ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ ΦΑΞ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434 ΤΗΛ. 2103646754 ΦΑΞ 2103646306 www.pedattikis.gr, info@pedattikis."

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ ΦΑΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Πληροφορίες : κα Αθανασία Καλδή Τηλ Fax ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 22/12/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ της παρ. 2 περ. α του άρθρου 35 του ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚ (ΦΕΚ 2015/τ.Β/ , όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 1/2013 του Δ. Σ. της ΠΕΔΑ Αθήνα, 22/12/2014 Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα, 22/12/2014 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, οδός Κότσικα αρ. 4, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ της παρ. 2 περ. α του άρθρου 35 του ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚ (ΦΕΚ 2015/τ.Β/ , όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 1/2013 του Δ. Σ. της ΠΕΔΑ, με σκοπό την αποσφράγιση και αξιολόγηση των κατατεθέντων στην Υπηρεσία έγγραφων προσφορών, της προκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκαπέντε (15) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚ (ΦΕΚ 2015/Β/ ) καθώς και τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στο σώμα της προκήρυξης και η οποία έχει ως παρακάτω : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΚΟΤΣΙΚΑ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ ΦΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η ΠΕΔΑ, έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 09/12/2014 Αρ. Πρωτ Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α ) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος» 2. Τον Ενιαίο Κανονισμό προμηθειών Κ.Ε.Δ.Ε Π.Ε.Δ. (υπ αριθμ /2009 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 2015/Β/ ) και συμπληρωματικώς αυτού το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ( ΦΕΚ Α 150) σε συνδυασμό και με την παράγραφο 13, υπό στοιχεία VIII του άρθρου 2 του Ν. 2286/ Το ΠΔ 60/ (ΦΕΚ Α 64) «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», Τμήμα Πρώτο : «Σκοπός-Ορισμοί-Γενικές Αρχές», το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) και τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204). 4. Την υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 5. Την απόφαση 1/2013 του Δ. Σ. της ΠΕΔΑ με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ της παρ. 2 περ. α του άρθρου 35 του ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΔΚΕ και ΤΕΔΚ (ΦΕΚ 2015/τ.Β/ ) 6. Την με αριθμό 22/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔΑ, περί προκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με την κατάθεση προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δεκαπέντε (15) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, προϋπολογισμένης αξίας δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (12.600,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 1. Αντικείμενο : Προμήθεια δεκαπέντε (15) γραμμών κινητής τηλεφωνίας με τους εξής όρους : Παροχή 15 γραμμών κινητού τηλεφώνου Απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοεταιρικά κινητά τηλέφωνα, ανά σύνδεση. Τουλάχιστον (min) 1500 λεπτά ανά μήνα σε κλήσεις προς εθνικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας. Τουλάχιστον (min) 1000 λεπτά ανά μήνα σε κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα του κάθε δικτύου των εταιρειών παρόχων. Τουλάχιστον (min) 700 MB για internet (πλοήγηση, κλπ). Τουλάχιστον (min) 1000 sms ανά μήνα προς όλα τα δίκτυα. Δυνατότητα διαχωρισμού λογαριασμού κάθε σύνδεσης, για τις επιπλέον των ανωτέρω καλύψεων, χρεώσεις των χρηστών. Σε περίπτωση δε μη πληρωμής του λογαριασμού του χρήστη, εντός του προβλεπόμενου από τον ανάδοχο χρόνο, να διακόπτεται αυτόματα η σύνδεση. Δυνατότητα επιδότησης συσκευής. Επισημαίνεται ότι το ποσό της επιδότησης συσκευής, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί, θα πιστώνεται στην ΠΕΔΑ. 2. Διάρκεια : Η διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης στον ανάδοχο θα είναι ετήσια από την ημερομηνία υπογραφής της και με δικαίωμα ανανέωσης. 3. Προϋπολογισμός : Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (12.600,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων τελών και επιβαρύνσεων, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 4. Τόπος και χρόνος διενέργεια του διαγωνισμού : Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΠΕΔΑ, στην οδό Κότσικα αρ. 4, Αθήνα, 3 ος όροφος, την 17/12/2014 και ώρα 14:00, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 3

4 5. Τόπος και χρόνος κατάθεσης των προσφορών : Η προσφορά κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή από εκπρόσωπο του, νομίμως εξουσιοδοτημένο, στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας στα γραφεία της ΠΕΔΑ, στην οδό Κότσικα αρ. 4, Αθήνα, 2 ος όροφος. Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης ή με εξουσιοδότηση παράδοση του φακέλου στο γενικό πρωτόκολλο η προθεσμία υποβολής είναι η ημερομηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισμού. Η προσφορά δύναται επίσης να αποσταλεί στο γενικό πρωτόκολλο της ΠΕΔΑ, στην οδό Κότσικα αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ , στον 2 ο όροφο, με συστημένο φάκελο ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να αποδειχθεί η ημερομηνία κατάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία υποβολής της προσφοράς είναι μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 16/12/2014 και ώρα 15:00. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά τις ανωτέρω προθεσμίες δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεχτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε τροποποίησή της. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται (ανέξοδα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο πρωτοκόλλου της ΠΕΔΑ στην ως άνω διεύθυνση. 6. Δικαίωμα συμμετοχής : Όλοι οι εθνικοί πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κάτοχοι αδειών πανελλήνιας εμβέλειας. Τυχόν κοινή προσφορά κοινοπραξίας πρέπει να υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της, είτε από εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην περίπτωση κοινοπραξιών δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αν η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνει σε κοινοπραξία, τότε τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να υπογράψουν συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα καθορίζονται οι υποχρεώσεις τους. 7. Εγγύηση συμμετοχής : Οι συμμετέχοντες υποβάλλον με την προσφορά τους υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 157 παρ.1 α του ν. 4281/2014). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να αναγράφει : τον αριθμό της, την ημερομηνία έκδοσης της, το ποσό που καλύπτει, τον εκδότη (πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα εντός της ΕΕ και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό), τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται, την σχετική διακήρυξη για την οποία εκδίδεται, την ημερομηνία του διαγωνισμού και το αντικείμενο που καλύπτεται από αυτήν, την πλήρη επωνυμία και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 4

5 την διεύθυνση του υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, τα στοιχεία του κάθε μέλους και τον όρο ότι η εγγυητική επιστολή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της. Επίσης πρέπει να αναγράφει του όρους : Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης, ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση της ΠΕΔΑ, Η εγγυητική πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αν δεν είναι διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο του διαγωνισμού μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 157 του ν.4281/ Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών : Οι προσφορές πρέπει : Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, Να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 5

6 Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις : ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Κότσικα 4, Αθήνα, 3 ος όροφος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 955/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία του υποψηφίου αναλυτικά (επωνυμία, ταχ. δ/νση, τηλ. επικοιν., ηλ. ταχυδρομείο, όνομα εκπροσώπου/ αντικλήτου). Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (επί ποινή αποκλεισμού) : Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει : I. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α75), των νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής και με περιεχόμενο : Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό την διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του ΠΔ 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. II. Εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 6

7 Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο που θα περιλαμβάνει : 1. Την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ 2. Το σύνολο της προσφοράς με το ΦΠΑ και 3. Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 9. Ισχύς προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 10. Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών : Η αποσφράγιση των φακέλων γίνεται σε μία και μοναδική συνεδρίαση της Επιτροπής ως εξής : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά δεν κρίθηκαν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστέφονται στην Υπηρεσία για να δοθούν στους υποψήφιους που αποκλείσθηκαν. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό. Δίνεται η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους υποψήφιους να ελέγξουν κατά την συνεδρίαση, το φάκελο των δικαιολογητικών των λοιπών συνυποψήφιων. Ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998. Οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 7

8 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, για απάτη, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι στην προσκόμιση Ποινικού Μητρώου είναι : οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές ΕΠΕ, διαχειριστές ΙΚΕ, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για ΑΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό του επάγγελμα, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 5. Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλη ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων σε επικυρωμένα αντίγραφα, αναλόγως προς τη νομική μορφή τους, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη ίδρυση και η λειτουργία τους, καθώς επίσης και ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, ο/οι οποίος/οι τα δεσμεύουν με την υπογραφή τους για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την υπογραφή της συμβάσεως. Αν για οποιονδήποτε λόγο ένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του συμμετέχοντος, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Όσα έγγραφα δεν είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να υποβληθούν μαζί με τις επίσημες μεταφράσεις σε Ελληνική γλώσσα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 8

9 Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό και ενημερώνει σχετικά τους λοιπούς συνυποψήφιους, οι οποίοι αν επιθυμούν, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα μπορούν να προσέλθουν για να λάβουν γνώση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. 11. Αξιολόγηση προσφορών : Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της ΠΕΔΑ. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν προσφορές. 12. Ενστάσεις προσφυγές : Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΚΕΔΕ και το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150), όπως κάθε φορά ισχύουν. 13. Δικαίωμα ματαίωσης του Διαγωνισμού : Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα : α) να αποφασίσει την ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της προκήρυξης. γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ δεσμεύεται ότι, θα προχωρήσει σε ματαίωση του διαγωνισμού στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί και για λόγους που ανάγονται στο συμφέρον της ΠΕΔΑ. Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ΠΕΔΑ ανεξάρτητα από το λόγο της ματαίωσης. Οι υποψήφιοι, με τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό, αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσης. 14. Υπογραφή Σύμβασης Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 1. Ο ανάδοχος θα υπογράψει με την ΠΕΔΑ σύμβαση. 2. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής πρέπει να αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ και ο χρόνος ισχύος να είναι τουλάχιστον ένα (1) μήνα μεγαλύτερος από τη λήξη της σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων κοινοπραξίας η Εγγυητικής Επιστολή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 9

10 καλής εκτέλεσης να περιλαμβάνει το όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της. 3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος με δική του ευθύνη δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύμβαση ή τα δικαιολογητικά, που θα προσκομίσει, δεν θα κριθούν πλήρη, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ και καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής. Η ΠΕΔΑ διατηρεί την επιφύλαξη να διεκδικήσει από τον ανάδοχο, που δεν προσήλθε για την υπογραφή της Σύμβασης, κάθε ζημία που μπορεί να προκύψει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 4. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, εφόσον πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ότι η όροι της σύμβασης εκπληρώθηκαν και μετά την οριστική εκκαθάριση τυχόν εκατέρωθεν απαιτήσεων. 5. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ανανέωσης της σύμβασης μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ισχύος της και σε κάθε επόμενη, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, θα ισχύουν εκ νέου τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου. 15. Τρόπος Πληρωμής : 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μηνιαίως, μετά την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αξίας από τον ανάδοχο, το οποίο μετά το νόμιμο έλεγχο θα εξοφλείται αμέσως. 2. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 16. Λοιποί όροι : Κάθε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ ΠΕΔΑ και των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή του αναδόχου του διαγωνισμού, είτε κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε κατά την εφαρμογή της σύμβασης, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου για την επίλυσή της. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών (ΦΕΚ 2015/Β/ ) και το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο προοίμιο. 17. Παροχή διευκρινήσεων πληροφορίες : Οι τυχόν ανακοινώσεις με την παρούσα προκήρυξη δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΑ (www.pedattikis.gr). Σε περιπτώσεις ορθών επαναλήψεων σχετικά με αλλαγές του κειμένου της διακήρυξης, η ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΑ. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτών (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσης διακήρυξης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 10

11 δημοσίευση της. Η ΠΕΔΑ θα απαντήσει ταυτόχρονα, ανώνυμα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρου διαστήματος και σε όλους όσους έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό, το αργότερο 1 ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΠΕΔΑ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΠΕΔΑ. Η υποβολή των ερωτήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς την διεύθυνση αποκλειστικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Τηλέφωνο επικοινωνίας : αρμόδιος κα Αναστασία Παπαγεωργίου ή κ. Ανδρέας Κομματάς. Αθήνα, 9/12/2014 Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΕΔΑ Αναστασία Παπαγεωργίου Παρόντα κατά την συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής 1. Αθανασία Καλδή, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. 2. Αναστασία Παπαγεωργίου, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Κωνσταντίνος Θεοχάρης, στέλεχος τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης και πληροφορικής. Στην Επιτροπή κατέθεσαν φάκελο συμμετοχής οι : 1. Η εταιρεία με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ με αριθμό πρωτοκόλλου 975/ και 2. Η εταιρεία με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 976/ Διαπιστώνεται το εμπρόθεσμο της κατάθεσης των παραπάνω φακέλων συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενη στην προκήρυξη και η Επιτροπή εισέρχεται στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 11

12 Από τον έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» διαπιστώθηκε ότι και οι δύο συμμετέχοντες πληρούν τους όρους της προκήρυξης. Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διαπίστωσε τα εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη Ανα προσφορά εταιρείας συμμετοχής στην προκήρυξη VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ Αριθ μός συν δέσε ων Ζητούμε νες κλήσεις προς ενδοετα ιρικά κινητά τηλέφω να ΑΠΕΡΙΟ ΡΙΣΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟ ΡΙΣΤΕΣ Παρεχό μενες κλήσεις προς ενδοετα ιρικά κινητά τηλέφω να ΑΠΕΡΙΟ ΡΙΣΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟ ΡΙΣΤΕΣ Ζητούμε νες κλήσεις προς Εθνικά Δίκτυα Εθνικής Τηλεφω νίας Παρεχό μενες κλήσεις προς Εθνικά Δίκτυα Εθνικής Τηλεφω νίας Ζητούμε να λεπτά ομιλίας προς κινητά τηλέφω να του κάθε δικτύου των εταιρει ών παρόχω ν Παρεχό μενα λεπτά ομιλίας προς κινητά τηλέφω να του κάθε δικτύου των εταιρει ών παρόχω ν Ζητούμε να sms/μήν α προς κινητά όλων των Παρόχω ν Παρεχό μενα sms/μήν α προς κινητά όλων των Παρόχω ν Ζητούμε να ΜΒ για internet πλοήγη ση - Παρεχό μενα ΜΒ για internet πλοήγη ση - Δυνατότ ητα διαχωρι σκού λογαρισ μού Δυνατότ ητα επιδότη σης συσκευ ής 1500' 1500' 1000' 1500' ΝΑΙ ΝΑΙ 1500' 1500' 1000' 1500' ΝΑΙ ΝΑΙ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, προσέφερε το ποσό των τριάντα Ευρώ και εννέα λεπτών (30,09) ανά σύνδεση προ ΦΠΑ, η δε εταιρεία με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ προσέφερε το ποσό των τριάντα Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (30,49) ανά σύνδεση προ ΦΠΑ. 2. Η εταιρεία με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, προσέφερε το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (6.661,92) με ΦΠΑ, η δε εταιρεία με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ προσέφερε το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (6.750,00) με ΦΠΑ. 3. Η εταιρεία με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, προσέφερε το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (4.724,67), αφαιρούμενης της επιδότησης, με ΦΠΑ, η δε εταιρεία με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ προσέφερε το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πέντε Ευρώ (4.905,00), αφαιρούμενης της επιδότησης, με ΦΠΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 12

13 Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία VODAFON ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ως μειοδότη. Τα μέλη της Επιτροπής Αθανασία Καλδή Αναστασία Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Θεοχάρης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2014 Σελίδα 13

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/02/2015 Αρ.πρωτ:673 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα