Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη 993 Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Σ.Ε.Τσιούρης, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής

2 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 99 ύστερα από πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βάση το συμβόλαιο αριθμός B 9/9/SIN /892 μεταξύ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γεν. Διεύθυνση XI) και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Η παρούσα εργασία έγινε με συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων και των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η πλήρης αναφορά στην εργασία αυτή έχει ως εξής: Τσιούρης, Σ. Ε., Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφαγκής Επιδράσεις καλλιεργητικών τεχνικών στην ποιότητα των νερών της επιφανειακής απορροής και φερτών υλικών (υδρολογική λεκάνη Λίμνης Κορώνειας). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 48 σελ.

3 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ)^ Σ. Ε. Τσιούρης2, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή2 και Δ. Αληφραγκής3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μη σημειακή ρύπανση των υγροτόπων που οφείλεται στην εισροή γεωργικών χημικών ουσιών και φερτών υλικών από τα αγροοικοσυστήματα θεωρείται σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Η εισροή των ρύπων αυτών αυξάνεται όταν οι καλλιεργητικές τεχνικές (π.χ. όργωμα, χημική λίπανση, διαχείριση υπολειμμάτων συγκομιδής) εκτελούνται ασύνετα. Οι καλλιεργητικές τεχνικές στα αγροοικοσυστήματα που γειτνιάζουν με υγροτόπους, ακόμη και όταν αυτοί είναι διεθνούς σημασίας, εφαρμόζονται χωρίς να παίρνονται υπόψη οι πιθανές αρνητικές συνέπειες στις υγροτοπικές αξίες. Η υιοθέτηση βελτιωμένων τεχνικών, που πρέπει να βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων αγρού, συμβάλλει στη διατήρηση τόσο των αγροτικών όσο και των γειτονικών υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Με πείραμα που έγινε σε αγρό της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Κορώνειας το , μελετήθηκε η επίδραση των καλλιεργητικών τεχνικών (κατεργασία εδάφους, κάψιμο φυτικών υπολειμμάτων, προσθήκη αζωτούχου λιπάσματος) στην ποιότητα των νερών επιφανειακής απορροής, στην ποιότητα και ποσότητα των φερτών υλικών και στις αποδόσεις σιταριού που καλλιεργήθηκε. Οσον αφορά στην ποιότητα των νερών επιφανειακής απορροής (άρδευση ή βροχή) οι συγκεντρώσεις των παραμέτρων που προσδιορίσθηκαν κυμαίνονταν για τα ΝΟ3 από 0,05 έως 4,08 ιτ^/ι-, για τα Ν0 2 από 4 έως 993 ιτΐ9 /Ι_, για τα ΝΗ4 -Ν από, 6 6 έως,40 ητις/ί, για το Ρ από 0,0 έως 0,96 ηης/ι-, για το ΟΙ' από 6 έως 8 8 ηηρ/ί, για το Κ+ από 5 έως 92 ιτ^ /Ι-, για το Μ9 2+ από,5 έως 3,0 ητ^/ί, για το Οβ2+ από 3 έως 45 ητ^/ι., για το Νβ+ από έως 0 γτ^/ι.. Το ρη κυμαινόταν από 6,3 έως 8,. Σχετικά με την ποιότητα των φερτών υλικών οι συγκεντρώσεις των παραμέτρων που προσδιορίσθηκαν κυμαίνονταν για τον εκχυλίσιμο Ρ από 0,5 έως 7, πτ9 / εδάφους, για το οργανικό Ν από 0, έως 0,62%, για το Κ+ από 0,30 έως,7 Γπβς/ εδάφους, για το Νβ+ από 0,22 έως,02 ιτΐθ9 / εδάφους, για το Μ9 2+ από 0,37 έως,94 ιτΐθς/ εδάφους, για το Οά2+ από 8,5 έως 9,0 ΠΊθς/ εδάφους. Το ρη κυμαινόταν από 6, 6 έως 7,6. Τέλος, όσον αφορά τις καλλιεργητικές τεχνικές, το όργωμα συνέτεινε στη μεταφορά περισσότερων φερτών υλικών από τα νερά επιφανειακής απορροής ενώ δεν επηρέασε τις αποδόσεις του σιταριού. Το κάψιμο της καλαμιάς δεν επηρέασε τη μεταφορά φερτών υλικών, αλλά αύξησε τις αποδόσεις του σιταριού. Η προσθήκη αζώτου συνέτεινε στην αύξηση των αποδόσεων του σιταριού.. Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, 4ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 5700 θέρμη. 2. Επίκουρος καθηγητής Προστασίας Περιβάλλοντος και επίκουρος καθηγήτρια Οικολογίας, αντίστοιχα. Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. 3. Λέκτορας Δασικής Εδαφολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

4 THE GOULANDRIS NATURAL HISTORY M U S E U M Thessaloniki 993 Effects of Agricultural Practices on the Quality of Surface Runoff Water and Transported Soil Sediments in the Watershed of Lake Koronia, Greece S.E. Tsiouris, Kyriaki L. Kalburtji, and D. Alifragis GREEK BIOTOPE/WETLAND CENTRE

5 The Greek Biotope/Wetland Centre has been established in 99, following a proposal to CEC by the Greek Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works, under CEC Contract Number B9 /9 /S IN /892 between the Commission of European Communities (DG XI) and the Goulandris Natural History Museum. The present work was co-funded by the Greek Biotope/Wetland Centre and the Faculties of Agriculture and Forestry and Natural Environment, of Aristotle University of Thessaloniki. This document may be cited as follows: Tsiouris, S. E., Kyriaki L. Kaibourtji, and D. Alifragis Effects of agricultural practices on the quality of surface runoff water and transported soil sediments in the watershed of Lake Koronia, Greece. Greek Biotope/Wetland Centre. 48 pp. (Gr, En su)

6 EFFECTS OF AGRICULTURAL PRACTICES ON THE QUALITY OF SURFACE RUNOFF WATER AND TRANSPORTED SOIL SEDIMENTS IN THE WATERSHED OF LAKE KORONIA, GREECE S. E. Tsiouris2, Kyriaki L. Kalburtji2, and D. Alifragis3 ABSTRACT Non-point pollution of wetlands due to the inflow of agrochemicals and soil sediments is considered a major threat to the preservation of wetland ecosystems. The inflow of pollutants is expected to increase markedly when agricultural practices, such as plowing, fertiliser application, and crop residue management, are unwisely carried out in the watershed of wetlands. Agricultural practices in the cultivated sections of the watersheds of Greek wetlands, even in those closely neighbouring Ramsar sites, are conducted without any regard to potential negative consequences on wetland preservation. The adoption of improved practices, through field experimentation and training, will contribute to the conservation of both agricultural and wetland ecosystems. A field experiment was conducted at the watershed of Lake Koronia (a Ramsar site) in to study the effect of cultivation practices on the quality of surface runoff water and transported soil sediments, as well as on wheat yields. The treatments were a combination of plowing and no plowing, of straw burning and no straw burning, and of nitrogen application at 4 levels (0, 50, 00 and 50 kg N/ha). Three replications were used. The surface runoff water resulted from rain or from sprinkler irrigation. It was found that the concentration of soluble ions in the runoff water ranged for NO3 from 0.05 to 4.08 mg/l, for NO2 from 4 to 993 mg/l, for NH4 -N from. 6 6 to.40 mg/l, for P from 0. to 0.96 mg/l, for Cl' from 6 to 8 8 mg/l, for K+ from 5 to 92 mg/l, for Mg2+ from.5 to 3.0 mg/l, for Ca2+ from 3 to 45 mg/l, for Na+ from to 0 mg/l. The ph ranged from 6.3 to 8.. The concentration of the various chemical compounds in the transported soil sediments ranged for extractable P from 0.5 to 7. m g/00 g of soil, for organic N from 0. to 0.62%, for K+ from 0.30 to.7 meq/00 g of soil, for Na+ from 0.22 to.02 meq/00 g of soil, for Mg2+ from 0.37 to.94 meq/00 g of soil, for Ca2+ from 8.5 to 9.0 meq/00 g of soil. The ph ranged from 6. 6 to 7.6. Plowing caused a considerable transport of soil sediments but did not influence wheat yields. Straw burning did not cause any soil sediment removal and increased wheat yields. The application of N fertilizer increased wheat yields.. This study was supported by the Greek Biotope/Wetland Centre, 4th km Thessaloniki - Mihaniona, GR-5700, Thermi, Greece. 2. Assistant Professors of Environmental Protection and Ecology, respectively. Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54006, Greece. 3. Lecturer of Forest Soils. Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54006, Greece.

7 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τσιούρης Σ. Ε., Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ (Επιστημονικός υπεύθυνος) Καλμπουρτζή Κυριακή, Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ Αληφραγκής Δ., Λέκτορας, Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Σε διάφορα στάδια της μελέτης αυτής βοήθησαν οι φοιτητές Γ εωπονίας: Γ εώργιος Βλαχάκης, Στέλλα Καραπατάκη, Ζωή Καρατζίδου, Ζαχαρίας Κουγιουμτζής και Παρασκευή Περδικούρη. PROJECT TEAM Tsiouris S. E., Assistant Professor, Laboratory of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki (Project leader) Kaibourtji Kyriaki, Assistant Professor, Laboratory of Ecology and Environmental Protection, Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki Alifragis D., Lecturer, Laboratory of Forest Soil Science, Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki The following students of Agriculture have assisted in this project: George Vlahakis, Stella Karapataki, Zoe Karatzidou, Zaharias Kougioumtzis, and Paraskevi Perdikouri.

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 4 3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Η περιοχή στην οποία έγινε η μελέτη Πείραμα αγρού Μέθοδοι ανάλυσης εδαφών και φερτών υλικών Προσδιορισμός ph Προσδιορισμός οργανικής ουσίας Προσδιορισμός CaCO Προσδιορισμός κοκκομετρικής συστάσεως Προσδιορισμός ολικού αζώτου Προσδιορισμός φωσφόρου Προσδιορισμός ανταλλάξιμων κατιόντων (Na+, ν Κ, Mg, Ca ) 3.4. Μέθοδοι ανάλυσης νερών Προσδιορισμός ph Προσδιορισμός Ν Η 4-Ν και Ν Ο 3-Ν Προσδιορισμός νιτρωδών Προσδιορισμός φωσφόρου Προσδιορισμός χλωριούχων Προσδιορισμός κατιόντων (Na+,Κ+,Mg2 +, Ca2+) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ποιότητα νερών επιφανειακής απορροής Ποιότητα φερτών υλικών Επίδραση των καλλιεργητικών τεχνικών στ ις 5. αποδόσεις σιταριού ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 CONTENTS Page ACKNOWLEDGEMENTS. INTRODUCTION 2. REVIEW OF THE LITERATURE 4 3. MATERIALS AND METHODS Studied area Field experiment Methods of soil and transported soil sediments analysis ph determination Organic matter determination CaC03 determination Granulometric analysis Total nitrogen determination Phosphorus determination Exchangeable cations (Na+,K+,Mg2 +,Ca2 +) determination Methods of water analysis ph determination N H 4 -N and NO3-N determination Nitrites determination Phosphorus determination Chlorides determination Cations (Na+, K+, Mg2+,Ca2 + ) determination RESULTS AND DISCUSSION Quality of surface runoff water Quality of transported soil sediments Effects of cultivation practices on wheat yields REFERENCES 43 GENEPAL EVALUATION OF THE PROJECT

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ομάδα απευθύνει θερμές ευχαριστίες για την υλική και ηθική βοήθεια που προσέφεραν προς το πρόγραμμα αυτό, το τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου Γεωργικής Χημείας του Τμήματος Γεωπονίας και του εργαστηρίου Δασικής Εδαφολογίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τον αναπληρωτή καθηγητή Δ. Βερεσόγλου, το Ινστιτούτο Σιτηρών, τον αγρότη της περιοχής Μυγδονίας Ιωάννη Κιρτσιώτη και τον αγρότη-γεωπόνο Παύλο Μπαλή, τους παρασκευαστές Κωνσταντίνο Αθανασιάδη και Βασιλική Σουλτατοπούλου και τον φυτοκόμο Παναγιώτη Σκεντερίδ η.

11 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα σιτηρά είναι συνήθως η κύρια καλλιέργεια στις γεωργικές περιοχές των λεκανών απορροής των ελληνικών υγροτόπων. Οι αγρότες προσπαθούν να πάρουν όσο το δυνατόν υψηλότερες αποδόσεις. Προς τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούν γεωργικές τ ε χνικές και χημικές ουσίες που πιστεύεται ότι έχουν συχνά δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον (π.χ. ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών, εδάφους, ατμόσφαιρας). Η έρευνα στην Ελλάδα της ρύπανσης των υγροτόπων από γεωργικές χημικές ουσίες μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για να μελετηθεί το θέμα αυτό σε πραγματικές συνθήκες αγρού στη χώρα μας έγινε από μία ομάδα 6 επιστημόνων, που ανήκουν στο προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ένα πρόγραμμα, που διήρκεσε 2 έτη και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας (Βερεσόγλου κ.α. 992). Το παρόν έργο μπορεί να θεωρηθεί ως η συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος, διότι: α. Δύο από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας οι Σ.Ε. Τσιούρης και Κυριακή Καλμπουρτζή μετείχαν και στο προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα, β. Η περιοχή που επιλέχτηκε για την υλοποίηση αυτού του ερευνητικού έργου ανήκει στη γεωργική περιοχή της λίμνης Κορώνειας, η οποία απετέλεσε αντικείμενο μελέτης και του προηγούμενου προγράμματος. Οι ελληνικοί υγρότοποι έχουν αξία πολιτιστική,βιολογική και οικονομική. Έ ν δ ε κ α από αυτούς ανήκουν στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ.Ως πριν από 40 έτη οι έλληνες αγρότες χρησιμοποιούσαν ελάχιστες γεωργικές χημικές ουσίες, νερό αρδεύσεως και μηχανήματα.από τις αρχές της δεκαετίας του 960 η γεωργία άρχισε να γίνε-

12 - 2 - ται όλο και πιο εντατική με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. 'Αρα από εκείνη τη χρονική περίοδο άρχισαν οι ελληνικοί υγρότοποι να απειλούνται με υποβάθμιση ή καταστροφή από τις καλούμενες μη σημειακές πηγές ρύπανσης (αγροί,βοσκότοποι κ.λπ.). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και οι σημειακές πηγές ρύπανσης (π.χ. βυρσοδεψεία,κονσερβοποιεία, ορυχεία, κτηνοτροφεία) που εντοπίζονται και μελετώνται σχετικά εύκολα, ενώ αντίθετα, οι μη σημειακές πηγές παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες. Αυτές προκύπτουν από τις εδαφοκλιματικές και καλλιεργητικές ιδιαιτερότητες κάθε τόπου και από τις δυσχέρειες παρακολούθησης των ρύπων στο περιβάλλον. Σήμερα πιστεύεται γενικά ότι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τους υγροτόπους της Ελλάδας είναι η μη σημειακή ρύπανση από τις γεωργικές δραστηριότητες στα αγροοικοσυστήματα που γειτονεύουν με αυτούς. Οι υγρότοποι απειλούνται τόσο άμεσα (π.χ. εκπλύματα των ψεκαστήρων στον υγρότοπο) όσο και έμμεσα (π.χ. μεταφορά ρύπων στον υγρότοπο με την επιφανειακή απορροή, τη βαθιά διήθηση και με αιολική απόθεση). Οι α πό τη γεωργία προερχόμενες απειλές αναφέρονται όλο και συχνότερα στην ελληνική βιβλιογραφία περί υγροτόπων. Η Επιτροπή ΕυρωπαΙ κών Κοινοτήτων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και Κανονισμός 2078/92) υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να παίρνουν μέτρα.από την άλλη μεριά χρειάζονται ερευνητικά δεδομένα από την ελληνική πραγματικότητα που να τεκμηριώνουν τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Γενικός σκοπός του παρόντος έργου ήταν να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα διαφόρων τεχνικών καλλιέργειας ως προς την προστασία που μπορούν να προσφέρουν σε υγροτόπους α πειλούμενους από γεωργικές δραστηριότητες.ειδικοί σκοποί ή ταν (α) να ερευνηθούν η ποσότητα και ο χρόνος εφαρμογής του λιπάσματος σε σχέση με την ποιότητα των νερών επιφανειακής

13 - 3 - απορροής και τις στρεμματικές αποδόσεις και (β) η επίδραση του χειρισμού των φυτικών υπολειμμάτων και του βαθμού κατεργασίας του εδάφους τόσο στην ποιότητα των νερών επιφανειακής απορροής όσο και στις στρεμματικές αποδόσεις.

14 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι χρήσεις γης μιας λεκάνης απορροής επηρεάζουν την ποιότητα των νερών των χαμηλότερων περιοχών της. Τα τελευταία έτη υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη ρύπανση του περιβάλλοντος που προέρχεται από τ ις διάφορες γεωργ ικές δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της ρύπανσης από μη σημειακές πηγές (Byron και Goldman 989). Οι διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές ( Hirose και Kuramoto 98, Sharpley και Smith 989, Blevins κ.α. 990, Gross κ.α. 990, Edwards και Burney 99) που εφαρμόζονται στα αγροοικοσυστήματα (Bormann κ.α. 968, Thomas και Crutchfield 974, Menzel κ.α. 978, Weil κ.α. 990,McIsaac κ.α. 99) συνεπάγονται τη μεταφορά και ανακατανομή των χημικών ουσιών στο περιβάλλον. Αυτό έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον γενικά (Caporali κ.α. 98, Green 989) και ιδιαίτερα σε γειτνιάζοντες υγροτόπους (Peverly 982). Χημικές ουσίες εισέρχονται στον αγρό με τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (Canter 986, Emmerich 990),το νερό της άρδευσης, τα υπολείμματα των καλλιεργειών, τα γεωργικά φάρμακα και τα λιπάσματα. Εξέρχονται με τα συγκομιζόμενα προϊόντα, το νερό βαθιάς διήθησης ( Owens 990, Kladivko κ.α. 99, I zuño κ.α. 99), με τη μορφή αερίων στην ατμόσφαιρα (Eichner 990) και με το νερό της επιφανειακής απορροής (Thomas κ.α. 992, Marsh και Groenevelt 992, Sharpley κ.α. 992). Το εξερχόμενο με τη βαθιά διήθηση Ν είναι περισσότερο στα εδάφη που έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση οργανικής ουσίας (NG Kee Kwong και Deville 984).Ο Ρ εξέρχεται από τα αγροο ικοσυστήματα με το νερό της επιφανειακής απορροής είτε ως διαλυτός είτε δεσμευμένος στα σωματίδια του εδάφους (Singer

15 - 5 - και Rust 975, McDowell χ.α. 989, Korentajer κ.α. 99).0 εξερχόμενος από τον αγρό Ρ με τα μεταφερόμενα σωματίδια α ποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό (>95%) των ετησίων απωλειών Ρ (Johnson κ.α. 976, Nicholaichuk και Read 978,Wendt και Corey 980, Sharpley και Smith 989, Vighi κ.α. 99). Οι ποσότητες Ν και Ρ που εξέρχονται με το συγκομιζό- μενο γεωργικό προϊόν είναι οι πιο μεγάλες, ενώ τα άλλα στοιχεία απαντώνται σε μεγαλύτερες ποσότητες στα νερά της απορροής. Υπάρχει ένα πλεόνασμα εισερχομένων ποσοτήτων και Κ στον αγρό σε σύγκριση με τις εξερχόμενες Το αντίστροφο συμβαίνει με τα στοιχεία Cl, S, Ca, Mg Ρ ποσότητες. Na (Bellot και Golley 989). Το νερό άρδευσης σε ορισμένες περιπτώσεις προμηθεύει στα εδάφη μεγάλες ποσότητες ιόντων ,,, χυριως C, S, Ca, Mg, Na, Κ ενω η κυρία πηγη εισόδου για τα στοιχεία Ν, Ρ και Κ είναι τα λιπάσματα Η ετήσια ποσότητα ιόντων Cl, ΝΟ3, S04, Ca, Mg, Na+ και Κ+ που εξέρχονται από τα αγροοικοσυστήματα με το νερό είναι πολύ περισσότερη από αυτή που εισέρχεται και με τη βροχή και το νερό της άρδευσης (NG Kee Kwong και Deville 984, Bellot και Golley 989). Το νερό της επιφανειακής απορροής βρέθηκε ότι περιέχει διάφορες ποσότητες Μ και Ρ που θεωρείται ότι προέρχεται από τα εφαρμοζόμενα λιπάσματα (π.χ. Rômkens κ.α. 973, Owens κ.α. 984). Ο λόγος εισερχομένου προς εξερχόμενο ά ζωτο είναι στα μεν δασικά οικοσυστήματα μεγαλύτερος του 5 : ενώ στα γεωργικά είναι μικρότερος του 2:. Για το Ρ ο αντίστοιχος λόγος είναι ο ίδιος και για τα δύο οικοσυστήματα, αλλά ο ρυθμός συσσώρευσης του φωσφόρου στα αγροοικοσυστήμα- ταείναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στα δασικά.στη Louisiana 0 Dunigan κ.α. (976) βρήκαν ότι σε καμιά περίπτωση η απώλεια με τα νερά επιφανειακής απορροής κάποιου στοιχείου α πό τα εφαρμοζόμενα λιπάσματα δεν ξεπερνούσε το % του ολι-

16 - 6 - κού εφαρμοζόμενου στοιχείου. Στα αγροοικοσυστήματα συχνά χρησιμοποιείται το επιτόκου κάψιμο των υπέργειων φυτικών υπολειμμάτων της προηγούμενης φυτείας για να διευκολυνθεί η ετοιμασία της σποροκλίνης για την επόμενη φυτεία. Σε ξηρές και θερμές περιοχές και σε περιπτώσεις στις οποίες τα εδάφη έχουν μεγάλες κλίσεις, είναι αβαθή και εκτεθειμένα σε ξηρούς ανέμους, το κάψιμο των φυτικών υπολειμμάτων θα πρέπει να αποφεύγεται επειδή αυξάνει τον κίνδυνο επιφανειακής διαβρώσεως, και πυρκαγιών σε παρακείμενη φυσική βλάστηση. Εντούτοις, οι γεωργοί πάντα ζητούν αποδείξεις για τη ζημιογόνο επίδραση του καψίματος επί των ιδιοτήτων του εδάφους και επί των φυτειών που εγκαθίστανται μετά το κάψιμο. Επικρατεί η άποψη στους γεωργούς ότι με το κάψιμο διευκολύνονται οι καλλιεργητικές εργασίες και καίγονται σπόροι ζιζανίων.πολλοί πιστεύουν ειδικά για τα υπολείμματα του σιταριού ότι καίγοντάς τα ωφ ε λούνται σίγουρα. Ο Dawley και οι συνεργάτες του (964) στον Δυτικό Καναδά, μελέτησαν την επίδραση του καψίματος στις α ποδόσεις των καλλιεργειών που ακολουθούν. Σε τρεις περιοχές βρήκαν ότι το κάψιμο των φυτικών υπολειμμάτων επί 5 έτη ο δήγησε σε υψηλότερες αποδόσεις από την ενσωμάτωσή τους, ενώ αντίστροφο αποτέλεσμα είχε σε άλλες δύο περιοχές που μελέτησαν. Οι Gliemetoth και Niklas (976) βρήκαν ότι καίγοντας το άχυρο πήραν υψηλότερες αποδόσεις σιταριού από ό,τι όταν το ενσωμάτωσαν στο έδαφος. 0 Dormaar και οι συνεργάτες του (979) αναφερόμενοι σε πειράματα 20 ετών στον Καναδά δεν βρήκαν σημαντικές επιδράσεις στις αποδόσεις, παρόλο που η απόδοση ήταν σχετικά μεγαλύτερη όταν δεν έκαιγαν το άχυρο. Οι ερευνητές αυτοί μελέτησαν κυρίως την επίδραση της φωτιάς στα εδαφικά γνωρίσματα (βιολογικά, χημικά, φυσικά).ομοίως ο Mallik και οι συνεργάτες του (984) μελέτησαν τις αλλαγές που προκλήθηκαν στο επιφανειακό έδαφος οπό τη φωτιά. Η

17 - 7 - Kalburtzi και οι συνεργάτες της (990), από τριετή έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχια κοντά στον υγρότοπο του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρήκαν ότι το κάψιμο ά χυρου σιταριού κατά την πρώτη καλλιεργητική περίοδο ( ) μείωσε τις αποδόσεις του σιταριού που ακολούθησε, ενώ κατά τις δύο επόμενες καλλιεργητικές περιόδους οι αποδόσεις σιταριού δεν επηρεάσθηκαν από το κάψιμο του αχύρου. Οι μεταβολές που προκαλεί η φωτιά στο αγροοικοσύστημα, και ιδιαίτερα στο έδαφος, εξαρτώνται από το είδος,την κατάσταση και την ποσότητα της καύσιμης ύλης, καθώς και από την ένταση της φωτιάς. Η ένταση της φωτιάς εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Η φωτιά επηρεάζει τη θερμοκρασία, την οργανική ουσία, την αντίδραση του εδάφους (ρη), τα θρεπτικά στοιχεία, τους μικροοργανισμούς και τα φυσικά γνωρίσματα του εδάφους (Biederbeck κ.α. 980, Αριανούτσου 979, Raison και McGarity 980 a,b, Arianoutsou και Margaris 98). Για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τη σχέση γεωργικών τεχνικών (π.χ. λιπάνσεως) και ρυπάνσεως του νερού που απορρέει από το έδαφος. Εντούτοις, σε πολλά ελληνικά εκλαϊκευμένα αλλά και επιστημονικά άρθρα και εκθέσεις, φαίνεται ότι οι 'συγγραφείς τους θεωρούν δεδομένο ότι οι ελληνικοί υγρότοποι κινδυνεύουν πολύ από τη μη σημειακή ρύπανση, την προερχόμενη από τα καλλιεργούμενα τμήματα της λεκάνης απορροής. Παρόλο που η θεώρηση αυτή δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη ακόμη και διεθνώς φαίνεται, αν και με επιφυλάξεις ως προς το μέγεθος του κινδύνου, λογική και ικανή ναδικαιολογήσει την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας, όπως η παρούσα. Πιστεύουμε ότι οι επιστημονικές εικασίες από μόνες τους, χωρίς να συνοδεύονται από λίγα έστω ερευνητικά δεδομένα, δεν πείθουν εύκολα κράτος και αγρότες για να πάρουν μέτρα προστασίας

18 - δ - των υγροτόπων μας από τις γεωργικές δραστηριότητες που συμβαίνουν στη λεκάνη απορροής.

19 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 3.. Η περιοχή στην οποία έγινε η μελέτη. Η μελέτη έγινε σε αγρό της λεκάνης απορροής της λίμνης Κορώνειας (ή Λαγκαδά ή Αγίου Βασιλείου) στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά (Σχ. ). Η λίμνη Κορώνεια θεωρείται σπουδαίο υγροτοπικό οικοσύστημα γι'αυτό και περιέχεται (μαζί με τη γειτονική λίμνη Βόλβη) στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας ( σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ). Η Κορώνεια έχει έκταση 46,2 kin2 που α ντιστοιχεί σε μέση στάθμη +75m και μέγιστο βάθος 8,5 m. Η δε λίμνη Βόλβη έχει έκταση 68,6 km2 που αντιστοιχεί σε μέση στάθμη +37 m και μέγιστο βάθος 23,5 m. Οι γεωργικές περιοχές γύρω από τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη (λεκάνη απορροής Μυγδονίας) καλλιεργούνται κατά 75% με σιτηρά, 8% με χορτοδοτικά φυτά,5% με βιομηχανικά φυτά και σε μικρότερα ποσοστά με λαχανικά, οπωροφόρα και ελαιοδοτικά φυτά. Στη λεκάνη Μυγδονίας στραγγίζουν χείμαρροι,πολλοί από τους οποίους εκβάλλουν στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, ενώ άλλοι δεν φθάνουν επιφανειακά στις λίμνες αλλά το νερό τους χάνεται σε κάποιο σημείο της κοίτης. Πολλοί από τους χε ιμάρρους αυτούς,εκτός από φυσικά νερά,δέχονται και λύματα εργοστασίων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και οικισμών Πε ίραμα αγρού Το πείραμα έγινε κατά την περίοδο σε αγρό έ κτασης 5 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας Η. Μπαλλή, νοτιοανατολικά του οικισμού Αγίου Βασιλείου και σε απόσταση 700m περίπου νότια της λίμνης Κορώνειας. Ο πειραματικός αγρός είχε ορθογωνικό σχήμα, με τη μεγάλη πλευρά του παράλληλη με τον άζονα Ανατολής-Δύσης. Είχε

20 ' ο I Μχι ' ΐ ΐ κι. ΐ ΐ ( >ί οχγ Μι ι γί κ >j Ι ας; Fig.. Migdonia Region

21 - - κλίση 25%,παράλληλη με τη μικρή πλευρά του και κατεύθυνση της κλίσης προς τη λίμνη. Γειτόνευε νότια με αμπελώνα, ελαιοδενδρα και δασική έκταση. Βόρεια και δυτικά του πειραματικού αγρού υπήρχαν αγροί μηδικής και ανατολικά αγρός με σιτάρ ι. 0 πειραματικός αγρός χωρίσθηκε σε τρεις ομάδες (επαναλήψεις) των 20 τεμαχίων η κάθε μία (Σχ. 2). Το κάθε τεμάχιο είχε διαστάσεις 4,4 ία X 8 ιη με τη μεγάλη πλευρά παράλληλη προς την κλίση του εδάφους.οι τρεις ομάδες χωρίσθηκαν με διαδρόμους πλάτους 2 πι. Έ ν α τμήμα του αγρού έμεινε εκτός πειράματος λόγω της δημιουργίας χειμάρρου ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει το πείραμα με τη διαφορετική επιφανειακή απορροή αφενός και τη διαφορετική σύσταση του εδάφους στο τμήμα αυτό αφετέρου. Το τμήμα αυτό πλάτους 9 ία βρισκόταν ανατολικά του πειραματικού αγρού και διεχώριζε τα τρία τελευταία τεμάχια κάθε ομάδας από το υπόλοιπο τμήμα του πειράματος (Σχ. 2).Εκτός από τους διαδρόμους αφέθηκαν και πε ριθώρια 2 ιη περίπου περιφεριακά του πειραματικού αγρού. Στο πείραμα εφαρμόσθηκαν δύο τρόποι καλλιέργειας του εδάφους (όργωμα-μη όργωμα) ως κύρια τεμάχια (Σχ. 3) τέσσερα επίπεδα λίπανσης (0, 5, 0, 5 ^ Ν/στρ ) ως υποτεμάχια και δύο τρόποι χειρισμού των φυτικών υπολειμμάτων (κάψιμομη κάψιμο) ως υπο-υποτεμάχια. Στο επίπεδο αζώτου 5 <^/στρ χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι εφαρμογής του λιπάσματος, πρώτον τα 2/3 ως βασικό (θειοφωσφορική αμμωνία ) και το /3 ως επιφανειακό (νιτρική αμμωνία 33,5-0-0) και δεύτερον όλη η ποσότητα ως βασικό (Σχ. 3, υπόμνημα). Πριν από τη σπορά έγινε δειγματοληψία εδάφους,από έ ξι τυχαία σημεία'και δύο βάθη σε κάθε σημείο (0-20 αη και σ η). Στα δείγματα του εδάφους προσδιορίσθηκαν οι παράμετροι ρη, κοκκομετρική σύσταση, ισοδύναμο θβ003/ οργανική ουσία, Ν, εκχυλίσιμος Ρ και εναλλακτικά κατιόντα (Κ+, Ν3+, Μη2 + και θα2+). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα.

22 ΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ C O R R ID O R 2 m 0 ο α. ί α Ζ < U 2 α. _ oc LU Ο X Ι- Ο η ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ CORRIDOR 2 m Σ χ ή μ α Fig. 2. Δ ιάταξη πειράματος 2. Plot arrangement N

23 ΤΤΤΓΤΙ ill!!»: Η ο 3 m I!: {6j;[6j ioj :jjjjjj : : Üjijjj :i : : : : : : :jijij i Ο α ί α Ζ < LU 2 Κ _ α m Η Ο Η Ο 00 H U 'iin i Ml ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - CORRIDOR 2 m ιιιιιιρ ιιιιιι 5 β ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - CORRIDOR 2 m 00 I ΜΗ ΟΡΓΩΜΑ NO PLOWING Ο ΡΓΩΜΑ Ρ LOW ING Σχήμα 3. Διάταξη οργώματος πειράματος Pig. 3. Plowing arrangement of the experiment N

24 - 4 - Υπόμνημα Σχήματος 3. = Ν3κ Βασικό 2 = ν3μ κ Βασικό 3 = ν 3μ κ Βασικό+επιφανειακό 4 = ν 3κ Βασικό+επιφανειακό 5 = Νοκ όπου 6 = Ν0ΜΚ Ν0, Ν # Ν2, Ν 3, = 0, 5, 0, 5 μονάδες Ν 7 - Ν2κ αντιστοίχως 8 = ν 2μ κ Κ = Κάψιμο της καλαμιάς 9 = ν ίμ κ Μ Κ= Μη κάψιμο της καλαμιάς 0 = Ν Κ Βασικό = όλες οι μονάδες Ν κατά τη σπορά - ν 2κ Βασικό+επιφανειακό = τα 2/3 των μονάδων κατά 2 = ν 2μ κ σπορά 3 = Ν0Μ Κ και το /3 επιφανειακά 4 = Ν0Κ την άνοιξη. 5 = ν ί μ κ 6 = Ν- Κ 7 = ν 3κ ]Βασικό+επιφανειακό 8 = ν 3μ κ Βασικό+επιφανειακό 9 = ν 3κ Βασικό 20 = ν3μ κ Βασικό

25 - 5 - Legend of Fig. 3. = N 3K Single application 2 = N3M K Single application 3 = N3M K Split application 4 = n 3k Split application 5 = No K 6 = N0M K 7 = n 2k V Nf N 2, N3, = 0, 5, 0, 5 kg N/ 8 = N2M k 000 m 2, respectively 9 = N M K K = Straw burned 0 = N R M K= Straw not burned = n2k Fertili zer *s single application = The 2 = n2m k total N fertili zer was 3 = N0M K applied at sowing 4 = N0R Fertili zer 's split application = 2/3 5 = N M of N were applied at k 6 = N K sowing and the rest was 7 = n 3r Split application surface applied at 8 = N3M K Split application tillering. 9 = N3K Single application 20 = N3M K Single application

26 Πίνακας. Γνωρίσματα εδάφους στο οποίο εγκαταστάθηκε το πείραμα αγρού. Table. Soil characteristics of the experimental area. Κωδικός Βάθος Iλργιλλος Ιλύς [ αριθμός εδάφους δε ίγμ. εδάφους ph I ' Code Soil ίclay Silt Sand number jdepth % %! % of soil i (cm) samples % Iof soil r A! 0-20!7,86! 0! o \ 90! 2,6 2,40! 0,09!,2 0,48 0,03!0,27 2,39 - A ί l I IΓ Ί A ,07 ; 0! 30! 60 ;0,,0! 0,4! /4 0,5 0,03!0,22!2,70 Α A3! 0-20!7, 89 j 0 A3 ; ,96 j 0 ί7'84! ; 3,7 3,64 0,7! '8 0,29 0,02 j0,32 2,45 8,25 I Άμμος \ I ICaCCK N! * 3 % I Organic T (,---- matter jmg/ 00 g K, Na j Mg I Ca 70 5,0 50, ,3 u _ l: Οργανική ουσία A4! ,70!.. J ,6 2,45 0,08..j I 0,32 I 0,_0_3_ 0,36,07 A4! , ! 0,2 2,45 0, I 0,24 0,06 0,40 I0,50! AS ; ,84 \ ΙΟ 50 40! 4,5 2,79 0,4! 2,4 _J_0,29 j_0,03 [_0,26!,20 A5! ,84 I L--- -j ! 5,0 3,23 -+ I h 0,0 8 I 2,6 Î0,20 0,04!0,25 - _ r,45 A ,83 j ,9 2, 60 0,09 j 3,6!0,26 0,03 ί0,32 I0, A6 \ , ι ! 8,9 2,9 0,2 j 2,6 I0, 6 0,03 0,22 -! 9,23 2,0 2,37 2,24 0,05 0,9 0,4 P mg/ 00g εδάφους A'A. _ 2,_0 -Id. AA. 2,4 Ανταλλάξιμα κατιόντα Exchangable cations meq/00g 0,08 0,20 0,7 0,02 0,02 I---- 0,05 0, 5 j 8,7 Ί 0,8 I, , 8 M0, 92 I Note: Decimals in Greek are depicted with comma.

27 - 7 - Ο τρόπος χειρισμού των φυτικών υπολειμμάτων έγινε ως εξής: Σε κάθε τεμάχιο σκορπίσθηκαν 0 αχύρου κριθαριού. Χρησιμοποιήθηκε κριθάρι επειδή η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν αυτού του είδους. Η καλαμιά κάηκε σε εκείνα τα τεμάχια που είχαν καθορισθεί από το σχέδιο (Σχ. 4). Τα υπόλοιπα τεμάχια έμειναν με το άχυρο ως τη στιγμή της επόμενης καλλιεργητικής εργασίας που ήταν το όργωμα. Ακολούθησε δισκοσβάρνισμα όλου του πειραματικού αγρού και η εφαρμογή του λιπάσματος. Κατό π ι ν έγινε η σ π ο ρ ά με σπαρτική μηχανή. Χρησιμοποιήθηκε σπόρος μαλακού σιταριού της ποικιλίας Αιγές Γ84909, σε ποσότητα 20 ^ / σ τ ρ. Μετά τη σπορά εγκαταστάθηκαν 60 δειγματολήπτες νερού επιφανειακής απορροής στο χαμηλότερο σημείο κάθε πειραματικού τεμαχίου. Κάθε δειγματολήπτης αποτελούνταν από ένα πλαστικό δοχείο 8 I- και ένα οριζόντιο σωλήνα μήκους 50 σπ και διαμέτρου 5,5 στι. Ο σωλήνας οδηγούσε το νερό της επιφανειακής απορροής και των φερτών υλικών από το χαμηλότερο σημείο του πειραματικού τεμαχίου στο στόμιο του δοχείου. Ο λάκκος που περιείχε το δοχείο δειγματοληψίας και μέρος του οριζοντίου σωλήνα, ήταν σκεπασμένος με ένα φύλλο από διαφανές πλαστικό, το οποίο, καθώς ήταν κατάλληλα στερεωμένο στο έδαφος, δεν επέτρεπε το νερό της βροχής να πέφτει κατευθείαν στο δοχείο. Στον πειραματικό αγρό τοποθετήθηκαν επίσης και τρεις βροχοσυλλέκτες. Ο κάθε βροχοσυλλέκτης αποτελούνταν από σύστημα δύο χωνιών και ενός γυάλινου δοχείου. Μεταξύ των δύο χωνιών τοποθετήθηκε λεπτό πλαστικό πλέγμα για την αποφυγή της εισόδου εντόμων στον δε ι γματολήπτη. Τα δείγματα βροχών και νερών επιφανειακής απορροής α ναλύθηκαν για τις εξής παραμέτρους: ρη, Ν02, ΝΟ^, ΝΗ*, Ρ, Κ+, Μς2+, Ca2'+, Να+ και 0. Τα δε φερτά υλικά που συλλέχθηκαν στα δοχεία επιφανειακής απορροής αναλύθηκαν για τις

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ Π. Μιχόπουλος 1*, Γ. Μπαλούτσος 1, Α. Οικονόµου 1, Α. Μπουρλέτσικας 1, Ν. Θωµαΐδης 2, Κ. Σαµαρά 3, Ε. Φαρµάκη 2, Ι. Πασιάς 2, Κ. Μπαρκονίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών

Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων Δημιουργία καταλόγου γηγενών ποικιλιών Στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραναπτυξη Των Ακτων

Υπεραναπτυξη Των Ακτων Υπεραναπτυξη Των Ακτων Pandi Zdruli Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 6 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 Εύθραυστα παράκτια οικοσυστήματα σε συνδυασμό με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 2 Φυσικές διεργασίες και ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Το περίπτερο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Agrotica 2012 Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Βραβεύτηκε το περίπτερό του με το Ειδικό Βραβείο Διοργανωτή Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα