ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999

2 Μεθοδολογία Οι δοκιμές και αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων δίνονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1 Κατάσταση αναλύσεων/δοκιμών για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων βωξίτη, μπεντονίτη και περλίτη α/α Δοκιμές/Αναλύσεις 1 Χημική ανάλυση στα στοιχεία Si, Ti, Fe, Al, Ca, Pb, Cd, Zn, Cu, Mn, Mo, As, Ni, Cr και S ολικό Πρότυπες δοκιμές εκχυλισιμότητας μετάλλων 2 Πρότυπη δοκιμή τοξικότητας (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP, Method 1311, SW-846, U.S. EPA 1996) 3 Δοκιμή πολλαπλών εκχυλίσεων (Multiple Extraction Procedure, MEP, Method 1320, SW-846, U.S.EPA 1996) 4 Δοκιμή εκχύλισης μέχρι επίτευξης ισορροπίας (Equilibrium Leach test, ELT, Environment Canada and Alberta Environmental Center, 1986) Προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής/ εξουδετέρωσης οξύτητας 5 ph πολφού (Soil and waste ph, Method 9045C, SW-846, U.S.EPA 1996) 6 Προσδιορισμός καθαρού δυναμικού εξουδετέρωσης (Net Neutralisation Potential test, Sobek et al., 1978) Χημική ανάλυση Για τη χημική ανάλυση των δειγμάτων προηγήθηκε διαλυτοποίηση των στερεών σύμφωνα με τις μεθόδους που δίνονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2 Μέθοδοι διαλυτοποίησης των στερεών δειγμάτων Στοιχείο Μέθοδος διαλυτοποίησης Pb, Cd, Zn, Cu, Mn, As, Ni και Cr Κατεργασία με μίγμα οξέων HCl/ HNO 3 σε αναλογία 1:3. Si Σύντηξη με Na 2 B 2 O 7.10H 2 O, Na 2 CO 3, K 2 CO 3 Ti, Al, Ca, Mo α) Κατεργασία με HF, HClO 4, HNO 3, HCl β) Σύντηξη με Na 2 B 2 O 7.10H 2 O, Na 2 CO 3, K 2 CO 3 Fe α) Κατεργασία με μίγμα οξέων HCl/ HNO 3 σε αναλογία 1:3 β) Κατεργασία με HF, HClO 4, HNO 3, HCl

3 Η μέτρηση της συγκέντρωσης των στοιχείων στα διαλύματα πραγματοποιήθηκε στο Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης PERKIN ELMER 2100 με χρήση φλόγας και φούρνου γραφίτη. Τα όρια ανίχνευσης των τεχνικών δίνονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3 Ορια ανίχνευσης αναλυτικών τεχνικών Στοιχείο Mn Cu Zn Fe Pb Cd As Ca Cr Ni Ti Mo Al Si Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης Φλόγα Φούρνος γραφίτη Διάλυμα (ppb) Στερεό (mg/kg) Διάλυμα (ppb) Στερεό (mg/kg) ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,2 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, Η μέτρηση του ολικού θείου στα στερεά δείγματα έγινε στη LECO. Το όριο ανίχνευσης της τεχνικής είναι 0.2%. Δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού Οι δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού που πραγματοποιήθηκαν διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Δοκιμές εκχυλισιμότητας μετάλλων και β) Δοκιμές προσδιορισμού του δυναμικού παραγωγής και εξουδετέρωσης οξύτητας Πρότυπες δοκιμές εκχυλισιμότητας μετάλλων Τα εξεταζόμενα δείγματα υποβλήθηκαν σε πρότυπες δοκιμές που έχουν αναπτυχθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (U.S. EPA) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Καναδά (Environment Canada) για τον προσδιορισμό της εκχυλισιμότητας των βαρέων και τοξικών στοιχείων από στερεά απορρίμματα. Οι δοκιμές εκχυλισιμότητας περιλαμβάνουν την ανακίνηση του εξεταζόμενου στερεού δείγματος με καθορισμένο όγκο του εκχυλιστικού μέσου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακολουθεί μικροδιήθηση του δείγματος (χρήση φίλτρων με διάμετρο πόρων 0.45 μm) και μέτρηση της συγκέντρωσης των διαλελυμένων μετάλλων. Ανάλογα με τη δοκιμή το εκχυλιστικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι απιονισμένο νερό και διαλύματα οξέων όπως οξικό οξύ (CH 3 COOH), θειϊκό οξύ (H 2 SO 4 ), μίγμα H 2 SO 4 / HNO 3

4 (προσομοιωμένη όξινη βροχή). Οι δοκιμές περιλαμβάνουν ένα ή και περισσότερα στάδια εκχύλισης και διαρκούν από 18 ώρες έως και μερικές ημέρες. Οι συνθήκες των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα βωξίτη, μπεντονίτη και περλίτη δίνονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4 Δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού α/α Δοκιμή Μέσο εκχύλισης Μέγιστο μέγεθος κόκκων 1 Πρότυπη δοκιμή οξικό οξύ τοξικότητας,tclp ph:2,88±0,05 ή ph: 4,93±0,05 2 Δοκιμή πολλαπλών εκχυλίσεων, MEP 3 Δοκιμή εκχυλίσεως μέχρι επίτευξης της ισσοροπίας, ELT α) οξικό οξύ β) όξινη βροχή Απιονισμένο νερό Λόγος υγρού /στερεού Αριθ. σταδίων εκχύλισης Διάρκεια δοκιμής 9,5 mm 20: h 9,5 mm 16:1 20: h ανά στάδιο 150 μm 4:1 1 7 ημέρες Πρότυπη δοκιμή τοξικότητας (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP Method 1311, SW846, U.S. EPA 1996). Η δοκιμή αυτή έχει θεσμοθετηθεί στις ΗΠΑ για το χαρακτηρισμό της τοξικότητας των στερεών απορριμμάτων. Το εκχυλιστικό μέσο που χρησιμοποιείται προσδιορίζεται από την αλκαλικότητα του δείγματος και είναι είτε διάλυμα CH 3 COOH σε ph: 2,88±0,05 ή ρυθμιστικό διάλυμα CH 3 COOH/NaOH σε ph:4,93±0,05. Σημειώνεται ότι η μέθοδος προσομοιώνει τις συνθήκες που επικρατούν σε χώρο απόθεσης των αστικών απορριμμάτων. Η εφαρμογή της σε μεταλλευτικά και βιομηχανικά απορρίμματα προσομοιώνει το δυσμενέστερο σενάριο διαχείρισης, κατά το οποίο αυτά συναποτίθενται με αστικά απορρίμματα και επιτρέπει τον προσδιορισμό της μέγιστης εκχυλισιμότητας των περιεχόμενων βαρέων και τοξικών στοιχείων. Δοκιμή πολλαπλών εκχυλίσεων (Multiple Extraction Procedure, MEP Method 1320, SW846, U.S. EPA, 1996). Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει δέκα (10) ή και περισσότερα διαδοχικά στάδια εκχύλισης. Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιείται διάλυμα οξικού οξέος, ph:5,0 σαν εκχυλιστικό μέσο, σύμφωνα με τη μέθοδο Extraction Procedure (EP) Toxicity test, Method 1310 A της U.S. EPA. Στα επόμενα στάδια, το διάλυμα οξικού οξέος αντικαθίσταται από διάλυμα που προσομοιώνει την όξινη βροχή, δηλαδή απιονισμένο νερό που ρυθμίζεται σε ph:3,0 με προσθήκη διαλύματος H 2 SO 4 /HNO 3 σε αναλογία 60/40 % κ.β. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε για την εκτίμηση της γεωχημικής συμπεριφοράς των στερεών απορριμμάτων σε συνθήκες όξινης βροχής και επιτρέπει τον προσδιορισμό της μέγιστης εκχυλισιμότητας των εξεταζόμενων στοιχείων υπό όξινες συνθήκες.

5 Δοκιμή εκχύλισης μέχρι επίτευξης ισορροπίας (Equilibrium Leach test, ELT, Εnvironment Canada and Alberta Environmental Center, 1986). Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει την εκχύλιση του εξεταζόμενου δείγματος με απιονισμένο νερό σε αναλογία στερεού:υγρού 1:4 για 7 ημέρες. Οι συνθήκες της δοκιμής επιτρέπουν τον προσδιορισμό της μέγιστης εκχυλισιμότητας των εξεταζόμενων στοιχείων σε ήπιες συνθήκες. Καθαρό Δυναμικό Εξουδετέρωσης (Net Neutralisation Potential test, Sobek et al., 1978) Σύμφωνα με τη μέθοδο που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία, το Μέγιστο Δυναμικό παραγωγής Οξύτητας (ΜΔΟ) υπολογίζεται από την % κ.β περιεκτικότητα του δείγματος σε ολικό θείο επί το συντελεστή 31,25 για τη μετατροπή σε μονάδες kg CaCO 3 /t. Το Δυναμικό Εξουδετέρωσης (ΔΕ) που επίσης εκφράζεται σε kg CaCO 3 /t προκύπτει από την προσβολή του υλικού με υδροχλωρικό οξύ και τον προσδιορισμό της ποσότητας του οξέος που εξουδετερώνεται λόγω της διαλυτοποίησης των περιεχόμενων αλκαλικών ορυκτών. Η διαφορά των δύο παραπάνω παραμέτρων δίνει το Καθαρό Δυναμικό Εξουδετέρωσης (ΚΔΕ) του υλικού: ΚΔΕ (Net Neutralisation Potential, NNP kg CaCO 3 /t) =ΔΕ-ΜΔΟ Θεωρητικά, ένα δείγμα παράγει οξύτητα εάν το δυναμικό οξύτητας υπερβαίνει το δυναμικό εξουδετέρωσης. Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός του δυναμικού παραγωγής /εξουδετέρωσης οξύτητας είναι απαραίτητος για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό των απορριμμάτων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση θειούχων μεταλλευμάτων, λιγνίτη και άνθρακα. Επειδή η περιεκτικότητα των δειγμάτων βωξίτη, μπεντονίτη και περλίτη σε θειούχα ορυκτά είναι μηδαμινή, το δυναμικό παραγωγής οξύτητας των υλικών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία αναμένεται να είναι επίσης μηδαμινό. Παρόλα αυτά η εφαρμογή της δοκιμής προσδιορισμού του Καθαρού Δυναμικού Εξουδετέρωσης επιτρέπει την εκτίμηση της αλκαλικότητας των δειγμάτων, παράμετρος που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη γεωχημική συμπεριφορά των υλικών. ph πολφού (Soil and waste ph, Method 9045C, SW846, U.S. EPA, 1996) Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει την προσθήκη απιονισμένου νερού σε δείγματα εδάφους και απορριμμάτων σε αναλογία στερεού:υγρού 1:1. Ακολουθεί ανάδευση για 5 λεπτά, στη συνέχεια ο πολφός αφήνεται σε ηρεμία για 1 ώρα και μετράται το ph του υπερκείμενου υγρού. Η δοκιμή αυτή αποτελεί μια εύκολη και γρήγορη μέθοδο για την εκτίμηση της οξύτητας/ αλκαλικότητας του εξεταζόμενου δείγματος και εφαρμόζεται συνήθως συμπληρωματικά. 4. Αποτελέσματα και αξιολόγηση Οι αναλύσεις και δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού πραγματοποιήθηκαν εις διπλούν για κάθε δείγμα. Τα αποτελέσματα και η αξιολόγησή τους για κάθε υλικό που

6 εξετάστηκε παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. Αναλυτικά αποτελέσματα δίνονται στο Παράρτημα. Δείγμα βωξίτη Χημική ανάλυση Η χημική ανάλυση του δείγματος βωξίτη δίνεται στον Πίνακα 5. Η περιεκτικότητα του υλικού στα κύρια στοιχεία, δηλ. Al, Fe, Si και Ti δίνεται % κ.β σε οξείδια. Τα ιχνοστοιχεία δίνονται σε mg/kg υλικού. Ενωση/ Στοιχείο Πίνακας 5 Χημική ανάλυση δείγματος βωξίτη D99098 Μονάδα Τιμή Ολλανδικά όρια για εδάφη 1 Ενδεικνυόμενο Ανώτατο SiO 2 % 1,00 TiO 2 % 5,50 Fe 2 O 3 % 12,93 Al 2 O 3 % 65,57 CaO % 0,03 Pb mg/kg 8, Zn mg/kg 15, Cd mg/kg 1,6 0,8 12 Cu mg/kg 8, Mn mg/kg 9,6 - - Cr mg/kg 160, Ni mg/kg 90, As mg/kg 29, Mo mg/kg 10, Dutch soil quality guidelines, 1994 Εκχυλισιμότητα μετάλλων Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων Pb, Cd, As και Cr στα διαλύματα που προέκυψαν από την εκχύλιση του δείγματος βωξίτη με διαλύματα οξέων (δοκιμές TCLP, MEP) και απιονισμένο νερό (δοκιμή ELT) δίνονται στον Πίνακα 6. Οπως προαναφέρθηκε οι δοκιμές εκτελέστηκαν εις διπλούν στο δείγμα βωξίτη και στον Πίνακα 6 δίνονται τα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμής και της επανάληψης. Πίνακας 6

7 Αποτελέσματα δοκιμών εκχυλισιμότητας Δείγμα βωξίτη D99098 (ανάλυση σε ppb) Εκχυλιστικό Στάδιο ph Pb Cd As Cr μέσο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο Δοκιμή TCLP CH 3 COOH, ph:4,93 1 4,91 4, ,6 1, Δοκιμή MEP CH 3 COOH, 1 5,00 5,00 4,0 6,0 <0,2 <0,2 38,0 31,0 96,0 86,0 ph: 5,0 H 2 SO 4 /HNO 3 1 4,11 4,00 <1,0 <1,0 0,2 0,2 9,0 11,0 12,0 14,0 ph: 3,0 2 3,31 3,30 <1,0 <1,0 0,2 0,2 3,0 4,0 2,0 3,0 3 3,26 3,24 <1,0 <1,0 0,2 0,2 2,0 3,0 4,0 4,0 4 3,23 3,23 <1,0 <1,0 0,2 0,2 2,0 2,0 5,0 4,0 5 3,03 2,99 <1,0 <1,0 0,2 0,2 2,0 4,0 5,0 6,0 6 3,06 3,04 <1,0 <1,0 0,2 0,2 2,0 2,0 6,0 3,0 7 3,05 3,05 <1,0 <1,0 0,2 0,2 2,0 1,0 4,0 5,0 8 3,07 3,07 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 1,0 2,0 5,0 6,0 9 3,06 3,05 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 1,0 1,0 4,0 3,0 Δοκιμή ELT Απιονισμένο 1 7,90 7,87 <1,0 <1,0 0,5 <0, νερό Ορια τοξικότητας Ορια πόσιμου νερού 6,0-8, H ποιότητα του διαλύματος εκχύλισης TCLP ως προς τα στοιχεία που εξετάστηκαν πληροί τις προδιαγραφές πόσιμου νερού με βάση την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δυναμικό παραγωγής οξύτητας/ εξουδετέρωσης οξύτητας Τα αποτελέσματα της δοκιμής προσδιορισμού του δυναμικού παραγωγής οξύτητας/ εξουδετέρωσης για το δείγμα βωξίτη δίνονται στον Πίνακα 7. Πίνακας 7 Δυναμικό παραγωγής/ εξουδετέρωσης οξύτητας Δείγμα S ολικό Δυναμικό εξουδετέρωσης ph (%) kg CaCO 3 /t πολφού Βωξίτης D99098 <0,2 5,33 7,76 Η περιεκτικότητα του δείγματος βωξίτη σε ολικό θείο ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης (<0,2%) και το δυναμικό εξουδετέρωσης βρέθηκε 5,33 kg CaCO 3 /t. Περαιτέρω το ph πολφού του δείγματος ήταν αλκαλικό, ph: 7,76. Με βάση τα αποτελέσματα η πιθανότητα παραγωγής οξύτητας από το δείγμα βωξίτη είναι μηδαμινή. Δείγμα μπεντονίτη

8 Χημική ανάλυση Η χημική ανάλυση του δείγματος μπεντονίτη δίνεται στον Πίνακα 8. Η περιεκτικότητα του υλικού στα κύρια στοιχεία, δηλ. Al, Fe, Si και Ti δίνεται % κ.β σε οξείδια. Η συγκέντρωση των ιχνοστοιχείων δίνεται σε mg/kg υλικού και συγκρίνεται με τα όρια που έχουν θεσπιστεί από την Ολλανδία για τα εδάφη. Με βάση τα αποτελέσματα, η περιεκτικότητα του δείγματος σε βαρέα και τοξικά στοιχεία είναι πολύ μικρή και πληρεί τις προδιαγραφές των εδαφών σύμφωνα με τη νομοθεσία στην Ολλανδία.. Πίνακας 8 Χημική ανάλυση δείγματος μπεντονίτη B99106 Ενωση/ Στοιχείο Μονάδα Τιμή Ολλανδικά όρια για εδάφη Ενδεικνυόμενο Ανώτατο SiO 2 % 48,07 TiO 2 % 1,33 Fe 2 O 3 % 4,33 Al 2 O 3 % 17,38 CaO % 4,13 Pb mg/kg 4, Zn mg/kg 72, Cd mg/kg 1,9 0,8 12 Cu mg/kg 30, Mn mg/kg 430,0 - - Cr mg/kg 50, Ni mg/kg 40, As mg/kg 37, Mo mg/kg 2, Εκχυλισιμότητα μετάλλων Τα αποτελέσματα των δοκιμών TCLP, MEP και ELT για το δείγμα μπεντονίτη B99106 δίνονται στον Πίνακα 9.

9 Πίνακας 9 Αποτελέσματα δοκιμών εκχυλισιμότητας Δείγμα μπεντονίτη B99106 (ανάλυση σε ppb) Εκχυλιστικό Στάδιο ph Pb Cd As Cr μέσο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο Δοκιμή TCLP CH 3 COOH, ph:2,88 1 5,26 5,11 <1,0 <1,0 1,3 1, Δοκιμή MEP CH 3 COOH, 1 5,00 5,00 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 17,0 13,0 20,0 23,0 ph: 5,0 H 2 SO 4 /HNO 3 1 5,22 5,26 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 13,0 12,0 9,0 7,0 PH:3,0 2 5,09 5,06 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 10,0 12,0 <1,0 <1,0 3 4,79 4,99 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 14,0 13,0 <1,0 <1,0 4 4,33 4,80 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 13,0 11,0 <1,0 <1,0 5 4,18 3,89 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 13,0 10,0 <1,0 <1,0 6 3,94 4,15 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 11,0 10,0 <1,0 <1,0 7 3,49 3,78 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 10,0 11,0 <1,0 <1,0 8 4,10 4,13 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 9,0 8,0 <1,0 <1,0 9 3,57 3,65 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 8,0 7,0 <1,0 <1,0 Δοκιμή ELT Απιονισμένο 1 9,94 9,93 <1,0 <1,0 0,2 <0, <1,0 <1,0 νερό Ορια τοξικότητας Ορια πόσιμου νερού 6,0-8, Με βάση τα αποτελέσματα της πρότυπης δοκιμής τοξικότητας TCLP, η συγκέντρωση των στοιχείων Pb, Cd, As και Cr είναι 2 έως και 3 τάξεις μεγέθους χαμηλότερη από τα όρια τοξικότητας και ικανοποιεί τις προδιαγραφές πόσιμου νερού. Η συγκέντρωση των Pb και Cd στα διαλύματα εκχύλισης της δοκιμής MEP βρέθηκε κάτω από το όριο ανίχνευσης, δηλ. <1,0 και <0,2 ppb αντίστοιχα. Το ποσοστό διαλυτοποίησης του Cr στα δύο πρώτα στάδια ήταν 1% και στη συνέχεια η συγκέντρωση του στοιχείου στο διάλυμα ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης, δηλ. <1,0 ppb. Αντίθετα, ο ρυθμός διαλυτοποίησης του As ήταν σχετικά σταθερός. Η αθροιστική ποσότητα του στοιχείου που εκχυλίστηκε αντιστοιχεί στο 6% της συνολικά περιεχόμενης ποσότητας. Το διάλυμα που προέκυψε από την εκχύλιση του δείγματος μπενονίτη με απιονισμένο νερό είχε αλκαλική τιμή ph: 9,9 και οι συγκεντρώσεις Pb, Cd και Cr ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης. Περαιτέρω η συγκέντρωση του As πληροί το όριο πόσιμου νερού. Δυναμικό παραγωγής/ εξουδετέρωσης οξύτητας Τα αποτελέσματα της δοκιμής προσδιορισμού του δυναμικού παραγωγής/ εξουδετέρωσης δίνονται στον Πίνακα 10. Πίνακας 10 Δυναμικό παραγωγής/ εξουδετέρωσης οξύτητας

10 Δείγμα Μπεντονίτης B99106 S ολικό (%) Μέγιστο δυναμικό οξύτητας Δυναμικό εξουδετέρωσης Καθαρό δυναμικό εξουδετέρωσης ph πολφού kg CaCO 3 /t ,03 95,25 88,22 10,01 Η περιεκτικότητα του δείγματος μπεντονίτη σε ολικό θείο βρέθηκε 0,23% και η τιμή του μέγιστου δυναμικού παραγωγής οξύτητας υπολογίστηκε σε 7 kg CaCO 3 /t. Η τιμή του δυναμικού εξουδετέρωσης βρέθηκε 95,25 kg CaCO 3 /t και αποδίδεται στην περιεκτικότητα του δείγματος σε CaO (4,13% κ.β). Δεδομένης της αλκαλικότητας του μπεντονίτη, το ph πολφού ήταν αλκαλικό, ph: 10. Με βάση τα αποτελέσματα το δείγμα μπεντονίτη που εξετάστηκε δεν έχει την τάση να παράγει οξύτητα. Δείγμα περλίτη Χημική ανάλυση H χημική ανάλυση του δείγματος περλίτη δίνεται στον Πίνακα 9. Με βάση τον Πίνακα 9 η συγκέντρωση των βαρέων και τοξικών στοιχείων στο εξεταζόμενο δείγμα, είναι μικρότερη από τις ενδεικνυόμενες τιμές για τα εδάφη στην Ολλανδία Η συγκέντρωση του As υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο που έχει θεσπιστεί για τα εδάφη στην Ολλανδία. Εκχυλισιμότητα μετάλλων Πίνακας 9 Χημική ανάλυση δείγματος περλίτη 015RTR Ενωση/ Στοιχείο Μονάδα Τιμή Ολλανδικά όρια για εδάφη Ενδεικνυόμενο Ανώτατο SiO 2 % 63,32 TiO 2 % 0,17 Fe 2 O 3 % 0,84 Al 2 O 3 % 12,7 CaO % 0,80 Pb mg/kg 1, Zn mg/kg 47, Cd mg/kg 0,2 0,8 12 Cu mg/kg 3, Mn mg/kg 630,0 - - Cr mg/kg 2, Ni mg/kg 20, As mg/kg 61, Mo mg/kg 3,

11 Τα αποτελέσματα των δοκιμών εκχυλισιμότητας TCLP, MEP και ELT δίνονται στον Πίνακα 12 Πίνακας 12 Αποτελέσματα δοκιμών εκχυλισιμότητας Δείγμα περλίτη 015RTR (ανάλυση σε ppb) Εκχυλιστικό Στάδιο ph Pb Cd As Cr μέσο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο 1ο 2ο Δοκιμή TCLP CH 3 COOH, ph:4,93 1 4,96 4,96 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 24,0 20,0 <1,0 <1,0 Δοκιμή MEP CH 3 COOH, 1 5,00 5,00 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 3,0 4,0 <1,0 <1,0 ph: 5,0 H 2 SO 4 /HNO 3 1 3,27 3,30 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 3,0 3,0 <1,0 <1,0 ph:3,0 2 3,10 3,10 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 3,0 2,0 <1,0 <1,0 3 3,18 3,17 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 3,0 2,0 <1,0 <1,0 4 3,19 3,19 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 2,0 2,0 <1,0 <1,0 5 3,08 3,08 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 6 3,08 3,08 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7 3,08 3,08 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8 3,08 3,07 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 9 3,08 3,07 <1,0 <1,0 <0,2 <0,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 Δοκιμή ELT Απιονισμένο 1 8,18 8,17 <1,0 <1,0 2,0 2,3 16,0 12,0 <1,0 <1,0 νερό Ορια τοξικότητας Ορια πόσιμου νερού 6,0-8, Η πρότυπη δοκιμή τοξικότητας TCLP έδειξε ότι η εκχυλισιμότητα των στοιχείων που εξετάστηκαν είναι πολύ μικρή. Δεδομένης της μικρής εκχυλισιμότητας των εξεταζόμενων στοιχείων σε όξινες συνθήκες, οι συγκεντρώσεις τους στο διάλυμα εκχύλισης του δείγματος περλίτη με απιονισμένο νερό (δοκιμή ELT) ικανοποιούν τις προδιαγραφές πόσιμου νερού σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δυναμικό παραγωγής/ εξουδετέρωσης οξύτητας Τα αποτελέσματα του δυναμικού παραγωγής/ εξουδετέρωσης του δείγματος περλίτη δίνονται στον Πίνακα 13. Πίνακας 13 Δυναμικό παραγωγής/ εξουδετέρωσης οξύτητας Δείγμα S ολικό Δυναμικό εξουδετέρωσης ph (%) kg CaCO 3 /t πολφού Περλίτης 015RTR <0,2 4,61 7,88 Το δείγμα περλίτη περιείχε ποσοστό συνολικού θείου μικρότερο από το όριο ανίχνευσης, <0,2%. To δυναμικό εξουδετέρωσης του δείγματος βρέθηκε 4,6 kg CaCO 3 /t και η τιμή του ph πολφού ήταν αλκαλική, ph: 7,88.

12 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η πιθναότητα παραγωγής οξύτητας από το δείγμα περλίτη είναι μηδαμινή. 5. Συμπεράσματα Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων και δοκιμών περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα βωξίτη, μπεντονίτη και περλίτη συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: Δείγμα βωξίτη D99098 Η περιεκτικότητα του δείγματος στα βαρέα και τοξικά στοιχεία που εξετάστηκαν, δηλ. Pb, Zn, Cd, Cu, Mo, Cr, As και Νi είναι πολύ μικρή και ικανοποιεί τα όρια που έχουν τεθεί από την Ολλανδία για τα εδάφη. Σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή τοξικότητας TCLP, το δείγμα χαρακτηρίστηκε ως μη τοξικό όσον αφορά την εκχυλισιμότητα των στοιχείων Pb, Cd, As και Cr. Η διαλυτοποίηση των στοιχείων Pb, Cd, As και Cr μετά από εκχύλιση του δείγματος με απιονισμένο νερό (δοκιμή ELT) και διάλυμα οξικού οξέος και προσομοιωμένης όξινης βροχής (δοκιμές TCLP, MEP) είναι πολύ μικρή και οι συγκεντρώσεις τους στα διαλύματα εκχύλισης πληρούν τις προδιαγραφές πόσιμου νερού. Η πιθανότητα παραγωγής οξύτητας από το δείγμα είναι μηδαμινή. Το δυναμικό εξουδετέρωσης του δείγματος βρέθηκε 5,3 kg CaCO 3 /t. Δείγμα μπεντονίτη Β99106 Η περιεκτικότητα του δείγματος στα βαρέα και τοξικά στοιχεία που εξετάστηκαν, δηλ. Pb, Zn, Cd, Cu, Mo, Cr, As και Νi είναι πολύ μικρή και ικανοποιεί τα όρια που έχουν τεθεί από την Ολλανδία για τα εδάφη. Σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή τοξικότητας TCLP, το δείγμα χαρακτηρίστηκε ως μη τοξικό όσον αφορά την εκχυλισιμότητα των στοιχείων Pb, Cd, As και Cr. Η συγκέντρωση των στοιχείων Pb, Cd, As και Cr στα διαλύματα εκχύλισης του δείγματος με απιονισμένο νερό (δοκιμή ELT) και διάλυμα οξικού οξέος και προσομοιωμένης όξινης βροχής (δοκιμές TCLP, MEP) πληροί τις προδιαγραφές πόσιμου νερού. Το υλικό έχει καθαρό δυναμικό εξουδετέρωσης 88,2 kg CaCO 3 /t και δεν παράγει οξύτητα. Δείγμα περλίτη 015RTR Η περιεκτικότητα του δείγματος στα στοιχεία Pb, Zn, Cd, Cu, Mo, Cr, και Νi είναι πολύ μικρή και ικανοποιεί τα όρια για εδάφη, όπως έχουν θεσπιστεί στην Ολλανδία Σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή τοξικότητας TCLP, το δείγμα χαρακτηρίστηκε ως μη τοξικό όσον αφορά την εκχυλισιμότητα των στοιχείων Pb, Cd, As και Cr. Η συγκέντρωση των στοιχείων Pb, Cd, As και Cr στα διαλύματα εκχύλισης του δείγματος με απιονισμένο νερό (δοκιμή ELT) και διάλυμα οξικού οξέος και προσομοιωμένης όξινης βροχής (δοκιμές TCLP, MEP) πληροί τις προδιαγραφές πόσιμου νερού. Η πιθανότητα παραγωγής οξύτητας από το δείγμα είναι μηδαμινή. Το δυναμικό εξουδετέρωσης του δείγματος βρέθηκε 4,6 kg CaCO 3 /t. Βιβλιογραφικές αναφορές

13 1. CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment, 1999): Canadian soil quality guidelines for the protection of environment and human health, CCME, Winnipeg. 2. Intervention values and target values: Dutch soil quality standards (1994) Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment. 3. Sobek, A.A., Schuller, W.A., Freeman, J. R. and Smith, R. M. (1978): Field and laboratory methods applicable to overburden and mine soils. Report EPA-600/ , U.S. National Technical Information Service Report PB US EPA (1996): Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/ Chemical Methods, SW-846.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εμπλουτισμός χρυσοφόρου μεταλλεύματος μαγγανίου» Δημητρίου Μήνα Εξεταστική Επιτροπή Σταμπολιάδης Ηλίας, Καθηγητής (επιβλέπωv) Περδικάτσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου Αλ. Δημητριάδης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Αικ. Βέργου Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ν. Βλαχογιάννης Κέντρο Υγείας Λαυρίου Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Ζωσιμά, Μ. Όξενκιουν- Πετροπούλου Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC)

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ RAPID SMALL SCALE COLUMN TESTS

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ RAPID SMALL SCALE COLUMN TESTS ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ RAPID SMALL SCALE COLUMN TESTS Ε. Καπράρα, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Μήτρακας Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων Athens-Biowaste Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων (Recommendations for technical specifications and bio-waste related legislation) Αύγουστος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Cr(VI) ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Σελ. 1 ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος

2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος H παραγωγή ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα συνδέεται άμεσα με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με τη ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα