ποιότητα ζωής για όλους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποιότητα ζωής για όλους"

Transcript

1 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014 Αρ. Πρωτ.:28094 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» Επιχειρησιακό πρόγραµµα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ, / Άξονας προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα», στα πλαίσια της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ». ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2014 Σελίδα 1 από 48

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ήµος Σερρών ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού για το έργο: «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CPV ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Σερρών Οι εγκαταστάσεις του ήµου Σερρών Σύµβαση Υπηρεσιών. «Υπηρεσίες Παροχής Συµβουλών σε Θέµατα ιαφήµισης» Υπηρεσίες Παροχής Συµβουλών σε Θέµατα ιαφήµισης Ανοικτός ηµόσιος ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη Προσφορά Προϋπολογισµός έργου: ,33, αναλογούντος ΦΠΑ 23%: 7.479,68 Η συνολική δαπάνη του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ ,00, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/5/2014 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η πράξη χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, Εθνικούς Πόρους και ηµοτικούς Πόρους Από την υπογραφή της σύµβασης έως και την ολοκλήρωση της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» 18/6/ /6/2014 και ώρα π.µ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρωτόκολλο του ήµου Σερρών Κων. Καραµανλή Σέρρες 24/6/2014 και ώρα 11:00 π.µ. Σελίδα 2 από 48

3 Ορισµοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος ιακήρυξη Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Λειτουργίας Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο της πράξης. Ο ήµος Σερρών, ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση της πράξης. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κτλ), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου: «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ήµος Σερρών Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ήµου Σερρών ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). ήµος Σερρών ιευθύνουσα Υπηρεσία ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ήµου Σερρών Σελίδα 3 από 48

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 1 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ. 2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑ ΗΜΕ ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ. Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ικαιολογητικών Συµµετοχής Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση Κοινοπραξία ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΛΛΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά».... Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 40 Σελίδα 4 από 48

5 16.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελίδα 5 από 48

6 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ιαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα: 1. στο Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων). 2. στο Π.. 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 3. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/ ) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 4. στο Π 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. 5. στο άρθρο 12 του Ν. 3688/08 (ΦΕΚ 163 Α/ ). 6. στην Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων (ΥΠ.Α.ΣΥ..) 1453/ΕΥΣ/1749/ περί «Συστήµατος ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 7.στο Νόµο 3614/2007 περί ΕΣΠΑ, όπως αυτός ισχύει, 8. στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007, έτσι όπως έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ισχύει, 9. στο Π.. 60/2007, όπως αυτό ισχύει, 10. στο Π.. 118/2007, το οποίο εφαρµόζεται συµπληρωµατικά και εφόσον οι διατάξεις του δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα προκήρυξη, 11. στο Ν. 3886/2010 για την ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων, όπως ισχύει, 12. στο Ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει, 13. στην υπ αριθ. 542/2009 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα την Υποβολή πρότασης µε τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ». 14. στην υπ αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9450/411/ Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της εν λόγω πράξης. 15. στην υπ αριθ. 997/ διατύπωση σύµφωνης γνώµης του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης, Κ.Α.Π.Ε. για τη δηµοπράτηση του υποέργου «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». 16. στην 198/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί "Έγκρισης των όρων της διακήρυξης του υποέργου «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» και τη µε αριθµό 688/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί ορισµού της Επιτροπής διεξαγωγής ιαγωνισµού. 17. στην αποφ.../.. ηµοτικού Συµβουλίου, συγκρότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (Ε.Π.Π.) του έργου. Σελίδα 6 από 48

7 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ιακήρυξη του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση: Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 21/05/2014. Στον ελληνικό τύπο στις εφηµερίδες «Ηχώ ηµοπρασιών» και «ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών», στις τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες «Καθηµερινός Παρατηρητής», «Η Πρόοδος» και στην τοπική εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Νέα Πορεία» στις 21/05/2014. Αναρτήθηκε στο «ΙΑΥΓΕΙΑ» στις.../05/2014 µε Α Α:... Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση «www.serres.gr» στις 21/05/2014 Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους Αναδόχους αναλογικά σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στο σύνολο του προϋπολογισµού που κατακυρώθηκε. 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Υποέργου 9 «ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ», όπως αυτό περιγράφεται στο Σχέδιο Υλοποίησης (ΣΧ.Υ.), που συνοδεύει την πράξη. Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου «έργου», αφορά στις δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας ενηµέρωσης των Ενεργειών Παρεµβάσεων που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ του ήµου Σερρών (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ), ειδικότερα δε σε τεχνικά έργα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθµιση τριών δηµοτικών κτηρίων του ήµου Σερρών: Α) ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, Β) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΛΑ ΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, Γ) ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ αλλά και επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών. Η Επικοινωνιακή Στρατηγική (Ε.Σ.), του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧ.Υ.), παρεµβάσεων στα πλαίσια του Προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ περιλαµβάνει το σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών µε στόχο την δηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων στη Τοπική Κοινωνία, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργή συµµετοχή τους στην επίτευξη των στόχων και στη µεγιστοποίηση των ωφελειών για το τοπικό κοινωνικό, οικονοµικό και αστικό περιβάλλον. Σελίδα 7 από 48

8 Αναλυτικά το έργο διαχωρίζεται σε τρεις (3) Φάσεις. 1 η ΦΑΣΗ: Η πρώτη φάση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Ε.Σ.), αφορά στη γενικότερη πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού και στη δηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας. Στόχος της Ε.Σ. κατά τη φάση αυτή είναι η ευρεία διάχυση της πληροφόρησης και η µέγιστη δυνατή εµπλοκή και ευαισθητοποίηση τόσο του γενικότερου πληθυσµού, όσο και των επιµέρους οµάδων στόχου. 2 η ΦΑΣΗ: Οι ενέργειες της Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Ε.Σ.), κατά τη δεύτερη φάση αφορούν στη στοχευµένη δηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων µε προωθητικές ενέργειες που θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζονται ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται (ενήλικες, παιδιά, επιχειρήσεις, εργαζόµενοι), και στη θεµατική ενότητα στα πλαίσια της πράξης. 3 η ΦΑΣΗ: Η τρίτη φάση της Ε.Σ. του ΣΧ.Υ. ήµου Σερρών αφορά στην προβολή της πλήρους εξέλιξης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και κυρίως την δηµοσιοποίηση και πληροφόρηση των πολιτών για την επίτευξη των αποτελεσµάτων και τη µαζική προβολή των υλοποιηµένων έργων και πρακτικών. Παράλληλα, στη Τρίτη Φάση της Ε.Σ. περιλαµβάνεται και η µέτρηση και τελική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ράσεων της Ε.Σ. του ήµου. 6. ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του έργου, ορίζεται µε την υπογραφή της σύµβασης έως και την ολοκλήρωση της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ». 7. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 5 ΤΟΥ ΣΧ.Υ: ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ, ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση δηµοτικών υπαλλήλων Στα πλαίσια της ράσης Ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτικών υπαλλήλων, προβλέπονται οι παρακάτω εξειδικευµένες ενέργειες: Ενηµέρωση - Ευαισθητοποίηση Ενεργειακών Υπευθύνων και των Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ήµου Σερρών Η συγκεκριµένη ενέργεια έχει ως στόχο την ενηµέρωση και παράλληλη ευαισθητοποίηση των Μηχανικών της ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ήµου σχετικά µε τις παρεµβάσεις στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου σε κτήρια, υποδοµές και µεταφορές καθώς και στην ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των παρεµβάσεων για την µέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα του συνόλου των ενεργειών. Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση µιας ενηµερωτικής εκδήλωσης, στην οποία θα συµµετέχουν 20 Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ήµου, καθώς και ο Ενεργειακός Υπεύθυνος του ήµου. Οι θεµατικοί άξονες της συγκεκριµένης Ενηµερωτικής Εκδήλωσης θα αφορούν στα εξής: Σελίδα 8 από 48

9 1. Ολοκληρωµένη παρουσίαση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου, «Παρεµβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων» και «Παρεµβάσεις Αστικού Χώρου», αναφορά στους στόχους, τη µεθοδολογία υλοποίησης, το χρονοδιάγραµµα και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 2. Αρχές Ορθολογικής Χρήσης Κτηρίων για εξοικονόµηση ενέργειας. 3. Αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και εµπλοκής της Τοπικής Κοινωνίας στην παρακολούθηση και αξιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων. 4. Παρουσίαση µεθοδολογίας και τεχνικών ενεργειακής παρακολούθησης (monitoring) των κτηρίων. Ενηµέρωση Υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. ήµου - Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων - «χρηστών» των δηµοτικών κτηρίων Η ενέργεια αυτή απευθύνεται στους εργαζόµενους και παράλληλα χρήστες των Κτηρίων όπου υλοποιούνται παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και έχει στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση τους για την ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων. Παράλληλα, στόχος είναι η τροποποίηση της συµπεριφοράς και της κουλτούρας των εργαζοµένων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας και γενικά την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στους τοµείς των υποδοµών, των µεταφορών αλλά και της οικιακής χρήσης. Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση τριών ενηµερωτικών εκδηλώσεων, στις οποίες θα συµµετέχουν περίπου 200 ηµοτικοί Υπάλληλοι και Εργαζόµενοι των ηµοτικών Κτηρίων στα οποία θα πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου. Προτείνεται η υλοποίηση τριών εκδηλώσεων κοινού περιεχοµένου, στις οποίες θα κατανεµηθούν οι συµµετέχοντες εργαζόµενοι των ηµοτικών κτηρίων, προκειµένου να επιτευχθούν µε πιο λειτουργικό τρόπο οι στόχοι της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των υλοποιούµενων ενεργειών. Οι θεµατικοί άξονες των ενηµερωτικών εκδηλώσεων θα αφορούν στα εξής: 1. Περιεκτική παρουσίαση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου «Παρεµβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων», Αναφορά στους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 2. Ενηµέρωση κι εξοικείωση µε απλούς τρόπους Ορθολογικής Χρήσης Κτηρίων για εξοικονόµηση ενέργειας. 3. Εξοικείωση µε τεχνικές ενεργειακής παρακολούθησης (monitoring) των κτηρίων. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των: Α) Ενηµέρωση - Ευαισθητοποίηση Ενεργειακών Υπευθύνων και των Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Πολεοδοµίας του ήµου Σερρών. (τόπος ενηµερωτικής συνάντησης: ηµαρχείο) Σελίδα 9 από 48

10 Β) Ενηµέρωση Υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. ήµου - Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων - «χρηστών» των δηµοτικών Κτηρίων. Ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση δηµοτικών υπαλλήλων ηµαρχείου. (τόπος ενηµερωτικής συνάντησης: ηµαρχείο) Γ) Ενηµέρωση Υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. ήµου - Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων - «χρηστών» των δηµοτικών Κτηρίων. Ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση δηµοτικών υπαλλήλων των υπόλοιπων κτηρίων. (τόπος ενηµερωτικών συναντήσεων: ηµοτικό Κολυµβητήριο και Κλειστό Γυµναστήριο Αγ. Αναργύρων). θα αναλάβει το κόστος για τα: Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής Εξοπλισµός των χώρων, για την παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού (laptop, projector, panel προβολής). To υλικό που θα παρουσιαστεί (PowerPoint presentation), θα επιµεληθεί ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Catering (καφές, αναψυκτικό) Για 20 άτοµα στην συνάντηση των Μηχανικών Για 80 άτοµα στην συνάντηση των υπαλλήλων του ηµαρχιακού κτηρίου Για 50 άτοµα στη συνάντηση στο ηµοτικό Κολυµβητήριο Για 50 άτοµα στη συνάντηση στο Κλειστό Γυµναστήριο Ενηµερωτικό υλικό των συναντήσεων: ΕΙ ΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενηµερωτική Αφίσα 50 Χ 70 εκ. 20 τµχ. Πρόσκληση Συγγραφή δελτίων τύπου Κάλυψη των 4 συναντήσεων, από φωτογράφο Α5, 4χρ. Α όψης, χαρτί γραφής 120 γρ. ελτία τύπου που θα αφορούν στις ενηµερωτικές συναντήσεις και θα αποσταλούν στα Τοπικά Μ.Μ.Ε. και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Έργου Αρχείο µε φωτογραφίες των συναντήσεων, για χρήση στο επικοινωνιακό υλικό αλλά και ανάρτηση στο site. 200 τµχ. (20) (80) (50) (50) 2 τµχ. 4 Σελίδα 10 από 48

11 2. Γενικές και ειδικές δράσεις επικοινωνιακής στρατηγικής Η Επικοινωνιακή Στρατηγική (Ε.Σ.), του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧ.Υ.), παρεµβάσεων στα πλαίσια του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών µε στόχο τη δηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων στη Τοπική Κοινωνία, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργή συµµετοχή τους στην επίτευξη των στόχων και στη µεγιστοποίηση των ωφελειών για το τοπικό κοινωνικό, οικονοµικό και αστικό περιβάλλον. 1 η ΦΑΣΗ Οι ράσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν κατά τη 1 η ΦΑΣΗ της Ε.Σ. αφορούν στα εξής: 1.1 Σχεδιασµός, ηµιουργία και Παραγωγή Έντυπου Ενηµερωτικού Υλικού ηµοσιοποίησης των Υλοποιούµενων Παρεµβάσεων και Προώθησης της Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Τοπικής Κοινωνίας Η ράση αφορά στο σχεδιασµό, δηµιουργία και παραγωγή τεσσάρων (4) Ενηµερωτικών Εντύπων και συγκεκριµένα: ΕΙ ΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΥ Έντυπο Παρουσίασης του Παρουσίαση/ ηµοσιοποίηση συνόλου των ράσεων του ράσεων και Ενηµέρωση Γενικός Πληθυσµός ΣΧ.Υ. του ήµου Πληθυσµού ήµου Έντυπο Εξοικονόµησης Ενέργειας για Επιχειρήσεις Έντυπο για την Οικολογική Οδήγηση Eco Driving Έντυπο Παρουσίασης του συνόλου των ράσεων του ΣΧΥ ήµου, σε γραφή Braille. Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση Επιχειρήσεων και Εργαζοµένων για την Εξοικονόµηση Ενέργειας στο εργασιακό περιβάλλον Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση Πολιτών για την οικολογική Οδήγηση Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση Ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όρασης (Τυφλότητα) Επιχειρήσεις και εργαζόµενοι επιχειρήσεων ήµου Γενικός Πληθυσµός ήµου Άτοµα µε προβλήµατα όρασης (Τυφλότητα) 1.2 ηµιουργία υναµικού Site για τη συνεχή ενηµέρωση της Τοπικής Κοινωνίας για την υλοποίηση, την εξέλιξη, τους στόχους και τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. του ήµου Η ευρεία χρήση του ιαδικτύου από όλες σχεδόν της ηλικιακές κατηγορίες του πληθυσµού το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσµατικό επικοινωνιακό Μέσο, το οποίο παρέχει τη δυναµικότητα και µαζικότητα εκποµπής επικοινωνιακών µηνυµάτων και πληροφοριών. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η δηµιουργία link από την ιστοσελίδα του ήµου (www.serres.gr), σε δικτυακό χώρο, όπου θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: Σελίδα 11 από 48

12 Πληροφόρηση για το σύνολο των υλοποιούµενων παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. του ήµου, τους στόχους, την εξέλιξη και τα αποτελέσµατα αυτών. Ηλεκτρονική διάθεση παραγόµενου εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού υλικού. Συνεχής ροή πληροφοριών σχετικά µε την οργάνωση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου. Εκποµπή οπτικοακουστικών µηνυµάτων σε θεµατικές ενότητες εξοικονόµησης ενέργειας, εναλλακτικών µέσων µετακίνησης, κ.λπ. ιάθεση δικτυακών «χώρων», ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών µεταξύ των πολιτών. ιάθεση ειδικών δικτυακών χώρων ροής ειδικής πληροφόρησης προς επιχειρήσεις σχετικά µε την «πράσινη επιχειρηµατικότητα», επιδοτήσεις παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας, κ.λπ. Παρουσίαση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΣΧ.Υ. 2 η ΦΑΣΗ Οι ενέργειες της Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Ε.Σ.), κατά τη δεύτερη φάση αφορούν στα εξής: 2.1 Σχεδιασµός και Κατασκευή Πρότυπου Εκθεσιακού Χώρου και διεξαγωγή εκθεσιακών εκδηλώσεων προώθησης της επικοινωνιακής καµπάνιας των υλοποιούµενων παρεµβάσεων του ήµου Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η κατασκευή λυόµενου εκθεσιακού συνόλου το οποίο θα παρέχει τα εξής επικοινωνιακά αποτελέσµατα: Σύγχρονα Επικοινωνιακά Μέσα Προβολής: ηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων µε καινοτόµα και σύγχρονα επικοινωνιακά µέσα προβολής, µε την αξιοποίηση της αµεσότητας της εικόνας για την προώθηση µηνυµάτων στο κοινό και διανοµή του παραγόµενου στα πλαίσια της Ε.Σ. ενηµερωτικού υλικού. Εξειδίκευση Επικοινωνιακών Στόχων: υνατότητα εξειδίκευσης και στόχευσης των επικοινωνιακών στόχων και µηνυµάτων ανά οµάδα στόχου του πληθυσµού (ενήλικες, παιδιά, επιχειρήσεις, εργαζόµενοι), και ανά θεµατική ενότητα στα πλαίσια τους θέµατος Εξοικονόµησης Ενέργειας Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης των Παιδιών σε απλούς τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας (Σπίτι, Σχολείο), και διασφάλιση της προσβασιµότητας των εκδηλώσεων από ΑΜΕΑ. 2.2 Υποστήριξη της Αναθέτουσας, σε Επιστηµονικό Συνέδριο ή Τεχνική ηµερίδα εκτός Σερρών (Αθήνα), µε αντικείµενο τις τεχνολογίες- πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας, για την Παρουσίαση- ηµοσιοποίηση των υλοποιούµενων παρεµβάσεων. (Κάλυψη εξόδων ταξιδίου για δύο άτοµα (εισιτήρια, διαµονή)). Σελίδα 12 από 48

13 3 η ΦΑΣΗ Οι ράσεις της Τρίτης Φάσης της Ε.Σ. αφορούν στα εξής: 3.1 Οργάνωση και ιεξαγωγή Τελικής Εκδήλωσης - Ηµερίδας Παρουσίασης των υλοποιούµενων παρεµβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους για τη Τοπική Κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η οργάνωση και ιεξαγωγή Τελικής Εκδήλωσης ανοιχτής στο κοινό ήµου (π.χ. στο χώρο του Κολυµβητηρίου ή του Κλειστού Γυµναστηρίου). Οι στόχοι και το περιεχόµενο της Τελικής Εκδήλωσης αφορούν στα εξής: Προβολή των υλοποιούµενων παρεµβάσεων, έργων και υποέργων στα πλαίσια του ΣΧ.Υ. του ήµου. Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων και ωφελειών που προκύπτουν από τις παρεµβάσεις για το τοπικό, κοινωνικό, οικονοµικό και αστικό περιβάλλον. Ευαισθητοποίηση των πολιτών στην περαιτέρω υιοθέτηση και συντήρηση συµπεριφορών εξοικονόµησης ενέργειας και σύνδεση της αλλαγής κουλτούρας χρηστών των κτηρίων µε τα ποσοστά µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης τόσο στον οικιακό όσο και στο τριτογενή τοµέα. Για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων της προτεινόµενης Τελικής Εκδήλωσης θα αξιοποιηθούν τα εξής µέσα: Προβολή και διάχυση ενηµέρωσης για την εκδήλωση από το site που θα έχει δηµιουργηθεί κατά τη πρώτη φάση της Ε.Σ. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων προβολής επικοινωνιακών µηνυµάτων των εκθεσιακών συνόλων της δεύτερης φάσης του Ε.Σ. ιανοµή Έντυπου ενηµερωτικού υλικού πρώτης φάσης Ε.Σ. (Ενηµερωτικά Έντυπα). ελτία Τύπου και ανακοινώσεις στο Τοπικό Τύπο και περιοδικό του ήµου. Προσκλήσεις και Αφίσες ενηµέρωσης για την οργάνωση της Εκδήλωσης. Παραγωγή και Προβολή video clip παρουσίασης των υλοποιούµενων δράσεων του ΣΧ.Υ. στα πλαίσια της εκδήλωσης (φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις, µαρτυρίες, µουσική επένδυση, κ.λπ.). 3.2 Εφαρµογή Συστήµατος Αξιολόγησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΣΧ.Υ. του ήµου/ Συλλογή Στοιχείων, ιεξαγωγή Αξιολόγησης και Καταγραφή των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης σε ειδικό τόµο (Έρευνα Κοινού). Στα πλαίσια της ράσης προτείνεται η εφαρµογή Συστήµατος Αξιολόγησης του συνόλου των ενεργειών της Ε.Σ. του ήµου, µε στόχο τη µέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσµάτων των επιλεγµένων µεθόδων επικοινωνιακής στρατηγικής, η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας σε συνάρτηση µε το κόστος των ενεργειών προκειµένου να ληφθεί υπόψη στο µελλοντικό σχεδιασµό αντίστοιχων πρωτοβουλιών και εγχειρηµάτων από το ήµο και παράλληλα η ανάδειξη των καλών πρακτικών της Ε.Σ. Τέλος, σηµαντική είναι η διάχυση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης τόσο στους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση του ΣΧ.Υ. όσο και στους Τοπικούς Φορείς και στους Πολίτες. Σελίδα 13 από 48

14 Αναλυτικά στα πλαίσια της Αξιολόγησης προτείνονται τα εξής: Σχεδιασµός Συστήµατος και Μεθοδολογίας Αξιολόγησης της Ε.Σ. Εκπόνηση εικτών Αξιολόγησης. Συλλογή στοιχείων για τις υλοποιούµενες επικοινωνιακές ενέργειες προς αξιολόγηση. ιεξαγωγή και Συγγραφή Αξιολόγησης. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα. Ανάρτηση των Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης στο site που θα έχει δηµιουργηθεί στη πρώτη Φάση της Ε.Σ. Η µεθοδολογία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, έγκυρη και αντικειµενική και να παρέχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά αποτελέσµατα, στα πλαίσια των δεικτών που θα εκπονηθούν. Ενδεικτικά, οι δείκτες αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν στοιχεία που αφορούν τόσο την αµεσότητα των επικοινωνιακών ενεργειών, την ποσοτική απήχηση στον γενικότερο πληθυσµό, όσο και την απήχηση σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού (ΑΜΕΑ). Παράλληλα, σκόπιµη είναι η αξιολόγηση του κατά πόσο ο σχεδιασµός και υλοποίηση της Ε.Σ. κατόρθωσε να εµπλέξει το σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας (κατηγορίες πληθυσµού και γενικός πληθυσµός), τους τοπικούς φορείς και τις εµπλεκόµενες οµές του ήµου, καθώς και αν παρείχε ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε όλα τα θεµατικά πεδία εξειδίκευσης του ΣΧ.Υ. του ήµου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Λογότυπο - Σλόγκαν Φωτογραφικά αρχεία. Ένα για κάθε κτήριο παρέµβασης και ένα για τις παρεµβάσεις στο ηµοτικό φωτισµό Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (video clip) και αναπαραγωγές σε dvd. Video clip για τους µαθητές της Α Βάθµιας εκπαίδευσης Τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό σπότ, για χρήση σε Μ.Μ.Ε 4 1 τµχ (200 αντίγραφα) 1 τµχ (50 αντίγραφα) 1 τµχ 4 Αναδιπλούµενα τρίπτυχα έντυπα: (Α) Παρουσίασης του συνόλου των ράσεων του ΣΧ.Υ. (Β) Εξοικονόµησης Ενέργειας για επιχειρήσεις, (Γ) Για την οικολογική οδήγηση (Eco Driving), ( ) Παρουσίασης του συνόλου των ράσεων του ΣΧ.Υ. σε γραφή Braille. Α) 5000 Β) 2000 Γ) 5000 ) Ιστοσελίδα (site) Πρότυπος Εκθεσιακός Χώρος Κάλυψη εξόδων ταξιδίου για δύο (2), άτοµα Οργάνωση και Υλοποίηση Τελικής Εκδήλωσης - Ηµερίδας 1 Αποκοπή 1 8 Εφαρµογή συστήµατος Αξιολόγησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΣΧ.Υ./ Συλλογή 1 Σελίδα 14 από 48

15 Στοιχείων, ιεξαγωγή Αξιολόγησης και καταγραφή των αποτελεσµάτων Αξιολόγησης σε ειδικό τόµο (report). Έρευνα Κοινού. Αναλυτική περιγραφή 1. ηµιουργία λογοτύπου και slogan, που θα υποστηρίζουν όλο το Επικοινωνιακό υλικό που θα παραχθεί σε όλες τις Φάσεις του Ε.Σ. Το λογότυπο θα είναι µοντέρνο λιτό, µε εύκολη εφαρµογή σε όλα τα υλικά. Το slogan θα πρέπει να αναδεικνύει την ευαισθησία του ήµου Σερρών σε θέµατα περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας και να ενοποιεί όλες τις δράσεις, κάτω από µία κοινή επικοινωνιακή προσέγγιση. 2. ηµιουργία φωτογραφικού αρχείου, στο οποίο θα αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση στα 3 ηµοτικά κτήρια και στο ηµοτικό φωτισµό (πριν τις παρεµβάσεις), η κατάσταση κατά τη διάρκεια των παρεµβάσεων από τα τεχνικά συνεργεία (τοποθέτηση), αλλά και η κατάσταση στη φάση της παράδοσης των τεχνικών Έργων (µετά τις παρεµβάσεις). Το φωτογραφικό υλικό, θα χρησιµοποιηθεί στα παραδοτέα (έντυπα, video clip, site, κ.λπ.). 3. ηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού και Αναπαραγωγές (dvd). Video λήψεις, στα 3 ηµοτικά κτήρια και στα τµήµατα του δηµοτικού φωτισµού όπου θα υλοποιηθούν οι παρεµβάσεις. Το υλικό θα είναι σε HD ανάλυση και θα χρησιµοποιηθεί ως υλικό παρουσίασης (παρουσιάσεις, video clip), για εκπαιδευτικούς σκοπούς (σχολεία, ιδρύµατα, αθλητικά σωµατεία, σύλλογοι), ή για το προωθητικό υλικό του Έργου. Οι λήψεις θα γίνουν σε τρεις φάσεις, µε τη λογική της φωτογραφικής αποτύπωσης. Το παραδοτέο θα δοθεί σε dvd (αµοντάριστο), αλλά και σε µονταρισµένο υλικό (video clip), διάρκειας έως 10 λεπτών, µε σενάριο, εκφώνηση και µουσική ελεύθερη δικαιωµάτων. Το συγκεκριµένο οπτικό υλικό, θα ενοποιεί όλες περιοχές ράσεων Παρεµβάσεων και θα προβάλει τους Επικοινωνιακούς στόχους συνολικά. Το video clip, θα αναπαραχθεί σε 200 αντίγραφα (dvd), µε τυπωµένη ροζέτα και hard cover. Επιπρόσθετα θα δηµιουργηθούν δύο ακόµη οπτικοακουστικά υλικά, που θα προέρχονται από το υλικό του πρώτου video clip. Τo πρώτο θα απευθύνεται στους µαθητές της Α βάθµιας εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικό υλικό, µε απλοποιηµένο σενάριο, έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητό από τους µαθητές, εκτιµώµενης διάρκειας 5 λεπτών. Το υλικό θα αναπαραχθεί σε 50 dvd µε τυπωµένη ροζέτα και hard cover. Το δεύτερο οπτικοακουστικό υλικό διάρκειας έως 60, θα προορίζεται για χρήση τηλεοπτικού σποτ, από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. 4. Αναδιπλούµενα τρίπτυχα έντυπα. Σχεδιασµός και εκτύπωση θεµατικών εντύπων, που απευθύνονται σε συγκεκριµένα κοινά. Α) & Γ): Απευθύνονται σε όλο τον τοπικό πληθυσµό. Β): Απευθύνονται σε επιχειρηµατίες και εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του ήµου Σερρών. ): Απευθύνονται σε άτοµα µε προβλήµατα τυφλότητας. Σελίδα 15 από 48

16 Τα έντυπα Α (5000 τεµ.), Β (2000 τεµ.), και Γ (5000 τεµ.), θα έχουν οµοειδή σχεδιαστική φιλοσοφία, µε στόχο να ενισχύουν την αναγνωρισιµότητα του Έργου και να δηµιουργούν την αίσθηση της ενιαίας ταυτότητας ανεξάρτητα από τη θεµατολογία τους ή το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Τεχνικές προδιαγραφές: Έντυπα 6σέλιδα (τρίπτυχα), 48 X 23 εκ. (16 X 23 εκ. κλειστά), 4 χρ. Χαρτί 250 velvet, µατ βερνίκι, πίκµανση, δίπλωµα. Το έντυπο σε µορφή Braille, θα ενηµερώνει για το σύνολο των ράσεων που περιλαµβάνει το ΣΧ.Υ. και θα καταλαµβάνει χώρο 3 σελίδων (εκτίµηση), ειδικού χαρτιού για εκτυπωτή Braille (250 τεµ.). 5. Ιστοσελίδα (site) ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Τεχνικά χαρακτηριστικά : Τεχνολογία Λογισµικού / Υλικού - Web hosting (Φιλοξενία) Η κατασκευή της ιστοσελίδας έχει ως στόχο την άµεση και πλήρη ενηµέρωση των οµάδων στόχου της Πράξης. Για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας προτείνεται η συνεργασία µε εταιρεία της οποίας ο server θα φέρει τουλάχιστον τα εξής ή παρεµφερή χαρακτηριστικά (ενδεικτική αναφορά): - Operating System: Linux (v ) - Web server: LiteSpeed (v. 5.5) - Application Server: PHP (v ) - Database Server: MySQL (v ) Κατασκευή Η κατασκευή του δικτυακού τόπου προτείνεται να στηριχτεί πάνω στην αρχιτεκτονική multitier. H αρχιτεκτονική αυτή χωρίζει µία εφαρµογή σε τρία (3) µέρη τα οποία και είναι: - Back-end. Ο χώρος όπου αποθηκεύονται τα δεδοµένα. - Middleware. Ο web server Apache µε ενσωµατωµένο module για τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP συµπεριλαµβανοµένων επιπλέον extensions που χρειάζεται η PHP για να εκτελέσει πιο σύνθετες λειτουργίες, επικοινωνώντας µε βιβλιοθήκες τρίτων κατασκευαστών. - User Interface (UI). Θα κατασκευαστεί σε HTML (W3C Compliant - Level AA Conformance), ενώ η δυναµική τροποποίησή, όπου αυτή χρειάζεται, θα γίνεται µε τη χρήση της JavaScript και του DOM (Document Object Model). Η επικοινωνία µε το ενδιάµεσο λογισµικό (PHP) θα γίνεται µε τη χρήση της τεχνολογίας AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), µε δυναµικά παραγόµενα αρχεία XML (extensible Markup Language) Domain Name Κατοχύρωση του επιθυµητού domain name για 2 έτη9 ιαχείριση Περιεχοµένου Καταχώρηση Το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου θα πρέπει να οργανώνεται σε πολλές εσωτερικές σελίδες. Τα περιεχόµενα αυτών των σελίδων προέρχονται από Σελίδα 16 από 48

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ελληνική ηµοκρατία Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 253477/253478 Fax: 2310 234205 http://www.seerc.org e-mail: contact@seerc.org ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα