ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Δημοτικών κτιρίων» και κατακύρωση του Διαγωνισμού. Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καραλαριώτου Ειρήνη, 8) Κρίκης Πέτρος, 9) Μαμάκος Αθανάσιος και 10) Παναγιωτακοπούλου Δαλαμπύρα Αγγελική. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Δημοτικών κτιρίων» και κατακύρωση του Διαγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Τη με αριθμ. 549/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών». 3. Tη με αριθ. 576/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό, έγκριση μελέτης & καθορισμός όρων διακήρυξης για τις εργασίες «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». 4. Τη με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής: Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για τη Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Φ Υ Σ Ι Κ Ο Υ Α Ε Ρ Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν. 5. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Δημοτικών κτιρίων», το οποίο έχει ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ «Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν Φ Υ Σ Ι ΚΟ Υ Α Ε Ρ Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν» Οι παρακάτω υπογράφοντες: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων Σελίδα 1 από 18

2 που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών-συντήρησης τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντήρησης, με βάση την με αριθμό 2/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αφού λάβαμε υπόψη: Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3731/2008, Την με αριθμό 576/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών για την Συντήρηση Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Δημοτικών κτιρίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6980,00 (περιέχεται ο Φ.Π.Α. 23%) και τις τεχνικές προδιαγραφές, Συνεδριάσαμε σήμερα Πέμπτη ημέρα Δευτέρα και ώρα προκειμένου να παραλάβουμε τις προσφορές για τον διαγωνισμό του θέματος. Κατέθεσαν προσφορές με την σειρά αρίθμησης των φακέλων οι: ΦΑΚΕΛΛΟΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δια της κας Ρίζου Αγλαΐας του Αστερίου με Δ.Α.Τ. ΑΙ Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων, και βρέθηκαν να περιέχουν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο1 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 2 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε. δια της κας ΒΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων, και βρέθηκαν να περιέχουν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο2 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 3 ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων,και βρέθηκαν να περιέχουν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο3 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 4 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων, και βρέθηκαν να περιέχουν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο4 Σελίδα 2 από 18

3 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 5 ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων, και βρέθηκαν να περιέχουν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο5 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 6 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π.-ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ. Ο.Ε. Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων, και βρέθηκαν να περιέχουν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο6 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Από την καταγραφή των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι: Οι προσφορές με Νο1, Νο5 και Νο6 περιείχαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στην κατάσταση δικαιολογητικών που επισυνάπτεται. Η προσφορά Νο2 (ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.) δεν περιείχε ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ βασει του Π.Δ.114/12. Με βάση το άρθρο 8 παρ. 7 των όρων διακήρυξης η μη κατοχή της άδειας αυτής είναι λόγος αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Η προσφορά Νο3 και Νο4 δεν περιείχαν την Υπεύθυνη Δήλωση η οποία βασει της παρ. 8.7 των όρων διακήρυξης είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού. Στη συνέχεια η επιτροπή συνεδρίασε μυστικά και συμφώνησε ότι οι προσφορές Νο1, Νο5, Νο6 γίνονται δεκτές,ενώ οι προσφορές Νο2, Νο3, Νο4 δεν γίνονται δεκτές. Στη συνέχεια κάλεσε τους διαγωνιζόμενους και τους ανακοίνωσε το αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου. Στη συνέχεια επιστράφηκαν οι φάκελοι Νο2, Νο3, Νο4. Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών Νο1, Νο5, Νο6. Οι προσφορές φαίνονται στον παρακάτω ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ: Επειδή το κριτήριο κατακύρωσης είναι τιμή ανά κτίριο Οι τιμές στον παρακάτω πίνακα είναι ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Σημείωση: Mε πορτοκαλί χρωματίζεται η χαμηλότερη τιμή. Με πράσινο χρωματίζεται η περίπτωση ίσον προσφορών. Σελίδα 3 από 18

4 Σελίδα 4 από 18

5 AΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο5 ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 6 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π- ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ.Ο.Ε. (ΕΥΡΩ) 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΤΜ ΑΤΜ x 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 2 καυστήρες βαφείων Χ 4 ΦΟΡΕΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ 5 ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 35kw 6 7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΟΔΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ος :ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 30 KW ΚΤΙΡΙΟ ΖΙΑΖΙΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚ Η 1ος Π.ΣΤ. (ΑΙΟΛΟΥ) Σελίδα 5 από

6 Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαπιστώθηκε ισοτιμία προσφορών σε 4 κτίρια Ακολούθησε κλήρωση μεταξύ των εταιριών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π.- ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ. Ο.Ε. για τα 4 κτίρια.h εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε κέρδισε το κτίριο Νο1 του Δημαρχείου (210 ευρώ) και η εταιρεία ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π.-ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ. Ο.Ε. κέρδισε τα κτίρια Νο 11, 25 και 48 με τιμή 45 ευρώ το καθένα. Έτσι ο πίνακας διαμορφώθηκε όπως παρακάτω.: AΡ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο5 ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 6 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π- ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ.Ο.Ε. (ΕΥΡΩ) 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΤΜ ΑΤΜ x 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 2 καυστήρες βαφείων Χ 4 ΦΟΡΕΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ 5 ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 35kw 6 7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΟΔΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ος :ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ Σελίδα 6 από 18

7 10 ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 30 KW ΚΤΙΡΙΟ ΖΙΑΖΙΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ος Π.ΣΤ. (ΑΙΟΛΟΥ) ος (ΓΚΑΝΤΩΝΙΑ) ος (ΣΚΟΥΦΑ) ος :ΖΗΛΟΥ ΑΤΜ ος: ΣΙΦΝΟΥ ος :ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ος :ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΤΜ ος: ΜΠΑΣΔΕΚΗ ος: ΛΑΣΚΑΡΗ ος :ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ος: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ος: ΜΕΡΙΜΝΑ ος :ΜΕΡΙΜΝΑ ος :ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ος: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 16ος: ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ Σελίδα 7 από 18

8 31 16ος :ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ος: ΜΙΑΟΥΛΗ ος :ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ος :ΝΕΑΠΟΛΗΣ ος :ΑΓ, ΘΩΜΑ oς : ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΠΗ ΛΑΓΟΥ ΚΑΠΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 28 KW ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ(ΠΡΩΗ Ν ΔΕΥΑΓ) ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΠ ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΛ ΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Σελίδα 8 από 18

9 Κατόπιν η επιτροπή ανακοίνωσε προφορικά στους διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «ΣΣ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Φ Υ Σ Ι Κ Ο Υ Α Ε Ρ Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν» στους κάτωθι συντηρητές: α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για τα παρακάτω 27 κτίρια ( πορτοκαλί χρώμα) με το ποσό των 2939,7 ( ,7 Φ.Π.Α. 23%). AΡ.ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΜ ΑΤΜ 3 ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ x 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 2 καυστήρες βαφείων Χ 4 ΦΟΡΕΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ 5 ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 35kw 6 7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΟΔΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ος :ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Χ 4 ΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ 240 Σελίδα 9 από 18

10 10 ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 30 KW ΚΤΙΡΙΟ ΖΙΑΖΙΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ος Π.ΣΤ. (ΑΙΟΛΟΥ) ος (ΓΚΑΝΤΩΝΙΑ) ος (ΣΚΟΥΦΑ) ος :ΖΗΛΟΥ ΑΤΜ ος: ΣΙΦΝΟΥ ος :ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΕΡΙΟΥ ος :ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΤΜ ος: ΜΠΑΣΔΕΚΗ ος: ΛΑΣΚΑΡΗ ος :ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ος: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ος: ΜΕΡΙΜΝΑ ος :ΜΕΡΙΜΝΑ ος :ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ος: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ος: ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ Σελίδα 10 από 18

11 31 16ος :ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ος: ΜΙΑΟΥΛΗ ος :ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ος :ΝΕΑΠΟΛΗΣ ος :ΑΓ, ΘΩΜΑ oς : ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΠΗ ΛΑΓΟΥ ΚΑΠΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 28 KW ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ(ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑΓ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΠ ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 25 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 25 Σελίδα 11 από 18

12 Και β) ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π.-ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ. Ο.Ε. για τα παρακάτω 24 κτίρια (πορτοκαλί χρώμα)με το ποσόν 1678,95 ευρώ ( ,95 ΦΠΑ) AΡ.ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο6 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π-ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ.Ο.Ε. (ΕΥΡΩ) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΜ ΑΤΜ 3 ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ x 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 2 καυστήρες βαφείων Χ 4 ΦΟΡΕΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ 5 ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 35kw 6 7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΟΔΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ος :ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Χ 4 ΦΟΡΕΣ 9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ 10 ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΕΑ Σελίδα 12 από 18

13 11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 30 KW 13 ΚΤΙΡΙΟ ΖΙΑΖΙΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ος Π.ΣΤ. (ΑΙΟΛΟΥ) ος (ΓΚΑΝΤΩΝΙΑ) ος (ΣΚΟΥΦΑ) ος :ΖΗΛΟΥ ΑΤΜ 19 6ος: ΣΙΦΝΟΥ ος :ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΕΡΙΟΥ 21 8ος :ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΤΜ 22 9ος: ΜΠΑΣΔΕΚΗ ος: ΛΑΣΚΑΡΗ ος :ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ος: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ος: ΜΕΡΙΜΝΑ ος :ΜΕΡΙΜΝΑ ος :ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ος: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ος: ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ος :ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ Σελίδα 13 από 18

14 32 17ος: ΜΙΑΟΥΛΗ ος :ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ος :ΝΕΑΠΟΛΗΣ ος :ΑΓ, ΘΩΜΑ oς : ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΠΗ ΛΑΓΟΥ ΚΑΠΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 28 KW 40 ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 42 ΣΤΕΚΙ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 43 ΣΤΕΚΙ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 44 ΣΤΕΚΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 45 ΣΤΕΚΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 46 ΣΤΕΚΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 47 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ(ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑΓ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΠ ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Σελίδα 14 από 18

15 Το παραπάνω πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Δημοτικών κτιρίων» και αναθέτει την παροχή υπηρεσιών για την «Συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου Δημοτικών κτιρίων», στους κάτωθι: α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Δ/νση Πυλαίος 4 Λάρισα, Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Γ, Τηλ , για τα παρακάτω 27 κτίρια με το συνολικό ποσό των 2939,7 ( ,7 Φ.Π.Α. 23%). AΡ.ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘ.& ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΜ ΑΤΜ x 4 ΦΟΡΕΣ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 2 καυστήρες βαφείων Χ 4 ΦΟΡΕΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ 4 ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 35kw 5 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Χ 4 ΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Χ 4 ΦΟΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 30 KW ος (ΓΚΑΝΤΩΝΙΑ) ος :ΖΗΛΟΥ ΑΤΜ ος :ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΕΡΙΟΥ 70 Σελίδα 15 από 18

16 11 8ος :ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΤΜ ος :ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ος :ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ος :ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ος :ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΠΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 28 KW ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΕΚΙ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΚΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ(ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑΓ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΠ ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 25 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 25 β) ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π.-ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ. Ο.Ε. Δ/νση Διγενή 12 Λάρισα, Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Γ, Τηλ , για τα παρακάτω 24 κτίρια με το συνολικό ποσό των 1678,95 ευρώ ( ,95 ΦΠΑ 23%) AΡ.ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο6 ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π-ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΣΤ.Ο.Ε. (ΕΥΡΩ) Σελίδα 16 από 18

17 1 2 ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΟΔΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ος :ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΕΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟ ΖΙΑΖΙΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ος Π.ΣΤ. (ΑΙΟΛΟΥ) ος (ΣΚΟΥΦΑ) ος: ΣΙΦΝΟΥ ος: ΜΠΑΣΔΕΚΗ ος: ΛΑΣΚΑΡΗ ος: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ος: ΜΕΡΙΜΝΑ ος :ΜΕΡΙΜΝΑ ος :ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ος: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ος: ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ Σελίδα 17 από 18

18 19 17ος: ΜΙΑΟΥΛΗ ος :ΑΓ, ΘΩΜΑ oς : ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΠΗ ΛΑΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 18 από 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:«Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30149/26.06.2015 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 561 ΘΕΜΑ:. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΛΞ-7ΕΥ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα