Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη 993 Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Σ.Ε.Τσιούρης, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής

2 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 99 ύστερα από πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βάση το συμβόλαιο αριθμός B 9/9/SIN /892 μεταξύ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γεν. Διεύθυνση XI) και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Η παρούσα εργασία έγινε με συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων και των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η πλήρης αναφορά στην εργασία αυτή έχει ως εξής: Τσιούρης, Σ. Ε., Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφαγκής Επιδράσεις καλλιεργητικών τεχνικών στην ποιότητα των νερών της επιφανειακής απορροής και φερτών υλικών (υδρολογική λεκάνη Λίμνης Κορώνειας). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 48 σελ.

3 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ)^ Σ. Ε. Τσιούρης2, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή2 και Δ. Αληφραγκής3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μη σημειακή ρύπανση των υγροτόπων που οφείλεται στην εισροή γεωργικών χημικών ουσιών και φερτών υλικών από τα αγροοικοσυστήματα θεωρείται σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Η εισροή των ρύπων αυτών αυξάνεται όταν οι καλλιεργητικές τεχνικές (π.χ. όργωμα, χημική λίπανση, διαχείριση υπολειμμάτων συγκομιδής) εκτελούνται ασύνετα. Οι καλλιεργητικές τεχνικές στα αγροοικοσυστήματα που γειτνιάζουν με υγροτόπους, ακόμη και όταν αυτοί είναι διεθνούς σημασίας, εφαρμόζονται χωρίς να παίρνονται υπόψη οι πιθανές αρνητικές συνέπειες στις υγροτοπικές αξίες. Η υιοθέτηση βελτιωμένων τεχνικών, που πρέπει να βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων αγρού, συμβάλλει στη διατήρηση τόσο των αγροτικών όσο και των γειτονικών υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Με πείραμα που έγινε σε αγρό της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Κορώνειας το , μελετήθηκε η επίδραση των καλλιεργητικών τεχνικών (κατεργασία εδάφους, κάψιμο φυτικών υπολειμμάτων, προσθήκη αζωτούχου λιπάσματος) στην ποιότητα των νερών επιφανειακής απορροής, στην ποιότητα και ποσότητα των φερτών υλικών και στις αποδόσεις σιταριού που καλλιεργήθηκε. Οσον αφορά στην ποιότητα των νερών επιφανειακής απορροής (άρδευση ή βροχή) οι συγκεντρώσεις των παραμέτρων που προσδιορίσθηκαν κυμαίνονταν για τα ΝΟ3 από 0,05 έως 4,08 ιτ^/ι-, για τα Ν0 2 από 4 έως 993 ιτΐ9 /Ι_, για τα ΝΗ4 -Ν από, 6 6 έως,40 ητις/ί, για το Ρ από 0,0 έως 0,96 ηης/ι-, για το ΟΙ' από 6 έως 8 8 ηηρ/ί, για το Κ+ από 5 έως 92 ιτ^ /Ι-, για το Μ9 2+ από,5 έως 3,0 ητ^/ί, για το Οβ2+ από 3 έως 45 ητ^/ι., για το Νβ+ από έως 0 γτ^/ι.. Το ρη κυμαινόταν από 6,3 έως 8,. Σχετικά με την ποιότητα των φερτών υλικών οι συγκεντρώσεις των παραμέτρων που προσδιορίσθηκαν κυμαίνονταν για τον εκχυλίσιμο Ρ από 0,5 έως 7, πτ9 / εδάφους, για το οργανικό Ν από 0, έως 0,62%, για το Κ+ από 0,30 έως,7 Γπβς/ εδάφους, για το Νβ+ από 0,22 έως,02 ιτΐθ9 / εδάφους, για το Μ9 2+ από 0,37 έως,94 ιτΐθς/ εδάφους, για το Οά2+ από 8,5 έως 9,0 ΠΊθς/ εδάφους. Το ρη κυμαινόταν από 6, 6 έως 7,6. Τέλος, όσον αφορά τις καλλιεργητικές τεχνικές, το όργωμα συνέτεινε στη μεταφορά περισσότερων φερτών υλικών από τα νερά επιφανειακής απορροής ενώ δεν επηρέασε τις αποδόσεις του σιταριού. Το κάψιμο της καλαμιάς δεν επηρέασε τη μεταφορά φερτών υλικών, αλλά αύξησε τις αποδόσεις του σιταριού. Η προσθήκη αζώτου συνέτεινε στην αύξηση των αποδόσεων του σιταριού.. Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, 4ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 5700 θέρμη. 2. Επίκουρος καθηγητής Προστασίας Περιβάλλοντος και επίκουρος καθηγήτρια Οικολογίας, αντίστοιχα. Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. 3. Λέκτορας Δασικής Εδαφολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

4 THE GOULANDRIS NATURAL HISTORY M U S E U M Thessaloniki 993 Effects of Agricultural Practices on the Quality of Surface Runoff Water and Transported Soil Sediments in the Watershed of Lake Koronia, Greece S.E. Tsiouris, Kyriaki L. Kalburtji, and D. Alifragis GREEK BIOTOPE/WETLAND CENTRE

5 The Greek Biotope/Wetland Centre has been established in 99, following a proposal to CEC by the Greek Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, under CEC Contract Number B9 /9 /S IN /892 between the Commission of European Communities (DG XI) and the Goulandris Natural History Museum. The present work was co-funded by the Greek Biotope/Wetland Centre and the Faculties of Agriculture and Forestry and Natural Environment, of Aristotle University of Thessaloniki. This document may be cited as follows: Tsiouris, S. E., Kyriaki L. Kaibourtji, and D. Alifragis Effects of agricultural practices on the quality of surface runoff water and transported soil sediments in the watershed of Lake Koronia, Greece. Greek Biotope/Wetland Centre. 48 pp. (Gr, En su)

6 EFFECTS OF AGRICULTURAL PRACTICES ON THE QUALITY OF SURFACE RUNOFF WATER AND TRANSPORTED SOIL SEDIMENTS IN THE WATERSHED OF LAKE KORONIA, GREECE S. E. Tsiouris2, Kyriaki L. Kalburtji2, and D. Alifragis3 ABSTRACT Non-point pollution of wetlands due to the inflow of agrochemicals and soil sediments is considered a major threat to the preservation of wetland ecosystems. The inflow of pollutants is expected to increase markedly when agricultural practices, such as plowing, fertiliser application, and crop residue management, are unwisely carried out in the watershed of wetlands. Agricultural practices in the cultivated sections of the watersheds of Greek wetlands, even in those closely neighbouring Ramsar sites, are conducted without any regard to potential negative consequences on wetland preservation. The adoption of improved practices, through field experimentation and training, will contribute to the conservation of both agricultural and wetland ecosystems. A field experiment was conducted at the watershed of Lake Koronia (a Ramsar site) in to study the effect of cultivation practices on the quality of surface runoff water and transported soil sediments, as well as on wheat yields. The treatments were a combination of plowing and no plowing, of straw burning and no straw burning, and of nitrogen application at 4 levels (0, 50, 00 and 50 kg N/ha). Three replications were used. The surface runoff water resulted from rain or from sprinkler irrigation. It was found that the concentration of soluble ions in the runoff water ranged for NO3 from 0.05 to 4.08 mg/l, for NO2 from 4 to 993 mg/l, for NH4 -N from. 6 6 to.40 mg/l, for P from 0. to 0.96 mg/l, for Cl' from 6 to 8 8 mg/l, for K+ from 5 to 92 mg/l, for Mg2+ from.5 to 3.0 mg/l, for Ca2+ from 3 to 45 mg/l, for Na+ from to 0 mg/l. The ph ranged from 6.3 to 8.. The concentration of the various chemical compounds in the transported soil sediments ranged for extractable P from 0.5 to 7. m g/00 g of soil, for organic N from 0. to 0.62%, for K+ from 0.30 to.7 meq/00 g of soil, for Na+ from 0.22 to.02 meq/00 g of soil, for Mg2+ from 0.37 to.94 meq/00 g of soil, for Ca2+ from 8.5 to 9.0 meq/00 g of soil. The ph ranged from 6. 6 to 7.6. Plowing caused a considerable transport of soil sediments but did not influence wheat yields. Straw burning did not cause any soil sediment removal and increased wheat yields. The application of N fertilizer increased wheat yields.. This study was supported by the Greek Biotope/Wetland Centre, 4th km Thessaloniki - Mihaniona, GR-5700, Thermi, Greece. 2. Assistant Professors of Environmental Protection and Ecology, respectively. Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54006, Greece. 3. Lecturer of Forest Soils. Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54006, Greece.

7 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τσιούρης Σ. Ε., Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ (Επιστημονικός υπεύθυνος) Καλμπουρτζή Κυριακή, Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ Αληφραγκής Δ., Λέκτορας, Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Σε διάφορα στάδια της μελέτης αυτής βοήθησαν οι φοιτητές Γ εωπονίας: Γ εώργιος Βλαχάκης, Στέλλα Καραπατάκη, Ζωή Καρατζίδου, Ζαχαρίας Κουγιουμτζής και Παρασκευή Περδικούρη. PROJECT TEAM Tsiouris S. E., Assistant Professor, Laboratory of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki (Project leader) Kaibourtji Kyriaki, Assistant Professor, Laboratory of Ecology and Environmental Protection, Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki Alifragis D., Lecturer, Laboratory of Forest Soil Science, Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki The following students of Agriculture have assisted in this project: George Vlahakis, Stella Karapataki, Zoe Karatzidou, Zaharias Kougioumtzis, and Paraskevi Perdikouri.

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 4 3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Η περιοχή στην οποία έγινε η μελέτη Πείραμα αγρού Μέθοδοι ανάλυσης εδαφών και φερτών υλικών Προσδιορισμός ph Προσδιορισμός οργανικής ουσίας Προσδιορισμός CaCO Προσδιορισμός κοκκομετρικής συστάσεως Προσδιορισμός ολικού αζώτου Προσδιορισμός φωσφόρου Προσδιορισμός ανταλλάξιμων κατιόντων (Na+, ν Κ, Mg, Ca ) 3.4. Μέθοδοι ανάλυσης νερών Προσδιορισμός ph Προσδιορισμός Ν Η 4-Ν και Ν Ο 3-Ν Προσδιορισμός νιτρωδών Προσδιορισμός φωσφόρου Προσδιορισμός χλωριούχων Προσδιορισμός κατιόντων (Na+,Κ+,Mg2 +, Ca2+) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ποιότητα νερών επιφανειακής απορροής Ποιότητα φερτών υλικών Επίδραση των καλλιεργητικών τεχνικών στ ις 5. αποδόσεις σιταριού ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 CONTENTS Page ACKNOWLEDGEMENTS. INTRODUCTION 2. REVIEW OF THE LITERATURE 4 3. MATERIALS AND METHODS Studied area Field experiment Methods of soil and transported soil sediments analysis ph determination Organic matter determination CaC03 determination Granulometric analysis Total nitrogen determination Phosphorus determination Exchangeable cations (Na+,K+,Mg2 +,Ca2 +) determination Methods of water analysis ph determination N H 4 -N and NO3-N determination Nitrites determination Phosphorus determination Chlorides determination Cations (Na+, K+, Mg2+,Ca2 + ) determination RESULTS AND DISCUSSION Quality of surface runoff water Quality of transported soil sediments Effects of cultivation practices on wheat yields REFERENCES 43 GENEPAL EVALUATION OF THE PROJECT

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ομάδα απευθύνει θερμές ευχαριστίες για την υλική και ηθική βοήθεια που προσέφεραν προς το πρόγραμμα αυτό, το τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου Γεωργικής Χημείας του Τμήματος Γεωπονίας και του εργαστηρίου Δασικής Εδαφολογίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τον αναπληρωτή καθηγητή Δ. Βερεσόγλου, το Ινστιτούτο Σιτηρών, τον αγρότη της περιοχής Μυγδονίας Ιωάννη Κιρτσιώτη και τον αγρότη-γεωπόνο Παύλο Μπαλή, τους παρασκευαστές Κωνσταντίνο Αθανασιάδη και Βασιλική Σουλτατοπούλου και τον φυτοκόμο Παναγιώτη Σκεντερίδ η.

11 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα σιτηρά είναι συνήθως η κύρια καλλιέργεια στις γεωργικές περιοχές των λεκανών απορροής των ελληνικών υγροτόπων. Οι αγρότες προσπαθούν να πάρουν όσο το δυνατόν υψηλότερες αποδόσεις. Προς τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν γεωργικές τ ε χνικές και χημικές ουσίες που πιστεύεται ότι έχουν συχνά δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον (π.χ. ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών, εδάφους, ατμόσφαιρας). Η έρευνα στην Ελλάδα της ρύπανσης των υγροτόπων από γεωργικές χημικές ουσίες μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για να μελετηθεί το θέμα αυτό σε πραγματικές συνθήκες αγρού στη χώρα μας έγινε από μία ομάδα 6 επιστημόνων, που ανήκουν στο προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ένα πρόγραμμα, που διήρκεσε 2 έτη και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας (Βερεσόγλου κ.α. 992). Το παρόν έργο μπορεί να θεωρηθεί ως η συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος, διότι: α. Δύο από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας οι Σ.Ε. Τσιούρης και Κυριακή Καλμπουρτζή μετείχαν και στο προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα, β. Η περιοχή που επιλέχτηκε για την υλοποίηση αυτού του ερευνητικού έργου ανήκει στη γεωργική περιοχή της λίμνης Κορώνειας, η οποία απετέλεσε αντικείμενο μελέτης και του προηγούμενου προγράμματος. Οι ελληνικοί υγρότοποι έχουν αξία πολιτιστική,βιολογική και οικονομική. Έ ν δ ε κ α από αυτούς ανήκουν στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ.Ως πριν από 40 έτη οι έλληνες αγρότες χρησιμοποιούσαν ελάχιστες γεωργικές χημικές ουσίες, νερό αρδεύσεως και μηχανήματα.από τις αρχές της δεκαετίας του 960 η γεωργία άρχισε να γίνε-

12 - 2 - ται όλο και πιο εντατική με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. 'Αρα από εκείνη τη χρονική περίοδο άρχισαν οι ελληνικοί υγρότοποι να απειλούνται με υποβάθμιση ή καταστροφή από τις καλούμενες μη σημειακές πηγές ρύπανσης (αγροί,βοσκότοποι κ.λπ.). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και οι σημειακές πηγές ρύπανσης (π.χ. βυρσοδεψεία,κονσερβοποιεία, ορυχεία, κτηνοτροφεία) που εντοπίζονται και μελετώνται σχετικά εύκολα, ενώ αντίθετα, οι μη σημειακές πηγές παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες. Αυτές προκύπτουν από τις εδαφοκλιματικές και καλλιεργητικές ιδιαιτερότητες κάθε τόπου και από τις δυσχέρειες παρακολούθησης των ρύπων στο περιβάλλον. Σήμερα πιστεύεται γενικά ότι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τους υγροτόπους της Ελλάδας είναι η μη σημειακή ρύπανση από τις γεωργικές δραστηριότητες στα αγροοικοσυστήματα που γειτονεύουν με αυτούς. Οι υγρότοποι απειλούνται τόσο άμεσα (π.χ. εκπλύματα των ψεκαστήρων στον υγρότοπο) όσο και έμμεσα (π.χ. μεταφορά ρύπων στον υγρότοπο με την επιφανειακή απορροή, τη βαθιά διήθηση και με αιολική απόθεση). Οι α πό τη γεωργία προερχόμενες απειλές αναφέρονται όλο και συχνότερα στην ελληνική βιβλιογραφία περί υγροτόπων. Η Επιτροπή ΕυρωπαΙ κών Κοινοτήτων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και Κανονισμός 2078/92) υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να παίρνουν μέτρα.από την άλλη μεριά χρειάζονται ερευνητικά δεδομένα από την ελληνική πραγματικότητα που να τεκμηριώνουν τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Γενικός σκοπός του παρόντος έργου ήταν να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα διαφόρων τεχνικών καλλιέργειας ως προς την προστασία που μπορούν να προσφέρουν σε υγροτόπους α πειλούμενους από γεωργικές δραστηριότητες.ειδικοί σκοποί ή ταν (α) να ερευνηθούν η ποσότητα και ο χρόνος εφαρμογής του λιπάσματος σε σχέση με την ποιότητα των νερών επιφανειακής

13 - 3 - απορροής και τις στρεμματικές αποδόσεις και (β) η επίδραση του χειρισμού των φυτικών υπολειμμάτων και του βαθμού κατεργασίας του εδάφους τόσο στην ποιότητα των νερών επιφανειακής απορροής όσο και στις στρεμματικές αποδόσεις.

14 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι χρήσεις γης μιας λεκάνης απορροής επηρεάζουν την ποιότητα των νερών των χαμηλότερων περιοχών της. Τα τελευταία έτη υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη ρύπανση του περιβάλλοντος που προέρχεται από τ ις διάφορες γεωργ ικές δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της ρύπανσης από μη σημειακές πηγές (Byron και Goldman 989). Οι διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές ( Hirose και Kuramoto 98, Sharpley και Smith 989, Blevins κ.α. 990, Gross κ.α. 990, Edwards και Burney 99) που εφαρμόζονται στα αγροοικοσυστήματα (Bormann κ.α. 968, Thomas και Crutchfield 974, Menzel κ.α. 978, Weil κ.α. 990,McIsaac κ.α. 99) συνεπάγονται τη μεταφορά και ανακατανομή των χημικών ουσιών στο περιβάλλον. Αυτό έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον γενικά (Caporali κ.α. 98, Green 989) και ιδιαίτερα σε γειτνιάζοντες υγροτόπους (Peverly 982). Χημικές ουσίες εισέρχονται στον αγρό με τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (Canter 986, Emmerich 990),το νερό της άρδευσης, τα υπολείμματα των καλλιεργειών, τα γεωργικά φάρμακα και τα λιπάσματα. Εξέρχονται με τα συγκομιζόμενα προϊόντα, το νερό βαθιάς διήθησης ( Owens 990, Kladivko κ.α. 99, I zuño κ.α. 99), με τη μορφή αερίων στην ατμόσφαιρα (Eichner 990) και με το νερό της επιφανειακής απορροής (Thomas κ.α. 992, Marsh και Groenevelt 992, Sharpley κ.α. 992). Το εξερχόμενο με τη βαθιά διήθηση Ν είναι περισσότερο στα εδάφη που έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση οργανικής ουσίας (NG Kee Kwong και Deville 984).Ο Ρ εξέρχεται από τα αγροο ικοσυστήματα με το νερό της επιφανειακής απορροής είτε ως διαλυτός είτε δεσμευμένος στα σωματίδια του εδάφους (Singer

15 - 5 - και Rust 975, McDowell χ.α. 989, Korentajer κ.α. 99).0 εξερχόμενος από τον αγρό Ρ με τα μεταφερόμενα σωματίδια α ποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό (>95%) των ετησίων απωλειών Ρ (Johnson κ.α. 976, Nicholaichuk και Read 978,Wendt και Corey 980, Sharpley και Smith 989, Vighi κ.α. 99). Οι ποσότητες Ν και Ρ που εξέρχονται με το συγκομιζό- μενο γεωργικό προϊόν είναι οι πιο μεγάλες, ενώ τα άλλα στοιχεία απαντώνται σε μεγαλύτερες ποσότητες στα νερά της απορροής. Υπάρχει ένα πλεόνασμα εισερχομένων ποσοτήτων και Κ στον αγρό σε σύγκριση με τις εξερχόμενες Το αντίστροφο συμβαίνει με τα στοιχεία Cl, S, Ca, Mg Ρ ποσότητες. Na (Bellot και Golley 989). Το νερό άρδευσης σε ορισμένες περιπτώσεις προμηθεύει στα εδάφη μεγάλες ποσότητες ιόντων ,,, χυριως C, S, Ca, Mg, Na, Κ ενω η κυρία πηγη εισόδου για τα στοιχεία Ν, Ρ και Κ είναι τα λιπάσματα Η ετήσια ποσότητα ιόντων Cl, ΝΟ3, S04, Ca, Mg, Na+ και Κ+ που εξέρχονται από τα αγροοικοσυστήματα με το νερό είναι πολύ περισσότερη από αυτή που εισέρχεται και με τη βροχή και το νερό της άρδευσης (NG Kee Kwong και Deville 984, Bellot και Golley 989). Το νερό της επιφανειακής απορροής βρέθηκε ότι περιέχει διάφορες ποσότητες Μ και Ρ που θεωρείται ότι προέρχεται από τα εφαρμοζόμενα λιπάσματα (π.χ. Rômkens κ.α. 973, Owens κ.α. 984). Ο λόγος εισερχομένου προς εξερχόμενο ά ζωτο είναι στα μεν δασικά οικοσυστήματα μεγαλύτερος του 5 : ενώ στα γεωργικά είναι μικρότερος του 2:. Για το Ρ ο αντίστοιχος λόγος είναι ο ίδιος και για τα δύο οικοσυστήματα, αλλά ο ρυθμός συσσώρευσης του φωσφόρου στα αγροοικοσυστήμα- ταείναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στα δασικά.στη Louisiana 0 Dunigan κ.α. (976) βρήκαν ότι σε καμιά περίπτωση η απώλεια με τα νερά επιφανειακής απορροής κάποιου στοιχείου α πό τα εφαρμοζόμενα λιπάσματα δεν ξεπερνούσε το % του ολι-

16 - 6 - κού εφαρμοζόμενου στοιχείου. Στα αγροοικοσυστήματα συχνά χρησιμοποιείται το επιτόκου κάψιμο των υπέργειων φυτικών υπολειμμάτων της προηγούμενης φυτείας για να διευκολυνθεί η ετοιμασία της σποροκλίνης για την επόμενη φυτεία. Σε ξηρές και θερμές περιοχές και σε περιπτώσεις στις οποίες τα εδάφη έχουν μεγάλες κλίσεις, είναι αβαθή και εκτεθειμένα σε ξηρούς ανέμους, το κάψιμο των φυτικών υπολειμμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται επειδή αυξάνει τον κίνδυνο επιφανειακής διαβρώσεως, και πυρκαγιών σε παρακείμενη φυσική βλάστηση. Εντούτοις, οι γεωργοί πάντα ζητούν αποδείξεις για τη ζημιογόνο επίδραση του καψίματος επί των ιδιοτήτων του εδάφους και επί των φυτειών που εγκαθίστανται μετά το κάψιμο. Επικρατεί η άποψη στους γεωργούς ότι με το κάψιμο διευκολύνονται οι καλλιεργητικές εργασίες και καίγονται σπόροι ζιζανίων.πολλοί πιστεύουν ειδικά για τα υπολείμματα του σιταριού ότι καίγοντάς τα ωφ ε λούνται σίγουρα. Ο Dawley και οι συνεργάτες του (964) στον Δυτικό Καναδά, μελέτησαν την επίδραση του καψίματος στις α ποδόσεις των καλλιεργειών που ακολουθούν. Σε τρεις περιοχές βρήκαν ότι το κάψιμο των φυτικών υπολειμμάτων επί 5 έτη ο δήγησε σε υψηλότερες αποδόσεις από την ενσωμάτωσή τους, ενώ αντίστροφο αποτέλεσμα είχε σε άλλες δύο περιοχές που μελέτησαν. Οι Gliemetoth και Niklas (976) βρήκαν ότι καίγοντας το άχυρο πήραν υψηλότερες αποδόσεις σιταριού από ό,τι όταν το ενσωμάτωσαν στο έδαφος. 0 Dormaar και οι συνεργάτες του (979) αναφερόμενοι σε πειράματα 20 ετών στον Καναδά δεν βρήκαν σημαντικές επιδράσεις στις αποδόσεις, παρόλο που η απόδοση ήταν σχετικά μεγαλύτερη όταν δεν έκαιγαν το άχυρο. Οι ερευνητές αυτοί μελέτησαν κυρίως την επίδραση της φωτιάς στα εδαφικά γνωρίσματα (βιολογικά, χημικά, φυσικά).ομοίως ο Mallik και οι συνεργάτες του (984) μελέτησαν τις αλλαγές που προκλήθηκαν στο επιφανειακό έδαφος οπό τη φωτιά. Η

17 - 7 - Kalburtzi και οι συνεργάτες της (990), από τριετή έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχια κοντά στον υγρότοπο του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρήκαν ότι το κάψιμο ά χυρου σιταριού κατά την πρώτη καλλιεργητική περίοδο ( ) μείωσε τις αποδόσεις του σιταριού που ακολούθησε, ενώ κατά τις δύο επόμενες καλλιεργητικές περιόδους οι αποδόσεις σιταριού δεν επηρεάσθηκαν από το κάψιμο του αχύρου. Οι μεταβολές που προκαλεί η φωτιά στο αγροοικοσύστημα, και ιδιαίτερα στο έδαφος, εξαρτώνται από το είδος,την κατάσταση και την ποσότητα της καύσιμης ύλης, καθώς και από την ένταση της φωτιάς. Η ένταση της φωτιάς εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Η φωτιά επηρεάζει τη θερμοκρασία, την οργανική ουσία, την αντίδραση του εδάφους (ρη), τα θρεπτικά στοιχεία, τους μικροοργανισμούς και τα φυσικά γνωρίσματα του εδάφους (Biederbeck κ.α. 980, Αριανούτσου 979, Raison και McGarity 980 a,b, Arianoutsou και Margaris 98). Για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τη σχέση γεωργικών τεχνικών (π.χ. λιπάνσεως) και ρυπάνσεως του νερού που απορρέει από το έδαφος. Εντούτοις, σε πολλά ελληνικά εκλαϊκευμένα αλλά και επιστημονικά άρθρα και εκθέσεις, φαίνεται ότι οι 'συγγραφείς τους θεωρούν δεδομένο ότι οι ελληνικοί υγρότοποι κινδυνεύουν πολύ από τη μη σημειακή ρύπανση, την προερχόμενη από τα καλλιεργούμενα τμήματα της λεκάνης απορροής. Παρόλο που η θεώρηση αυτή δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη ακόμη και διεθνώς φαίνεται, αν και με επιφυλάξεις ως προς το μέγεθος του κινδύνου, λογική και ικανή ναδικαιολογήσει την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας, όπως η παρούσα. Πιστεύουμε ότι οι επιστημονικές εικασίες από μόνες τους, χωρίς να συνοδεύονται από λίγα έστω ερευνητικά δεδομένα, δεν πείθουν εύκολα κράτος και αγρότες για να πάρουν μέτρα προστασίας

18 - δ - των υγροτόπων μας από τις γεωργικές δραστηριότητες που συμβαίνουν στη λεκάνη απορροής.

19 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 3.. Η περιοχή στην οποία έγινε η μελέτη. Η μελέτη έγινε σε αγρό της λεκάνης απορροής της λίμνης Κορώνειας (ή Λαγκαδά ή Αγίου Βασιλείου) στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά (Σχ. ). Η λίμνη Κορώνεια θεωρείται σπουδαίο υγροτοπικό οικοσύστημα γι'αυτό και περιέχεται (μαζί με τη γειτονική λίμνη Βόλβη) στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας ( σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ). Η Κορώνεια έχει έκταση 46,2 kin2 που α ντιστοιχεί σε μέση στάθμη +75m και μέγιστο βάθος 8,5 m. Η δε λίμνη Βόλβη έχει έκταση 68,6 km2 που αντιστοιχεί σε μέση στάθμη +37 m και μέγιστο βάθος 23,5 m. Οι γεωργικές περιοχές γύρω από τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη (λεκάνη απορροής Μυγδονίας) καλλιεργούνται κατά 75% με σιτηρά, 8% με χορτοδοτικά φυτά,5% με βιομηχανικά φυτά και σε μικρότερα ποσοστά με λαχανικά, οπωροφόρα και ελαιοδοτικά φυτά. Στη λεκάνη Μυγδονίας στραγγίζουν χείμαρροι,πολλοί από τους οποίους εκβάλλουν στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, ενώ άλλοι δεν φθάνουν επιφανειακά στις λίμνες αλλά το νερό τους χάνεται σε κάποιο σημείο της κοίτης. Πολλοί από τους χε ιμάρρους αυτούς,εκτός από φυσικά νερά,δέχονται και λύματα εργοστασίων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και οικισμών Πε ίραμα αγρού Το πείραμα έγινε κατά την περίοδο σε αγρό έ κτασης 5 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Η. Μπαλλή, νοτιοανατολικά του οικισμού Αγίου Βασιλείου και σε απόσταση 700m περίπου νότια της λίμνης Κορώνειας. Ο πειραματικός αγρός είχε ορθογωνικό σχήμα, με τη μεγάλη πλευρά του παράλληλη με τον άζονα Ανατολής-Δύσης. Είχε

20 ' ο I Μχι ' ΐ ΐ κι. ΐ ΐ ( >ί οχγ Μι ι γί κ >j Ι ας; Fig.. Migdonia Region

21 - - κλίση 25%,παράλληλη με τη μικρή πλευρά του και κατεύθυνση της κλίσης προς τη λίμνη. Γειτόνευε νότια με αμπελώνα, ελαιοδενδρα και δασική έκταση. Βόρεια και δυτικά του πειραματικού αγρού υπήρχαν αγροί μηδικής και ανατολικά αγρός με σιτάρ ι. 0 πειραματικός αγρός χωρίσθηκε σε τρεις ομάδες (επαναλήψεις) των 20 τεμαχίων η κάθε μία (Σχ. 2). Το κάθε τεμάχιο είχε διαστάσεις 4,4 ία X 8 ιη με τη μεγάλη πλευρά παράλληλη προς την κλίση του εδάφους.οι τρεις ομάδες χωρίσθηκαν με διαδρόμους πλάτους 2 πι. Έ ν α τμήμα του αγρού έμεινε εκτός πειράματος λόγω της δημιουργίας χειμάρρου ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει το πείραμα με τη διαφορετική επιφανειακή απορροή αφενός και τη διαφορετική σύσταση του εδάφους στο τμήμα αυτό αφετέρου. Το τμήμα αυτό πλάτους 9 ία βρισκόταν ανατολικά του πειραματικού αγρού και διεχώριζε τα τρία τελευταία τεμάχια κάθε ομάδας από το υπόλοιπο τμήμα του πειράματος (Σχ. 2).Εκτός από τους διαδρόμους αφέθηκαν και πε ριθώρια 2 ιη περίπου περιφεριακά του πειραματικού αγρού. Στο πείραμα εφαρμόσθηκαν δύο τρόποι καλλιέργειας του εδάφους (όργωμα-μη όργωμα) ως κύρια τεμάχια (Σχ. 3) τέσσερα επίπεδα λίπανσης (0, 5, 0, 5 ^ Ν/στρ ) ως υποτεμάχια και δύο τρόποι χειρισμού των φυτικών υπολειμμάτων (κάψιμομη κάψιμο) ως υπο-υποτεμάχια. Στο επίπεδο αζώτου 5 <^/στρ χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι εφαρμογής του λιπάσματος, πρώτον τα 2/3 ως βασικό (θειοφωσφορική αμμωνία ) και το /3 ως επιφανειακό (νιτρική αμμωνία 33,5-0-0) και δεύτερον όλη η ποσότητα ως βασικό (Σχ. 3, υπόμνημα). Πριν από τη σπορά έγινε δειγματοληψία εδάφους,από έ ξι τυχαία σημεία'και δύο βάθη σε κάθε σημείο (0-20 αη και σ η). Στα δείγματα του εδάφους προσδιορίσθηκαν οι παράμετροι ρη, κοκκομετρική σύσταση, ισοδύναμο θβ003/ οργανική ουσία, Ν, εκχυλίσιμος Ρ και εναλλακτικά κατιόντα (Κ+, Ν3+, Μη2 + και θα2+). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

22 ΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ C O R R ID O R 2 m 0 ο α. ί α Ζ < U 2 α. _ oc LU Ο X Ι- Ο η ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CORRIDOR 2 m Σ χ ή μ α Fig. 2. Δ ιάταξη πειράματος 2. Plot arrangement N

23 ΤΤΤΓΤΙ ill!!»: Η ο 3 m I!: {6j;[6j ioj :jjjjjj : : Üjijjj :i : : : : : : :jijij i Ο α ί α Ζ < LU 2 Κ _ α m Η Ο Η Ο 00 H U 'iin i Ml ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - CORRIDOR 2 m ιιιιιιρ ιιιιιι 5 β ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - CORRIDOR 2 m 00 I ΜΗ ΟΡΓΩΜΑ NO PLOWING Ο ΡΓΩΜΑ Ρ LOW ING Σχήμα 3. Διάταξη οργώματος πειράματος Pig. 3. Plowing arrangement of the experiment N

24 - 4 - Υπόμνημα Σχήματος 3. = Ν3κ Βασικό 2 = ν3μ κ Βασικό 3 = ν 3μ κ Βασικό+επιφανειακό 4 = ν 3κ Βασικό+επιφανειακό 5 = Νοκ όπου 6 = Ν0ΜΚ Ν0, Ν # Ν2, Ν 3, = 0, 5, 0, 5 μονάδες Ν 7 - Ν2κ αντιστοίχως 8 = ν 2μ κ Κ = Κάψιμο της καλαμιάς 9 = ν ίμ κ Μ Κ= Μη κάψιμο της καλαμιάς 0 = Ν Κ Βασικό = όλες οι μονάδες Ν κατά τη σπορά - ν 2κ Βασικό+επιφανειακό = τα 2/3 των μονάδων κατά 2 = ν 2μ κ σπορά 3 = Ν0Μ Κ και το /3 επιφανειακά 4 = Ν0Κ την άνοιξη. 5 = ν ί μ κ 6 = Ν- Κ 7 = ν 3κ ]Βασικό+επιφανειακό 8 = ν 3μ κ Βασικό+επιφανειακό 9 = ν 3κ Βασικό 20 = ν3μ κ Βασικό

25 - 5 - Legend of Fig. 3. = N 3K Single application 2 = N3M K Single application 3 = N3M K Split application 4 = n 3k Split application 5 = No K 6 = N0M K 7 = n 2k V Nf N 2, N3, = 0, 5, 0, 5 kg N/ 8 = N2M k 000 m 2, respectively 9 = N M K K = Straw burned 0 = N R M K= Straw not burned = n2k Fertili zer *s single application = The 2 = n2m k total N fertili zer was 3 = N0M K applied at sowing 4 = N0R Fertili zer 's split application = 2/3 5 = N M of N were applied at k 6 = N K sowing and the rest was 7 = n 3r Split application surface applied at 8 = N3M K Split application tillering. 9 = N3K Single application 20 = N3M K Single application

26 Πίνακας. Γνωρίσματα εδάφους στο οποίο εγκαταστάθηκε το πείραμα αγρού. Table. Soil characteristics of the experimental area. Κωδικός Βάθος Iλργιλλος Ιλύς [ αριθμός εδάφους δε ίγμ. εδάφους ph I ' Code Soil ίclay Silt Sand number jdepth % %! % of soil i (cm) samples % Iof soil r A! 0-20!7,86! 0! o \ 90! 2,6 2,40! 0,09!,2 0,48 0,03!0,27 2,39 - A ί l I IΓ Ί A ,07 ; 0! 30! 60 ;0,,0! 0,4! /4 0,5 0,03!0,22!2,70 Α A3! 0-20!7, 89 j 0 A3 ; ,96 j 0 ί7'84! ; 3,7 3,64 0,7! '8 0,29 0,02 j0,32 2,45 8,25 I Άμμος \ I ICaCCK N! * 3 % I Organic T (,---- matter jmg/ 00 g K, Na j Mg I Ca 70 5,0 50, ,3 u _ l: Οργανική ουσία A4! ,70!.. J ,6 2,45 0,08..j I 0,32 I 0,_0_3_ 0,36,07 A4! , ! 0,2 2,45 0, I 0,24 0,06 0,40 I0,50! AS ; ,84 \ ΙΟ 50 40! 4,5 2,79 0,4! 2,4 _J_0,29 j_0,03 [_0,26!,20 A5! ,84 I L--- -j ! 5,0 3,23 -+ I h 0,0 8 I 2,6 Î0,20 0,04!0,25 - _ r,45 A ,83 j ,9 2, 60 0,09 j 3,6!0,26 0,03 ί0,32 I0, A6 \ , ι ! 8,9 2,9 0,2 j 2,6 I0, 6 0,03 0,22 -! 9,23 2,0 2,37 2,24 0,05 0,9 0,4 P mg/ 00g εδάφους A'A. _ 2,_0 -Id. AA. 2,4 Ανταλλάξιμα κατιόντα Exchangable cations meq/00g 0,08 0,20 0,7 0,02 0,02 I---- 0,05 0, 5 j 8,7 Ί 0,8 I, , 8 M0, 92 I Note: Decimals in Greek are depicted with comma.

27 - 7 - Ο τρόπος χειρισμού των φυτικών υπολειμμάτων έγινε ως εξής: Σε κάθε τεμάχιο σκορπίσθηκαν 0 αχύρου κριθαριού. Χρησιμοποιήθηκε κριθάρι επειδή η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν αυτού του είδους. Η καλαμιά κάηκε σε εκείνα τα τεμάχια που είχαν καθορισθεί από το σχέδιο (Σχ. 4). Τα υπόλοιπα τεμάχια έμειναν με το άχυρο ως τη στιγμή της επόμενης καλλιεργητικής εργασίας που ήταν το όργωμα. Ακολούθησε δισκοσβάρνισμα όλου του πειραματικού αγρού και η εφαρμογή του λιπάσματος. Κατό π ι ν έγινε η σ π ο ρ ά με σπαρτική μηχανή. Χρησιμοποιήθηκε σπόρος μαλακού σιταριού της ποικιλίας Αιγές Γ84909, σε ποσότητα 20 ^ / σ τ ρ. Μετά τη σπορά εγκαταστάθηκαν 60 δειγματολήπτες νερού επιφανειακής απορροής στο χαμηλότερο σημείο κάθε πειραματικού τεμαχίου. Κάθε δειγματολήπτης αποτελούνταν από ένα πλαστικό δοχείο 8 I- και ένα οριζόντιο σωλήνα μήκους 50 σπ και διαμέτρου 5,5 στι. Ο σωλήνας οδηγούσε το νερό της επιφανειακής απορροής και των φερτών υλικών από το χαμηλότερο σημείο του πειραματικού τεμαχίου στο στόμιο του δοχείου. Ο λάκκος που περιείχε το δοχείο δειγματοληψίας και μέρος του οριζοντίου σωλήνα, ήταν σκεπασμένος με ένα φύλλο από διαφανές πλαστικό, το οποίο, καθώς ήταν κατάλληλα στερεωμένο στο έδαφος, δεν επέτρεπε το νερό της βροχής να πέφτει κατευθείαν στο δοχείο. Στον πειραματικό αγρό τοποθετήθηκαν επίσης και τρεις βροχοσυλλέκτες. Ο κάθε βροχοσυλλέκτης αποτελούνταν από σύστημα δύο χωνιών και ενός γυάλινου δοχείου. Μεταξύ των δύο χωνιών τοποθετήθηκε λεπτό πλαστικό πλέγμα για την αποφυγή της εισόδου εντόμων στον δε ι γματολήπτη. Τα δείγματα βροχών και νερών επιφανειακής απορροής α ναλύθηκαν για τις εξής παραμέτρους: ρη, Ν02, ΝΟ^, ΝΗ*, Ρ, Κ+, Μς2+, Ca2'+, Να+ και 0. Τα δε φερτά υλικά που συλλέχθηκαν στα δοχεία επιφανειακής απορροής αναλύθηκαν για τις

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Θεσσαλονίκη 993 Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Σ.Ε.Τσιούρης, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae)

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Σταυρινός Ελευθέριος Δρ Γεωπόνος - Εδαφολόγος Μέλος του ΔΣ Εδαφολογικής Εταιρείας www.edafologiki.gr Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικές συνθήκες - θρέψη καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Εδαφικές συνθήκες - θρέψη καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ SAGE10 Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία SOIL CARBON MANAGER (SOCRATES) μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία Γκέρτσης 1, Α., Χατζηγιαννάκης 2, Ε., Ηλίας 2, Α., Στεφάνου 3, Στ. και Πανώρας 2, Α.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΗΜελέτησυντάχθηκε(με αλφαβητική σειρά) από: Βουλγαράκη Απόστολο, Γεωπόνος MSc Βούλγαρη Γρηγόριο, Γεωπόνος Γκριτζάπη Αικατερίνη, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών 1. Τα φυτά δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια E H 2 O CO 2 χλωροφύλλη σάκχαρα Ηηλιακήενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Αν και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΤΟ Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 ΝΙΚΑΙΑ «Ορθή Διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση του φλοιού της γης

Χημική σύσταση του φλοιού της γης ΜΕΡΟΣ Α Έδαφος Τι Είναι το Έδαφος Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Πολυζόπουλος (1976), έδαφος είναι το από χαλαρά υλικά ανώτερο στρώμα του φλοιού της γης το οποίο προήλθε από την αποσάθρωση πετρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1.1.1. Περιεχόμενο του μαθήματος... 17 1.1.2. Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη... 18 1.1.3. Βραχεία ιστορική αναδρομή... 18 1.1.4. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιεχόμενα Παρουσίαση Κοινοπραξίας Βιοκαυσίμων Γεωργικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στ. Σταματιάδης Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Σταµάτης Σταµατιάδης Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας & Βιοτεχνολογίας Περιεχόµενα Ησηµασία της ποικιλοµορφίας του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3)

Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3) Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3) Εγκατάσταση πιλοτικών αγρών για μελέτη του οικονομικού και ενεργειακού ισοζυγίου και ανάλυση του κύκλου ζωής. Δημήτριος Kαλφούντζος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/676/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/676/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/676/ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2000-2003. Η παρούσα έκθεση αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση των προσπαθειών που καταβάλλει η Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας HydroSense, 5 η Δεκεμβρίου, ΓΠΑ, Αθήνα Γεωργία ακριβείας στην Ελλάδα Υιοθέτηση πολύ μικρή όχι μόνο στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Τίτλος: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Χρόνος: 90 λεπτά (2 μαθήματα) Ηλικία: μαθητές 14 15 χρονών Διαφοροποίηση: Οι χαρισματικοί μαθητές καλούνται να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Ελένη Φυτώκα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Περίπου 400 υγρότοποι Απογραφή 1996, ΕΚΒΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ υναµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος Η δυναμική της του στο κίνησης Καλίου έδαφος 1. Δείκτες διαθέσιμου καλίου στο έδαφος Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Εναλλάξιμο Κ (mg/100g εδάφους) Συγκέντρωση Κ (me/l εδαφ.

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σωτήριος Θ. Παπαδόπουλος Γεωπόνος Δνση Αγρ. Οικ. & Κτην. ΠΕ Καβάλας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καύση των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Βουδούρης Κ. 1, Καζάκης, Ν. 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γεωλογίας, Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3)

1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα αμειψισποράς. Εγκαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα