ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΜΑΪΟΥ 2015 ΩΡΑ : 8:00 10:30 ΛΥΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

2 ΜΕΡΟΣ Α : Αποτελείται από 12 ερωτήσεις Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες Να εξηγήσετε τι είναι το προσωρινό (ενδιάμεσο) πιστοποιητικό πληρωμής, από ποιον και για ποιο σκοπό εκδίδεται. Το προσωρινό πιστοποιητικό πληρωμής είναι διατακτικό που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου από τον αρχιτέκτονα / πολιτικό μηχανικό, και το οποίο πιστοποιεί την αξία της εκτελεσθείσας εργασίας και την αξία των επί τόπου υλικών. Το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζεται από τον εργολάβο στον ιδιοκτήτη για να γίνει η ανάλογη πληρωμή. 2. Να αναφέρετε τέσσερις επιμέρους εργασίες της τμηματικής εργασίας «Προκαταρκτικά». Οι επιμέρους εργασίες της τμηματικής εργασίας «Προκαταρκτικά» είναι: Τέσσερις (4) από τις πιο κάτω εργασίες - Περίφραξη εργοταξίου - Κατασκευή αποθήκης και γραφείου - Προσωρινή υδραυλική εγκατάσταση - Προσωρινή ηλεκτρική εγκατάσταση - Κατανάλωση νερού, ρεύματος και χρήση τηλεφώνου - Πληροφοριακές πινακίδες - Ασφάλεια προσωπικού, μηχανημάτων και έργου - Κόστος συμβολαίων - Μεταφορά και εγκατάστ. μηχανημάτων και εξοπλισμού - Καθαρισμός οικοδομής 3. Να αναφέρετε το σκοπό της προκαταβολής για ένα οικοδομικό έργο και να εξηγήσετε τον τρόπο αποπληρωμής της. Η προκαταβολή είναι το ποσό που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης στον εργολάβο έναντι του ποσού του συμβολαίου για σκοπούς κινητοποίησης και αγοράς υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την έναρξη της ανέγερσης του έργου. Η αποπληρωμή της προκαταβολής γίνεται σταδιακά με ανάλογη αποκοπή, συνήθως 10%, από τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά πληρωμής. 4. Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας μιας επιμέρους εργασίας. Τέσσερις από τους πιο κάτω παράγοντες: - Το κόστος των υλικών - Το κόστος των εργατικών - Το κόστος των μηχανημάτων - Η φθορά - Το κέρδος του εργολάβου

3 3 5. Να υπολογίσετε, κατά προσέγγιση, με τη μέθοδο των συντελεστών, την ποσότητα και το κόστος των τμηματικών εργασιών του σκυροδέματος και του οπλισμού της οικοδομής με συνολικό εμβαδόν 980 m², με βάση τα πιο κάτω δεδομένα. Εμπειρ. συντελεστής σκυροδέματος 1,20 m 3 /m 2 Τιμή σκυροδέματος 100,00/m 3 Εμπειρ. συντελεστής οπλισμού 120 kg/m 2 Τιμή οπλισμού 0,80/kg Σκυρόδεμα: 980 m² x 1,20 m 3 /m 2 = 1176 m m 3 x 100,00/ m 3 = Οπλισμός: 980 m² x 120 kg/m 2 = kg kg x 0,80 / kg = Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση του σκυροδέματος C25/30 των πεδίλων του συγκροτήματος καταστημάτων που φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο. 4/ 1,40 1,25 Σκυρδ. κατ. C25/30 0,55 στα πέδ. 4/ 1,80 1,25 0,55 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΔΙΛΩΝ Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ) ΟΠΛΙΣΜΟΣ Π1 1,25x1,40x0,55 9Y12+11Y12 Π2 1,25x1,80x0,55 9Y12+14Υ12 Π3 1,25x1,80x0,55 9Y12+14Y12 Π4 1,25x1,40x0,55 9Y12+11Y12 Π5 1,25x1,40x0,55 9Y12+11Y12 Π6 1,25x1,80x0,55 9Y12+14Υ12 Π7 1,25x1,80x0,55 9Y12+14Υ12 Π8 1,25x1,40x0,55 9Y12+11Y12

4 4 7. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση της πιο κάτω τοιχοποιίας πάχους 25 cm, με τούβλα διαστάσεων 30 x 25 x 10 cm και τσιμεντοκονίαμα 1 : 4. 11,10 Τοιχ. πάχ. 25cm 3,20 με τουβ. διαστ. 30x25x10 cm και τσιμεντκ. 1:4 2/ 1,50 1,20 Αφρ. ο.π.π. 0,80 για κουφ. 1,20 2/ 1,10 2,20 8. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση της κεραμικής τσεκουλαδούρας, αγοραστικής αξίας 7,00/ m, τοποθετημένης με ειδική γόμα, του δωματίου που φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο. 2/ 6,00 Κεραμ. τσεκλδ. 2/ 3,50 αγορ. αξ. 7,00/ m τοπ. με ειδ. γόμα 1,20 Αφρ. ο.π.π. για πόρτα Παράθυρο

5 5 9. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση του σκυροδέματος κατηγορίας C30/35 για 15 κολόνες κυκλικής διατομής με διάμετρο 50 cm και ύψος 380 cm και 12 κολόνες κυκλικής διατομής με διάμετρο 30 cm και ύψος 310 cm. Ø ,25 7 0,25 Σκυρδ. κατ. C30/35 3,80 στις κολον ,15 7 0,15 3, cm Ø cm 10. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση της εκσκαφής μέχρι το προτεινόμενο υψόμετρο 1,20 m, σε μαλακό έδαφος, όταν το μέσο υφιστάμενο υψόμετρο είναι + 0,30 m. Οι διαστάσεις του οικοπέδου φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο. 25,60 m + 0,30 1,20 βάθ. εκσκ. 1,50 13,20 m 25,60 Εκσκ. μέχρ. το 23,20 προτ. υψομ. 1,20 m 1,50 σε μαλκ. εδ. 23,20 m R = 10,00 m 3 10, ,00 Αφρ. ο.π.π. 1,50 για κυκλ. μερ. οικ. + 0,30 ± 0,00 15,60 m E = R² ,20

6 6 11. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση της τμηματικής εργασίας «Αποχετεύσεις» σύμφωνα με το πιο κάτω σχέδιο και πληροφορίες. 3 Φρ. ελεγχ. διαστ. 40x40 cm από οπλ. σκυρδ. Φ.Ε. 1 Φρ. συνδ. - επιθεωρ. διαστ. 80x80 cm και βαθ. 120 cm από από οπλ. σκυρδ. με μαντ.καπ. διαστ. 40x60 cm Φ.Ε. 1,80 m Φ.Σ.Ε. 3,00 m Φ.Ε. ΔΡΟΜΟΣ 3,75 Σωλ. αποχ. με 3,00 πλ. σωλν. διαμ. 1, mm Φ.Ε. Φρεάτιο ελέγχου διαστάσεων 40x40 cm από οπλισμένο σκυρόδεμα Φ.Σ.Ε. Φρεάτιο σύνδεσης - επιθεώρησης διαστάσεων 80x80 cm και βάθους 120 cm από οπλισμένο σκυρόδεμα με μαντεμένιο καπάκι διαστάσεων 40x60 cm Σωληνώσεις αποχετεύσεων με πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου 100 mm

7 7 12. Να μεταφέρετε στο πιο κάτω δελτίο ποσοτήτων τις ποσότητες του οπλισμού με βάση το δελτίο αναφοράς που δίνεται. Κατά τη μεταφορά του οπλισμού να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα (με το βάρος του οπλισμού ανά m) που επισυνάπτεται στο Παράρτημα. Οπλισμός γενικά στριφτός, χάλυβας υψηλής αντοχής με όριο διαρροής 500 N/mm 2 (S 500) 6/8/ 4,90 235,20 Υ16 για κυρ. οπλ. κολον. Κ1, Κ2, Κ5, Κ6, Κ9, Κ10 4/6/ 4,90 117,60 Υ16 για κυρ. οπλ. κολον. Κ3, Κ4, Κ7, Κ8 6/31/ 1,50 279,00 Υ8 για συνδ. κολον. Κ1, Κ2, Κ5, Κ6, Κ9, Κ10 4/31/ 1,40 173,60 Υ8 για συνδ. κολον. Κ3, Κ4, Κ7, Κ8 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ / ΜΟΝ. σεντ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Οπλισμός γενικά στριφτός, χάλυβας υψηλής αντοχής με όριο διαρροής 500 N/mm² (S 500) 1. Y m x 0,395 kg/m 179 kg 2. Y m x 1,578 kg/m 557 kg ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ. ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β

8 8 ΜΕΡΟΣ Β : Αποτελείται από 4 ερωτήσεις Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 μονάδες. 13. Να υπολογίσετε το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης στον εργολάβο για ένα ενδιάμεσο πιστοποιητικό πληρωμής, αν η αξία της εκτελεσθείσας εργασίας μέχρι τις 23/05/2015 είναι , τα υλικά επί τόπου 8700, οι προηγούμενες πιστοποιήσεις και το ποσοστό ορίου κράτησης 5% του ποσού του Συμβολαίου. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. 7 ΠΡΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 02/10/ /11/2015 ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ: Α/ΦΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Αξία εκτελεσθείσας εργασίας Υλικά επί τόπου 8700 Σύνολο Κρατήσεις προκαταβολής 10% Υπόλοιπο Κρατήσεις Συμβολαίου 10% (μέχρι max. 5% του ποσού του Συμβ.) Υπόλοιπο Προηγούμενες πιστοποιήσεις ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΠΑ 19% 5225 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32725

9 9 Στο Παράρτημα δίνεται σειρά σχεδίων της οικοδομής Ηλία Κυριάκου (αρ. σχεδίων 8) όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη μέτρηση των εργασιών που ζητούνται στις υπόλοιπες ερωτήσεις του Μέρους Β και στις ερωτήσεις του Μέρους Γ. 14. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση: α) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στις δοκούς της πλάκας οροφής β) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στην πλάκα οροφής 3/10,30 30,90 3/11,00 33,00 2,75 μήκ. δοκ. 66,65 υψ. δοκ. 0,55 παχ. πλακ. - 0,15 ύψος για σκυρ. 0,40 66,65 0,25 0,40 Σκυρ. κατ. C30/35 στις δοκ. πλακ. οροφ. 11,00 10,30 0,15 Σκυρ. κατ. C30/35 στην πλακ. οροφ. πάχ.15 cm 2,50 1,90 0,15 Αφρ. ο.π.π. για κενό πλακ.

10 15. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση: α) του ξυλοτύπου (συνηθισμένου) των συνδετήριων δοκών (θεμελιοδοκών) β) του ξυλοτύπου (συνηθισμένου) των κολονών 10 3/10,30 30,90 1,90 3/11,00 33,00 1,50 2,75 μήκ. θεμελδ. 70,05 για ξυλ. 0,60 0,60 άθρ. πλαϊν. 1,20 11/ 2/ 1,50 2,75 2,20 2,75 Ξυλοτ. συνηθ. στις κολ. 70,05 1,20 Ξυλοτ. συνηθ. στις θεμελδ. 3,70-0,40 3,30 - ύψ. δοκ. - 0,55 υψ. κολ. για ξυλ. 2,75 2/0,50 1,00 2/0,25 0,50 περ. κολ. 1,50 εκτός Κ5, Κ8 2/0,85 1,70 2/0,25 0,50 περ. κολ. 2,20 Κ5, Κ8

11 Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση: α) του υποστρώματος δαπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, πάχους 13 cm, τριπτό στο γραφείο β) του δαπέδου από κεραμικά πλακάκια αγοραστικής αξίας 45/m 2 στο γραφείο γ) της κεραμικής τσεκουλαδούρας αγοραστικής αξίας 7,5/m στο γραφείο 3,80 3,50 Υποστρ. δαπεδ. από σκυρ. κατ. C20/25 πάχους 13 cm τριπτό & Δάπεδ. από κεραμ. πλακ. αγορ. αξ. 45/m 2 στο γραφείο 2/ 2/ 3,80 3,50 Κεραμ. τσεκλδ. αγορ. αξ. 7,50/mστο γραφείο 0,90 Αφρ. ο.π.π. για πόρτα ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ

12 12 ΜΕΡΟΣ Γ : Αποτελείται από 2 ερωτήσεις Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. 17. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος: α) Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση της εξωτερικής τοιχοποιίας, πάχους 25 cm, με τούβλα διαστάσεων 30 x 25 x 10 cm και τσιμεντοκονίαμα 1 : 4. β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων. γ) Να μεταφέρετε όλες τις εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων στη σελίδα 14. δ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των τούβλων. Σημείωση: Να μην υπολογιστούν τα ανώφλια. 2/11,00 22,00 2/10,30 20,60 42,60 - κολ. 7/0,25-1,75 40,85 - κολ. 9/0,50-4,50 μήκ. εξ. τοιχ. 36,35 παχ. 25 cm υψομ. πλακ. ορ. 3,70 - υψομ. πλακ. εδ. - 0,40 3,30 - υψ. δοκ. - 0,55 υψ. εξ. τοιχ 2,75 3/ 2/ 1,60 1,25 1,60 1,00 0,80 1,25 0,80 0,80 1,00 2,20 6,00 1,60 2,00 0,64 2,20 12,44 Αφρ. ο.π.π. για κουφ. 36,35 2,75 99,96 Εξ. τοιχ. παχ. 25 cm με τουβλ. διαστ. 30 x 25 x 10 cm και τσιμεντκ. 1:4

13 18. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος: α) Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση: 13 - του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια, στη βόρεια και δυτική όψη - του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια, για επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τα 30 cm πλάτος, περιμετρικά των κουφωμάτων, στη βόρεια και δυτική όψη β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων. γ) Να μεταφέρετε όλες τις επιμέρους εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων στη σελίδα 14. Σημείωση: Να μην υπολογιστεί το εξωτερικό επίχρισμα στην άνω και εσωτερική πλευρά του στηθαίου οροφής. 11,00 10,30 Μήκ. βορ. και 21,30 δυτ. οψ. για εξ. επιχρ. 21,30 4,00 85,20 Εξωτ. επίχρ. τρία χέρ. στη βόρ. και δυτ. οψ. 3/ 1,60 1,25 0,80 0,80 6,00 0,64 6,64 Αφρ. ο.π. π. για κουφ. 3/ 3/2/ 2/ 1,60 1,25 0,80 0,80 4,80 7,50 1,60 0,80 14,70 Εξωτ. επίχρ. τρία χέρ. για επιφ. που δεν υπερβ. τα 30 cm πλατ. περ. κουφ. στη βόρ. και δυτ. οψ.

14 14 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ. σεντ ΕΡΩΤΗΣΗ 17 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1. Εξωτερική τοιχοποιία πάχους 25 cm με τούβλα διαστάσεων 30 x 25 x 10 cm και τσιμεντοκονίαμα 1:4 88 m 2 Αριθμός τούβλων = 88,00 m 2 = = 2933 No 0,30 m x 0,10 m ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝ. σεντ ΕΡΩΤΗΣΗ 18 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1. Εξωτερικό επίχρισμα τρία χέρια στη βόρεια και δυτική όψη της οικοδομής 79 m 2 2. Εξωτερικό επίχρισμα τρία χέρια σε επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τα 30 cm πλάτος περιμετρικά των κουφωμάτων στη βόρεια και δυτική όψη της οικοδομής 15 m ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ.

15 15

16 16 ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα