έργων και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σταδίου "µελέτης εφαρµογής" (Αρθρα 231, 232, 240, 241, 249, 250). Επιπρόσθετα η ΕΟΑΕ απαιτεί να συνταχθούν τα ακόλουθα : (i) Γραπτές εκθέσεις Όπως στο παραπάνω Άρθρο (i). (ii) Έκθεση Μελέτης Όπως στο παραπάνω Άρθρο (ii). (iii) Υπολογισµοί Ο Μελετητής θα αναφέρεται στο σχετικό άρθρο περί υποβλητέων στοιχείων της φάσης προκαταρκτικής µελέτης σχετικά µε τις γενικές απαιτήσεις για την υποβολή των υπολογισµών. Ο Μελετητής θα υποβάλει, στην ΕΟΑΕ για έλεγχο, 2 αντίγραφα των παρακάτω υπολογισµών : - Συνοπτικές µελέτες για κάθε κτίριο και κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα. (iv) Σχέδια Ο Μελετητής θα αναφέρεται στο σχετικό άρθρο περί υποβλητέων στοιχείων της φάσης προκαταρκτικής µελέτης σχετικά µε τις γενικές απαιτήσεις για την υποβολή των σχεδίων. Σχέδια Γενικής ιάταξης Ο Μελετητής θα υποβάλλει στην ΕΟΑΕ για έλεγχο δύο αντίγραφα του καθενός από τα ακόλουθα σχέδια, αναθεωρηµένο ώστε να αντιπροσωπεύει τη κατάσταση στη φάση της προµελέτης. (1) Τοπογραφικό διάγραµµα : Θα συνταχθεί σε κλίµακα 1:500 ή µεγαλύτερη και θα δείχνεται το κτίριο, ο περιβάλλων χώρος µε τη διαµόρφωσή του (πεζοδρόµια, πράσινο, κυκλοφοριακή σύνδεση, χώροι στάθ- µευσης κλπ.). Για την περίπτωση ευρύτερου χώρου στον οποίο περιλαµβάνονται περισσότερα του ενός κτίρια, θα δείχνεται η γενική Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 11 από 12

12 διάταξη του χώρου µε τα περιλαµβανόµενα κτίρια και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. (2) Αρχιτεκτονικά σχέδια κτιριακού έργου : Θα συνταχθούν κατόψεις - ό- ψεις - τοµές σε κλίµακα 1:100 ή 1:50. Σχέδια Λεπτοµερούς ιάταξης Λεπτοµέρειες για αρχιτεκτονικά στοιχεία και τελειώµατα. Λεπτοµέρειες για Η/Μ εγκαταστάσεις. Σχέδια και Πίνακες Οπλισµού, Λεπτοµερή Κατασκευαστικά Σχέδια Η υποβολή σχεδίων οπλισµού ή κατασκευαστικών σχεδίων δεν απαιτείται σ' αυτή τη φάση της µελέτης. (v) Τεύχη ηµοπράτησης Όπως στο παραπάνω Άρθρο (v). Αναθεώρηση Α3 Παρ Σελ. 12 από 12

13

14

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : 6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * 6.5.1 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΗΣΗ 6.5.1.1 Γενικό Αντικείµενο Εργασίας Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : (i) Πρότυπα (κανονισµοί)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ Κωδικός: ΠΕ-Β.4.1-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Μελετών Κτιριακών Έργων-Αρχιτεκτονικά Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

AΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ AΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η προκαταρκτική µελέτη σήραγγας συντάσσεται µετά την επιλογή του άξονα της οδού Στην διαδικασία οριστικοποίησης του άξονα της οδού ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Πρόζκληζη Κωδικός 29 ΘΠ 61 ΟλοκληρωμένεςΑζηικές Αναπλάζεις Δσρείας Κλίμακας ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Λεωυόρος Γεωργικής Στολής 65,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Χ. Γεωργανόπουλος Θεσσαλονίκη, 15-16/10/99 ΕΟΑΕ και ΕΕΣΥΕ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) Έργο : Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 770 Γαργηττού ΙΙ Προϋπολογισμός : 2000000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 770 Γαργηττού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών της σήραγγας στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 K:\A70000\Design\tenders\2012_tunnel_5163\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_tunnel_5163

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, Ιούλιος 2003 Εκδοση : 01 Ηµεροµ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 30 / 06 /2014 Αρ. πρωτ.: - 21668 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" Κωδικός Αναφοράς 4899» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 K:\A6021\Design\tenders\2010_tunnel_4899\Tefhi\proekt_am_4899(Maps)

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ. Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ Μελέτη Οδοποιίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχος Βεγλιρής Μιχάλης, Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜΑΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών της σήραγγας στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά Στρυµονικό του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες Προµαχώνας Κωδικός Αναφοράς 5262» ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νο Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: ιαµόρφωση πρασίνου στο ΟΤΓ79Α επί των οδών Ακαδηµίας και Κοιµήσεως Θεοτόκου Αναθεώρ. Ηµεροµ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: (1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π 696/74 (2) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΥΠΕΧΩ E/ ΜΕΟ/α/Ο/987/11-05-01 (3) Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ;

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; Κωδικός: ΠΕ-Β-3-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ / ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ»

«ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» 1Τεχνικές Προδιαγραφές Η ύπαρξη πλήρων και εκσυγχρονισμένων Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΤΠ) για όλους τους τομείς των Δ.Ε. αποτελεί βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό και Εθνικό Οδικό δίκτυο της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" Κωδικός Αναφοράς 4899» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 / 03 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣγ /οικ.23608/φ.εγκυκλ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 / 03 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣγ /οικ.23608/φ.εγκυκλ. 1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 21 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100516-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία II. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία II. Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία II Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Οδοποιία Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Ενότητα 1 : Εκπόνηση μελέτης Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr (1/28) ΦΕΚ 42, τεύχος Β /20.01.2012 (Απόφαση: Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 )

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 5 / 08 /2014 Αρ. πρωτ.: - 25873 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Oριστική µελέτη πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες και ενέργειες από τον µελέτη:

Η Oριστική µελέτη πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες και ενέργειες από τον µελέτη: ΑΡΘΡΟ 13 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η οριστική µελέτη της σήραγγας συντάσσεται µετά την έγκριση της ΜΠΕ και την ολοκλήρωση ή/και έγκριση της Οριστικής µελέτης της οδού και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222168-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357564-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 30/4/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3500 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr Κωδικός Πρόσκλησης: 45 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: (1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π 696/74 (2) Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών ΥΠΕΧΩ Ε/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και Ε106-86/ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Πίνακας με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Πίνακας με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μελέτης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα για την τεχνική ικανότητα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : Κατάλογος παρόμοιας φύσης μελετών ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : Πίνακας προτεινόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελέτη: Προεκτιµώµενη αµοιβή (µε απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%): «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - Ι ΟΜΕΝΕΩΣ» 43.321,85 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Φάση Μελέτης Φ.Α.Υ. Προκαταρκτική Μελέτη Προμελέτη Οριστική Μελέτη Μελέτη Εφαρμογής X Αρ. Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: Αρ. Αναθεώρ. Ημερομ. Περιγραφή/ Αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 531 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 531 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (µε ΦΠΑ) Απρίλιος K:\A5740b1\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b1/5390

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (µε ΦΠΑ) Απρίλιος K:\A5740b1\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b1/5390 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ν.1418/84 & Π.Δ.609/85 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισμός δημοσίου έργου Εμπλεκόμενοι δημοσίων έργων Στάδια κατασκευής δημοσίων έργων Χρόνος ζωής δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Ν.3669/2008 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα