ποιότητα ζωής για όλους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποιότητα ζωής για όλους"

Transcript

1 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014 Αρ. Πρωτ.:28094 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ, / Άξονας προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα», στα πλαίσια της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ». ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2014 Σελίδα 1 από 48

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ήµος Σερρών ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού για το έργο: «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CPV ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Σερρών Οι εγκαταστάσεις του ήµου Σερρών Σύµβαση Υπηρεσιών. «Υπηρεσίες Παροχής Συµβουλών σε Θέµατα ιαφήµισης» Υπηρεσίες Παροχής Συµβουλών σε Θέµατα ιαφήµισης Ανοικτός ηµόσιος ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη Προσφορά Προϋπολογισµός έργου: ,33, αναλογούντος ΦΠΑ 23%: 7.479,68 Η συνολική δαπάνη του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ ,00, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/5/2014 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η πράξη χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, Εθνικούς Πόρους και ηµοτικούς Πόρους Από την υπογραφή της σύµβασης έως και την ολοκλήρωση της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» 18/6/ /6/2014 και ώρα π.µ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρωτόκολλο του ήµου Σερρών Κων. Καραµανλή Σέρρες 24/6/2014 και ώρα 11:00 π.µ. Σελίδα 2 από 48

3 Ορισµοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος ιακήρυξη Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Λειτουργίας Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο της πράξης. Ο ήµος Σερρών, ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση της πράξης. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κτλ), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου: «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ήµος Σερρών Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ήµου Σερρών ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). ήµος Σερρών ιευθύνουσα Υπηρεσία ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Σερρών Σελίδα 3 από 48

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 1 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ. 2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑ ΗΜΕ ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ. Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση Κοινοπραξία ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΛΛΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά».... Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 40 Σελίδα 4 από 48

5 16.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελίδα 5 από 48

6 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ιαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα: 1. στο Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων). 2. στο Π.. 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 3. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/ ) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 4. στο Π 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. 5. στο άρθρο 12 του Ν. 3688/08 (ΦΕΚ 163 Α/ ). 6. στην Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων (ΥΠ.Α.ΣΥ..) 1453/ΕΥΣ/1749/ περί «Συστήµατος ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 7.στο Νόµο 3614/2007 περί ΕΣΠΑ, όπως αυτός ισχύει, 8. στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007, έτσι όπως έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ισχύει, 9. στο Π.. 60/2007, όπως αυτό ισχύει, 10. στο Π.. 118/2007, το οποίο εφαρµόζεται συµπληρωµατικά και εφόσον οι διατάξεις του δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα προκήρυξη, 11. στο Ν. 3886/2010 για την ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων, όπως ισχύει, 12. στο Ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει, 13. στην υπ αριθ. 542/2009 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα την Υποβολή πρότασης µε τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ». 14. στην υπ αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9450/411/ Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της εν λόγω πράξης. 15. στην υπ αριθ. 997/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης, Κ.Α.Π.Ε. για τη δηµοπράτηση του υποέργου «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». 16. στην 198/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί "Έγκρισης των όρων της διακήρυξης του υποέργου «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» και τη µε αριθµό 688/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί ορισµού της Επιτροπής διεξαγωγής ιαγωνισµού. 17. στην αποφ.../.. ηµοτικού Συµβουλίου, συγκρότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (Ε.Π.Π.) του έργου. Σελίδα 6 από 48

7 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ιακήρυξη του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση: Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 21/05/2014. Στον ελληνικό τύπο στις εφηµερίδες «Ηχώ ηµοπρασιών» και «ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών», στις τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες «Καθηµερινός Παρατηρητής», «Η Πρόοδος» και στην τοπική εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Νέα Πορεία» στις 21/05/2014. Αναρτήθηκε στο «ΙΑΥΓΕΙΑ» στις.../05/2014 µε Α Α:... Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση «www.serres.gr» στις 21/05/2014 Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους Αναδόχους αναλογικά σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στο σύνολο του προϋπολογισµού που κατακυρώθηκε. 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Υποέργου 9 «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ», όπως αυτό περιγράφεται στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧ.Υ.), που συνοδεύει την πράξη. Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου «έργου», αφορά στις δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης των Ενεργειών Παρεµβάσεων που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ του ήµου Σερρών (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ), ειδικότερα δε σε τεχνικά έργα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθµιση τριών δηµοτικών κτηρίων του ήµου Σερρών: Α) ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Β) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΛΑ ΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, Γ) ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ αλλά και επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών. Η Επικοινωνιακή Στρατηγική (Ε.Σ.), του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧ.Υ.), παρεµβάσεων στα πλαίσια του Προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ περιλαµβάνει το σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών µε στόχο την δηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων στη Τοπική Κοινωνία, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργή συµµετοχή τους στην επίτευξη των στόχων και στη µεγιστοποίηση των ωφελειών για το τοπικό κοινωνικό, οικονοµικό και αστικό περιβάλλον. Σελίδα 7 από 48

8 Αναλυτικά το έργο διαχωρίζεται σε τρεις (3) Φάσεις. 1 η ΦΑΣΗ: Η πρώτη φάση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Ε.Σ.), αφορά στη γενικότερη πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού και στη δηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας. Στόχος της Ε.Σ. κατά τη φάση αυτή είναι η ευρεία διάχυση της πληροφόρησης και η µέγιστη δυνατή εµπλοκή και ευαισθητοποίηση τόσο του γενικότερου πληθυσµού, όσο και των επιµέρους οµάδων στόχου. 2 η ΦΑΣΗ: Οι ενέργειες της Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Ε.Σ.), κατά τη δεύτερη φάση αφορούν στη στοχευµένη δηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων µε προωθητικές ενέργειες που θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζονται ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται (ενήλικες, παιδιά, επιχειρήσεις, εργαζόµενοι), και στη θεµατική ενότητα στα πλαίσια της πράξης. 3 η ΦΑΣΗ: Η τρίτη φάση της Ε.Σ. του ΣΧ.Υ. ήµου Σερρών αφορά στην προβολή της πλήρους εξέλιξης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και κυρίως την δηµοσιοποίηση και πληροφόρηση των πολιτών για την επίτευξη των αποτελεσµάτων και τη µαζική προβολή των υλοποιηµένων έργων και πρακτικών. Παράλληλα, στη Τρίτη Φάση της Ε.Σ. περιλαµβάνεται και η µέτρηση και τελική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ράσεων της Ε.Σ. του ήµου. 6. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του έργου, ορίζεται µε την υπογραφή της σύµβασης έως και την ολοκλήρωση της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ». 7. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 5 ΤΟΥ ΣΧ.Υ: ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ, ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση δηµοτικών υπαλλήλων Στα πλαίσια της ράσης Ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτικών υπαλλήλων, προβλέπονται οι παρακάτω εξειδικευµένες ενέργειες: Ενηµέρωση - Ευαισθητοποίηση Ενεργειακών Υπευθύνων και των Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ήµου Σερρών Η συγκεκριµένη ενέργεια έχει ως στόχο την ενηµέρωση και παράλληλη ευαισθητοποίηση των Μηχανικών της ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ήµου σχετικά µε τις παρεµβάσεις στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου σε κτήρια, υποδοµές και µεταφορές καθώς και στην ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των παρεµβάσεων για την µέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα του συνόλου των ενεργειών. Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση µιας ενηµερωτικής εκδήλωσης, στην οποία θα συµµετέχουν 20 Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ήµου, καθώς και ο Ενεργειακός Υπεύθυνος του ήµου. Οι θεµατικοί άξονες της συγκεκριµένης Ενηµερωτικής Εκδήλωσης θα αφορούν στα εξής: Σελίδα 8 από 48

9 1. Ολοκληρωµένη παρουσίαση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου, «Παρεµβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων» και «Παρεµβάσεις Αστικού Χώρου», αναφορά στους στόχους, τη µεθοδολογία υλοποίησης, το χρονοδιάγραµµα και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 2. Αρχές Ορθολογικής Χρήσης Κτηρίων για εξοικονόµηση ενέργειας. 3. Αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και εµπλοκής της Τοπικής Κοινωνίας στην παρακολούθηση και αξιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων. 4. Παρουσίαση µεθοδολογίας και τεχνικών ενεργειακής παρακολούθησης (monitoring) των κτηρίων. Ενηµέρωση Υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. ήµου - Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων - «χρηστών» των δηµοτικών κτηρίων Η ενέργεια αυτή απευθύνεται στους εργαζόµενους και παράλληλα χρήστες των Κτηρίων όπου υλοποιούνται παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και έχει στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση τους για την ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων. Παράλληλα, στόχος είναι η τροποποίηση της συµπεριφοράς και της κουλτούρας των εργαζοµένων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας και γενικά την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στους τοµείς των υποδοµών, των µεταφορών αλλά και της οικιακής χρήσης. Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση τριών ενηµερωτικών εκδηλώσεων, στις οποίες θα συµµετέχουν περίπου 200 ηµοτικοί Υπάλληλοι και Εργαζόµενοι των ηµοτικών Κτηρίων στα οποία θα πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου. Προτείνεται η υλοποίηση τριών εκδηλώσεων κοινού περιεχοµένου, στις οποίες θα κατανεµηθούν οι συµµετέχοντες εργαζόµενοι των ηµοτικών κτηρίων, προκειµένου να επιτευχθούν µε πιο λειτουργικό τρόπο οι στόχοι της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των υλοποιούµενων ενεργειών. Οι θεµατικοί άξονες των ενηµερωτικών εκδηλώσεων θα αφορούν στα εξής: 1. Περιεκτική παρουσίαση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου «Παρεµβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων», Αναφορά στους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 2. Ενηµέρωση κι εξοικείωση µε απλούς τρόπους Ορθολογικής Χρήσης Κτηρίων για εξοικονόµηση ενέργειας. 3. Εξοικείωση µε τεχνικές ενεργειακής παρακολούθησης (monitoring) των κτηρίων. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των: Α) Ενηµέρωση - Ευαισθητοποίηση Ενεργειακών Υπευθύνων και των Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ήµου Σερρών. (τόπος ενηµερωτικής συνάντησης: ηµαρχείο) Σελίδα 9 από 48

10 Β) Ενηµέρωση Υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. ήµου - Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων - «χρηστών» των δηµοτικών Κτηρίων. Ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση δηµοτικών υπαλλήλων ηµαρχείου. (τόπος ενηµερωτικής συνάντησης: ηµαρχείο) Γ) Ενηµέρωση Υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. ήµου - Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων - «χρηστών» των δηµοτικών Κτηρίων. Ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση δηµοτικών υπαλλήλων των υπόλοιπων κτηρίων. (τόπος ενηµερωτικών συναντήσεων: ηµοτικό Κολυµβητήριο και Κλειστό Γυµναστήριο Αγ. Αναργύρων). θα αναλάβει το κόστος για τα: Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής Εξοπλισµός των χώρων, για την παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού (laptop, projector, panel προβολής). To υλικό που θα παρουσιαστεί (PowerPoint presentation), θα επιµεληθεί ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Catering (καφές, αναψυκτικό) Για 20 άτοµα στην συνάντηση των Μηχανικών Για 80 άτοµα στην συνάντηση των υπαλλήλων του ηµαρχιακού κτηρίου Για 50 άτοµα στη συνάντηση στο ηµοτικό Κολυµβητήριο Για 50 άτοµα στη συνάντηση στο Κλειστό Γυµναστήριο Ενηµερωτικό υλικό των συναντήσεων: ΕΙ ΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενηµερωτική Αφίσα 50 Χ 70 εκ. 20 τµχ. Πρόσκληση Συγγραφή δελτίων τύπου Κάλυψη των 4 συναντήσεων, από φωτογράφο Α5, 4χρ. Α όψης, χαρτί γραφής 120 γρ. ελτία τύπου που θα αφορούν στις ενηµερωτικές συναντήσεις και θα αποσταλούν στα Τοπικά Μ.Μ.Ε. και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Έργου Αρχείο µε φωτογραφίες των συναντήσεων, για χρήση στο επικοινωνιακό υλικό αλλά και ανάρτηση στο site. 200 τµχ. (20) (80) (50) (50) 2 τµχ. 4 Σελίδα 10 από 48

11 2. Γενικές και ειδικές δράσεις επικοινωνιακής στρατηγικής Η Επικοινωνιακή Στρατηγική (Ε.Σ.), του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧ.Υ.), παρεµβάσεων στα πλαίσια του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών µε στόχο τη δηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων στη Τοπική Κοινωνία, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργή συµµετοχή τους στην επίτευξη των στόχων και στη µεγιστοποίηση των ωφελειών για το τοπικό κοινωνικό, οικονοµικό και αστικό περιβάλλον. 1 η ΦΑΣΗ Οι ράσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν κατά τη 1 η ΦΑΣΗ της Ε.Σ. αφορούν στα εξής: 1.1 Σχεδιασµός, ηµιουργία και Παραγωγή Έντυπου Ενηµερωτικού Υλικού ηµοσιοποίησης των Υλοποιούµενων Παρεµβάσεων και Προώθησης της Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Τοπικής Κοινωνίας Η ράση αφορά στο σχεδιασµό, δηµιουργία και παραγωγή τεσσάρων (4) Ενηµερωτικών Εντύπων και συγκεκριµένα: ΕΙ ΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΥ Έντυπο Παρουσίασης του Παρουσίαση/ ηµοσιοποίηση συνόλου των ράσεων του ράσεων και Ενηµέρωση Γενικός Πληθυσµός ΣΧ.Υ. του ήµου Πληθυσµού ήµου Έντυπο Εξοικονόµησης Ενέργειας για Επιχειρήσεις Έντυπο για την Οικολογική Οδήγηση Eco Driving Έντυπο Παρουσίασης του συνόλου των ράσεων του ΣΧΥ ήµου, σε γραφή Braille. Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση Επιχειρήσεων και Εργαζοµένων για την Εξοικονόµηση Ενέργειας στο εργασιακό περιβάλλον Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση Πολιτών για την οικολογική Οδήγηση Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση Ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όρασης (Τυφλότητα) Επιχειρήσεις και εργαζόµενοι επιχειρήσεων ήµου Γενικός Πληθυσµός ήµου Άτοµα µε προβλήµατα όρασης (Τυφλότητα) 1.2 ηµιουργία υναµικού Site για τη συνεχή ενηµέρωση της Τοπικής Κοινωνίας για την υλοποίηση, την εξέλιξη, τους στόχους και τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. του ήµου Η ευρεία χρήση του ιαδικτύου από όλες σχεδόν της ηλικιακές κατηγορίες του πληθυσµού το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσµατικό επικοινωνιακό Μέσο, το οποίο παρέχει τη δυναµικότητα και µαζικότητα εκποµπής επικοινωνιακών µηνυµάτων και πληροφοριών. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η δηµιουργία link από την ιστοσελίδα του ήµου (www.serres.gr), σε δικτυακό χώρο, όπου θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: Σελίδα 11 από 48

12 Πληροφόρηση για το σύνολο των υλοποιούµενων παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. του ήµου, τους στόχους, την εξέλιξη και τα αποτελέσµατα αυτών. Ηλεκτρονική διάθεση παραγόµενου εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού υλικού. Συνεχής ροή πληροφοριών σχετικά µε την οργάνωση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου. Εκποµπή οπτικοακουστικών µηνυµάτων σε θεµατικές ενότητες εξοικονόµησης ενέργειας, εναλλακτικών µέσων µετακίνησης, κ.λπ. ιάθεση δικτυακών «χώρων», ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών µεταξύ των πολιτών. ιάθεση ειδικών δικτυακών χώρων ροής ειδικής πληροφόρησης προς επιχειρήσεις σχετικά µε την «πράσινη επιχειρηµατικότητα», επιδοτήσεις παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας, κ.λπ. Παρουσίαση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. 2 η ΦΑΣΗ Οι ενέργειες της Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Ε.Σ.), κατά τη δεύτερη φάση αφορούν στα εξής: 2.1 Σχεδιασµός και Κατασκευή Πρότυπου Εκθεσιακού Χώρου και διεξαγωγή εκθεσιακών εκδηλώσεων προώθησης της επικοινωνιακής καµπάνιας των υλοποιούµενων παρεµβάσεων του ήµου Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η κατασκευή λυόµενου εκθεσιακού συνόλου το οποίο θα παρέχει τα εξής επικοινωνιακά αποτελέσµατα: Σύγχρονα Επικοινωνιακά Μέσα Προβολής: ηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων µε καινοτόµα και σύγχρονα επικοινωνιακά µέσα προβολής, µε την αξιοποίηση της αµεσότητας της εικόνας για την προώθηση µηνυµάτων στο κοινό και διανοµή του παραγόµενου στα πλαίσια της Ε.Σ. ενηµερωτικού υλικού. Εξειδίκευση Επικοινωνιακών Στόχων: υνατότητα εξειδίκευσης και στόχευσης των επικοινωνιακών στόχων και µηνυµάτων ανά οµάδα στόχου του πληθυσµού (ενήλικες, παιδιά, επιχειρήσεις, εργαζόµενοι), και ανά θεµατική ενότητα στα πλαίσια τους θέµατος Εξοικονόµησης Ενέργειας Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης των Παιδιών σε απλούς τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας (Σπίτι, Σχολείο), και διασφάλιση της προσβασιµότητας των εκδηλώσεων από ΑΜΕΑ. 2.2 Υποστήριξη της Αναθέτουσας, σε Επιστηµονικό Συνέδριο ή Τεχνική ηµερίδα εκτός Σερρών (Αθήνα), µε αντικείµενο τις τεχνολογίες- πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας, για την Παρουσίαση- ηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων. (Κάλυψη εξόδων ταξιδίου για δύο άτοµα (εισιτήρια, διαµονή)). Σελίδα 12 από 48

13 3 η ΦΑΣΗ Οι ράσεις της Τρίτης Φάσης της Ε.Σ. αφορούν στα εξής: 3.1 Οργάνωση και ιεξαγωγή Τελικής Εκδήλωσης - Ηµερίδας Παρουσίασης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους για τη Τοπική Κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η οργάνωση και ιεξαγωγή Τελικής Εκδήλωσης ανοιχτής στο κοινό ήµου (π.χ. στο χώρο του Κολυµβητηρίου ή του Κλειστού Γυµναστηρίου). Οι στόχοι και το περιεχόµενο της Τελικής Εκδήλωσης αφορούν στα εξής: Προβολή των υλοποιούµενων παρεµβάσεων, έργων και υποέργων στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου. Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων και ωφελειών που προκύπτουν από τις παρεµβάσεις για το τοπικό, κοινωνικό, οικονοµικό και αστικό περιβάλλον. Ευαισθητοποίηση των πολιτών στην περαιτέρω υιοθέτηση και συντήρηση συµπεριφορών εξοικονόµησης ενέργειας και σύνδεση της αλλαγής κουλτούρας χρηστών των κτηρίων µε τα ποσοστά µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης τόσο στον οικιακό όσο και στο τριτογενή τοµέα. Για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων της προτεινόµενης Τελικής Εκδήλωσης θα αξιοποιηθούν τα εξής µέσα: Προβολή και διάχυση ενηµέρωσης για την εκδήλωση από το site που θα έχει δηµιουργηθεί κατά τη πρώτη φάση της Ε.Σ. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων προβολής επικοινωνιακών µηνυµάτων των εκθεσιακών συνόλων της δεύτερης φάσης του Ε.Σ. ιανοµή Έντυπου ενηµερωτικού υλικού πρώτης φάσης Ε.Σ. (Ενηµερωτικά Έντυπα). ελτία Τύπου και ανακοινώσεις στο Τοπικό Τύπο και περιοδικό του ήµου. Προσκλήσεις και Αφίσες ενηµέρωσης για την οργάνωση της Εκδήλωσης. Παραγωγή και Προβολή video clip παρουσίασης των υλοποιούµενων δράσεων του ΣΧ.Υ. στα πλαίσια της εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις, µαρτυρίες, µουσική επένδυση, κ.λπ.). 3.2 Εφαρµογή Συστήµατος Αξιολόγησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΣΧ.Υ. του ήµου/ Συλλογή Στοιχείων, ιεξαγωγή Αξιολόγησης και Καταγραφή των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης σε ειδικό τόµο (Έρευνα Κοινού). Στα πλαίσια της ράσης προτείνεται η εφαρµογή Συστήµατος Αξιολόγησης του συνόλου των ενεργειών της Ε.Σ. του ήµου, µε στόχο τη µέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσµάτων των επιλεγµένων µεθόδων επικοινωνιακής στρατηγικής, η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας σε συνάρτηση µε το κόστος των ενεργειών προκειµένου να ληφθεί υπόψη στο µελλοντικό σχεδιασµό αντίστοιχων πρωτοβουλιών και εγχειρηµάτων από το ήµο και παράλληλα η ανάδειξη των καλών πρακτικών της Ε.Σ. Τέλος, σηµαντική είναι η διάχυση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης τόσο στους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση του ΣΧ.Υ. όσο και στους Τοπικούς Φορείς και στους Πολίτες. Σελίδα 13 από 48

14 Αναλυτικά στα πλαίσια της Αξιολόγησης προτείνονται τα εξής: Σχεδιασµός Συστήµατος και Μεθοδολογίας Αξιολόγησης της Ε.Σ. Εκπόνηση εικτών Αξιολόγησης. Συλλογή στοιχείων για τις υλοποιούµενες επικοινωνιακές ενέργειες προς αξιολόγηση. ιεξαγωγή και Συγγραφή Αξιολόγησης. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα. Ανάρτηση των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης στο site που θα έχει δηµιουργηθεί στη πρώτη Φάση της Ε.Σ. Η µεθοδολογία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, έγκυρη και αντικειµενική και να παρέχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά αποτελέσµατα, στα πλαίσια των δεικτών που θα εκπονηθούν. Ενδεικτικά, οι δείκτες αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν στοιχεία που αφορούν τόσο την αµεσότητα των επικοινωνιακών ενεργειών, την ποσοτική απήχηση στον γενικότερο πληθυσµό, όσο και την απήχηση σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού (ΑΜΕΑ). Παράλληλα, σκόπιµη είναι η αξιολόγηση του κατά πόσο ο σχεδιασµός και υλοποίηση της Ε.Σ. κατόρθωσε να εµπλέξει το σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας (κατηγορίες πληθυσµού και γενικός πληθυσµός), τους τοπικούς φορείς και τις εµπλεκόµενες οµές του ήµου, καθώς και αν παρείχε ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε όλα τα θεµατικά πεδία εξειδίκευσης του ΣΧ.Υ. του ήµου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Λογότυπο - Σλόγκαν Φωτογραφικά αρχεία. Ένα για κάθε κτήριο παρέµβασης και ένα για τις παρεµβάσεις στο ηµοτικό φωτισµό Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (video clip) και αναπαραγωγές σε dvd. Video clip για τους µαθητές της Α Βάθµιας εκπαίδευσης Τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό σπότ, για χρήση σε Μ.Μ.Ε 4 1 τµχ (200 αντίγραφα) 1 τµχ (50 αντίγραφα) 1 τµχ 4 Αναδιπλούµενα τρίπτυχα έντυπα: (Α) Παρουσίασης του συνόλου των ράσεων του ΣΧ.Υ. (Β) Εξοικονόµησης Ενέργειας για επιχειρήσεις, (Γ) Για την οικολογική οδήγηση (Eco Driving), ( ) Παρουσίασης του συνόλου των ράσεων του ΣΧ.Υ. σε γραφή Braille. Α) 5000 Β) 2000 Γ) 5000 ) Ιστοσελίδα (site) Πρότυπος Εκθεσιακός Χώρος Κάλυψη εξόδων ταξιδίου για δύο (2), άτοµα Οργάνωση και Υλοποίηση Τελικής Εκδήλωσης - Ηµερίδας 1 Αποκοπή 1 8 Εφαρµογή συστήµατος Αξιολόγησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΣΧ.Υ./ Συλλογή 1 Σελίδα 14 από 48

15 Στοιχείων, ιεξαγωγή Αξιολόγησης και καταγραφή των αποτελεσµάτων Αξιολόγησης σε ειδικό τόµο (report). Έρευνα Κοινού. Αναλυτική περιγραφή 1. ηµιουργία λογοτύπου και slogan, που θα υποστηρίζουν όλο το Επικοινωνιακό υλικό που θα παραχθεί σε όλες τις Φάσεις του Ε.Σ. Το λογότυπο θα είναι µοντέρνο λιτό, µε εύκολη εφαρµογή σε όλα τα υλικά. Το slogan θα πρέπει να αναδεικνύει την ευαισθησία του ήµου Σερρών σε θέµατα περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας και να ενοποιεί όλες τις δράσεις, κάτω από µία κοινή επικοινωνιακή προσέγγιση. 2. ηµιουργία φωτογραφικού αρχείου, στο οποίο θα αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση στα 3 ηµοτικά κτήρια και στο ηµοτικό φωτισµό (πριν τις παρεµβάσεις), η κατάσταση κατά τη διάρκεια των παρεµβάσεων από τα τεχνικά συνεργεία (τοποθέτηση), αλλά και η κατάσταση στη φάση της παράδοσης των τεχνικών Έργων (µετά τις παρεµβάσεις). Το φωτογραφικό υλικό, θα χρησιµοποιηθεί στα παραδοτέα (έντυπα, video clip, site, κ.λπ.). 3. ηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού και Αναπαραγωγές (dvd). Video λήψεις, στα 3 ηµοτικά κτήρια και στα τµήµατα του δηµοτικού φωτισµού όπου θα υλοποιηθούν οι παρεµβάσεις. Το υλικό θα είναι σε HD ανάλυση και θα χρησιµοποιηθεί ως υλικό παρουσίασης (παρουσιάσεις, video clip), για εκπαιδευτικούς σκοπούς (σχολεία, ιδρύµατα, αθλητικά σωµατεία, σύλλογοι), ή για το προωθητικό υλικό του Έργου. Οι λήψεις θα γίνουν σε τρεις φάσεις, µε τη λογική της φωτογραφικής αποτύπωσης. Το παραδοτέο θα δοθεί σε dvd (αµοντάριστο), αλλά και σε µονταρισµένο υλικό (video clip), διάρκειας έως 10 λεπτών, µε σενάριο, εκφώνηση και µουσική ελεύθερη δικαιωµάτων. Το συγκεκριµένο οπτικό υλικό, θα ενοποιεί όλες περιοχές ράσεων Παρεµβάσεων και θα προβάλει τους Επικοινωνιακούς στόχους συνολικά. Το video clip, θα αναπαραχθεί σε 200 αντίγραφα (dvd), µε τυπωµένη ροζέτα και hard cover. Επιπρόσθετα θα δηµιουργηθούν δύο ακόµη οπτικοακουστικά υλικά, που θα προέρχονται από το υλικό του πρώτου video clip. Τo πρώτο θα απευθύνεται στους µαθητές της Α βάθµιας εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικό υλικό, µε απλοποιηµένο σενάριο, έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητό από τους µαθητές, εκτιµώµενης διάρκειας 5 λεπτών. Το υλικό θα αναπαραχθεί σε 50 dvd µε τυπωµένη ροζέτα και hard cover. Το δεύτερο οπτικοακουστικό υλικό διάρκειας έως 60, θα προορίζεται για χρήση τηλεοπτικού σποτ, από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. 4. Αναδιπλούµενα τρίπτυχα έντυπα. Σχεδιασµός και εκτύπωση θεµατικών εντύπων, που απευθύνονται σε συγκεκριµένα κοινά. Α) & Γ): Απευθύνονται σε όλο τον τοπικό πληθυσµό. Β): Απευθύνονται σε επιχειρηµατίες και εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του ήµου Σερρών. ): Απευθύνονται σε άτοµα µε προβλήµατα τυφλότητας. Σελίδα 15 από 48

16 Τα έντυπα Α (5000 τεµ.), Β (2000 τεµ.), και Γ (5000 τεµ.), θα έχουν οµοειδή σχεδιαστική φιλοσοφία, µε στόχο να ενισχύουν την αναγνωρισιµότητα του Έργου και να δηµιουργούν την αίσθηση της ενιαίας ταυτότητας ανεξάρτητα από τη θεµατολογία τους ή το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Τεχνικές προδιαγραφές: Έντυπα 6σέλιδα (τρίπτυχα), 48 X 23 εκ. (16 X 23 εκ. κλειστά), 4 χρ. Χαρτί 250 velvet, µατ βερνίκι, πίκµανση, δίπλωµα. Το έντυπο σε µορφή Braille, θα ενηµερώνει για το σύνολο των ράσεων που περιλαµβάνει το ΣΧ.Υ. και θα καταλαµβάνει χώρο 3 σελίδων (εκτίµηση), ειδικού χαρτιού για εκτυπωτή Braille (250 τεµ.). 5. Ιστοσελίδα (site) ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Τεχνικά χαρακτηριστικά : Τεχνολογία Λογισµικού / Υλικού - Web hosting (Φιλοξενία) Η κατασκευή της ιστοσελίδας έχει ως στόχο την άµεση και πλήρη ενηµέρωση των οµάδων στόχου της Πράξης. Για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας προτείνεται η συνεργασία µε εταιρεία της οποίας ο server θα φέρει τουλάχιστον τα εξής ή παρεµφερή χαρακτηριστικά (ενδεικτική αναφορά): - Operating System: Linux (v ) - Web server: LiteSpeed (v. 5.5) - Application Server: PHP (v ) - Database Server: MySQL (v ) Κατασκευή Η κατασκευή του δικτυακού τόπου προτείνεται να στηριχτεί πάνω στην αρχιτεκτονική multitier. H αρχιτεκτονική αυτή χωρίζει µία εφαρµογή σε τρία (3) µέρη τα οποία και είναι: - Back-end. Ο χώρος όπου αποθηκεύονται τα δεδοµένα. - Middleware. Ο web server Apache µε ενσωµατωµένο module για τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP συµπεριλαµβανοµένων επιπλέον extensions που χρειάζεται η PHP για να εκτελέσει πιο σύνθετες λειτουργίες, επικοινωνώντας µε βιβλιοθήκες τρίτων κατασκευαστών. - User Interface (UI). Θα κατασκευαστεί σε HTML (W3C Compliant - Level AA Conformance), ενώ η δυναµική τροποποίησή, όπου αυτή χρειάζεται, θα γίνεται µε τη χρήση της JavaScript και του DOM (Document Object Model). Η επικοινωνία µε το ενδιάµεσο λογισµικό (PHP) θα γίνεται µε τη χρήση της τεχνολογίας AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), µε δυναµικά παραγόµενα αρχεία XML (extensible Markup Language) Domain Name Κατοχύρωση του επιθυµητού domain name για 2 έτη9 ιαχείριση Περιεχοµένου Καταχώρηση Το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου θα πρέπει να οργανώνεται σε πολλές εσωτερικές σελίδες. Τα περιεχόµενα αυτών των σελίδων προέρχονται από Σελίδα 16 από 48

17 εγγραφές της Βάσης εδοµένων. Οι εγγραφές είναι η µικρότερη δοµή πληροφορίας που εµπεριέχεται µέσα στη βάση δεδοµένων. Κάθε εγγραφή µπορεί να περιέχει κείµενο, ανακοίνωση, νέο, γράφηµα, φωτογραφία, βίντεο, αρχείο ήχου, αρχείο Word, Excel, PDF, ηµεροµηνία ακόµα και κώδικα στην περίπτωση του Flash περιεχοµένου. Πολυµέσα / Αρχεία Με τον όρο πολυµέσα (Μultimedia), εννοούνται αρχεία των παρακάτω τύπων: - Πλούσια µορφοποιηµένο κείµενο - Φωτογραφίες - Video (Κινούµενη εικόνα) - Animation (Κινούµενο σχέδιο) - Μουσική Κάθε εγγραφή µπορεί να συνδεθεί µε ορισµένα αρχεία (απεριόριστα σε αριθµό). Ανάλογα µε τον τύπο του, το αρχείο θα προβάλλεται µέσα στην ιστοσελίδα (εικόνα, video, animation) και θα µπορεί ο επισκέπτης / χρήστης να το αποθηκεύσει στον σκληρό του δίσκο (download). Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή της ιστοσελίδας να ενσωµατώσει (embed), αρχεία από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (YouTube, Flickr, κ.τ.λ.). Επιπλέον θα περιέχονται στην ιστοσελίδα χρήσιµα links µε σκοπό την ακόµη µεγαλύτερη ενηµέρωση για το πρόγραµµα (ενδεικτικά: ήµος Σερρών, ΥΠ. ΑΝ, Υ.ΠΕ.ΚΑ, ΤΕΙ Σερρών, κ.τ.λ.). Ειδικές εφαρµογές - Newsletter (Προαιρετικά) Κάθε δικτυακός τόπος πρέπει να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του ιδιοκτήτη του και λόγω της ευελιξίας των δικτυακών εφαρµογών πρέπει µέσα σε αυτές να ενσωµατωθούν εφαρµογές κατασκευασµένες κατ απαίτηση (custom made) ή κατασκευασµένες από τρίτους όπως ειδικές φόρµες αναζήτησης κειµένου, forums συζητήσεων και Newsletter. Ειδικότερα για την περίπτωση του Newsletter το οποίο θα δηµιουργήσει βάση δεδοµένων δηµοτών που θα ενηµερώνονται µόνιµα πρέπει να δηµιουργηθεί µία διακριτική φόρµα εγγραφής των επισκεπτών σε αυτήν την υπηρεσία. Η αποστολή των µηνυµάτων Newsletter γίνεται από µία ειδική σελίδα του δικτυακού τόπου στην οποία έχουν πρόσβαση µόνο οι διαχειριστές µέσω username και password ενώ οι επισκέπτες αγνοούν την ύπαρξή της Γλώσσα Οι εγγραφές θα είναι αποθηκευµένες σε µία γλώσσα: στην ελληνική. Ενηµερωτικά (Προαιρετικά) Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµο, θα κατασκευστεί ειδική σελίδα µέσω της οποίας θα αποστέλλονται ενηµερωτικά σε όλους τους εγγεγραµµένους χρήστες που έχουν δώσει που θα ενηµερώνουν τους παραλήπτες για την προσθήκη ενός νέου αρχείου ή βίντεο. Φόρµα επικοινωνίας Συµπληρώνοντας τη φόρµα επικοινωνίας, ο χρήστης του δικτυακού τόπου µπορεί να στείλει ένα µήνυµα προς έναν ή περισσότερους διαχειριστές είτε υποβάλλοντας µία ερώτηση και αναζητώντας κάποια πληροφορία, είτε επισηµαίνοντας κάτι σχετικό µε το περιεχόµενο και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Ουσιαστικά πρόκειται για την ανάδραση (feedback) που δέχεται ο δικτυακός τόπος από τους χρήστες. Σελίδα 17 από 48

18 Στατιστικά Επισκεψιµότητας Είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ειδικός κώδικας JavaScript σε συγκεκριµένο και κρυφό για τους επισκέπτες τµήµα της ιστοσελίδας το οποίο αποστέλλει στατιστικά επισκεψιµότητας. Αισθητικός Λειτουργικός Σχεδιασµός Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στον λειτουργικό σχεδιασµό του δικτυακού τόπου. Η λειτουργική δοµή θα πρέπει να διαµορφωθεί έτσι ώστε να διασφαλίζει τη φιλικότητα προς το χρήστη, την κατάλληλη προβολή του περιεχοµένου µε βάση τις προτεραιότητες και τους στόχους, την εύκολη πλοήγηση των επισκεπτών και την διεξοδικότερη χαρτογράφηση από τις µηχανές αναζήτησης. Όλο το υλικό της ιστοσελίδας θα πρέπει να παραδοθεί στην αναθέτουσα αρχή και να τοποθετηθεί στον server του ήµου, σε µορφή συµβατή και χρησιµοποιήσιµη. ( ιαχείριση περιεχοµένου). Η ιστοσελίδα θα ενηµερώνεται από τον Ανάδοχο καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράµµατος και µέχρι τη λήξη αυτού. 6. Πρότυπος Εκθεσιακός Χώρος (µεταφερόµενο stand). Ο Ανάδοχος, θα αναλάβει την προµήθεια ενός συστήµατος προβολής προώθησης των υλικών του Έργου (έντυπα, φωτογραφίες, video clip). Το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα εύκολης και ασφαλούς µεταφοράς, η οποία θα φέρει εικαστικό εναρµονισµένο µε όλη τη ηµιουργική προσέγγιση του Έργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Προδιαγραφές (Προτεινόµενου) µεταφερόµενου stand: Πτυσσόµενο επιδαπέδιο stand (αράχνη) µε βαλίτσα µεταφοράς. Από ελαφρύ σκελετό αλουµινίου και πέντε επιφάνειες από pvc, στις οποίες επικολλάται αυτοκόλλητη εκτύπωση του θέµατος. Οι επιφάνειες του pvc στηρίζονται πάνω στο σκελετό µε µαγνητικό τρόπο. Το σύστηµα διαθέτει αυτόνοµα φωτιστικά αλογόνου (2 προβολείς). Το stand είναι διαστάσεων 334 εκ. Χ 227 εκ. Το συγκεκριµένο προωθητικό stand, θα υποστηρίξει όλες τις εσωτερικές ενηµερωτικές εκδηλώσεις αλλά και επιπλέον προωθητικές ενέργειες σε Εξωτερικούς - κοινόχρηστους χώρους του ήµου, στα πλαίσια της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των ηµοτών. Οι προωθητικές ενέργειες θα είναι συνολικά τρεις (3), στην διάρκεια υλοποίησης του Έργου, σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που θα οριστούν από τον Ανάδοχο. Σε αυτές ειδικά τις προωθητικές ενέργειες, ο Ανάδοχος µε ευθύνη του, θα µεταφέρει το stand στα επιλεγµένα σηµεία και επιπρόσθετα θα φροντίζει ώστε το stand να πλαισιώνεται από προωθητική οµάδα (2 ατόµων), η οποία θα διανέµει το έντυπο υλικό των ράσεων. Στις τρεις εξωτερικές προωθητικές ενέργειες το stand θα υποστηρίζεται υλικοτεχνικά από οθόνη (46 κατ ελάχιστον), στην οποία θα προβάλλεται το οπτικοακουστικό υλικό που θα παραχθεί. Στα σηµεία τοποθέτησης του stand, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης σε τερµατικό (wi - fi), το οποίο θα µπορεί να συνδέεται µε την ιστοσελίδα του Έργου µε δυνατότητα να προβάλλεται από την οθόνη. Η αποξήλωση και επανατοποθέτηση του stand, γίνεται µε ευθύνη του Αναδόχου. Σελίδα 18 από 48

19 7. Οργάνωση και Υλοποίηση Τελικής Εκδήλωσης Ηµερίδας, παρουσίασης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους για την Τοπική Κοινωνία. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την πραγµατοποίηση ηµερίδας στην οποία θα παρουσιαστούν οι ράσεις αλλά και τα αποτελέσµατα των ράσεων του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, σε ανοιχτή εκδήλωση, ελεύθερη στο κοινό της Τοπικής Κοινωνίας, που θα πραγµατοποιηθεί στο ηµοτικό Κολυµβητήριο Σερρών ή στο Κλειστό Γυµναστήριο ή σε άλλο δηµοτικό χώρο. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της Ηµερίδας, θα αναλάβει το κόστος: Εξοπλισµού της χώρου, για την παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού (laptop, projector, panel προβολής, µικροφωνική εγκατάσταση). To υλικό που θα παρουσιαστεί (video clip, PowerPoint presentation), θα επιµεληθεί και θα παράξει ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Του ενηµερωτικού υλικού της ηµερίδας: ΕΙ ΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενηµερωτική Αφίσα 50 Χ 70 εκ. 100 τµχ. Πρόσκληση 22 Χ 10 εκ. 4χρ Α όψη, χαρτί γραφής (ή Bristol) 135 γρ τµχ. Φάκελος αλληλογραφίας 23 Χ 11 εκ. 4χρ. 500 τµχ. Αποστολή προσκλήσεων µε το ΕΛΤΑ 500 τµχ. ταχυδροµείο Ηλεκτρονική πρόσκληση 23 Χ 11 εκ. (.jpg) 1 τµχ. Συγγραφή δελτίων τύπου ιανοµή ενηµερωτικών εντύπων, στους παρευρισκόµενους στην εκδήλωση Κάλυψη της ηµερίδας, από φωτογράφο ελτία τύπου που θα αφορούν στην εκδήλωση και θα αποσταλούν στα Τοπικά Μ.Μ.Ε. και θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του προγράµµατος Συνεργείο διανοµής που θα διανέµει ενηµερωτικό υλικό (έντυπα), στους παρευρισκόµενους στην εκδήλωση 2 τµχ. Αποκοπή Αποκοπή Σελίδα 19 από 48

20 8. Εφαρµογή συστήµατος Αξιολόγησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΣΧ.Υ./ Συλλογή Στοιχείων, ιεξαγωγή Αξιολόγησης και καταγραφή των αποτελεσµάτων Αξιολόγησης σε ειδικό τόµο (report). Έρευνα Κοινού. Θα πραγµατοποιηθεί έρευνα κοινού, η οποία θα στηρίζεται σε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που θα γίνει µετά από διαβούλευση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Η έρευνα θα εξετάζει το βαθµό γνώσης του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που υλοποιείται από το ήµο Σερρών, όπως και το βαθµό ευαισθητοποίησης και συµµετοχής της τοπικής κοινωνίας, στο πρόγραµµα. Η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα γίνει στην αρχή της υλοποίησης των ενεργειακών παρεµβάσεων και η δεύτερη αφού αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί, για να αποτυπωθεί ο βαθµός ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού, πριν και µετά τις ράσεις προβολής και δηµοσιότητας. Τα αποτελέσµατα θα αναρτώνται στο site του προγράµµατος. Ο Ανάδοχος, θα παραδώσει εγγράφως (final report), τόσο τα αναλυτικά αποτελέσµατα των δύο φάσεων της έρευνας κοινού, όσο και τα συµπεράσµατα της έρευνας, για περαιτέρω χρήση από το ήµο, στο µέλλον. Όλοι οι ποσοτικοποιηµένοι δείκτες που προκύπτουν από τα αναλυτικώς περιγραφόµενα παραδοτέα σε όλες τις φάσεις του έργου (αριθµός παραγόµενων αντικειµένων/ τεµαχίων, προσέλευση σε ηµερίδες/ συνέδρια, επισκεψιµότητα ιστοσελίδας, κλπ), παρακολουθούνται από τον ανάδοχο ο οποίος ενηµερώνει την Αναθέτουσα αρχή, µε µηνιαίες αναφορές για κάθε έργο που έχει παραδοθεί στον µήνα που έκλεισε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Αναθέτουσα αρχή, δείγµατα από τα παραγόµενα υλικά (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή), ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, µετά την ολοκλήρωση του σταδίου παραγωγής ή εκτέλεσης της κάθε δράσης, για την ενηµέρωση του ΕΦ ΚΑΠΕ. Το υλικό θα αποστέλλεται στο Φορέα, µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Όλες οι δράσεις που θα υλοποιηθούν καθώς και το υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες του επικοινωνιακού οδηγού του ΕΣΠΑ. Συµπληρωµατικά: Οι προτάσεις του αναδόχου θα πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφόρησης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει και να λάβει υπ όψη του καλές πρακτικές υλοποίησης παροµοίων έργων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες µέλη της Ε.Ε. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την υποστήριξη του έργου επιτόπου στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και να υλοποιηθεί η δράση στον βέλτιστο βαθµό επιτυχίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική του προσφορά (π.χ. οι εργατοώρες ή/ και οι ηµέρες παρουσίας εκπροσώπων της οµάδας έργου στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής). Ο Ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί θα συµµετέχει σε συναντήσεις σχετικές µε το αντικείµενο του έργου, όπου κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 20 από 48

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 41/ 2014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

. Α ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, :

. Α ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, : ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 2008 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο 2726/2008 ΤΗΣ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ Νο 1834/2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 5325 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 5325 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 05-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. : 5325 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. Υποέργο 5: Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: 158.425,60

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Διαδραστικό Σύστημα Ψηφιακής Τεχνολογίας ΤΕΙ Πειραιά Σελίδα 1 από 59 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Φοιτητική Μέριμνα Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: 110.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : ,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ- ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προϋπολογισμός: Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Θεσσαλονίκη 02.08.2011 Αρ. πρωτ. 15662 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός για την Προβολή και Ανάδειξη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Δράσεων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.893,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/15.5.2012 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νάουσα, 20-09-2012 Αρ. Πρωτ. 27965 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ /νση: ΠΛ. ΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ, Τ.Κ. 592 00 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΤΑΣ Α.Μ. Καθ. : 7 / 2014 Αρ. Πρωτ. : 18996/10-04-2014 ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ ---------------------------------------- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στα πλαίσια του έργου: «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2009

Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2009 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2009 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός ηµόσιος διαγωνισµός υποβολής προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα εξωστρεφών δράσεων» Της πράξης {Εξωστρεφείς δράσεις Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας} Κωδικός ΟΠΣ:304188 Αναθέτουσα Αρχή:{ΤΕΙ-ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 36 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Κλειστός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου. Προϋπολογισμού 185.0000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ηρακλείου. Προϋπολογισμού 185.0000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

1.Κεντρική Εκδήλωση Αµαρουσίου

1.Κεντρική Εκδήλωση Αµαρουσίου 1.Κεντρική Εκδήλωση Αµαρουσίου Παρακαλούµε όπως µας γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης, όπως: προβλεπόµενο αριθµό ατόµων, αίθουσα, διάρκεια, απαιτήσεις catering, απαιτήσεις ηλεκτρονικού εξοπλισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 3 Β1.3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα